Det snør!

Page 1


Det snør_materie.indd 2

03.07.2020 14:08


Det snør_materie.indd 3

03.07.2020 14:08


Det snør_materie.indd 4

03.07.2020 14:08


Det snør_materie.indd 1

03.07.2020 14:08


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2020 ISBN 978-82-02-67327-7 1. utgave, 1. opplag 2020 Omslagsillustrasjon: Victoria Sandøy Omslagsdesign: Torill Gaarder Design og sats: Torill Gaarder Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2020, Latvia For ytterligere informasjon om enkelttitlene, se tittelregisteret. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Det snør_materie.indd 2

03.07.2020 14:08


SKREVET AV

Elsa Beskow, Tor Åge Bringsværd, Gudny Ingebjørg Hagen, Astrid Lindgren, Haddy Jatou Njie, Charles Perrault, Camilla Unger og Bodil Vidnes-Kopperud SANGER AV

Thorbjørn Egner, Anne Grete Preus, Halfdan Rasmussen og Bjørn Rønningen MED ILLUSTRASJONER AV

Lisa Aisato, Solveig Lid Ball, Elsa Beskow, Line Halsnes, Anette V. Heiberg, Anne G. Holt, Victoria Sandøy, Sandra Steffensen og Ilon Wikland

Det snør_materie.indd 3

03.07.2020 14:08


Innhold  Når himmelen faller ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Tekst og melodi av Anne Grete Preus. Illustrert av Victoria Sandøy.

Snøjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 Russisk eventyr, illustrert av Victoria Sandøy. Oversatt av Jo Tenfjord.

Oles skitur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 Tekst og illustrasjoner av Elsa Beskow. Oversatt av Hans Braarvig.

 Det falt et lite snøfnugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 Tekst av Halfdan Rasmussen / Inger Hagerup, melodi av Tormod Sæverud. Illustrert av Victoria Sandøy.

Nilsen og vottene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 Tekst av Bodil Vidnes-Kopperud, illustrert av Anette V. Heiberg.

Karsten og Petra går på skøyter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 Tekst av Tor Åge Bringsværd, illustrert av Anne G. Holt.

Askepott og glass-skoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 Gjenfortalt av Charles Perrault, illustrert av Victoria Sandøy. Oversatt av Jens Bolling.

4

Det snør_materie.indd 4

03.07.2020 14:08


Mia, Mons og prinsessen som ikke ville le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 Tekst av Camilla Unger, illustrert av Solveig Lid Ball.

Tåketroll på tåketokt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 Tekst av Gudny Ingebjørg Hagen, illustrert av Sandra Steffensen.

Nå begynner den snøtunge stormen sin ferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 Tekst av Astrid Lindgren, illustrert av Ilon Wikland. Oversatt av Jo Tenfjord.

 Se, nå snør det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 Melodi av Carl Michael Bellmann. Illustrert av Line Halsnes.

 Det snør, det snør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 Tekst av Thorbjørn Egner, melodi av Christian Hartmann. Illustrert av Line Halsnes.

 Vi tenner våre lykter når det mørkner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166 Tekst og melodi av Bjørn Rønningen. Illustrert av Line Halsnes.

 Snart sover du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169 Tekst av Haddy Jatou Njie, melodi av Ørnulv Snortheim. Illustrert av Lisa Aisato.

5

Det snør_materie.indd 5

03.07.2020 14:08


Det snør!

Når himmelen faller ned Tekst og melodi: Anne Grete Preus Trykt etter avtale med Live Nation Illustrert av Victoria Sandøy

Det snør – himmelsk korrekturlakk over feilstavet sommer. Og hør – bylarmen forsvinner under dalende flommer. Og vi har hørt at ingen snøfnugg er like, 6

Det snør_materie.indd 6

03.07.2020 14:08


Når himmelen faller ned

og sånne under kan en tenke på en stund. Jeg lener hodet helt tilbake og får et iskyss på min munn. Og får et iskyss. Det snør – stumme stjernesøstre fra ­usynlige munner. Og ør – av angrepet fra myldrende lydløse sekunder. I dag inntas jorden av en himmelsk hær, og uten våpen tvinges hele byen i kne. Alt går litt langsommere her på jorden når hele himmelen faller ned. Når hele himmelen faller ned. Faller ned. Takk for den unyttige snø til bry og til besvær. Nå inntas jorden av en himmelsk hær, og uten våpen tvinges hele byen i kne. Alt går litt langsommere her på jorden når hele himmelen faller ned. Når hele himmelen faller ned. Når hele himmelen faller ned. Hele himmelen. Når hele himmelen faller. Når hele himmelen faller ned. Alt går litt langsommere her på jorden når hele himmelen faller ned. 7

Det snør_materie.indd 7

03.07.2020 14:08


Det snør!

8

Det snør_materie.indd 8

03.07.2020 14:08


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.