__MAIN_TEXT__

Page 1


LIVETS BIBLIOTEK

Tollak B. Sirnes SINNETS HELSE Psykoterapi og livssyn


Utkommet første gang i Gyldendals Fakkel-bøker 1965 Utkom i 7 opplag, siste gang 1977 © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 Denne utgave utgitt av Arneberg (Livets Bibliotek), et imprint i Cappelen Damm ISBN 978-82-02-62452-1 1. opplag 2019 Sats: Type-it AS Omslagsdesign: Bengt Olsson Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no www.arnebergforlag.no


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Hva er sjelelig helse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Sykdomsbegreper i psykiatrien . . . . . . . . . . . . . . .

39

Psykoterapi. De forskjellige psykoterapeutiske skolers målsetting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Kristen oppdragelse og forkynnelse som årsak til sinnslidelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Psykoanalyse og moral i nytt lys . . . . . . . . . . . . . .

122

Perspektivtap og nervøsitet. Søren Kierkegaard som psykopatolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

Viktor Frankls eksistensanalyse og logoterapi. . .

175

ORDFORKLARINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

LITTERATURLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204


Forord av Valborg Sirnes

Er vår menneskelige tilværelse absurd? Eller finnes det en mening med tilværelsen?

Noen bøker forandrer livet ditt. De vekker deg, får deg til å se og skjønne deg selv og verden på nye måter. Sinnets helse – psykoterapi og livssyn hadde en slik virkning da den kom ut i 1965. En stor leserkrets fikk sin første innføring i diverse psykoterapeutiske metoder og terapiformer. I tillegg til å introdusere mange for Freud, Adler, Jung og Frankl – berømte psykiatere som har satt preg på behandlingen av nevroser og psykiske lidelser – forklarte Tollak Bakke Sirnes blant annet forskjellen på psykoanalyse og eksistensanalyse, i en lettfattelig, folkelig språkdrakt. I kjølvannet av suksessen fortsatte Sirnes å formidle populærvitenskap og livsfilosofi gjennom stadig nye bøker. Han bedrev folkeopplysning i ordets beste og egentlige betydning. Sinnets helse kom ut i en tidsalder preget av usikkerhet og frykt. Den kalde krigen bidro til mye angst og pessimisme, og mange mennesker slet med eksistensi-

LIVETS BIBLIOTEK

7


elle spørsmål. Hva er meningen med livet? Hva kan man tro på? Hva er de viktigste verdiene i tilværelsen? Her finnes det mange klare paralleller til vår egen tid – hvor New Public Management har sørget for at alt i samfunnet, til og med skole- og helsevesen, skal regnes om i kroner og øre. Har vi gitt avkall på eksistensens virkelige verdier, de som ikke kan kjøpes for penger? Vennskap, varme, barmhjertighet, kjærlighet … Livet kan lett miste mening når den psykiske helsen skranter. Carl Gustav Jung skrev i sin tid: «For en som skal studere den menneskelige psykologi, ville det være tilrådelig å forlate alle bøker og istedenfor reise, for å få anledning til med et varmt hjerte og med menneskelige følelser å erfare fengslenes redsler, asyler og hospitaler, de fine salonger, bordeller og spillebuler, den høyere sosietets selskaper, politiske møter, kirker, vekkelsespredikant-møter, og andre sekters møter, å erfare kjærlighet og hat og alle slags pasjoner. Han ville komme tilbake med en rikere kunnskap enn den som kan finnes i de tykkeste bøker, og han ville bli en virkelig lege for sine pasienter og en kjenner av menneskesjelen.» Selv fikk Tollak Sirnes erfare umenneskelig ondskap da han havnet i tysk fangenskap under annen verdenskrig. Krenket av andres vold og maktmisbruk blir menneskesinnet satt grusomt på prøve. Tollak Bakke Sirnes ble født i Haugesund 17. oktober 1922. Familien tilhørte indremisjonsmiljøet. Bare elleve år gammel mistet Sirnes faren sin, men på tross av skrinne økonomiske kår – og den pågående verdenskrigen – kunne han høsten 1942 begynne å stu-

8

LIVETS BIBLIOTEK


dere medisin i Oslo. Sirnes finansierte utdannelsen ved å undervise andre studenter i anatomi på Blindern Studenthjem. Da de tyske okkupantene ett år senere stengte universitetet, valgte studenter og lærere å fortsette undervisningen. Men 30. november 1943 ble 1200 studenter og 30 lærere tatt til fange. Drøyt halvparten havnet i Stavern for internering, før fangeskipet Donau fraktet dem videre til Tyskland. Tollak Sirnes og 300 medstudenter endte opp i konsentrasjonsleiren Buchenwald, der det på tampen av krigen fantes hele 110 500 fanger. Bitende januarkulde, blendende lyskastere, bjeffende schæferhunder og brølende SS-soldater var det første som møtte Sirnes i Buchenwald. Han ble kledd naken, skamklipt og fratatt alle eiendeler. Kommandoer og trusler preget hverdagen (Hengt blir den som …! Skutt blir den som …!), og kollektiv avstraffelse var ikke uvanlig. «Vi måtte stå på ekserser-plassen i timesvis for å se på at fanger ble hengt», mintes han etter krigen. Sammen med andre norske studenter ble Tollak Sirnes evakuert av de hvite bussene 11. april 1945, men Buchenwalds redsler forlot ham aldri. Etter å ha fullført legestudiet og deretter jobbet som lege i mange år, ble Sirnes i 1962 autorisert som spesialist i psykiatri, før han året etter ble utnevnt til professor i farmakologi ved Universitetet i Bergen. Fra 1972 til -79 var han overlege ved Haukelands psykiatriske klinikk – og fra 1975: Prorektor ved universitetet i Bergen. Sirnes ble tidlig ekspert på nevroleptika og antidepressive midler. Som populærvitenskapelig forfatter fikk han publisert over 500 artikler om faglige emner, og ikke minst 22 bøker om medmenneskelige forhold

LIVETS BIBLIOTEK

9


som med sitt ukompliserte språk nådde frem til folk flest, og bidro til å bryte ned tabuer omkring psykiske lidelser. Tollak Sirnes’ store inspirator var den danske filosofen Søren Alby Kierkegaard. Sirnes siterte til stadighet Kierkegaard i bøkene sine. Kierkegaard skrev for eksempel at «all sann hjelp begynner med en ydmykelse. Hjelperen må først ydmyke seg under den han vil hjelpe, og herved forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men det å tjene.» Så tidlig som femti år før Freud beskrev Kierkegaard hvor farlig det er å tie, at det å åpne seg for et medmenneske er den eneste måten å bli helbredet på: «For når det tier blir mennesket overlatt til seg selv …» I 1961 hadde Tollak B. Sirnes sitt første møte med Victor Frankl. Det skjedde i Wien, hvor Frankl var universitetsprofessor i psykiatri. Både Sirnes og Frankl hadde opplevd nazistenes grusomheter i konsentrasjonsleirene. Et samarbeid og vennskap oppsto mellom de to psykiaterne, basert på en dyp, gjensidig respekt. De hadde begge kjent den sure lukten fra kremeringsovnene, lukten av brent menneskekjøtt. De hadde begge opplevd menneskelig ondskap og fornedrelse. Frankl mistet både sin gravide kone og sine foreldre i tyske utryddelsesleire, men klarte selv å overleve fordi han bestemte seg for å prøve å finne mening i det meningsløse. Etter krigen skrev Frankl bestselgerboken Vilje til mening, der han stilte det eksistensielle spørsmålet: Hvordan kan man overleve menneskelig ondskap uten

10

LIVETS BIBLIOTEK


å bli ond selv? Å velge hat og hevn er selvdestruktive energier, mente Frankl. Hevnen vil vende tilbake – som en boomerang. Tollak Sirnes representerer en type kristen eksistensialisme: Kjærlighet er en aktiv handling og holdning som vi velger i våre relasjoner til andre. Evnen til å elske vil avhenge av ens emosjonelle modenhet. Den tidsalderen vi lever i nå, dyrker og fremelsker narsissisme. Vi lar oss fortelle av reklame og media hvordan vi skal se ut og hva vi fortjener. Forbrukersamfunnet skaper behov som ikke er primære. Samtidig finnes det en sult i vår verden etter noe som ikke kan kjøpes for penger – godt miljø, gode relasjoner, inkluderende fellesskap, stabile familieliv. Og det er her Sinnets helse fremdeles har noe viktig å fortelle oss, om hvordan vi bør leve livene våre.

Profile for Cappelen Damm AS

Sinnets helse  

100 % normalitet er en ideal fordring, som knapt noe menneske når opp til. Vi presenteres for 10 punkter, der det mest sentrale er følelsesm...

Sinnets helse  

100 % normalitet er en ideal fordring, som knapt noe menneske når opp til. Vi presenteres for 10 punkter, der det mest sentrale er følelsesm...