De nakne

Page 1

ØisteinBorge Denakne

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022 ISBN978-82-02-75976-6 1.utgave,1.opplag2022 Omslagsdesign:MariusRenberg Omslagsfoto:GabrielRamon Sats:Type-itAS,Trondheim2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSia,Latvia2022 Sattmed10/12pkt.Sabonogtryktpå60gHolmenBookCream2,0. Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

«Jegersummenavaltsomgikkførmeg,avalt jegharsettværtgjort,avaltgjortmotmeg.» salmanrushdie Midnattsbarn

Suzannevilgjernelevelittlenger.Noenukeridetminste. Lengenoktilåfåfortaltsinhistorie.Hunharsnakket medandredødsdømtepåavdelingen,kvinnersomdrømmeromåsefleresoloppganger,ellerhørebarnelatternår detlekesiparken.ForSuzanneerdetbarehistoriensom erviktig.Dethunharværtigjennom,hvorfordetgikksom detgikk.Historienskalføresipennen.Hunharingenerfaringsomskribent,menhunharlestmye,sådetteskal hunklare.Bokaerinnkjøpt,skinninnbundetmednesten tohundrelinjertesider.Midtpådenførsteharhunskrevettittelenmedstorebokstaver: SUZANNESEVANGELIUM

Nåbledøreneåpnet,ogfolkbegynteåsigeinn.Han ventettildeflestevarkommetinnenfor,førhankrysset parkeringsplassenoghengtesegpådesiste.Ivåpenhuset stoenfromtutseendekvinneifemtiåreneogdelteutpro-

1 Aarhus Danmark Januar2001

DenhvitkalkedekirkenlåvakkerttilpåetnesutmotKattegat.Arkitektoniskvardensværtenkel,énstorogenlitt mindredelsomhangsammenirekke,beggepåførtsaltak belagtmedlapphelleriskifer.Denminstedelenvarmuligensblittføydtilsomenutvidelseetterhvertsomsognet haddevokst.Hvavisstevelhan?Selvvarhanengudløs fritenker.

9

Bilenhansstobortestpåparkeringsplassen,plassert medbakendenmotinngangsdøratilHerrenshus.Han haddeplukketoppdenlilleOpelenhosHertzbilutleie, klaroverfarenforatnoenkunnekommetilågjenkjenne hansegenbil.Isladrespeiletholdthanøyemedklyngenav menneskersomstoutenforogventet.Tjuefem–trettipersoner,deflestekleddisvart,alvorstyngede,slikdetsømmersegienbisettelse.

Isammesekunddrohankjenselpådenblåkledde.Nina Salomonsen,Danmarksukronedepornodronning.MajoritetseieriLustMax-konsernet,medenårligomsetningpå bortimotenmilliardkroner.Filmer,blader,sexshopsog gudenemåttevitehvamanellerskunnetilbyskandinaver ogtyskeresomkjentedensøtekløen.Enbeintøffforretningskvinne,ogdensomiytterstekonsekvensvaransvarligforSuzannesskjebne.Énavdetrehanhaddereist tiltalemot,funnetskyldigogdømttildøden.

gramhefter.Hantokimotsitt,brettetdetsammenuten åsepådetogstappetdetnediinnerlomma.Hanvisste atdetvarbildeavhennepåforsiden,oghanorketikke det.Ikkenå.Tilalthellvarbeggedetobakerstebenkeradenetomme.Hantokplasspådenvenstre,ytterst motmidtgangen.Foranalteretstokisten.Skinnendehvit ogdekorertmedrøderoserogsverdliljerpåensengav grønt.

Endamemedensmalbremmethatt,utstyrtmedslør.Hattenvardypblå,sammefargesomdethankunneskimte avdraktenhennesoverryggstøet.Nåvendtehunsegmot mannenpåsinhøyreside,løftetslørethalvveisoppog hvisketnoetilham.

Klemtenefradetfrittståendeklokketårnetutenforstilnet,ogelegisketonerstegfraorgelpipenebakham.Han stålsattesegfordetsomskullekomme.

Ogder…underblomstene,underlokket,lå hun.Hans kjæreSuzanne.

Sittendealenepåbenken,lukkethanøyneneoghvisketsittmantra,sålavtatbarehankunnehøre: Voktdere, Satansrovdyr,forjegerdennådeløsejegeren…

KjøreturentilbaketilAarhustokhamendrøyhalvtime. UnderveistenktehanpåPrebenMadsen.Dehaddevært 10

Blikkethansfaltpåetbakhodenoenraderforanham.

omgangsvennerienårrekke,fremtiletpunktderPreben bestemtesegforåspepålønnenhanmottoksomferskvaremedarbeiderhosSuperBrugsen.DenfatalebeslutningenkomsometresultatavmøtetmedGoranJankovic,en eks-jugoslavsomdukketoppvedbardiskenpå PindsCafé, derPrebenhangdaglig.Detokomisnakk,diskuterte altfrafotballtilamerikanskpolitikk,ogetterfire–fem gemyttligekvelderpåPindsfikkPrebenettilbudhanfant detvanskeligåavslå:

200000kronerforenjobbsomvilletahammindretid ennennormalarbeidsdagikjøttdisken. Jankoviclaikkeskjulpåatjobbeninnebarenviss risiko.Sjuforsegledepakkersomhverinneholdtfemkilo hasj,skulleleverespåulikeadresseriAalborgogOdense. Prebenbaometdøgnsbetenkningstid,etdøgnhanbrukte tilundersøkelserpånettet.Hvishanblestoppetmedtrettifemkilohasjibilen,villedetfortblito–treåriburet. Menhvorstorvaregentligsjansenforåblitatt,sålenge hanikkeskullekrysseenlandegrense?

Hansevnetilåholdemunn,kombinertmedengrad avstillfarensjarm,haddeskaffetPrebenmangetvilsomme

11

Ganskestor,vistedetsegdahanblevinketinnien politikontrollpåmotorveienmellomAarhusogAalborg. Detvistesegdessutenatpakkeneikkeinneholdthasj, mentjuekilorenheroinogfemtenkilokokain.Solgti mindrekvantarepresentertedetteengateverdipåbortimottrettimillionerkroner,hevdetaktorisinåpningsprosedyre.EtterinnstendigerådfrasinadvokatunnlotPreben årøpekildentilelendigheten.VedhjelpavovervåkningsbilderfraPindsCaféhaddeadvokatenbraktpådetrene at«GoranJankovic»egentlighetNemanjaDivac,enprofilertskikkelseidenserbiskemafiaen.Enmannmanikke tystetpå,dersomPrebenønsketåkommehelskinnetfra denuheldigeaffæren.

Preben:Hvatrengerdu?

HanringtePrebensammekveld.Etterlittmimringkomde tilsaken.

kontakteriHorsensStatsfengsel.Nåvarhanpåfrifot igjen,etteråtteårbakmurene.

Preben:Detlarseggjøre,mendetvilkostedeg. Han:Hvormye?

Preben:Dentypenvareharikkeveiledendepris,men jegvilgjettepåetstedmellomtjueogtrettitusen.

Preben:Gimegnoendager.Jegringerdeg. Etteratsamtalenvaravsluttet,blehansittendeog tenkeigjennomplanen.Våpenetmåtteprøveskytesnår detvarmottatt,menhanstidligeremedlemskapiAarhus Pistolklubbgjordeselveskytetreningenoverflødig.Det nestehanmåtteskaffe,varenskarpkniv.Detkunnehan ordneselv.DenstørsteutgavenavStanley-knivenville duge.

Han:Ennyerepistolavkurantfabrikat,ensomikkeer sporbar.7,65eller9mm.Ogenlyddemper. (EnkortpausefraPreben)

Han:Greit.Nårkandenleveres?

EtkaldtdragfraNordsjøenfeideoverdenlangesandstrandaderbilenestoparkert.ThorSindingvendteryggenmotvinden,gjordehåndenhulogtenteensigarett. Uteibølgenekunnehanskimteengruppekite-surferesom håndtertenaturkreftenemedubesværeteleganse.Hanble ståendeogbetraktedenviltrevannballettenmenshan røyktesigaretteninntilfilteret.Tråkketsåsneipenomhyggelignedisandenogvendtesegom.Jenny,regiassistentenhans,komsmåløpendemothamfradegressbevokste sanddynenederdagenslocationbefantseg.Hunnådde frem,lettereandpusten.

13

Løkken/Aarhus 10.januar2022

Defembilenevarskinnendehvite.Enminibuss,enkassevogn,toSUV-erogensedan.Enplettfrikvintettistål, glassogaluminium,hvismansåbortfraatenpasserende sjøfuglhaddelagtigjensittfornødnenederstpåsedanens eneforskjerm.Karosserienevarfoliertmedrødogsvart antikva-skrift: «PornodrapeneiAarhus» Entruecrime-produksjonfra HungryPeopleProductions

2

Detreamatørskuespillernesomskulleiaksjonforan kameraene,tomennogenblondkvinne,haddefåttsine instruksjonerfraSinding.Foreløpigvardekledditjukke frottékåper.Denlille,barmfagreblondinenvardessuten blittutstyrtmedengrønnallværsjakkesomkostymeansvarlighaddehektetoverskuldrenehennes.

Sindingstosammenmeddetokameraoperatørene.Den ene,enskjeggetepluggsomgikkundernavnetBamse,var sjeffotografforserien.

Bamsesmilteiskjegget.HanhaddeværtB-fotografpå

«Vierklare,Thor.»

«Allstorkunstkreverengradavoppofrelse,»saSinding. Replikkenvaravlevertmedselvironi,ogJennykjente hamgodtnoktilåvitedet. Inneblantsanddynenevaraltriggetklart.Lamperog reflektorerpåstativ,lydogtovideokameraervarkablet oppogklargjort.Sindingsregimonitorstoplassertilyav etstortseilsomskjermetmotdenverstevinden.Scenen skullegjenskapeenvakkersommerdagfortjuetreårsiden. Irealitetenvistetermometeretknappeåtteplussgrader,og ivirkelighetensverdenvilleingenfinnepååknulleutendørsunderslikeforhold.

«Vikjørerhåndholdtsomavtalt,»saSinding.«Oghusk –viskalikkesepikk,verkenhengendeellerstående,dersomguttaskullebliinspirert.Pupperogrumpergårbra, meningendvelingderheller.Hungryhåperåselgedenne serientilTV-selskaperilandsomermindrefrivoleenn Danmark.»

«Vårelettkleddetalenterogså?»

«Jegtrornokdegruerseglitt,menja–destårparat. Fremdelesmedbadekåpenepå.»

14

Hunsmilteskjelmsk.

etparavLarsvonTriersspillefilmer,ogsettverretingenn dette.

«Jegtrorfaentutemegvigårrettpåetopptak,»meldte Sindingfrasinplassbakmonitoren.«Jegkanfølelykken ståminforherdedesjelbi.»

«Kjørlyd! » «Går.» «Kamera! » Éngrovogénlittspinklererøstmedettsekundsmellomrom:«Går.»

«ACTION! » Dethaddebegyntåmørknedadefembilenereturnertetil Aarhus.Sisteopptaksdagvarunnagjort,ogkveldenskulle avsluttesmedenfellesmiddagpåRestaurantFerdinand. ItilleggtilstabogskuespillerehaddeSindinginvitertnoen avdemestsentralemenneskenehanintervjuetiforkantav prosjektet.Folksomistørreellermindregradvardirekte involvertidrapssakensomrystetbådepornobransjenog restenavlandeti2001.

Jennyrakteentommeliværet.

«Avmedbadekåpene,»sahun. Trekropperbleblottlagtidenkaldevinden.Ingenav demhaddeværtnakneforanetfilmkamerafør.Nåskulle deskapeillusjonenavenvellystigtrekant.

DetbleservertlaksfraFærøyene,enutsøkttartar avoksekjøtt,ogkirsebærkaketildessert.Hvitburgunderogrødbaroloiglassene.Sindingnippetforsiktigtil sitt.Hansarbeidsdagvillestrekkesegendanoentimer utoverkveldennårmiddagenvaravsluttet.Vedregissø15

«Gjørklartilprøve,»kommanderteJenny,somfungertesomproduksjonensinnspillingsleder.

ThorSindingtrakkpustenogfestetblikketpåmonitorskjermen.

«Deterikkeverreennatdukansvippemeghjemom, håperjeg?»spurteHolm.

BeggegaJennyenklem,førdegikkbortometparandre bordforåtakkegamlekjenteforvelgjennomførtsamar-

«Jegtakkerformeg,»sahan.«Jegmåstillepåsettet klokkaseksimorgentidlig.»

rensbordsattJenny,Bamse,lydteknikerenPoulQvistog innspillingsteknikerNielsHolm.Detresistnevntehadde tilsammenmerennhundreårpåbakenifilmbransjen. Sindingforetrakkåjobbemeddrevneveteraner,fremforungekjekkasersomvalgtefilmbransjenfordidebetraktetdensomkul.TobordbortenforSindingssatt skuespillernemedhodenestukketsammenilavmæltsamtale. «Gaddvitehvadesnakkerom?»saJennymeden hodebevegelsemotdetre.

«Umuligåvite,»menteBamse.«Detkanværealtfra misnøyemedhonoraret,tilenplanomåfølgeoppdagens mestdristigescenerpåhotellet.Utennoeformforhonorarinvolvert,forhåpentligvis.»

Sindingflirtelydløst.Bamsevarenlegendeidetdanske filmmiljøet,endrivendedyktigfagmann,menogsåenløs kanonsomikkeunndrosegåfyreløsialleretninger,en tendenssombleforsterketnårhanhaddefåttnoenglass undervesten.

«Detgårbra,»bekreftetQvist.

16

«Laosssatsepådetsistealternativet,»saSinding.«Jeg fårikkeskvisetenkronetilutavHungry,omjegsåstillerpåproduksjonskontoretmedfinlandshetteogavsagd hagle.» Etterdessertogkaffebegynteselskapetåløsesegopp. Flereavdemskullerettpåennyproduksjonnestedag.En avdemvarPoulQvist.

KlokkanærmetsegmidnattdadagenssisteinnstillingflimretoverskjermenpåSindingsiPad.Scenenvarentotal, medkameraposisjonpåskråbakmannensomstooppreist. Kvinnenstopåallefireforanham,mensmannnummerto tilsynelatendepumpetpåforhardelivetbakhenne.

Hanskvatttilavdeniltrelydenfradørklokka.Pauset iPadenogvendtesegmotlyden.Hvemihelvetevardet somdukketopppådennetidenavdøgnet?Hansjekket mobilen,derlydenvaravslått.IngenoppkallellerSMS.

«Tidenfosseravsted,»konstatertehanogreisteseg. «Jegmåseigjennomdetvigjordeidag,førjegkantakvelden.Hardufilen,Jenny?»

PornodrapeneiAarhus.

Sindingsjekketarmbåndsuretsitt.

Hunstakkhåndennediskulderveskaograkteham harddisken.

ivirkelighetenspornofilmerogså, tenkteSinding.Ienfortidhanhelstikkesnakketom,haddehanmøttmangejentersomirealitetenhatethvertsekundavdetsomskulle illuderetøylesløsgledeogkåtskap.Tankenehansgikktil SuzySaint,denpurungepornoskuespillerensomenkort stundnøtstjernestatushosLustMaxEntertainment.CarstenNørby,enbetroddhjertevennpåtampenavlivet hennes,haddeværtblantkveldensgjesterpåRestaurant Ferdinand.DetsammegjaldtHenningBjerre,enjournalist somdekketetterforskningenavsakeni2001,samtAugust Jersild–førstebetjentensomhaddeledetpolitietsarbeid. Sindinghaddegjennomførtsamtalermedalletremenshan skrevmanusettil

Hunserikkeakkuratuttilånytedet,menslikerdetjo

beid.Deleravfilmbransjenvarenstorfamilie,selvomde flestevarfrilansere.

«Detfinneskanskjekjedeligeretingåglopåenndagens stoffnårmansitteraleneienleilighet,»glisteBamse.

17

Nyringelyd,lengreogmerinsisterendedennegangen. Regissørenreistesegtungt,kryssetgulvetogåpnetinngangsdørapågløttmedsikkerhetslenkenpå.

EtblaffavirritasjoniSindingsblikk. «Oghvavardetdutenkte?Noeviktig,håperjeg?Jeg sitteroggårigjennomdagensopptak.» «Definitivtviktig,ikkeminstfordeg.» Sinding,somikraftavsittfaglestemimikksomen mesterpianistlesernoter,kjenteetstreifavuro.Gjestens stemmesatteetrungendepunktumfordenkortesamtalen. «Jegtenktedetvarviktig,faktiskhelttvingendenødvendig,atdudørikveld.»

Sindingnølteetøyeblikk,førhanhektetavlenken. «Stigpå.» Hanlukketdøraogkonsentrertesegomdennyankomne. «Nåerjegspent,»tilstoSinding.«Hvavardetduoverhørte?» «Sajeg’overhørte’?Jegmenteåsi:Jeg tenkte noeibussenpåveihjem.»

«Å…erdetdeg?»saSindingforbauset.«Hvastårpå?» «Jegoverhørtenoeibussenpåveitilrestauranten.Noe jegabsolutttrordubørkjennetil.»

BogartBullstårvedendenavdenlillesprinkelsenga.Der harhanståttinestentiminutter,utenathanersegdette tidsforløpetbevisst.Hanstudererbarnet,granskerdet veslemennesket,somomdeterførsteganghanserhenne. Barnetsegneøyneerlukket,detlilleansiktetubevegeligi dethanhåpererdrømmeløssøvn.

3

HanminnesvagtetavsnittienannonseforVolvat MedisinskeSenter.Noeomathvismantokenårlighel-

19

Oslo 13.januar2022

ToårgamleCarinaSandBull,oppkaltetterChristines avdødefarmor.

Mirakletfølesommuligendastørredennegangen.KanskjefordihanmistetAnineførhunrakkåblitenåring, kanskjefordihanselvbareharnoenmånederigjentil femti.Refleksjonenmunnerutifebrilskhoderegning.Han vilværesekstitrenårCarinakonfirmeres.Sekstiseksnår hunbegynneråstudere.Godtoversytti,eller–gudforby –nærmereåttinårhanskalførehenneoppkirkegulvet, derenmerellermindrelovendepartnerventervedalteret.Skjønthvemkanforutseskjebnensluner?tenkerhan. Kanskjeliggerjegienkisteforandetsammealteretfør hunblirgammelnoktilåkjøremoped.

Uangripeliglogikk.Ståendevedbarnesenga,tarhanbeslutningen.HanvilringeVolvatimorgen,såfortsentralbordetåpner.Hansjekkerbabycallenpånattbordet. Blinkende,grøntlys.Etsisteblikkpådetsovendeunderet,førhanriversegløsoglukkerdøratilværelsethennes stillebakseg. Christinegløttetoppfranettbrettetdahankominnistua. Trakkdenenehviteproppenutavøret.

«Altbraderinne?»

«Hunsoversomdenprinsessenhuner,»sahanogsank nedisofaenvedsidenavhenne.

sesjekk,villeutfalletbliettavto:Duvarfriskogrask,en visshetsomisegselvvarenergigivende.Imotsattfallville undersøkelsenavdekkeruskimaskinerietpåetsåtidlig stadiumatproblemetsomregelkunnebehandlesførdet blelivstruende.

Bullkjenteetblaffavmotløshet.Hvaventetdetlillebarnetifremtiden?Carinasådagenslysbareukerførpandemienvaretfaktum,påettårsdagenhennesstormethøyreekstremenasjonalisterkongressbygningeniWashington, 20

PåiPadenflimretdetbilderfraBBCNews.Formelt kleddemennogkvinnervedetlangtmøtebord,kryssklippetmothektiskebilderavmilitærtutstyrogpersonell. Fraproppenhunholdtihånden,kunnehansvakthøre reporterensstemme.NyhetsjunkienChristineSandsvergettildenlille,bærbareskjermen.Mandroikkemedseg en55tommersTVutpåkjøkkenethvisdetskullebrygges kaffe. «Hvaskjer?»spurtehanmedenpekefingermotnettbrettet. «DettilspissersegpågrensenmellomRusslandog Ukraina,ogdiplomatietsynesåståistampe.Sjansenefor enregulærkrigøkerforhverdagsomgår.»

Danyhetenfikkmodnetseggjennomdenestedagene, vardetbaregledensomgjensto.Itidensomfulgte,vurderteBullomhanburdefri,menkomtilatenpragmatikersomChristinetroligvillebringetemaetpåbanehvis dettevarviktigforhenne.Hansforrigekone,Frida,hadde insistertpåatdemåttegiftesegførAninekomtilverden.

Denestesjumånedeneforløpproblemfritt.Kontrollene visteatfosteretvokstesammenfallendemedidealkurven, detlillehjertetbanketnøyaktigidentaktendetskulle, ogdaCarinasådagenslysvistevekten3,5kiloogmålebåndet50centimeter.Enhundreprosentgjennomsnittlig praktbaby.Bullgråtsometbarnogvarstoltsomenhane. Stoltvarhanfremdeles.Hvisnoebekymrethamnå,var detatrollensomnybaktmorlottilåhamedførtvisseendringerhosChristine.Førbarnetsankomsthaddehunhatt totingåkonsentreresegom.JobbeniFinansdepartementet–ogham.Nåhaddehuntre,ogBullfornemmetathan varblitttildeltplassnederstpådenpallen.Samlivetderes haddetidligereværtpregetavimpulsivitetoglidenskap. Nåvardetrutinerogpliktmessigeoppgaversområdet grunnen.Følelsenavåhablittdegradertfraelskertilen slagsviseadministrerendedirektøriforholdetplagetham. Hanhaddevurdertådiskuteresakenmedhenne,menendt medågjøredetmennoftegjørmedemosjonelleproblemstillinger–skyvedetforanseg.

Hvaslagsverdenharvisatthennetil?

DaChristinefortalteathunvargravid,utløstenyhetenulikefølelserhosham.Overraskelse(p-pillenvaraltså ikkeidiotsikker),glede(jegskalblifar),bekymring(jeger forgammel),ogmerbekymring(krybbedød–jegharalleredemistetetbarn).

21

DC,ogiArktissmeltetisennåtregangerfortereennfor tiårsiden.

Lysetimobilenhanspåstuebordetbletent.Hanstrakte utenlangarmogfiskettilsegtelefonen.EnSMS: God kveld,Bogart.Mittkontorimorgen09.00.Viktig!EH

Viktig etterfulgtavutropstegn.Hanvisste hvadetinnebar.

EvaHeiberg,høytaktetsjefforKripos.Bullhaddelang fartstidietaten,bareavbruttavenkortperiodesomprivat etterforsker.Dentilværelsenblemerbegivenhetsløsenn hanhaddehåpetpå,sådaHeibergåpnetforenreturtil Kripos,haddehantakketja.

ISMS-envar

23

Allehistorierharenslutt,menhvorbegynnerdeegentlig? Hvorbørminhistoriebegynne?Jegvardetmankalleret lykkeligbarn.Elleridetminsteettilfredsogubekymret barn,enbarndomheltuteninteresseforandreennmeg selv. Altsåmåminhistoriebegynnemedhansomkomom natten. Dørensomgledoppensenkveldogslappetstreifavlys innirommet.Lydenavforsiktigeskrittoveretknirkende tregulv.Denvarmepustenhansmotkinnetnårhanbøyde segnedoghvisketnavnetmitt.Duftenavsigarettrøykog GammelDansk.

Fradasovjegpåmagen,medtruseundernattkjolen.Dethjalpikke.Igjengikkhangradvisfrem.Strøkog knaddemegpårumpa,utenpåtrusene,menshanmumlet iveiomhvorvelskaptjegvar,oghvorgladhanvarimeg.

Jegvartrettenårgammel.Denførstegangensatthan barepåsengekantenogstrøkkroppenminutenpådynen menshanfortsatteåhviskehvorhøythanelsketmeg.Tre nettersenerevarhantilbake.Nåfanthåndenhansveien innunderdynen.Denhøyre,denmeddenikotingulefingertuppene.Denandre,deneklesommangletenlillefingeretterenulykkemedfyrverkeriiungdommen,låliksom tilfeldigplassertiskrittethans.

Suzannesevangelium

Jegsaingenting,ikkeførhanennatttoktakitrusekanten ogvilledradenavmeg.«Nei!Ikkegjørdet–jegkommer tilåfortellemorhvadudrivermed!»

Deterdisseordenejeghuskerallerbest.«Deterjobare kjærlighet…»Iettertidharjegselvfølgeligangret,men dennattengajegopp.Jegvilleikkeatmorskullebopå gaten.Tilåbegynnemedbruktehanénhåndpåsegselv ogdenandrepåmeg.Såennattgikkhanheleveien.Jeg huskerliteavdet.Baresmerten.Ogskammen.Ogatjeg føltemeguendeligskitten.

Hansstemme,fremdeleslav,menmedennyklang:«Det villeværedumt,lillevenn.Darisikerervi(jeghuskerat hansavi,ikkejeg,detsvinet)atjeghavnerifengsel,og fordimorikkejobber,havnerderepågaten.Forhvemskal betalehusleien?Maten?Alledeandreregningene?Detmå velværebedreatfar,somersågladisinlilledue,fårlov tilåkoselittmeddeg?Hvagaltkandetgjøre,minskatt? Deterjobarekjærlighet.»

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.