Bergtatt

Page 1

nramtKristianiaKjøbenhavn),Inst.lith.Otto’s(CarlKartverketKart: 1:100001860,Omgivelser,nærmesteogChristianiaoverKart56:

AleksanderBERGTATTKirkwoodBrown•LuisGuaragna

Sangteksten på s. 10-11 er hentet fra «Suser av gårde alle mann» av deLillos, tekst av Lars Lillo Stenberg (1986).

Illustrasjoner: Luis Guaragna

Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Sats: Luis Guaragna Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2022

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2022 ISBN 978-82-02-73859-4 1. utgave, 1. opplag 2022

Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

8

10

11

12

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.