Nelson Settlement

Page 1

VilhelmMoberg NelsonSettlement Sistebrevethjem2 Oversattav LeivFrodesen

VilhelmMoberg

PublishedintheNorwegianlanguagebyarrangementwithBonnierRights, Stockholm,Sweden Norskutgave:©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022

FørstenorskeutgavekompåJ.W.CappelensForlagA/Si1959

FirstpublishedbyAlbertBonnierFörlag,Stockholm,Sweden

ISBN978-82-02-76032-8 1.utgave,1.opplag2022

Omslagsdesign:MiriamEdmunds. Omslagsfoto:www.stock.adobe.comogiStockPhoto Sats:Type-itAS,Trondheim,2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSIA,Latvia,2022 SattiSabonogtryktpå60gHolmenBookCream2,0

OversattavLeivFrodesen

Originalenstittel: SistabrevettillSverige

Copyright©VilhelmMoberg SistabrevettillSverige,1959

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

innhold Elvellerskål..... ........................ Glassepletreetblomstrer. .................... Kristinaerikkeredd... .................... Ogdetbrøtutennyinnbyrdeskrig... ......... Redselsbudskapet.. ........................ Skrekken. ............................... Hverhvitmannskaldø! .................... MensKarlOskarvåkte. .................... Glassepleneermodne.. .................... Dentredjekisten.. ........................ Sangundertrettiåttegalgerep... ............. Enmannsomikkevilunderkasteseg.. ......... BrevettilSverige.. ........................ Detførstebarnetforlaterhjemmet ............. Brudekronenmededelstenene... ............. Nybrottsmannenogeikene..... ............. BrevettilSverige.. ........................ KartoverLjuderSogn.. .................... 7 28 43 53 65 74 78 95 112 121 127 131 146 151 181 198 214 232

1. DesvenskeinnvandrerneiSt.Croixdalenvarblittsplittetangåendereligionen.Iløpetavdesisteårenevar detoppståttmenigheteravbaptisterogmetodister,og flereandresekterforsøkteogsååverveproselytterblant lutheranerne.Dentallrikestesektenvarbaptistene.En omreisendepredikant,FredrikNilsson,spredtebaptismenslæreblantsinelandsmenn,ogdelutherskeprestene betraktethamsomdenfarligstesektmakereniMinnesota.

elvellerskål

7

FredrikNilssonvarsjømannoghaddeseiltpådesju hav.Alti1851varhanblittlandsforvistfraSverige forbaptistiskforkynnelse.HanhaddesøktsegetfristediAmerikaogbosattsegiWaconianedeiCarver County,derhanhaddedannetenbaptistmenighetsom haddebygdsegegenkirke.Såbegyntehanåutbrededen nyelæreniandresvenskesettlementer.Hansinnvandredelandsmennvaropprørtoverathanvarblittberøvet sittfedrelandforsintrosskyld,såhanhaddelettereenn andrepredikanterforåvinnetilhengere.Nilssonkomtil St.Paulogprediket,ogkunnepåenenestedagdøpe57 landsmenniMississippifloden.HankomogsåtilTaylors

MendaFredrikNilssonskullekommeogforkynne

baptismenforlutheranernevedChisagoLake,påbød menighetensprestfraprekestolen:Ingendørmåttelukkes oppfordenneråogulærtesjømann,somikkevarinnviet tilprestegjerningen!Intetmedlemavmenighetenmåtte åpnesitthusfordennefalskereligionsforkynner,somforsøkteåskaffeseginnpassogsåiderestrakter!

BannstrålensomdenlutherskemenighetensprestslyngetmotbaptistpredikantenFredrikNilsson,fikkenstikk motsattvirkningavdensomvartilsiktet:Førmøteti CenterCitybleNilssontilbudthusromframinsttihold. OghankomtilCenterCityogpreketoverLukas2.7:

Dennyepastorenimenigheten,JohannesStenius,var strengeremotsekterereennsineforgjengereistillingen. Hansådetsomensjelehyrdesførstepliktåbekjempe vranglærereogvåkeoveratdetikkeoppstosplittelsei denhjordsomvarbetroddham.Inærsagthvereneste prekenadvartehantilhørernemotdevillfarnesjelersom herilandetuhindretfikkdraomkringogherje.Han beklagetbittertatlovgiverneiAmerikahaddehatten feilaktigforståelseavdenåndeligefrihet,dadeforsømte åskapeetvernfordenenestesanneogrettelære,den lutherske.ISverigenøtdenlutherskelærepolitimyndighetenestryggebeskyttelse,menheriAmerikastodenhelt utennoevern,ogbefolkningenvarisinenfoldighetog vankundighetprisgittforførereitroen.ISverigeblefalske apostlerutvistellersattifengselpåvannogbrød,menher utebledehyldetoghedretendogmerenndeforkynnere somvarinnvietavGudtilsinprestegjerning.

Fallsogprediket,dannetenbaptistmenighetogdøpte22 personeriSt.Croixelven.

8

«…fordidetikkevarrumfordemiherberget.»Etter møtetbledetstiftetenbaptistmenighetblantfolkved Chisago,og24personerbledøptiChisagoLake.

Mendahanienprekengadegiftemenneneenbefalendeformaningomåholdehustruenesineunderstrengereoppsiktsådeikkelotseglokkeinnpåsekteristenes slibrigestier,bleatskilligekvinnerforarget.Hvormye skulledeværenødttilåfinnesegifraprekestolen?Det oppstohissigeordvekslingerimenighetensstyre.Karl OskarNilssonsnakketrettuttildennyepastoren:PastorenvarnyligkommetfraSverige,ogderforforstohan ikkenybyggernesinnstilling–heriAmerikaløddeikke lengernoenslagspåbudfraprestenesine.Presteninnen menighetenhaddeikkenoenmyndighetoverdem.Han variderestjeneste.Hanbestemteikkeoverdem,hanvar ikkederesforesatte.Hervardetikkesomigamlelandet.

Detoppstosterkuroidenlutherskemenigheten,oget snesmedlemmersomhaddehørtNilssonpredike,trådte utavkirkenoglotsegdøpetilbaptister.Ogflereandre begynteåvakleisinluthersketro.Særligvarkvinnene mottageligefordenforhenværendesjømannensforkynnelse.FraprekestolenlødpastorStenius’advarsleristadigstrengerevendinger:Hantilholdtsinhjordåtenke påsinevigevelferdogikkelasegblendeavbaptistenes lyktemenn.Særligroptehanetvarskutilsinekvinnelige tilhørere:Somfølgeavsinmedfødteuforstandighetvar kvinnenmerlettrørtoglettbevegeligennmannenogble derforlettereennhanetrovforproselyttmakerne.Hver gangenkvinnebleførtpåavveieravgjendøperne,kunne hanfrahimmelenhøreenglenesgråtogfrahelvetedjevlenesfrydeskrik.

9

PastorSteniussvarteskarptathanikkevaransattsom menighetenstjenestegutt,ogathanisittembetebaresto underGud.Etparavnybyggernevarforbitretoveratpastorenhaddekaltdemsabbatsbrytere,fordidehaddekjørt innlopåensøndag:Ikkenoemenneskekunnedaisitt hjertehusesåoverdrevneforestillingeromGudsforsynat hanlotdettørrekornetsittbliståendeutepååkerennår dettrakkoppsvarteuværsskyerpåhimmelen.Demedga atpastorSteniusvistestornidkjærhetisinomsorgforsjelene,menomsorgforsjelenmåtteikkeoverdrives,slikat noenblehindretisinærligegjerning.

Ogdeflesteimenighetensstyrementeatdennyepastorenderesvisteoverdrevennidkjærhet,selvitingsomi ogforsegvarriktige.

10

Menighetenvartruetavenalvorligsplittelse.Detvar enkeltesomsaatpastorenselvvarårsaktilden.

Noenyttpresteveldevilledeikkehaherute,nårdeen gangforallevarblittkvittdetgamle.

2. EtterbesøkethosdoktorFarnleyiStillwaterpassetKarl OskarnøyepåatKristinagjordesomdoktorenhadde pålagthenne.Huntokmedisinen,holdtsegfradetyngste gjøremåleneoglasegenstundpåsengenhverdag,Alt etteretparukerbegyntehunåkjennesegfriskereikroppen.Desykeligeblødningeneavtok,ogikkelengeetter opphørtedehelt,samtidigsomkrefteneogmatlysten økte.Ogdasolenbegynteåvarmeigjenetterdenkaldeste

–Jegvetikkeminlevenderåd.Kanduhjelpemeg,Kristina?

NabokonenhaddefleregangerivinterværtheroghjulpetKristina.Idagsøktehunselvhjelp.

vinterdehaddeopplevd,blehunfriskereforhverdag. Aldrihaddehunføltsegsåopplivetavåhøredetførste dryppetfrataket,aldrihaddehunmedslikgledesettde førstegrønnegresstråenespire,aldrihaddehunkviknet sliktilavåoppleveenvår.

Mandavarheltanderledesennhunpleide.Øynenevar stirrende,oghunoppførtesegsomomhunvarsterktopprevetisinnet.

NåkunneKristinagjettesegtilhvasomhaddehendt: NabokonenhaddehørtFredrikNilsson,somsaatet menneskemåttegjennomgåennydåpførdetkunnebli frelst.OgMandahaddeføltdetsomhvertenesteordhan

Enkveldipåskeukendahunholdtpåmedågjørerent ihuset,fikkhunbesøkavMandaSvensson.Nabokonen haddeikkeværtoghilstpådempåetparmåneder,og Kristinahaddeundretsegoveratdetvarsåliteåsetil henne.

11

–Jegerisjelenød. –Isjelenød… Kristinableståendemedkostenihånden.Manda haddealltidværtrensligavseg,menidagvarhunuvasketogskitten,oghårethangilangetjafsernedoverkinnene.

–Kristina!Detkomsometklynk.–Jegharbegyntå tvilepåatdelutherskeharrett.Jegerreddforåbliusalig nårjegdør.

–Hvaiallverden…Hvaeriveienmeddeg?

haddesagt,varriktigogsant.Forhennehørtesbaptismensomreligionenmeddenfulleogherligesannhet.Hun haddebegyntågrubleogfåttalvorligeanfektelser:Skulle hungåutavderesegenkirkeoglasegdøpetilbaptist? Iflereukerhaddehunikkeklartåsoveomnettene,hun barelåogvredsegivånde.

OghunsåivrigogforventningsfulltpåKristina.

–Detvarverre.Etekteparskalikkegåhversinveii religionen.

–HvasierAlgotomdet?

–Hanvilikkegjennomgånoennydåp.Hanvilvære luthersk.

–AkkuratdetsierAlgotogså!Jegvilblibaptist,oghan vilværelutheraner.Hvemskalgietterfordenandre?

12

–Ogpastorenlarossikkeifredheller,saManda.–For hanvilpålivogdøddøpevårminste.

AlgotogMandahaddeenguttpåseksmåneder.Han skullehaværtdøptforlengesiden,mendetvarblittutsatt pågrunnavdenstrengevinteren,daenikkekunneta spebarnutunderåpenhimmel.Ogetteratmorenhadde begyntåvakleisinluthersketro,villehunikkeatderes sistfødteskulledøpesiden.Mennåblehunikkekvitt

Kristinablenedslåttoverdettehunherhørte:Skulle uenighetenomreligionnåogsåskilleektefellersomGud haddeforenet?

–Ja.Menhanskjellermegbareut.HankallerNilssonenlæreforfalskerogforfører,somskulletasogsettes ifengsel.Menistedeterhanenmartyr,påsammemåte somStefanus.

–Hardusøktnoenhjelphospastorenivårmenighet?

–Pastorensieratdeterhanspliktåkristnedenvesle. Hanvilhellerråenmortilåkastebarnetsittiildenenn åbetrodetihendenepågjendøperne.

–Harhantenktådøpeguttenmedmakt,menerdu? spurteKristinanestenforferdet.

pastorStenius.Hunvarrettogslettnødttilågjemme ungenunnaforham.

13

–Menhankandaikkedøpebarnetmotforeldrenes vilje?

OgsåfortalteManda:IgårvarpastorSteniussammenmedekteparetOlaussonkommettilnybyggetderes. Ikraftavsittembetevillehanforetadåpavdetukristnedebarnetderes.PetrusOlaussonoghanshustru,som varkjentsomærligeogkristeligemennesker,skullevære medsomdåpsvitner.Algotvaruteiskogen,hunvaralene medderesminste.Pastorengikkutpåkjøkkenet,ogfra enhylletokhanneddenfinesuppeterrinenhennesav blåttporselenmaltmedblomsterogblad.Hanbefalte henneåsetterentogubesmittetdøpevanntilvarming påskorsteinen,ognårvannetvarlunkent,skullehunha detisuppeterrinen,somhansåskullebrukesomdøpefont.Olaussonoghanskonehjalppresten,deforsøkteå skremmehenne:Ansvaretforatbarnetgikkfortaptfor Gud,villekommeoverhenneshodehvishunidaghindretdåpen.Menhunsatteikkenoevannovervarmen,hun satteingendåpskjolepådenvesle–hunnektetågiham frasegtilåkristnes.DaskullemissisOlaussonordnemed døpevannet,ogpastorengjordesegferdigogtokfram bønneboken.

–Deterhanspliktsomsjelehyrde,sierhan.

Hunvissteikkehvahunskullegripetil–huntoksin

KristinavissteatsogneprestenhjemmeiLjuderhadde tattsegmakttilådøpeetavåkianernesspebarn.Det haddeforegåttformangeårsiden.DetvarmorbrorDanjelsfarpåKjærragærdesomvarblittkristnetiforeldrenesfravær.Sogneprestenvarreddforatåkianerneselv skulledøpedennyfødte,oghanvillekommedemiforkjøpetogreddebarnetfrasekteristene.Hantokmedseg etparfaddereogkjørtetilKjærragærde.Foreldrenevar uteogbergetinnhøy,ogihusetvarbaredetnyfødtebarnetogenenfoldiggammelkjerringsomskulleholdeet

14

Menhunvarreddforatprestenogdåpsvitnenehans skullekommeigjenenannengangnårhunikkevar hjemme.VarAlgothjemme,villehanlademdøpegutten idenlutherskelæren.

–Igamlelandetkanenprestganskevisstværeegenmektig.Menikkeherute.

–Mendekanikkegjøredetmedmakt,forsikretKristinadenbekymredemoren.–IkkeheriAmerika.

Ungenillskrekheletiden.Tilsluttoppdagethunhvadet varpjokkenskrekfor:Hanhaddefulltaveitermaurpå seg,såhanvaraldelesrødoverhelekroppen.Damåtte hungåhjemigjenforåsmørehammednoesalvesomtok bortsvien.Dahunkomtilbaketilhuset,vardeubudne gjestenegåttsinvei.

sistfødteoppavsengen,tulletskuldersjaletsittomham ogløput.Medbarnetiarmeneløphunsåforthunorket, langtutiskogen.

–Menpastorenkallermegenpliktforsømmeligmor. Hansierathanmådøpebarnet,fordetharGudbefalt ham.

Hungjemtesegietkjerr,dersatthunenheltime.

Kristinavarikkeviettilprest,hunvaringensjelesørger –kunnehunhjelpeetannetmenneskesomvarisjelenød? Hunkunneikkelanabokonengåhjemmeddenbeskjed atKristinaikkehaddenoentrøstågihenne.Hunvillesi hennehvahunselvtrodde,ogforsøkeådelemedsegav sinegenfortrøstning:

15

øyemeddet.Sogneprestenpassetpåoggabarnetdåpen mensforeldrenevarborte.Åkianerneblemegetopprørt ogforbitretpåhamfordet.Mensogneprestensa:Mens deforsømmeligeforeldrenevaruteogbergetkreaturfôr,somvarmerdyrebartfordemennderesegetbarns salighet,haddehanbergetenmenneskesjelforGuds rike.

IAmerikaskulledetværemerennhundrereligioner. MendetfantesikkemerennénGud.Isittinnerstehjerte føltehunatdetikkekunnefinnesmerennén.Ja,detvar hunheltsikkerpå!Dehundrereligionenekunnederfor ikkeværenoeannetennmenneskepåfunn,somGudikke festetsegved.GudkunneikkehamentatFredsfyrstens læreskullevoldekivogtretteogsplidmellommennesker. Oghanvillesikkertikkeatpresteneskullebegynneåslåss ometmenneskessjelstraksvedkommendevarfødt.Pres-

–Menentvangsdåpkanvelneppeblinoenriktigog helligdåp,saKristina.–Jegtenkerpastorenkommertil ålaungenifredtilduogAlgoterblittenigeomkristningen. MandaSvenssonruggetframogtilbakeistolen,hun varrødøyetogoppgitt.

–Menjeggåriangstforminsalighet!Hunjamretsom etbarn.–Denlutherskeprekenentrøsterikkesjelenlenger.Hvaskaljeggripetil?

Mandahaddebegjærliglyttettilhvahunsa,ogdahun gikk,sahunathunnøyeskulletenkeoverrådethun haddefått.ForhunhaddeforståttatKristinaselvhadde fredogroisinsjel–ogbaredensomhaddedet,kunne hjelpeetannetmenneske.

EntidsenerespurtesdetatAlgotogMandaSvensson haddedøptsinsistfødteidenlutherskekirken.Ektefellenehaddegjortenbyttehandel:Mannenlotsinhustru døpesegidennyelæren,hustruenlotmannendøpesin sønnidengamle.

Derfortroddehunhellerikkeatetmenneskesevige salighetberoddepåomvedkommendevarinnskreveti deneneellerdenandremenighet.Etmenneskeskullesøke Gudtildetfantham,ogfradaavvisstedetogsåhva somrettvar.Oghvisengjordedet,såtrengteenikkeå bekymresegforsinsjelievigheten.

16

OmnåMandalotsegdyppeivanntilennydåpibaptistenestro,såvillemannenhenneslideveddet.Skjønt devarmannoghustru,villedesidengåihversinkirke omsøndagene.DermedvoldtehunbådeAlgotogsegselv vondt–hungjordenoesomvargalt:Hunfulgteikke Gudsvilje.

tenegjordegaltnårdekrangletogslossomdeuskyldige barnasomennålåivuggen.

Kristinasærligerådtilnabokonenvarfølgende:Hun burdeventemedålasegdøpeomtilAlgotikkelengervar imotdet.

Lutheranernedøptemedvannetienskål,baptistene døpteielvenesvann–menkunnedetgjøresåstorforskjell? Elvellerskål?Døpevannetskulleværeklartogrent ogubesmittet,fordetskulleutslettesynder.Mengjorde

DehundrereligionenesombleforkyntiAmerika,vakte Kristinasstoreforundring.Hennesforstandklarteikke åfattehvadetegentligvarsomskiltemellomdissekirkeneogsektene.Detvarsekterogsekterinnenforsekteneigjen.Ulrikahaddesagtatbareavbaptisterhadde deiAmerikaåtteforskjelligeslags.Ogsåvardetlutheranernesgjerningslære,baptistenesdåpslæreogmetodistenesfullkommenhetslære.Detbleprediketalleslags troslærer,salighetslærer,frelseslærerognådelærer.Hvem kunnehademihodetallesammenoggjøreredeforhver enkeltavdem?NårKristinalesteibladet

Hemlandet om kongregasjonalister,wesleyanere,unitarierogepiskopalister,sålødordeneforhennesomnavnenepåfremmede villefolkeslag. OgherilandetoppstoMessiaspånyhverteneste år. Ifjorvardet14personersomhevdetåværeKristussomvarkommettilAmerika.Flereavdemblesatti galehus.Herhersketdetisannhetenbabelskforvirringi bekjennelserogoppfatninger.Hellerviljegråenmortil åkastesittbarninniildenennå…

Nybyggernegjennomlevdeensplittelsensogforvirringens tid.

17

3.

Dennesøndagenlåvannetiviken–somvarskjermetav høyetrær–nestenlikeblanktogstillesomieninnsjø.I enrobåtsomlåhalvveistrukketopppåland,stoUlrikas mann,menighetenspastorHenryO.Jackson.Hanvar barhodetogkleddiensidskjøtefrakksomrakkhamhelt tilknærne.Hanhaddeholdtprekenerilåveroguthus,i koierogvedskjul–idagvarenrobåtprekestolenhans.

Enganskestormenneskemengdevarsamlet,ogdesom ventetpååfåsindåp,stoforsegselvvedenstorstein utevedvannkanten,skiltfrademsomalleredevarmedi menigheten.Devariførtsammedrakt,langehviteskjortersomdekketkroppenfrahalsenognedtilhælene. Proselyttenesklærvarhvitesomvingenepåengleneihimmelen.Beggekjønnhaddesammedåpsklær,menskjeggetiansiktetogdetkorterehåretpåhodetskiltemennene utfrakvinnene.Iskarenavdehvitkleddesåhunkvinner somvareldreavårennhunselv,hunsåengammelmann medetstortgråttskjeggsombredtesegsomenugresstue overbrystetpåskjorten–hanvarkanskjesyttiårgammel,menikkedestomindreskullehanfødespånyogbli sombarnigjenherielvensvann.

detsåstorforskjellentendetkomfraenelvellerfraen brønn?

18

EnsøndagifjorvårhaddeKristinafåttlovåværetilskuerveddenstoredåpshøytidelighetenhosUlrikastrosfelleriStillwater.Baptistenehaddedøpestedetsittien vikavSt.Croixelvenetstykkenedenforbyen.Denne dåpssøndagenvardet18proselyttersomskulleopptas imenighetenoggjennomgågjenfødelsensbad.Kristina fikklovåståpålittavstandfrabreddenogsepådåpshandlingen.

Desyngendemenneskestemmeneblandetsegmedrislingenfraelvevannetogstegmektigunderdenåpnehimmelen.Detvarenglødogetlivoverbaptistenessalmesang somKristinaikkehaddehørtinoenlutherskkirke.KristinavissteatLordbetyddeGud,ogatsangenhandletom hamsomstyrerverdenene.Denklangutovervannet,den gagjenlydmotdehøyebakkenepådenandresidenav elvenogblebåretmotdethøye,bortfradenforgjengelige verden.Denstegoppad,båretavdentryggeforvissning omenannenverdensomikkehaddenoenende.Forsamlingenjubletoveratattenmenneskesjeleridaggjennom dåpenskullefødespånyavvannogåndogtreinniGuds rike.

Såbegynteprestenibåtenåtaletilproselytteneshvitkleddeskarepåstranden.

PlutseligforekomdetKristinaatdettehaddehunvært tilstedevedfør:Ørenehenneshaddetidligerehørtdenne

Pastorenstemteiensang,sommenneskeskarenpå breddensangmed.UlrikahaddesungetdenforKristina, somnåkjenteigjennoenavdeengelskeordeneiden:

Downtothesacredwave TheLordofLifewasled. Andhewhocameoursoulstosave InJordanbowedhishead. Hetaughtthesolemnway, Hefixedtheholyrite. Hebadehisransomedonesobey AndkeepthepathofLight.

19

Enmanntaltefraenbåttilfolketpåenstrand.Mendet varvedenannenelv,vedenannenstrand.ElvenhetJordan,ogdetvarmangeårsidendethendte.

stemmen,øynenehenneshaddesettdettesynet.Ienbåt påenelvstoenmannogprediketformenneskenepå bredden,somallevarkleddifotsideklær.Derstomenn medlangeskjeggoglyttettilordet,destoubevegelige sommarkenunderføttenederes.Pådenandresidenav elvenhevetdetseghøye,mørkebrunefjell.Omkringdem bredtedetsegetvilt,uberørtland.Hunkjentedetigjen altsammen.Hvordanhaddehunopplevddet?Vardet erindringenometbildesomhunhaddesettsomkomfor henne?Bareienenestebokkunnehunhasettdetbildet. Ellervardeterindringenomnoehunhaddelestidenne boken,somnåforvandletsegtiletsynforhenne:… ogde bledøptavhamielvenJordan,idetdebekjentesinesynder …

Hvemvarmannenderibåten?Hvemvardetsom talte?Hantaltepåengelsk,menhunforstoalthansa,for detvarikkeselveordenehunhørte,menstemmensom uttaltedem.Hunkjentesågodtigjendennestemmen. Hunhaddehørtenstemmesomenganghilstehennevelkommenherpåstranden.Mannenibåtenhaddetattimot demdadekomhit,hanhaddetattdemmedsegtilsitt beskjednehusoggittdemmatogtakoverhodet.Han haddegitthenneogbarnahenneshuslydadevarhusvilleogsøkteettilfluktssted.Vilingenhjelpeoss?hadde despurt.Dennemannenhaddesvartdem.Hvemvarhan? HvemvarmannensomstoienbåtvedelvenJordanog prediketkjærlighetogbarmhjertighetformenneskenepå bredden?

20

VardetKristusselvhunså?

Kristinatoksegtilhodetsomomdetsvimletforhenne.

Menuteielvenstodensvartkleddemannenograkte håndenutmotdenhvitkledde.PastorJacksontokimot dengamle,hangrepfattihammedetsikkerttak.Hanla

Stohunherogdrømte?Holdthunpååglemmeathun befantsegblantsekterere?Hunvarmedsomtilskuerved baptistenesstoredåpshøytidelighet…Forenstundhadde hunglemtatdissemenneskenejoettersigendebekjente segtilenfalsklære.Foretøyeblikksidenhaddehunfølt segoppløftetisjelenavensangsomlødsomenfrydesalme.Menomprestenihennesegenkirkehaddehørt dem,såvillehanhafeltsorgenståreroverdefortapte menneskenesomvarsamletheridag.

PastorHenryO.Jacksonskullebegynneådeleutelvedåpenssakramenttildenhvitkleddeskarenpåbredden: Hankaltedenførsteutitilseg.

21

Nåsåhunhvordanmannenidesvarteklærnestegut avbåtenogvadetutielven.Hanvassetuti,fulltpåkledd, densideskjøtefrakkenslepteivannet.Hangikkrasktog besluttsomt,vannetrakkhamtilknærne,menhanfortsatte.Davannetielvennåddehamtillivet,stansethan. Hanvendtesegmotbreddenogroptenoe.Antagelig roptehanetnavn.

Deneldsteavdemskullegåførst.Detvarmannenmed detstorehvitgråskjeggetsomhaddehørtnavnetsittropt, oghanbegyntelangsomtåvadeutielventildensom forrettetdåpen.Hanbevegetsegkeitetogustøtt,hanvar nokuvantmedåvasseivann.Hanvaklet,hanholdtpåå snubleisteinpåbunnen.Detplasketombenahans,vannetsprutetopppådefotsideklærne.

22

Kristinatoksegtilmunnenogholdtpusten,nærpåå setteietskrik:Handrukner!

sinhøyrehåndpåbrystethans,samtidigsomdenvenstre toketfastgrepomnakkenpåham.Etøyeblikkellerto stodebeggeutenårøreseg.Såbegyntedåpsforretteren varsomtåbevegehendene–nåtrykketdenvenstrehåndensomfattetomnakken,gamlingenshodeundervannskorpen.Denhvitkleddebleheltborte,heleskikkelsen varundervann.Densvartkleddemannenstoaleneutei elven.

Hunventet.Troligvardetbareetøyeblikkellerto,men ventetidenvaruutholdeliglang.PastorJacksonmesset noe,detvarveldåpsbønnen.Sådukketgamlingenshode oppavvannetigjen,medhåretklistrettettinntilhodet. Detdryppetfradengamlespanneognakkeetterneddykningen.Dåpsforretterenslapptaketidennydøpte.Den gamleravetogholdtpååfalle,menpastorJacksongrep hamiskulderenogstøttetham.Tilsluttlahanhendene pådengamlesbryst,detlottilathanvelsignetham. Dengamlemannenhaddegjennomgåttdåpentilgjenfødelseogbegynteåvassetilbakemotland.Hangikk derplaskendegjennomvannet,fortumletogustøttog vaklende.Vannetfaltistoredråperfraskjeggetogsildretfrahåret,hanhostetogharketogspyttet.Hanhadde fåttvannineseogmunn.Denhvitedraktenklebetfast tilkroppenpåhamdahansteginnpåtørtland.Menpå breddenblehantattimotavsinenyesøskenitroen,som tokhamihendeneogleiethamovertilsinside.Menighetenhilstesittnyemedlemmedetmangestemmigrop,henderblehevetoverhanshode–hansfrenderitroenville ogsånedkallefrahimmelenHerrensvelsignelseoverham.

Etterdåpshøytidelighetenvedelvenbledenydøpte bevertetmedvarmmelkoghvetekakeipresteboligen. UlrikasatilKristina:Etterneddykningenivannettrengte proselytteneenvarmdrikkilivet,ellerskunnedebli utsattforforkjølelse.Selvblehunskrekkeligforkjøletda mannenhennesgahennedåpenssakramentiSt.Croix23

steghanstraksopavvannet,ogse,himmelenåpnet sigforham

Dåpenfortsatte,fraskarenavdehvitkledderoptepastorJacksontilsegenproselyttomgangen.Ogdefulgte lydighanskallelseogvadetutielventilhamogblemed helesittlegemesenketundervannet.Slikbledaallesammendøptderielven,iFaderens,SønnensogdenHelligåndsnavn,tilgjenfødelse,tiletnyttmenneske.

Denattendeogsistesomvassetutielven,varenspinkelungpikemedetstortgyllengulthårsomfaltlangtnedoverryggenpåhenne.Hodetbledukketunder,ogdadet komoppavvannetigjen,klebethårtjafsenesegtettom hodet.Detvarsomomekle,lodnesjøslangerhaddefulgt medoppfradypetogsnoddesegomdenungepikens hode.

Dahunskullevadeilandigjen,snublethunogvarnær pååfalleoverendeielven.Dåpsforretterentokhenne underarmene,reistehenneoppogfulgtehenneinntil bredden.Skjelvendekrøppikensammenidengjennomvåtedraktensomklistretsegtilkroppen.Detvarikke lengesidenisenielvenvargåttopp,desisteisflakenevar nyligsmeltetvekk,ogvannetmåtteværeisendekaldt.Det gjordevondtiKristinadahunsåhvordandetstakkars pikebarnetfrøs.Dahunvarkommetopppåtørtland, vaklethunrentsomomhungikkisvime.

–Hvorfordet?

–Menhvorforskaldeklesegutilangehviteserker? spurteKristina.

–Detervemmeligåblidukketunder.

DethaddeplagetKristinaåsehvordandehvitkledde fikkvanninese,munnogører,oghvordanderavetsvimle ogfortumletomkringetterdåpen.Ikatekismenhadde hunlærtatdetikkevarvannetsomhaddenoenvirkning, atvannetvarnoeheltutvortes.Ogikkekunnevelmengdenavvannetveddåpenhanoeåsi?Selvvarhundøpt medvannfraetfat.Skulleikkedetgreieseg?Vardetikke tilstrekkeligmedenhåndfullvannforåblitattoppiGuds rike?Skulledetværenødvendigmedenhelrennendeelv?

Mrs.Jacksonforklarte:Heledetgamlemenneskemed sinarvesyndoggjerningssynd,heledetgamlesyndens legememåttesenkesnedundervannogskyllesborthvis detskulleblienvirkeligdåp.Lutheranernetoknoendråpervannogskvettetpåhodet,mendetblebarehalvgjort gjerning.Lutheranernekaltesegdøpte,mendehadde fremdelesallekjødetssyndigelystersittendeigjenikroppen.

OmkveldenreistepastorJacksonmedennybyggerkjerretilMarine,derhanskulleholdeaftenmeeting.Da nåUlrikasattalenemedgjestenisittingrommet,villehun hørehvaKristinamenteomdåpshøytidelighetenderes nedevedelvenidag.

elvenomvårenannoattenhundreogfemtién:Langtutpå sommerengikkhunfremdelesmedenevindeligdryppendesnue,hunpussetogsnøtnesentilhunholdtpåå snytedenheltavseg.

24

–Ikkevillejegdøpespådenmåten.

–DavarFrelserentrettiårgammel.Jesusvarenvoksenmanndahanbaptistetseg.

–Menhanblealdridøptsomliten,trorjeg. –That’sright!ForGudvilleatsønnenhansskullebli baptist,offkås. DettesomKristinanåhørte,varnyttforhenne.Hun varvantro.

–MendukanleseiBibelenatJesusdøptesegsom fulltvoksen.Deterbevistathanvarbaptist,sloUlrika fast.

–Neivel?Kandetværesant?saKristina.

25

–Detvetdajegogså.

–Offkås.JegvisstehellerikkeføratdøperenJohannes varbaptist.Mennavnetpåreligionenkommeretterham. DetståriBibelenatJohannesdøpteJesusielvenJordan.

Ulrikavarfrelstfralutherdommensvranglære.Hun

–DøperenJohannesheterJohnBaptistpåengelsk.Han vardenførstebaptist.

haddealdrivilletblilutheraner:Hunhaddehørtathun somspebarnstrittetimotdahunskulledøpes.Hunskrek heletiden,hunskreksåhøytathunoverdøvetprestens ord,oghunslomedhendeneetterbokenhans.Slikvar detblittfortalthenne.MenførstdahunkomhittilAmerikaogtraffHenry,haddehunfåttredepåatbaptistenevarKristirettedisiplerogetterfølgere,deenestesom levdesomFrelserenselvgjordedahanvandretomkring herpåjorden.Denførstekristnemenighetvarenbaptistmenighet.

–Førkonvertittenestigerutivannet,iførerdesegdet nyemenneskeskledebon.Menlutheranernebærersine gamlesyndepjalterhelelivetigjennom!

Detbleenlitenstundstaushet.SåsaKristina:

–Duerbaptistetigalreligion,Kristina!Mendetkan ikkedunoefor.OgHerrenvilforbarmesegoverdeg, fordidueretgodtmenneske!

–MenerduatJohannesbehandletJesuspåsamme måtesomJacksonbehandletmenneskeneidag?Dukket hamnedielvensålanghanvar?

26

–SeetteriDenhelligeskrift!Ændstårdetdaikkei lutheranernesbibel,såharderakkernelagtskjulpådet. PåsammemåtesomdeiSverigeholdtdetskjultatdøperenJohanneshetJohnBaptist.

Hvavissteogtroddehunheltsikkert?Athunvaret livblantdeandreiselveSkaperverket,athunhørteSkaperentilogatutenhamvarhunenhjelpeløsstakkar.En ganghaddehunføltdetsomomGudikkevartil,menhan haddegitthenneetsvarsomhunkunnefalletilbakepå forrestenavlivet.HvishunikkehaddehattGudåsette sinlittiletterathunkomtilAmerika,såvillefortvilelsen

–Offkås,hangjorde!

–Dethøresutrolig.

DenstoreforskjellenmellomlutherdommenogbaptismenhaddeUlrikafleregangerforklartforKristina: Lutheranernebruktereligionensinbaretilhøytids,mens baptistenebruktesintilhverdagsogså.SåUlrikaoghennesbrødreogsøstreitroenetterlignetdeførstekristne.

Mrs.HenryO.Jacksonlavidereutombaptistenes dåpslære.Kristinasattsunkethenitanker.Hunstilte spørsmåltilsegselvogfikksvar:

–Menerduatdetikkeerriktig,sånnsommintroer? Ulrikaklappethenneømtpåarmenogtaltetilhenne somtiletkjært,menvillfarendebarn:

Elvellerskål?Varhunriktigellerfeilaktigdøpt?Hun visstedetikke.Mendetgjordeikkehennenoehvilkenav delenesomvardenrette,detkunneikkebetynoeforhennessjelievigheten. Hvordandetennmåtteforholdeseg,såvilleKristina holdesegtilsinGudhelelivetut.

haknekkethenne–davillehunikkehaorketålevenåtil dennedag.

Menvisstehunnoemerfullstendigsikkert?Ikkekunne hunmedsikkerhetsihvasomvardetriktige:Ålaseg døpesombarnellersomvoksen,ålabarehodetoverhelle medvannelleråsenkehelekroppennedivann–ålaseg døpemedvannetfraenskålellerienrennendeelv?

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.