Flommen

Page 1
Til Richard Cleland


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2019 ISBN: 978-82-02-62978-6 1. utgave, 1. opplag 2019 Tekst, illustrasjoner og omslag: Max Estes www.maxestes.com Papir: Munken Pure 150 g Satt med Classic comic Repro: Narayna Press, Danmark 2019 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 www.cappelendamm.no Utgitt med støtte av Grafill, Leser søker bok, NBU og Norsk Illustrasjonsfond.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan forrettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.JA, JEG KAN HØRE DEG, MATIAS.

JA, AIKO OG JEG EVAKUERER NÅ.

DU HAR IKKE NOE VALG. DYRA MÅ BLI IGJEN I LÅVEN, MATIAS. Du må reise nå!