Helena Bross Tallmoro

Page 1


Tallmoro_materie.indd 1

01.12.14 08:54


Tekst: © Helena Bross, 2014 Illustrasjoner: © Christel Rönns, 2014 Originalens tittel: Siffer-skoj Oversatt av Lise Männikkö First published by Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm, Sweden 2014. Published in the Norwegian language by agreement with Bonnier Group Agency, Stockholm, Sweden. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2015 ISBN 978-82-02-45891-1 1. utgave, 2. opplag 2015 Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Satt i Providence Sans 17/25 pkt og trykt på 120g Amber Graphic Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Tallmoro_materie.indd 2

01.12.14 08:54


HELENA BROSS • CHRISTEL RÖNNS

m o l r l o a T med

SKRIV I BOKA

14857

Tallmoro_materie.indd 3

Oversatt av Lise Männikkö

Regn selv med Klassen min

01.12.14 08:54


Tegn deg selv!

____________________________________ Skriv navnet ditt! 4

Tallmoro_materie.indd 4

01.12.14 08:54


Jeg heter  _ ________________________________ Jeg er  _ ______________ år Adressen min er  _________________________ . _______________________________________________ .

HUSET MITT

Tegn huset ditt! 5

Tallmoro_materie.indd 5

01.12.14 08:54


4

1

5

Fargelegg klassens disko!

1

1

1

4

2

3

6

3

5

5 3 2

Tallmoro_materie.indd 6

2 5

6 4

01.12.14 08:54


1

4

4

3

1

5 2

3

4

4

5

2

2

6 5

2 6 4

2

Tallmoro_materie.indd 7

5

4 2

3 4

2

3

01.12.14 08:55


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.