Utdrag Månelandinga

Page 1

Månelandinga

Månelandinga

GuroHoftun
TilHarald

FLOMMEN

Bruafarmurte harflengeroghull

vannetsliterifundamentet mortørikkegåover

Tusentidligere myrerfangerikke regnetfradet oppvarmahavet depustendemenneskene dirrendeskyer breersomsmelter

Samler,holder menslipper taket

Tidligeremyrer medtusenår

avtåke slippertak slippervann

slipperflom

FlommenHans 8.august2023
8

Vannetruller enstein

løsnereiur dytterettre lageretras

avgrusogleire

presserenkantmot mosegroddsteingjerde bygdavforfedre

skyvermarkjordbærmot klyngamedbringebærbusker modnebærfyltav hvitelarver somblirmedskredet

Bekken medtørre elvesteiner

svelgermyrer tjern

fjellvann

oppsamlaregn graverut ogbrøyter segfram knekkerav ogmister bekkensform følgerikkelenger elveleia gjennomtusenår

MOREN FAREN JEG

Hungraver gressogrøtter tømmerjorda bærergrus løftertungesekker blanderbetong istorebøtter valserenkonkretsti gjennomhagen

Deterikkestienhunvilha menrennendeblod

somskviserogrenserut dethunbærerinniseg: etblodnøstepåstørrelsemed etbringebær hunhåper

løsnerfrahamsen

falleravkvisten blirrennende arvestoff

langslårene dnaigresset

Våren1969
12

Gjennomdageneognettene trekkesvannetsakte utavbetongen

blirenstiidetgrønne hardogbestandig frabestemorhuset tilhovedhuset nedbakken forbirognetreet ogsyrinen Hunhartrebarn

medtreårsmellomrom knustedrømmeromAmerika ogensykmann

13

Hanpressesned ienvindstillebrønn

holdesfast

fårikkeluft orkerikketankenpå utvekstene somblirarmer ogføtter fingreogtær

Enlitenmuskel stemplerogslår ustanselig

14

Detblirlys

hanstigertiloverflaten

løftervekkbrønnlokket

Lydeniham

harværtenmørkdur

nåsyngeren

lovsangibringa

Hanholderpåmagenhennes

kysserden

Barnet

erikkelengeretbær

deterenastronaut

ietuniversunderhuden

15

Hanserutoverjordene øynermuligheter

Forandringenmåkomme

Slaktebilenhenterdyra

griseneskrikerså

helesoknetkrymperseg hodeløseflakser

høneneovertunet

Hanrydderplasspåjordet

hardestråspikerstikker

derhavrenskullestått

Deterikketidtilåhøste

Iskjorteogslipsogbuksemedpress knelerhanpågresset

medteltdukensometslaktforanseg

hamrerskakkepluggernedidentørrejorda

Byggeretreisverkavrustnestengerpådyrkamark

Slengerslaktetover

strammerbarduner

Sekundersenere snublerhan iekstase

16

Hunserham

kjennerkvalmenmotganen

uroenibrystet

lengteretterstillheten isykdommen

Denvakremannen

Denvillemannen

17

Stabburetpresser tjæreog

trekkspillmusikk somsvette gjennomtømmeret

Bingeneertomme dyraerslakta

Skiltetersmidd:

ROMsveiset avgammeltarmeringsjern

Hanramlernedtrappa stopper,lytter danser

MÅNEN

Romtilleie Deterrom

påstabburet romihuset

Verdensrompåjordet Hanharromtilalle

Eirødbobleharkjørtinnpåplenen detblåogoransjeteltetlyser mellomhusenepåjordet derhavrespikerenstikker

Langsveien stårei

lyseblåboble enOpelKadett

ensvartVauxhall

Nåstopperenbiltil encaliforniahvitVolvo

20.juli1969 norsktid
20

Fjernsynetfestatilledningen koblatilantenna

forlengatilsignalene

fraAmerika fraNASA

fraverdensrommet

FarløfterTV-apparatet utvinduet

setterdetpåtokrakker dekkaavgrønnduk

Lysegråttflimmer

lyserfraskjermen

Ingensermot

himmelenivest derensigdskinner

pånymånensveimot

førstehalvmåne

Armstrong,AldrinogCollins

harreistgjennomdagerognetter

HoustonfølgerApollo11

motdenskimrendemånen

TheEaglemed

ArmstrongogAldrin

koblesfraColombia

Collinsfortsetter

aleneimånebane

21

Sekshundreogfemtimillioner menneskerfølgermed verdenover

Ettjuetall erherpåtunet mellom

stabburet hovedhuset ogbestemorhuset

Farspringer ibanerundtpåplenen mellomkjenteogukjente ungeroggamle sitterpåmedbrakte campingstoler

TheEaglehaslanded klokkaersyttenminutter ogførtisekunder overni

iskumringen påtunet

Etliteskrittfor menneskeheten

etstortsprangforfarmin

Kamerapåstativ medselvutløser fryser øyeblikket kortlukkertid

22

Jegsermånelandinga påtunet

iettitteskap etdukkehus forminsker virkeligheten Enmor Enfar Enbror jegbevegerdem rundtsombrikker

Hverdagslivet ititteskapet:

Hunbretterklærpå baderomsgulvet

Hanmatergullfiskene påkjøkkenbenken

Degårutpåbrygga

elvarennerunderdem

lysetfallerinnfrasida gjennomskjørtethennes

Astronauten koblesfra

romfartøyet landerpå altannetenn stillhetenshav

23

Turistenekommer medteltsomlukter

fuktfrafjoråretssommer

Combicamperbrettesut avoransjehengere

Familiermedbordogstoler

drikkersolofraglassflasker ogleggerfraseghistorier

jegsamlerogfortellerskrøner omdesomdro syngerviser

omallesomskalkomme

tarpengerforshowet hereraltbusiness

Fantasivennene flytterinn

ihåndflatene

dedraringenvei omjegbare knytternevene

24

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.