Jorden rundt på 80 ord

Page 1


FRA HELE VERDEN Det er ord fra hele verden i norsk. Noen ord har hatt kort reisevei. De har kommet over grensen fra Sverige eller flyttet seg nordover fra Tyskland. Andre ord har reist langt. Helt fra Sør-Amerika, fra Afrika. Eller fra Asia. Nå bor de sammen med alle ordene som holdt til her fra før. Dette er en bok om de ordene som har slått seg ned i Norge, og som er blitt en del av det norske språket.

6


7


8


9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.