Den siste sommeren

Page 1

EleonoreHolmgren Densiste sommeren OversattavKariEngenMNO

EleonoreHolmgren Originalenstittel: Sistasommaren OversattavKariEngenMNO ©2021EleonoreHolmgrenbyAgreementwithEnbergAgency Norskutgave: ©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022 ISBN978-82-02-73908-9 1.utgave,1.opplag2022 Omslagsdesign:KamillaIldahlBerg Omslagsfoto:Johnér&AdobeStock Sats:Type-itAS,Trondheim2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSia,2022 Satti9,9/12pkt.Sabon. Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

«Såveldigsprekvetjegikkeomjeger.»Detknytterseg uroligimageregionenvedtankenpåreisensomliggerforan henne.Kommerhuntilåklaredet?PleierennotererogordnermedsittmensBrittakasteretstjålentblikkpåklokka. Vedenglippspørhunomsykepleierenharlystpåenkopp

«Tenkomallenoenogåttiåringerhaddeværtlikespreke somdeg,Britta,»sierhunmenshunpakkerbortblodtrykksmansjetten.

Foreløpigharaltgåttetterplanen,baredetsistelillegjenstår.Slitenerhun,mensåharhundaogsåværtpåbeina sidenfem.Forikkeåforstyrrenaboeneventethuntilklokka varseksmedådusjeogvaskehåret.Degamlerørenedunkeroghvinernoesåinnihampennårmanbrukervannet. Oghunervirkeligikkedensomsjenererandreitideog utide.

kapittel1

Hjemmesykepleierenkommerpåbesøk.DethaddeBritta nestenglemtiallopphisselsenoverendeligåskullefåreise. Blodtrykketersomdetpleier;stabilt,menlittforhøyt. Smerteneifotenkommeroggår,mendeterikkestortman fårgjortmeddet.Sykepleierenshestehalevipperkjektnår hunbevegerhodet.

Nøklenetilbodenoglistenemedinstruksereromsorgsfulltsortertiplastlommeroglagtframpåkjøkkenbordet. Énfargeforhverttema.Brittaretterpådem.Ikkefordidet ernødvendig.Hererdetingentingsomliggerskjevt.

5

Britta Nåerhunsånærathunnestenkanhøredevelkjentelydene ogkjennealleluktenesomhørersammenmedLindö.Alt dettesomgjørhennelykkelig.

Dennåflekkfriekjolenhengerhuninnidetstoreklesskapet.Perlekjedetharhunlagtidenavlangeeskensomerforet

kaffe,oghunsomellersalltidhardårligtid,takkertilBrittasirritasjonja.InnepåkjøkkenetsukkerBrittaoverforsinkelsen.Ikkeerhunspesieltkaffetørstselvheller.Hunlegger etparpepperkakerpådetblomstretekakefatetmenskaffen bobleritrakteren.Denburdehaværtavkalket.Dapleieren omsidergår,fårhundettravelt.Deternoenpunkterigjen pålisten.

Fettflekkenpådenmarineblåkjolenmåhunjobbemeden stund.Førstfjernerhundetmestemedtrekkpapirogstrykejern,derettertarhunrestenmedgallesåpe.Hunblåser dettørtmedføneren.Littnytteharhundaavhusmorskolensomfarenhennestvanghennetilåta.«Sådublirengod ogtiltalendehustru.»Detblevelsåsomsåmeddet.FlekkenfikkhuniminnestundentilLydiaJonsson,dahunspiste snitter.Selvsagthaddebrødbitenlandetmedmajonessiden ned.BrittatenkerpålilleLydiamenshunjobbermedkjolen.Åliggederheltbortevekkpådenmåtensomvenninnen gjordepåslutten.Brittagrøsseravubehag–måttehunaldri havnederselv.

HuntarframdettryktegravferdsprogrammetmedbildetavLydia.Klappermedfingrenepåfotografietførhun leggerdetiskuffensammenmeddeandredødsannonsene ogheftene.Deterblittsåmyesnitterogsmørbrøddesiste åreneathunharmistetoversikten.Hunerubeskriveliglei avslappelakerekeroguspiseligedillkvaster.Ihennesegen begravelseskaldetserveresvarmmat.Helstensteikavnoe slagifløtesaus,ogsmåpoteterrulletibådestrøbrødogpersille.Sylteagurkerogripsgelétil.Hvisdetidetheletattgår anåfinneenrestaurantsomlagersånnmatlenger,da.Til dessertskaldetværekaffeogkransekake.Hvisnoenvilha etglassvintil,skaldetikkeståpådet.Pengertilgravferden harhunsattavpåenegenkonto.Instrukseneliggeriden grønneplastmappenmerket«Minbegravelse».Deterblitt etparendringerogtillegggjennomårene,mendetbørikke værevanskeligåforståhvordanhunvilhadet.

6

Hunburdekanskjestøvsugekjøkkengulvetførhundrar. Detersmulete,oghunvilikkeblitattforåværeensjuske. Hunfjernerdetverstemedfeiekostenforåslippeåstreve meddenklumpetestøvsugeren.Likevelblirhunandpusten. Hungruersegtilbussturen.Åretførsovnethunpåvei utoverogvåknetførstdabussenhaddesnuddforåkjøretilbake.Såpinligdethaddevært,selvombussjåførenhadde værtbådehyggeligogdiskréogkjørtehennenestenhelttil døren. Nei,detnytterikkeågravesegnedibekymringer.Hun sersegomkring.Kjølevareneskalpakkesneditrillebagen, ogsåeraltklart.Somhunharsettframtildennedagen. HeltsidenhunreistefraLindöpåsensommerenifjor.Det harværtumuligåsvelgeskuffelsenoverathunverkenfikk lovtilellerkunnedratilbake,ognåharhunselvlagttilrette foratdetlarseggjøre.Ikkesåmyesometsekundmerskal hunkastebortavdendyrebaretidenhunharigjen.

medmørkeblåfløyel,ognåpakkerhuneskeninnietfrottéhåndkleogleggerdeninnerstifryseskapetsammenmedde andresmykkene.Hvisnoenskullefinnepååbryteseginn hoshenneforåstjele,blirdenødttilåletebakerteposene ogdedypfrosnebringebærenesomhargåttutpådatofor flereårsiden.DetvarIrissomtipsethenneomgjemmestedetifryseren.Hunvartrossaltgiftmedenpolitimannog burdevitedet.

7

Lydenavtelefonenskjærergjennomstillheten.Hunmå kremtefleregangerførstemmenbærerogblirmerennhes hvisking. «Rosén.» «Sålangtiddettokførdusvarte,mamma…Jegville baresiatjegharetmøteiStockholmidagogkommer innomdegikveld.Jegtarmedmat,såvikanspisesammen.Deterenstundsidensist.»Datterensstressedestemme iøret.Susanne,sommanvanligviskanstilleklokkaetter. Telefonsamtalenekommertirsdagerklokkahalvsjuogfredagerifemtiden,nårhunsitteribilenpåveihjem.Deter dahunfortelleromhvormyehunharågjøre.Jobben.Den

«Erdetnoespesielt?»Brittaprøverågjørestemmennøytral,menuroengirsegtilkjenneibrystet.

«Jegerveldigtrøttomkveldenogvilgjerneviteomjeg fårbesøkellerikke.Synesdudetersårart?»

Susanneavsluttersamtalenutennoemer,somomdetvar morensomhadderingtogforstyrrethenne,ikkeomvendt. EtøyeblikkblirBrittasittendedermedrøretihånden.Hun hartenktutalt,ogsåskjærerdetsegisisteminutt.

«Deteraltsådetmanharigjenforåværesnillogkomme påbesøk…»Stemmenirøretblirskarpere,selvomkommentarenbliretterfulgtavenlitenlatter.Antageligerden mentåskulleglatteoverordene.«Dumaserjoalltidomat jegaldribesøkerdeg,ognårjegvilgjøredet,reagererdupå denmåten.»

tåpeligeleiligheteniSpania.Koret.Barna.HvorforiallverdenringerSusanneidagavalledager?

Brittasukkertungtogmerkerselvathunstrammergrepetrundttelefonrøret.«Detervanskeligformegåplanlegge nårduringersammedag.»

Detblirstilleidenandreendenmensdatterensamlerseg. «VireisertilMarbellapåfredag,ogjegvilgjernestikke innomdegførvidrar.Du,nåroperdepåmeg…jegmå leggepå.»

Selvomtonenermunter,blirBrittaheltkaldinniseg. MistenkerSusannenoe?Hvorforskullehunellerskomme påbesøk,hvisdetikkeerforåsnoke?Hunharalltidhatt enegenevnetilåfangeoppatnoeerpågang.Brittaretter segoppoggjørstemmenmerbestemt:

«Hvilkenrollerspillerdet?Dugjørdauansettingenting påkveldstid?Ellerhardunoefordektpågangsomjegikke vetom?»

Adam AdamventertålmodigpåatAbbesansiktskallyseoppiet stortsmil.Nårsomhelstkommerhantilåflyttesegforå slippehaminn.Siatdetvarenspøk.DunkeAdamiryggen. Leggearmenrundtham.Spørreomhanersulten. Mendetskjerikke.Abbesblikkflakker,oghantørikke engangsehaminniøynene.Varmenfrahusetstrømmerut gjennomdøråpningen,ogdetlukternytraktetkaffeogstearinlys.

Adamtarenavdesmåhendeneisinogkjennerhvordan devarmefingrenerefleksmessiglukkersegrundtenavhans iskalde.«Hanerjævligsøt.»Hanmenerdethansier. Abbelyseropp,mensmiletvisnerlikefortigjen.«Men altså,jegmenerdet.ViharfåttlånehyttaavJennysforeldre, ogdeharstiltetultimatum.Jegfårikkelovtilåtreffenoen avdere.Duskjønnerdet,ikkesant?»

«Jennyblirbareforbannahvisjeglardegkommeinn.»

Abbekasteretengsteligblikkoverskulderensinogsenker stemmen.«Viharjoetbarnnå,ogjegharlovetåbryte heltmeddetgamlelivetmitt.»Hankikkerkjærlignedpå babyensomhvilerienbæreselepåbrystethans.

9

«Mengideglitt,da,Abbe.Deter jeg somtrengerhjelp, deterikkeakkurathvemsomhelst…Etparnetterkanjeg velfåsovepåsofaen,baretildetroerseg?»

kapittel2

«Føritidenkunnejeghagjorthvasomhelstfordeg,»sier hantilslutt,ogsålavtatAdamnestenikkehørerdet.«Men

Abbeshåndklemmerhardtrundtdørklinka.Somomhan villukkeoglåsedørenettersegsåforthankan.Blikketer rettetmotetpunktoverhodettilAdam.

jegvilikkeblidrattinnidendrittenduholderpåmed.Jeg risikererikkefamilienminogdetjegprøveråbyggeopp. Spesieltikkesidendutydeligvisharfortsattåjobbeforden idiotenSamir.»

Adamgidderikkeåsvare.Sviketfradeandrekompisene kanhansvelge,mendetteerfaktiskheltsjukt.Hanprøver åseutsomomhanikkebryrseg,ogsomomhanharen annenplanferdigklekketutihodet,mendeterumulig.Da hansnursegoggårsinvei,mistenkerhanatAbbefortsatt stårpåtrappenogkikkeretterham.Detkreverenenorm viljestyrkeikkeåseetter.

Adamryggernedtrappen.Langsomtsynkerdetinn.Det erkjørt.Abberoperetterhamakkuratidethantrykkerned klinkapåhageporten.Dahansnurseg,serhanenbevegelse bakgardineneikjøkkenvinduet.Hanregnermedatdeter Abbessamboer,Jenny,somholderøyemeddem.Bestekompisenhansharvalgtkjærestensinfremforham.Endahan ogAbbeharholdtsammennestenhelelivet,ogendaAbbe vethvortøftAdamharhattdet.Adamknytterhendenei lommaogkjempermotlystentilågiJennyfingeren. Abbeviftermedenposeogvinkerhamtilseg.MedoverdreventlangsommeskrittgårAdamtilbaketiltrappender Abbeventer.«Jegtenktekanskjeatduvarsultenogtrengte noeåspise.DeterJennysomhargjortistandbrødskivene. Detliggerencolaiposenogså.»

Medraskeskrittfortsetterhanbortoverdensvingete grusveien.Hanharingenanelseomhvorhaner.Ellerhvor hanskal.GPS-enharsugdallbatterikraftutavmobilen,og 10

«Beklager,Adam,menjegsluttetdajegfikkviteatjeg skulleblifar,»svarerAbbe.Hanserbryddutogdytterhendenedyptnedibukselomma.Stårbarbeintidøråpningen meddenenefotenoppådenandre.«Drardutilbaketil byen,eller?»

Enmatpakkesomplasterpåsåret…Adamvilførstbetakkesegfordenynkeligegesten.Mensultengnager,såhan svelgerstolthetenogtarimotposen.«Nice!Duharikkeen siggogså?»

Mensåskjeddedetsomikkefikkskje.Adamkompåkant medSamir,ogryktetspredtesegraskt.Kamerateneholdt segunnaforåslippeåhanoemedhamågjøre.Defleste svarteikkeengangdegangenehanforsøkteåkontaktedem. Detkanhanlevemed,menatAbbeharvendthamryggen, erformyeåtainnoverseg.Abbeoghanharhengtsammen sidendevarsmå,ogernestensombrødre…

11

veiensomburdeføretilbussentilbaketilbyen,erikkelike selvsagtlenger.Hanharaldrihattspesieltgodstedsans,ogi detteområdet,medsåmangeveiersomkrysserhverandre, erdetklinumuligåorientereseg.

HantenkerpåAbbessvikmenshansettersegtilrette undertreet.Prøveråfordøyedetsomakkuratharskjedd. ForholdetderesvarikkepåtoppdaAbbereistefrabyenfor noenmånedersiden,rettetterathanvarblittfar.Dehadde bevegetsegihversinretningoverlengretid.Abbesnakket omåbegynnepåskolen,omåtatakilivetsitt,ogvilleha medsegAdam.MenAdamvillejobbeforSamir.Hanlikte oppmerksomhetenhanfikk,ogspenningenogpengenesom fulgtemed,varhellerikkeåforakte.AltvedAbbeføltes plutseligprektigogkjedelig.

Dadetbegynneråregne,skynderhanseginniskogenfor åsøkely.Bakdenlillehøydenburdevelveienligge?Han fårdetforsegathanhørerlydenavbilerderfra.Hanglir pådeglattesteineneogsnublerirøtter.Dahanandpusten harkommetsegopppådethøyestepunktet,misterhanfotfestetogrutsjerfleremeternedoverpåbaken.Hanlander hardtunderettre.Detgjørvondtiryggenogdenenefoten. Såvanvittigvondtatdetsvirbakøyelokkene.Menhanklareråtasegsammen.Hanerikkekjentforåværesippete. Gråtikkeengangdahanbrakkarmenitredje,endadetvar bruddpåtosteder.Ellerdafarendødeogaltblesvartog bunnløst.Dahelefamilienfaltsammen.

SelvomdenestenikkeharhattkontaktetteratAbbeflyttet,vardetlikevelnaturligforAdamåtabussenhitdahan trengtehjelp.Forhverholdeplasshanpasserte,bledetlitt lettereåpuste.SålangtutenforbyensomdettekomSamir

HanburdeselvsagtharingtAbbeførhandro.Snakkom åværeidiot.Hvaskalhangjørenå?Midtuteihutaheiti,i etsteindødthytteområde.

Regnetfortsettermedfornyetkraft.Vindenriverogsliter igreineneoverham.Småbekkeravregnvannbegynnerå dryppefrahåretognedlangsryggen,oghandraropphetta pågenserenhanharunderskinnjakken.Hanfrysersåhan rister,ogkrypersammenmedarmeneklemtrundtknærne foråholdevarmen.

Detsistedøgnetspillesavsomenfilmihodethans–om igjenogomigjen.Hanstoppervednoenavdetaljskildringene.Tarforsegforskjelligesekvenserforåseomdeter noehanharoversett.Etteratmorenkastethamut,drohan hjemtilSara.Selvomhannølteførhanringtepå,trodde hanetstedinnisegathvishantrygletogba,komhuntil ågietterogslippehaminn.Dethåpetbrastumiddelbart. Hunsaikkeetord,smeltebaredørenigjeniansiktetpå ham.

aldritilåleteetterham.Hanhaddesagtathanskullegi Adamnoenmånederpååskaffepengenehanskyldte,men detstolerhanikkepå.Samirerkjentforåværeuberegnelig,ogkansvingteraskt.Adamharsettdetskjeflereganger.

HanharbehandletSarasomdrittogfårskyldesegselv. Deternestensåhanbarevilglemmedet.Menminnetom hennevarmer.Hanklareråslappeavlittnårhantenker påhvordandemøttespåenfesthosenvennavenvenn, ogavtalteågåpåkaféiGamlaStanetpardagersenere. Handrakkbareenkoppkaffe,menfikkenbitavSaras vaniljebolle.Hunfnistedahunholdtdenforanham,og hansattenestentenneneifingerenhennes.Hunhaddesukkerpånesensomhanforsiktigtørketbort.Hendenehennesvarsomfuglevingeriluftennårhunsnakket,ognårhun bleengasjert,fikkstemmenenlitthesklang.Hunskullebli journalistogskriveomurettferdighet,oghunsnakketom krigeniSyriaogomkjønnslemlesting.«Baresifrahvisjeg praterhølihodetpådeg,»sahunoglo.

12

Hunhaddesterkemeningerogplanerforfremtiden,leste bøker,villediskuterepolitikkogvaroppriktiginteressertiå fåvitemeromhamogbakgrunnenhans.Nårhunlyttet,satt hunmedhodetstøttetihåndenogsmiltesådenskjevefortannenblesynlig.Huninvitertehammedhjemtilfamilien sin,derallevarsomhenne–varme,nysgjerrigeoggladiå prate.Hanbletattimotmedåpnearmer,selvomhanfølte segkeiteteogutilpassideresselskap.Altmeddemvaruvant ogannerledes.

Detvirkersomomhanharbrenthverenesteviktigebro. Moren,Sara,kompisene–tilogmedAbbe.Hvaskalhan gjørenå?Reisehjem?Hanharikkeengangethjem. OppgittgraverAdamframcolaenfrabagen.Idetsamme

13

Demøttesintenstifleremåneder.Hanovernattetoftei denbittelilleleilighetenhennessomhunhaddepåfremleie. MedSarasarmrundtlivetogpustenhennesinakkenfølte hansegsometheltmenneskeforførstegangsidenfaren døde.Hunrevnedfasadenhanhaddesattoppmotomverdenen,ognårhanvaralenemedhenne,kunnehanværeseg selv.Menjomertidsomgikk,destomerreddblehanforat hunskullefinnesegenannen,ensomvarsomhenne.Selv haddehaningenkonkreteplanerfornoesomhelst.

Dethanfølteforhenne,gjordehamsterkoglykkelig,men samtidigogsåsvakogynkelig.Saravarganskeenkeltfor godforham,ogkanskjevardetgrunnentilathanoppførte segsomendrittsekk.Hunkomfornær,oghanventetbare pååbliavslørt.Hanvarlitebevandretitemaenehunsnakketom.Hanlesteikkebøker.Hanliktedataspillogåsepå fotball.Væresammenmedkamerater.Sarakomsnarttilå oppdagehvortomhanvar.Hunkomhelleraldritilåaksepteremåtenhantjentepengenesinepå.Heleforholdetderes varbygdpåengedigenløgn.Detvarbedreåstikkeførhan selvbledumpet.Menhanklarteikkeågjøredetslutt.Lot bareværeåsvarenårhunprøvdeåkontakteham.Holdtseg unnahelttilhunskjøntehvilkenidiothanvar,oggaopp. Hvordankunnehanidetheletattinnbillesegathunville tilgihametterdet?

hansetterflaskentilmunnen,fårhanøyepåkontureneav etenormthusmellomgreinene.Deterinnhylletigråttregn ogseruvirkeligutderdettårnersegopp.Mendetervirkelig,erdetikke?

kapittel3

«Erduframme?»spørdenvelkjente,sprøstemmen. BrittasentusiasmeharsmittetoverpåIris,ognåønsker hunåfølgehenneseksempel.Desisteåreneharhunikke orketåværesåmyepåLindö,forhunharhattproblemer medhjertet.MenBrittasynesatutenIriserdettomtog ensomtiskjærgården.Demåværederbeggeto,hvisdet skalhanoenhensikt,deterdeenigeom.

Hunsettersegilenestolenogstrekkersegettertelefonen.Tasterdetvelkjentenummeret.Irissvarermeden gang,somomhunvissteatBrittakomtilåringeakkuratnå.

Britta DetgjørfaktiskingentingatSusannekommerforåsnoke ikveld,deterbaresnakkoméndagsutsettelse.Brittakan tabussenimorgenistedet.Egentligerdettilogmedbedre, tenkerhunforsegselvdadenførsteskuffelsenharlagtseg. Endagtilellerfraspilleringenrollenårhunharsettfram tildettesålenge.Hungjemmerbagasjensiniklesskapetpå soverommetogskyvertrillebageninnundersengenførhun forvissersegomatsengeteppetnårheltnedtilgulvet.Etter kveldensbesøkvildettatidførSusannefårdetforsegat hunskalkommeinnomigjen.Detgirhenneenlengrefrist fremover.

NåharIrisendeligfåttpacemakerogharforsøktåsamle krefteriløpetavvinteren.Hunkommernoktilåklareen sommerpåhytta.DessuteneralthosIrismyeenklereog merpraktisk.Svigerdatterenhennesgjørrentforhenneog fyllerfryserenmedmiddager.Ikketrengerhunåbenoenom

15

lovtilåfåbopåLindöheller,sliksomBrittamå.Somom hunvarenlitenunge.

«Tenkatdetlikevelskalskje,dethaddejegaldritroddi høst,»sierIrisdaBrittaharoppdaterthenneomatavreisen erutsattmedendag.«Jegtroddejodetgikktrillrundtfor degdadusnakketomåbopåLindö.Dukunnejoikkegå engang,såvondtsomduhaddedet.»

«Jegkommerettersåfortjegkan,detloverjegdeg.Ring megførdureiserimorgen,såjegvetbeskjed.»

«Duvethvordandeternårjegharbestemtmegfornoe.» «Jo,takk,detvetjeg.»Irisler.«Selvomjegnaturligvis synesduburdeventetildetblirvarmereiluften.Deteren uvanligkjøligvårvihar.Kanduikkedrøyedetihvertfall etparukertil?»

«Jegvilikkeventelenger.»

Brittaleggeretpleddoverbeinaoglenersegtilbakeistolen.Hunsukkertungtidethuntenkerpådenulykksalige dagendaaltlikegjernekunneværtover.Selvomdetbarevar sluttenavoktober,vardetkommetadvarselomholkeføre, menhunblesårastløsavåsitteinneogsavnetdendaglige spaserturensinrundtkvartalet.Tilsluttholdthunikkeut lenger.

IrishaddealleredehuspåLindödaBrittakomditførste gang,oglivenedereserblittflettetsammen.Tetterefor hvertår,ikkebarepåLindö,menogsåibyen.Ogsåherbor deetsteinkastfrahverandre.Deringerhverandrefleregangeromdagen,selvomdesjeldenharnoenyttåfortelle.

Hunkomsålangtsomtiltrappenutenforinngangen,for denudugeligevaktmesterenhaddesomvanligværtgjerrig medstrøsanden.Resultatetvarathunfaltoglandetmed beinetunderseg.Detungeparetsomboddeiandreetasje, ringteetterambulanse.Jentablemedhennetilakuttenog holdthenneihåndentilSusannekomstyrtendeinnmedden uknappedekåpasometseilettersegoghårettilallekanter. Brittahaddeforstoresmertertilathunorketåkommentere det.

16

Tobruddpådrohunsegifotensommåttesettespåplass

17

Barnakomselvsagttilåmotarbeidehenne.AlleredesommerenførhaddeSusannesagtathunnektetålahenne værealenepåLindöisåmyesomettminutt.Detvaretter denforsmedeligebussturen.Hvemdetvarsomhaddefortaltomden,haddeBrittaaldriklartåfinneut.Hunhadde ikkenevntdenforandreennIris,ogIrishaddeikkesladret, detvarBrittaheltsikkerpå.Ingentingblebedreavatbarna kjentetilsvimmelhetsanfallenehennes,ogathuninnimellomvarplagetavhjerteflimmer.

igjeniriktigstilling.Detbleoperasjonsammedag,ogi minutteneførhunsovnet,fikkhunetvarsel.Kanskjespilte allnarkosendesprøytethennefullav,envissrolle.Ihvert fallfikkhunettydeligbildeavathunlåisengensinpå Lindö.Detvarsomomhunsov–selvomhunnokvar død–medvinduetåpentogkryssordetvedsidenavseg. Detluktetsjasminihelerommetfradenstorebuskenutenfor.Raslingenhvergangvindengreptakitrekronene,hørte huntydelig.Fuktighetenfradetnestenusynligesommerregnetkjærtegnetkinnethennes.Detvarfredeligogvakkert, virkeligogsamtidiguvirkelig.Opplevelsenfyltehennemed bådestorroogenormbesluttsomhet.Nåvisstehunhvordandagenehennesskulleende,ogathunmåttesørgeforat hunfikkensistesommerpåLindö.Hunvilleopplevealtdet fantastiskederuteéngangtil.

Idenlangerekonvalesensperiodengrublethunoverhvordanhunskullefåoppfyltønsketsitt.Detvarsåmange hindresommåtteovervinnes.Foten.Kreftene.Barna.Tankenevirretideneneogdenandreretningen.Mendetvar egentligikkevanskelig.Detenestehunmåttesørgefor,var åblisterknoktilåklareåkommesegdit.Strakshunvarpå plass,villerestenordneseg.

Susannekomogbesøktehennepåsykehusetetteroperasjonen.BesøketvarnestenoverdaBrittaforsiktigbrakte temaetpåbane.Datterenstoogtråkketutålmodigmedtelefonenihåndenogytterjakkenpå.

«JegtenktejegskulleflytteutpåLindöisommersomjeg pleier.»

PåstoatBrittaslettikkehaddegliddpåisendahunbrakk beinet,menhaddehattetsvimmelhetsanfall.Somomikke Brittavisstebestselv.

Brittahartenktpåalt.IfebruarreistehunuttilLindö sammenmedSusannesdatterAlexandraogkjærestenhennesErik.Snøenlåfortsattifonner,oghunmåtteventei

Altsåvardetbareéntingågjøre,komBrittatil.Holdeseg underradaren.Detvardethunalltidhaddegjortforåfådet somhunville.Huntrentesombesatt.Konsentrertogmålbevisstbygdehunoppstyrkenifotenogbeinet.Tvangseggjennomdrependekjedeligeøktersammenmedenfysioterapeut. Bruktedentungebrevpressensommanualhvermorgenog kveldforåblisterkereiarmene.Gikkoppognedtrappene uteioppgangen.Forikkeåsnakkeomathunlaplaner.Du verden,såmangelisterdetvarblittiløpetavdissedagene, ukeneogmånedenesomvargåttsidenbeinbruddet.Nåsom vårenomsidererkommet,erhunmerennklar.

«Ogmeg.Jegkommer,detloverjeg.»

18

DetbesteavalterathunharfåttmedsegIris.Hverdag snakkerdeifleretimeromaltdethyggeligedeharopplevd derutesammen.Ogomaltdevilgjøreførdeterforsent. Iris,somellersersåforsiktigavseg,hartilogmedoppmuntretBrittatilågjøreopprørmotbarnaogflytteutismug. «Selvomjegbliruroligvedtankenpådegheltaleneidet storehuset.»

«Ja,menduharjoikkeblittyngreakkurat…»

Barnasablanktnei,hvormyehunenntryglet.TilLindö fikkhunikkelovtilåreiseutenfølge.MenBrittatrengtevirkeligikkederestillatelse.Detvardetdummestehunhadde hørt.Såvidthunvisste,vardetingensomhaddeumyndiggjorthenne.Detargumentetfaltikkeigodjord,ogSusanne mumletetellerannetomatdetisåfallvarnoedetgikkan åforandrepå.

«JegharKarlsson.»

«Jegharværtderalenefør.»

«Meddenfoten?»Førstlohun,mendadetgikkoppfor henneatmorenmentealvor,begyntehunåskjelleogsmelle.

Etterdetgikkdetflereukerførhunkomtilbaketil Lindö,mensåfikkSusanneenåpningidetfullpakkede programmetsittogkunnesetteavenhellørdagtilmoren sin.Detvarenvakkermarsdag,ogtilogmedSusanne måtteinnrømmeatdetvarnoeberoligendevedåkjøreut tilLindö.BrittapassetpåågjemmehermetikkiHöganäskrukkeneivinduskarmeneientreen.Hunkanikkesitteder utenmatisommer,oghunkanikkeforlangeatKarlsson skaldraoghandleforhenneiutrengsmål,barefordihun selvikkeorker.

Susanneoghungikkenrundepåtomtensammen.Nå klarteBrittasegmedbareenstokksomstøtte.Snødekketbegynteåkrympesynlig,noensnøklokkertittetfram pågressplenen,ogdetdryppetsmeltevannfratakrennene. PåenavlistenesineoversommeroppgaverskrevBritta: Rensetakrenner.Vedsidenavutedoenhaddeetavtrærne blåstoverende. Fjerntreetveddoen,notertehunmedden grønnepennensin.Susannemumletnoeomatdekanskje kunnedrautendagiferienoghjelpetilmedårydde. DakunnejoBrittablimed.Brittasmiltetildatterenog anstrengtesegforåvirkegladogtakknemlig,meninnvendigkoktehun.ÉnynkeligdagpåLindö–vardetnoeå trakteetter? Brittaharnestensovnetunderdethekledeteppet,mendet erdeiligåsitteogtenkepåhvorbraalthargått,oghvor finthunkommertilåfådet.Ingenskalfåhindrehenneiå oppleveensistesommerpåLindö.Hellerikkebeinetsomnå

19

bilenmensungdommenemåktesegveitilhuset.Despiste suppesomAlexandrahaddemedsegpåtermos.Panelovnen påkjøkkenetmåtteskruspåfullt,selvomBrittabekymret segforstrømregningen.Detvarduggpåvindueneogvakkerrimfrostpåtrærne.FugleneflokketsegrundtmeisebollenesomErikhengteoppigreinene.Daingensådet,gjemte Brittagodtplastpakkedesuppeposerogetglassmedrødbeterbakkakkelovnenistua.Sherryflaskenhunhaddefåtttil jul,sattehunivitrineskapet.

dunkervrangvillig.Detervelfordihunharværtsåmyepå fartendesistedagene.Hunreisersegforsiktigoppogvrikkerpåfotenforåfåblodomløpetigang.Deternokbarebra atavreisenerutsatt.Detvillehaværtvanskeligådraidag. Tilogmedetsåenkeltgjøremålsomåfåpåsegskoene,blir etprosjekt.Endahunharkjøptnye,myke,somdetbareer åstikkefotennedi.

kapittel4

Hanlarbagenliggeogsmygersegmothuset.Ingenlys ertent,ogdetståringenbilerparkertutenfor.Ingentegn tillivinne.Hanskyndersegtilbaketiltreetsitt.Detregnerfortsatt,menhvishanstårpressetinnmotstammen, girdetlikevelenvissbeskyttelse.Motløsstirrerhannedpå dehvite,dyresneakersenemeddetaljerisemsketskinn.De drypperavregnogerfulleavjordogblader.Deterbareet parukersidenhankjøptedem.Jentaibutikkensaathan burdeimpregnereskoeneførbruk.Fordihangjerneville imponerehenne,påstohanathankunnekjøpenyehvis debleødelagt.Hanbetaltekontantmedpengerfraseddelbunteniforlommapådennyejeansen.Kompisenesomvar med,lohøyt,mendesåmisunneligeut.Dehaddeikkeråd tilåkjøpesådyretingsomhan.Etterpåinvitertehandem medpåMacker’n.Nåstårhanoggjemmersegunderettre iøsenderegnvær,menskameratenehanssikkertkosersegi varmenetstedoggliseravathanhardummetsegut.

Adamtarforsegdefåalternativenehanhar.Førsteprier fortsattåkommesegtilbaketilbyen,menhvordan?Deter

Adam AdamslukerbrødskivenefraAbbeutenåslippehusetmed blikket.Hantarsegnestenikketidtilåtygge,såsultener han.Dahansetterenbrødbitihalsen,måhandunkesegi brystetforåfådentilåløsne.Magenroperettermer.Han tarframtelefonenforåsjekkeklokka,ogbannerfrustrert dahanblirminnetpåatdenerdød.Hanmotstårlystentilå kastemobileninnblanttrærne,deternyestemodell,ogden erbarenoenukergammel.Kjøptforpengersomerårsaken tilsituasjonenhanbefinnersegi.

21

Tankenpååbryteseginnhosnoen,følesikkebra.Han nøler.Hanburdegåidenretningenhantrorbilveienligger, ogprøveåfåhaiktilbake.Mensnarterdetmørkt,oghvor skalhangjøreavseghvishanikkeklareråkommesegtil byen?Tankenesurrerihodet.Tilsluttlanderhanpåathan måovernatteihuset,detfinnesingenbedreløsning.Hangår endaenrunderundtdenstore,dystrevillaen,kjennerpåalle dører,løfterpåkrukkerogmatterforåseomdetergjemt ennøkkeletsted,slikdetofteerpåfilm.Deterdetikke. Besluttsomvelgerhanutetvindupåbaksiden.Deterdelvisskjultbakenstorbusk,ogdetvilikkesynesatdetliggerknustglasspåbakken.Detburdedessutenværeenkeltå krabbeinngjennom.Førsttrengerhanenstokktilåknuse enavdesmårutenemed.Dakanhanstikkeinnarmenog vippeoppvindushaspene.Klarerhandet,erdetikkesnakk omhærverk,mersomomhansøkerlyfornatten.Kanskje hankansendeeierenpengertilnyrute.Somomdetkommer tilåskje.Hanerblakkogharenstorgjeldhanskalbetale Samir…

omtrentikkepengerigjenpåkortet,ogkontanterharhan ikke.Somhanangrerpåallepengenehanharsløstbortden sistetiden.Påsånthanikketrenger.

Plutseligoppdagerhanatrammenpåvinduetlengstunna bulerenanelseut.Hantartakikantenogmåbitesegileppenforikkeålehøyt.Vindueteråpent.Detmåværeettegn avnoeslag.Værsågodogstigpå.Bortfraregnetogfuktighetensomgjøratdetikkeermuligåtenkeklart.Hanskyndersegåhentebagen.Kjennerknaptnoksmertenefrafallet lenger.Adrenalinethartattover.Detpumperrundtikroppenoggjørhamskjelvenogsterkpåenogsammegang. Hanstikkerhendeneinnigenserermeneforikkeåskrape

Hvishanklareråtaseginnihuset,kanhankanskjetørke klærneogfåvarmenikroppen.Medlittflakserdetdessuteninnlagtstrømslikathankanladetelefonen.Dakan hankjøpeenSMS-billetttilbaketilbyen.Materkanskjefor myeåhåpepå,mensnartmådetdaværehansturtilåha helletmedseg.

22

Skuffetfastslårhanatpanelovnenikkefungerer,uansett hvormyehanvrirbryterenframogtilbake.Detfristerikke åkleavseg,menhanhengerlikevelytterjakkenoverenstolrygg,vrengeravsegdenvåtejeansenogleggerdenpåstolen vedsidenav.Føtteneoglåreneeriskalde,oghanmasserer demforåfåigangblodomløpet,førhanskiftertiletpar tørrestrømperfrabagen.

segopppådeskarpegreinenefrabuskenførhanålerseg innavvinduetoglanderpågulvet.Detervanskeligåpuste lydløst,oghjertetdunkersåhardtathannestenikkeklarer åliggestille,likeveltvingerhansegselvtilålytteogvente. Deterikkeenlydåhøre.Bareregnetsompiskermeduforminsketstyrkeutenfor.

Hankunnehatrengtavispapirtilåleggeiskoeneforåfå demtilåtørke.Enpåminnelsefrafaren,fradenandresiden. Hanvaralltidnøyemedskotøyet.Pussetogsattedeminn medskokrem.HanvillehakjeftethaddehansettAdamsnye sko.Menhvisikkefarenhaddeværtdød,villeikkeAdam trengtågjemmesegietubebodd,iskaldthus.Dahadde hansittethjemmepåkjøkkenetsammenmedfamiliensinog spistmorenshjemmelagdemat.Hanvillehafullførtvideregåendeskolemedbrukbarekaraktereroghattfremtidsut-

23

Påenstolfinnerhanetbruntpleddsomhanhengerforan vinduet.Tyngdenfårgardinstangentilåbøyeseg.Rommetluktergammeltoginnestengt.Møblerstårstabletoppå hverandre.Etbarnebassengiplaststårlentinnmotveggen,halvveistømtforluft.Enblåkurvmedødelagthåndtakinneholdersolblekteplastbøtterogspader.

Hanstikkerladerenienkontaktoghørertelefonenvåkne durendetilliv.Deterenlettelseåviteathansnartkanfå kontaktmedomverdenen.Daeridetminsteenavhensiktenemedinnbruddetoppfylt.Hvisdetidetheletattkan regnessominnbrudd:Vinduetvaråpent,oghanharikke ødelagtnoe.Uansettkanhanovernatteherogtenkeuten plan.Engodnattssøvnløserdetmeste.Detharmoreninnprentethamheltsidenhanvarliten.Søvnsombotemiddel motsmerte,uløseligeproblemerogtilogmedugjortelekser.

Førhandrar,måhanprøveåfinnenoeåspise.Hansetter vinduetpåvidtgapforåhafluktveienfri.Derettergårhan utidenmørkegangen,åpnerendørogfortsetterinnidet somseruttilåværeenstue.Detergardinerogplastblomsterivinduene,menmøbleneergamleogumake.Tapetethar løsnetfraveggene,ogmalingenflasseravitaket.Detlukter gammeltoginnestengt,somomingenharboddihusetpå

Buksaerfortsattfuktig.Handrardenpåseg,selvomdet erubehageligmeddetstive,kaldestoffetmothuden.Akkuratidethanstikkertelefonenibaklomma,hørerhanatdet kommerenSMS.Denerfrasøsterenhans.

Hanharværtvåkeninestentodøgn,ogdetsviriøynene avtrøtthet.Sengenidetenehjørnetavrommetserikkespesieltinnbydendeut,mendenfårgjørenytten.Hanslukker lysetogkryperinnunderetteppesomdetluktermuggav. Helesituasjonenerutroligubehagelig.Hantrøstersegmed atdetidetminsteerbedreennåliggeuteellertilbringeenda ennattisykkelskurethosmoren.

Dahanvåkner,erdetlystute.Pleddethanhengteforanvinduet,liggerpågulvet.Hanharsovetikorteintervaller,redd foråblioppdaget.Telefonensomerfulladet,viser12.07. Ingennyebeskjeder.Hanåpnervinduetogtrekkerinnden friskeluftenidypedrag.Tunge,gråregnskyerliggerpårad ogrekkeovertretoppene.Deternokkloktåstikkemensdet ennåeropphold.

blirsåuteavsegathanmåsettesegnedpågulvet.Hanser ansiktethennesforseg.Scenendahanforlotleilighetenspillesavforham:Hvordanhunsnuddesegforåslippeåse hamdra.Hanskalsvarehenne–nårhanerpåetbrasted. Nåraltharordnetseg.

sikter.Hvisikkefarenhaddedødd,villeikkeSamirklareå åleseginnifamiliensomengiftslangemedfalskomtenksomhetogpengersomlokket.HvordanhaddeAdamklart ågårettifella?HvorforhaddehaninnbiltsegatSamirville hamvel?Detervanskeligåskyvefrasegdemørketankene.

Hvorerdu? L Detvendersegimagen.LilleIsa.Adam

24

Sålydløstogeffektivthankan,fortsetterhanletingen. Ideneneendenaventreenskjuleretforhengavstoffen roteteogtranggangsomløperlangsmedhuset.Slittekrokketkøller,yttertøyihaugerogenrustenkulegrillstårstablet motytterveggen.Påmotsattsideførerdøreneinntiletpar overfylteboder.Hanskalakkurattilåsnuoggåtilbakeda hanoppdageratdeteretspiskammersbakdensistedøren. Dørensmellerigjenbakhamidethantaretskrittinn.Panikkenfårfestemenshåndenfamleretterlysbryteren.Han blunkerdalysetkommerpå.Påenavhyllene,blanttomflaskerogglasskrukkeruteninnhold,stårdetenensligboks medravioli.Tankenpåathansnartskalfånoeimagen,gjør hamsåopprømtathanfårenergitilåletelitttil.Detervel ikkehelturimeligatdetfinnesmermatietsåstorthus?

Trappenknirkerbetenkeligdahanfortsetteropptil annenetasje.Hjertethamrer,oghanventernestenatnoen skalriveoppenavdelukkededørene.Meningenkommer. Medhermetikkboksenihåndenglirhangjennometrom medetspisebordimidtenogenenormlysekronehengende itaket.Restenavværelseneiannenetasjeseruttilåvære soverom.Etbadehåndklehengerpåenkrokietavdem. Etparsolbrillerogenpocketbokliggerpåetnattbordiet annet.Detserhjemmekoseligut.Hvishanbarekanfåtak imermat,kanhangodtblietpardager.Hanskalgjøre etsisteforsøkmedvennegjengen.Detersikkertnoensom

Gulvplankeneknirker.Hvergangdunkerhjertetsåhardt athankanhøredet,likeveltvingerhansegvidere.Innepå detstorekjøkkeneterkjøleskapetskruddav.Detfreseri rørenedahanåpnerkranen,mendetkommerikkesåmye somendråpe.Ienbrunkeramikkskålmedlokkvedsidenav komfyrenerdetsukker.Påenhyllefinnerhannoenteposer ogetparboksermedgammeltkrydder.Ellersvirkerdetsom omkjøkkenetertomtformat.Hanåpnersamtligeskuffer ogskapihåpomåfinnenoespiselig.

25

langtid.Hvishanfinnerferskespor,stikkerhanumiddelbart,oghankasterhyppigeblikkbaksegforåhuskerømningsveienmenshanlistersegvidere.

harprøvdåfåtakiham,mensomikkeharkommetfram pågrunnavdendårligedekningen.Detfølessomomting eriferdmedåsnu.Kanskjehanendeligharfåttlittflyt. Utforskningenavdenøversteetasjenfårvente,istedetskynderhansegnedpåkjøkkenetforåvarmeoppmaten. Hørtehannoe?Dengrønnmaltetretrappenknakerunder tyngdenavhamidethanstoppermidtietskritt.Anspent blirhanståendeoglytte.Detblåservoldsomtutenfor,så antageligerdetvindensomspillerhametpuss.Kanskjevar detbareengreinsomslobortidebukletevindusrutene.Han slipperpusten. Dørentilkjøkkenetgårtregt.Hanhuskerikkeengangat hanlukketdenetterseg.Foråfådenoppmåhantaialt hankan.Denåpnersegtilslutt,mendetkommerenskramlendelydfradenandresidendahåndtaketløsner.Han bøyersegnedforåtadetopp,ogeriferdmedåretteseg oppigjendahanoppdagerføttene.Midtpågulvet.Ietpar svarte,fornuftigeskomedelastisksnøring.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.