Nattafortellinger for rebelske jenter 2 av Francesca Cavallo og Elena Favilli

Page 1


FRANCESCA CAVALLO OG ELENA FAVILLI Oversatt av Heidi Sævareid

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 3

18.06.2018 14:17


Elena Favilli og Francesca Cavallo Originalens tittel Good Night Stories for Rebel Girls 2 Oversatt av Heidi Sævareid Copyright © 2017 Timbuktu Labs, Inc. First published in the English language in 2017 by Timbuktu Labs, Inc. All rights reserved in all countries by Timbuktu Labs, Inc. Redaksjonell og kunstnerisk tilrettelegging av Francesca Cavallo og Elena Favilli www.rebelgirls.co Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2018 ISBN 978-82-02-58822-9 1. utgave, 1. opplag 2018 Grafisk design: Arianna Giorgia Bonazzi Omslagsdesign: Pemberley Pond Sats: Torill Beritsdatter Gaarder Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2018 Satt i Gotham HTF og trykt på 130 g Munken Polar Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 4

18.06.2018 14:17


TIL ALLE VERDENS REBELSKE JENTER: DERE ER LØFTET DERE ER ST YRKEN HVIS DERE IKKE TREKKER DERE TILBAKE, KOMMER HELE VERDEN TIL Å GÅ FREMOVER.

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 5

18.06.2018 14:46


Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 6

18.06.2018 14:17


INNHOLD F OR OR D

• XI

• F O R F A T T ER   • 2 A IS HO L P A N N U R G A I V   • Ø R N E J E G E R   • 4 A LI CE B A L L   • F A R M A S Ø Y T   • 6 A ND RÉ E P E E L   • F R A N S K M O T S TA N D S K J E M P E R   • 8 A NG EL A M E R K E L   • R I K S K A N S L E R   • 1 0 A NI TA G A R I B A L D I   • R E V O L U S JO N Æ R   • 1 2 A NN E B O N N Y   • P I R A T   • 1 4 A UD RE Y H E P B U R N   • S K U E S P I L LE R   • 1 6 B EA TR I C E V I O   • F E K T E R   • 18 B EA TR I X P O T T E R   • F O R F A T T E R O G I L L U S T R A T Ø R   • 2 0 B EY ON C É   • S A N G E R , L Å T S K R I V E R O G F O R R E T N I N G S K V I N N E   • 2 2 B IL LI E J E A N K I N G   • T E N N I S S P I L L E R   • 2 4 T HE BL A C K M A M B A S   • V I L T V O K T E R E   • 2 6 B OU DI C C A   • D R O N N I N G   • 2 8 B RE ND A M I L N E R   • N E V R O P S Y K O L O G   • 3 0 B UF FA L O C A L F R O A D W O M A N   • KR I G E R   • 3 2 M AD AM C . J . W A L K E R   • F O R R E T N I N G S K V I N N E   • 3 4 C AR ME N A M A Y A   • D A N S E R   • 36 C EL IA C R U Z   • S A N G E R   • 3 8 C HI MA M A N D A N G O Z I A D I C H I E   • F O R F A T T E R   • 4 0 C LA RA R O C K M O R E   • M U S I K E R   • 4 2 C LA RA S C H U M A N N   • P I A N I S T OG K O M P O N I S T   • 4 4 C LE MA N T I N E W A M A R I Y A   • H I S TO R I E F O R T E L L E R O G A K T I V I S T   • 4 6 C OR RI E T E N B O O M   • U R M A K E R   • 4 8 A GA TH A C H R I S T I E

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 7

18.06.2018 14:17


• POLITIKER  • 50 E LL EN D E G E N E R E S   • K O M I K E R O G P R O G R A M L E D E R   • 5 2 F LO RE N C E C H A D W I C K   • S V Ø M M E R   • 5 4 G AE AU L E N T I   • A R K I T E K T O G DE S I G N E R   • 5 6 G EO RG I A O ’ K E E F F E   • M A L E R   • 5 8 G ER TY C O R I   • B I O K J E M I K E R   • 6 0 G IU SI N I C O L I N I   • O R D F Ø R E R   • 6 2 G LO RI A S T E I N E M   • A K T I V I S T   • 6 4 H ED Y L A M A R R   • S K U E S P I L L E R O G O P P F I N N E R   • 6 6 H OR TE N S I A   • O R A T O R   • 6 8 I SA DO R A D U N C A N   • D A N S E R   • 7 0 J .K . R O W L I N G   • F O R F A T T E R   • 7 2 J EA NN E B A R E T   • H U S H O L D E R S KE O G E V E N T Y R E R   • 7 4 J OA N B E A U C H A M P P R O C T E R   • ZO O L O G   • 7 6 J OH AN N A N O R D B L A D   • I S D Y K K ER   • 7 8 K AT HE R I N E J O H N S O N , D O R O T H Y V A U G H A N O G M A R Y J A C K S O N   • D A T A I N G E N I Ø R E R  • 8 0 KA TI A K R A F F T   • V U L K A N O L O G   • 8 2 K HO UD I A D I O P   • M O D E L L • 8 4 K RI ST I N A A V S V E R I G E   • D R O NN I N G   • 8 6 L AU RE N P O T T E R   • S K U E S P I L L E R   • 8 8 L EY MA H G B O W E E   • F R E D S A K T I V I S T   • 9 0 L IL IA N B L A N D   • F L Y V E R   • 92 L OR EN A O C H O A   • G O L F S P I L L E R  • 9 4 L OW RI M O R G A N   • U L T R A M A R A T ON L Ø P E R   • 9 6 L UO DE N G P I N G   • E K S T R E M K L A TR E R   • 9 8 M AD AM E S A Q U I   • A K R O B A T   • 1 0 0 M AD ON N A   • S A N G E R , L Å T S K R I V E R O G F O R R E T N I N G S K V I N N E   • 1 0 2 M AR IE T H A R P   • G E O L O G   • 1 04 E LE AN O R R O O S E V E L T

viii

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 8

18.06.2018 14:17


• P E R F O R MA N C E K U N S T N E R   • 1 0 6 M AR TA V I E I R A D A S I L V A   • F O T B A L L S P I L L E R   • 1 0 8 M AR Y F I E L D S   • P O S T B U D   • 11 0 M AR Y K I N G S L E Y   • E V E N T Y R E R   • 1 1 2 M AR Y S E A C O L E   • S Y K E P L E I E R   • 1 1 4 M AR Y S H E L L E Y   • F O R F A T T E R   • 1 1 6 M AR YA M M I R Z A K H A N I   • M A T E M A T I K E R   • 1 1 8 M AT A H A R I   • S P I O N   • 1 2 0 MA TI LD E A V C A N O S S A   • F Ø Y D AL H E R S K E R   • 1 2 2 M ER RI T T M O O R E   • K V A N T E F Y S I K E R O G B A L L E R I N A   • 1 2 4 M OL LY K E L L Y , D A I S Y K A D I B I L L O G G R A C I E F I E L D S   • F R I H E T S K J E M P E R E   • 1 2 6 NA DI A C O M A N E C I   • T U R N E R   • 1 2 8 N AD IA M U R A D   • M E N N E S K E R E T TI G H E T S A K T I V I S T   • 1 3 0 N AD IN E G O R D I M E R   • F O R F A T T ER O G A K T I V I S T   • 1 3 2 N EF ER T I T I   • D R O N N I N G   • 1 3 4 O PR AH W I N F R E Y   • P R O G R A M L E D E R , S K U E S P I L L E R O G F O R R E T N I N G S ­K V I N N E   • 1 3 6 P AU LI N E L É O N   • R E V O L U S J O N ÆR • 1 3 8 P EG GY G U G G E N H E I M   • K U N S T S AM L E R   • 1 4 0 P OO RN A M A L A V A T H   • F J E L L K L AT R E R   • 1 4 2 Q IU JI N   • R E V O L U S J O N Æ R   • 1 4 4 R AC HE L C A R S O N   • M I L J Ø V E R N E R   • 1 4 6 R IG OB E R T A M E N C H Ú T U M   • P O LI T I S K A K T I V I S T   • 1 4 8 R OS AL I N D F R A N K L I N   • F A R M A S Ø Y T O G R Ø N T G E N K R Y S T A L L O G R A F   • 1 5 0 R UB Y N E L L B R I D G E S   • A K T I V I S T   • 1 5 2 S AM AN T H A C R I S T O F O R E T T I   • AS T R O N A U T   • 1 5 4 S AP FO   • D I K T E R   • 1 5 6 S AR A S E A G E R   • A S T R O F Y S I K E R  • 1 5 8 M AR IN A A B R A M O V I Ć

ix

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 9

18.06.2018 14:17


• B R A N N K ON S T A B E L   • 1 6 0 S EL DA B A G C A N   • S A N G E R O G L ÅT S K R I V E R   • 1 6 2 S ER AF I N A B A T T A G L I A   • A N T I M A F I A V I T N E   • 1 6 4 S HA MS I A H A S S A N I   • G R A F F I T IK U N S T N E R   • 1 6 6 S IM ON E V E I L   • P O L I T I K E R   • 1 6 8 S KY BR O W N   • S K A T E R   • 1 7 0 S OF IA I O N E S C U   • N E V R O K I R U R G   • 1 7 2 S OJ OU R N E R T R U T H   • A K T I V I S T  • 1 7 4 S ON IA S O T O M A Y O R   • H Ø Y E S T E RE T T S D O M M E R   • 1 7 6 S OP HI A L O R E N   • S K U E S P I L L E R  • 1 7 8 S OP HI E S C H O L L   • A K T I V I S T   • 1 8 0 S TE FF I G R A F   • T E N N I S S P I L L ER   • 1 8 2 T EM PL E G R A N D I N   • P R O F E S S O R I V E T E R I N Æ R V I T E N S K A P   • 1 8 4 T RO OP 6 0 0 0   • S P E I D E R E   • 18 6 V AL EN T I N A T E R E S J K O V A   • K O S M O N A U T   • 1 8 8 V AL ER I E T H O M A S   • A S T R O N O M   • 1 9 0 V IO LE T A P A R R A   • K O M P O N I S T O G M U S I K E R   • 1 9 2 V IR GI N I A H A L L   • S P I O N   • 19 4 V IV IA N M A I E R   • F O T O G R A F   • 1 9 6 W IS ŁA W A S Z Y M B O R S K A   • D I K T E R   • 1 9 8 Y EO NM I P A R K   • A K T I V I S T   • 2 0 0 S KR IV D I N E G E N H I S T O R I E   • 20 2 T EG N D I T T E G E T P O R T R E T T   • 20 3 O RD LI S T E   • 2 0 4 R EB EL L E N E S Æ R E S V E G G   • 2 0 6 I LL US T R A T Ø R E R   • 2 1 0 TA KK EL I S T E   • 2 1 1 O M F OR F A T T E R N E   • 2 1 2 S AR IN Y A S R I S A K U L

x

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 10

18.06.2018 14:17


FORORD Kjære rebeller, Når dere leser dette brevet, ligger allerede det første bindet av Natta­ fortellinger for rebelske jenter på nattbordet til cirka en million m ­ ennesker. Over hele verden snakker barn og voksne om den rebelljenta de liker best. Lærere lager undervisningsopplegg rundt disse pionerene. Politikere l­eser disse historiene på politiske samlinger, unge kvinner åpner boken for å muntre seg opp etter en dårlig dag, og menn som snart skal bli fedre, ­kjøper den for å ønske døtrene sine velkommen til verden. Nattafortellinger for rebelske jenter har blitt oversatt til mer enn tretti språk, og hver dag har vi følelsen av at vi hører alle aksentene deres når vi mottar meldingene dere sender oss via e-post, Facebook og Twitter. Når vi ser Instagram-bildene av boken hjemme hos dere, er det litt som å se på et familiealbum. Og familien består av folk av alle nasjonaliteter, alle farger, alle religioner, alle aldre, alle typer. En verdensomspennende familie hvor medlemmene kommer både fra små landsbyer (som dem vi selv er opp­ vokst i) og fra store byer. For ett år siden satt vi i den lille leiligheten vår i Los Angeles og tente et lite leirbål. Et leirbål vi kunne samle oss rundt for å fortelle nye slags historier. Dere kom og satte dere sammen med oss. Dere inviterte venner og hentet mer ved. Dere kom med håp, frustrasjoner, mot og frykt, svakhet og styrke. Dere kom for å lytte, men dere kom også for å snakke. Leirbålet ble større. Familien vokste. Og det er dette Nattafortellinger for rebelske jenter 2 handler om. Den handler om historiene dere fortalte oss rundt det leirbålet. Den handler om den asiatisk-amerikanske kvinnelige brannkonstabelen som Christine

xi

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 11

18.06.2018 14:17


fortalte oss om i New York City. Den handler om den første kvinnelige antikrypskytterpatruljen i Sør-Afrika, som Rita fortalte oss om på Snapchat. Den handler om den irske piloten som bygget seg et fly. Aidan fortalte oss om henne under en boksignering. Noen sier at historier ikke kan endre verden. Det er vi uenige i. Om og om igjen sendte dere meldinger om at dere hadde oppdaget en historie i boken vår, og historien dere nevnte, var ikke alltid der. Saken er den at Nattafortellinger for rebelske jenter lærer opp hundretusener av mennesker til å se historier de ikke tidligere kunne se. Boken inspirerer dem til å se etter talenter der de ikke trodde det fantes noen. Den gjør det lettere å finne potensial på uventede steder. Når vi tar i bruk begavelsene til en hel befolkning – og ikke bare halve – åpner det seg endeløse muligheter. Når vi virkelig ser hverandre – fri for skadelige stereotypier – kan vi skape ekte fremgang. Når vi blir oppmerksomme på undertrykkelse og arbeider for å få slutt på den, blir vi alle sterkere. Når du legger hodet på puten etter å ha lest én eller tre av disse histori­ ene – enten det er etter en utmattende dag med leking eller en lang dag på jobben, enten du er i Cape Town eller Aotearoa, enten noen leste historien for deg eller du leste den selv – vit at du nettopp satt ved et leirbål sammen med hundretusener av andre rebeller som er på en reise, akkurat som deg. Nattafortellinger for rebelske jenter-serien er en liten del av en samtale som er større enn hver og en av oss. Større enn våre enkelte håp. Og i alle fall større enn frykten vår. Takk for at dere sitter sammen med oss ved dette leirbålet. La oss sette i gang! Francesca Cavallo Elena Favilli

xii

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 12

18.06.2018 14:17Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 1

18.06.2018 14:17


AGATH A C H R I S T I E FORFATTER

D

et var en gang en jente som elsket å skrive. Dikt, kjærlighetshistorier, krim, brev – hun var innom alt. Det var ingenting Agatha heller ville

enn å jobbe som forfatter. Hun snakket om drømmene sine med hunden,

George Washington, når de gikk tur. Hver gang hun og George var på et nytt sted, så Agatha på det som en scene for en historie, og hver gang hun møtte noen, lurte hun på om den personen kunne bli en av rollefigurene hennes. Agatha sendte historiene sine til blader og magasiner, men ble avvist. Refusjonsbrevene hopet seg opp, men Agatha lot seg ikke hindre av det. Hun var en ivrig leser og var spesielt glad i krim. Så hun skrev sin egen detektivroman. The Mysterious Affair at Styles handlet om Hercule Poirot, en belgisk detektiv med en fenomenal bart. Mange forleggere refuserte Agathas ­manus, men til slutt var det en som sa ja. Da romanen ble utgitt, ble den en stor suksess, og den ga støtet til en utrolig karriere. Agatha Christies bøker har blitt solgt i mer enn to ­milliarder eksemplarer og har blitt oversatt til over hundre ulike språk. Dette gjør henne til tidenes bestselgende romanforfatter. Hercule Poirot med den velfriserte barten og Miss Marple med de ­yndige hattene ble to av de mest populære detektivene i litteraturhistorien. De har dukket opp i både tv-serier og filmer, og spekulert seg frem til hvem morderen er mens millioner av mennesker har holdt pusten av spenning. Gjennom sin bemerkelsesverdige karriere skrev Agatha sekstiseks krim­romaner, fjorten novellesamlinger og teaterstykket Musefellen, som er ­verdens lengst spilte stykke. 15. SEPTEMBER 1890 – 12. JANUAR 1976 ST O R B R I T A N N I A

2

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 2

18.06.2018 14:17


ILLUSTRERT AV GIULIA TOMAI

«DET BESTE TIDSPUNK TET Å PL A NLEGGE EN B OK PÅ ER MENS M A N TA R OPPVASKE N.» AGATH A CHRISTIE

3

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 3

18.06.2018 14:17


AISHOL P A N N U R G A I V ØRNEJEGER

D

et var en gang en tretten år gammel jente som het Aisholpan. Hun bodde i de iskalde Altai-fjellene. I syv generasjoner hadde mennene i stammen

hennes jaktet med kongeørner for å skaffe mat og pels til familiene sine. Kongeørner er store, fryktinngytende skapninger med skarpe klør og

spisse nebb som kan være ekstremt farlige. Men Aisholpan syntes bare de var vakre. Hun lengtet etter å trene opp sin egen ørn, så en dag sa hun til faren: «Pappa, jeg vet at ingen jenter har gjort dette før, men hvis du lærer meg opp, kommer jeg til å bli flink.» Faren hennes, som var en stor ørne­ jeger, tenkte seg om en liten stund. Så sa han: «Du er sterk. Du er uredd. Du kan klare det.» Hjertet hennes jublet. Aisholpan og faren red sammen opp i de snødekte fjellene. Å finne en ørnunge å trene opp var ikke lett. Med et tau rundt livet strakte Aisholpan seg mot et rede og strevde for ikke å skli på de skarpe steinene. I redet fant hun en ørliten kongeørn som lå helt alene. Hun la et teppe over hodet til fuglen for å roe henne ned, og så tok hun henne med seg hjem. Aisholpan sang og fortalte historier så ørneungen skulle kjenne igjen stemmen hennes. Hun matet henne med små kjøttbiter og lærte henne å lande på hansken hennes. «Jeg behandler henne med respekt, for hvis hun stoler på meg, flyr hun ikke sin vei. Vi kommer til å være et team i noen år. Så skal jeg sende henne ut i villmarken igjen. Livets kretsløp må fortsette.» Aisholpan ble den første kvinnen som meldte seg på kongeørn­ konkurransen i Öglii i Mongolia. Etter henne begynte tre andre jenter å trene for å bli ørnejegere. FØDT 2003 MONGOLIA

4

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 4

18.06.2018 14:17


ILLUSTRERT AV SALLY NIXON

«JEG H A R TENK T Å L ÆRE LILLESØSTEREN MIN OPP I ØRNEJA K T.» A ISHOLPA N NURGA IV

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 5

5

18.06.2018 14:17


ALI C E B A L L FARMASØYT

E

n gang i tiden fantes det ingen behandling for lepra, en sykdom som angriper kroppen og kan vansire ofrene på det frykteligste. Siden det

ikke fantes noen behandling, og folk trodde lepra var svært smittsomt, pleide de syke å bli isolert i leprakolonier, hvor de ikke hadde annet å gjøre

enn å vente på døden – eller på at noen skulle finne en kur. Denne kuren prøvde en ung hawaiier som het Alice Ball å komme frem til. Hun var en ufattelig begavet farmasøyt og studerte egenskapene til en olje som ble utvunnet av hydnocarpus wightianus treet. Denne oljen ble brukt i tradisjonell kinesisk og indisk medisin for å behandle hudsyk­ dommer, og den var også blitt brukt for å behandle lepra. Men resultatene var blandede: Noen ganger virket den, og andre ganger ikke. «Hvorfor?» var Alices brennende spørsmål. «Hvorfor virker den ikke hver gang?» Hun slo seg sammen med en assistentkirurg ved sykehuset i Honolulu for å prøve å finne svaret på spørsmålet. Hun utviklet en måte å skille ut de aktive virkestoffene i hydnocarpus wightianus-oljen på, og laget en ny ekstrakt som kunne sprøytes direkte inn i blodomløpet til pasi­ enten – med enestående resultater. Dessverre døde Alice før hun rakk å publisere funnene sine. Så uni­ versitetet på Hawaii gjorde det for henne – uten å gi henne æren for det! ­Universitetets rektor kalte til og med utvinningsteknikken for Dean-­metoden, som om han hadde funnet den opp selv. Mange år senere ble Alice Balls fremragende forskningsbidrag omsider anerkjent. Nå feires Alice Ball-dagen på Hawaii hvert fjerde år, den 29. februar. Alice var den første afroamerikaneren og den første kvinnen som avla eksamen ved universitetet på Hawaii.

2 4 . J U L I 1 892 – 31. DESEMBER 1916 USA

6

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 6

18.06.2018 14:17


ILLUSTRERT AV MARTINA PAUKOVA

7

Nattafortellinger for rebelske jenter 2_materie.indd 7

18.06.2018 14:17