Utdrag Sommer på himmelfjell

Page 1

SommerpåHimmelfjell

KjerstiHerlandJohnsen

Sommerpå Himmelfjell

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2024

ISBN978-82-02-82824-0

1.utgave,1.opplag2024

Omslagsdesign:MiriamEdmunds Omslagsfoto:www.stock.adobe.com Sats:Type-itAS,Trondheim Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSia,2024,Latvia

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Enhverbrukavheleellerdeleravutgivelsensominputellersomtreningskorpus igenerativemodellersomkanskapetekst,bilder,film,lydellerannetinnhold oguttrykk,erikketillattutensærskiltavtalemedrettighetshaverne.

Brukavutgivelsensmaterialeistridmedlovelleravtalekanføretil inndragning,erstatningsansvarogstraffiformavbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

«Fjeldetviserjoenmerkeliginnflytelsepåallesom elskerdettilgavns.Alletindebestigerejeghartruffet påharutmerketsigvedhøflighetoghensynsfullhetog hjelpsomhet.Jegkjennervirkeligikkeeneneste undtagelse,ethyggeligfolkeferdertindebestigerne.» theresebertheau

TilAR

Prolog Heineåsenmødrehjem

Deførstesolstråleneerpåveioppovergranskogeniøst,og fødselenervanskeligoglangtrukken.HelenattenharsøsterLoviseløptoppognedtrappenemedrentvannogkluter,idetstore,hvitehusetderhunhararbeidetheltsiden enkefruHilmaHeineisitttestamentbestemteatdetskulle bliet FødehjemforfalneogulykkeligstilledeKvinner.

Skrikenefradenungemorenharforstummet,ogdethar senketsegenstillhetsombarebrytesavsmåklynknår rienearbeiderseggjennomdenmagrekroppen.Nåskjer detigjen,mendetertydeligvisvonderenå,ogklynkenegår overietslagsul.

Denungejentasomhalvtsitter,halvtliggerisengen, heterEliogersekstenår.SøsterLovisekjennerikkebakgrunnenhennes,menhunhørerpåtonefalletathuner nordfra.ElikomtilHeineåsenforetparukersiden;hun vargravidiåttendemåned,fåmæltogblekogaltfortynn. Jentaerhøy,menharenlutholdning.Detersomomhun harkrummetsegrundtdengravidemagen.Foråbeskytte denmot–hva?

Fødselenburdehadrøydetparukertil,menvannetgikk igårmorges,ogrienekomrasktigangogvarsåintenseat detroddedetheleskullegåfort.Mennåhardetvartisnart etdøgn.Legenkomigårkveldoghararbeidetsammen medjordmorenhelenatten.NåsitterElimedbeinaoppi

9

bøyleroghodetlentbakovermotputen.Øyneneerlukket. Håreterfuktigavsvetteogklistrersegtilpannen.–Nubevegerdetseg,sierdoktorHedlund,somharståttbøydover denfødende.Hanrettersegoppogtørkersegoverpannen medermetpålegefrakken.–Mendet…deterforstramt. VilDegimegsaksen?berhanjordmoren.

SøsterLoviseharværtmedpåmangefødsler,mendeter sjeldendeersåhardesomdenne.Hunharhørtlegenog jordmorendiskuterekeisersnitt,menfødselenerkommet forlangttilatdekandratilsykehuset,ogetsliktinngrep kanikkeutførespåmødrehjemmet.

Ennyri,etlavtulfrajenta.

–Tangen,takk,sierlegenbestemtoggriperinstrumentet somjordmorenrekkerham.Også,endelig:Noensekunder ettererdetheleover.

–Deterenpike,sierdoktorHedlundogrekkerdenblodigebyltentiljordmoren.–Hunerilive.MenDe,søster Lovise,børnoktelefonereetterprestenmeddetsamme.

Kapittel1

Ingridkastersegutiinnsjøenmedetplask,oggisperidet hunfårigjenpustenettersjokketavisnendevannmot huden.

Hjertetpumper,ogkroppenerialarmberedskapde førstesekundene,førdentilpasserseg,larhennebegynneå bevegesegoglarlungenetrekkeinnluft.

–Detvardinidéåbade!lerTor.Hansnursegrundtog svømmeretpartakpåryggen,serheltubesværetut.–Jeg troddeduvarvanttildet,jeg?sierhan.–Fjelljentesom duer!

Tortaretpartakutovertjernet,ogIngridsvømmeretter. Detersantsomhansier,detvarhunsomforesloatdeskulle kombineremorgenturenmedetbadiinnsjøen.Hunglemmerfragangtilganghvorvondtdetgjør.

–Dettevannetkommeralltidtilåværekaldtselvomjeg harbadethertusengangerfør,sierhun.Hunøkerfarten, tarhamigjenoggirhametkyss.–Mennåmåvioppigjen førvifryserihjel!

Deplaskermotlandogkommeropppåsandetejordgrunn.Kjennermorgenluftenmothuden.Deterikkemange varmegradene,menluftenerlikevelvarmikontrasttilvannet.Hunfinnerhåndklærneisekken,rekkeretttilTor,frotterersegivrig,kjennerhudenprikkeidetvarmenvender gradvistilbakeikroppen.Hunharmedetullpleddogså, somhunbretterutsåsnarthunharfåttpåsegklærneigjen. Hunleggerdetoverlyngenogsetterseg.Torkommerogtar

11

plassvedsidenavhenne.Hanleggerarmenrundtskulderen hennes,oghunlenersegmotham.Altkjennessålevende nå,huden,pusten,vannet,naturen.Hantrekkerhennetettereinntilsegogleggeransiktetmothårethennes.

Enlitenbåterdelvisskjultibuskasetlikevedsidenav dem.Dengamlerobåtenharliggetvedtjernetsålengehun kanhuske.Hunviklerdenenehåndenutavpleddetog strekkerdenmottreverket.Deterfuktig.Erdetnoensom harbruktbåten?Hvemkandetvære?

Tankensveverbortutenåfesteseg.Hunlenersegtilbake motTorsskulderognytervarmenfraham.

–Jegelskerdeg,sierhun.

–Jegelskerdegogså,svarerhan.Såerdetsomomhan skalsinoemer,menombestemmerseg.Istedetkysserhan henne.Førstforsiktig,derettermerintenstogkrevende,og desynkersammennedpåpleddet.

Torharsovethoshenneinatt.Vel,ikkebaresovet.Kroppenhennesblirmykvedminnetomvarmehender,kyss, ømhet,menogsånoemer–noekrevende,forlangende,heftig.Hunvåknetvarmogtilfredsiarmenehans.Lenerseg mothamnå,kjennerluktenavham,vilhahamigjen.

Kapittel2

Deterdenvakrestetidennå,disselyseukenemenssommerenerheltung.Vinterenvarersålengeheroppepåfjellet.Snøendekkerviddenelengeetteratmenneskenenedei byenhariførtsegsommerklæroginntattbadestrenderog uteserveringer.Mennåerdetjuni,ogdeterenlysogvakkermorgenpåHimmelfjell.

OmmankjørertilDalen,detlilletettstedetsomligger vedenstrioggrønnelv,tartilhøyrevedDalenkirkeogfølgerdensnirkletefjellveienheltopptiltregrensen,kommer mantilHimmelfjell.Der,vedendenavveien,liggerHimmelfjellhotell.Detenstaseligbygning,høyogbrunbeiset medhvitevinduskarmerogutskjæringeridragestil,oghar værtdrevetavIngridsfamilieheltsidendeførsteturistene begynteåinntafjellheimenpåsluttenav1800-tallet.Ingrid harvokstoppher.Ogettermangeårerhuntilbakeigjen. Hjemme.

Høyfjelleterhennesbarndomslandskap,mennådeler hundetmedTor.Degårhersammendennemorgenen,over steinoglyng,mellomeinerrøtterogvierbusker.Enmåneskalkhengerpåhimmelen,mendetersolendeløfteransiktetmot.ForomTorogIngridharværttidligoppe,harsolen værtoppeførdem.Noenordentlignatterdetjoikkepå dennetidenavåret.Solenharslumretiskyggenavfjellene inoentimer,ogtåkeflakliggeridalsøkkeneogholderpå nattefuktenenstundtil.Menriktigmørktblirdetikkeom sommeren,ogklokkensju,dadetokfattpåmorgenturen,

13

haddesolenalleredegløttetgjennomgardineneifleretimer ogbedtdemkommeuttilviddene,derdenharbegyntå varmeopplandskapetsådetdamperavmosenoglyngen.

Heieneerstortsettutensnønåsomsolenvarmergjennomstadiglengredager.Barenoenfrosnefonnerligger igjeniskyggefulleskråninger.Deermorkne,ogkommertil åsmelteførsommerenerover.Barepådehøyestetoppene blirsnøenliggende;Himmelnutenragergnistrendeoghvit overdemåretrundt.

Detlukterfrisktavlyngogbusker.Vierenergrågrønn; fjellbjørkeneharfåttsmåogtykkeblader.Enheipiplerke betrakterdemfraenstein.Litenogbrunsitterdenderen stundførdenflyroppmedsittkarakteristiske pip-pip!pippip! Enadvarsel,sikkert,tildeandrefuglene:Detkommer folk,detkommerfolk!

Engjøkhøresidetfjerne. Ko-ko!Ko-ko! Ifølgefolketroenskaldetbringelykkeåsitteunderdettreetgjøken galeri.Mendetblirforlangtåløpeheltdit.

Etkjøligvindpustnårdemfrajuvet.Torharpåsegvindjakke,ogIngridharenullgenserfradetstoreforrådetsom MorBorghildharstrikkettilhenne.Ingridgårmedlange skritt,slengermedarmene,risterløsiskuldrene.Kroppenerikkeheltvåken.Detlangeogkrølletehåretharhun latthengeløstnedoverryggen;deterfuktigituppeneetter badetitjernet.

–Duserutsomeihulder,bemerkerTor. –Jegharikkehale,da,svarerIngridogstanser.

–Hmm,sierhanogleggerarmenerundthenne.–Erdu sikkerpådet?Kanskjejegmåkjenneetter.

Idethunløfterhodetfraskulderenhans,serhunenrovfuglstupe.

–Se!Enfjellvåk!Hunpeker;hannikkerogfølgerfuglen medblikket.

Hunhaddetenktatdeskullegåretttilbaketilhotelletetter badet,fordeharjomyeågjøre,menidetdepassererTrollsteinen,dendigrekampesteinensomstårpåhøykantidet

14

mosegroddeterrenget,fårhunenvoldsomtrangtilåklatre opp.Huntarfatt,deterenklerenåenndahunvarliten; hunhuskerfremdelestriumfenførsteganghunstopåtoppen.NåvinkerhunnedtilTor,somikkeharstoreproblemermedåkommeetterhenne.Desettersegpåkantenog larbeinadingle.Ifølgefolketroenvardetenkjempesom kastetsteinenditengang.Kjempenhaddejosovetuforstyrretiårhundrer,sådeterikkerartdenblesintdamenneskenekomopppåfjelletogtømretoghogdeogsprengte vekkbergogreistebygninger.

Torplukkeroppetgruskornfraensprekkogkasterdet utoverlandskapet.–Lurerpåhvordetbleavkjempen,sier han.–Gadenbareoppogflyttet?

–Denblejoforsteinet,sierIngrid.–Denbledøgnvillav altspetakkeletogglemteågåogleggesegførsolakom.Og såboff!Nåerdenbareenmosegroddhaugetsted.

–Kanskjedenvåknerigjenendag,undrerTor.

–Hvemvet?sierIngrid.–Kanskjehardenalleredeetøye pågløtt?

Hungriperhåndenhans,denervarmnå.

–Jegburdehakommetfør,sierhun.

–Hva?Torsnursegmothenne.

–Hjem.Jegburdehakommethjemtidligere.AvløstMor Borghild.Hunersååpenbartgladoglettetnåsomhunhar fåttgistafettpinnenvidere,atdetnestenervondtåtenke pådet.

Tornikker.–Hunerjooveråttioghardrevethotellet påegenhåndifleretiår.Deterklarthunergladforavløsning.

–Ja,sierIngrid.–Men…hunharalltidtaklettingså fint,ogdriftenharværtidebestehenderhoshenne.Hun nølerlitt.–Jeghariallefalltrodddet.Ellervalgtåtrodet.

Iløpetavmånedenesomhargåttetterathunkomtilbake,harhunforståttatMorBorghildnokharværtmer bekymret,ogatutfordringeneforhotelletharværtstørre, enndetIngridfikkforståelsenavialledeårenedadetvar klatringogekspedisjonersomstoøverstpåagendaen.

15

–Hunskånetmeg,sierhuntilTor.–Villeikkeødelegge formegellertvingemegtilåkommehjem.

–Villedugjortdet,da?spørTor.–Detvarjoklatringen somvarlivetditt.Ogyrketditt.Duvar– er –joiverdenstoppen.

–Jegerikkedetnålenger,svarerhun.–Ogdetergreit. Jegharoppnåddnok.Selvomjegskulleønskeatdethadde endtpåenannenmåte.

SkredulykkeniHimalaya,derIngridogdendaværende kjærestenhennes,PrebenWexelsen,varmidtietSeven Summits-rekordforsøk,bleetkatastrofaltpunktumforklatrekarrieren.Densatteenbråstoppforlivetslikhunkjente detogtvanghennehjem.

–Mennåerjegher,sierhun.

Torklemmerhåndenhennes.–Ja,nåerduher,ogdeter dusomskalføreHimmelfjellhotellinniennytid.Detgår joikkesåverst?

Hunsmiler.–Nei,detgårfaktiskslettikkeverst.

Hunharfåtthotellethelskinnetgjennomvintersesongen –envintersomblemerdramatiskennnoenhaddekunnet forestilleseg.Hunharlagtplaneneomåselgehotelletpåis, hunharfåttgjennomførtnoenavdemestnødvendigereparasjonene,ogmedgodevennershjelpharhunfåttdreispå markedsføringen.OghunharfunnetigjenTor.

Tor,somsittervedsidenavhennenåherpåTrollsteinen, sånær,såsolid.Hunholderomdenenehåndenhans.Han harkraftigenever,somskaptforarbeid,somdetblirnokav pågården.Nålarhandenandrehåndenglioverpannenog strykerbortdetrufsetehåret.Deterendalysereomsommerenennellers,ikontrasttilansiktshuden,somallerede ersolbrunettermyearbeidutendørs.Deblåøyneneglitrer isollyset.

DetvarsomvennerToroghungjenopptokkontaktenda hunvendtehjemifjor,mendebegivenhetsrikeukenerundt hennesførstejulsomdirektørpåHimmelfjellhotellbrakte demnærmerehverandre,ja,nærmestkastetdemsammen. Ietterpåklokskapenslyserdetvanskeligåforståatdetsatt

16

sålangtinneåfatteatdensnilleogstødigebarndomsvennenskulleblikjærestenhennes.Nåfølesdetnaturlig.Det ergodtåværesammenmedTor.

–Vetduhvasomplagermegmestnå?spørhunidetdehar krabbetnedfrasteinenoggårvidere.–Deterdetatjegskal opppåHimmelnutenmedkursdeltakerne.Dajegkomtilbakeetterulykken,gråtjegoveratjegaldrikomtilåklatre derigjen.Sågjordejegdetlikevel.

Tornikker.Hendelsenijulen,dahunreddetseksår gamleHusseinfrautfluktenhanaldriburdehalagtutpå, leverifrisktminnefordembegge.Ingridklatret–fordihun måtte klatre.Derogdavisstehunathunkunnebegynnepå ny.Atklatringenikkevartaptforhenne,athunikkekunne ladengåtapt.Hunharforpliktetsegtilikkeågiopp.Og detålæreoppandre,deterenmåteåbindesegselvtilden forpliktelsenpå.Såhunharbegyntåtreneigjen,planlegge klatrekursogfjellvandringerforturisterfrainn-ogutland.

MenTorvetogsåhvormyehunkvierseg,oghvorviktig deterforhenneåskjuledet.Nårmanskalholdekursfor tilreisendesombetaleridyredommer,kanmanikkeladem forståatmanselvskjelvervedtankenpåfallogisogbratte fjellvegger.Fordeterjoslikdeter.Ingrid,somengangvar såtøff,somharklatrethelelivetogbestegetaltsombestigeskan,erblittredd.Hunerikkelengersikkerpåomhun kanstolepåsineegnevurderingerogkrefter.

–Dukommertilåklaredet.Duharjoalltidværtenklatrer,sierTor.

–Ja,avogtilkjennerjegdetslikigjen,svarerhun.–Når kroppenlystrerogjegfinnerfestesomjegskal.Mensåer detdenneangsten.Etfeilsteg,ettaksomglipper,enskavl somsertruendeut,såerjeg der igjen.

Der betyrifjellsideniHimalaya,undersnøen,menshun kjempetpaniskmedstadigmindreoksygen. Der betyrpå sykehusetiKatmandu,meddehvitelakeneneogsmertene ogblodet.

DethenderfremdelesatIngridvåknermedetgispetterå

17

hadrømtomsnø.Ulykkenharikkesluppettaketihenne. Tankenpåbrattefjellveggerogsnøskred–åvirvlesrundt, drasnedavdenhvitedragen–fårhennefremdelestilå gispeetterluft.Hunmåakseptereatdetkantamangeår, harterapeutenesagt.Kroppenharsinegenhukommelse, ogdenminnerhennestadigpådetsomskjeddeiHimalaya. Mendetskjerstadigsjeldnere.

Hunfølgerdenvantestien,larføttenefinneveien,kjenner Torsvarmehåndisin.Destanservedjuvetogløfterblikket motHimmelnuten.Denhøyreiste,snødektetoppenkneiser mothimmelhvelvingen.Styggfossenbuldrerunder,storslagen,høylytt,vårkåt.Idenbratteuraunderfjelletharfjellrevenhietsitt.Iskråningenebakkanmanavogtilseville reinsdyrflokker.

DenettenedeikkeovernatternedeiDalenhosTor,gårde dennesammerundenhverdag,såtidligsommulig,gjerne førfrokost.OmTorikkeerher,gårIngridalene.Dethar hungjortheltfrahunkomhjemfornestenetårsiden.Rutinengjørgodt,denhjelperhennemedåfinneroen.

Nåkrysserdevollen,ogmajestetiskstårdetderforandem, Himmelfjellhotell,itjærebreddkontrasttilviddeneomkring.Dettehotelletsomerdetfastepunktetilivethennes, såsolid,høyreistog–iallefallirimeliggrad–velholdt. Resultatetavgenerasjonersinnsats.Hunskalholdedetute avklørnetildestorehotellkjedene,fordetteerhjemmet hennes.HjemmettilMorBorghild.ArbeidsplassentilMaja ogAlfred,tilPerleogAisha,hjemmettilHussein.Hunhar ikketenktågidetfraseg.

Deerheltibegynnelsenavsommersesongen,mende ivrigstefjellturisteneerklareforturerogdiversefriluftsaktiviteter.Detførsteklatrekursethunskalholde,ernestenfullbooket,ogijuliogaugustserdetuttilåbligreit medgjester.Ikkesåmangesomvilleværtideeltforden anstrengtehotelløkonomien,mennoktilatdetikkeerhelt krise.Etternoenårmednedgangerdetnåstadigfleresom

18

vilutforskedehøyestliggendedeleneavNorgeogbopådet legendariskeHimmelfjellhotell.

Gressetermyktogmedresteravdugg.Enliten,blåsommerfugldanserforandempåvollen.DerkommerSvartlaug somenmørkskyggerundthjørnetpåenavutbygningene; densmygersegforbiIngridogTorutenåensedem.Katten tilMajaergammelogtykk–ja,noenvilletilogmedsagt enorm–menhunbevegersegoverraskendesmidiggjennomgresset.Halengårfrasidetilside,oghodetliggerlavt. Svartlaugerijaktmodus,ensvartpantermellomgresstrå oglyng.Hunfesterblikketpådenblåsommerfuglen.Et bråttbyks,såerdenborte.

Telefonenilommenringer.IngridvetatdeterVegard, hanharselvbestemtathanskalhaenegenringetonepå mobilenhennes.Hanpleieråbyttedennårdetreffes,akkuratnåerdet DancingQueen.

Hunfiskeroppmobilenogskruravlyden.Detpasserbedreåtadennårhuneroppepåkontoretigjen.For Vegardharheltsikkertbådenyeideerognyebekymringer forsommerensstorebegivenhet–bryllupet!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.