Page 1

ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΧΑΛΤΨΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΨΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ»

΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΕΡΟΧΑΛΣΨΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ΢ Σ Ο Μ Ο ΢

1 ,

Σ Ε Τ Υ Ο ΢

1

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΢ΤΝΣΑΚΣΗ

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΣΕΤΥΟΤ΢:

Σο άρθρο ηοσ ζσνηάκηη.

2

Νέα από ηην 2 ιζηοζελίδα μας. Νέα από ηην 2 ιζηοζελίδα μας. Ιερές Μονές και Ιεροί Ναοί ζηην

3

Γνωρίζεηε όηι?

4

Ιεροψαληικά νέα.

5

Όηαλ πξηλ έλα πεξίπνπ ρξόλν δεκηνπξγήζακε ηελ ηζηνζειίδα καο, θαλέλαο καο δελ πίζηεπε πσο ζήκεξα ζα έθηαλε λα έρεη 900 εγγεγξακκέλα κέιε θαη πεξίπνπ 50 επηζθέςεηο εκεξεζίσο . Πξνζθέξακε θαη πξνζθέξνπκε πάληα κνπζηθά θείκελα δσξεάλ ζηα κέιε ηεο ηζηνζειίδα καο από αγάπε γηα ηε κνπζηθή θαη κεξάθη. Η δηάζσζε θαη ε δηάδνζε ησλ κνπζηθώλ βηβιίσλ θαη θεηκέλσλ ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο είλαη γηα καο ν κνλαδηθόο

ζηόρνο. Η ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ζαο καο δίλνπλ θνπξάγην λα ζπλε-

http:// koukouzelis.forumotion.net

Πξνζπαζνύκε λα βειηηώλνπκε ζπλερώο ηελ ηζηνζειίδα καο θαη λα ζαο πξνζθέξνπκε θαηλνύξγηα πξάγκαηα έηζη πξνέθπςε θαη ην πξώην ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζπιιόγνπ καο. Μαο πήξε αξθεηό ρξόλν λα ην εηνηκάζνπκε πξνζπαζήζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ελδηαθέξνπζεο- ελόηεηεο γηα ηα ηνπο αλαγλώζηεο καο. Ειπίδνπκε λα ζαο αξέζεη απηή ε εθεκεξίδα θαη λα ηελ δηαβάδεηε επράξηζηα. Παλαγηώηεο. Κ

ρίζνπκε ην δύζθνιν έξγν ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ κνπζηθώλ θεηκέλσλ.

ΝΕΑ ΑΠΌ ΣΗΝ Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ ΜΑ΢

΢σνδικαλιζηικά. 6

ΥΡΗ΢ΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕ ΣΟ ISSUU PUBLISH Φξεζηκνπνηνύκε ην issuu publish γηα λα κπνξείηε εύθνια θαη άλεηα λα μεθπιίδεηε online ηα pdf αξρεία ηνπ ζπιιόγνπ καο

ζαλ λα ηα έρεηε κπξνζηά ζαο ζε βηβιίν. Αλ δελ μέξεηε πσο λα ην ελεξγνπνηήζεηε παηήζηε εδώ. ΥΡΗ΢ΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕ ΣΟ WINDOWS SKYDRIVE Γηαηί μέξνπκε πσο θαλέλαο δελ ζέιεη λα πεξηκέλεη κεξηθά ιεπηά γηα λα θαηεβάζεη

κνπζηθά θείκελα από ην internet....ζαο παξέρνπκε ηαρύηεηεο θαηεβάζκαηνο έσο 300kb/s θαη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηεβάδεηε όζα αξρεία ζέιεηε ηαπηόρξνλα.


΢ΕΛΙΔΑ 2

ΝΕΑ ΑΠΌ ΣΗΝ Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ ΜΑ΢ ΝΕΑ ΕΚΔΟ΢Η ΣΗ΢ Ι΢ΣΟ-

ΣΤΠΙΚΟ ΣΗ΢ ΕΚΚΛΗ΢ΙΑ΢

΢ΕΛΙΔΑ΢ ΜΑ΢ ΓΙΑ ΚΙΝΗ-

ΣΗ΢ ΕΛΛΑΔΟ΢

ΣΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ Είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλώζνπκε πσο ε ηζηνζειίδα καο είλαη πιήξσο βειηηζηνπνηεκέλε γηα πεξηήγεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη smartphones. Τώξα κπνξείηε λα κπαίλεηε ζηελ ηζηνζειίδα καο από ην θηλεηό ζαο πην γξήγνξα θαη κε κηθξόηεξε ρξέσζε από ηνλ πάξνρν ίληεξλεη ζην θηλεηό ζαο.

ΝΕΑ ΕΚΔΟ΢Η ΣΗ΢

Σηελ ηζηνζειίδα καο ζα βξείηε ην ηππηθό ηεο εθθιεζίαο ηεο Ειιάδνο ζε κνξθή βηβιίνπ πνπ μεθπιιίδεηαη . Πηζηεύνπκε πσο ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα πξνβιεζεί ην ηππηθό θαη θάζε βηβιίν online είλαη απηόο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Πιεξνθνξίεο εδώ.

Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ΢ ΜΑ΢ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ Ο ζύιινγνο ηεξνςαιηώλ Φαιθηδηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην ειιελνξζόδνμν πεξηνδηθό παξαθαηαζήθε εμαζθάιηζε ηελ άδεηα λα πξνβάιιεη δσξεάλ όια ηα ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ ζε ειεθηξνληθή κνξθή σο βηβιίν πνπ μεθπιιίδεηαη.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ Ο΢ΙΟΤ ΑΡ΢ΕΝΙΟΤ ΣΟΤ ΚΑΠΑΔΟΚΟΤ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑΟΙ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΚΗ Απέρεη πεξίπνπ 95 ρηιηόκεηξα από ηελ Θεζζαινλίθε. Βξίζθεηαη ζην Βαηνπέδη Χαιθηδηθήο, κεηαμύ ηωλ κνλώλ Οξκπιίαο θαη Ιωάλλνπ Πξνδξόκνπ. Δθθιεζηαζηηθώο αλήθεη ζηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Καζζαλδξείαο. Τν Μνλαζηήξη ηδξύζεθε ην 1986 θαη ηα εγθαίληα ηνπ έγηλαλ από ηνλ Μεηξνπνιίηε Καζζαλδξείαο . Σπζηάζεθε κε ηελ πξνηξνπή θαη ηελ επ-

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ρή ηνπ Μαθαξηόηαηνπ Γέξνληα Παηζίνπ.

Τηλέφωνα Μονής: 23710-4198424

Τν θαζνιηθό είλαη λαόο βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν. Παλεγπξίδεη ζηηο 10 Ννεκβξίνπ ζηε κλήκε ηνπ Αγίνπ Αξζελίνπ ηνπ Καππαδόθε θαη ζηε 1 Οθηωβξίνπ ηεο Αγίαο Σθέπεο ζύκθωλα κε ηελ Βπδαληηλή παξάδνζε. Σήκεξα αξηζκεί 14 κνλαρνύο.

Η Μνλή δελ δέρεηαη πξνζθπλεηέο Γεπηέξα – Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή. Τηο ππόινηπεο κέξεο δέρεηαη ην πξωί 8:00-1:00 θαη ην απόγεπκα από ηηο 5:00 κέρξη θαη ηηο 8:00.Γίλνληαη δεθηνί θαη νκαδηθνί επηζθέπηεο ύζηεξα από ηειεθωληθή ζπλελλόεζε.


ΣΟΜΟ΢

1,

ΣΕΤΥΟ΢ 1

΢ΕΛΙΔΑ

Σίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας Λεζάνηα ποσ περιγράθει ηην εικόνα ή ηο γραθικό. Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 150-200 ιέμεηο. Έλα από ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ σο εξγαιείν πξνώζεζεο είλαη όηη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πάιη πεξηερόκελα άιινπ πιη-

θνύ κάξθεηηλγθ, όπσο δειηία ηύπνπ, κειέηεο αγνξάο θαη εθζέζεηο.

Παξόιν πνπ ν βαζηθόο ζηόρνο ηεο δηαλνκήο ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ζαο κπνξεί λα είλαη ε πώιεζε ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζαο, ην θιεηδί γηα έλα επηηπρεκέλν ελεκεξσηηθό δειηίν είλαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπ γηα ηνπο αλαγλώζηεο. Έλαο πνιύ θαιόο ηξόπνο γηα λα πξνζζέζεηε ρξήζηκν πεξηε-

ρόκελν ζην ελεκεξσηηθό δειηίν ζαο είλαη λα γξάςεηε ηα δηθά ζαο άξζξα ή λα ζπκπεξηιάβεηε έλα εκεξνιόγην πνπ ζα αλαθέξεη πξνζερείο εθδειώζεηο ή κηα εηδηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξνσζεί έλα λέν πξντόλ. Μπνξείηε επίζεο λα αλαδεηήζεηε άξζξα ή λα βξείηε άξζξα πνπ ζα “θαιύςνπλ θελά” ςάρλνληαο ζην World Wide Web. Μπνξείηε λα γξάςεηε γηα δηάθνξα ζέκαηα, αιιά ζα πξέπεη λα θξνληίζεηε λα είλαη κηθξά άξζξα. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πεξηερν-

“Για να ηπαβήξεηε ηην πποζοχή ηου αναγνώζηη, ηοποθεηήζηε

Σίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 100-150 ιέμεηο.

πξνβιέςεηο γηα ηνπο πειάηεο ζαο.

Τν πιηθό ζεκάησλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ελεκεξσηηθά δειηία είλαη πάξα πνιύ κεγάιν. Μπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε άξζξα ζρεηηθά κε ηερλνινγίεο ή θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ζαο.

Εάλ ην ελεκεξσηηθό δειηίν δηαλέκεηαη εληόο ηεο εηαηξείαο, κπνξείηε, εάλ ζέιεηε, λα ζρνιηάζεηε θάπνηεο λέεο δηαδηθαζίεο ή βειηηώζεηο ζηελ επηρείξεζε. Επίζεο κπνξείηε λα αλαθέξεηε ηα πνζά πσιήζεσλ ή εζόδσλ, γηα λα δείμεηε ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο.

Μπνξεί επίζεο λα ζέιεηε λα αλαθέξεηε επηρεηξεζηαθέο ή νηθνλνκηθέο ηάζεηο ή λα θάλεηε

Κάπνηα ελεκεξσηηθά δειηία πεξηιακβάλνπλ κηα ζηήιε πνπ ελεκεξώλεηαη ζε θάζε ηεύρνο, γηα παξάδεηγκα κηα ζηήιε ζπκβνπιώλ, θξηηηθήο βηβιίσλ, κηα επηζηνιή από ηνλ πξόεδξν ηεο εηαηξείαο ή έλα θύξην άξζξν. Μπνξείηε επίζεο λα δώζεηε ην πξνθίι λέσλ ππαιιήισλ, ζεκαληηθώλ πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ.

εδώ μια ενδιαθέπουζα ππόηαζη ή ένα απόζπαζμα από ηο κείμενο.”

Σίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 75-125 ιέμεηο.

εηθόλεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηερόκελν ηνπ άξζξνπ.

Η επηινγή εηθόλσλ ή γξαθηθώλ είλαη έλαο ζεκαληηθόο ηξόπνο πξόζζεζεο πεξηερνκέλνπ ζε έλα ελεκεξσηηθό δειηίν.

Ο Microsoft Publisher πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο εηθόλεο clip art από ηηο νπνίεο κπνξείηε λα δηαιέμεηε γηα λα ηηο εηζάγεηε ζην ελεκεξσηηθό δειηίν ζαο. Υπάξρνπλ επίζεο δηάθνξα εξγαιεία πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ζρεδηάζεηε ζρήκαηα θαη ζύκβνια.

Σθεθηείηε ην άξζξν ζαο θαη δείηε εάλ ε εηθόλα ππνζηεξίδεη θαη εληείλεη ην κήλπκα πνπ πξνζπαζείηε λα απνδώζεηε. Πξνζπαζήζηε λα κελ επηιέμεηε

Αθνύ επηιέμεηε κηα εηθόλα, ηνπνζεηήζηε ηε θνληά ζην άξζξν. Βεβαησζείηε όηη έρεηε ηνπνζεηήζεη ηε ιεδάληα ηεο εηθόλαο θνληά ηεο.

Λεζάνηα ποσ περιγράθει ηην εικόνα ή ηο γραθικό.

3


Σύνταξη Κωμσταμτίμος Χιώτος, Κατόγλου Παμαγιώτης ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σχεδιασμός-ψηφιοποίηση Κατόγλου Παμαγιώτης

Σφλλογος Ιεροψαλτϊν Χαλκιδικις «Άγιος Ιωάννθς ο Κουκουηζλθς» Ελιγμϊν 46- Νζα ΜουδανιάΧαλκιδικι

ΔΙΑΝΕΜΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΢Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ιστοσελίδα: http://koukouzelis.forumotion.net

©΢ύλλογος Ιεροψαλτώμ Χαλκιδικής Email: psalteskoukouzelis@hotmail.com

Σίτλος του άρθρου της πίσω σελίδας Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 175-225 ιέμεηο. Εάλ ην ελεκεξσηηθό δειηίν δηπισζεί θαη ηαρπδξνκεζεί, ην άξζξν απηό ζα είλαη ζηελ πίζσ πιεπξά. Γηα ην ιόγν απηό ζα ήηαλ θαιό λα ην γξάςεηε έηζη ώζηε λα κπνξεί θαλείο λα ην δηαβάζεη πνιύ γξήγνξα. Μηα ελόηεηα εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ είλαη έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε γξήγνξα. Μπνξνύλ λα είλαη εξσηήζεηο πνπ ιάβαηε ζην δηάζηεκα κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεύρνπο ή κηα πεξίιεςε γεληθώλ εξσηήζεσλ πνπ γίλνληαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία ζαο. Έλαο ηξόπνο γηα λα δώζεηε ζην ελεκεξσηηθό δειηίν έλα πην θηιηθό ύθνο είλαη λα παξαζέζεηε ηα νλόκαηα θαη ηνπο ηίηινπο δηεπζπ-

ληώλ ηεο εηαηξείαο ζαο. Εάλ ε εηαηξεία ζαο είλαη κηθξή, κπνξείηε λα βάιεηε κηα ιίζηα κε όια ηα νλόκαηα ησλ ππαιιήισλ ζαο. Εάλ έρεηε ηηκέο γηα θάπνηα ηππηθά πξντόληα ή ππεξεζίεο κπνξείηε επίζεο λα ηηο αλαθέξεηε ζε ιίζηα. Μπνξείηε επίζεο εάλ ζέιεηε λα αλαθέξεηε ζηνπο αλαγλώζηεο ζαο νπνηεζδήπνηε άιιεο κνξθέο

επηθνηλσλίαο έρεηε δεκηνπξγήζεη γηα ηελ εηαηξεία ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηόλ ην ρώξν γηα λα ππελζπκίζεηε ζηνπο αλαγλώζηεο ζαο λα ζεκεηώζνπλ ζε έλα εκεξνιόγην κηα εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηαζεξά, όπσο κηα ζπλάληεζε πξνκεζεπηώλ γηα πξσηλό θάζε ηξίηε Τξίηε ηνπ κήλα ή έλαλ πιεηζηεξηαζκό γηα θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο πνπ γίλεηαη δύν θνξέο ην ρξόλν. Εάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε κηα εηθόλα clip art ή θάπνηα άιια γξαθηθά.

Λεζάνηα ποσ περιγράθει ηην εικόνα ή ηο γραθικό.

sample of ephimerida  

efimerida sample koukouzelis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you