Halvveis til himmelen

Page 1

EVELINASDRØMMER
Nestebokerisalgfra21.apriltil2.juni2023
Evelinasdrømmer 1.Omhimmelen fallerned 2.Mellomlysogmørke 3.Sarashevn 4.Skjebnesøstre 5.Farveltilfortiden 6.Motnyemål 7.Ringogroser 8.ForMathildesskyld 9.Djevelensapostel 10.Skjebnemøte 11.Knustehåp 12.Nårnødenerstørst 13.Enlitenlilje 14.Ennydrøm 15.Lykkensbakgård 16.Ensomglede 17.Farligmørke 18.Tåkenatt 19.Kvinnenimyra 20.Vårherrespuslespill 21.Hjemkomst 22.Skjultetårer 23.Fremmedfugl 24.Gjensynmedfortiden

Halvveistilhimmelen

ellinorrafaelsen

25

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-77700-5

1.opplag

Omslagsillustrasjonog-design:ElineMyklebustMadsen Sats:Type-itAS

Trykkoginnbinding:NørhavenAS,Danmark,2023

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovens bestemmelser.UtensærskiltavtalemedCappelenDammASer enhvereksemplarfremstillingogtilgjengeliggjøringbaretillatti denutstrekningdeterhjemletilovellertillattgjennomavtalemed Kopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvar oginndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no www.norskeserier.no www.serieliv.no

Personregister:

EvelinaReimer–enke

BenjaminHøymo–EvelinassønnAilo

LiljaHolmen–Evelinasbarnebarn,Mathildes datter

VictorHolmen–Liljasektemann

JohannaJakobsen–datterentilAlfHøgli, somLiljaarbeidetfor

JulieHøgli–Johannasdatter

RickardJakobsen–giftmedJohanna HåkonJakobsen–JohannaogRickardssønn

KarolineogGustavHaugen–Evelinasnærmeste naboer

Jonas–vennavBenjamin

Annalena–Jonas’søster

Sliksluttetforrigebok:

Johannahusketikkeathunhaddeåpnetdøren ogstyrtetutikulden.Hunhusketikkehvordanhunhaddekommetsegopppåhovedveien, førhunfantsegselvnestenfremmeved«Casa Evelina».Detenestehunhusket,varlydenav Håkonshøylyttegråtinneihusetogvissheten omathunhaddeværtnødttilåforlatebarnet sittalenehosengalmann.Enfulloggalmann somdennenattenhaddevistathanvartroende tildetmeste.Noeverreenndetkunnevelikkeen moroppleve.

Hunhaddeløpttilhunikkehaddepustigjen. Såhaddehunsattnedfartentilhunfikktilbake pustenogkunneløpevidere.Nåvarhunnestenfremme.HunkunneseEvelinashus.Gatelyktenelysteoppveien.Skyggenhennesfulgtehenne langssnøkantensomplogenhaddelagtopplangs

7

veienogborttilhuset.Detstoenlyktestolpe likeutenforporten.Lyskjeglenlysteoppsnøenog gjordenattemørketmindretruende.

Fortkomhunsegrundthusettilbaksiden. Tilglassverandaen.Hunskalvsåpåhåndenat detvarsåvidthunklarteåløftenedbildetog hentenøkkelenpåspikerenpåbaksiden.Skjelvingengjordeathunmistetdenpågulvetogmåtte leggesegpåkneforåprøveåfinneden.Det fantesingenlysstolpepåbaksiden,oghellerikke månenpåhimmelenkunnehjelpehennedaden vargjemtbaketlavtskydekke,sådettoklitttid førhunfantden.

Mednøkkeleninnihåndenskyndtehunseg tilbaketilinngangsdøren.Utelampenoverdøren varslukket.Evelinahaddevelikkevilletsløse medstrømmennårhunikkevarhjemme.Men lysetfragatelyktenpådenandresidenavveien kastetlysovertrappen,såhunhaddeingenvanskelighetermedåfinnenøkkelhullet.Hennesegen kroppkastetenlangskyggepåveggenvedsiden avdøren.Hunstakknøkkelenilåsen,menhadde ennåikkerukketåvriomforåfååpnetdørenda detplutseliggikkoppforhenneatdetikkevar bareénskyggesomfaltoverveggen.Detvarto…

Januar1949

Johannahaddealdriføropplevdathjertetkunne begynneåhamresomenknyttneveinnibrystet bareiløpetavbrøkdelenavetsekund.Uttrykket«hjertetihalsen»fikkplutseligennybetydning.

Detvarslikdetføltes.Somomhjertetvarpå veioppgjennomstrupen.Somomdetvillekvele henne.Pustensattpåenmåtefastunderstrupehodet,ogietsekundellertovardetsomom verdenseilteomkringsomenustabilskyrundt henne.Ensåbråredselhaddehunaldriføropplevd.Vanligviskomangstensmygende,slikat hunvarforberedtnårdenkastetsegoverhenne.

Dennegangenhaddehuningensjansetilåmøte denmedfornuftigmotstand.Hunmerketbare

1
9

atdenlammethenneheltdaRickardsnevela segoverhennesiskaldefingre,somfremdeles klemtehardtomnøkkelen.Hunkunnekjenne pustenhansmotansiktetdahanvredomnøkkelen.

Hunhørteklikketilåsen.SåskjøtRickards fotforbihenneidethansparketoppdøren,og ethardtstøtmotryggensendtehennehodestups innoverigangen.

Smertensomjoggjennomhenneidethuntraff dethardeganggulvet,varsomdetrenekjærtegnåregnesammenlignetmedsmertendaden tungestøvelenhanstraffribbenene.Ikjølvannetavsmertenkometbrennendehatogavsindig sinneskyllendeoverhenne.Hunvissteikkeselv hvorhunfikkstyrkenfra,kanskjehaddehun –utenåværeklaroverdet–sendtenbønnopp tilGuddahungispendeetterluftklarteåstavre segpåbeinaogvaklefrahaminnoverigangen ogvideretilstuen.Denenestetankenhunhadde ihodetvarårekkefremtildørenuttilglassverandaenogkommesegutpådensidenavhuset. Hunmåttebortderfra.

Detvarmørktogkaldtihuset.Detenestelyset komfraenlitenlampeistuevinduet,somEve-

10

linaalltidhaddetentfordihunsyntesgapende, mørkevindusrutersåsåtristut.Lampensendte etsvaktlysutirommet.

ÅtroatRickardvillebliståendeogsehenne slippeunna,vardummereennåtropåjulenissen,detskjøntehunalleredeførhunnådde fremtilstuen.Hanvaroverhennesomenhauk ogtrakkhenneetterhåretborttilsofaen.Med knyttnevensendtehanmyriaderavlysendeprikkerforanøynenehennesmedetteneste,kraftig slagmothodetførhandyttethennenedmellom Evelinasryddigesofaputer.

–Dutroddedukunneluremeg!skrekhan rasendeogbøydesegoverhennemedansiktet tettopptilhennes.Johannakunnekjenneatdet rantnoevarmtfranesen.Smakenavblodnådde leppene.Hunprøvdeåtørkedetbortmedhåndbaken.

–Her,tørkdegmeddenne!Hangrepenav sofaputeneoggneddenmotfjesethennes.–Evelinakansikkertvaskebortblodetnårhunkommerhjem.

–Rickard…Smertenibrystetoghodetgjorde detvanskeligåtenkeklart.Likevelvardetén tankesombetsegfastogoverskyggetaltannet.

11

Tilogmedredselenforathanskulletildele henneflereslagogspark.TankenpåHåkon.

–HvorerHåkon?spurtehunstakkåndet. –Hansover. –Hvor…?

–Hjemme,derhanhørertil,selvfølgelig.Rickardsstemmevarsløret.Talenutydelig.Johanna skjønteathanmåttehadrukketendamer.Han varlangtfrapåveitilåbliedru.

–Hardu…hardulatthamværealene hjemme…?Herregud,Rickard…Hvordan kunnedu…?

–Hvordankunnejeghva?Hanhaddeslengt segnedistolenvedsidenavsofaen.Medskrevendebeinutstraktforanseglentehansegtilbakeogmerlåennsattistolen.–Erdetnoen somskalforsvaresegher,mådetværedu.Hva slagsmorerdusomriverungenoppavsøvnen ogutavsengaforåtahammedutikuldamidt pånatta?Dumåjoværegal!

–Lamegdrahjemtilham…Rickard,vær såsnill.Johannagråtheftignå.SelvomEvelinassofaputealleredevarødelagtavblodflekker, fikkhunsegikketilåbenyttesegavden.Istedetbruktehunermetpåstrikkejakkentilåtørke

12

neseblodet,somnåvarblandetmedtårer.–La megfå…

–Duskalikkenærmedegdenungenmer! snerretRickardrasende.–Duharåholdedeg unna.Nærmerdudegsønnenmin,skaljeglove degatdenjulingenduharfåttnå,inatt,ogsom dufortjener,blirsommykekjærtegnåregne.

–Gåtilhamduda!ropteJohannadesperat.–Drahjem…Hankanhavåknet…haner redd…

–Selvfølgeligerhanredd.Dusørgetjofor åskremmehammedåprøveårømmemed ham.

–Rickard…gånå…Værsåsnill…

Johannagråtsåhunhikstet.Hunvissteatdet vargalskapåsendeensåfullfarhjemtilsønnen,hanvarvelknaptistandtilåtavarepåseg selv.Menhunvarikkemerørihodetogfortumletetterslagetennathunforstoatdetvarnytteløståargumenteremedham.VardetikkeLilja somenganghadderådethennetilaldriåtaopp problemerellerprøveåløseflokermedenmann somvarberuset?Sliktfikkventetilhanhadde sovetutrusen.

Mennåvardetikketidtildet.Håkontrengte

13

tilsynnå,medengang.Hvishanvarvåkenoglå oggråt…Tankenvarikketilåholdeut.

–Rickard…gå…gåhjemogtavarepåham, sahunogprøvdeågjørestemmensåroligog overtalendesommulig.–Han…hantrenger… hantrenger… deg.

Hunhaddeværtnærvedåsiathantrenger meg,menskjønteisistelitenathunantagelig villeoppnåmervedålahamføleatdetvar ham, faren,Håkontrengtenå.

Detlilleforsøketpååværediplomatiskførte ikkefrem.Rickardvartydeligvismeropptattav åstraffehenneennåtenkepåsønnensveogvel.

–Egentligburdeduflyttesålangtbortherfra somdetgåranåkomme,såvi…lilleHåkonog jeg,slipperåsedegmer,snøvlethanoggrepen avtosmåmessinglysestakersomstopåsalongbordetogkastetdenpåhenne.Dentraffhenne likeforandeteneøret.Merkelignokmerket hunikkesmertendennegangen.Detvarsomom sinne,redselogendesperatfortvilelsenærmest bedøvethenne.Hunkjentelikevelblodetsom rantfradetsommåtteværeetkuttvedøret.

–Åtroatdukommertilåholdedegunna, ervelformyeforlangt,fortsatteRickard,full-

14

stendigupåvirketavskadenehanpåførtehenne. –Detbestevilleværeomdudøde,såviblekvitt degforalltid.

Hansattesegoppistolenogsåsegsøkende omkring.Sålentehansegoverarmlenetog straktesegmotpeisbestikketsomstoinnen rekkevidde.Johannasåhamløsneildrakenog holdedenforansegmedbeggehendenemens handreidedensakterundtogrundtsamtidig somhansågranskendepåhenne.

–Ellerhvasierdu?spurtehanlangsomt. –Synesduliveterverdtsåmyenå,nårduikke fårseungendinigjen?Kanskjefår du detogså bedreomdu…

Johannamøtteblikkethansogsåondskapen somlysteutavøynene.Hunhaddesetthamfull før.Hunhaddesetthamsint,og…ondskapsfull.Menaldrisliksomnå.Ogaldrihaddehun føltensåintensredselnoengang.

Hanerfullsometøsekar,tenktehun.Hankan umuligreagerelikerasktsommeg.Hvisjeger snarnokogkommermegmotdøren…jegkan velteenstolforanham…Hankanikkeklareå tamegigjen…

Hunmerketatfluktplanenfikkhennetilå

15

skjelveavredselogspenning.Likevelklartehun åreisesegfrasofaen.Menblikkethunrettet utmotgangenogutgangsdørenrøpethvahun tenktepå.

Rickardkomsegoverraskendefortpåbeina. Hunrakkaldriåveltestolen,ellernoeannethinder,foranhamførhankastetsegoverhenne. Hungrepetterlampenivinduskarmenforå brukedensomslagvåpenmotham,menhan vreddenrasktutavhåndenhennesogslengte denigulvet,meddetresultatatstuenbleliggendeimørke.Ogdennegangennøydehanseg ikkemedbareettslagellerspark.Johannahadde ingenanelseomhvormangehunmåttetålefør hun,medarmenebeskyttendeoverhodet,hørte hamforlatestuenogtrampeutgjennomgangen.

Stillhetensomfulgteetterathunvarblittalene, varfyltavetsvaktsus.Etsussombarefantesinnihodethennes.Etsusavsmerteogredsel.Hunlåstilleiflereminutterførhunvågetå fjernearmenesombeskyttethodetogkunnese segomirommet.Detvarikkemyeåseidet tettehalvmørket.BaredetsvakelysetfragatelyktenutenforrøpethvordandetsåutiEvelinas

16

ellerssåryddigeogpynteligestue.Knustglass, enødelagtlampe,toveltedestoler…dukenmed dennydeligeskålensomalltidstomidtpåbordet,lysestakenogildraken–altlåstrøddutover gulvet. Redselenhaddehattenbedøvendevirkning påsmerten,mennåvardetsomomdennebedøvelsengradvissluttetåvirke.Langsomtkjente hunhvordansmertenhamretgjennomhenne, frahodetheltnedtiltærne.Dahunprøvdeå settesegopp,skardetsomsylskarpebarberblad gjennomkorsryggen.Etøyeblikksvimletdetfor henne,detføltessomomgulvetbølgetrundt henneoggjordehennekvalm,menhunbettennenesammenogkjempethardtforikkeåsvime avellerkasteopp.Saktelahunsegmedpannen motgulvetførhungjordeetnyttforsøkpåå kommesegoppisittendestilling.

Detgikkbareikke.Smertenestansethenne. Hunprøvdeåsnusegrundt.Kommesegopp iknestående,menklartedetikke.Denminste lillebevegelsegjordehennekvalmavsmerte. Hunmåttetørkeblodogtårersomrantnedoveransiktet,ogmerketatdenenearmenhang ienmerkelig,unaturligstilling.Somomover-

17

armenvardeltito.Tiltrossforathodetpulserte avsmerte,klartehunåtvingeoppmerksomheten bortfradenogsamletankeneomredningen.Om hvordanhunskullefåtilkalthjelp.Evelinastelefonapparatbefantsegisammerom,menpåen hylleoppepåveggen.Hunhaddeingenmulighet tilånåopptildenogringeetterhjelp.

Hunløftethodetogsåmotdøren.Tilsinlettelsesåhunatdenstoåpen.Enkaldtrekkfra januarnatten,somnåvarpåhell,strøkinnover langsgulvet.Haddedørenværtlukketvillehun ikkehaklartåstrekkeseghøytnoktilånåopp tildørhåndtaket,mennåkunnehunkommeseg utavhusetutenselvåmåtteåpnedøren.

Sakte,ogkvalmendesmertefullt,begyntehun ååleseglangsgulvet,utavstuen,overdørterskelenogutigangen.Derblehunliggende, fullstendigutmattet.Hunkjentesvettenklistre nattkjoleninntilkroppenunderkoften,tiltross fordeniskaldetrekkenfranattenutenfor.

Fornuftensahenneatdetvilleværedumtå fortsetteåålesegutdøren.Hunvilleikkeklare åkommeseglangtnoktilåfåhjelp.Hunkom tilåbliliggendepåtrappenogfryseihjel.Hun måttehellerprøveåvekkenabolagetmedå rope

18

omhjelp.Ropesåhøythunkunne.Rope…om ogomigjen,inntilnoenhørtehenneogkomfor åsehvasomskjeddederute.KarolineogGustav Haugen,detvardesomboddenærmest.Kanskje villeropenevekkedem.Kanskje…Omikkefør, sånårdetbegynteålysneavdagogfolkflest våknet.Damåttevelnoenhørehenne?

Menvillehunværeiliveda?Ellervillehun hafrossetihjelinnendentid?Nei,hunskulle ikkedø.Hun kunne ikkedø.Hunmåtteredde Håkonfrafaren.OgJulie.Hunmåttetasegav barnasine.Derforkunnehunikkeleggesegned ogdønå.Detvardentankensomholdtmotet oppeoggahennestyrketilåleggeallkrafti stemmendahunsendtesineførstenødskrikut inatten.Smerteskrikogropomhjelp,omhverandre… Rickardforlothusetogkomsegsjanglendebort tilsparkstøttingen,somhanhaddebruktforå følgeetterJohannafraSteinbakken.Hanvar fornøydmedsegselvderhanbruktehelebreddenavveienpåferdenhjemover.Detvaringen trafikklangsveienpådennetidenavdøgnet,så deenestegangenedetgikkgaltforham,varnår

19

hanskjenteutavveibanenogendteisnøskavlen, påhøyreellervenstreside,altetterhvilkenretningveiensvingte.

Hanhaddevelklartåsetteenstøkkihenne nå,tenktehanfornøydmenshansendtefra segnoentafattefrasparkpådeniseteveien.Nå måttehunvelforståathanmentealvor.Hvis ikke,fikkhanseåfåhenneanmeldttilpolitiet. Forbarnemishandling.Foråprøveåtamedseg enlitenungeutmidtpånatten,sååsiutenklær. Bareiendyne…

Nei.Johannakomikketilåfånærmeseg ungenmer,verkenihansellervergerådetsøyne, tenktehantilfreds.

Høybarnegråtnåddeørenehansallerededa hanbefantsegøverstibakkenovenforhuset. Hanhaddeværtsåopptattavtankenpååfå straffetoghevnetsegpåJohannamenshansparkethjemover,atlydenavHåkonsomillskrek inneihuset,komsomenoverraskelsepåham. Ungen!tenktehan.Hanmåttetasegav ungen…

Hansattefrasegsparken,snubletogfaltforan trappen,menkomsegoppigjenogsjangletinn ihuset.Dettoknoensekunderførhanhusket

20

hvorhanhaddegjortavguttungenetterathan tokhamfraJohannauteigangen.Detvarlyden avhikstendegråtfrastuensomfikkhamtilå huskeathanhaddelagthamfrasegderinne.På sofaen…

Mensofaenvartomdahankomditinn.

Herregud,tenktehanogmerketattankene klarnetlittetkortøyeblikk.Ungenkunnejoikke gåennå…Menskrikene…

Dagikkdetoppforhamatskrikingenkom nedefragulvet,mellomsofaenogsalongbordet. Ungenmåttehafaltned.

Hansjangletovergulvetogstøttebortibåde bordogstolerførhanfikkøyepåbarnet,somlå pågulvetogskrekavsinelungersfullekraft,rød iansiktetogglinsendeavsvette.

Hanbannetforsegselvdahanplukketopp ungenogsanknedinærmestelenestolmedgutteniarmene.Håkonbarefortsatteåskrike.Rickardkjenteatbleienvargjennomvåt.Densløve hjernenskjønteathanburdeskiftepåsønnenog fåpåhamnoetørt,menhanhaddealdrigjort det.HanvissteikkeenganghvaJohannagjorde foråfåbleienetilåsittefastpåungen.

Sittendeistolenvrengtehansparkebuksen

21

ogbleienavgutten.Medungenunderarmen prøvdehanågåsåstøttogsikkertsomdetlot seggjøreutpåkjøkkenet,derhanskvettetvann pådenlillestumpenogvikletetkjøkkenhåndkle rundtunderlivethans.

–Detfårholdeforeløpig,mumlethan.

MenHåkonvarikkefornøyd.Hanfortsatteå hyleogfektemedarmene.

–Faen!Rickardholdthamoppforanseg.–Ti stille!Nåerdutørr…Holdkjeftnå!

Sulten,tenktehandaHåkonikkegaseg.Kanskjehanersulten.Menhvaihelvetespisersånne somhan?

Hanmerketatdetbegynteåprikkeubehageliginakkenogbakhodetdaskrikingenbarefortsatte.Denskjærendelydenbegynteågåhampå nervene.

Helvete,tenktehan…Jegmåhahjelp…Jeg måhaetkvinnfolksomkanhjelpemegmed ungen…Enhusmorvikar…Imorgen…

Rickardinnsåganskesnartathanvilleikke holdeutomungenskullefortsetteåskrikepå dennemåtenrestenavnatten.Hantrengtehjelp nå.Menhvemkunnehanspørre?

Inga…hunsomTrygvehaddeungemed,

22

tenktehan.Hunharerfaringmedunger.Eller kjærestentilEspen…hunharikkeunger,men hunerkvinnfolk.Dekansånt…

Hansåpåklokken.Denvistehalvfem.Ennå vardetmørktute,menganskesnartvilledet lysne.Folkvilleståoppogbegynneennydag. Hantrengtevelikkeåventepådet.

Foråforhindreatguttenfaltigulvetigjen,la hanhamfrasegpåfilleryenførhansjangletopp trappentilrommetderJohannahaddeklærne hans.Hankomsegnedigjenutenåsnubleog falle,ogmedfamlende,klossetehenderfikkhan påenellerannenmåtekleddpådensprellende ungen,sombarefortsatteågråte.

Hanlotungenbliværendeistuenmenshan gikkutoglåsteoppdørentildetstoreuthusetdermotorsykkelenogsidevognensto.Innen hanhaddefåttutbeggedelerogmontertsidevognen,noesomtokmertidennvanligfordi hanikkehaddeheltkontrolloverkroppsbevegelsene,haddebarnegråteninneihusetstilnet.RickardregnetmedatHåkonhaddesovnet avutmattelse,noesompassethambranå.Han haddelitenlysttilåkjørelangsveienmeden skrikendeungesomenulendesirene.

23

HanhentetHåkon,somganskeriktighadde sovnet,svøpteettepperundthamoglahami bunnenavsidevognen.Såsattehansegopppå sykkelen.Hanmåttegjøreflereforsøkpååfåliv idenkaldemotorenførhanfikkstartpåden, såbardetavstedoppoverSteinbakkenogutpå hovedveien.HanvilleprøveseghosIngaførst. Hvisikkehunkunnetasegavungenhansinntilhanfantenpassendehusmorvikar,kunnehan spørreetavdeandrekvinnfolkenehankjente. Hanvissteomfleresomsikkertkunnetenkeseg åboundersammetaksomhamentidfremover, tenktehanmedetselvtilfredsglis.

Hankvakktildaensnøskavlpådenenesiden avveienkomlittforbråttmotham.Isisteøyeblikkklartehanåforhindreathankjørteut.Den lillehendelsenfikkhamtilåvåknelittoginnse athankanskjeikkeburdekjørefulltsåfort.Det vartrossaltglatt.Etsvaktøyeblikkflakketen sløvtankeomathankanskjeikkeburdekjøre motorsykkel idetheletatt, innomdenberusede hjernenhans.Mendentankenslohanfortfra seg.Hanvarkanskjelittpåseilt,menhanvar daikke så full,tenktehanogflyttetblikketned påbarnetibunnenavsidevognen.Håkonhadde

24

sparketavsegteppethanhaddelagtoverham, menhanskrekikkelenger.

–Jegmåseåfåungenihusfortestmulig.Før hanfryserihjel,tenktehanoggamergassidet hannærmetsegnestesving…

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.