Kokosbananas og stinkomaten

Page 1

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2023

ISBN 978-82-02-77577-3

1. utgave, 1. opplag 2023

Illustrasjoner: Victoria Haallman Hamre

Omslagsdesign: Victoria Haallman Hamre

Elise Risnes Eikevik har designet Kokosbananas som karakter.

Sats: Elisabeth Vold Bjone

Satt med Domus 14/18 og trykt på 150 g Arctic Volume

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2023

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Det pøsregner i Nøttvik, men i dag passer det Kokosbananas perfekt. «Deilig regnvær! Perfekt for regnpyttsurfing», jubler han mens han løper mot bestevennen Peas hus. Kokosbananas har nemlig funnet opp et regnsurfebrett og er klar for å teste det for første gang.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.