Kokosbananas og brøleboksen

Page 1

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2023

ISBN 978-82-02-77576-6

1. utgave, 1. opplag 2023

Illustrasjoner: Victoria Haallman Hamre

Omslagsdesign: Victoria Haallman Hamre

Elise Risnes Eikevik har designet Kokosbananas som karakter.

Sats: Elisabeth Vold Bjone

Satt med Domus 14/18 og trykt på 150 g Arctic Volume

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2023

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Kokosbananas og Baby Koko sitter i sofaen og ser på tv. Det er noe av det gøyeste Kokosbananas vet, utenom de barnslige seriene som lillesøsteren liker. Og nå er det Leonel Løve som smiler ut fra tv-skjermen. Leonel sier alltid fornuftige ting som: «Nå må vi alle være venner og si fine ting til hverandre. Ok? Megaflottis!»

«Åh, nå gleder jeg meg til å se min favorittserie! Dinotrolls er mye gøyere enn den snorkekjedelige løven», stønner Kokosbananas. Men akkurat idet Leonel Løve er ferdig, kommer Pappa Kokos inn. «Nå er det nok skjermtid for i dag», sier han og slår av.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.