Nybyggere

Page 1

VilhelmMoberg Nybyggere Innvandrerne2 OversattavHansBraarvig

Copyright©VilhelmMoberg Invandrarna,1952

FørstenorskeutgavekompåJ.W.CappelensForlagA/Si1954 ISBN978-82-02-75852-3 1.utgave,1.opplag2022 Omslagsdesign:MiriamEdmunds

Omslagsfoto:www.stock.adobe.comogiStockPhoto Sats:Type-itAS,Trondheim,2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSIA,Latvia,2022 Satti10/14,4pkt.Sabonogtryktpå60gHolmenBookCream2,0

VilhelmMoberg Originalenstittel: Invandrarna

Norskutgave:©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022

PublishedintheNorwegianlanguagebyarrangementwithBonnierRights, Stockholm,Sweden

OversattavHansBraarvig

FirstpublishedbyAlbertBonnierFörlag,Stockholm,Sweden

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

innhold Willnoonehelpme? ......................... Hjemtilenfremmedskog ..................... Grønnesteralltiddenengensomliggerlengstborte .. Ensmålandskbondeslårsegned ................ Åhjelpesegfremmedsineegnehender ............ HjemmevedKi-Chi-Saga ...................... Fremmedeitømmerhuset ...................... Morenogbarnet ............................ Brevet .................................... ÅLIVBERGESEGVINTERENOVER Indianerenitretoppen ........................ Innvandrernesalmanakk ...................... Morskalbakebrød .......................... Brevethjemmefra............................ UgifteUlrikafraVestergøhlgråter ............... HerhjemmeiAmerika–DerborteiSverige ........ BrevettilSverige ............................ 7 27 63 93 109 132 169 203 206 211 235 258 296 327 348 364

willnoonehelpme?

Detvarikveldingendestegpålandfra

KarlOskarogRobertfulgtegatenlangsbredden,der nybyggerhusenestotettitett.Degikksakteogsåpåskilter ogoppslag: Oxenforsalecheapforcash.

7

WilliamSimpsonDruggistShoemakerandWatchRepairing.

RedWing. Om noenfåtimervilledetværemørkt,sådevarnødttilåfinne seglosjifornatten.Roberthaddederforøvdseggodtpå ensetningi Veiledningen:Pleaseshowmesomelodging-

Detluktetskogogavfall,friskt,nysagetfuruvirke,kvae, sagsponogtørkettre.Langsflodbreddengikkenbredgate, dekketmedbar,bark,sagflisogsand,gatenienplankeby. Storpartenavflodbreddenvarfyltoppavvedstablerog tømmervelter,ogutepåvannetlåfløtningstømmeretsom etrugletegulv.Bådeavjordenogvannetluktetdetkvaeog friskfuru.

Detrengteikkebrukeøynenelengeførdesåatdetvar skogtrakterdevarkommettil.

Thehouse thatJackbuilt.

Dekomforbiflerehandelsbuer,derdetvar hengtoppallslagsredskapogverktøyivinduene.Detaller størsteskiltetfantdepåenhøyhusvegg:

StillwaterLumberingCompany. Sammeskiltethaddedesettbortevedbryggen.

l

house. Hanhaddenåforrestenlærtdenforflereukersiden, menennåhaddehanaldrifåttbruktden.

tilham.Da

kastetloss,stodealenetilbakepå 8

dette.Hvordanskulledegreieåbæremedsegaltflyttegodset,oghvordanskulledefinnefremtilsittreisemål?

HjulbåtenefraNedreMississippimåttegjørevendereisved Stillwater.Pågrunnavfosseneogdenstriestrømmenvar ikkeSt.Croixflodenseilbarlengernord,iallfallikkeforså storefartøyersom

Mendetvartoandrespørsmålsomplagetdemmerenn

Disseberetningeneskullesåvisstikkesettemotidenye innvandrerne,ogdetvarmedtungthjertedeforlotdampbåten.KapteinBergerhaddelovetdemåskaffeenmann somskullehjelpedemlitttilretteiland,menommorgenen blehansykoglåikahyttenmedhøyfeber,sådesåikkemer RedWing

RedWing. Hanmåttederforsettedempålandetgodtstykkenedenforstedetdeaktetsegtil.Forrestenvillehanbedemtenke seggodtomførdeslosegnedidissetraktene,forkoleraenhaddeherjetstygther.Hanvistedemmangesteder langsflodenderhytteroghusstotomme.Detvarinnvandrerefrahansegetfedrelandsomhaddeboddher,men dehaddemåttetflytteherfra–ikketilandretrakter,men seksfotunderjorden,ogderlådenåogråtnetbort.De norskenybyggernesomvarkommetfrakoleraenmedlivet ibehold,varsåutarmetogelendigeatdetvarrenesveltihel. Detvarikkegodtåsihvemsomhaddeværtheldigst,de somennåsleptesegomkringpåjorden,ellerdesomhadde lagtsegtilhvileunderden,desomkomhittillandetforå leveher,ellerdesomkomforådø.

FornoendagersidenhaddekapteinBergersagtfraat RedWing ikkekunnebringedemheltfremtilTaylorsFalls.

Veiledningen i kapitlet

bryggen.Devarheltoverlatttilsegselv,ogingentingvisste deomstedetdevarkommettil.Dersattdemedsinekister, sekker,skrinogkurver.Ikkevisstedeihvilkenretningde skulleleggeveien,ogikkeskjøntedehvordandeskullefå medsegalleeiendelenesine.

Mensdeandreifølgetbleigjenpådampskipsbryggenfor åpassepåflyttegodset,gaKarlOskarogRobertsegivei foråspørresegfrem.Roberthaddetattpåsegåsidetsom siesskulle.Førstvardetspørsmåletomnattelosji,ogsåvar dettosetningertil,somhanhaddefunneti

Påreise:RespectedSir howcanwereachTaylors Falls?Whowilltakecareofourbaggage? Navnetpåstedetdeskulletil,haddehanselvsattinnisetningen,men hanvissteikkehvordanhanskulleuttaleTaylorsFalls,så detvarikkeannenrådennågjettesegfrem.Hanvilleikke kommemednoenavspørsmåleneførhantraffpåmenneskersomsåsnilleogvennligeut,ogsomvirketsomdehadde godtid.Helstvillehanspørreeldremennesker.

Mendetvarikkeannetennungedemøttepågateni dennenybygdeplankebyen,mestmannfolkisinbestealder. Allelottilåhahastverkogskyndtesegrettforbidem. Hanvillefinneensomrusletsakteavgårde.Gamlekaller ogkjerringersåhanikkenoested,ogdetvarbarenoenfå kvinnfolkuteoggikk.Endeligstøttedepåtreeldremenn, deneneetterdenandre,ogRobertkomfremmedspørsmålenesine.Alletrestansetopp,menderistetbarepåhodet ogsvartenoesomhanikkeskjønte.Ikkeklokereblehan dahansnakkettiletmiddelaldrendekvinnfolksomsattpå trappenutenforethus.

KarlOskartokpååbliutålmodig. –Dethøresikkeutsomnoenskjønnerhvadusier!

9

Allebegynteåblisultne,ogflereymtetnoeomååpne nistebommene.MenKarlOskarsa:Nåvardetstrakskvelden,ogdemåttefinneseghuslyførdegjordenoeannet.De kunneikkebliværendeherpåbryggenhelenatten.

10

Hanprøvdespørsmålenepåendanoenmennesker,men ingentinghjalpdet,altdethantyggetsetningeneomogom igjen.DasaKarlOskaratnåvardetvelbestdesnuddeog gikktilbaketillandingsplassen.

Følgetderesstoogventetnedepåbryggenmellomalt flyttegodset.Nåvarheleflokkensamletigjen.Ingenhjelp haddedefått,ogingenvisstehvadeskullegjøreforå kommesegherifra.

Brorenhaddeforsikretathannåhaddesåfinengelsk uttaleathankunnesnakkefordemallesammen.Menhan varnåikkealltidheltålitepå.

–Akkjasann!Vikommernåvisstaldrifrem.Åneisann, vardetliktseg.

Veiledningen: Dumåmedflidinnøvespråketogvedhjelpavtaleøvelser gjøredegfortroligmeddehyppigstforekommendeordog uttrykk!Ognåsvartehanbroren:Amerikanerneskjønte nokdetmesteavdethansa.Menselvsnakketdesåurimeligfortathanikkeskjøntehvadesvarteham.

Fina-Kajsahaddeskjørtetgodtoppomkringsegogsatt meddenskrøpeligegrytensinifanget.Gangpågangsukkethundyptoginderlig:

Roberthaddebittsegmerkeinoesomstoi

JonasPettersa:Detvarmestsomfolkpåstedetvarredd dem.Herstodeeneogforlattpåbryggen,ogfolkmentenå visstdetvarenslagsrøverbandesomvarkommethitmed dampbåten.

–Vardetikkedusomskulleskaffeosslosji?saUlrika.

–Ogherkommerdutilbakeutenatduhargjortannetenn åruslerundtpågaten!

11

Regnetfaltistriestrømmer.NårdetregnetheriAmerika,såvardetalltidstyrtregn.Detplasketogskvalpeti flodvannet.Dekvassedråpenestakksegsomknivspisser gjennomalleslagsklesplagg,ogdetkjentessomdetrengte segheltinniryggmargen.Etternoenfåminuttervardeså gjennomvåteavregnatdetvarsomdeskulleværtdyppeti floden.Barnatokpåågråteogvilleikkelasegtrøste.

–Skalviikkesnartboihus?gnålteJohan,slikhangjorde hverenestedag.

Alleifølgetvarsultne,tretteoggjennomvåte.Skumringensenketsegrasktoverfloden,snartvarnatteninne,og devissteingentingomhvordeskullefinneseghusrom.Et tungtmismotgrepdemalle.Sårådløseogvillfarnehadde innvandrernefraLjuderikkenoengangførkjentsegpå helesinlangeferd.

Robertstooggrubletoversittførsteforsøkpååta segfremiAmerikameddetfremmedespråket.Hanmåtte medgiatdetikkehaddefaltheldigut.Detvaringensakåta oppigjendesetningenehanhaddelærtsegutenat,nårhan baresademforsegselv.Menstrakshanstooverforfremmedemennesker,vardetsomhanblealdelesforfjamset,og hanfikkikkefremnestennoenting,blebareståendeog hakkeogstamme.Sliktvarnåikketilåforstå.Ingenavde

–Dukanjoprøveselv!svarteKarlOskararg. Hanvarblittheltmotløs,ogdetsmittetsnartoverpå deandre.TilogmedGlenten,somhelstmøttemotgangog møyemedgodthumør,blevrangoglei,ogdadettokpåå regne,brøthunutiforbannelserovervanhelletsomfulgte demhvordegikkogsto.

PrestenidennyopprettedebaptistmenigheteniStillwater, HenryO.Jackson,stoogsagetvedutenfordenveslestuen hanboddeinedevedflodbredden.Frasagkrakkenogned tilflodenvardetikkemerennnoenfåsteg,oghansto vrangttilidenbratteskråningen.

PastorJacksonvarentykkfallenlitenmanni40-årsalderen,kleddislittebukseravbruntbomullsgarnogen hvitflanellsskjortesomvarfullavstyggeflekker.Hansto derbarhodetogsaget,ogdesparsommehårtjafseneflagretitaktmedsagbladetsganggjennomfurustokkenpå sagkrakkenforanham.Sagbuenvarknortetogkantetog gjordehendeneømmeogvondeetterenkortstund,furustokkenvarhardogtørr,ogsagtennenevarikkeblittkvessetpålangetider,såderaspetsegsaktenedgjennomveden. Arbeidetvartungtogslitsomt.Forhverkabbepastoren sagetav,måttehanpustelittpåogtørkesvettenavpannen medetstortlommetørklesomhangpåsagkrakkenogviftetsometflaggivindkastene.

St.Croixfloden,somskiltedennyestatenWisconsin fraMinnesotaTerritory,fløtienstorbueforbiStillwater.

2.

12

tresetningenehanhaddestrevdmedåøveinn,haddehjulpetdemidag.Oghangikkigangmedåøveinnenfjerde. Hangikkforsegselvogsadennesetningenomigjenogom igjen,oghanvilleikkegisegførhanvarvisspåathansa denheltriktig: Willnoonehelpme?

PåSt.Croixflodensøstrebredd,rettimotstuenderpastorJacksonbodde,løftetdetsegbratte,rødbrunevoller avsandsteinsomsperretutsikteninnoverilandetpåden siden.DerbortelåWisconsin,somtoårtidligerevartatt oppsomegenstatiunionen.

13

HenryO.JacksonhaddeværtprestiStillwaterhelt sidenHerrenstiftetsinmenighetibyen.Idennetiden haddehanbodditømmerhytten,someidesavenpelsjeger somfordetmesteholdttilinneiskogenemotvest.Men menighetenvarnågåttigangmedåbyggeprestegårdved sidenavkirken,ogdetvarmeningenathusetskulleståferdigtilhøsten.

Akkuratherutenforbyenbleflodenmakeligereisittløp ogviddeseguttilenliteninnsjø.Idenfredeligekroken vedbyen,samletensammenalttømmeretsomblefløtet nordfra,ogdetbletattvarepåogsagetherpåvestreflodbredd.Etstykkelengervestløftetdetseghøyeåsrygger,og her,mellomflodenogåsene,vardetStillwaterhaddevokst frem.Byenlålageligtil,godtvernetmotvindogværavde skogkleddeåsene,ogmedflodenienstorsvingrundtnestenheleområdet.Byenhaddepåkorttidfåttfemhundre innbyggereogvaretterSt.Pauldetfolkerikestestedetiterritoriet.ÅretførvarStillwaterblittseteforcountystyreti WashingtonCounty.

Storpartenavdemsomhaddegåttmedpåålaseg omdøpeogblimedlemmeravhansmenighet,vargavmilde oghjelpsommemennesker.Folkherlevdefordetmesteav skogenogaltdengadem.Blanttømmerhuggerneiskogsleireneogarbeidernevedsagbrukenefantesdetnokikkeså fåhøystverdsligemennesker,menfarmernesomhaddefått seghusoghjemutenforbyen,varnestenallegodekristne.

IløpetavdesisteparårenevardetkommetoverfemtijordbrukeretilWashingtonCounty,ogdissenybyggernegjorde segofteærendtilStillwater.Påhelgedagenekomdeforå hørepastorJacksonpreke,påsøknedageneforåselgemel, poteter,fleskogfårekjøtt.

Noenhundrestegfrahyttenderpastorenbodde,lå dampskipsbryggen.Idaghadde

RedWing –envelkjentbåt

iStillwater–liggerderoglossetkjøtt-,flesk-ogmeltønner.Lydenavdampfløytenhaddeoverdøvetgnissingenav vedsagingenogvarsletathjulbåtenvarpåveinedoverMississippiigjen.MenførpastorJacksonrakkåleggeenny stokkpåsagkrakken,løftetdetsegentetttåkeveggborte påWisconsin-siden.Mensregnværetstopå,søktehanly inneistuen.Gatenutenforblemedettfolketom,allesåtil åkommesegihus.

Ivårvardetkommetenflokktyskeinnvandrerehit,og dehaddehattmedsegkoleraentilMinnesota.Helesommerenhaddesykdommenherjetilleinybygdenesørpå.Langs St.Croixflodenvardetblittgravdveldige,dypegraversom snartfyltesmeddødeinnvandrere.BareiStillwaterhadde detværtovertyvedødsfall,ogallevargrepetavskrekk fordennefrykteligepesten.Innvandrernebleholdtunder strengoppsikt,ogbystyrethaddeførtflereflokkertilen

RedWing. Pastorengjettetpåennyflokkinnvandrere.Ognåhaddeingen prøvdåhjelpedemtilrette–avskrekkforkolerasmitten somnykomlingenekanhendebraktemedseg.

14

Pastorentoketslagborttilvinduet,ogherfikkhanse etmerkeligsyn.Bortepådampskipsbryggenstoenflokk menneskeripøsregnet,ogdetlotslettikketilatdetenkte åsøkelymotuværet.Detmåtteværenoenfremmedesom varkommettilbyen,troligpassasjererfra

15

Hanvarpastorvedbyensbaptistkirke.Detvilleglede hamomdevilleblimedhamoggjestehanshus.

Herogsenereibokenmenesengelskemil

Hankomtilmedmenneskersomtrengtehanshjelp,og detvarnokforham.Hanskjøntestraksatdettevarlangveisfarendefolk,innflytterefraEuropa.Bådemenneneog kvinnenevarlyshåret,høyvoksneogkraftige.Hangjettet derforpåatdevartyskere,somsåmangeinnvandrereden sistetiden.PastorJacksonkunnelitttysk,oghanhilstenå defremmedepådettespråk:

storøyiensjøtimil1 vestoveriskogen.Hermåttedebo atskiltfraandremenneskertilenkunneværevisspåatde ikkehaddesmittenmedseg.

MenpastorJacksongikkaldriavveienforfremmede. Hankjenteingenangstfordensmittsommesykdommen. Hvorfantesveldetstedpåjordderdødenikkekunnefinne en?Strakshanfikkøyepånykomlingene,gikkhanbort tildem.Denheftigeregnskurenvaroverakkuratdahan nåddenedtilbryggen.Rundtdensværehaugenavflyttegodssattvoksneogbarnogkrøpsammen.Foreldrene haddepakketbarnagodtinnitepperogfrakkerforåverne demmotregnet.Deallerminstesattpåmødrenesfangog sutretoggråt.

Hansadetflereganger,menutenåfånoesvar.Desåbare uforståendepåham.Tyskvaraltsåikkederesmorsmål.

OgdapastorJacksonsålittnærmerepådissemenneskenesomhaddesamletsegpåbryggen,lahanmerketil atdenestenallesammenvarblekeogmagreiansiktet. Innflyttendetyskerevarfordetmestevelføddogrødeog blussendeiansiktet,bådemennogkvinner.Kanhende 1

16

PastorJacksonhaddeetterhvertskaffetsegslettikkeså litekjennskaptildelandinnvandrernehelstkomfra,oghan visstegodtatSverigevaretcountyiNorge.TilhansmenighethørteennybyggerfamilieiMarine,ogdennefamilienvar ogsåfraNorge.Nykomlingenehervaraltsålandsmenntil nordmenneneiMarine,ognordmennenevargodeoggudfryktigemennesker.Dehaddenåforrestenennordmannher iStillwaterogså,Mr.Thomassen,enskomakersometpar gangerhaddehalvsåltstøvlenehansoggjortetmegetgodt arbeid.Thomassenboddeetstykkebortenforkirken.Han fikksendebudpåhamogsiatnåkunnehantreffeenflokk landsmennsomnettoppvarkommettilbyen.

Amerikanerenspurteetterinnvandrerneshjemland,ogi svaret,somkompåengelsk,greiddehanåplukkeutnavnetpålandet:Sverige.

Enlangoghengsletungguttmedlysedunpåoverleppen saetparsetningerpåetspråksomhanmedengangkjente igjen:nykomlingensstotrendeengelsk.PastorJacksonvar velvantmednybyggernesførsteforsøkpååbrukelandets tungemål.Hansmilteoppmuntrendetilgutten,hørteoppmerksomtpåhamogavbrøthamikkeenenestegang.Og småttomsenngikkdetoppforhamhvahanmente:GuttenvillebaresiathanvarfremmedheriAmerika,ognå undrethanpåomdetikkevarnoensomkunnehjelpeham litt.

Igjensnuddepastorensegtildenlyshåretegutten.Gjennomhamfikkhansnakketildemalle,oghansnakketså sakteogtydeligsomhanbarekunne:Folkherpåstedetvar såvisstikkeugjestmilde,devarbarelittreddeforatinn-

vardetmesttroligatdissenyeinnvandrernevarirlendere.

Prestensnuddesegmotenungkvinnesomsattmedet gråtendebarnpåhvertkne,ogtokminstebarnetfrahenne. Detvarengutt.Pastorentokhamiarmeneogholdtham fintogvarligsomomhanskulleholdesmåenoverdåpen. Guttenvarpakketinnietgjennombløttteppe,ogvannet rantistoredråpernedpåpastorensbukser.

Denbleke,hengsleteungguttenprøvdeikkeåforklarede andrehvaJacksonhaddesagt,hanskyndtesegbareåfåen litenbokoppavlommen,ogbladetidensomomhanlette etternoe.

SågikkpastorHenryO.Jacksonispissenmedbarnet iarmene,oghelefølgettrasketetterham.Sistiflokken komdenblekeguttenhanhaddesnakketmed.Hanbladet ogbladetiboken,ivrigereogivrigere.Hansøkteoglette helttildenåddefremtildenvesletømmerhyttenvedflodbredden,menhanfantikkehvahansøkte: Samtalemeden prest. 3.

17

vandrernebraktemedsegkolerasmitte.Mennåkunnede værehelttrygge.Hanvarprestheribyen,ogdekunnebare blimedhamhjem.Hanskulleogsåsetilateiendelenederes blebåretbortfrabryggenogsattundertakfornatten.

FørKarlOskartrådteoverdørstokkentilpastorJacksons hus,snuddehansegmotJonasPetterforårådføresegmed ham:Mentehanatdekunnelitepådenneunderlige,barhodetekaren?Ingenavdemvisstejonoeomhvahanville dem.Kanhendevardetrøvereogbandittersomhaddesitt

–Prest,hander?Ånei,guttenmin!Sliktfårhanprøveå lureiandreennmeg!

FraførstavhaddeKarlOskarmentatdennefremmendkarenkanhendehaddetenktålokkedemvekkfrabryggen,såhankunnestjeleflyttegodsetderes.Mendahanså atdenbarhodetemannenikkeførtedemlengerbortennat dekunnehaoppsynmedsineiendom,skjøntehanjoatslik kunnedetikkevære: ogendeligbestemtehansegtilåbli

tilholdher?Hvemvisstehvadennestuenkunneværefor slagsreir?

hanvel:Josnillereoghjelpsommereenfremmendkartedde segheriAmerika,dessfarligerevardetåslåsegilagmed ham.Dethaddehanerfaringfor,ogdendagidagkunne hanbådeseogføledetpåsinkropp.Etstortarrpåbrystetogetbensomdetennåsviddeogverketi.Nei,aldrimer skullehanlitepånoenfremmendkariNord-Amerika.

–Ja,jegvetnåikkehvajegskalsi,svarteJonasPetter. –Menhansersnilloghjelpsomut.

MenRobertholdtfastvedatmannenhaddesagthanvar presteller minister, ogministerbetyddeprest–dekunne nåbareseetteribokenselv!KarlOskarmenteatRobert måttehahørtfeil.Hantviltelittpåombrorenvarsådreveniengelsksomhangasegmineav.

18

–Baretadetrolig!Mannenerjoprestheribyen,sa Roberthøytidsstemt.

Ja,detvarakkuratdet!saKarlOskar.Foréntingvisste

KarlOskarblemerogmermistenksom.Dennefyrensom gikkbarhodetutendørsogikkehaddeannetpåsegennen møkketeskjorteogetparlasetebukser–dennemannen skulleværeprest?Omdennekarenvarprest,såkunnehan likegodtselvkrabbeopppåprekestolen.

væredemesttroløse.

PastorHenryO.Jacksonskyndtesegågjøreoppenstor ild,sågjestenehanskunnefåtørketklærnerundtpeisen. Kvinnfolkenebyttetpådegjennomvåtebarna,sineegne skjørterhengtedeoppforanilden,sådebleståendeigjen ibareunderskjørtet.Karfolkenetokdetikkesåhardtmed vætennårdetvarsåvarmtiværetsomnå,menlikevelkjentesdetgodtåkommefremtilpeisen.

19

medinnistuen.MenhanhviskettilKristina:Nåmåttede bareikkeglemmeatdemesthjelpsommemenneskerkunne

Mennogkvinnerkunnebareoverlatealttilsinverts omsorg.Hantokimotdemsomomdetskulleværehans kjæresteognærmesteskyldfolksomgjestetham.Ikkeden minstetingfikkdelovtilåtasinhåndi,ikkebærevann, ikkehenteved.Hanpassetpådemogsteltemeddemsom omhanskulleværebarnejentefordemallesammen.

Ogheletidensattgjestenederogstirretstorøydpåham ogkunneikkeskjønneatenukjentmannpåetukjentsted gjordesegaltdettebryetforderesskyld.Hangjordehuset tilethjemfordem. Ogdadesattesegvedkveldsbordet,vistedetsegathan

Hansatteengryteoverilden,ogigrytenlahanenstor hjortesteksometavmenighetslemmeneidaghaddeskjenkethamigave.Hankløvdedennysagedevedenoghentet innfurukabbersomhanlapåpeisen,sådesnartfikken finogflammendekokeild.Hanhengtepåsegetstort,hvitt forkleogdekketpåetlangbord,såsattehanfrembrødog melkogsmørogpølseogost,oghanhåndtertetallerkner ogkniveroggaflerogskjeerlikefintsomnoekvinnfolk. Hanpusletogsteltemedbarna,varmetoppmelktildem oghentetfremsmåtingsomdekunnelekemed.

Mennådaallesammenvarblittfineogtørreirumpa,så haddedealtdetrengte,saUlrika.Ogdevaralleveltilfreds. HeltsidendekomtilAmerika,haddedeikkeenenestegang ettsegsåstinneogmettesomnåikveld,ogendahaddede fåttaltutenåbetalesåmyesomencentfordet.

Nåkjentededenbarhodetemannensomvarkommettil dempåbryggen,nåvisstedeallehvemhanvar.Ikkeetord skjøntedeavhvahansa,mendeskjøntehvahangjorde,og detvarnokfordem.Roberthaddespurthamomdetikke varnoenhersomkunnehjelpehamlitt,oghanhaddesvart: Hanskullehjelpedemallesammen.

20

Ennåsattkvinnfolkeneibareunderskjørtet,menetter matentokUlrikanedstakkensin,somnåvarblitthelttørr veddenflammendeilden.

–Nårfolkblirvåteirumpa,misterdesittgodehumør, saUlrika.Ogmenshunsadette,smiltehunetstortogærlig takknemlighetenssmiltilpastorJackson,somsvartemedå smileigjen,fullavforståelse,ikkeforhennesord,menfor hennestrangtilåfåtørketklærne.Ogbådemothenneog alledeandreteddehansegsomomdetbarevareneneste tinghanvarreddfor:Atdetvarnoedeskullesakne.

ikkelagetdårligerematenndenfinesteherskapskokke. Hjortekjøttetsomhanhaddekokttildem,varsåmørtog saftigatdetvarsomdetsmeltetimunnen.Noebedrehadde ingenavdemettpådentiddekunneminnes.Tilogmed Fina-Kajsa,somikkehaddemerennenenestetannimunnen,kunnetyggedet.Ogsåmyekjøttvardetatdetble nokogmerennnoktilalle.Deåtsåmyesomdekunnefåi segavalldenfinegjestebudsmatensomvarblittsattfrem. Snartsattdedermetteogvelnøyd,ogforenstundhadde deglemtallesinesorger.

Ogdehaddesnautrukketåståoppmorgenenetterfør hanvarderigjenogstoogsysletvedpeisenogsteltetil dugurdfordem.Hankokteengrytemedpoteterogvarmet opphjortekjøttetsomvarblitttiloversfradagenfør.InnvandrernesvelgjørerhaddesagttilRobertatnåhaddehan sendtbudetterenavdereslandsmenn.Dennekarenskulle væretolkfordem,ogdekunneventehamhvatiddetskulle være.

21

Detvarnokingenlandsmannsomkominnoverdørstokken,sådennegangenhaddeiallfallRoberthørtfeil. Mendetsvenskefølgetskjøntemålethanslikegodtsom dehaddeskjønthvaflodskipperensa.Ognåfikkdeviteat Robertikkehaddehørtfeildapastorenfortaltehamhvem

fåsoveoghvilesegut.PastorJacksonreiddeoppforsine langveisfarendegjester,forallesinefemtengjester,både storeogsmå.Hanreiddeoppmedstoresekkemadrasser, stoppetmedfint,tørthøy,ogtiloverbredselfikkdedyrehuder.Hanreiddeoppihelestuen,oghangjordedetsågodt ogrommeligfordemathanikkefikkplassisittegethus. Hansagodnatttilsinesøvnigeogslitnegjesteroggikkfor åleggeseghosengranne.

Mannensnakkettilsvenskenesomomdeskullevære fulltklaroverhvahanhet,oghvemhanvar.HanvarskomakeriStillwaterogdenenestenordmannenibyen.

Ognådainnvandrernevargodeogmette,skulledeogså

Ogmensdeennåsatttilbords,komenlitenlyshåret, brednesetkarinnistuen.Omlivethaddehanskomakerforkleavsvartskinn,ogdetluktetlærogbeklangvei.Han hilstepåinnvandrernesomomhanskullehatruffetdem allefør.

–SigurdThomassenher.Jegernordmann.

hanselvvar.HenryO.Jacksonhaddeentidværtpresti HerrensegenmenighetheriStillwater,ogsnillereogbedre prestskulleenletelengeetter.

–Aldriiminelevedagerharjegsettetkarfolksomvarså raskognetthendtihuset,saKristinatilUlrika.

22

–Jegmener,omhanharnoenkone?

KarlOskarskjemtesfordihanhaddeværtsåfullavmistro,ogalleundretsegoverdennemannensomdegjestet.Hergikkenprestrundtoggjordekvinnfolkarbeid,en mannsomtilhørtepresteskapet,somvarkalletoginnvidd tildethelligepredikeembete.Dennemannenvardetsom gikkherogreiddeoppogdekketpåbordetogskurteog vasketogtørketsomdensimplestetaus!Sliktvarikketil åskjønneogbegripe.Dekunneikketenkesegdennemannenidetstorekjøkkenforkleetståpåprekestolenikjole ogkrage,dekunneikketroathansomgikkherogskurte kokekar,ogsåkunneståforHerrensalterogutdelesakramentene.Hvordankunnedensomvarprestogkunnepredike,gjøresegsåringeathansteltehusogvasketgryter?

Kristinaspurtenordmannenomprestenvargift. –Å,neida.Hanerbæsjlr.

–Nei.Hanleversingel.

Noemerkunnedeikkefåutavskomakerenomdette, menetterdethanhaddesagt,gjettetdepåathanmåtte væreungkar.

Detvarvondtåfåtakikvinnfolkheriterritoriet,fortalte denveslenordmannen.IStillwatervardetikkemerennett kvinnfolkpåtimannfolk,oguteidenvillecountyenvar

–Iallfallerhandetbesteogmesthjertensgodemannfolk jegnoengangharråktpå,svarteGlenten.–Hvemkunne nåhagjettetpåatenslikkarvarprest?

detsnautettpåtyve.Derforgikkkareneherogknøtsegog haddesomildiblodet,akkuratsomAdamiEdenshagefør

KarlOskarspurtehamutomveientilTaylorsFallsog vistehamlappenmedadressentilFina-Kajsassønn: Mr.AndersMånsson, TaylorsFallsPåstOffis, MinnesotaTerritory,North-America. AvskomakerThomassenfikkdeviteatTaylorsFallsvar enlitennybyggerbylangtuteivillmarkennordpåetsted. Detvarikkemangesomhaddeslåttsegnedder,sådetville ikkeblinoensakåfinneMr.Månsson,mentenordmannen.TaylorsFallslåogsåvedSt.Croixfloden,mendetgikk ingenbåtermedpassasjererlengeroppoverfloden,ogtømmerkompanietiStillwaterhaddehugdutkjøreveitiloksevognenesinebareetlitestykkenordover,sådefikknok ferdestilfotsomdevillefrem.Mengodsetdereskunne tømmerkompaniettamedsegoppoverflodenpåenavlekternesine.DetvarnærmeretredvemilherfratilTaylors Falls.Omdevarraskepåfoten,kunnederekkefrempåto dager,mendetvarikkelettåferdespådekrungletestiene, ogettersomdehaddebarnmedseg,måttedenokgjørereg-

–Dereervelkommen!Settlernegårherogventer! Oghansålangtpådetresvenskekvinnfolkene,riktig nigloddepåhverenkeltavdem.Kristinalikteikkeblikketi øynenehans.Detvargeiltoglystent.Nårhansåpåhenne, såkjentehundetsomhanprøvdeåtahenneoppetterlåret. Såmyevariallfallsikkert:HuntrengteikkespørreomskomakerThomassenvarungkar.

GudkomtilhammedEva.

23

24

Detvardeeldsteogyngstedetvillebliverståfraktemed segpåvandringen,ogdekunnekommetilåskaffedemmye bry.KarlOskarspurteFina-Kajsaomhuntroddehunorket

–Detkannokhendederestøterpåchippewas,sanordmannen,–mendeerfredeligesettlere.

ningmedåbruketredagerpåferden.Mendetvarlettå finneveien,ogdekunneikkegåsegvill.Omdefulgtefloden,kunnedeikkelaværeåfinnestedet,forTaylorsFalls låheltnedevedflodbredden.

Despurtenordmannenomhanmentedekunneråkeut forvilleindianerepåvandringen,menhantroddeikkeatde rødhudenedemøttepåveientilTaylorsFalls,kunnevære farlige,omdebarelotdemværeifred.DetvarmestindianereavChippewa-stammensomholdttilhernordivillmarken,ogdetvarfrommeogfredeligefolk.Verrevardet medsiouxenesomhaddejaktmarkenesinesørpå,ogsom nåpåhøstenstreifetrundtiskogeneistoreflokker.Devar villereogmerkrigerske,ognybyggernevarredddem.Men detvarlitetroligatdeskulleråkeutforsiouxindianerepå veiennordover.

InnvandrerneundretpåomskomakerThomassengjorde farenemindreenndevar,fordihanikkevilledeskullegå rundtienevigangstforvillmennene.

Væretvarsvaltoggodt,ogdevaralleredesværtforsinket.Deblederforenigeomåfarevideremedengang,eller såsnartsomdebarekunnekommeavgårde.Tredvemil hørteslangtut,ogdemåttegåheleveien,mendetvarjo ikkemerennfemvanligemil.DepleidegåtilLjuderkirke ogtilbakeigjenhverhelgedag,ogdetbleenvandringpåto mil.Ognåskulledejoværegodtuthviltetteratdehadde sittetstilleogblittfraktetpåskipogbåterilangetider.

Detflammetoppiøynenehennes.

Sågjordedesegredetilåfarevidere.Detokmedsegså myematsomdementedevillefåbrukfor,ogdeklærsom trengtesnårdeskulleliggeuteomnattenunderåpenhimmel,detokmedsegvadsekkerogknytter,såstorebører somdeorketåbære.Dettungeflyttegodsethaddepastor Jacksontatthåndom.Hanskullesørgeforåfådetombord påenavtømmerkompanietslektereogfåsendtdettilMr. AndersMånssoniTaylorsFalls.Ogdainnvandrerneskulle skillesfradenhjertegodemannensomiethalvtdøgnhadde gjorthusetsitttilethjemfordem,syntesdealledetvartrist ogleitatdeikkekunnerekkehammedetenestetakkens ordpåsittmorsmål.Ingentingkunnedesisåhanskjønte atdealdrivilleglemmehvahanhaddegjortfordem.Men alletrykkethamsåfastogvarmtihåndenathanmåtte velskjønnehvademente.Robertprøvdesegmednoenord påengelsk:PastorJacksonkunnelitepåatdeskullegjøre hamentjenesteigjensåsnartsomdebarekunne.Altdette sahanutenåbrukedesetningenehanhaddelesti Veiledningen oglærtsegutenat,oghanvarnåslettikkesåviss påatpastorenskjøntenoeavdethansa.Ellershaddenå

åfølgemed.Omhunikkegreiddegådenveiensomnåsto igjen,såvarhanvisspåhunkunnebliherhosdengjestevennligeprestensålenge.

–Hvemhererdetsomsieratjegikkeorkerågå?Oghvem skalkjenneigjensønnenmin,Anders,omjegikkeermed?

Ja,detvillehunnåhasagtdemengangforalle:Dekom aldritilåfinnefremomikkehunblemeddempåvandringenogfantredepåhvorsønnenholdttil.Davilledegåseg bortiødemarken,ogingenvilletahåndomdem.Aldriher ilivetvilledefinnefrem.Omikkehunvarmed.

25

Allefemtenvarsamlet,ogingenmangletdadeutpåmorgenengasegiveinordoverfraplankebyenStillwater,der detsværeskiltet StillwaterLumberingCompany liksom hersketoverhelebyen. Thomassen,denveslenordmannen,haddeikkenoeimot åslåavenpratmedkvinnfolkene,såhanfulgtedemet stykkeforåpekeutveienfordem.Omdebareholdtseg vedflodenherpåhøyrehånd,såkunnedeikkekomme utenomTaylorsFalls:

–Derekanikkegåderevill!

Påsinlange,langeferdvarfolketfraLjuderblittfraktet frempåkjøredoningogskipskjøl,medhesteskyssogdampvogn,medseilskipogdampbåt,medflodbåtogkanalbåt. Dekjentedetsomdehaddebruktalledereisemåtersom menneskenehaddehittetpåforåkunnetasegfremiverden.Mendetsistestykketavdenlangeveienmåttede trasketilfots,pådensistedelenmåttedenytteapostlenes hester,denallersistestrekningenavdentusenmillange veienmåttedegåpåsineegneben.

EtterdethaddeJacksonsnakketmyesaktereogtydeligere. Ogsidenhaddedetgåttlettere,endahanikkehaddekunnet finnenoei Veiledningen om Samtalemedenprest. Jo,amerikanerenhaddeskjøntenheldelavdethansa,heltsiden hankommeddetførstespørsmålet: Willnoonehelpme?

Robertmergrunntilåtakkeennalledeandre.Presteni Stillwatervardenførsteamerikanerenhanhaddesnakket engelskmed.Hanvarvisspåatpastorenhaddeskjøntnoen avdesetningenehanhaddehentetfra Veiledningen,og selv haddehanskjøntflereavdeordenepastorenhaddesagt påengelsk.Roberthaddebruktensetningsomhanhadde øvdseglengepå: Please,speakalittlebitmoreslowly,sir!

hjemtilenfremmedskog 1.

Detnyelandethaddebreddsegutforinnvandrerneihele sinmektigevelde,ogdetvarsåstortatdetikkevartilå fatte.Menpåferdengjennomdetteveldigelandethadde deselvsaknetplassogromtilårøreseg.Heletidenhadde debodditrangevognerogskipsromogkjentdetsomde skullesittelenketiburellerværeinnestengtpåbås.Landet varvidtogstort,mentildennestundhaddedetværtsmått medplassidetstorelandet.Nåvardeendeligsluppetutav fangenskapet.Nåhaddedevidemarkerogskogeromkring seg,ogoverseghaddedeintetannetennGudshøyehimmel.

Ibyenedefórigjennom,haddedekjentsegrentsom bortkomne,reddeogurolige.Alledefremmedemenneskenehaddevirketskremmendepådem,alledissemenneskenesomdeikkekunnesnakketil,ogsomikkeskjønteet ordavhvadesa.Mennåhaddedeendeligskogenstrær ogmarkensveksterrundtsegpåallekanter.Ognåhendte noemerkeligmeddem:ForførstegangheriNord-Amerika føltededetsomdevarkommettilkjentetrakter.

Devarpåvandringgjennomvillmarken,ogherhaddede armslag,herkunnederøresegfritt.Stiendefulgte,lignet sauetråkkenehjemme,mendenvarikketråkketavkrøtter, 27

28

denvarlagetavvillemenneskerogvilledyr.Defulgteindianernesoghjortenessti,jegernesogviltetsveier.Itusenerog attertuseneravårhaddemenneskenejagetidissetraktene. Meninnvandrernebarikkevåpen,desporetikkeviltet.De speidetikkeetterdyrefar,menetterdenveisomskulleføre demfremtilderesnyehjem.

Landetsenketsegtiletdyptdalføre.Tilvenstrelåskogene,tilhøyrefløtfloden.Stienfulgteenslingrendesandsteinsås,ogåsenfulgtedetrennendevannetsomskullevise demvei.

Denførstedelenavveienvarskogennærmestfloden mangestedersnauhugd.Denaknemarkenelignetmest storekirkegårder,derdehøye,styggestubbenestoigjen somgravsteiner.Menetteratdeetpartimerhaddevandret gjennomenskogavfuruoggran,komdeutpåfurumoer medhøye,rette,kvistfrietrær,kronetmedmørkegrønne, fyldigekroner.Hervarhverttreetmastetresomkunne bæreseiloverdestorehav.Iskråningenestoløvskogensom lyserenningeribarskogensmørkevev.Hersådeallede trærsomomvårenprydetsegmedløvderhjemme.Hersto eikvedsidenavbjørk,herrasletospen,herblandetasken ogalmensinegrenermedlindoglønn,ogidedypestesøkkenebreddehasselkjerretseg.Ogmellomsmåtrærnesom stooghuketsegundersinestorefrender,sådepilogvidje, somigjenbøydesegoverlyngogbuskermednyper,slåpebær,bjørnebær,teiebærogmure.Hervarfruktbarmark medtettunderskogavløvrankerogslyngplantersomdannetettykt,ugjennomtrengeligsnar,eneneste,sammenhengendekjempebusk.

Idisseveldigekjerreneogsnarenevokstedetmangefrodige,taggetebuskersomdehverkenhaddesettellerhørt

Dekunneikkeskjønneannetennathermåttedekunne finnealledetrærogvekstersomGudhaddeskapt,ogskog tilallslagsbruk:tiltømmeristueveggen,tilplankerigulv ogtak,tilbenkerogbord,tilredskapavalleslag,tilløvsankingogbrensel.Allenedfallstrærlåogråtnetderdehadde falt.Aldrivarenrotvelteblittryddetunna,aldrivarettørrtreblittfelt.Alledetørre,dødetrærnestoigjenogvankleddedenfriske,levendeskogenmedsinenaknegrenerog sineavflakede,barkløsestammer.Herstodettørrfurueri slikemengderatdetvarnoktilåfyreopppåtusenpeiser tusenlangevintrer.Intetmenneskesteltemedogvernetom skogen.Mendenhaddesteltogvernetsegselvsålengeden haddeståttherogvoksetogdøddoglevnetoppigjen.Skogenvokstesintidsdager,falttilmarkenmedsineløsnende røtter,råtnetogforsvantmellomgressogmoseogsankned idenjordsomdenengangvaroppståttav.

29

Jolengerdekominnoveriskogen,desstetterestoeiken. Påendagsådeflereeikerpårotenndeførhaddesett ihelesittliv.Derhjemmevareikenkongstreet.Fragammeltavhaddekongenogkronenhattførsterettentilden, mensbondenfikknøyesegmeddesimpleretresortene.Der hjemmevernetenomdettetreetsomomsittegetøye.Her vandretdetimeettertimegjennomenskogaveiketrær.Og dasandsteinsåsenløftetsegtilenhaugogdesåutoverlandetivest,overdendypedalensomåpnetsegdernede,så deethelthavavstoreeikekroner,flettetinnihverandre

omfør.Stundomstansetdeogsålittnærmerepåettreeller enbusksomdeikkekjente.Deundersøktebarkeneller brakkavengrenellertokenhåndfullløv.Desammenlignet demmedtrærogbuskerdekjente,ogprøvdeågjettesegtil hvadetvelkunnevære.

Landetskiftet,åsenestegogsank,påsideneskrånetlandetnedovermotlavlandet.Dekomtilåpneskogtrakter medendafrodigerejord,derurteroggresstokmaktenfra størretrærogbusker.Hersådevilleplerogvilleplommetrærsomstotyngetnedavsinefrukter.Mellombærbuskenelåmarkenoverstrøddmedvillroserogblomstenes ufatteligerikdom.Ogdesåenyppigunderskogavfruktplanter,søttormegress,honningurter,blåbær,bringebær, hyllebær,solbær,rips.Ogbærrisetkrøpikkesomiskogene hjemmeunderdanigpåmarkenimagre,trådtynneranker, menløftetsegtyktogfrodigsomomdetvarblittdyrketpå envelgjødsletkålåker.Blåbærrisetvoksteistore,kraftige busker,ogbærenevarsåstoresomstikkelsbær.

tilenenestemilevid,lysegrønnkrone.Herforandemlåen skog,såstorsometheltherredderhjemme,ogheleskogen varfullavkongstrær.Dernedeidenfruktbaredalenhadde eikeneiårtusenenesløpståttstolteogrankeisinmanndom ogstiltogsakteråtnetbortisinalderdom.Ingenkronens fogderhaddegåttherjendemedsineblinkøkser,ingensuverenmonarkhaddetattuttømmertilsinefestningerogsine krigsskip.Idettehedningefolketslandstokongstreetfredet, herløftetdetsinyppigekronesmankesomenvillskogens løve.

Detoksegoverelverogbekker,dervindfalllåsomklopper.Dekomforbiettjern,dernaknegrenerogsvartbarfra

30

Engrønningåpnetsegforandemiskogen,ogdenvar overvoksetmedfrodiggresssomgikkdemtilopppålåret. Markenlåjevnogfinsomgulvetienkongshall.Ingenstein varåøyne,ogherhaddealdrinoenljåfartherjendefrem. Heltfraskapelsensdagerhaddedenneengenliggetogventetpåslåttefolkene.

31

Iskogenedevandretgjennom,vardetveldigemengder avallslagsvilt.Mangemålmatvardetsomløpforbidem påmarken,somplasketisjøene,ogsomflaksetoverdem.

nedfallstrærstakkoppogtegnetetbildeavdødogundergang.Dekomforbivakresjøer,derdetbobletogkokteav fisk.Destansetogbleståendeogsepåvakene.Vannetvar såklartatblikketkunnetrengeheltnedidypet.Desåsandendernedepåbunnentindresomgullstøvisolskinnet.Og deundretsegoverdettetindrendeklareogblåvannetsom haddeselvehimmelensfarge.

Innvandrernevarkommettiletgrøntogfruktbartland, tilvakreogriketrakter,tiletlandderdetvilleværegodtå byggeogbo.Hermåttedekunnelivnæresegomdekunne detnoestedpåjord.Menikkeetenestestedsådeendyrket jordflekk,intetstedvartorvenvendt,intetstedvarskogen ryddet.Herinnesådeikkeengangmerkerettertømmerhuggernesøks.

Detvaretlandformenneskersomvilledyrkejorden, menennåvarmenneskeneikkekommet.

Innflytternetrasketpåenukjentstigjennomukjente

Påenglenneskremtedeoppenflokkbeitendehjort. Desmekre,hornprydededyrenevarlyserødepåfargenog haddehvitesmåhalestumper.Innvandrernehaddeallerede smakthjortekjøttogvisstehvorgodtoglekkertdetvar. Gangpågangpilteenlangørethareforbiigressetrettforan føttenepådem.Oftevardetsådeholdtpååtråkkepådem. Kjenteogukjenteskogsfuglerfløyopplangsstien,påsjøer ogtjernsvømteender,ogdetlotikketilatdebleskremtnår denærmetseg.Etpargangerhørtededenhvinendelyden avmangesvevendefuglevinger.Detvarstoreflokkeravblåskimrendevillduersomfløyoverhodetpådem.

InnvandrernefraLjudervarkommetinnienfremmed skog,oglikevelvardekommethjem.Devirretikkelenger omiverden.

trakter,ogingenannenveiviserhaddedeennfloden,men dekjentemindreangstogsattefotentryggerepåmarken herenndehaddegjortnoeannetstedidettelandet.Detvar noekjentogkjærtvedaltdeså.Degikkgjennomskogen, detråkketpårøtterogmoseoggress,deferdedesmellom duftendebarogmyktløv,devaromgittavjordensurter ogløpendeogflyvendevilt.Mangtavdetdeså,varennå fremmedforderesøyne,mendevisste:Meddisseskogene ogmarkeneskulledesnartblifortrolige.

32

2. Deførstetimenekomdesegrasktfrempåstienoveråsen, menettersomdagenledogbørenekjentestyngreogtyngre, blestegenekortere.Alledevoksnehaddesittåslepepå,og børenevarfordeltsårettferdigsommuligmellommennog kvinner. AvbarnavardetbareDanjelstoguttersomheletiden kunnegåpåsineegneben.DatterenFinavarbarefireår,så hennemåtteDanjelbære.KarlOskarhaddeVesle-Märtha påarmen.Ihåndenbarhanvadsekken,ogpåryggenet knyttemedklær.KristinahaddeHaraldpåarmen.Detvar tungnokbørforhenne.Hunbarjoogsåpåsittufødtebarn. MatbommenhaddedelastetpåRobert.Johankunnegå korterestykkeromgangen,mendesmåbenatretnetfort, ogsåmåttehanbæres,hanogså.Guttenhengtesegfastpå

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.