Utdrag Liljen på marken

Page 1

Sommersholm

Liljen på marken

Ann-ChristinGjersøe

Liljenpåmarken

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2024

ISBN978-82-02-81963-7

1.utgave,1.opplag2024

Omslagsdesign:RuneKårstad-Hærnes,CappelenDammAS Omslagsfoto:www.shutterstock.com/www.stock.adobe.com

Sats:Type-itAS,Trondheim2024

Trykk:LivoniaPrintSIA,Latvia,2024

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletiloveller tillattgjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretil åndsverk.Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvar oginndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

SOMMERSHOLM HOVEDGAARD

1867

Herskapet:

GerhardAdler–godseierogamtmann

MaudAdler–godseierfrue

BirkthornAdler–dereseldstesønn,studereri Tyskland

AxelAdler–mellomstesønn,botaniker

OttoAdler–yngstesønn,handelsagent

RoseAdler–datter

AureliaCollett–myndling

Tjenerskapet:

FruSandø–husjomfru

HerrBlom–tjener

FruMunk–fruAdlerskammerjomfru

FruPoppe–kokke

Margrete–Aureliaskammerpike

Jenny–tjenestepike

Alise–tjenestepike

Øvrigetjenestepiker

5

Rosenlund

HugoCrossby–godsforvalter,godseierensnevø

Skovstua

Gudbrand–skogvokter

Mary–hanskone

Jesper–deressønn,stallgutt

Deresøvrigebarn

Rødfløyen

Stallmester,fjøsmesterogandregårdsarbeidere

Husmor

Hasselskovgaard,Danmark

VincentsHasselskov–godseier,GerhardAdlersonkel

LouiseHasselskov–godseierfrue

Alma,Sara,

NoraogOlga–deresdøtre

Rose–gjest

HugoCrossby–gjest

Marte–Roseskammerpike

Torkel–Roseskjæreste,gårdsarbeider

Møllegaarden

BoyeMøller–møllersønn

Hansforeldre

(18161867)

Kapittel1 Alise

SommersholmHovedgaard,mai1867

Jegglippetmedøyneneogsattemegoppisengen,etøyeblikkforvirretoveratjegikkevåknetikammersetmitti Humlegaarden.

Såvardetsomomnoeimegsluknetidetjeghusket. Naturligvisvarjegikkehjemme.Jegvarher,påpikeloftet påhovedgården.

Jegsanknedisengenigjenogbleliggendeogsebort motkvistvinduet,somJennyhaddeslåttopppåvidt gapførvilaossigårkveld.Varmenheroppepåloftet kunneværekvelendeomsommeren,haddehunfortalt, menmorgenluftensomstrømmetinngjennomdentynne, blafrendegardinen,føltesklarogfrisk.

Jegtrakkteppetopptilhakenogpustetlangsomtut.

Jennysovtungtennå,slikhunhaddegjortfradetøyeblikkethunlahodetpåputen.Selvhaddejegliggetog vriddmegtillangtpånattførjegsovnet.Forsååvåkne igjen.Såhaddejegdormetavpåny,førjegigjenvåknet. Hvorfor,visstejegikke,forselvomSommersholmvaret

9

stortgods,haddedetikkeværtenlydåhøreinatt.Ikke annetennenugle.

Mensåvardetogsåminførstenattherpåpikeloftet. Bakgardinenvarhimmeleniferdmedålysneavdag, ogjegtokmegiåtenkepåfar,somhvermorgenpleide åbankepåkammersdørenmin.Itidenetterathandøde, haddeminnenefrahanssistedagermaltogmaltihodet mitt.Detvarsomomdevarrissetinnibådehjertet oghukommelsen,defrykteligesmerteropeneogsynet avdenbrunligevæskensomrantfradetoppsvulmede, gapendesåretplogenhaddeetterlattibenethans.Meni dag…

Jeghuskethamslikjeg ville huskeham.Medetlunt smilommunnenidethanønsketmeggodmorgen.Han haddealltidgjortdet,ønsketmeggodmorgen.Såhadde visattossnedforåtaenkoppkaffeoglittåspise,før vitokfattpådagen.Ognårjegkomhjemetteråhatilbraktdagenpåhovedgården,pratetviomhvordandagen haddevært.

Demangeoggodeminnenevarmetmeglangtinni hjertet.Samtidiggjordedetsåvondtåtenkepåatfarikke lengervarher,athanaldrimerskullekommetilbake,at detnestenikkevartilåholdeut.

Menpåetvislevdehanvidere,gjordehanikke?

Jeglahåndenovermagen.Farvilleforalltidlevevidere iminnenemine.Menogsåidetlillelivetsomvokste underhjertetmitt.

Etstedutenforvinduetskarlydenavengalendehane gjennommorgenstillheten.

«Ånei,»gryntetJennyogvredsegunderteppet.«Er

10

detmorgenallerede?»Menselvomhunvartrett,var hunikkesenomåsettesegoppisengen.«Godmorgen, Alise.»Hungnedsøvnenutavøyneneogsmilte.«Hardu sovetgodt?»

«Jeghåperjegkommertilåsovebedrenestenatt,» innrømmetjegogsattemegoppisengen,menpassetpå atteppetskjultemagenmin.Selvomdetennåvartidligi svangerskapet,varjegreddJennyvilleleggemerketilat jegvarrundereomlivet.

«Duvet,nårmanikkeharlysttilåståopp,gjelderdet åtenkepånoemangledersegtil,»sahunogsprattut avsengen.«OgimorgenerdetdanspåBøplassen!Du blirmed,duogså,ikkesant?Alledeandrepikeneskal, og…»Huntiddebråttogsåulykkeligpåmeg.«Omforladelse,»bahun.«Farendinerjodød.»

Jegsmilteforåforsikrehenneomathunikkebehøvde åværeleiseg.«Detersniltavdegåspørre.Ogkanskje blirjegmed.»

«Detsynesjegduskal!»Jennysmiltesåsmilehullene komfremidetsøteansiktet.«Åsitteherpåpikeloftetog stureerikkenoeforenung,vakkerkvinnesomdeg.Eller meg!»

Dentrillendelatterenogdetgodehumørethennes smittetsomalltidoverpåmeg.MenjegkjenteJenny,og kunneikkeunngååleggemerketildetlille,opprømte smilethennesmensvistelteogkleddeoss.

«Erdetkanskjeenspesiellpersonduglederdegtilå dansemed?»spurtejeg,oghåpetathunikkevilleblifornærmetfordijegspurte.MenJennybleikkedetminste fornærmet.Øyneneskinte,ogkinneneblerødere.

11

«Kanskje,»svartehunhemmelighetsfullt,førviforsvantutavdøren.

Delette,dansendestegenehennesfikkmegtilåtenke påensommerfugl–ogmittegethjerte,somengang haddeføltessomomdethaddesommerfuglvinger.

Nåføltesdetsomenlitenevighetsiden.

Enga

Jennyslysesangstemmeklangoverengamensvihengte lakenetterlakenopppåtørkesnorene.

Sangenogduftenavblomsterengognyvaskettøyminnetmegomnoe.Eller noen. OmmorogBesta,som ogsåhaddeværtsågladiåsynge.Påvarmedagersom dettehaddevipleidåsitilhverandreatvimåttehuske dennedagennårvitilvinterenmåttehakkehulliisen medøksa,ellerendaverre:måttegådenlangeveienbort tilvaskeplassenvedSommerselva,foråskylleklesvasken.

Ogdetvardagersomdettejeghusketbest,dasolen skinteogmorhaddelettforåleogBestasanggamle, danskesangermensviskyltevaskenielvenellerhengte denopppåsnorene.

Enrytterkomforbipålandeveien,mendetvarførstda Jennyroptenavnethansogvinketatjegforstohvemdet var.

«Otto!»

ForundretsåjegatBirksyngstebrorstansethestenog stegnedfrasadelen.

*
12

«Goddag,Jenny.»

Jegvissteikkehvasomoverrasketmegmest–atherr

OttohaddestansetforåsnakkemedJenny,atdevar påfornavnellerathanidetheletattsnakkettilentjenestepike.Mendabeggeforsvantbaklakeneneogjegså skyggenederesgliinntilhverandre,forstojegatdekjente hverandrebedreennjegvarklarover.

Jenny–ogherrOtto?

Jegblesåoverrumpletatjegikkeklarteåtaøynenefra deto.Menhvilkenretthaddevel jeg tilålamegforferde?

JeghaddetrossaltforelsketmegienavAdler-sønnene selv.

Foratdetoskullefåværeifred,gikkjegtiltørkesnorenlengstvekk.

KanskjeburdejeghaværtgladpåJennysvegne,men hunvarsåung.OgherrOtto…Jegrevtilmegetlaken frahaugenavvåttsengetøyitrillebåren,stakkhånden nediklypeposenoghengtedetopp.

DetfantesvelknapttobrødresomvarmerforskjelligeennherrOttoogBirk.Ogikkebareavutseende; herrOttovaralleredetykkfallen,sinungealdertiltross, oghårethansvarrødgyllent,ikkemørkt,somBirks.Av sinnvardeulikeogså.HerrOttoarbeidetaldrisammen medhusmennene,hverkenunderonneneelleriskogen. Degangenejegsåham,satthansomregelienavhovedgårdensstaseligevogner.Ilangeperioderdesisteårene haddehandessutenoppholdtsegiChristiania,menetter atfrøkenAureliasfardødeoghunbleherrAdlersmyndling,flyttetogsåhantilbaketilSommersholm.Ogskulle jegtrodetsomblesagt,vardetavéngrunn:Hanvar

13

nesegrusforelsketifrøkenAureliaogønsketågifteseg medhenne.

MenhvemfrøkenAureliaønsketågiftesegmed, visstejegsåaltforgodt.HeldigvishaddeBirkgjortdet klartathanikkegjengjeldtedeamorøsefølelsenehennes.

JeggløttetbortmotJennyogherrOtto,somhalvhjertetforsøkteåskjulesegbakdevaiendelakenene.Det kunnekanskjeværeatBirksyngstebrorhaddebeilettil frøkenAureliatidligere,menskullejegtromåtenhan pressetseginntilJennypå,haddehanforlengstglemtden vakregrossererdatteren.

Fullavbangeanelserfortsattejegåhengeopplakenene.

«Jegharsavnetdeg,»hørtejegherrOttosilavt.«Kan duikkekommetilværelsetmittikveld,hm?Jegharnoe åfortelledeg.»

Hårenereisteseginakkenmin.Haddejegvirkelighørt rett?Jegspissetører,menhørteikkeJennyssvar.Altjeg hørte,vardenkokettelatterenhennes.

«Kanskje,»svartehuntilslutt.

«Værsåsnillåkomme,vakre,lilleJennyenmin.»

Jegvissteikkehvasomvarverst,lydeneavdeto somkyssethverandreellerherrOttosinnsmigrendeord. Beggedelergamegfrysningerlangtinnisjelen.

«Jegmågånå,mendasesviikveld,ikkesant?»

Detvarnestensåjegfikklysttilåfiketilham,derhan ublygtkyssetJennyogtviholdtihåndenhennes,førhan gjentokathanmåttegå–forsåådrahenneinntilsegpå ny.Sågikkhantilbaketilhestenogstegoppisadelen.

14

Menjeghadderukketåsedettriumferende,selvgodeflirethans.

Å,Jenny. Hjertetmittbløddeforhennedahunkom borttilmeg.Forat hun varforelsket,varikkevanskelig åse.

«Sinoe,da,»sahunblussendeogsendtemeget skjelmsksmilmenshunhengteoppetoverlaken.

Jeglothendenehvileiklypeposen.Forhvaskullejeg si?AtjegvarreddherrOttogahennefalskeforhåpninger?Mendajegsådeskinnendeøynenehennes,betjeg ordeneimeg.

«Detvarikkeminhensiktålytte,»sajeg.«Menjeg hørtehvaderesnakketom.»

Jennysendtemegetforlegentblikk.«Deterikkesom dutror,»forsikrethun.

Jegunnlotåsihvajegtrodde.«Harderekjenthverandrelenge?»spurtejegistedetmensvihjalphverandre medåhengeoppdetsistelakenet.

«Noenmåneder,»røpethunoglolitt.«Detvaren morgenjegskulletenneoppikaminenibiblioteket,ogda varhander.Hanvarsyk,»lahuntil,«oghaddesovnet.»

DetlåpåtungenminåspørreomherrOttohaddevært sykellerfull,menjeglotvære.

«Barelovmegatduerforsiktig,»sajeg,menJenny avfeidemegmedsinsedvanligesorgløselatter.

«Dubehøverikkeåbekymredeg.Ottoerengentleman.Hanersnill,omtenksom…»Huntiddeogsåuttil åmåttetenkesegom,utenåfinnenoemeråsi.

Såbegyntehunåsyngeigjen.

15

Jeglastabelenmedputevarinnilintøyskapetidetjeg hørtematklokkenkimetilaftensmat.

Endelig!

Tidligereidaghaddejegsettmelkekjørerne,Monsog Mads,kommemedposten,mentiltrossforatjeghadde gjortmegflereærendforbiposthyllen,haddefruSandø ennåikkesortertbrevene.Menkanskjedet nå låetbrev fraBirkogventetpåmegiHumlegaardenshylle?

Fullavhåpsprangjegnedtrappen,førjegsaktnetfartenidetjegnærmetmegkorridorenderposthyllenvar.

Inoenavhyllenelådetbrev,mendehaddeliggetderen godstund.Omhusmenneneikkevissteatdeventetbrev, kunnedettatidførpostenblehentet.OgHumlegaardens hylle…Jegholdtpustendajegnærmetmeg.Menidag somalleandredagervardentom.

Skuffelsenfløtutimagen,varmogsviende.Menom detvarbrevtilmeg,villevelikkefruSandøhalagtdet idenhyllen?Hvisdetvarbrevtilnoenitjenerskapet, pleidehunådeledemutmensvisatttilbords.

Fyltavnyeforhåpningerfortsattejeginnikjøkkenet, ogdajegsåfruSandøstådermedentykkbrevbunkei hendene,løphjertetmittløpsk.

«ErdetbrevtilherrAdleridag?»spurteherrBlom.

«Somalltid,»smiltefruSandøtilbake,«opptilflere.»

Hustjenerenholdtfremetsølvfatsombreveneble lagtpå.

«OgtilfruMaud?»spurtekammerjomfruenogstakk ørnenebbnesensinfrem.

*
16

«Nei,mendetertotilherrOttoogetttilherrAxel,» svartefruSandøoglabrevenepåfatetherrBlomholdt.

«Davardetikkeflere,fruSandø?»Hansåspørrende påhusjomfruen.

«IkketilfamilienAdler,»svartehun.

Jegsattemegpålangkrakken,såspentatjegføltemeg valen.ForfruSandøholdtfremdelesnoenbrevihånden.

«FruPoppe,»sahunhøytogkikketbortmotkokka. «Tilmeg?»utbrøtfruPoppe,tydeliggladforåfå brev.

Jegholdtpusten.

«FruMunk,»fortsattefruSandøogoverraktedetsiste brevettilkammerjomfruen.

Jegsanksammen,likeskuffetsomjegalltidbleoverat detikkevarbrevtilmeg.

«Ikkeværleideg,»hvisketJennyoglahåndenforsiktigpåskulderenmin.«Kanskjedetkommerbrevtildeg nesteuke.»

Jegvissteathunforsøkteåmuntremegopp,mendet varsomomdetlillejeghaddehattavhåp,bleknust dennedagen.ForhvorforskrevikkeBirk?

Kjøkkenpikenbegynteåøseoppgrøtiskålene.Omdet varluktenavgrøtenvisstejegikke,menjegorketikke tankenpååspise.Orketikkeåsitteoglatesomingenting mensjegforsøkteåsvelgegråten.Altjegville,varåvære alene.Jeg måtte værealene,omikkedeandreskulleseat jegbrastigråt.

«Jeg…jegerikkesulten,»stotretjegfremogreiste meg.

17

Jegmerketdeandresblikkpåmeg.Dennye,stumme kammerpikenmeddestore,mørkeøynenesomliksom sårettinnimeg.StuepikenesogfruMunksgranskendeblikk,somjeglamerketilglednedmotmagen min.

«Jegharsåvondtihodet,»løyjeg,for noe måttejeg si.«Godkveld.»

Såroligjegkunneforlotjegkjøkkenet.Menpåveiopp trappentilpikeloftetlajegpåsprang.Oppdesistetrinnene,bortoverkorridorenoginnidetlillekammersetjeg deltemedJenny.

Derorketjegikkelengeråholdetårenetilbake,men lotdemstrømmefrittidetjegfaltnedpåsengen.

Hvorforskriverduikke,Birk?Hvorfor?

Jeglothåndengliinnenforhalslinningenoglahånden omringenjeghaddefåttavham.Ringensomskullevære enpåminnelseomløftenevihaddegitthverandre.Men selvomjegforsøkteåholdefastveddetvihaddelovet hverandre,vardetsomomminnenefrakveldeniKarnannasgamlesteinhyttebleknetmerogmerforhverdag somgikk.Istedetvardetandrebildersomdukketoppi tankenemine.

JeghaddeingenanelseomhvordandetsåutiHeidelberg,derBirkstuderte.Likevelsåjeghamklartformeg. Menhansattikkeoverbøkeneogleste.Lyttetikketil forelesningene.Istedetmorethansegsammenmedstudievenneneogslektninger,entendevarsamlettilstore middager,ballellerandretilstelninger.Ogderungemenn varsamlet,vardetogsåunge,vakrekvinner.

Jegboretansiktetnediputen.Tankenvarikketilå

18

holdeut.MenbildeneavBirksammenmedunge,leende kvinner,kleddivakrekjolerogpyntetmedglitrende smykker,kvernetogkvernetihodetmitt.

Ogrevhjertetmittifiller.

Forvirretkikketjegutidetmørkekammerset.Hvavar detsomhaddevekketmeg?Vardetalleredemorgen?Så forstojegidetkammersdørenblelukket.

Jennytroddekanskjeatjegsov,derhunlistetsegbort tilsengen.

Å,Jenny,ånei.

Jeghaddemestlysttilågråtedajeghørtehennekleav segimørket.Ikkevardetførstegangheller,varjegredd, athunhaddetilbraktnattenhosherrOtto.

Omhunforstoatjegvarvåken,såsahuningenting.Ingenavosssanoe,ogsnarthørtejegathunsov tungt.

Selvfikkjegikkesoveigjen,etteratjegkomtilåtenke pånoefruPoppeengangitidenhaddesagttilmeg:Opp gjennomårenehaddemangenungtjenestepikesvermet forAdler-mennene.Menallevissteatdetikkekunnebli noemerenndet,ogomdetroddeatfølelsenederesvar gjengjeldt,endtedetalltidpåsammemåte–ikkebare fikkpikenhjertetsittknust,hunmåtteforlateSommersholmogså.

MenjegvarikkedenrettetilåoverbringeJennyden sammeadvarselen,varjegvel?

Jegvredmegikvalerunderteppet,forjegvisstesågodt hvordandetvaråværeforelsket.

*
19

Likevelklartejegikkeåfrimegfratankenomatdet villeværebedreforJennyåfåhjertetsittknust,jatilog medåmistearbeidet,ennåmøteherrOttoihemmelighet omnettene.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.