Ensom jeger

Page 1

Ensomjeger

BUESKYTTEREN:

1.Hevnlyst

2.Medknivenpåstrupen

3.Tviloglengsel

4.Ivillflukt

5.Inattensmørke

6.Barnerov

7.Påskuddhold

8.Omringetavfiender 9.Ensomjeger

Nestebokisalgfra11.apriltil18.mai2023.

Ensomjeger

WillyUstad

9

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-77869-9 1.opplag2023

Omslagsillustrasjon:ElineMyklebustMadsen Kartillustrasjon:AnjaHyllandTengelsen Omslagsdesign:ElineMyklebustMadsen

Sats:Type-itAS,Trondheim,2023 Trykk:NørhavenA/S,Danmark2023

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser.

UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletiloveller tillattgjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretil åndsverk.Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvar oginndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no www.norskeserier.no

Personer

KolrunUlvhildsdatter–bueskytter

RiteUlvhildsdatter–Kolrunssøster

Halle–Ritessønn

Gøril–taus,Hallesbarnepike

Runar–Kolrunshest

AreVidfarne–ærendsrytterforstorbondenpåEgge

EyvindBolt–stormannsomKolrunkjempetmed tidligere,Halleskjødeligefar

GunnhildtilEgge–Eyvindskone

Håkon–EyvindogGunnhildsarving

GudmundpåEgge–storbonde,Gunnhildsfar

VidarBengtssønn–røverogstorsvindler,sitterpå gårdenVadstensholmiSveg

BengtVidarssønn–stormannfraÅre,Vidarsfar

KarlJernhanske–bestyrerpåkongsgårdeniNidaros, lagmanniTrøndelagogJemtland

ErkebiskopOlav

AslakBlide–handelsbestyrerierkebispegården

5

VebjørnAxelssønn–prestelærd

Ludmilla–legekone

Juta–bondekonepåInnerøya

Ulvhild–KolrunogRitesmor,bestyreravden

størsteBolt-gårdeniVerran

Urda–legekoneiVerran

ErikBårdssønn–verrabygg

HalvdanBjarnessønn–verrabygg

UlfGlade–verrabygg

Wilhjalmprest–prestiVerran

JosteinFagre–mannitjenestepåEgge

Birje–ungjente,dyktigbueskytter

Hjalte–Vidarsskriver

Sigvard–drengpåVadstensholm

Odd–drengpåVadstensholm

Inga–tauspåVadstensholm

Vesle-Bengt–IngassønnmedVidar

Torbjørg–tauspåVadstensholm

Brynhild–tauspåVadstensholm

Ane–tauspåVadstensholm

Berte–tauspåVadstensholm

Tora–tauspåVadstensholm

LavransTordkjeldssønn–bondepåTrymsgjerdet

Alyssa–Lavrans’kone

Haldis–tauspåTrymsgjerdet

Eldbjørg–tidligerenonneogeieravlosjihuseti Sveg

6

Gunnlaug–taushosEldbjørg

Gudny–bondekoneiYtterhogdal

BjørnGråskjegge–enmannutenomdetvanlige, vennavKolrun

Herdis–bekjentavBjørnGråskjegge

GunnarKnutssønn–bondepånabogårdentil Vadstensholm

Maren–Gunnarskone

FireGunnarssønner:Knut,TorfinnogEinar,samt yngstemannTure

Hermod–fattigguttvedElvros

7

Sliksluttetforrigebok

Kolrunstomedpilpåstrengen,såetterenmann, etmål–detmåletsomtelte,detsombetyddealt.

MenBengtVidarssønnvarbakmennenesine, ogaltmellomhenneoghamvarblitturoligsomet opprørthav.Huntroddehunsåmennblikastet. Detstegetforferdeligropfraensideavsletten,fra enstemmevanttilåblilystret: «Nå!NÅÅÅ!»

BråtthaddehunklartskuddfeltmotBengtfordi detskremmendeangrepetfraBjørnGråskjegge haddeskaptenåpningmellomleieknektene.Vidar kunnehunikkese.Menhanbetyddeingenting, ikkenå.

Kolruntrakkbuestrengentiløret,mendetvar noeisiktelinjen,enuroiluften,somavhundre fugler.

Stein–snesevisavmenneskerkastetstein.

Jegvilikkedøunderetregnavstein!

BjørnGråskjeggevartilbakelikeforanhenne,

9

hansloutmedarmenemotdenyblevnekrigerne fraVerran,NidarosogEggemenshanroptestans –stans!

Kolrunholdtpilenpåstrengenogbatilengud hunknaptkjenteometklartøyeblikk,bareet enesteblikkmedklarluftmellomhenneogBengt Vidarssønnførsteinregnetnåddehenne–kanskje etøyeblikklangtnokforenpilsflukt.

Sveg,1354

Øyeblikketforskuddetvilleikkekomme–en mannkomravendemellomKolrunogBengt.Om etøyeblikkvillesteinregnetnåhenne,ogKolrunsynteshunaltkjentesteinenemotkroppen.

Mannensomhaddekommetiveien,falt,men nåvarBjørnGråskjeggeiveien.Kolrunløpsidelengsmothøyre,forhunmåttesikteforbiBjørn. HunmåtteseBengt.

Jegvilgihamenpilførjeg …

Dervarhan,rettforanhenne,brølende,bare noenfåskrittborte.

Detvarvillsinneogdødsangstsomdrevhenne dahuntrakkbuestrengenopptiløretsomom holdethaddeværttohundreskritt.Detlødsom enbjelledapilensloibrystpanserethanbar.

Kapittel1
11

Dengikkrettigjennomdetogvidererettgjennomkroppensåbarestyrefjærenesyntesmotdet blankemetallet.

Bengtbledrevettosnublendeskrittbakoverav krafteniskuddet,ogansiktethansvistebareen endeløsundringdahanfaltbaklengsogbleliggendeurørlig.

EtørliteøyeblikkstoKolrunutenårøreseg, krumbøydmedgrinendetenner.

Enenestetankefantesihenne–eneneste.

Nåkanjegdø.Jeghargjortdetjegskulle.

Nåkunnesteinregnettahenne.

Hunløftethodetogsåathaglskurenavsteinslo ned.Menikkeoverhenne,ogikkeoverBjørnGråskjeggeellerEyvindBoltsomstoveddetveltede bordet.Nei,steineneslonedoverleieknektene, somengråflimrendesyndflod,drevetavropene frahundrestruperellermer.Altfløtsammenien stormavlyd,ogsteinenehagletoverleieknektene. Hunsåleieknekteneblislåttoverende,reiseseg, prøveågjemmesegbakhverandreogblislåttover endepånyavsteinregnet.

Stormenavsteinstegfrakanteneavsletten igjenogigjen.Førsthaddeallekastetsamtidig, mennoenvarraskeretilåkasteennandre,og etterdenførstebygenjevnetsteinregnetsegutog bleenvedvarendeskur–utenstans,utenopp-

12

hold,utennåde.Kanskjeikkeomhyggeligsiktet, mendethaddeingentingåsi.Måletvartettsammenpakkedemenn,ogdetvarhundretallssteiner iluftenpåengang,ogdetfortsatteogfortsatte.

NåforstoKolrunhvagutterogungdommer medsmå,mentungeposeravsterktstoffhadde båretpådagenfør.Detvarstein.Dehaddesamlet steinitusenvis.

Noenmåttehaplanlagtdet,noenmåttehastyrt det!

Flokkenavleieknekterflyttetsegsaktebortfra henneognedoversletten.Detlåmennigjenetter dem.Kolrunkunneskuttinniflokken,mendet haddeingenhensiktlenger.HunvissteatKarl Jernhanskesmennmåttehaliddtap.Detvarfåav demidenlinjensomspredtesegutpåhverside avhenne.Fordihunnøltemedåsebakoverogse hvemsomlåigjen,faltblikkethennespåtosom ennåkjempetmedhverandrerettnedenforbrystvernetavbenker.

Enavleieknektenerulletrundtogrundtmed enmyemindremotstanderoppåseg.Detvarte ethalvtåndedragførKolrunforstodetvarBirje. Hunvarutenbue,oghunvarensmidigere,villere skapningennmannenhunkjempetmotogsom varsåmye,myestørre.

13

Kolrunlapåsprangdit,forhunvillehjelpe, oghunhaddeingenmålforbuenlenger.Hunvar halvveisdahunsåBirjekjøredenfriehånden oppmotansiktetpåmannenogdrivedetbakover mensknivhåndensvingteopp,bakoverogfram igjen.BladetgikkinnmensKolrunstirretfælenpå detsomskjedde.Birjesenketansiktetmothalsen påmotstanderenogbettil.Hunlukketmunnen omstrupenpåmannenogrevsegløsmedblodigkjevemenshuntrakkknivenut–altienlang bevegelsetilhunstooppreist.

Mannenhunhaddekjempetmedristetkortog voldsomt,ogsåblehanliggendestille.Birjespyttetutnoerødtogtørketsegommunnenmed ermet.Detsmurteblodetutoverhalveansiktet hennes.

KolrunstirretrundtsegetterRite,mensåhenne ingensteder.

«Rite,»sahunogmerkethunvarhes.«Hvorer Rite?Duskullejo…»

Birjebøydesegogtørketblodetavknivenigraset.

«Jegrullethenneinnunderenavbenkene,»sa hunogpekte.«Der,duserhennederborte.»

Hunnikketmotliketavmannenhunhadde drept.

«HankomsettenderettmotRite.Medsverd.

14

Kanskjedehaddelovetpengertildensomdrepte henne.»

Kolruntidde.

Hunstirretbortoverslettendersteinregnetover leieknektenehaddestilnet.Dadesluttetågå,regnetsteineneigjen,likebakdemogoverdem. Leieknektenebledrevetvideremotendenavtingsletten.

HunsåVidarBengtssønnnå,bakfra,sammenhuketmellomdem.

Enveldigstemmerungetoverdemalle–ogdet blebråttstille.

«Dereleieknekterogandresomervilligetilå slåssforfolksomdette–drabort.Nølerdereet enesteøyeblikk,harvimassevisavsteinigjen!»

Flokkenavvæpnedemennbegynteågå–varsomtførst,såfortere.Detenestesomhørtesvar VidarBengtssønnsomropterasendetilleieknekteneutenatKolrungreideskjelneordene.

Såløddendrønnendestemmenigjen,ognå hørtehunatdenkomfratingmennenesbenk. Høy,myndigogvanttilåbliadlydt.

«Ikkedu,VidarBengtssønn.Dublirher,fordu skalmøteforlagmannenogfådommendin.»

VidarBengtssønnfortsatteåkrøkesegsammen innemellomleieknektene.

«Stans!»lødropetfralagmannsbenken,ognå

15

kjenteKolrunigjenstemmen.DetvarLavranspå Trymsgjerdet.Enmannsomsikkerthadderopt ordrergjennomtusenstormer. «Ellers…»

Allerundtforstohvahanmente,ogdesvingte medarmeneogsendteennyskuravsteinmot himmelen.Enhaglskurslonedforanflokkenav leieknekter. Destanset. «Sendbyttingentilbake!Toavdere,tahammed hit.»

Detbleetkortogviltslagsmål.Vidarhogg omsegmedsverdet,menmennsomhaddegjort sliktfør,klemtehammellomsegogtoksverdet fraham.Hanrastemotdemmensdeførteham tilbaketilstedetdertingmennenearbeidetmedå settebenkenepåplassigjen.

Ritehaddekommetsegpåbenaogstoogstirret påham.Hunvarrettiryggenoghaddeknyttede neverlangsmedsidene.

«Ståder,»saKarlJernhanske.«Rørdeg,ogbueskytternetardeg.»

FørstnåsåKolrunatdetstakketpilskaftutav koftenhans,likeoverhøyrehofte.Haddehunsett Karlfalle?Jo,kanskje.Nåstohanslikhanhadde stått,medansiktetsomskåretitre.

Påslettenhaddeleieknektenebegyntågåigjen.

16

Denåddehestenesineogstegopp.Toavdem måttehjelpesisalen.

«HansomrenterettmotRitehaddebedre brystpanserenndeandre,»saBirje.Hunkomog stiltesegrettvedsidenavKolrun.«Detvarhan somgaBengtbrystpanserethansførdeangrep oss.»

Hunflirteskjevt,ogdetblodsmurteansiktet hennesvarennåviltetterstriden.

«HanmåhabyttetBengtsbryststykkemedsitt eget.Bengtsvarbareblikk,menhankarenjegtok haddeettyktogtungtett.»

Kolrunbarenikket,sakteogtenksomt.Sådet varderforpilenhenneshaddegåttgjennombrystpanserettilBengt,tversgjennomkroppenognestenutigjen.Mannenhaddestjåletfradensom betalteham.Detundrethenneikke,foralldel.

«Ja,ah,nei,»sahunutiværetmenshunundrethvasomkunneboidettemennesketsomkalte segBirje.

«Vaskdegiansiktet,»fortsatteKolrunstille. «Duvetikkehvasykdommerenleieknektkan bærepå.»

Birjesåpåhennesomomhunventetros,men Kolrungreideikkegihennedet,ogjentagikk igjen,borttilRitedennegang.Fremdeleshadde hundendødefiendensblodrundtmunnen.

17

Kolrunsåpåflokkeneavmenneskerpåbegge sideravslettenogvisstehvasomhaddeskjedd.

Steinenehaddehagletfraalledemsomhadde fåttnok.

FraalledemsomBengtellerVidarharranet jordogeiendomfra.Nærtogfjernt.

Førstnåforstohunietblinkavklarhethvor myedisseenkletingenebetydde.Detingenesom burdeværeselvsagte,somenkirkeåpenforalle, etlosjihusderfolkfrittkunnesnakkeogtaet krusøl,enmartnasplassderingensattekravom åeiegrunnenogkrevdeleie–ogenbruderingen krevdebetalingforåkrysse.Detvarsåenkleting, ogdehaddeværtsåselvsagte–helttilVidarhadde lagtaltundersegogstjåletdetvekkfradenfrie bruken.

Hanrevhjertetutavbygda,tenktehun. Nåhar vanligefolkreistseg.Dervimednoenfåstridskleddemennogforfåbueskytterevillekommet tilkort,reistedeseg,desomhaddefåttlideunder ham.

Huntoksegiåtafeil–selvsagthaddeEyvind ogAreogsåskutt,mendehaddeståttlavereenn henneogBirje.Dehaddeikkekunnevelgemållike fritt.

MenEyvindhaddetattpåsegfarskapettilRites barn.Mangehundremenneskerhaddehørtdet,

18

ogdetkunnealdritrekkestilbakeoggjøresusagt. FordemsomboddeiSvegelleriÅrehaddedet liteåsi.KanskjenoenvillemumleomatnårVidar ikkevarfaren,måtteHalleværeavletisynd.Men slikvardetmedsåmangebarn–nei,detvilleikke betynoe.Ikkeegentlig.

IVerran…Hvormangehaddeikkeantdet? Alle?

OgkomdettilågjørenoenforskjellforGunnhildatEyvindforkynteforalleatHallevarhans? Hunvisstedetjoallerede.

Kolrunsnuddesegogsåoppoverbakken.Det låtomennnede.Derørtepåseg,ognoenvarhos demoghjalpdem.

DetvilbliarbeidforRite,tenktehun.Riteog andrekvinnervanttilåstellesår,fordetvanlige arbeidetigårdenevarhellerikkeufarlig.

Kolrunforstoathunstoogutsattedethun måttegjøre,detandrealtdrevpåmed.Hunså segfortrundt.Hvormangeandre…?Hunville finnedemsomhaddeværtpåhennessideistriden.

Hunsåtomennsomsattpåbakken,ogtokvinnerarbeidetmedarmenpådenene.

Denandrekvinnensattmedenknivogspikketvarligoverskaftetpåenpilsomstogjennom leggenpådenandremannen.Ansiktethansvar

19

stramtavsmerte.MendetvarjoUlfBårdssønn, visstvardetham.Enannenløpborttilhamog slappsegnedpåkne.DetvarErik,brorenhans. Såvarhanuskadd–eller,nei,noenhaddesagthan haddefåttetsårioverfalletpåveienhit.

VedsidenavKarlJernhanskelåenmannurørlig.Enlangvokstoglyshåretmannmedetspyd vedsidenavsegogendamavblodunderseg.

Kolrungikkbortditogkjentemotviljenihvert stegfordihunkjenteham.DetvarVebjørnAxelssønn,somforendrøyukesidenhaddeværtskriverierkebispegården.

HunbleváratKarlJernhanskesnakkettil henne.

«Førstskaljegsidomoverdenmannensom stårforanmeg,»sahan.«Såmådufåtakinoen somkantautenpil.Densitterikjøttet,mengnagermotben.»

Detfantesingentegntilsmerteistemmenhans. FranoenfåskrittsavstandstirretVidarBengtssønnvantropåKarlJernhanske.GreideVidar ikketrodetsomhaddeskjedd?Kanskjeikke.Kanskjehanogfarenhaddetrodddevarusårlige.

Kanskjedevilleværtdet,ometårellerto.

Enmannkomogspurteomnoenkunnesetilen dødmann,omhanhaddeværtenavdem?Dedrev ogbarunnadeavleieknektenesomvardøde,så

20

devilleikketafeil.Kolrunfulgteham.Hunkjente segunderligunyttig.Detsomskjedderundthenne nå,varandrekvinnersgjerninger.

Jegerenavdemsomskaderogdreper.Andre kvinnerheler.Slikerdet,ogdeterensannhetjeg ikkekanunndrameg.

DendødemannenvarJosteinFagre.Hunhadde kjempetsammenmedhamisnøeniMeråker,i krattetrundtKastaleniBrunfloogibåtenpåStorsjøen.Hanhaddefåttenpilileggentidligikampen,menløptvidere,inninærstriden.Derhadde etspydgåttinnihalsenhans.

«Hanvarvår,»sahunlavttilmannensom haddevistvei.«Hanvarentappermann.»

Nåsavnethunbareenavdemsomhaddevært med–HalvdanBjarnessønn.Hvorforhaddehan blittmed?Hansomhaddesattsegutislikfarefor åbergeGørilsomhansåaltforåpenbartvarså kjæri?Kanskjeårsakenvarathanvarenmann. Menngjordeslikt.

Detvarteenstundførhunfantham.Hanhadde værtskjultbakomdetveltedebordet,likeved derRitehaddeligget.Ansiktethansbarpregav smerte,ogdeneneskulderenvarblodig,midtmellomhalsenogselveskulderbladet.Tokvinnersto påknebøydoverham.

«Kragebenet,»sahan,stemmenvarliksom

21

klemtflatfordihanbettennenesammen.«Tvers av,ogskulderenutavledd.Jeghaddehell!»

«Hell?»

Hanflirtenestendahansvarte.

«Hanbrukteøks,ogdensnuddesegforham,så hantraffmedøksehammeren.»

Kolrunforsto.Haddeøkseeggentruffetmedfull styrke,villehanværtdødnå.

«Kanskjehanvarsvettogsleipihendene,»sa denenekvinnen.

HunsadethøytogmuntertforatHalvdanikke skullemerkeathuntoketgrepKolrunhaddesett før–grepetforådraenskulderileddigjen.Hun ønskethunkunnelukkeørene,menhunkunne ikkedekkedemmedhendene,fordavillehanforstå…

«Åhh,innidetinnerstesvartbrentehelvete!» skrekHalvdan.

Øynenehansrulletbakoveriøyenhulene,og hanfaltiuvett.Kvinnensomhaddetattgrepet,så oppognikket,oghunsomhaddeholdtigjen,nikketogså.

«Smedenherbrukersiomtrentdethanogså,» sahun.«Hvergangvigjørdether.Hanslårarmen utavleddrettsomdeter.Menhanerjostorsom enokseoglikesterk,såhanbrukerhivemeghøyt tilværshvergang!»

22

HunsånedpåHalvdan.Nåiuvettvaransiktet hansforferdeligungt,oghansårentuskyldigut.

«Deterille,»sahun.«Illeatsåungemenn skal…»

Kolrungikktilbaketilbordet,derKarlJernhanskestoogsådysterttversovermotVidar Bengtssønn,somstirrettilbakemedetuttrykkav furtentrass.

KarlJernhanskeløftetstemmenogropte.Han prøvdeåmanetiltaushet,mennåvarsurretav stemmerblittsomlydenavenfoss,ogingenhørte ham.

«Jegskalropedet,»saBjørnGråskjeggestille. Såpustethandyptetparganger,sådentønnestore brystkassenhevesegførhanslappløsropet.

«Stille!Lagmannenskalsidom!»

Detvartordenidenstemmen–endyp,skremmendelydsåsterkatKolrunsynteshunsvaiet avselvemakteniden.Kraftenidenvarvillog overmektigmedenundertoneavnoesomskremte henne…fordihunhaddehørtdetfør.Hunhadde hørtdetdanoeskremteVidarshesteroppei FunesdalenmensRiteogGørilrømteoppdalen medHalle.

Detvarenklangavblodlystogurtid,ogdetble helt,heltstillepådenstoresletten.Allemenneskenestansetogtidde.

23

KarlJernhanskestoetøyeblikksomlammet,og foranhambleknetVidarBengtssønn, SåtokKarlJernhansketilorde,oghansnakket langsomtmedmalmihvertord.

«VidarBengtssønn,deterførtmangeklager motdeg.Medlovstridigemidlerhardulagtunder degprestegårdenogselvemartnasplassenheri Sveg.MedmaktharmennenedinetattgjestehusettilEldbjørg,fordidetliggerpåmartnasplassens grunn,somduhartatt.Dinemennharvoldført segpåhenne,ogdetmennenedinegjører ditt ansvar.»

KarlJernhandskesåhardtpåVidarogfortsatte: «DuharprøvdåsvindletildeggårdenVadstensholm,ogduharhyrtmenntilådrepeRiteUlvhildsdatterfordidetbarevarsønnenhennesdu trengte.Sist,menikkeminsthardulattdinemenn drepedinegenhalvbrorforåfåinntektenefra brua–ogkanskjeforåfåhanskvinne.»

Hantiddeogsåmedavgrunnsdyptalvorpå Vidar,somstirrettilbakemeduttrykksløstansikt.

«JegerlagmannforTrondheimenogJemtland. Somlagmannsierjegdomoverdegpåvegneav kongen,ogetterMagnusLagabøteslandslovslik denbrukesavFrostatinget,somdettetingetligger under.»

Hantiddelitt,ogKolrunundretomhankan-

24

skjesåettertegnpåredselhosVidar.MenVidar Bengtssønnstourørligmediskaldtansikt,kanskje tjueskrittfraliketavfaren.

«Jegtrorduerenveikmann,VidarBengtssønn. Duharbruktavdinfarsstyrkesomomdetvar dinegen,ogdinfarBengtharstyrtdegsometredskapforåutbremaktensinlangsferdselsveiene ogsamlerikdomgjennomdet.Mendettegjørdeg ikkeuskyldigieiendomsranogtingingavdrap.»

Hanhevetstemmentilhanroptesåhøytat hvertørepåtingslettenskullehøre.

«Jegkunnedømtdegfralivet,VidarBengtssønn.Menbådefordinveikhetsskyld,ogfordi dødenerenlettutvei,dømmerjegdegavlandet–ogduskalaldrivendetilbaketilNorgeeller Jemtland.Vitatdadømmesdutildøden.»

Kolrunsyntesåmerkeetdragavundringi detforsteinedeansiktethansdaVidarBengssønn snudderyggentillagmannenogsånedoversletten.Hunventetatnoeskulleskje.Vidarkomtil ågåmellommenneskerhanhaddefartframille mot,menselvomhopenavmenneskerstotett, vekdetilsideoglagetenrenneforham.Likevel vartedetenstundførhantokdeførste,merkelig stivbenteskrittene.

«Duskullehengtham,»saEyvindBolt,høyt noktilatVidarvillehøredet.«Hankommertilå

25

væretilfortredsålengehanerilive.Tromeg,jeg kjennersorten.»

KarlJernhanskeristetsaktepåhodet. «Dendommenbærerhannokiseg,»svartehan stille.

FordiKolrunstoslikathunsålangsetterdenne rennenifolkemengden,såhunenmagerskikkelse ståheltfremst,lutoglittbøyd.Hunmåttesenøye påhamførhunkjenteigjenprestenSimon.PrestenogVidarsåpåhverandre,meningenavdem sanoe.

Vidarkomtoskrittvidereførtremennesker skiltesegutfradeandreogbleståendelikeforan ham.Toavdemvarmenn,ogmellomsegstøttetdeEldbjørg.Nonnensomhaddeforlattklosteretogtattovergjestehusetetterfaren,ogsom Vidarsmennhaddevoldtattogjagetnakenuti skogen.

Hunstegheltinntilham,ogdahunsnakket, varstemmenhøynoktilatmangehørtedenog spredteordenevidere.

«Jegtilgirdeg,VidarBengtssønn,degogmennenedine.»

DetvardesisteordeneKolrunhaddeventetå høre.DetkunnesynespårykketsomgikkgjennomVidarathansyntesdetsamme.

«Hvorfor?»brastdetutavham.

26

DetvardaEldbjørgsadetsomskulleblisnakketvidtogbredtomimangemilsomkrets.

«Fordijegersterkereenndeg.»

VidarBengtssønnstirretmålløspåhenne,før hanfortsatteågå.Stivbentførst,somomhanventetenpiliryggen,menraskereetterhvert.Førhan nåddehestensinløphan.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.