Snøleoparden

Page 1

Snøleoparden

Snøleoparden

GretheBøe

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-77239-0

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:MiriamEdmunds

Omslagsillustrasjon:(dame)MarkOwen/ArcangelImages,(øvrige) www.stock.adobe.com

Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Satti11/14pkt.Sabonogtryktpå60gHolmenBookcream2,0

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Veientilhelveteerbrolagtmedgodeintensjoner

UbåtenUSSPennsylvania,Svalbard

Der,dyptunderhavetsoverflate,fangetietevigklaustrofobiskmørke,levdehundreogsekstifemeksepsjonellemenn. Istillhet.Forskansetbakattentusentonnpansretstål,rustetmeddemestpotentemasseødeleggelsesvåpnenemenneskehetenharskapt,voktetdeVestensundersjøiskegrense iøst.Myktgledapokalypsemaskinengjennomdetdunkle vannet.

Ferdenvartyst,båretavkrefteringenburdehatt.

Mannskapetombordlevdeoppåhverandre,prisgitt hverandresemne,resirkulerteåndeogskiftendehumør.De haddeingenstederåflykte.Broderligdeltedebåtenstotoaletterogtredusjer,detvarikkenoksenger,eller«kister», somdekaltedet,dissemåtteogsådeles.Desovpåskift. Sekstimersøvn,sekstimervaktogsekstimerfritidsomde tilbrakteikantinensammenmedallemennenedegikkpå do,dusjet,åtogpustetmed.

MotormannTimothyDaltonhaddeselvvalgtlivetpå dypet,fangetienlufttettjerntubefullavkjernefysiske våpenoghardtprøvedesjøfolk.Utenåmukkeutførtehan sineplikterogpusletmedsittinneimaskinrommet.Etter syttitredagerundervannbegyntedetårøynepå.Iblant

Kapittel1
7

nagdetvilen,vardettealtlivethaddeåbypå?Hantokseg idet.Detvarensikkerjobbmedgreilønn,allehaddede familieråforsørgeogenverdenåbeskytte.Detvarenære åtjenestegjørepåenavUSAsstørsteatomubåter.

Ingensignalerfikkunnslippeubåten,ognesteningensignalerslappinn,demåttelevefrakobletlivetpåoverflaten. Meldingertilogfrafamiliekunnekunsendesnårbåtenvar oppepåoverflaten,detkunnegåukermellomhvergang,og ingenvisstenårdetvilleskje.Innimellomhuggpanikken takiTimothy.Hanfikknestenikkepuste.Menhanviste detikke.Ikketilnoen.Istedetbrøthanoppdentrykkende ensformighetenvedåskapesmålommeravtidvekkfra mørket,demonotoneoppgaveneogandresevigenærvær. Hanhaddeenegenbobleavdagdrømmerhankunnegåinn i,etstedhvorminner,usagtelengsleroghåpforfremtiden smeltetsammen.Altgikkuansettpårutinendernede.Når helvetebrøtløs,måttedekjennesinfunksjonogværeett medsinrolle.Dublirdetdugjørhverdag.Althandletom dissekroppsliggjorterutinene.Mannskapetombordkunne utføresineoppgaverisøvne,ogtidvisføltesdetsomom degjordenettoppdet.Djevelenvaridetaljene,ingenregelbrudd.Ingenfeil…altkunnegåtilhelvetenårsomhelst.

Timothyvarpåvaktimaskinrommet,skiftethaddeså langtgåttmedtilsmøringavrorogkjøringavkompressorer.Lydløstbevegdehanseggjennomubåtensprustende innvoller.Stillhetenvarverdsattdernede,detvaralltid noensomsov,somklamretsegtildissehelligetimenemed virkelighetsflukt.Søvn.Timothybevegdesegsomitranse, hankunnefinneframtilhverventiloghverpumpeiblinde. Hanjobbetkonsentrert,menavogtilsmøgbilderseginn

8

ibevissthetenhans,likhildringer.Handrømteomlivetder oppeilyset.Medhenne.Helena.Hanvendtealltidtilbake tiletbestemtminne.Detvarvarmt,solenglødet.Barnaløp ivannsprederenmensHelenaspantrundtogrundtutepå plenen,medansiktetvendtoppmotsolenogarmenestrukketut.Denblåkjolendansetomkringhenne.Hunlolykkelig.Detvarenevighetsiden.

Timothyblerykketutavdagdrømmen,detkominnenmelding.Denvarfrabrua.DetvartrøbbelytterstuteiIsfjorden.EnavdetoundersjøiskekablenemellomSVALSAT, verdensstørstemottakavsatellittsignaler,ogfastlandetvar «død».SambandetmellomNorgeogSvalbardblebrutt,og storedeleravtrafikkentilogfraøygruppenlammet.Data frasporingssystemetAISavslørteatkunettfartøybefant segidetaktuelleområdetdakabelenblebrutt:enrussiskfabrikktråler.OverhundregangerhaddetrålerenkryssetEggakantenderdenedgravdekablenekomoppfradet storedypet.Situasjonenvarprekær,defiberoptiskekablene varselvehjernestammensomforbandtverdenssentralnervesystem,deomlag100satellittantennenepåSVALSATog deninformasjonsavhengigesivilisasjonpåfastlandet.

Timothyvåknettil,hanvisstehvahanmåttegjøre,oghandletraskt.Voldsommemaskinkrefterblesattinnforatden massiveubåtenskulleleggekursenmotvestogsynkeenda lengernedidypet.Hankjentepulsenstigeogmerketathan likteatnoeskjedde,athanfikktråtil.Detvarførstdahan kjenteathanlevde.

Galapagos,Ecuador

Detbegynteuskyldignok,somdetsåoftegjør.

–Stolpåmeg,sahan.

Ylvanikketogkonsentrertesegomåignorereden ulmendeuroen.

–Deteringentingåværereddfor.

Redd?Hvemsnakketomåværeredd?IkkeYlva,selvsagt,hunhaddebareensunnrespektfordybder.Utenå nøletrakkhundykkermaskennedoveransiktetogbetom munnstykket.Medetskvulpbrøthunoverflatenogble borteimørket.

Omsluttetavhavsortsomblekk,synkendegjennomet omvendtdaggry,smeltetfryktenograserietsomhadde holdtYlvaNordahlilive.Ennyoguvantfølelsesildret gjennomhenne.Førstkiltedetimagen,såblehunmerkelignokrolig.Jodyperehunsank,desslettereblehun. Forhvermetermellomhenneoghavetsoverflateløste hunseggradvisopp.Førstforsvantjagerpilotensomble skuttnedoverdenrussisketundraen,ogYlvafikken pausefraskrekkenogfølelsenavåhafeiletsåkatastrofalt.Såblesoldatensometterlotsindøendementor,opprevetogaleneikulden,foråutøvehanssisteordre,borte. Ogmedhennedenknugendeskammen,skyldfølelsenog

Kapittel2
10

sorgen.SelvlettelsenoveråhakjempetsegtilbaketilVesten,ogåhaavvergetenkyniskiscenesattkrig,gavhun ogsåslipppå.Dentilhørteikkehenne.Hunsank,ogidet havoverflatenløstesegoppimørket,åpnetnoenyttsegi henne.

Hvavardethunhaddeholdtpåmed?

Her,pådypet,eksisterteikkedensvikefulleverdenen.Den angikkhenneikke.Hunvarbaredette,ettaust,svevende nærværavtungerytmiskeåndedrag.Natur.

Ylvasmilte,såhaddehanrett,Storm,dahankastet hennetilhaiene.Hanmåttedet,foråreddehennefraseg selv.

Tildensuggererenderytmenavegneåndedragnavigertede etterdetsvinnendemåneskinnet.Havetvaretheltannet omnatten,undervannsverdenenrommetenmytiskdimensjon,mørketglødet.PrøvendebevegdeYlvaarmenesakte oppognedivannet,bevegelsenfikkørsmåplanktontilå lyseoppienskyavneonblåttlys.Bioluminescens,morild, hunglitretsometjuletre.Medroligebeinsparksvømtehun medstrømsnedogutfraland.

Nysgjerriglothundenkonsentrertestrålenfralommelyktenstreifeoverhavbunnenunderseg,tausekalkskjeletterogfargesprakendekorallermedlangetentaklerstrakte segmothenne.Hunvarnestenblittvanttildesvære haienesomsmøgomkringdemnårdedykketpådagtid.Devaringentingåfrykte,menneskerstodikkepå menyen,mennå,omgittavsvarthav,grøssethun.Detglødetiskaldtiøynenederesidetdegledforbi.Tennenevar

11

ikkesmå.Ylvakjentepulsenstige.Hunsitretavspenning.

Stormsvømteopppåsidenavhenne,hansåøynenehennesbakglassetidykkermasken.Delysteavbarnliggledeog nysgjerrighet.Entusiastiskvistehuntommelenopp.Storm smilte,missionaccomplished,nåkunnehanbarenytedykket.

Ylvafløyutenvinger,utenoppdriftellerjetfuel.Hjertetsloi tunge,tilfredsestøt,hunhaddehvilepulsognøtfølelsenav åtrekkesstadiglengernedidypet.Stormhaddeværtmer enntålmodigmenshun,relativtlunken,måttefriskeopp gamle,nestenglemtedykkerferdigheter.Hvorforskullede pådødoglivdykke?HvaskulledetåplaskerundtiStillehavetgjørefordem?Nåvisstehunsvaretogvardypttakknemlig.ForførstegangsidenhunstyrtetoverMurmansk, varhunsegselv.

YlvafulgteStormstadigdypere.TurentilGalapagosviste segåværedetbestedekunnehafunnetpå.UnderEcuadorsbrennendehimmelhaddedefaltinniendøsigrytme avvarmsol,himmelskmat,livligesamtaler,tryggstillhet ogdøgntungeavsex.Ville,varmeogumetteligevikletde seginniogutavhverandre.Hunsåingenendepåbegjærethanvakteihenne,jomerhunfikk,jogrådigereble hun.Imørkethaddehuntattsegselviåhviske«jegelskerdeg»motleppenehans,treordhunhaddelovetseg selvåaldriytre.Menmedhamfaltdelett,ogdeble møtt.Omogomigjen.Athansomvarblitthennesbeste venn,ogsåvardensomvaktedenråestelidenskapeni

12

henne,varmerennhunhaddeturthåpevarmulig.Vardet mulig?

YlvabetraktetStormmenshansvømtestadigdypere…så blehanborteimørket.

DeevigkvernendehavmassenesombarketsammenutenforGalapagos,varlegendariske,hervarenfaunaulik alleandreiverden.Detmyldret.Ylvasvømtegjennom detsurrealistiskelavalandskapet,formetavmagmafraalle vulkanutbruddeneogjordskjelvenesomvarhyppigeiområdet.Galapagosvarikonstantendring,ogveierinntil jordenshjertelåsomåpne,ulmendeflengerilandskapet. Visshetenomatdetfortsattpipletframmagmamellom gnissendetektoniskeplaterunderhenne,ogatdormende vulkanernårsomhelstkunnevåkneogbryteut,gjorde opplevelsenekstrarå.Bristepunktetvaretåndedragunna.

EnskyggegledinnoverYlva.Hunsåopp,ogdersvevde enmektigørneskate,medsittsjumeterbredevingespenn lignetdenflaterovfiskenenmektigsortengel.Majestetisk, myktvåkende,lydløstjagende.Ikketenkpåørn,dengamle fryktenhuggtakihenne.Ikketenk,tenktehun,ogslaget vartapt.Pulsensteg.Ylvasnappetetterluftogstirretopp pådensvevendepredatoren.Skatenforsvantinnimørket, hunfulgtedenmedblikket.

Ikketenk.

Ylvatrakkpusten,tungtoksygensivetinn…menikke nok.Igjenfyltehunlungene.Halvfulle.Hunklarteikke fylledemhelt,detkjentesklaustrofobisk.Detvarsomom lungeneikkeevnetåabsorbereoksygenethundrakksågrådig.

13

Kontrollnå,formantehun,innhalerrolig.Konsentrert drohunværetigjen,huntrengtemerluft,detvartyngreå pustejodyperehunsank.Ingentingfarligveddet,detvar normaltpågrunnavtrykket,detvisstehun.Pustsakteinn. Huntrakkinnluftenmenshuntaltetilen,to,tre,ogsåpustethunut…tre,to,en,ogsåinnigjen…en,to,tre.Men brystetknøtseg,hunfikkkunetgjerrigblaffavoksygen. UroliggløttetYlvanedpåoksygenmåleren,hunhadderikelig.Likevel,forhvertgrådigeinnpustkjentesbrystettrangereoghjertetsloraskere.

Noemåtteværegaltmedutstyret.HvorvarStorm?Ylva forsøkteåsenkepusterytmenytterligere,hunjusterteoksygenopptaket.Tilingennytte,detkjentessomomlungene variferdmedåkollapse,somomhunpustetietvakuum. Hunfikkikkenokluft.

Skullehunkastevekteneogsvømmeopp?Detvillevære uklokt,RocaRedondavarberømtfordekraftigehavstrømmenesine,Ylvavarforlettogvilleblisugdstadiglengerutogned.Dessuten,omhunfikkpanikkogsvømtefor rasktoppmotoverflaten,villetrykketrundtkroppensenkessåhurtigatnitrogenboblerbledannetiblodstrømmen.

Ylvavisstehvasomvilleskjeomhunstegoppforraskt ogikketillotdekompresjon;nitrogenbobleneilungeneville ekspanderelikkullsyreboblernårduristerencolaflaske, bortsettfraatdeikkehaddenoestedåforsvinne,men fulgteblodstrømmenrundtikroppenogopptilhjernen.

Dykkersyke,detvilleiverstefalldrepehenne.

HvorvarStorm?

Fangetetstedmellominn-ogutpustsankYlvastadig dypere.Hunvillekjempe,slåss,sparkeimotogkommeseg

14

opptillyset,tilverden,menkroppenvarsomparalysert, brystetsmadretundertrykket,detflimretforøynene,hodet kjentessomomdetvilleeksplodere.Dybdemålerenog oksygentankenindikerteathunvargodtinnenfornormalen,likevelvarhuntomforluft.Dethjalpikkeåskrike,for nåringenluftkominn,kunnehelleringenluftkommeut.

Paris,Frankrike

Altharsintid,deterentidforaltsomskjerunderhimmelen:entidforåfødes,entidforådø.

Denmyndigerøstenmeddistinktfranskaksentfalttungt mellomsteinveggeneiSainte-ChapelleiParis.Denrette troensogtempelriddernesarnested.GeorgeRovelyttet tausttilprestensvelkjenteord: entidforådø.Uroen nagde.

Forkynnerensvisdomvarblittbåretgjennomårtusenerog rørtefortsattvedmenneskersevigeangstoghigen.Taust lothanblikketvandretildekaleidoskopiskeblyglassvinduenesomnaturstridignokvirketåbæresteinhvelvingenover ham.Glødendelyssivetinngjennomskjøreglassflaterog fylterommetmedetsakraltlys.Detvarsomåsveveinnei enkrystall,tenktehan.Enrubin.

Rovekremtetdiskré,hanvaruventetberørt,hansverden varsålangtfraaltdetteopphøydeoglysesomdetvar muligåkomme.Øyeblikketgjordeutmattelsen,tomheten ograserietsomulmetiham,tydeligere.Kunraserietkunne hanbruketilnoefornuftig,detbranttilgjengjeldmedtilta-

Kapittel3
16

gendeintensitetoggavmeningtilkampensomstodforan ham.

Rovesåopp.Dettokvisstovertohundreåråbygge dennekatedralen,Sainte-Chapelle,generasjoneravblodslit ogbitterdødiydmyktjenestegitttiletformålstørreenn deresegenynkeligeeksistens.Dekunnedetdengangen.De haddetid,dehaddealldentiddettokågjøreverdenstørre, ågjøredenvakrere.

Etverksomdettekunnealdriværtskaptidag,tenkte han.Ikkemedfireårsvalgsykluser,sjelløsebyråkraterog profittmaksimerendeinvestorersombaresøkteegenvinning.Idagvilleingenofresegforetmesterverksomdette utenåbesudledetmedsinsignatur,utenåskullehøstebåde æreogkortsiktigprofitt.

Æreogprofitt,detvaraltfolksøkte,ogdetvaraltde fikk.

Nei,desombygdedetteeposetistein,forventetingentingforegenvinning.DetjentesinGud,ogetmeningsfulltlivlevdiydmyktjenestetildetteevige,varisegselv rikeligbelønning.Deninnsiktenvargåtttaptformenneskeheten,ognytelsessykensevigetungsinnvarprisende betalte.

Deterentidtilåplanteogentidtilårykkeoppdetsom erplantet,…entidtilårivenedogentidtilåbygge opp.

RovefølteathanlegemliggjordedenfatalismeoguroBibelensforkynnereplagdesav.Mørketsivetutavordene, løstesegoppogbleettmedham,slikakvarellmaling

17

løsersegoppivann.Detkjentesbefriendetilåbegynne med,somåblisettogomfavnetpåtversavmillenniene.Mensåkomtvilen,ogdenblemerinsisterende,altoppslukende.Vannetblealdridetsamme.Aldrirent.Ikke hanheller.Hankunneikkeskilledetbesmittedefradet rene,giftenfrakilden.Ordenesavsendervarblittborte forham.Gudvardød,dreptavsineæreløse,blinde barn. Deterentidforådrepe,entidforålege,entidforågråte, entidforåle.

PrestensstemmekalteRovetilbake.Detenklebudskapet gavgjenklang.Bevegetsåhanoppmotdentynne,skrukkedemannenpåtalerstolen.Troddehanselvpådethan sa?Ordvarsåfortolkningsbare,sårelativeogtroløse.Hva betødde?

Viburdebyggeflerekatedraler,tenkteRoveoglotblikketstrykeoverdehøye,skjelettlignendesteinbuenesom straktesegoverham.Detvarfinurlighvordandenarkitektoniskestrukturenflyttettyngdenavkatedralensmassive takogsteinveggertilutsidenavbygget,istedetforåmåtte hvilepåsinegenvekt.

Altkollapserundersinegenvekt,kunstenvaråforskyve tyngdepunktet,laandrebærebyrden.

Hanlothåndenglioverdetmørketreverketikirkebenken. Hvormangetusenkirkegjengerehaddeikkesittetakkurat her,slikhangjordenå.Generasjonpågenerasjonmedtro ogutrolamhaddesittethermedfrommeminerogurene sinn,ihåpombedredager.Folktrengtehåp.Forenenkel

18

amerikanervardetsvimlendeåtenkepåatdennekirken varfratolvhundretallet,detgavperspektiv.Rovesmilte ubevisst.Åttehundreårog«inthemaking».

Nåtildagsvardetvelmestturistersomkomhitforåta sineobligatoriskeselfiestilInstagram:#iloveparis#holiday#lovemylife.Deforstodikkehvilkenstorhetdevanhelliget,ellerhvasombledemfortalt.Desåikkeofrene, planene,skuffelsene,intrigeneogdenreneviljentilmakt somlåtilgrunnforåkunnegidemdettesanctum,dette åndeligearnested.

Deterentidforalt,gjentokpresten.

Rovesukketstille,hanstidvarkommet.Hanstidvarnå. MarerittetiArktishaddeværtenprøvelse,demåtteomleggenestenheleorganisasjonenogkjempemednebbog klørforikkeåblidrattmedidragsuget.Hantenktepåden helvetesYlvaNordahl,ogmerketraserietulme.Hunviste segåværelangt,langtfarligereennhanhaddetrodd,eplet fallerikkelangtfrastammen.Likeskinnhelligsomsinfar varhun,oglikeuteavstandtilåvirkeligseverdensomden var,likeuvilligtilåforstådetstorebildetoghvasomstod påspill.

Rovepustetdypt,hanhaddekontroll,forsikrethanseg selv,YlvaNordahlbletatthåndomnå.Menhankunne ikkehvile,kaosetåtsegstadignærmere.Verdenhaddeforvilletsegvekkfrahyrden,hansåtegnene,dyretstegn.

Entidforåkastestein,entidforåsamlesteiner.

19

Hvavardetmedabrahamittiskereligionerogsteiner?

Entidforåtaifavn,entidforålafavntakvære.

Rovekunnetekstenutenat,denhaddeståttheltsentralti hansbarndomslæreengangimidtenavforrigeårhundre, iforrigemillennium.Nånøthanklangenavdevelkjente ordene.Detoverraskethamatengammel,ærverdigfransk katedralsomdenneholdtseremonierpåengelsk.Detvar bådevulgærtettergiventogbefriendepragmatisk.Godt atdetvarnokgudssøkendeangloamerikanereieksilher i«lysetsby»,tilatfranskmenneneunderkastetsegdenne språkligefallitterklæring.

EgentliglikteikkeRoveglorete,overdådigekatedralerslik manfantdemikatolskekirker.Somdenenkle,kalvinistiskeguttenfraMidvestenhanvar,haddehanaldriblitt heltfortroligmedkonenskatolsketilhørighet.Rovegløttetbortpåhenne,hunsattrettsomenballerinaogslukte hvertordprestenytretmedetsaligsmil.Ingenvantro, intellektuellkynismeellerironiskdistansevaråfinnehos henne.Trasssinlangtfremskrednealderhaddehunbeholdtlivsmotetoguskyldentiletbarn.Dehaddenytt dissedageneiParis,detvarikkeoftedevaralenesammenetteratbarnaflyttethjemmefra.Rovehaddeenviktig jobbågjøre,oghunforstod.Hunklagdealdriogkrevde intet,hunvarenkvinnesomgjordesineglederenkle,og levdederforetlangtlykkeligerelivennambisiøsekynikereogmerevolvertetenkerekunnedrømmeom.Trofast haddehunstøttetsinmanngjennomdecennieneogviet

20

segselvtilfamilien,Gudogfedrelandet.Idenrekkefølgen.

Denstoreerotiskespenningenhaddedealdrihatt,men beggefølteetdyptfellesskaptilhverandre.Hanvarfornøydnokoglurtesjeldenpåhvordangamlegrinebitere somkjøptesegnyetrofékonerhaddedet.Skjønt,hanvisste. Psykologiskeoperasjonerogetterretningvarhansspesiale, hanvisstesørgeligmyeommennesketsbegjæroglivsløgner.Gamlegubbersombrisketseg,velvitendeomatdenye konenemanipulertetilsegaltdehaddeavpengerognettverk,samtidigsomdebedroogforaktetmennenesalder, forfengelighetogforfall.Detvarenurgammelprofesjon,og identransaksjonenvarkvinnenepredatorenogmennene villigeofre.

Idioter,dekunnefådesammetjenestenepåetlurvetebordell,såhvorforgiftesegogblifornedret?Skjemmeseguti allespåsyn?Ynkeligeogsvakevarde.Nyinnkjøptekoner vardetsikrestevitnesbyrdomatmennenesstorhetstidvar forbi.

Vel,detvarjoegentligenfordelforham,«honningfeller»varfortsattdenenklesteogmestanvendeligemåtenå knekkeenmotstanderpå.Aldrendemennsselvbedragvar rentrørendeogikkeminstprofitabelt.Roveselvfaltaldri fordenslagsprimitivdårskap.Ikkehan,tenktehan,mens YlvaNordahldemretforhansblikk,oghanvemtes.Den frekkelillelolitaenvisstealtsombarnhvilkeneffekthun haddepåmennoghaddearrogansenoktilaldriåbruke den.

21

Blikkethansdveltepåmanifestasjonenavarvesynden uttryktidyprødtogmosegrøntglass,dennakneEvarakte kokettAdamdetsøteeplet,ogsåfulgte,forutsigbartnok, syndefalletsomslodenarmemannentiljordenogforviste menneskehetentilevigepinslerlangtfraEdenshage.

Paradisetvartapt,ennakenkvinneogeteplevarnoktil ådømmeAdamtilevigfortapelse.Heldigvishaddeverden kommetlengersidendengang,dehaddedroppeteplet.

Deterentidforåelske,entidforåhate,prestenfortsatte ufortrødent.

Rovesåpåklokken,hanvisstehvordetbar.Omtjue minuttervardetoverfordennegang.Hanvillekommei gang.

Etlettsukkhørtes.DetvarAda,hanskone.Rovegløttet bortpåhenne.Hunsmiltebevegetavprestensord.Med undrenkunneRovefortsattsedenlillejentaihenne,uskylden.Hvordanhaddehunklartåbevaresinrenebarnetro gjennomnestensyttiårpåjorden?

Adavillealdrihalyttettilslangeniparadis,vissteRove, hunvarvelsignetlitenysgjerrigpåmørketshemmeligheter.Nei,epletvilleblihengendesaftigoguberørt.Ihennes paradisvarslangenmaktesløs,ogAdamkunneværetrygg.

Trofasthaddehunpassethusogbarn,utenåstilleham formangespørsmålomhvahangjordenårhanikkevar hjemme.Nåviethundensammededikasjontilsittfrivillige arbeidiTheFamilyResearchCounsil.Hennesdedikasjon tilgode,kristnefamilieverdierbarhunsomsittadelsmerke,

22

ogRoverespektertehennefordet.Kanskjehaddehangått glippavnoenkåterunderiselvbedragerskrusvedåvære sinkonetro,mennåsatthanherogdeltelivetstredjeakt medsinbestevenn,sinåndsfellesomstøttethamigodeog ondedager.

SomomhunkunnefornemmeatRovebetraktethenne, vendteAdasegmotham.Blikkenederesmøttes,hennes klartogåpent,hanslittmerreservert.Hanskammetseg overegnetankerihennesnærvær.Hvorhentethunsin renhetogoverbevisningfra?Øynenehennesglitretmed enulmendefeberbareDenhelligeåndkunnetenneien kvinne.Rovesmilteskjevt,hunsmiltetilbake.Forundret.

Såhanhenneinniøynene?Såhanhenne,virkelig?Hun kunneikkehuskesisthanhaddegitthenneintime,dvelendeblikk.Detvaretmyktsjokk,etfrydefulltgrøssrislet gjennomhenne.Hansåhenne,oghunsåham.Såvendte debegge,nærmestlittforlegneoverøyeblikketsnaknenærvær,sinoppmerksomhettilbaketilprestenigjen.

Deterentidforkrigogentidforfred.

Enlavbrumminghørtes,Rovekjentedetdirretmotvenstre sideavbrystet.Hansåunnskyldendepåsinkoneoggrep mobilensomlåiinnerlomma.Enmeldingvarkommetinn: SkadepåSpaceNorway-kabelutført.USSPennsylvaniahar lagtomkurs,SVALSATberomsikkerhetsstøtte.Bredefullmaktergis.

Rovesåuttrykksløstpåmeldingen.Adagløttetbortpå ham,oghanskruddeumiddelbartavtelefonen.Beklager,

23

hviskethanoglahåndenvarsomtoverAdas.Hunvartynn ogfrøsalltidpåhendene,devarkalde,hanvillevarme henne.

Ennyklarrofylteham.Såvardeigang,hanstidvarkommet.

Galapagos,Ecuador

KraftengikkutavYlvasbevegelser.Kroppensoverlevelsesinstinkterjobbetmothenne,dekrevdeoksygen,hunmåtte puste.Ylvaforsøkteåtenke;ok,hunvarnåddetpunkt hvordetvarsåmyekarbondioksidiblodetogsåliteoksygenatkjemiskesensorerihjernenvilleutløseufrivilligeinnpust.Bristepunktetinntraffsomregeletter80–90sekunder utenoksygen.Hunanteikkehvorlangtiddethaddegått. Hunhaddemistetfornemmelsenavtid.

Panikkenhuggihenne,hunmåttehaoksygen,detvaralt. Hunmåttepuste.Nå!

Deliriskrevhunutmunnstykket,ogietkrampaktig magadragtrakkhuninnensaftigmasseavkaldtvann.Det strømmetinnimunnen,oppnesen,nediluftrøret,innilungenehennes.Detenestesomvarmersmertefulltennåikke fåpuste,varåpusteinnsaltvann.Detsvedsomomdetvar etsendesyreilungene,oghunbrektesegførhuninstinktivtsluktemer.Detsistehunrakkåtenkeførmørketslukte henne,varathanvarvirkelig,skyggenhunsånattenfør.

Ylvahaddevåknetavlyden,entørrknasing,somom noentrådtevarsomtpåsmåstein.Såbledetstille.Urolig listethunsegborttilvinduet,deflorlettegardinenedanset

Kapittel4
25

ivarmevindpust,hunvarnaken.Hunkikketutograkk akkuratåseenmørkskikkelsesmygeseginnisjøboden hvordykkerutstyretlå,mendahunvekketStormogde gikknedforåseetter,vardetingender.

Desjekketgrundig.Detvaringentegntilatnoenhadde værtinneiboden.

Denvarlåst.

Stormvartrett,degikktilbaketilhotellrommetogkledde avseg.StormlasegisengenogåpnetfavnenmotYlva. Hunblesittendepåsengekanten.Muskleneikroppenvar anspente,sanseneårvåkne,hunhaddesettenmannder nede.Hunvarsikker.

–Detvarsikkertetdyrellerno’,gjespetStorm.

Hunbleforbannet.

–Jegserforskjellpåmenneskerogdyr.

–Kanskjedudrømtedet?

Ylvanølte,bleselvlittusikker.Detvarettilbakevendendedilemma,etterathunkomhjemfradenrussiske tundraen,haddehunfleregangerføltatnoenfulgteetter henne,observertehenne,menhunhaddeingenbevis.Det varikkenoekonkret.Sannsynligvisvardetbarestresset somhangigjenikroppen,forstyrrettankeneogerobret drømmenehennes.

–Komogleggdeg,elskede,hvisketStorm,fingrenekilte lettoverYlvasnaknerygg.Alterok.Hudenhennesnuppet segunderfingertuppenehans.

Hunvilletroham,hunvillekrypetilbakeinntilham. Hangavhennedettelure,godmodigesmiletsitt.

–LaMobyDickvære.

Øynenehansgnistretlekentimørket.

26

–Duharjomeg,humrethanogkyssethennesaktemens hanførtehåndenhennesnedoverdenvarmemagen.Ylva pustettungt,hunkjentehamvoksevarmtmothåndflaten. Mm,hunhaddejodet.Ylvagavetter.

Merrakkhunikketenkeførkroppenhennesblerevetmed havstrømmenutogvekkfraland,bortfraStorm.Ylva sanktungtgjennomsortlys,denkraftløsekroppenvirvlet viljeløstmedhavstrømmeneutoverognedover.Forvriddi enabsurdstilling,medoverkroppenslåttienbuefremover ogbeinaflytendeoppbak,stirrethun,meddendruknedes øyne,blindtinnimørket.Vardettealt?

Skullehunendeslik,dumtdruknendepåenformålsløs sydentur?

Overraskelsenhaddegittetterforenfølelseavtotalantiklimaks.Hun,kamppilotogarktiskvilldyr,dødeher,uten målogmening.Somsykemeldt,rekonvalesentogturist.Alt hunikkevar.Fyltavmildforbauselselothunsegoppløse. Detvardetteøyeblikkethunhaddefryktetetheltliv.Øyeblikketdahunsluttetåværeettmedsegselvogsinhistorie,sinsmerte.Prismetvarknust.

Vardetdettehanhaddefølt,farenhennes,desistesekundene?Dahansluttetåkjempeogovergavsegtildetmørke lyset?

Ylvasåverdenmedsindøendefarsblikknå,dettetomme uttrykksløse,menforbausede.Såendtedether.Eteller annetstedderfremmesåhunenklarlysstråle,enmildskikkelsekomdalendenedmothenne.Lett,smektende.Lyset varsvaktførst,mengradvisbledetsterkere,helttildetomfavnethenne,fyltehenne,oglysetvaralthunvar.

27

Varsomtstrakteskikkelsensegframmothenne.Detkribletunderhuden.Ylvaføltefortsattingenfrykt,hunkunne gislipp.Endelig.

Noengreptakihenne,revogsletiarmenehennes,hun blekastetrundtoglandetpånoehardt.Enfastflatekjentesunderryggen,kaldluftstrøkoverkinnene.Luft.

–Ylva!

Navnethennesbleroptetsted,langtunna…avnoen. Detvarenkvinne?

Mor?

Noenklapsettilhenne.Ylvareagerteikke.

–Ylva!

Igjenfiketnoentilhenne,myeharderedennegangen, hodethennesfalttungtmotsiden.Fortsattingenrespons. Ylvashodeblevendttilsiden,munnogsvelgbletømtfor vann.Såbledetbøydbakover,munnogluftveieråpnetseg føretparkaldelepperlasegoverhennesogblåsteluftinn ihenne.Brystethevetsegforhvertblås,menidetskikkelsenløftethodetforselvåtrekkeværet,sankbrystetviljeløstsammenigjen.Ingenrespons.Ylvapustetfortsattikke.

Medvoldsomkraftblebrystbenetpressetned.En,to,tre, fire.Rytmiskestøt,fem,seks,sju.Forhvergangtrykketlettet,strømmetvarmtblodinnidenparalysertehjertemuskelen,ognårdetblepressethardtnedigjen,tømtesden.Om ogomogomigjen.Blodstrømmetinnogblepressetut.

HvorlengeYlvavarborte,visstehunikke.Mendahun komtilbake,varfredenover.Detførstehunkjente,var engjennomborendesmerteoghardedunkmotbrystet,så nyesmellmotansiktet.Hunklynketstemmeløst,forsøkte ååpneøynene.Nyeslaghamretmotoverkroppen.Stopp!

28

Verdenspantoggynget.Kvalmenvarintens.Såhvitt kaos,hvitt…sankhunfortsatt?Pånylanoenleppene sinemothennesogblåstehardtinn,detpepiluftrøret,så vrengtemagenseg,ogYlvarakksåvidtåkastesegoverpå dørkenførhunspydde.Sekundersenereklartehunåtrekke innetforpintgisppåegenhånd.Rensjøluftsprengteseg veinedisårelunger.Detsved.Smertevardetsikrestetegn påliv.

Lungenebrant,ogkvalmenveltetoppigjen.Utrantsalt vann,slimogdød.Idetbrekningeneavtok,hevhuninnpå nyluft.Etterhvertavtokspasmene,ogkroppensankskjelvendesammen.Øynenekjentestunge,fortungetilååpnes, menhunbådehørteogfølteverdenrundtseg.Jeglever, tenktehun.Jeglever.Tåreravgledeogskuffelseblandetseg medkaldtvann.Såhørtehunstemmenigjen.Hunkunne ikkehuskeåhahørtdennestemmenfør,likevelføltesden kjent.

Ylvaveltetsegoverpåsidenogmystedesorientertomkring seg,hunlåienbåt,enribb.Enskikkelseikleddsortdykkerdraktsånedpåhenne,hunklarteikkeåskjelneansiktet.

Skikkelsenvendtesegvekk.Ylvableliggendeogstirreopp mothimmelen,hunsåmånenogstjernedrysset.Såhørte hundype,dunkendedrønn,liktordenvær,ellerenmotor? Enkraftigmotor.

Vannsprutetiansiktethennesidetdenukjentestartet motoreneogbåtenskjøtfremover.Ylvaforsøkteåsetteseg

«Ylva.»
29

opp,menbleliggendeogslåkraftløstmotdenvåtegummienpåinnsidenavribben.Hunblekvalmogmåttekonsentreresegomåpusteroligforikkeåkasteoppigjen. Iglimtsåhundetbølgendemørkehavetundersegogden sortehimmelenover.Månelysetlotsegsplintreikrusningenepåhavet,detgnistret,likiskrystaller.Medskjelvende, våtefingregrepYlvablybeltet,hunfikletmedlåsen.Den løsnetlitt,menikkehelt.Båtenkrenget,oghunblekastet hardtidørken.Ylvableliggendeogslåmotsiden.Fårjeg avmegblybeltet,vildykkerdraktengioppdrift,hvisjeg… Igjenblehunkastetrundtavbåtensomslomotbølgene. Kvalmen.

Medkrefterhunikkehadde,skjøvhuniframedbeina ogåltesegsomentungselopppådenglatteavrundede båtripa.Ettdytttil,kunett.Hunsparketifra,hardt,og såskledhunlydløstnedivannet.Bakhennebrastebåten vekk,denforsvantinnimørket,ogsnartvardetumuligå seden,baredenfjernelydenframotorenkunnehøres.

Defanthenne,Stormogletemannskapet,liggendeskylt opppåetsvaberg.GPS-trackerenhennesvisteathunhadde blittdrattlangslandavdesterkestrømmeneogblittskylt opppåRocaRedondasslakeøstside.Hunvarbevisstløs, menpustet.Ylvahaddehattflakssomidetheletattoverlevdeidesterkestrømningene,saStorm.Hunhaddehatt flaks.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.