Utdrag Makta i drakta

Page 1

Maktaidrakta

Maktaidrakta

EnfotballreisegjennometEuropa ikrigogkrise

EirikGrasaas-Stavenes

TilJon

Innhold

Forspill.Pandemigalskap ........................

1.Kronprinsensnyedrakt(Newcastle) ...........

2.Enamerikansktragedie(Manchester) ..........

3.Oligarkenskrigsfinte(Ukraina) ...............

4.SorgensVM(Nesodden) .....................

5.FrelserenHarryMaguire(Nesodden) ..........

6.Fussballgotts(Berlin) ........................

7.DeadlineDay-tortur(TwitterogYouTube) ......

8.Merrondo,kanskje?(Lillehammer) ...........

9.Tribunensmakt(Marseille) ...................

10.7–0(Nesodden) ............................

11.Mussolinisoldebarn(Roma) .................

12.Fantasy-boys(Oslo)

16.Shearer,Salman,suksess(Nesodden)

17.TrippelføkkingsHaaland(Oslo) ..............

18.Saudisksillyseason(Danmark) ...............

19.ErnapåFIFA-rommet(Rikshospitalet)

20.Ensvenskutpost(Stockholm)

21.Ståle?!Dulovtejo?!(UllevålStadion)

13.Klassisksiesta(Barcelona) .................... 14.BranniSkienby(Skien) ..................... 15.Tyrkiskguttastemning(Istanbul) ..............
.........................
...........
.........
.................
.......... 9 17 43 58 82 94 98 119 124 126 147 149 163 166 180 190 206 207 221 229 232 242

22.TilbaketilStart?(Lillestrøm)

23.Salmansseier?(Riyadh)

.................
..................... Epilog(Manchester,igjen) ....................... Takk ......................................... Litteraturliste .................................. 244 251 269 279 281

Forspill

Pandemigalskap

«Deternoegaltmedmeg,ogjegvetikkehvadeter.»

–EricCantona

Vihaddealdritruffethverandrefør,menklemtehverandre sombrødre.Dendritagamlegubbenogjeghoppaoppog ned,såhverandreiøyneneogskreiksomidioter.Tribunen kokteetterKieranTrippiersfrisparkivenstrekryss.Overaltstinkadetsvetteogpils.Mannensbarnebarn,enkortkliptungguttihvit-ogsvartstripetedrakt,skrek«fuckoff youwankers»tilNorgesnyegullkalvogrestenavdelyseblåleiesoldatene.Jegvarogsåfull,ogja,vetduhva,føkk degErlingBrautHaaland,føkkdereManchesterCity.Og såroptejegdetjeghaddelærtatfolkheridenneslitnehavnebyenpåEnglandsforblåstenordøstkystsiernårdeheier påsinstolhet,påsittlag:«howaythelads».

Ialledager,hvagikkdetavmegnå?Denforbløffafotografenjegvarpåjobbturmedtoketbildeavmegmedtelefonensin.Hanvistemegresultatetpåskjermen.Derstod jegmidtblanthjemmefansenpåSt.James’Park.Armene minevarløftetiværetmensøynenelysteietrødligfjesmed gapendemunn.Vivarderegentligforåskriveenalvorlig avisreportasjeomatNewcastleUnitedkontrolleresaven utspekulertkronprinsfraetforferdeligdiktatur,kjentforå hadreptogpartertenavvårejournalistkollegaer.

9

Menaltdettehaddejegglemtnå.Alvoretvarforsvunnetirusenframassesuggesjonogøl.Drukketismalebrosteinsgater,førkamp,ogheroppevedstadiontaket,ienby, ietlandogetEuropasomherjesavkrigogkriser,hvor folkerensommeogdeprimerte,derviføkkesavmilliardærer,bankeroghedgefond,fårregningerviikkekanbetale oguærligepolitikereogrikingerlyverossrettoppitrynet.

NåskårafaenmegNewcastleigjen,deleder3–1motjuksepavenefraManchesterCity,mens50000gærneGeordies gikkendamerbananasogdenskallabestefarenogjeghoppetoppognedogklemtehverandreengangtil.

Etterkampenfulgtevifolkemengdennedstadiontrappeneogut.Tilbaketilvirkeligheten.Mensrusenvarnedadgåendeblegledeogguttastemningforstyrretavendøllere, meransvarligogselvbevisstdelavmegselv.Detbildetfotografenhaddetatt,dettrengtevelikkenoenandreåse?Ikke sjefenemine?Ikkekonaogsvigersigenerasjonsboligenpå Nesodden?Ikkefolkpåsosialemedier?

Entingeratjegsåutsomenidiot.Ogjegholderjomed etheltannetengelskfotballag.Menendaverrevardetat bildetikkestodistilmedfortellingenminomenalvorlig reportasjeturforKlassekampen,venstresidasdagsavis.Jeg skullejoliksomværeseriøsjournalist.PåplassiEngland forådekkeskikkeligesaker,Ukraina-krigensøkonomiske herjinger,streikerogsportsvasking.

Jeghusketogsåatviiavisaalleredevaranklagetforå værenyttigeidioterforVladimirPutin,pågrunnavmåten vihaddedekketUkrainaiopptaktentilRusslandsinvasjon. Ognåvistealtsåbildetpåfotografenstelefonatjegstodher ogjubletforkjæledeggenetilenavPutinskompiser.SaudiArabiasoljeprins,MuhammedBin-Salman.Ikkeheltheldig?

10

Nei,detsåkanskjelittdumtut.Menførstogfremstvar opplevelsenpåtribuneniNewcastledetgøyesteogsterkeste jeghaddegjortpålenge.Etrushavlivogektefølelseretter årmedstillstandogdigitaloverdose.Jegblerettogslett overrumplaavallgledenjegkjente,midtietfellesskapsom ikkeengangvarmitteget.Ogjeg,enlittforvirrautenriksjournalistogfamiliemann,kjenteatjegvillehamer.Mye, myemer.

Fotballharværtoveraltformeg,sålengejegkanhuske.På detglade1990-tall,storhetstidatilDrillosogsirAlexFerguson,vokstejegopppåNordstrandiOslo.Folkkaltedet «østkantensvestkant».Detvariallefalletsåntstedhvor guttermedrosapannebåndihvitevillaersammenlignetfraværendefedresmillioninntekter.

Minuføretrygdapappavarnestenalltidhjemme.Enhjernesvulstoperasjonhaddegitthamkroniskdobbeltsyn(«jeg hartokonerogfirebarn»,varfavorittspøkenhans)og dethansikkerthaddekaltetsmertehelvete,omikkehan ogmammavarsåkristne.Minekjæreforeldre,tokristiansanderesomisinradikaleungdomsmuglabiblertilkommunistiskeKina,haddealleredefåttendatter,minfysisk ogpsykiskutviklingshemmedestoresøster.Etavminestore forbilder,mamma,somhaddeNederlandsMarcovanBastenirammepåFrikirke-kontoret,spiltealtsåunderhardt pressfraVårherre,mellomegneprestestudierogminekamperforNordstrandsguttelag.

FormindelvaroppvekstenensaligmiksavfotballtreningerogkamperforNordstrandoggudstjenesteristorbymenighetenpappastartaforflyktningeroginnvandrere.Ellers triksajegmedballihagen,ellersatt–littforofte–alene pårommetmittoglesteGoal,«Hvemerhvemiengelskfot-

11

ball»,klippautavisreportasjerommittnorskefavorittlag IKStartogdrømteomfotballskoviofteikkehadderådtil.

Vivarrelativtubemidla,beskjednekristnesørlendinger somhaddehavnaientjenesteboligpåsøkkrike,fremadstormendeNordstrand.Ogofteerdetbarefintåværerarog annerledes.Meninnimellompappassmertestillende,kristen nestekjærlighetogsøsterasveksthormonsprøytervillejeg ogsågjernebarepasseinn.

Ogfrelsen,nei,denlåikkehosJesus.

Denlåifotballen.Ogdajegskullevelgemegenklubb,så bledetikkeetsåntvalgsomidagvinnermeghipster-kred. Nei,jeggikkforstyrkeogsuksess,jeggikkforvinnerlaget.

ManchesterUnited.Detvarlettestsånn,detvarnokmotgangellers.Ogmeddraktapå,entendetvarEricCantonadraktajeggråtdajegfikkellerNordstrandshviteogblå drakter,såvarogsåjegenigjengen.

Utepåbanenkunnejegforvandlesfraenhyggeligkristenfistilenstygg,bannendejævelsomprøvdeåkopiereden selvsikretilfredshetentilCantona,minallerstørstehelt,og DavidBeckhamsmidtskillogetterhvertCristianoRonaldosvinnervilje.

Ogselvomjegistudenttidableentiltiderkrampaktig venstreraddissomsluktekolonialhistorieogNoamChomsky-videoerpåYouTube,varjegfortsattfotballfrelst.Jegble eldre,journalist,ektemannogpappa,ManchesterUnited varblittræva,menfotballenvarfortsattoveralt,medkompiserforantv-en,ibedriftsoppgjørmotpolskehåndverkere ognorskekonsulentklyser.Ogdaminkjæremamma,som jeginnimellomdropåStart-kampermed,giftasegpånytt, vardetfintatstefarenminoggjengenhansstortsettvar fotballidioter.Ogsåkonami,selvengangenhabilspiller,

12

sierdetersåfintnårlydenavenkampfyllerstua.Pådatterastreningererhuntålmodigtrener,mensjegprøveråikke ropetingsom«bareskyt,keeperendereserbitteliten!».

Såja,fotballoveralt,heletida.Ellernesten,da.

JegbleansattsomutenriksjournalistiKlassekampeni 2011.Slikfikkjegreiseverdenrundt.Jegfikkdekkeeurokrisa,DonaldTrumpssjokkseier,etvæpnetkuppforsøki Venezuela,smeltendeisbreeriAndesfjelleneogdrapåroadtripifalleferdigeUSA,påjaktettervenstrehåpogBernie Sanders,medkonaogeidatreårgammeldatteribaksetet. JegdekketogsåvalgettervalgietEuropaienslagsevigkrisetilstand.Menfotballholdtjeg,bortsettfranoenforsiktige samtalerikantina,nestenheltutaforjobbenogaltjegskrev iavisa.

Såbledetpandemi.Somlittintrovertmiddelklassetype medhjemmekontorogpassestabiltfamilielivpåNesodden varlockdown-årene,sånnpåoverflaten,ikkesåverst.Men uansetthvorgreitjegprøvdeålatesomataltgikk,vartida medisolasjonogusikkerhetkjipogforvirrende.Densatte sporibådesjelogverden.Ja,deruteblealltingnåenda merabsurdoglatterligenndealleredevar.Folkblevirkeliggærne,detvarQAnon,surdeigsbakingogkonspirasjonsteorieromenplanlagtpandemiogengrønnbløff.Ogsåble detkrigiEuropa.EnkrigjegsomutenriksjournalistiKlassekampenvirkeligikkehaddesettkomme.

Heldigvisrullaetterhvertfotballenvidere.Ognåmista ogsåjegkontrollen.Jeghaddealltidværtgladifotball.Men nåblejegfotballgal.

JegskruddeavEspenNakstadogsatthellerpåtimeetter timemedPremierLeague.DerhaddenåOleGunnarSolskjærhavnaisjefsstolenhosManchesterUnited.Førstvar detmoromedennordmannpåOldTraffordigjen,men

13

snartskrevjegogandrefrustrertetyperpådunklehjemmekontorchat-tråderderdetstodtingsom«nåerjegbare kvalmavhelegreia»og«selgdetjævlakjøleskapeta,han kangågratisformindel!»omHarryMaguire,mensjegså toandrePremierLeague-kamperpåengang.

Jegburdegjortmerforåforstågalskapenrundtmeg,som kongress-stormingeniUSAellerdetkonspiratoriskeuniversetsomhaddeeggetdenfram.Istedensåjeghellerenni timerlangYouTube-videoavalleManchesterUnitedsPremierLeague-målnoensinne.Nostalgisketårerpipletfram daenlittfyldigereversjonavEricCantonamedkragenbrettetoppdansetsegforbitreSunderland-spillere,lobbetballenivenstrekryssogtokimothyllestenfraOldTrafford medarmeneilufta.

Våredigitaleoverherrermerkaatjegvarhekta.Algoritmenetiltek-millardærersomMarkZuckerberg,ogseinere ElonMusk,fôretfeedeneminemednostalgiogovergangsrykter.Ogselvompandemienetterhverttokslutt,iallefall formiddelklassefolkmedskrivebordsjobb,sålåjegfortsatt isengatilsønnenminogsang«Trollmor»mensjegsjekket Twitter,ietfebrilskforsøkpååfinneutomkrigenvilleende medenatombombeoghvordanhulletpåManchesterUnited-midtbanenskullefylles.PåfamilieferieiDanmarksatt jegpådoforåfølgenettforumderfanatikeresporetprivatflyenetilklubberogagenter.Dattera,somventetpåatjeg skulleleseHarryPotterforhenne,fikknestenventelitttil.

Dajegskulletilbakepåjobbetterpandemienssistesommer,vardetfortsattenenormtdramatisktid.Eksperter snakketomhistoriskeveiskiller,JonasGahrStøreomen «skjebnetid»forossalle.Klimakrisahavnetibakgrunnen, mensdetbleskrevetbøkeromVestensfallogetEuropa midtisinstørstekampsidenandreverdenskrig.Selvvarjeg

14

fortsattpregaavenslagsuroogusikkerhet.Hvordanskulle jegogviegentliggyveløspåaltdette?Hvordankunnejeg, midtiforvirringogkaos,gjenvinneetslagsgrepomtingenestilstand?Sånnetingtenktejegpå,påenfullstappadanskebåtmedtrøtteunger,frustrertoveratinternettvarfor dårligtilåfåsettenavtreningskampenetilManchesterUnited.Detvarogsådatankenslomeg,densomskulleprege denesteåreneilivetmitt.

Jeghaddejohørtdetmangeganger,atfotballerverdens størstesport,verdensstørstekulturfenomen.Kanskjeerfotballtilogmedverdensstørstegjeng,etfellesskapsombinderfolksammenoverheleverden.Mensamtidighaddeen ubehageligvirkelighetforlengstblittåpenbar:Såmyeavdet besteifotballen,detvakreogekte,erutrydningstrua.Sportenharforlengstblittinvadertavverdensgrådighet,overdrevenindividualismeogannenfaenskap.Ogdetblirhele tidaliksombareverreogverre.MittegetelskedeManchesterUnitederkjørtisenkavamerikanskekapitalister,mens autoritærestatsledereskamløstkjøperklubberogsolerseg iglansenavdem.Ogja,jegkjentedetmerogmer,atalt detvanskeligeogalvorligesnekseginnidetfølelsesmessige avlukketjeghaddeforsøktåbeholdefotballensom.

Detbleogsåveldigtydelighvordanfotballen,bådepå godtogpåvondt,ertettflettasammenmedverdenforøvrig.Ogmyemerennbaredetsomskjerpåbanen.Påtribuner,igarderoberogigatererdetogsåhistorie,klassekamp, sosialeopprørogpikantepersonligedrama.Fotballenrommersamtidignoejegselvofteerfullav:tvil,ambivalens ogvanskeligespørsmål.Hvaskalforeksempelensultefôra

ManchesterUnited-fantenkenårQatarogenbrexit-milliardærvilkjøpeklubben?EllernårUSAogSaudi-Arabiafår

15

fotball-VM?NårVARdreperøyeblikketseufori?Ellernår våreegnehelterblirsportsvaskereogskatteflyktninger?

Etterhvertantejegnoejegantakeligburdeskjøntfor lengst:Jegkunnekanskjerettogslettbrukefotballentilå forståogfortellenoenhistorieromvårnyeverden,etter pandemiogkrigogkonspirasjonsteorier?Brukeminegen fotballgalskaptilådekodekaosetrundtmeg?Ogkanskje kunnejegisammeslengen–påsammemåtesomioppvekstenpåNordstrand–brukefotballtilåforsterkenoenegne fellesskap,midtienlittforensomogegoistisktid?Ja,jeg villeiallefallprøve.

Kronprinsensnyedrakt (Newcastle)

«Kanskjeviljegtenkemestpåfotball,ogikkealtdetandre» –DavyCraig,Newcastle-fanogtidligereAmnesty-aktivist

TrynetfraBryneeroveralt.JegserhampåKarlJohanpå veihjemfrajobb,påtelefonenminpåNesodden-båten,i datterasskolegård,påFantasy-lagetmittogpåtvigenerasjonsboligenvår.Ja,dethartattheltavetteratErlingBraut HaalandblehentetfraBorussiaDortmundtilManchester City.Påsigneringsbildeneholder22-åringenoppdenlyseblådraktamednummerniogsmileriheledetstorefjeset sitt.Detsnakkesogskrivesogjublesfordetnorskefenomenetviskalværesåstolteav.Andremediehusharomtrentegnegravegrupperpåfyren.Ognå,barenoenuker etterPremierLeague-start,ermittoftenyttige,innimellomirriterende,kontræreinstinktiferdmedåslåinnfor fullt.

Jegprøveråfinnebekreftelsehosandre.Erikkedette nasjonalekravetomhyllestlittslitsomt,folkens?Kompiser sier«menhanerjonorsk,Eirik!».Jo,takkforopplysningen.OgjegelskerHaalandmedflaggetpåbrystet.Nårhan ervår.Mensepåtrynetidenlyseblådrakta,da.Nårhan spillerfordem.

Ogja,nåhåperjeg,barnslig,småligogsterkt,atErling

1
17

BrautHaalandflopperiEnglandogatbådestoreogsmå lyseblåskamfullemågjemmeHaaland-draktenesinevekki enskuff.

JegskalendeligutpåturigjenforKlassekampen.MensPremierLeaguerullerigangpånyharjeggledamegmerog mertilåtafattpåetførsteforsøkpåenskikkeligfotballreportasje.OgdetfølesbareriktigåstarteiHaalandsnye hjem,Storbritannia,øyasomiensvunnenstorhetstideksporterteikkebaredødogkolonialismetilrestenavverden, menogsåfotball.

Turenblirminførstereportasjereiseetteratdeflestepandemirestriksjonebleopphevet.Ogjoda,detblirdiggmed enlitenpausefrabarnehagelevering,støvsugingogfiskekakermedspagettiutepåNesodden.HalvøyaiOslofjordener bestkjentsomethjemforbarbeintekrystallfolkogkunstnere.Itaktmedvoksendeboligpriserhardetforlengstogså blittfulltavheltgjennomsnittligenordmennidyreboblejakkerogTeslaer.

Ikkemisforstå,jegstortrivesher,ogigenerasjonsboligen, derkona,våretobarnogjegborsammenmedminesvigerforeldre,erstemningagoddennesensommeren.Daviflytta hitfraOslofryktajeglittåendeoppsominittitallstvserien«AlleelskerRaymond»,derslitsommesvigerforeldre rennerinndøreneitideogutide.

Istedenharviblittgodevenner,svigermorsprervarmeog kreativitetogsvigerfarharlærtmeg,iallefallprøvdålære meg,praktiskegreierminegenpappaikkekunne.DaOle GunnarSolskjærtokoverManchesterUnitedbegyntehan ogjegåseUnited-kampersammen.NåerSolskjæroghans etterfølger,dentyskekatastrofenRalfRagnick,erstattamed enskallanederlender,ErikTenHag.Bådeklubbenogvii

18

sofaenerigjenpregetaventusiasmeogpositivitet,ethåp omatenbedreverdenerpåvei.

Svigerfar,somheterJon,ernypensjonertettermange hardeårioffentlighelsevesen.Viharsettathanersliten. Menvisnakkerikkesåhøytomdet.Dasnakkerviheller omaltdeogviskalgjøresammen,omhvorfintdeterfor barnaogossåhadetorundtoss,hvorheldigevier.

MangestederiEuropaerdettøfferetider.Ukrainahar overrasketmedsinmotstandskraftikrigenmotRussland. Deflesteskjønnerlikevelatblodbadetneppeerovermed detførste.Detkanblienjævlighøst.Ogvinterenblirenda verre,ikkebareiUkraina.Overaltharpandemiogkrigspist seginnifolkslommebøker.Overalterdetslitnesmåbarnsfamilier,uføreogensommepensjonistersomikkeharråd tilmat.OgsåheriNorge,utenatsånnesomossharmerket detsåveldig.Ennå.

Overforfornuftigesjefererdetdennesensommerenikke vanskeligåargumentereforatdetgirmeningmedentur tilEngland.Etterbrexit,pandemiogkrigerdetfulløkonomiskogsosialkrisederborte.Forbannaarbeiderestreiker ihopetall,ogstatsministerBorisJohnson,denklovneaktige ogliksom-folkeligelurendreierenmeddetbustetehåret,eri ferdmedåkastesutavDowningStreet10,etteravsløringer omulovligepandemifester.

NåermåletvårtådekkestreikeneogdensosialesituasjoneniEngland.Oghvordangikkdetegentligmedbrexit, detbruddetmedEUsomJohnsonkjempetfor,detsomliksomskullegibritenekontrolligjen?Oghvemselgerhåptil britenenåomdagen?

PlanenerådratilNewcastle,nordøstiEngland.Derskal byensstolthet,NewcastleUnited,spillemotErlingBraut

19

HaalandogManchesterCity.Kampenharfåtttilnavnet «clashofthecash»,fordibeggelageneeiesavtoavverdens rikesteogmestomdiskuterteoljediktaturer.

Mensfordømmelsenharhaglet,harjeglurtpåenting: HvafølerogtenkeregentliglokalbefolkningeniNewcastle selvomdethele?

Nårjegførsterderborte,øynerjegogsåmulighetenfor ensvippturtilManchester.Derplanleggesdetnye,store protestermotUnitedsupopulæreamerikanskeeiere,Glazer-familien.Ognårjegførsterder,såpasserdetjobraUnitedskalspillemotLiverpoolpåOldTrafford.

PåflyetvestoverfårjegmedmegfotografChristopherOlssøn.Hankanknaptforskjellpåfrisparkogstraffe,mener heldigvisbådeendyktigfotografogengodvennjeghar reistverdenrundtsammenmedsiden2012.

England-turenvårstarteriLiverpool,byensomspilteen avgjørenderolleitrekanthandelenavslaverogandrevarer mellomEuropa,AfrikaogAmerika.Idaghardentyske kaps-entusiastenJürgenKloppogegyptiskeMohammed SalahovertattsomfrelserefranavnsomBillShankly,BeatlesogStevenGerrard.

IhandlegataChurchStreetmarsjererhundrevisavmennesker.Deroper«United!».Oppstyrettiltrekkersegen gjengtatovertemennsomtyterutfraenfotballpub.Deer aggressiveogsløreteiblikkene.Alleredegodtnedeiglassenedennevarmelørdagformiddagen.

«Whatthefuckinghellisgoingonhere?»,roperenav dem.

NårLiverpool-menneneskjønneratoppstyretikkehandleromfienden,ManchesterUnited,menomkampforen forentbritiskarbeiderklasse,blirdehardeblikkenetilsmil.

20

Snartdelerdeutklemmerogstøtteerklæringer,mensde fyllerstreikekassatiljernbanearbeidernesfagforeningmed egnehardtopptjentepund.

Detervakkertåse,perfektforvårførstereportasje,om denbritiskestreikebølgensomharfåtttilnavnet«thesummerofstrikes».

Dennelørdagenharfagforeningaforbritiskejernbanearbeidereigjengåttutienstreiksomlammertogtrafikkeni helelandet.Entogførerigulvestleiersintreårgamledatter ogfortellerathanstreikerforframtidahennes.Visnakker ogsåmedengammelLiverpool-fyrmedsåkraftigdialektat deterpresseetiskheltpågrensaåsitereham: «Toryenedrepeross»,sierhan.

Dethøresjolittvoldsomtut.Menbritiskehelseeksperteradvarernåomen«humanitærkrise»ogatstrømprisene kansendeover40prosentavbriteneunderfattigdomsgrensainnenjanuar.

Jegbrøytermegveiframtilfrontenavmarsjen.DerblirfagforeningslederEddieDempsey(40)omfavnetavfolksom gjernevilhaenselfie.Dempseyerentidligerejernbanearbeidersomiløpetavstreikenharblittrikskjendis.Hanfortellermegombehovetfororganisertmotstandmotlandets eksploderendeulikhetogbehovetforetoppgjørmeden overklassesomprofitterer,mensrestenavfolketlider.

Mensengjennomsnittligbritiskearbeiderhartaptover 200000norskekroneriinntektsidenfinanskrisai2008,så harrikdommentilbritiskemilliardærerøktfra259milliarderpundtil653milliarderpund.Underogetterpandemien harurettferdighetenbarevokstendaraskere.Detsamme harskjeddmangestederiEuropa.NåserDempseystreikebølgensomettegnpåatfolkharfåttnok.

21

OgsåTory-regjeringeniLondoneråpenbartbekymrafor sinnetigatene.DensistetidahardesatsapååsverteDempseyogfagforeningenemedanklageromåløpeVladimir Putinsærend.EtterRusslandsangreppåUkrainaharslike anklagerdukketoppoverheleEuropa.Noengangertrefferde.Menofte,somdennegang,framstårdetsomenren svertemetodeforådekkeoverubehageligesannheter.SannhetersomatEuropassosialevirkelighetmangestederligner merogmerpåødelagteUSA.Ogenvirkelighetderrikinger ogselskapernåutnytterkrisetidatilåskruopppriser.Det snakkesom«greedflation»,eninflasjonikkedrevetavkrig ogkrise,menavgrådighet.

MarsjennårtogstasjoneniLiverpool.Fagforeningsleder Dempseystårpåtakettilenbrannbil,kjørthitavbrannmennsomogsåstreiker.

«Slåsssomomlivetderesavhengeravdet»,roperDempseytilfolkemengden.

Dempseyholderselvmedetfotballagsomkanlittom åslåss.MillwallFCvarlengeberyktetforåhaEnglands mestvoldeligehooligans,mednavnsom«MillwallBushwhackers».I1985utpektedaværendestatsministerMargaretThatcherhooliganismesomenavdestoretruslenemot landet.Sammenmedstreikendegruvearbeidere,selvfølgelig.Sidengangharbådefagforeningenesmaktogfotballvoldfislethen.

Menetterpandemienerimidlertidbådefotballbråkog streikeviljenpåveioppigjen.Folkogforskereforklarermer fotballvoldmedinnestengtfrustrasjon,merrus,ikkeminst merkokain,ogflerekullmedungefotballfanssomplutselig kanladetheleeksploderepåogrundtstadionet.

OverheleEuropahardetpoppetopprapporteromhvor-

22

danungeblerammeturettferdighardtavpandemien.Alle psykiskesårdeblepåført.Toårmedviktigsosialisering somforsvant.Istedenkomdeutavlockdownensommeog deprimerte,ogfulleavadrenalin.Tilbaketilenkrisevirkelighetdetervanskeligåfåheltgrepom.Jegerikkesåung lenger,menjegkjennermegigjen.

Streikensørgerforattogenestår.Vileierenbilforåkomme ossdetretimenenordovertilNewcastle.Snartsuservi oppmotorveienmedsammenavnsometav1990-tallets svakereboyband,A1.Forbiossforsvinnerbyersomskaperenfotballbasertassosiasjonslek.Oldham:Hei,Gunnar Halle.Leeds:LarsVaulars«GarySpeed».Middlesbrough: JuninhoogFabrizioRavanelliogenavNorgesmerpolariserendefotballeksperter,JanÅgeFjørtoft.

DetertidliglørdagkveldnårvikjørerinniNewcastle, ensliten,gråhavnebyvedutløpetavelvaTyne.Engangvar byenmedsinestoreskipsverftetavknutepunkteneiden industriellerevolusjonensomdetbritiskeimperietbygde sinslagkraftmed.Byenerfortsattskittenvakkerikveldslyset.Vileggerossinnpåethotellvedtogstasjonen,somfor anledningenerstengtpågrunnavstreiken.Menihotellobbyenerdetfulltkjør,berusabryllupsgjestervalsersyngende rundtogklyperhverandreirumpa.Uteigateneminner stemningaomdenjegsåvidthuskerfraengutteturtilAyia Napasom18-åring.Dritaogkåtelettkleddegutterogjenter valserrundtmedoppblåsbarepuledokker.Detersomom alleinnestengtehormoneretterpandemien,oglengseletter galskapifellesskap,endeligveltesutoverfortaueneigjen.

Ellerkanskjeerdetbarealltidsånnenlørdagkveldi Newcastle.LokalbefolkningenherkallesGeordies.Ogda briteneskullelagesinversjonavdetamerikanskereality-

23

programmet«JerseyShore»,derungefolkmedlitetøydrikkerogliggersammen,bledet«GeordieShore».Byener kjentforåkokelitt,ogdetsmakerheltnydelignårviendeligfårtattossenpilsuteiNewcastle-natta.

Mensvitråkkerrundtisentrumhuskerjegnyhetensom gikkverdenrundtherfraioktober2021.Dabledetklart, Saudi-ArabiaskronprinsMuhammadbin-Salmanhadde gjennomsittnasjonaleinvesteringsfondSaudiInvestment Fund(PIF)kjøptNewcastleUnitedforrundt3,5milliarder norskekroner.

Ideleravdenvestligeverdenførtenyhetentilsjokkog vantro.HererjoSaudi-ArabiabestkjentsomdetkanskjeallerversteavdiktatureneiMidtøsten,forovergrep motdissidenter,kvinneroghomofile,tusenvisavhenrettelserogarrestasjoner,mordpåjournalisterogmassedrappå sivileikrigeninabolandetJemen.Iflereeuropeiskeland reagertepolitikere,kommentatorerogorganisasjonermed avsky.AmnestyInternationalkaltekjøpetklassisk«sportsvasking»,ordetsomhaddeblittkårettilåretsnyordiNorge i2021.

DeleravNewcastlesinternasjonalefanskaresyntesdetnå bleumuligåstøttelagetvidere.INorgesaendeppaSVlederAudunLysbakkenathanhaddeholdtmedNewcastle sidenfamilientokEnglands-ferjaoverfraBergeni1985. Mennåkjentehan«baresorg»overat«arbeiderklassens sportbleleketøyformilliardærer,sådespoter».Hanfølteat «sjelenersugdutavengelskfotball».Densjelahaddeblitt sprøytainnavbritiskearbeideresompåsluttenav1800-talletkjempaframentidligversjonavdetviidagkjennersom helg.Halvelørdagenblenåfritid,ogdenblefyltmedfotball.I1888dannet12klubberdenførsteFootballLeague.

24

134årseinerestyresPremierLeagueavamerikanskemilliardærer,ognåensaudiskkronprins.Skaptavdefattige, stjåletavderike,siesdet.BergenserenLysbakkenfikkheller konsentreresegomkriserammedeSKBrann.

MenhvasyntesfolkheriNewcastleomdenyeeierne?Da detlanghårasexsymboletogdriblefenomenetDavidGinola komtilklubbeni1995blehanoverrasketoveratfolk«ikke snakketengelsk»der.Geordie-dialektakannemligværelitt vrien.

DenlokalereaksjonenpåSaudi-Arabiasinntogibyenvar likevelikketilåtafeilav.Tusenvisavmenneskerdanset igatenetillangtpånatt.Jubelscenenevarville.NoenviftetmedSaudi-Arabiasgrønneoghviteflagg.Andrehadde kleddsegmedhjemmelagdeetterligningeravkronprins binSalmanshodeplagg.Ogpånestehjemmekampprydet kjøkkenhåndklærogborddukerfestetmedgummistrikker hodenetilsyngendefanspåtribunen.Påetblunkhadde heltnyebåndoppstått,etnyttsamholdmellomfotballgale Geordiesogsaudiskesjeikerpåjaktetterpengerogglobal innflytelse.

OgnåerdetsøndagmorgenihavnebyenNewcastle.På fortaueneliggerresteretternattassjøslag.Etterenengelsk frokosttarvieidrosjeutavsentrum.Vifinnerdetvileter etter,etlite,bruntrekkehusiHebburn.Detstilleogslitne arbeiderklassenabolagetliggerlikevedetnedlagtkoksverk, noengamleskipsverftoggruver.Ruinerettereitidsomikke kommertilbake.

InneienlitenstuemedgitarerogNewcastle-effekter påveggeneblirvitattimotavenfyrpåkrykker.Davy Craigeri50-årene,medmørkthalvlangthårogetlittslitentansiktsominnimellomlyseroppietsympatisksmil. Idagerhankleddtilkamp,ikiltogsvart-og-hvitstripete

25

Newcastle-draktfra1970-tallet.Påbeinaharhanknehøye, svartelakksko.KonaSara,somservererteismåkopper, harmaltskoahansmedklubbenslogo,tosjøhester.Selvhar hunpåsegenhvitNewcastle-bøttehatt.HunogDavygiftetsegunderpandemienogsidenharhunværtNewcastlefan.

PåveggenhengeretbildeavCraigstosønnerfraettidligereekteskap.MellomdemsitternederlandskeTimKrul, enavNewcastle-keepernesomharhentetaltformangeballerutavegetnettpåSt.James’Park.

Saraviserossenbunketjukkepleddsomskalhindreat strømregningenspisersegvidereinnimatbudsjettet.Før dagenskampskalekteparetsamleinnpengertildenlokale matbanken.Davy,engangenlokalrockestjerne,harogså skrevetsangen«WearetheGeordies»tilinntektforbyens sultne.

Hansetterfrasegkrykkeneogdumpernedienslitt skinnsofa.Ryggenhansbleødelagtienklatreulykkepå ungdomsskolen.Livetharidetheletallværtpregetavsmerter,depresjonogkranglermedetatenesombetalerutuføretrygda.

«Mennåharvifåttlitthåpher»,sierDavy.

Ja,Saudi-Arabiasinntogharfylthelebyenogregionen medgledeogframtidstro,sierhan.Denyeeierneharlovet åpumpestoresummerinnilokaltnæringslivoginfrastruktur,lovetatnåskalaltblisåmegetbedre

Gledenheribyenhandlerikkebareom hvem somkom innsomeiere.Kanskjeendamerom han manblekvitt. Fra2007vardetMikeAshleysomeideNewcastleUnited. Hanerenbritiskmilliardærsomvarfornøydmedsportslig middelmådighetsålengeklubbenfungertesomreklamepla-

26

katforhansutstyrsgigantSportsDirect.Sålengeklubben holdtsegiPremierLeaguevardetgodtnok.OgunderAshleyseierskapvartilværelsenstortsettenkampmotnedrykk.

Bråtteraltannerledes.Desaudiskepengeneharskaffany trener,EddieHowe,enungbritesomlevertesterktforlille Bournemouth,ogforsterkningerialleledd.Sistemanninn erSverigesungestjerneskuddAlexanderIsak,kjøptfraReal SociedadiSpaniafor675millionerkroner.

Resultateterforeløpigenimponerendesportsligopptur. DavydrømmeromatNewcastleskalbliblantdeseksbeste ilandetogdermedspilleiEuropanestesesong.

«Utenoppkjøpethaddevibarehattøkonomiskeproblemer,mennåerhelestedet‘buzzing’.Derefårsenårvikommertilstadionet»,sierhan.

JegoppdagetDavyogSaradajegfornoenukersiden såenlokalprodusertNewcastle-dokumentarpåYouTube.

LikeetterfikkjegtakiDavypåtelefon.Dafortaltehan megathanerenpolitiskbevissttype.Ogmeroppsiktsvekkende:athanharværtaktivistforAmnestyInternational. HanpleideåsendebrevpåbrevtilregimetiSaudi-Arabia, tettskrevetmedkritikkavalleovergrepeneilandet.

Dalurerjegjopåhvordanhanfårdenbakgrunnen,all denkunnskapen,tilågåoppmedsinbegeistringfordet nyeNewcastle?Jegbestemmermegforåventemedåspørre omakkuratdet.Foreløpigsnakkerekteparetoppgløddom dagensoppgjørmotManchesterCity,denførstestoretestenpåomfotballdrømmenedebærerpåtålermøtetmed virkelighetenogHaaland.

«Hanergigantisk!Kanvistoppehan?»,lurerDavy.

Billetteneharværtutsolgtiukesvis.Selvharjegegentlig gittoppåfåsettkampen,etterresultatløseakkrediterings-

27

forespørslerogfebrilskletingpådiversemerogmindrelovligeutsalgsstederpånett.MenDavyvilhjelpeoss,hanhar sålysttilatviskalfåoppleveatmosfærenderinnepå«our shiningcatherdralonthehill»,somhankallerSt.James’ Park.

OgviaetFacebook-forumerhanikontaktmedenmann somvurdereråleieutbortfamilienstosesongbilletter.Davy sieratfyrensikkerttrengerpengene.Jegkrysserfingrenefor detidag.

På1980-talletlaThatchernedgruver,kuttetivelferdsstaten ogslonedpåfagforeningenesstreiker.Hennesnyliberale fortellingvarat«thereisnosociety»,ikkenoesamfunn, ogatviallebareerisolerteindividersompåegenhåndmå maksegevinstoglykke.Detersomenfotballtrenerskulle sagt:Hererviikkenoelag,bareindividualister,bareenkeltspillere.Thatchersattetonenfortiårenesomskullekomme, mensfolksfølelseavurettferdighetogavmaktvoksteover storedeleravlandet.

MannensomenganghentameginntilKlassekampen, mingodekollegaYohanShanmugaratnam,hariboka Bruddet–byensomvillehabrexit beskrevethvordan brexit-generalersomNigelFarageogBorisJohnsoni2016 kanaliserteetdyptsinneogenfølelseavsvikmotEU,innvandrereogliberaleeliter.

Syvårseneresnakkermangeom«Bregret»,brexit-anger. Målingerviserat63prosentavbriteneidagserbrexitsom enfiasko,baretolvprosentserutmeldingensomensuksess. OgsåopportunistenFarage,ogvenstrestemmersomvilleha etbrudd,slakteridagmåtenregjeringenharhåndtertbrexitpå.Detskyldesblantannet,menernoen,atmangebrexit-velgerevillehaen mer, ikkemindrebeskyttendestat.

28

Devillehaetsterkerefellesskapsomfaktisktarvarepå folk.

OgsåDavyCraigerrasende,nyliglestehanatenbarfor Londonsrikebankfolkhargåtttomfordendyrestesjampanjen.HanmeneratLabourogpartilederKeirStarmer, sommangetrorblirlandetsstatsministeretternestevalg, ikketalerarbeiderklassenssak.OgdaLabourkvittetseg medvenstresidelederJeremyCorbyn(påskittentvismener Davy),meldteDavysegut.Hansierhanhelleraldritrodde påTory-fortellingenomatbrexithandletomågjørelivet lettereforfolksomham.

«Bareserundtdeg»,sierhan.

Nei,foreløpigerdetikkesålettåfåøyepå«merkontroll»heriStorbritannia.Istedenfikkbritene,slikmange advarteom,bareenendaråeremarkedskapitalisme,bare endamersosialutrygghet.

OgkanskjeetdekketbordforfolksomMohammedbinSalman?

HvorforkjøpteenkronprinsfraSaudi-ArabiaenfotballklubbiEngland?Foråskrytelitttilpalasskompiserhjemme iRiyadh?KanskjeforåfåetfortrinnimanagerspilletFantasyPremierLeague?Nei,kjøpeterdelavnoestørre.NewcastleUnitederdelavSaudi-Arabiasnasjonalevisjon,en planvednavn«SaudiVision2030».Visjonenshovedmåler ågiSaudi-Arabiasoljeavhengigeøkonomiflerebeinåståpå førjaktenpåklimaløsningerbremserstrømmenavpetropenger.

Oljepengeneinvesteresderfornåoverheleverden,påen måtesomskalgiøkonomiskavkastningogikkeminstendre bådeSaudi-Arabiasimageutadogselvbildeinnadhosen ungbefolkning.Pengeneharblittinvestertialtfraelbiler

29

tilFormel1,boksingogdeninternasjonalegolfturneringen LIVGolf,somharlokketmangetoppspillerevekkfraden merkjentePGA-touren.

DetheleledesogfrontesavMuhammedbinSalman, Saudi-Arabiasdefactoøversteleder.38-åringenjobberfor åskapeetbildeavsegselvsomenungdommeligreformistsomogsåtarenmersynligrollepådeninternasjonale scene.Ijaktenpåøkonomiskomstillingharhangjennomførtsosialereformerpåhjemmebane.Detmuslimskepresteskapetsmaktertøyletinn,kvinnerfårlovtilåkjørebil, ogungekangåpåkinoogmusikkfestivaler.

Menlandeterfortsattetdiktatur,folkmålydigstøtteSalmansvisjoneromdevilellerikkeogantalletarresterteog henrettaborgereharnåddnyehøyder.IfølgeAmnestyble 196menneskerhenretteti2022,dethøyestetalletpåover 30år.

Tidligereeksistertedetenvissoffentligdebattogmeningsutveksling.UnderMBSharallkritikkblittlivsfarlig.JournalistJamalKhashoggiblei2018dreptogpartertidet saudiskekonsulatetiIstanbul,førkroppenhansblebåret vekkifemkofferter.

BinSalmansforkortelse«MBS»stårformangefor«Mr. BoneSaw».

Davykikkernedpåtelefonensin,ogoppigjenmedet smil.Billetteneeriboks.Viglisertilhverandre.Nåblirdet match!Kanskjekanjegutnyttedennegodestemningentil åstilledetvanskeligespørsmålet?Ja,jegspørDavyhvordandetkjennesatfotballklubbenhanelskernåeiesavdet sammediktaturethanselvpleideåkritisere?

Hantarenlangtenkepause.Såsierhanathanikke erblindforvirkeligheten,ellerforkritikkenavklubbens

30

nyeeiere.HansierhanskjønneratSaudi-Arabiaseierskap handleromsportsvasking,altsåetforsøkpååskapeetmer fordelaktigbildeavsittegetdiktatur.Ogatdetselvfølgelig ikkeerbra.

Men,spørhan,hvaomkjøpetavNewcastleogall denneinternasjonaleeksponeringenførertilatSaudi-Arabiaendrerseg?Atforholdenedernedeblirbedre?

«Kanskjejegerendrømmer,sånnsomJohnLennon.»

Hanblirstilleigjen.

«Kanskjeharjegskylappenepå.Kanskjeviljegtenke mestpåfotball,ogikkealtdetandre.»

Jo,hanharhørtomnoenheltfåfanssomharsluttetågå påkamper.OgjegkommerpåatjegpåTwitterharsetten gruppesomkallerseg«NewcastleFansAgainstSportswashing»:Erdetnoetrøkkidem?Svareternei.Sånnegrupperermarginaledigitalefenomener.Ognoenradikalegrep, somboikott,erikkeaktueltforDavy.Dethanfårinnepå St.James’Parkeraltforverdifullt.

«Livethandleromøyeblikkaveufori.Ogdetfårjeghver gangNewcastleskårer»,sierhan.

EnforfattersomheterEduardoGaleanoskrevengangat måler«fotballensorgasmer»,ognei,såntvelgermanikke barebortutenvidere.Såmensstrømregningenevokserer detførstedengamleAmnesty-aktivistDavysparertil,fortsatt,slikdetalltidharvært,nesteårssesongkortpåpirrende St.JamesPark.

Mennåmåvikommeossavgårdetilstadionet.Davyhiver påsegenhattognoenhalvraskesolbriller.Saraleggerrullestolenibagasjerommetiekteparetsbil.

St.JamesParkliggerpåenlitenhøydemidtiNewcastle. Vakkertplassert,kanskjelittsomVålerengakirkeiOslo.

31

UtaforstadionetvrimlerdetalleredeavoppspilteGeordies, klaretilkamp.Totimerføravsparkbyggerspenningenseg oppiområdetrundtarenaen.Påpubenladersupportere oppmedølogLeedsmotChelseapåtv,påfortauetdiskutererfolkhvemsombørstarteidag,mensetbråketetrommeorkesteriNewcastle-drakterfårforbipasserendetilåholde segforøra.

Davyrullersegframtildenlokalematbankensbod.Der fårhanenbøsseoggulrefleksvest.Såtrillerhantilsitt fastehjørnet,medSt.James’Parkiryggenogbøssaifanget.

RundtossspankulererrødhåraGeordiesilagetsnyetredjedrakt.Denerhvitoggrønn,desaudiskefargene.Klubben harbeholdtdraktapåtrossavenvissoffentligforferdelse overdenåpenbarehyllestentilsinenyeeiere.

EnavDavysbekjenteerentometerhøypubeier.Haner visstnokenslagslokallegendeher.Nåerhanopptattavå forklaremegatNewcastleeret«veldigtolerantsted».Ja, hanplasserersinegenogandresentusiasmeforoppkjøpeti enslagsmultikulturellhistoriedermanidennebyenåpner armeneforallesomkommermedgodeintensjoner,uansett hvordekommerfra.

OgsådefraSaudi-Arabia,selvfølgelig.

Folkemengdenutaforstadionetvokser.Jegleggermerke tiltotypersomskillerseglittut.Guttaeri20-årene,de lignerlittpåturister.Enavdemharpåsegdengrønneog hvitedrakta.Ogja,MohammedogTarikbekrefteratde erfotballturister.Detteerfaktiskderesførsteutenlandsreise noensinne.GuttaharreisthitheltfraRiyadh,hovedstaden iSaudi-Arabia.

«DeterklartvierstolteoveråeieetlagiPremier League»,sierde.

32

DeforventernåatNewcastleUnitedskalblietinternasjonaltstorlag,«SånnsomCity»,sierMohammed.

DetblålagetfraManchesterertroligfotballverdenens mestvellykkedesportsvaskingsprosjekt.Klubbenblei2008 kjøptavenavdesyvemirateneiDeforentearabiskeemirater,AbuDhabi.IdagerErlingBrautHaalandsnyeklubb verdensbestefotballag.

SuksessentileierselskapetCityGrouperskaptmeden langsiktigplan,enhaugmedoljemilliarderogetkonglomeratavdatterklubberoverheleverden.Menogså,ifølge anklagene,massivjuksingogbruddpåPremierLeague-finansieringsregler.

Uansett,CityssuksessskalhagjortinntrykkpåSaudiArabiasMohammedbin-Salman.Ogflereharbeskrevet densaudiskeinvesteringeniNewcastlesometforsøkpåå kopiereEmiratenessuksessoppskrift.

EmirateneskronprinsMohammedbinZayedAlNahyan, gjernekaltMBZ,harogsåfleregangerblittbeskrevetsom enslagsmentorforMBS.Detoharogsåfåttdetfengende kallenavnet«theGulf’sgruesometwosome»,ogståttsammenipolitiskdragkampmotQatar,omregionalmaktog politiskislamsrolle.(Selvomforholdetidagryktesåikke lengerværelikehjerteligetteratMBShartattstadigmer plasspådenregionaleoginternasjonalescenen.)

Såhvatrordesaudiskefotballturisteneomdagenskamp mellomNewcastleogdelyseblåfraManchester?

«Detbetyrikkesåmyehvemsomvinner.Newcastleog ManchesterCityerjosombrødre,ikkefiender»,sierTarik.

Mednoenintervjuerunnagjortbestillerjegbiffogbambusskuddpåenkinesiskrestaurantrettvedstadionet.Ietkjøle-

33

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.