Gro Dahle og Svein Nyhus: Akvarium

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-43968-2 1. utgave, 1. opplag 2014 Illustrasjoner, omslag og design: Svein Nyhus Repro: Narayana Press, Danmark 2014 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Satt i 14/20 pkt. Chaparall Pro og trykt på 150 g Arctic Volume Utgitt med støtte fra Norsk Kulturfond

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

98965_akvarium_.indd 4

19/09/14 11:59


Gro Dahle og Svein Nyhus

98965_akvarium_.indd 5

19/09/14 12:13


Moa bor i tredje etasje. Hun har et eget rom, en egen seng, et eget vindu hvor hun kan se hele verden, og hun har en mor, en helt egen mor.

98965_akvarium_.indd 6

19/09/14 11:59


98965_akvarium_.indd 7

19/09/14 11:59


Moren til Moa bor i akvariet i stua, for moren til Moa er en fisk. En stor, flott gullfisk er hun, finere enn alle fisker i hele verden. Moa kan sitte i timevis og se på akvariet der moren svømmer rundt og lager bobler med munnen.

98965_akvarium_.indd 8

19/09/14 11:59


98965_akvarium_.indd 9

19/09/14 11:59


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.