Page 1

PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ D’ALUMNAT DE 1r d’ESO

CURS 2013-2014

IES JOSEP M. QUADRADO Adreça i Telèfon C/Mallorca nº65, 971 48 02 37 www. iesjmquadrado.cat


BENVINGUDA Benvolgudes famílies i fillets i filletes de 6è de Primària: La comunitat educativa de l’IES Josep Maria Quadrado us vol donar la benvinguda i us ofereix tots els departaments i serveis del nostre centre. Som un equip de més de vuitanta persones entre professorat i personal no docent que estam a la vostra disposició perquè pugueu iniciar una nova etapa en la vostra vida escolar: la secundària obligatòria (ESO). I si així ho voleu, en ser més grans, podreu continuar amb nosaltres estudiant una de les diverses modalitats de batxillerat que impartim a l’institut, o bé el cicle formatiu de formació professional. Tot esperant que la nostra oferta sigui del vostre interès, rebeu una cordal salutació. Miquel À. Casasnovas Camps Director de l’IES Josep M. Quadrado

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ: CALENDARI DEL PROCÉS per obtenir plaça al centre de secundària Dia 8 d'abril: Jornada de portes obertes a l’ IES J.M. QUADRADO per als fillets i filletes i les seves famílies - A les 19h: visita guiada a diferents instal—lacions del centre en petits grups - A les 20h: Sessió informativa per a pares i mares: presentació de l'equip directiu -Mentrestant els fillets i filletes podran anar a jugar al Poliesportiu del centre, acompanyats, en tot moment, per professorat del centre

DATES Procés d'adscripció (escoles públiques) Hi participa l’alumnat que el curs 2012-13 fa 6è de primària i que el curs 2013-14 ha de fer 1r d’ESO. Presentació de les sol—licituds de reserva de plaça i de la documentació acreditativa en el centre de primària. -del 8 a l’11 d'abril: procés d’adscripció - 26 d’abril: llistes provisionals d' admesos. -del 26 al 30 d’abril: període de reclamacions -dia 8 de maig: publicació de les llistes definitives -del 4 al 8 de juliol: matriculació en el centre de secundària.


CRITERIS PER A LA FORMACIÓ DE GRUPS DE 1r ESO El centre té el màxim interès que l’alumnat de 1r ESO se senti a gust al centre des del

primer moment i s’adapti al ritme de l’ensenyament de secundària el més prest possible. Per això, tenim molta cura d’elaborar grups homogenis i ben avinguts. A final del curs 2012-13, membres de l'equip directiu s’entrevistaran amb els tutors i tutores de 6è de Primària de totes les escoles. A partir d'aquests criteris, elaborarem els grups tenint en compte: • Igual nombre de fillets i filletes a cada grup • que trobin companys, amics o amigues de l'antic centre o d'activitats d'oci compartides • repartiment equilibrat en funció del nivell acadèmic de primària i de l'elecció de formar part del programa de seccions europees.

ESTRUCTURA DE 1r d’ESO AL CENTRE Nom de la matèria

Hores setmanals Observacions

Llengua Castellana

4

Llengua Catalana

4

Anglès

3

Matemàtiques

3

Ciències naturals

3

Ciències socials

3

1 hora desdoblada (1/2 grup) 1 hora desdoblada (1/2 grup)

Educació física

2

Música

3

Educació plàstica i visual

3

Triar en anglès (seccions europees) o català

Optativa

2

Mirar l'oferta que hi ha després de la taula

Història i cultura de les religions 1

S'ha de triar obligatòriament 1 de les tres.

Triar en anglès (seccions europees) o català

Activitat d'estudi, religió o Tutoria

1

SISTEMA DE PREMATRÍCULA Entre finals de maig i principi de juny, l’alumnat admès que s’ha de matricular haurà de tramitar una prematrícula telemàtica a la nostre web www.iesjmquadrado.cat És un procés molt senzill on l’alumnat ja seleccionarà les matèries optatives que més li interessen per ordre de preferència Donarem informació a tots els centres de primària per explicar tota la mecànica per emplenar aquesta prematrícula.


Optatives dels 2 primers cursos a ESO Matèria optativa Processos de comunicació: en català en castellà en anglès Taller de matemàtiques Taller de música Taller de teatre: en català en anglès Taller d'artesania: de plàstica de tecnologia Francès*

1r

2n

√ √ √ √ x

x x x x √

√ x

√ √

x x √

√ √ √

S'ha de tenir en compte que el nombre d'optatives està limitat, es poden fer grups desdoblats si la demanda és elevada i es poden suprimir si és molt baixa. Aquest requadre correspon a l'oferta feta el 2012-13. Intentam que l’alumnat pugui triar el màxim d’oferta entre els 2 primers cursos. *francès: és la segona llengua estrangera que es pot estudiar al nostre centre, una llengua fàcil d'aprendre i propera, i una de les més importants de la Unió Europea. Com podeu veure, aprofitam aquestes matèries er potenciar l'ús escrit, però sobretot oral d'altres llengües.

Horari lectiu a 1r d’ESO (32 hores) Dilluns, Dimecres i Divendres de 8-14'05

6 classes de 55 min cada una

Dimarts i Dijous

de 8 -15

7 classes de 55 min cada una

Cada dia :

de 10'45-11'05 i de 12'55-13'10

pati (descans)

L’autobús escolar recull tot l'alumnat al final de la jornada. El centre no permet sortir a l'alumnat d'ESO durant tota la jornada lectiva sense justificació. Si l’alumnat ha de sortir del centre, per una raó justificada, ha de dur un justificant signat pel pare, mare o tutor/a i ho ha de comunicar a un membre de l'equip directiu. En cas de no dur un justificant o de causa no prevista el membre de l'equip es posarà en contacte amb la família perquè s'autoritzi la sortida.


COMUNICACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES Esteim convençuts que la comunicació entre les famílies i el centre és fonamental per exercir la corresponsabilitat en l’educació. Per això tenim diferents canals de comunicació: Per qualsevol motiu: acadèmic, personal,... sereu rebuts al centre, ja que tenim: •

1 hora setmanal d’atenció a pares i mares del professor de cada matèria i del professorat de suport (si s’escau)

1 hora setmanal d’atenció a pares i mares del tutor/a

hores d’atenció a pares i mares de l’orientador/a del centre

Podeu concertar visita telefònicament o per correu electrònic en el Tel: 971.48.02.37 i els correus electrònics de tots els docents del centre •

A través del vostre correu electrònic i per sistema de sms al mòbil anireu rebent informacions de sortides extraescolars, activitats fora del centre, xerrades informatives, convocatòries de reunions de notes,...

Informes de seguiment de cada avaluació:

Cada avaluació dura aproximadament 3 mesos. Com que és un període de temps llarg a mitjan avaluació els professors ens reunim i feim una “preavaluació” en la què valorem l’evolució de l’alumnat i donam recomanacions per a millorar i també destaquem allò positiu. Això queda per escrit amb un informe que els vostres fills/es vos entreguen en mà. •

El web del centre:

Tot aquestes informacions i d’altres que es facin durant tot el curs apareixen en el web del centre www.iesjmquadrado.cat Dins hi trobareu, entre altres coses, blogs creats per alumnat i professors on anem penjant el que feim. Vos convidem que el visiteu periòdicament.


PROGRAMA DE SECCIONS EUROPEES EL PROGRAMA DE SECCIONS EUROPEES: la promoció de l'anglès Al llarg dels darrers anys, hem potenciat un programa que ens ha donat molt bons resultats acadèmics i que, per tant, hem anat consolidant, fins al punt que el curs actual, 2012-13, també l'hem implantat a l'assignatura d’educació plàstica a 4t d’ESO. Es tracta del Programa de Seccions Europees que consisteix en la introducció de l'anglès com a llengua vehicular no només de l'assignatura de llengua estrangera, sinó també d'una altra assignatura del curs, que sol ser plàstica o música. Els fillets i filletes que trien voluntàriament aquest programa obtenen millors resultats i una bona competència escrita i oral en anglès i per això pensam que és una oportunitat a tenir en compte.

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE PATI Al nostre centre disposam d'un programa valorat molt positivament per part de l'alumnat: la dinamització de patis a les hores d'esbarjo. El departament d'Educació Física organitza i gestiona diverses activitats entre grups i nivells diferents: • Campionats de bàsquet, de futbol • Jocs al pati (ping pong)

A final de curs, els equips que han participat els campionats i que han mantingut una actitud més esportiva, tenen un premi, com ara jornada de final de curs lectiva muntant a cavall o amb caiac.


COMISSIÓ MEDIAMBIENTAL- AULA AMIGABLE- DIA DE LA VELO El nostre centre va iniciar a Ciutadella els projectes de potenciació de l'ús de la bicicleta entre l'alumnat, el carril velo i les activitats d'intercanvi, primer amb un centre d'Holanda i ara amb un institut de Girona (3r ESO), basat en l'ús de la bicicleta, els hàbits saludables, la descoberta del nostre paisatge, l'intercanvi cultural, l'aventura...

PLA DE CONVIVÈNCIA

Per resoldre els conflictes empram el diàleg i les mediacions, sempre intentant que l'alumne/a reflexioni i aprengui dels seus errors. A 2n d'ESO un membre de la comissió de convivència forma alumnes mediadors en hores d'activitat d'estudi, per tal de preparar-los per exercir la funció de mediadors entre iguals. En general i, especialment en conflictes importants, aplicam les sancions corresponents i reclamam la col—laboració i implicació directa de la família, perquè l'educació és cosa de tots. Cada hora hi ha professorat de guàrdia. Es procura una major atenció d'acompanyament en les hores d'esbarjo.


INTRODUCCIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES EN L’ENSENYAMENT Al nostre centre ja fa anys que treballam la competència Tractament de la informació i competència digital, bàsicament mitjançant les aules virtuals, activades a tots els nivells i en molt diverses assignatures. A banda del benefici de la utilització de noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge, les aules virtuals també permeten un accés directe de les famílies als deures, els terminis per lliurar les feines, els continguts que es treballen i s'avaluen i a les notes dels seus fills i filles, en les matèries en què el professorat ho té habilitat. Tots els alumnes de 1r d'ESO tindran un ordinador personal ultra-portàtil, que només es podrà utilitzar dins del centre. Aquests ordinadors s'utilitzen a classe per ampliar continguts, fer proves escrites o de comprensió lectora, recerques, mapes conceptuals, programes de simulació Totes les aules de 1r d'ESO estan equipades amb projector i pantalla, pissarra digital, connexió a Internet i els ordinadors. Le noves tecnologies s'introdueixen a tots els nivells.


L’AULA VIRTUAL: L’ENTORN MOODLE L’aula virtual, a través de l’entorn moodle, permet fer feina des de casa per entregar feines, preparar exàmens,… Amb l’ajuda dels ultra-portàtils les classes dins l’aula són més enriquidores ja que s’empra una metodologia complementària a la clàssica.

ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE 1r d’ESO El primer dia de classe, els alumnes de 1r ESO vindran al centre acompanyats pels seus pares. Després de la recepció i benvinguda per part de l’equip directiu, es llegiran les llistes de grups (que prèviament hauran estat publicades a la web del centre) i els fillets i filletes es dirigiran a la seva aula acompanyats per tutors i tutores. Allà, començaran la dinàmica de presentació i coneixença del grup i rebran les primeres informacions sobre l’horari i el material bàsic necessari. També faran una visita al centre, per reconèixer els espais que utilitzaran durant el curs. Mentre, els pares seran atesos per l’equip directiu i el Departament d’Orientació, qui els presentarà les línies principals d’actuació del centre i del curs. Tot seguit, el centre convidarà les famílies, alumnes i tutors a un berenar conjunt, amb el qual s’acomiadaran fins al proper dia de classe. Al llarg de la primera setmana del curs, seguint el Pla d’Acollida tots els fillets i filletes participaran en jocs de convivència que els ajudaran a conèixer-se i a agafar confiança acabant aquest programa en una sortida a algun indret polit de l’illa. Es continuarà, de forma voluntària, amb el programa d’apadrinament en el que alumnes de 3r o 4t faran de padrins d’alumnes de 1r per ajudar-los en la seva adaptació al centre i resoldre possibles dubtes que puguin sortir. A banda de les activitats culturals complementàries que organitzen tots els departaments didàctics per tal de reforçar la seva àrea, el centre organitza aquestes activitats:


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS A 1r D’ESO • Primera excursió de convivència del nivell (a finals de setembre o principis d’octubre): volem que els alumnes es sentin a gust dins el grup i aprenguin a conviure i conèixer-se entre ells •Tallers de Nadal (darrer dia de classe, abans de les vacances de Nadal) Organitzam activitats dins el centre (taller de música, jocs populars, feltre, informàtica,…) i a fora del centre (ioga, submarinisme, pàdel i tennis,…)

•Excursió de convivència de tot el nivell a un indret emblemàtic de l’illa (darrer dia de classe abans de les vacances de Pasqua)

• Festival Lletrarrel per celebrar el Dia dels llibres i les roses (23 d’abril): l’alumnat fa activitats culturals, glosats, visita fira del llibre, assisteix a xerrades d’escriptors menorquins... També escriuen contes propis que participen en un concurs on es premien els millors escrits.


• Acampada conjunta de tots els fillets i filletes de 1r ESO i els seus professors al càmping de Son Bou (dos darrers dies del curs)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A 2n D’ESO Durant aquest curs s’organitzen les activitats paral—leles a les explicades al nivell anterior, però la sortida més important és l’estada al camp d’aprenentatge als Pirineus (Pallars Sobirà) que combina l’aspecte més lúdic amb activitats d’aprenentatge relacionades, especialment, amb les àrees de C.Socials i C. Naturals.

Durant 5 dies els alumnes aprenen a conviure en una casa de colònies, descobreixen els elements del paisatge pirinenc: la flora, fauna, rius, parcs naturals, l’arquitectura,… i la vida rural de muntanya.


SERVEIS DEL CENTRE

Aparcament de velos Els alumnes poden accedir fàcilment al centre pel carril velo. Les bicicletes queden tancades dins d'un recinte del centre, habilitat només per a aquest servei.

La biblioteca El centre roman obert tots els capvespres, amb servei de porteria, per si l'alumnat necessita alguna cosa. Durant quatre capvespres a la setmana, de 17’30 a 19’30 h., els alumnes poden venir a l' institut a utilitzar els recursos de la biblioteca (fons bibliogràfic, ordinadors amb connexió a Internet...), estudiar, fer treballs en grup, imprimir...

La cantina Durant les hores d'esbarjo, la nova cantina del centre, situada al pati de l'edifici nou, atén alumnat i professorat que hi accedeix des del propi centre.

Les oficines de secretaria: Estan obertes cada dia de 9.00h. a 14.00h i els dimarts i dijous de 18.00h. a 20.00h. De juliol a mitjans de setembre (excepte període de vacances del personal administratiu), els trobareu sempre de 9.00h. a 13.00h.

Transport escolar. El centre compta amb un servei de transport escolar gratuït, pagat per la Conselleria d'Educació i Cultura, per als alumnes d'ESO que viuen a més de 3 km del centre i tenen accés a una de les tres rutes establertes. Els alumnes que no poden accedir a cap de les rutes establertes podran sol—licitar una ajuda individualitzada de transport escolar. Si algun alumne d'ESO que visqui a menys de 3 km del centre vol fer ús d'aquest transport escolar haurà de posar-se en contacte amb l'empresa de transport que cobreix els trajectes. En cap cas, aquest servei serà gratuït.


ÒRGANS DE DECISIÓ I PARTICIPACIÓ DEL CENTRE L’IES J.M. QUADRADO té la vocació de centre ACOLLIDOR, INTEGRADOR I NO MASSIFICAT. El curs 2012-13 compta amb 586 alumnes (ESO, BATXILLERAT, EDUCACIÓ ESPECIAL I CICLES FORMATIUS) i 72 professors/es. Hi ha una sèrie d’òrgans que coordinen i decideixen diferents feines al centre. Consell Escolar del centre: és el màxim òrgan de decisió de la comunitat educativa del centre. Està format per: director,1 cap d'estudis, 3 alumnes, 3 representants de pares i mares, 6 Professors, 1 representant del personal no docent del centre,1 representant de l'ajuntament i el secretari del centre (sense vot). Es renova parcialment cada 2 anys. Equip directiu està format pel director (Miquel Àngel Casasnovas), el secretari (Nito Ferrer), 3 Caps d'estudis (Cristina Camacho, Juanjo Vilafranca i Joan Pascual) i l’orientadora (Pilar Palomar). Té la tasca de coordinar totes les activitats del centre. Junta de delegats. La junta de delegats està formada per tots els delegats i delegades dels diferents grups d’ESO, Batxillerat i FP. Es reuneix trimestralment amb un cap d'estudis, per tractar aquells assumptes que afecten a la comunitat escolar. Representants al Consell Infantil Municipal L'institut disposa de dos representants al Consell Infantil Municipal de 1r d'ESO. Aquests alumnes assisteixen a les reunions convocades i tenen la funció de transvasar la informació entre el centre i l'ajuntament. Coordinadors de nivell: Setmanalment un tutor-coordinador de cada nivell, l’orientadora del centre i els caps d’estudis fan una reunió per a planificar el calendari trimestral on hi ha per exemple la distribució d'exàmens, sortides extraescolars, reunions amb famílies, viatges i altres activitats programades dins l'organització general dels diferents nivells educatius. La comissió de convivència: formada per uns quants professors del centre (formats en mediacions) i cap d’estudis, són els encarregats d’analitzar i proposar solucions dels conflictes. Altres comissions que tenim al centre són la lingüística, la mediambiental, la de Coordinació Pedagògica,...


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL És el conjunt de feines i actuacions que es fan amb l’alumnat És important destacar L’Equip de Tutors: És un dels equips fonamentals i de referència per l’alumnat. Participen en una reunió per nivells setmanalment amb l’orientadora i el cap d’estudis de l’etapa corresponent. Analitzen el funcionament del nivell i acorden tractar altres temes educatius: per exemple organitzar tallers o xerrades sobre sexualitat, valors, salut, hàbits d’estudi,...... També són els responsables del seguiment individual de l’al—lot/a durant el curs: notes, integració dins el centre. Són el principal nexe d’unió entre famílies, alumnat i resta de professors Equips docents. Es reuneixen com a mínim dues vegades per avaluació ( a mitjan trimestre es fa la “preavaluació” i a final de trimestre la reunió de notes) i estan formats pel conjunt del professorat de nivell. Té per funció, a part de posar notes, valorar quins aspectes funcionen a cada grup i detectar possibles casos d’alumnes que necessiten diferents tipus d’ajuda. Departament d’orientació: És el conjunt de professorat que atén de manera més individualitzada a tots els alumnes que necessiten ajuda. Les ajudes que fan van dirigides a: • • • • • •

Alumnat amb dificultats d’aprenentatge Suports puntuals per repassar continguts de diferents matèries (sobre tot llengües i mates) i preparar exàmens. Integració dels alumnes nouvinguts que no coneixen el català Alumnat d’Educació especial bàsica (alumnes amb discapacitats: som el centre de referència de Ciutadella) Alumnat d’altes capacitats Orientació acadèmica a l’hora de triar el seu futur.


OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE PEL CURS 2013-2014

ESO : 1r, 2n, 3r, 4t Ordinari ESO : 3r i 4t de Diversificació Educació especial: Educació especial bàsica i transició a la vida adulta BATXILLERAT: -Humanitats i Ciències Socials (1r i 2n curs) -Ciències i Tecnologia (1r i 2n curs) -Batxillerat artístic (1r i 2n curs) (Únic centre de Menorca que ofereix aquests estudis) PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) -Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica MÒDULS VOLUNTARIS ( per la tarda) FORMACIÓ PROFESSIONAL: -Cicle de grau mitjà d’instal—lacions frigorífiques i climatització -Cicle de grau superior de manteniment d’instal—lacions tèrmiques i fluids.


Aquest és el nostre centre i aquesta és la nostra proposta formativa. Tanmateix, som plenament conscients de que els/les vostres fills/es estan ben a punt d’iniciar una etapa personal i educativa realment molt important i que, encara que a vegades no ens ho sembli, ja no són aquells petits infants que tenim retinguts dins la nostra retina, sinó que comencen a ser persones madures capaces de prendre decisions de manera responsable. Noltros hi posarem tot el que puguem de la nostra part i, amb la vostra estreta col—laboració, segur, el procés d’adaptació d’aquest nou repte resultarà senzill i profitós.

Fins aviat !!!

Adscripció 13-14  
Adscripció 13-14  

adscripció per primària

Advertisement