Page 1

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ẅҐ Ζω Θεµιστοκλή Γεωργιάδη тŃхЛ¿ттŃсØ!!çчтð¡Х¯МÁчоçчт¡ðçчт¡ð

Το

Πνε ε ε ε [[ε ε тÚŭŤ!!!!ЛЛçфчáтÚ!!х®ч!!ØсХчáçттŃ¡с ε ε ευ µα α α α М¿тш¡ðМÁМ¿офØŨşсØàтÚçчтçчтðçèŭŤ!цж α α [[α α α α α т¥тņсМ¿¿÷тт¡!!!çчт¡чÞХ¯!!Ńсø°łçтт¡ð!!!ŃЁâŅ°тÚŪš α α сØĎöш¡ттŃХЁöЌт¡òтŃх®çстçчт¡ðтÚŭţťс α α σου ου ου το хсØс°øттГтх®Лç Á чт¡çчтðцтОт Α γι ο ο ο ο Ц!!Ĺтт¡сØàт!Ú!ŭŤ!!!ЂñðЂ¿øçттçттŃ¡Л¿ГЙŁ¿фØ ο ο ο ον µη αν сØуМ¿т!тŃсñс°øтŃсñЙ¿÷!!!!çчт¡ðçчЙŁÏтŃ τα νε Хâõт¡!!!!çст¡О!!!ġЙÎ÷çчш¨тЛ¿ýтÚũģчŊХ°с°ø χε ε ε µη η η 1


çтт¡ð!!!Ńх®ччо÷®М¿т!тŃсñсø°!т!!сñЙ¿÷çчт¡ð α αν τα νε ε çчт¡ð!!!Ń!!Хâõт¡!!!!çст¡çст¡çстò¡çè¡!тŃХ¯öш¡ш¡ χε ε ε ε т¡ŃцЙ¿Ü!!!!!!çчт¡тÚąХ°сøфХØс°øçтт¡ðçè¡тх® ε çст¡çчт¡ðтÚĻХ¯!!!ŃМÁ!!Ņçчт¡чØ!!!!!!Ūš!!!!ИÁĈчо [[ε ε Ё°â!Гт¥т!!!сØО!!!!çтт!!Г!!!тт¡çЂчáтÚтх® µη α αν τα νε çст¡çчт¡ðтÚ!ŭţť!!!!с°øтÚсхçст¡Л¿ÞттГ ε µη αν τα α νε ε λη ης α тх®ЛÁçчт¡!!!çчтðцтОтЦÞ!!!Ĺтт¡сØàтÚŭŤ α αφ η µω ω ω ω ω ων с!!иľхсØàтÚħс°ø!!!çтт¡ðс½чØ!çчч°áчш¡т®Л¿ δε ο тХØХâõ°ф½!!!!!çЁт¡М¿ÞфØЄ!!!!!çЂч°áчЂ¡ø Й¿тш¡ш¡Х°Х³çтЩÒтх®чØМÁМ¿оЙфØūţš µε [[ε ε сİ!х!!!!сØàтÚчØÞс°øçтт¡ð!!!Ńх®чØ!!!!çсч°áчш¡х® δε ο ο Л¿!!!!çфчáт!!çЁт¡Цт¥тЛ¿ф!!!ØçЂт¡Л¿Þ µε δε ο ο фØ!!!!М¿ЙÂ!!шс°øттЙÂшХ!!¯!!!ūţŞ!!!!!çчЙŁÏтŃх® µε θα α α α Φι 2


çсч³áтсуМ¿т!!!тŃ!!!сñс°øтсñЙ¿÷çчт¡ð λα çчЙÏŁт!ŃХ¯!!!!çчт¡ðх®Л¿!!!!çтш¨тŃ!!!Л¿ГтŃ¥т α α α α α çсуч°áчñŭŮŠ!!!!!чġЛÁчñош¡Ё°âтЁ°âттГЙ÷¿ α α Φι λα αν фØūţŞçчЙŁÏтŃ!!!Х°!!ăХ³чпфóçст¡çсч°áтÚ θρω ω ω ω ŬťтÚħс°øçтЩÒ!!!т!!Х°ĬЛľÂтŃссµшŃХ°Л¿÷çтт¡ð ω Φι λα α α тÚ!!!ЛÁМ¿оГЙ¿Кö!!т!!тŃх®МÆçчтçчч±á ε ε αν θρω Φι λα αν θρω - πε чñ!!!ŭŮŠ!!!!!!!ччçсчá°тЌŁш¡Х³ИŁÁчоçч ε Αλ λη λου ου ι ι α α ч°áчш¡ш¡çчт¡ð!!!!ŃХ¯àтòð α α α α

Σωστή θέση. ũģчŊХ°Х°с°øçтт¡ðŃх®……….. µη η η η α α Από τα χειρόγραφα του καθηγητή Κου Χαρ. Χριστοφορίδη. 19 -5-2010 Κ.∆.Χ 3


4

_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  

ε ε ευ µα α α α М¿ тш¡ ð МÁ М¿ о фØ Ũş сØ à тÚ çчтçчтð çèŭŤ !цж ο ο ο ον µη αν сØ уМ¿ т!тŃ сñ с° ø тŃ сñ Й¿ ÷ !!!!çчт¡ ð çчЙŁ Ï тŃ Α γι ο ο...

Advertisement