Page 1

XARXES SOCIALS Àngels Pujol.


INTRODUCCIÓ › Grup

de persones, membres d’una família, veïns, amics i altres persones, capaces d’aportar una ajuda i suport a un individu o grup


Per ser funcional, una xarxa social s’ha de respectar l'acció independent de cada component


Per ser funcional, una xarxa social s’ha de respectar l'acció i n d e p IMPORTANT endent de cada component


INTERVENCIÓ EN XARXA El treball social en xarxa no es limita a verificar quins són els recursos de la comunitat que estan presents ha d’estimular els mecanismes per crear vies de contacte entre cada un dels membres de la xarxa, facilitant la interconnexió


VALORS › Equitat › Honestedat › Confiança › Solidaritat › Ètica


QUÈ PERMETEN? › Una

forma de maximitzar el treball › Una estratègia d’intervenció social › Una manera de multiplicar els nostres esforços › Un espai de treball on es potencia l’intercanvi i es reciclen experiències


FINALITAT ›  I

ncrementar l’intercanvi d’informació › Potenciar la capacitat associativa per produir resultats › Enfortir els recursos de cada unitat que l’integra › Actuar sinérgicament com un tot, aprofitant els recursos de cada u


EXEMPLES › Myspace › Facebook › Wikipedia › Friendster › LiveJournal

› Newsvine › Google

Modules › Microsoft Live › Craiglist › Hi 5 › Twitter

11. XARXES SOCIALS  
11. XARXES SOCIALS  

TIC, ESO, EDUCACIÓ

Advertisement