LasseMaja - Jul i Valleby

Page 1


För ka se Saff

Jul i Valleby_materie.indd 2

03.08.2020 13:30


DENNE BOKEN TILHORER:

Jul i Valleby_materie.indd 3

03.08.2020 13:30


Boken utspiller seg i og rundt den lille byen Valleby, der de fleste kjenner hverandre og kirken står midt i byen. Hovedpersonene Lasse og Maja er klassekamerater og driver et lite detektivbyrå sammen.

Originalens tittel: Jul i Valleby - Det stora strömavbrottet © Tekst: Martin Widmark, 2019 © Illustrasjoner: Helena Willis, 2019 Opprinnelig utgave utgitt av Bonnier Carlsen, Stockholm, Sverige, 2019. Utgitt etter avtale med Bonnier Rights, Stockholm, Sverige. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2020 ISBN 978-82-02-67122-8 1. utgave, 1. opplag 2020 Oversatt av Nina Aspen Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Litauen 2020 Satt i 14 pt Sabon og trykt på 115 g Arctic volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Jul i Valleby_materie.indd 4

03.08.2020 13:30


E BY L L A V I L JU

Det store strombruddet

Martin Widmark Helena Willis

Jul i Valleby_materie.indd 5

03.08.2020 13:30


TA MUSEUM SGA

SKOLE GATA

Kart over Valleby Karta över Valleby

SKOL E GÅ R D

Valleby Blad

KIRKEGATA

KIRKEGATA

K

T

PO LSE

Jul i Valleby_materie.indd 6

03.08.2020 13:30


Valleby station

HAVNEN

ST

SJ

A

HAVNEGATA

O N S G A TA

KJO A PM NN GULROT

TA S GA

KJOP MAN

NS GA TA

HO

SP

ITA

LG

EH AL L SVO MM

KINO

AT A

Superpris

STORTORGET

Jul i Valleby_materie.indd 7

03.08.2020 13:30


Valleby

HAVNEN

leby lad

ST

SJ

A

HAVNEGATA

O N S G A TA

KJO A PM NN

GULROT

TA S GA

KJOP MAN

HO

SP

ITA

LG

EH AL L SVO MM

KINO

AT A

Superpris

STORTORGET

Jul i Valleby_materie.indd 8

03.08.2020 13:30

NS G


Valleby station

FEN

GSE

S G AT

TEATER

A

BRAN

NSTA

SJON

TVERRGATA

OPM

L

T

A NN

SGAT A

Jul i Valleby_materie.indd 9

M KJOP

GATA S N AN

KJOP MAN

NS G

ATA

03.08.2020 13:30


Fasit jørnet h e t t e d Oppe i ten til si står fa på en oppgav ppslag. o forrige

L

asse og Maja er de mest kjente detektivene i Valleby. Men denne julen får de en spesielt vanskelig sak. Strømmen går i hele byen. Kan du hjelpe dem å finne ut hvorfor? Hjelp detektivene ved å

LESE fortellingen og LoSE oppgavene underveis. .

Jul i Valleby_materie.indd 10

03.08.2020 13:30


Nede i hjornet finner du oppgavene vi trenger hjelp til.

Er det vanskelig å finne svaret? Bla til neste side, så finner du fasiten der oppe i hjornet!

Los oppgaven! Nede i dette hjørnet finner du en oppgave på hvert oppslag.

Jul i Valleby_materie.indd 11

03.08.2020 13:30


Personene:

Lasse

Jul i Valleby_materie.indd 12

Politimesteren

Maja

03.08.2020 13:30


Presten

Barbro Palm

Karl-Filip

Welmer Frisk

Ronny Hazelwood

Ivy Roos

Dino Panini

Sara Bernard

”Nissen”

Jul i Valleby_materie.indd 13

03.08.2020 13:30


Det er ettermiddag på selveste julaften. Lasse og Maja har avtalt å møtes på detektivkontoret. De henger yttertøyet innenfor døra. Lasse går bort og tenner julestjernen i vinduet. Utenfor vinduet danser snøfnuggene over Valleby. Gatene i den lille byen er opplyst av lyslenker og julepynt. Maja tenner stearinlysene og legger en lussekatt til hver av dem på det lille bordet. Etterpå setter de seg.

14

Jul i Valleby_materie.indd 14

03.08.2020 13:30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.