Utdrag Bredt fokus

Page 1

Bredtfokus

Bredtfokus Artikleriutvalg1983–2023

TorgrimEggen

Innhold

Forord–Torgrimogtidsånden ..........................

deLillossyngersneeninn ...............................

Folkogrøverepååttitallet ..............................

Bergen,GrandPrixoggalskap ...........................

Høyspent,elektriskogdeilig ............................

EtkortspørsmålomIggy ...............................

Detteeralvor,blodigblodigalvor ........................

SmakenavPepper .....................................

Sniffing,fyllogdrabantbyrock ..........................

Idoletsomfalttiljorda .................................

Bedreennkunst .......................................

BEAT-profil:JanGarbarek ..............................

DenelektriskeMr.Dylan ...............................

One…two…getdown! ...............................

Årnull-mentaliteten ....................................

HjemmehosJokke ..................................... Enklysevellyst ........................................ Radicalchic ..........................................

Folkethartalt .........................................

Hanskefunnet ........................................

Karbonøytralitet .......................................

Saltogpepper .........................................

Kunstenåkokeetegg ..................................

OnkelSkrueskokebok .................................

HvemdrepteGertrudeStein? ............................

Smakenavbull ........................................

Dennordiskevåren ....................................

9 17 28 33 45 57 59 71 74 77 92 98 109 112 115 125 131 139 142 145 151 158 162 163 166 169 172

Enmannoghansformat ................................

Smakenalleelsker .....................................

Råttenskapensgrotte ...................................

SoftCity .............................................

Enudemokratiskvin ...................................

Kokisentrum .........................................

Iscream,youscream… ................................

Råkånservatisme ......................................

Iarkitektensmage .....................................

Tausevitner ..........................................

Denstoresugejobben ..................................

Glamourihverdagen ...................................

Hvorforfilmerblirdårlige ..............................

Blodappelsinen ........................................

Imagenpåensprømaler ...............................

MedfotforBrutopia ...................................

Drømmenomisødet ...................................

Denkaldekunstkrigen .................................

Ennakenlyspære ......................................

MestermøteiBerlin ....................................

MestermøteiSt.Petersburg .............................

Vågåvite ............................................

Bilderavlyd ..........................................

Landskapogjernskrap .................................

FrankZappavaraldriiVilnius ..........................

Kaffemedenrøver ....................................

Sexogreserveliv .......................................

Takkforboka! ........................................

Væregreiogsnill ......................................

Detgyldnesøkket .....................................

ProfetenfraNewark ...................................

194 197 200 207 210 217 226 229 235 241 251 254 257 260 264 268 273 275 286 289 296 303 309 317 323 326 331 352 358 361 365

Plagenforfatter .......................................

Verdensettfrastråhatten ...............................

Tidforsjølkritikk .....................................

LunsjmedMrBurroughs ...............................

Tiderskalkomme .....................................

Iä!Shub-Niggurath!Livsbeneielsenslokkerop ..............

<Herskulledetværtentittel> ...........................

Knusdeminste ........................................

Rødtkort ............................................

Nåerdeher! ..........................................

Kvakk! ...............................................

Treordpåsnei ........................................

Framtidenerover ......................................

Frahinsiden ..........................................

Sluttreplikk,herrHitchens? .............................

Bæsje-Hitler ..........................................

Hvisingengårifella,menpassersegforden… ............

Litteraturensland ......................................

Dirtybusiness .........................................

TrollkvinnenTove .....................................

Gudenesgummikølle ...................................

Somethingold,somethingnew,somethingborrowed, somethingblue ......................................

Etterord: DennyeDylan 23åretter ......................

Gjeld 17åretter .......................................

Ombøker,vinogkvalitet ...............................

Hvasøringenså ....................................... Intrigenesby ..........................................

Arktisk,faktisk........................................

Kvinnebyen ...........................................

Dehalvgamlemennoghavet ............................ FemmedeMenace .....................................

ReisentilNorgeshjerte
PåfilmfestivaliHavana ................................ 369 372 376 380 392 395 404 412 418 421 426 428 436 441 445 451 455 458 461 465 470 473 483 494 501 507 518 521 535 542 545 548 563
.................................

Pilegrimsreisen ........................................

Hovedpilsåren ........................................

Kapitalismenssistedager ...............................

Denblåhvitebyen .....................................

Portrettavbombaby ...................................

Omadvokatstanden ...................................

Knut .................................................

Ennissefortelling ......................................

Deudugelige ..........................................

Kongsmennene ........................................

Vedjulenissensskjegg ..................................

Sex-ofrene ............................................

Djevelenslilleblå ......................................

TilfelletOscar .........................................

BekymretiBelfast .....................................

Dasannhetendøde ....................................

EtstortstykkeNorge ..................................

Giftetanker

hjerte/smerte

...........................................
.......................................... Iskitstormen .......................................... Dennaknesannhet .................................... Suroglykkelig ........................................ Tåpenessammensvergelse ............................... «Dratilhelvete!» ...................................... Ektemøkk............................................ Barebarnemat ........................................ Prinsesse-problemet .................................... Detrosateppet ........................................ «Erjegfinnå?» ....................................... Dengodegjest ........................................ Nåde ................................................ Kollektivlivsstil ....................................... Deklaresliv .......................................... Mennsomhaterkvinner ................................ 573 576 588 609 612 639 646 651 654 657 660 663 666 669 672 675 679 682 685 688 705 709 712 716 719 722 725 728 731 733 737 740 743 756

Forord –Torgrimogtidsånden

Høsten2019haddeTorgrimEggenakkuratvunnetBragepriseni kategoriensakprosaforbiografienomAxelJensen.Mursteinenom dennorskeforfatterenhaddetattEggennærmereniåråskrive, menomsiderhaddedenproduktiveforfatterenfunnetsittlivsprosjekt,menteMorgenbladetsanmelderEspenSøbye.Hantrakken «opplagt»parallelltilfriidrettsutøverenKarstenWarholmskarriere. Warholmstartetsommangekjemper,ogprøvdesegframienrekke øvelser,inntilhanfantsinspesialdistanse,400meterhekk.Forskjellenpådem,ifølgeSøbye,varbareatWarholmoppdagethvahanvar skaptforalleredeisluttenavtenårene,mensEggenslittbittersøte tragedievarathanhaddeprøvdsegpåallemuligelitteræresjangre gjennomkarrieren,menførstfunnetsinparadegren,etslags800-sidersultraløp,ienalderav60blank.

Somoverskriftenpåanmeldelsenlød:«HvaskalTorgrimEggen gjørenå?»

Vel.Ikkeleggesegnedoghvilepålaurbæreneihvertfall.Hanfølte segvisst«såpassfullavselvtillitmedBrage-prisenihånd»athantok sjansenpååringeundertegnede,somdaakkurathaddefåttnyjobb somlederavDagensNæringslivshelgemagasin,D2.

EggenankomtilavtalttidpårestaurantenHrimnirnedersti Maridalsveien,ipenmørkullfrakkoverenblåstripeteBrooksBrothers-skjortemedOxford-knepping.Groruddøl,javel,menkorrekt antrukket,itrådmedsinstatussomenavdestorefortolkerneav jappetidherhjemme.Hantokkjaptkontrollpåbestillingen:tohøn-

9

sesupperogtopilsnerøl,ogmenshanslurpetisegumami-brygget, fortaltehanmegathanønsketålageenmatspaltefraAsia,personligeessaysledsagetavoppskrifterfraJapan,Thailand,Korea,India, Vietnamogsåvidere.

Jegavslørtepåingenmåtepådettetidspunktetatjeghaddevært fanavEggensidenjulen1997,dajegfikkromanen«DennyeDylan» avminfartiljul,signertmedtusj:«TilAndershilsenTorgrim». SeneresluktejeghansogSindreKartvedtsguidetil100nødvendige rockeplater,«Larmenogvreden»,illustrertavSteffenKverneland –ogvarsolgt.

Istedetsørgetjegforåspillerollensomenavslappet,verdensvant ogpassekulmedieleder(41),tilpunktogprikke,slikathanhverken skulletenkeatjegvirketforunderdanigellerfordøll.

Detteskullevisesegåværeenunødvendigbekymring.Foråsidet medenklassiskSeogHør-tittel:Vifanttonenmedengang.Spalten, somfikkdenlittcheesytittelen«ØstforEggen»(forfatterenlikte opprinneligikkeatvivinkletpåham),bledetnærmesteenmatspalte iD2harværtenmini-snakkis.Vifikklesebrevnårartikleneuteble, ogdigitalemåltallblenåddmedgodmargin(senerekomogså«Vest forEggen»).

Dakoronapandemienbrøtutrettetterpå,vedinngangentil2020, bledetenbetydeligutfordringformagasinetatviikkelengerkunne setteenreporterpåetflytilBrasilforåtaayahuascaijungelen,eller intervjueenMichelin-kokkiSanSebastian,slikvipleideågjøre.Og pågrunnavrestriksjonerogstengtegrensermåttedeflestenordmennferiereinnenlandspåfølgendesommer.Kombinerdettemed mediebransjensnyefyndordogkravpå2020-talletommerrelevans, ogplutseligbledetåpenbartatløsningenstorettforanoss.Hvamed åsendeNorgesubestridtenyjournalist-nestorpåenreportasjelangs E6?Eggenselvforesloatdetkunnepassebramedenvestlandsturné viaGudbrandsdalen(hanharslektidetraktene),testeomdetvar noefuttisvelene.

Saken«ReisentilNorgeshjerte»frasommeren2020skaptemer furorevestforJotunheimenennnoenkunnedrømmeom,generertenoesåntsom149avisartiklerogleserbrev,mestminneverdigvarkanskjeledereniavisenFirdaundertittelen«Einidiotpå tur».

10 torgrimeggen

Skribentenselvtokstormenmedhumørfyltro,lotsegvilligintervjueiDagsnytt18oglokalavisene,noesomførtetilendahøyere lesertall,flerekonverteringer,merbuzz,altenmedielederavidag kandrømmeom.

Suksess!

TorgrimEggenhaddegjenoppståttsomfullblodsgonzojournalist snart40åretterathandyptinspirertavblantandreTomWolfeog NormanMailer(ellerBretEastonEllis’livsstilsunivers,somhanstår vis-à-visibokhyllenhjemme)drevslikeskrivestykkerformusikkaviseneBeat,PulsogNyeTakter.

Begynnerenålesedeutvalgtetekstenegjennom40årerkanskjedetallermestslåendeatEggenhaddefunnetspråketsitt, sintoneofvoicesomdetgjerneheter,alleredeistartenavtjueårene.

ReportasjenfraGrandPrixiGrieghalleniBergeni1986forBeat, midtidennorskejappetiden,denførstehanangiveligskrevpåpc, ellerPD(personligdata)somdethet,erumiskjenneligeggensk.«Der stårdetjævligmyetvilsomt,mendetendteoppsompensumpåJournalisthøgskolen,da»,smattethanfornøyd,davimøttespåkaféfor ådiskutereantologien.

Artikkelenerspekketmedspråkligefinurligheter,ensæregentilstedeværelse,masseironi–ti–femtenårførvivanligefolkbleintrodusertforfenomenetviaBårdogHaraldogGenerasjonX.

EllerhvamedhansførstecoversakomDavidBowie,publiserti NyeTakteriaugust1983,deren24-årgammelEggenikkelegger skjulpåhvemsomerdenstoreheltenforgenerasjonensomvarfor ungeforBeatlesogStones(destjalsinikonografifraBowie,detsyndigeBerlinpå1920-talletog«detsomverreer»):NårEggentarGrorudbanenhjempåenfredagellerlørdag,erdet«minsoleklarerett medjevnemellomromåfargehåretmittsåneon-rødtatdetersom åstikkeenbrannfakkelundernesenpådengråborgerensomtillater sterkerefargerpåbilensinennpåsegselv».

Forenovermiddelsmusikkinspirertnordmann(somjobbeten korttidiplatebransjenførjegblejournalist)erenavdestørsteskatteneåtaentidskapseltilbaketil80-talletdamusikkbladeneTorgrimEggenvaretviktigredaksjonsmedlemi(sammenmedstemmer somKjetilRolness,JanOmdahlogToreOlsen),levertenoeavden

11 bredtfokus

skarpesteogetterhvertskoledannendejournalistikkenfornorske hipstermediersomNatt&Dag(somEggenvarredaktørforenkort periode),etterhvertogsåD2.

SomenjournalistkollegaskrevienFacebook-trådunderlenketil enavreisereportasjeneforD2:«TorgrimEggenerhipsterpressens KåreWilloch».

Bandbuss-reportasjenmeddeLilloshøsten1987,«deLillossyngersneeninn»,giretfascinerendeinnblikkitidligLillomaniarundt debuten«Suseravgårde»viaMolde(dernoenavlandetspeneste kvinnerkommerfra)ogTrondheim(vennskapeligkranglingbackstagemedPrepple).

NårEggenmøterJoachim«Jokke»Nielsen(Beat1996)tilmiddag medkoteletter,ølogToroposesaus,serhansegnødttilåsitereen annenrødmusset,Majestix,«ensauskanaldriblifeitnok»(enav flereAsterix-referanseridenneboken).

«Jegskriverveldigsjeldenommineegnefølelser,mennestenalltid medetfølelsesladdspråk»,saEggentilmegengang.

Hanskjærligetaleibisettelsentilsinbeundrede,ensommeognoe særebrorKnut,somdødei2020,ereteksempelpånettoppdet. EggenfortelleromperiodendalillebrorenkunspisteWasaFrokost knekkebrødmedsmør,alltidsmurtpådennuppetesiden.

Enavnøkkeltekstenehandlerimidlertidomfenomenetskrivesperre,noedefærrestevilletenktEggenkunnefinnepåådrivemed. Ellerskrivevegring,somforfatterenkallerdet(grunnetsinlikhetmed spiseforstyrrelse).

DengamleTheCut-bassistenharheldigvisfunnetenslagskur.Det erhverkenakupunktur,pusteteknikker,menmerbanaleoppdagelser:Detåleseandreflinkefolkforinspirasjonerbarebra.Kanskje littalkoholforåhemmenervene.Menpasspå,ikkeformye.Ogdet norskesteavalt:Gådegentur.Eggensgrunnleggendemotivasjon liggerimidlertidetstediskjæringspunktetmellomselvhatet,inspirasjonenogstrømregningen,fårvivite.

Ogdetserjo,trossalt,uttilåfungerenoksågodt?

SomkommentatorogjournalistKåreBulieskreviKlassekampen i2021omdetatypiskeforfatterskapet:«Eggenerblantdefåjegnestenalltid–oguavhengigavtema–leserdersomjegkommerover entekstavhamienaviselleretmagasin.Hanerensjeldentsikker

12 torgrimeggen

ogpoengtertskribentidetkorteformatet.Hanbeherskerogsådet lange».

FarenEinarEggen,universitetslektoroglitteraturviter,vardypt respektertbådeiakademia,forlagsbransjenogblantsinestudenter, menhaddeenmegetbeskjedenproduksjon.Perfeksjonismen,skrivevegringen,tokboiham.

SåhvaharforårsaketTorgrimEggensoppsiktsvekkendegjennomføringsevne?Kanskjebareerdetgenenesomhoppetoveretledd, kanskjehananstrengtesegforåageremotsattavsinfar,kanskje tidsåndenkanhahjulpet,postmodernismenshøytidiEuropa,rett innipunk,doityourself,derlittskeivhetogprøv-og-feilbarevaret pluss.

ForTorgrimEggenhardetifølgehamselvaldriværtviktigåanerkjenneatdetskulleværenoeskillemellomhøykulturoglavkultur (menneskeneviskrevomdrevtrossaltmedpopmusikk).

MenbrautendeoppførselerdetaldrirundtTorgrimEggen.Snareremotsatt.Hanerlettåjobbemed.Stillergodtforberedttilvåre møter.Imotsetningtildiverseyngrejyplingerrettfrastudent-oggratisaviserkranglerhanikkepåkommaer,godtarkonstruktivredigering.Manusenelevertutenenenesteskrivefeil,kunnoentusentegn forlangeoginnimellommedénlitenblødmesomkanskjeikkesatt etthundreprosent.

Jegstolerpådeg,kanhansi.Eggenkranglerhelleraldripåhonoraret(kunhvisjegerurimelig).

EnformiddagsattvipåspisestedetKafeteriaAugustiTullinkvartaletogplanlaennycoversak.EtterenølkomMaaemo-sjefEsben HolmboeBang,NorgesenestetrestjernersMichelin-kokk,enavde 50«beste»iverden,borttilossmedenåpnetflaskehvitburgunder ogbødpåetglass–hanvilleslåavenprat.

AllesomharmøttTorgrimEggenvetatdetikkeernoegaltmed skravlemaskineriet.Mennåbestemtehansegforåblitaussomen østers!Etterpåforklartehanblyghetenmedat«hanhaddevasseti popstjernersidenhanvar21år,menherkomdetenfyrsomvirkelig kunnenoeavbetydning».

Eggenharangiveligaldrikjentnoentrangtilåværefan.Ja,bortsettfradettemedBowie,da.«Alleviintervjuetdengangdavarjo påaldermedoss.»MenførstegangenhanmøtteselvesteIggyPop,

13 bredtfokus

iStockholm,sørgethanforåfåLP-en«Blah-Blah-Blah»(1986)signert.

KjartanFløgstadskalhasagtatTorgrimEggen«skriverforgodt forsittegetbeste».DetteharSauda-forfatterenssønn,krimforfatterenogredaktørenAslakNore,sørgetforåfortellemegvedminstto anledninger.Determentsomenkompliment,harjegblittforsikret, enforklaringpåatnårdetkommertilkortformatet,reportasjen,så hjelperdetikkeåheteKarlOveKnausgårdellerVigdisHjortheller såntnoe,«Eggenvilskriveflettaavdeguansett».

Mendetliggerjoogsåenlitenklunksyreisitatet.Denomfattende produksjonen.Denaltetende–EggenOmnivore–harhanståtti veienforetstrengereromanprosjekt?

LukkerjegøyneneogtenkerpåEggen,viljeghuskenoenheltbriljantereportasjersomingenandreherhjemmekunneskrevet.«Røff guidetilTrondheimsveien»,enkombinertgentrifiserings-fortelling og«dyppersonligreise»,somdessutenmyntetbegrepeneNoSo (NorthofSofienberg)ogSoSo(SouthofSofienberg)–stårsomet høydepunkt.Typisknokblirdetavløstavetønskeomåskriveen artikkelomålageiskremienmaskinfordenslags,fordiforfatteren harværtienel-butikkoganskaffetsegeteksemplarfor2000kroner.

Iessayet«Verdensettfrastråhatten»argumenterTorgrimEggen foratdetikkefinnesnoenrasjonellegrunnertilåbliforfatter.Ja, bortsettfraatdukanjobbepåhotell,da.Gåmedpanamahattog lindress,inkognitooppholdiukurantelandogpåpotensieltfarlige steder(ikkealtforfarlige),drikkegin&tonicspåterrassenisolnedgangenmedspionerogvåpenhandlere.

«HvaskalEggengjørenå?»finnesaltsåikkepåkartet.Åvære skribentholder.Helstifrakkogsolbriller,fornempågrensentildet lurvete.

Dobbeltagentenmedensigarilloogetflirimunnviken.

torgrimeggen
M u s i k k

deLillossyngersneeninn

JeglagdeenserieBEAT-reportasjermednorskebandfra turnébussen,haddeflaksogtraff«destore»idetdevariferd medåslågjennom.Herpåturnémed deLilloshøsten1987.

–Nåskalvispilleenstillferdigsangomangst.

LarsLilloStenbergflirerlettironiskogkikkernedpågitaren. Masseneholderpustenetøyeblikk,og«Liveterenlitendings»smygerseginnpåetparhundrefeststemtetrondhjæmmere.Detohurragutteneistripetepysjsomhargjorthelvetehettforanscenaiførti minutterstidtarsegtidtilåkikkepårestenavsalen,somheller ikkekanbypåklaresignaleromreglementertatferd.Erdettemoro? Sjarmerende?Naivt?Trist?Vanskelig?Meditativt?Ellerrettogslett eiklinelåt?Allereagererusikkertogindividuelt,mentekstenkande pårams.

DeterenfredagskveldisluttenavseptemberpåMadameButterfly iTrondheim–etstedsomermerOlavThonennGiacomoPuccini. Deterutsolgt.Jegharentungklumpimagenetteretmåltidveggi veggsompresentertesegsomcous-cous,menendtepåbordetsom enslagstrøndersoddmedris.Selvarabiskekokkermåkneleforheimert-å-n’Åge-kulturen.

JegeruteforåtaLillomaniapåpulsen.ÅsedeLillosutenfor Osloernoenyttogannerledes.Denenestefyrenistandsmessigsvart skinnjakkeerforsørgeTrygveLundemofraAdresseavisa,restener «vanligefolk».NoengårpåNTH,noenspillerpåByåsenshåndballag,ognoenjobberibakeri.TilfestbrukstillerdeipåskeguleVgensereogseilersko,ogkvinnenesaftentoaletteravtypenstatisteri

17

Twist-reklamen.NoenserutsomLarsLillo-lookalikes–«helt-vanlig-fyr»somfashion-idealellerektevare?

Ogsåerdetdetoipysj,da.DadeLillosspilteiBergensist,var sentraleherremanufakturerutsolgtpånattøyistripeteflanell.Lars Lillosoverikkeipysj.Aldri.

HererdetlitenvitsiåhengecoologuangripeligibarenpåOslovis.Jegspankulererrundtilokaletogkikkerpåfolk,somkikkertilbakepåcowboyfottøyetsomomdetvarselvesteBobbyEwingsom svingteinnom.deLilloslageretheltanstendigkokderframmeved scenen,menBEATvillelagemisstemningder.PA-søylenegynger, menforeløpigikkesåpassatjegmåtråtilsomsikkerhetsvakt.Deter engodmodiggynging.deLillosspiller«Minbeibi»og«Tøffipyjamas»,ogdeterkosekveldforetparhundrevelvoksnebarn.Altde tariblirtilpeiskos,følerjeg.

Lengerbakilokaletskjerdetnoeovernaturlig.AkkuratdaLillos sviskertilmed«S’ilVousPlait»materialisererLilloStenberg senior segmedutstraktlabbogetglasshetvinidenandre.Viblirpresentert,ogjegtolkerførsteinntrykketsomomStenbergjuniorer klonet, ikkeavletpånaturligvis.PerLilloStenbergerLarssomfemtiåring. Densammeluggen,densammerødeV-genseren,densammereservertesjarmen.SeniorhospiterersomskuespilleriVerdalenoghar tattturentilbyenforåsjekkehvorforsønnenikkeharskaffetseg enskikkeligjobb.Deterhansomhar skrevet «S’ilVousPlait»–til enfordumsutgaveavMelodiGrandPrix–oghanlyttermedett øremensjeglireravmegferskesalgstallfraOsloidetandre.Låta smakerhitdenneuka,ikkeutenhjelpavdensnartklassiskevideoen. Seniorersårefornøyd,ogTONO-midleneerbareenbrøkdelav årsaken.

II:Etkorttoppmøte

Selskapettørkersvetteienstandardnorskmusikergarderobe–dvs. etunderjordiskkottmedklesskapenetilbetjeningen,enstolforlite ogetspeilsomvelbareMonroesogBigHandkanværetjentmed. Ølglassenemedstettseileruhyrelangsomtnedovertrappene,ogLars

18 torgrimeggen

FredrikBeckstrømfiskeroppenkvartflaskekonjakkfrabagen.Det skaldrepestid.IngenrockidolerfraOslovimserrundtispillelokalet førpublikumergått–detersomåhavneifamiliefrokostetteren one-night-stand.Deterfredag,ogdetskalfestes.

deLillosharværtpåturnéiinnpåtouker,enturnésombegynte heltoppeiKirkenes.Klærnebærerpregavdet,øynenetilguttahar begyntåfårødekanter,håretharbegyntådesignesegselv,ogreisebagasjenholdessammenavsceneteipoggodemakter.Norgeeret forbannalangtland.

Detgårsnarveieroverfremmedjord,ogiFinlandfikkdeLillos smakepåfrihetenogintegritetenirocklivet.Tollerneslotil,med narkohundoggreier.Ingenavdembehersketetbegripeligtungemål,menfikkihvertfallgjortsåpassklartatguttamåttestrippefor øvrighetenogdessutensittestilleutenåsnakkeellerrøreenmuskel mensbilenblegjennomsøkt.Resultat:noenfåVivalogellersikke etsnefnugg(hvatroddedu?).Vivalentilhørtegruppassjåfør/roadie, somsmykkersegmeddemestavskyeligeirrgrønnesolbrillenejeghar sett,ogsomvilarværeanonymitilfellepåtale.Detvitesikkeom tollmyndighetenevartilfreds.

«Nachspiel!»lyderplutseligdisseforløsendeord.Detvisersegå væreenbomturtiletbrakkeaktigspillelokalederetsøvndrukkent menneskestikkeruthodetogmelderatfestenersluttogkakaer spist.

Mensnauekvartaletderfrastårdettilliv.DeterhjemmehosPersi iDumdumBoys,derhanogvokalistPrepplesittermedtodritfulle skrepper,lunkenkarskogPerØstmark,lederfornorskavdelingen idermultinasjonaleunderholdningskonsernetCBS.Østmarkretter segrasktoppistolennårrockpressaslårnedsomlynfraklarhimmel ogikkeøyeblikkeligfårservering.HaneriTrondheimforåfølge innspillingenav BlodigAlvorNaNaNaNaNa,vihørerpåetpar halvferdigelyttemikserogØstmarkfårdettenoe faderlige overseg. HanomtalerDumdumsom«guttamine»,velvitendeatCBSforen gangsskylderigangmednoeordentlig.

Etinteressantspillforegårtilhøyreformeg.Preppleerfullog harenhalvsamtaleogenhalvkrangelgåendemedLarsLillo.Det handleromtekster,karriereog revir.«Æskaltadæ!»smellerdet gjentattegangersjølbevisstogaggressivttilLars,somnikkerhøflig

19 bredtfokus

tilsvar.Deterdetultimatetoppmøtet;landetsviktigstenorskspråkligesangereogtekstforfatteremålerhverandre,ogdekunneikkeha værtmerforskjelligetyper.PrepplepersonifiserertypensomantakeligmobbaLarspåbarneskolen,ogherhardeennasjonpådeling. RiktignoketteratSisselhartattsitt.

III:Lutteridyll

StandardPensjonatiTrondheimsentrumbærernavnetsittmedstolthet.Jegharboddherfør,ogvåknerpåenaltforsmalsofaidenspartanskesuitentilØysteinJevanor,somerbedrevant.Hanforteller omJapan-turenmeda-ha,ogvifinnerhverandreetøyeblikkifelles interesseforjapanskkokekunstogdenlegendariskeKobe-biffen(av oksersomelskesframmedølogmassasje).Detsmakersurtihalsen etteretbesøkiTrondheimsnattåpneburgerpalass.

Øysteinertekno-frik.Påturenveiverhanmedetjapanskkamera somersåhelautomatiskatdetantakeligbryggerkaffeogregner omkroneriyen.Hansnakkerlengeogentusiastiskomdennye generasjonenportableCD-spillereogwalkmen,ogsamtidigbanker hanetslagverksomRingoStarrkunnehakasserti1966.Engåtefullfigur.Øysteinsermorsomutnårhanspiller,hanrødmerfor etgodtordogerdeniLillo-leirensomgjørabsoluttminstvesen avseg.Noengangergriperjegmegiåtroathanerdødellernoe sånt.

Hotellrommeterhelt.Jegerpåturmedskikkeligegutter.Selvom det var enTVher,trorjegingenavossvillefunnetpååkyleden gjennomruta.JørnChristensen(somermedsomlydmann)hardet moromedåforestillesegLarsLillohiveenTVgjennomruta:«Eh… erdetikkelikegreitå åpne vinduetførst?Oghvaiallverdenskal jeggjøremed fjernkontrollen …?»Spontandestruktiviteterikkepå dagsorden.Ingenmindreårigeblondinerikleskottetheller.Skikkeligegutter,somsagt.

Rettelse: uskikkelige gutter.deLillosspisergodterieristedetfor frokost.Bakerietpåhjørnetharhattbrekkinatt,mendamabak diskentardethelteasy.Deharbaretrengtrøyk,ogkrystallkronene

20 torgrimeggen

erhele.Dethamstresmengderavcolaogsøtsaker,ogturnébussen stanseroftereforiskremennforrødtlys.

VisuseravgårdetilMolde,ogtrøndelagsnaturengåroveritrangt Nordvestland.deLillosharsettmengdermednaturdesisteukene; jeglarmegfascinere.

–Detblirsomenfilm,sierLarsLilloettertenksomt.

–Deterbarenårdustanserforåpisseatdukjennerluktene,hører stillhetenogtenker:«Jøss,jegERjoher,jo!»

Sunndalenraserforbi.EinarGerhardsendørpåradioenmensskyenetårnersegopputmothavgapet.Jegerigodthumørogprøver megmedenmorsomhet(«Nåeromsiderannenverdenskrigslutti Norge»),menjegfårbareuforståendeblikktilbake.LillosrespektererGerhardsen.Ingenavdemstemtevedstortingsvalgetukafør.

–Nårdubegynneråtameddamerpåturnéerdetslutt,sierJørn ogLarsFredriknærmestikor.Det finnes nemligenkvinne,oghun sitterrettvedsidenavmegoglerhøytavgullkornfraDagbladetsukentligeunderlivsbilag.MM,somvikallerhenne,spillerikke pønkebassgitar;hunskriverbøkerogfilmmanuspåenIBM-kompatibeltekstbehandlermedrettstavingsprogramogeralleredepublisert.Hunkandessutenværehysteriskmorsomogerikkedensom settergrenserforrock’nroll-eksessene,snareretvertimot.Jegspør omjenteribussenleggerendemperpådentradisjonsrike grisepraten.

–Langtifra,fårjegenstemmigtilsvar.Antakeligtilærefornorsk rockpressefårviservertdetmesttafattegrisepratetjegharhørti helemittliv.UtgangspunkteterHerodesFalskssangombarbering avmarsvin(FalskprangerimusikkbiblioteketsammenmedBryan Adams,ArneBendiksen,Echo&TheBunnymenogDeepPurples Fireball),ogsamtalentarformavspekulasjonerrundthvorvidt marsvinetkanværeen metafor.Detutartertil surreell griseprat,og noenkonklusjonoppnåsaldri.

–LarsFredrikogJørnerverstpågrisepratet,menerdeandre. Beggeerettbarnsforeldre,ogJørnhardessutenturnertmedAndrej Nebb.

DetblirgråttogregntungtutmotSunndalsøra.Fortsattfascinerer naturen,menMMkjedersegogklagerpåatdetikkeernoeninteressante dyr.Jegpekerpåallehesterogsauerjegser,menfånyttes.Det

21 bredtfokus

måminstværeentiger.Ingentigermaterialiserersegitåkeheimen overÅrdalogSunndalverk.Detertidforspeileggogkaffe.

IV:Kidstuff

MoldeerenbysomblefavorisertdaSkaperenskullefordelevakre kvinnerutoverdettelandet.Dialektendereserveldigmusikalsk oglåterutroligimunnenpåpakistanerensomdriverburgersjappe «off-off»hovedgata.Moldeharølmonopologenidealistiskrockforening,«Kråkeutvalget»,sommenerjazzentarallekroneneogall goodwillenibyen.Desynesjegskalgjørenoemeddet.

AkkuratnåerKråkeutvalgetrepresentertvedtorelativtfrynsete arrangører.Dekasterforte,vareblikkogtenkerpåunderskuddetde kommertilårykepåikveld,samtminneromdadehaddeJoeEly ogTomRussellibyen.HerergodtåkommefraBEAT.MeniMolde erdettotyperlivsstilsomgjelder:rock&ølversuscola&disco. Desomikkefårkjøptølgårpådisco,sånnerdetbare.Detersolgt 100billettertilkonsertiKulturhuset,deflesteiÅndalsnes.Deter lørdag,ogdevoksneskalhaisegtyngrestofferenndeLillos.Bandet får20000forjobben,ogbillettengårpåensnauCamilla.Oioioi!

Soundcheckendrøyerogtar,myepågrunnavatscenegulvetgyngersomdekketpåetskip.Musikkpolitiettarsegtilrettemedølbeholdningentilbandet,somattpåtileravetmerkesomnyligblekåret til«verdensbesteøl».Storstas.Snartstårviigarderobevinduetog tellerensligeslengerepåveitilåretspopkonsertiMolde:«Derkommerdetto!Nei,deskulleenannenvei…»

KulturhusetiMoldefårbesøkavengenerasjonutenførstehåndskjennskaptilrock’nroll.FordemerdeLillosthemissinglinkmellomThorbjørnEgnerogNewYorkDolls.Velforetrekkerfolkibyen disco,mendesomdukkeropperlikeskeptiskesomshiamuslimer. Desitterbenketpåkulturbudsjettertformpressetnorskeik,vel100 sjeler,ogdetklør.FørLillosgårpåscenenhylersalenpå«Stolepå» (somtildabarefantespåBEATssamle-LP!);dissefolkaerkomplettisteroghardcore-fans.

Da«JohnnyFredrik»kommersomandrelåt,erikkedengode

22 torgrimeggen

oppdragelsenstortverdt.Deramlerinnmotscenen,ogjegsuges med.Selvfølgelighavnerjegrettvedsidenav«Knut»(deteralltid en«Knut»),ogidetjegmønstrertofrykteligsøtesmåjentergårfyren forsørgepåryggensålanghaner.Jeghjelperhampåbeinaogfårdet ultimateidiotfliretsomtakk.DeterOK.AlterfaktiskOK.deLillos spillerfabelaktig.

Igårvarjegpåjobb,idagerjegfan.Skrålermedogflirerfraøretil øre.Fårenlitentåreiøyekrokennårbandetdrar«Minbeibi»oger «tøffe-tøffe-tøff»nårdettrengs.Jegersuverenteldstiklyngaforan scenen,menhvaihelvete–hvisdukanhørepåLillosutenåføledeg somfjortis,hardualdriværtdet.Ogdettepublikummetersuverent.

DekandeLillossomLaurenceOlivierkan«KingLear».LarsFredrikharfestetlåtlistasåpassnærscenekantenatdenærmestekanlese den,ogførbandetrekkeråtelleopp«Finnesdetenkvinne»,ersalen alleredelangtinneiførstevers.

–Vitardenlittsaktere,sierLarsLillo,ogalleblirmusestille.

«Stolepå»framkallerenslagsutbygds-pogo,ogdaJevanoravslutterdenmelankolske«Sistesommerferiedag»messersamtlige «Øystein!»itaktmedslagverket.HerharviendeligLillomania,og detervelverdtåopplevedet.Rocksomkommunikasjon,skoleeksempelet.Aldriharangst,tvilogfremmedgjøringværtsådelikatog lettfordøyeligpånorsk,så…pedagogisk.OgingenermerlærenemmeenndetglisnekulturhusetiMolde.

Bandeterbedreennfør,sikrere.LarsLillodrarnoenlynraske gitarhelt-faktermenshangliserogforvrengningenøserutavNorges minstfalliskegitarforsterker,engammelSchou(!)sommestavaltser utsomenreiseradio.OgbakkulissenesmygerJørninnnoenidiotenkleorgellinjer(samtenOKsolo)påetCasio-keybaordpåstørrelse medenstorFirkløver.Trengermanmer?

Deterikkelettåkommesegavscenen.Autografgjengenpresser på,ogjegfårjobbenmedåholdeenfyrsomarrangøreneåpenbart harethornisidatil,utenforgarderoben.Fånyttes.Selvsagtskal fyrensnakkebutikk;enivrigkonsertgjengerplussåttepils(hvorfra?) blirenfrustrertmusikkjournalist.

23 bredtfokus

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.