Lysbilder Cornelius Jakhelln

Page 1LYSBILDER

LYSBILDER_innmat.indd 1

09.11.15 13.47


Av Cornelius Jakhelln: Gebura muse. Quadra natura 0001 (diktning), 2001 Yggdraliv. Quadra natura 0011 (diktning), 2004 Fagernorn. Quadra natura 0111 (diktning), 2006 Gudenes fall (sagaroman), 2007 Rikke gidder ikke! (barnebok), 2008 Galderhug. Quadra natura 1111 (diktning), 2008 Voguesville (krimroman), 2009 Trisyn (dikt), 2010 Kosmopolis (dikt), 2011 Raseri. En hvitings forsøk på en selvbiosofi, 2011 Umgangskrigen (dikt), 2013 Germania (bloggroman), 2014

LYSBILDER_innmat.indd 2

09.11.15 13.47


LYSBILDER DIKT CORNELIUS JAKHELLN

3

LYSBILDER_innmat.indd 3

09.11.15 13.47


Troy Whither, O city, are your profits and your gilded shrines, And your barbecues of great oxen, And the tall women walking your streets, in gilt clothes, With their perfumes in little alabaster boxes? Where is the work of your home-born sculptors? Time’s tooth is into the lot, and war’s and fate’s too. Envy has taken your all, Save your douth and your story.

Ezra Pound Homage to Quintus Septimius Florentis Christianus

LYSBILDER_innmat.indd 4

09.11.15 13.47


LYSBILDER_innmat.indd 5

09.11.15 13.47


© 2015 C A P P E L E N D A M M A S ISBN 978-82-02-49776-7 1. utgave, 1. opplag 2015

F o to g r a f i e r på f o r s i d e , f o r s at s s a m t i s e k s j o n I o g I I : Arvid Brastad F o r fat t e r p o rt r e t t o g f o to g r a f i e r i s e k s j o n I I I o g I V : Guðmundur Óli Pálmason F o t o g r a f i p å b a k r e f o r s a t s : Christopher Rådlund B o k b u n a d o g s a t s : Trine + Kim designstudio T r y k k o g i n n b i n d i n g : Livonia Print, Latvia 2015 Satt i 11 pkt. Arno og trykt på 115 g Munken Print Cream 1,5

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

LYSBILDER_innmat.indd 6

09.11.15 13.47


I LYS F R A TO L I V 9

II LYD B I L D ER 27

III D ET SIST E L A NDSKA P 45

IV D I N T I ME O G D I N T I D 63

LYSBILDER_innmat.indd 7

09.11.15 13.47


LYSBILDER_innmat.indd 8

09.11.15 13.47


I

LYS FRA TO LIV

LYSBILDER_innmat.indd 9

09.11.15 13.47


Fem tusen lysbilder fra livet ditt blekede slides satt på stativ eller sortert i en koffert De smatret gjennom fremviseren en gulhvit firkant på lerretet støv på linsen, during fra viften Slik viste du oss minnene Så en dag kastet du alt Du hadde fått deg skanner gikk inn i den digitale tiden ordnet bildene etter dato og sted Også maskiner kan ha dårlige dager Dødens skjerm er blå og takk for nå

10

LYSBILDER_innmat.indd 10

09.11.15 13.47


Maskinene kom og gikk kræsjet som fyllekjørere Stadig fikk du nye tomme som himmelen På en av dine mange disker i en mappe i en mappe i en mappe i en mappe fant jeg dem, lysbildene Systemet splintret individene spredt Lys fra to liv far og sønn dine bilder blandet med mine

11

LYSBILDER_innmat.indd 11

09.11.15 13.47


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.