Mulegutten av Øyvind Torseter

Page 1© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-47700-4 1. utgave, 1. opplag 2015 Løselig basert på Risen som ikke hadde noe hjerte på seg av Asbjørnsen og Moe. Illustrasjoner og omslagsdesign: Øyvind Torseter Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Satt i 11 pkt. Sabon og trykt på 150 g Arctic volume. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


et var en gang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han så mye av at han aldri kunne unnvære dem alle på én gang: Én måtte støtt være hos ham. Da de var voksne, skulle seks av brødrene ut og fri; men den yngste, Mulegutten, ville faren ha igjen hjemme, og til ham skulle de andre ta med seg en prinsesse til kongsgården. Kongen ga da de seks de gildeste klær noen hadde sett, så det lyste lang vei av dem, og hver sin hest, som kostet mange, mange hundre daler, og så reiste de. Da de så hadde vært på mange kongsgårder og sett på prinsessene, kom de langt om lenge til en konge som hadde seks døtre. Så vakre kongsdøtre hadde de aldri sett, og så fridde de til hver sin, og da de hadde fått dem til kjærester, reiste de hjemover igjen; men de glemte rent at de skulle ha med seg en prinsesse til Mulegutten, som var igjen hjemme, så borte var de i kjærestene sine. Da de hadde reist et godt stykke på hjemveien, kom de tett framom en bratt fjellvegg, der bodde det et troll. Trollet fikk se dem, og så skapte han dem om til stein alle sammen, både prinsene og prinsessene. Kongen ventet og ventet på de seks sønnene sine, men alt han ventet, så kom det ingen. Han gikk og sørget og sturte, og sa han aldri kunne bli riktig glad mer. «Hadde jeg ikke deg igjen,» sa han til Mulegutten, «ville jeg ikke leve, så sorgfull er jeg for det jeg har mistet brødrene dine.» «Men nå hadde jeg tenkt å reise ut og finne dem igjen, jeg,» sa Mulegutten. «Nei, det får du ikke lov til,» sa faren, «du blir bare borte, du også.» Men Mulegutten ville og skulle av sted, og han tagg og ba så lenge til kongen måtte la ham reise. Nå hadde kongen ikke annet enn en nervøs fillehest med rart ganglag å gi ham, men det brydde ikke Mulegutten seg om; han satte seg opp på den skabbete hesten og dro av sted.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.