Page 1

∆ΕΥΤΕ Ι∆ΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ. . . . . . .ẅ!!!!ūţŞė

ч⁄чéсØсéчöттéс›ØIJЎéЁ⁄öтŅтéсöńт ∆ευ τε

ι

δω

µε εν πι στοι

που ε γεν νη θη

тėтéс Øū Ţ!тé с ч éсØс éчöттéс›ØIJЎé ο Χρι στος α κο λου θη σω µε εν λοι πον Ё⁄öтŅтéсńöттėтéсØūŢ! тéссéс›öттé εν θα ο δευ ει ο α στηρ µε τα των µα γων α чссöтéГÙЌéЛöтттÚŨťц⁄жÙçтт να το λης των βα σι λε ε ε ων Αγ γε ε éçчт Ў сéЛт Ў чччсöтттé λοι οι υ µνου σιν α κα τα πα αυ στως ε с›ØūŢс⁄İéЁöтŅтÚçтėтсéсØчЎчц κει ποι µε ε νες α α γραυ λου σιν ω δην тсöтçттсØ ūŢ! цтчсİцńтЛö ε πα α

ξι ι ον

∆ο ξα εν 1

υ

ψι στοις λε


тŅтéт ÚЎ сé›сö!ń т тŅéтсéцГÙЌéЛö γο ον τες τω ση µε ρον εν σπη λαι ω τε χθε ттéçчтð Ũť! Ђ℮éиĞч т т éЛöтŅт тЎтņ ε εν τι ι εκ τη ης Παρ θε ε ε νου και сссøõŅт¡ОтŅт¡éчØŬţş тéчссöŅтé Θε ο το ο ο κου εν Βη θλε εµ της ГÙėЌсхО›тт¡чØūŢ Ι

ου

δαι - αι

αι ας

2


ΤΙ ΘΑΥΜΑΖΕΙΣ ΜΑΡΙΑΜ . . . . . .

ч⁄чéсØсéчöттéс›ØIJЎ Ёö⁄тŅтéсöńт

Τι θαυ µα ζεις Μα α ρι αµ

τι εκ θαµ βει σε тėтéсØūŢ! ччéсØсéчöттéсØIJ›ЎéЁ⁄ö το εν σοι ο τι α χρο νο ον Υι ον χρο тŅ тéсöń т тė т éсØūŢ! ЄéЂсéсö›ттé νω ε γεν νη σα φη σι του τι κτο µε νου την Ёöтт Ў éсöтттéЛöттт ÚŨť! цжÙ⁄çтт συλ λη ψιν µη δι ι δα χθει ει ει σα Α να αν éçчтсéс›ØчıО⁄çтŅтттėсØūť Ђöĝ δρο ος ει µι και πως τε ε ξω Υι ον α тŅçттçéчтņсéс›ØЎ Ђö⁄тКöŅтçтėт α σπο ο ρο ον γο νην τις ε ω ω ρα α сØ ūŢ! цтсéцńтЛöтŅтт Ў ссŅøõт¡ κε

ο που Θε ος γαρ βου λε ε ται

3

νι

κα α


О›тт¡чØ Ŭţşé сöттéсöтėттéЛöттéтÚ α α ται φυ σε ως τα ξι ις ως γε γρα α πται ŨťЂ ⁄ĮéПÙ Ќ éЛöтŅ т тЎтņсссøõŅт¡ Χρι στος ε τε ε ε χθη εκ της Παρ θε ε ОтŅт¡éчØ Ŭţ!ş тéчссöŅтéГÙėЌéс ε ε νου εν Βη θλε εµ της Ι хО›тт¡чØåūŢ -

αι

αι ας

4

ου

δαι


25η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η κατά σάρκα γέννηση του Κυρίου

Ω∆Η Α΄ ΗΧΟΣ Α΄ Πα ∆εξιός ч›éПÙютéЁöтютéчöттЎчЂöттсЛö Χρι στος γεν να ται δο ξα σα τε Χρι στος εξ ου ρα νων ттчöтéтÚçè!!!!!ёŨş тéПÙттцфЂöттÚ Ũş é цитя α παν τη σα τε Χρι στος ε πι γης υ ψω θη τε α σα чéЦ!т!!ц!! тé!!ц!фю!сéц!тт¡сцфс τε τω Κυ ρι ω πα σα η γη η η και εν ευ φρο чхчØ ūţŞ !! чссöŅтттсЎчöттх®сöт συ υ νη α тãт¡чñ Ũş

νυ µνη σα τε λα οι

ο τι δε ε δο ο

ξα α σται

Αριστερός

ЂсчтЦЌссцфчхé Ε σω σε λα ον θαυ µα τουρ γον ∆ε σπο ο

5


чØ ūţŞ я ЄéПтçсчáтцтччöЌЛé της υ γρον θα λα ασ σης κυ µα χερ σω σας πα фØçè ё Ũş ЁéцфюсéсØЎю чéцфéцфюсé λαι ε κων δε τεχ θεις εκ κο ρης τρι βον βα сØ ūţŞ Ђö⁄тŅКöтт›тЁöтттЛфØ Ũş ситт την πο λου τι θη σιν η µιν ον κατ ου σι αν тсØЎЄ‹чс›сЁöттãт¡чñçè Ũş Πα τρι

και βρο τοις δο

ι σον τε

ξα α ζο ο µεν Ω∆Η Γ΄

тсéМюфìОютÚéЎЁсéсöтютéсöтю Τω προ των αι ω νων εκ Πα τρος γεν νη θεν τι тх®éсöттЌéсØ Ũş ю тéссОтчтéПютÚé ∆εξιός

α αρ ρε ευ στως Υι ω και επ ε σχα των εκ Παρ θε νου ЎЄсéЁöтютх®éцЄØ Ũş ё тéПÙттцфЂöтé σαρ κω θεν τι α ασ πο ρως Χρι στω τω Θε ω βο η σω тÚçèŨş ё сéссéсöтютéцфюсéсØ ū ţŞ Цт µεν ο α νυ ψω σας το κε ρας η чЌх®Ёöттãт¡чñçè Ũş ος

ει ει Κυ υ ρι ι ε

6

µων

Α γι


ЂсючéцŅтт¡чМо¿ÜтЌЛф Νευ σον προς υ υ υ µνου ους οι κε των ευ счхéчØçèūţŞ ё чéЂöтŅттцттЌх®Ёö Αριστερός

ερ γε ε τα ттЌсØ Ũş

εχ θρου ου τα πει νων την ε πη ηρ µε éцитючéтччХ°тттс

ε νην ο φρυν φε ρων τε παν τε πο ο πτα της α µαρ ч!!!х!!чØЂ℮ö!тŅттсö›ттччöЌçст¥х τι ι ας υ περ θεν α κλο νη τον ε στη ρι µε ε ε цт¥тчØ Ũş сиöттçтт¤хоéсØ !!Ūšé!é ∆εξιός ЄìЂ ε ε ε νους µα καρ µε λω ω ω δους чюЌх®éЁöтЙ¿тт¡чñçè Ũş

τη

βα

σει τη ης πι ι στε ε ε ως

Αριστερός

Ω∆Η ∆΄ цитчтсöттсéсØтéяОтчт

Ρα βδος εκ της ρι ζης Ι εσ σαι και αν θος εξ αυ чöтéтÚ! Ũş ятéсссччтх®сöтЌîØ Ũşя της Χρι στε εκ της Παρ θε νου α νε ε βλα στη σας чéЂстттссØ Ў Єсéсчютх®éцю εξ ο ο ρους ο αι νε τος κα τα σκι ου δα α σε ЄØé!!Ũş ЁчттЁöтéЙюфéОтÚ Ũş ё ЁéЛöт ος ηλ θες σαρ κω θεις εξ α πει ραν δρου ο α υ ттссØ!ūţŞ цтчтéсöтЌях®éЁöттãт¡ λος και Θε ος

∆ο ξα τη δυ να µει σου ου Κυ υ ρι ι 7


чñçè Ũş ε

Ђсячх®éцтŅЌМ¿ÜотЌЛéЎф Γε νους βρο ο τει ει ου ου την α να πλα счхчØ!! ūţŞ éсöтютéсöш¡Ё°âтÚтссöтт ∆εξιός

σιν πα α λαι α δων προ φη η η της Αβ βα κου ουµ προ тЛéфØ Ũş ю тéЂчЛöтЌссцфч µη νυ ει ι δειν α φρα στως α ξι ω θεις τον τυ хчØ ūţŞ Ђ⁄öтŅтт›Й¿тт¡ОтчöЌЛéфØ Ũюş υ πον νε ον βρε φος γα αρ εξ ο ρους της Παρ θε νου тìсичяЌéсØ Ūš Αριστερός тéссöтттЛ ε ξηλ θε фØçè Ũş

λα

ων

εις α

να α πλα σιν Λο

γος Ω∆Η Ε

∆εξιός тéПЪёфìОтђÚЎчéПфюсéцтюсé

Θε

ος ων ει ρη νης Πα τηρ οι κτιρ µων της µε сöюттéчХ°ттчöтéтÚ !!! Ũюş тéцитчтх®сö γα λης βου λη ης σου τον Αγ γε λον 8

ει ρη νην πα ρε ε χο


тЌчГЌсссØ Ũş éПтючéчтéП µε νον α πε στει λας η µιν ο θεν θε ο γνω σι тÚЎёщéЂчёчтх®éцЄØ яŨş !éЁссчсöŅ ας προς φως ο δη γη η θεν τες εκ νυ κτος ορ θρι тéтÚЎтюéчссöттЌх®ЁöтЙ¿тт¡чñçèŨş ζον τες δο ξο

λο γου µεν σε φι ι

λα αν θρω ω ω πε

Αριστερός !!!!!!!!!!ЁссØцŅтт¡чЌссцф Εκ νυ κτος ε ερ γων ε σκο τι σµε νης чхчØ!ūţŞ!!!!чссöŅттЌЁöтттЛфØŨş πλα α νης ι λα σµον η µιν Χρι στε τοις ε γρη γο ρως ЁчючìЛютìсöтютéтсчхчØ !!!!ūţŞ éсö Νυν σοι τε λου σιν υ µνον ως ευ ερ γε ε τη ελ тютéцш¡Ё°âтÚЎтссöтттЛéфØçè Ũş ё !т ‹éсиö θοις πο ρι ι ι ζων ευ χε ρη η τε την τρι βον καθ ην ттéчöттÚ ŧŞ é !!!! !!!!∆εξιός сöи№тюЌéçст¥хцт¥т α να τρε χον τες чñçè Ũş

ευ ροι µεν

ος

9

κλε ε ε

ε ε ε


Ω∆Η ΣΤ΄ Αριστερός

сиöттттÚЎЁчттцфéсØ Ũюş Ёé

Σπλαγχνων Ι ω

ναν εµ βρυ ον α πη µε σεν ε цфюсéсØ éчö т ю Ќх®é Ёö т тãт¡чЛ¿Ü т να λι ος θηρ οι ον ε ε δε ε ξα α το ο τη ЌЂöттÚЎЁсéсöтютìсöтюЌх®é Ёöтт Παρ θε νω δε εν οι κη σας ο Λο γος και αι σα αρ κα ЌсØ Ũş чсОтччЦЌсчсö λα βων δι ε λη λυ θε φυ λα ξας α δι α ттÚ Ũş сХ°ЄØЁöтттЂöттØЎЁсéсöют φθορον η ης γαρ ουχ υ πε στη ρευ σε ως την τε κου σαν тìсöтюЌх®éЁöттãт¡чñçè Ũş κα τε σχεν α α πη η µα αν τον ∆εξιός

ЂсчтцтчЌЛфсчхé

Ναι

ων Ι ω να ας εν µυ χοις θα λατ τι ι чØ ю ūţŞ ЄéПтЛ¿тттЁöтттЛéфØçè Ũş ётé οις ελ θειν ε δει ει το και ζα λην α παρ κε σαι νυ ЂчЛтЌссцфчхéчØ ю ūţŞ чé Χρι γεις ε γω δε τω τυ ραν νουν τος βε ε λει Ђö⁄тŅтттÚ›Ў тссöтттЛфØ Ũş éЁчючé στω ω προ σαυ δω

των κα κω ων α ναι ρε την 10

θατ τον µο


сöш¡Ёâ°тÚé Αριστερός тссöтттЛфØçè Ũş λει ει ειν σε

της ε

µη ης ρα θυ µι ας Ω∆Η Ζ΄

∆εξιός тéЂчттЁöтéЙфéОтÚ!Ũşă!!!!! !é!!!!сс

Οι

παι δες ευ σε βει α συν τρα φεν τες δυσ σε éцÙĬтюéОтчЌссЦтЌîØ!!! юŨş чéЂх βους προ σταγ µα τος κα τα φρο νη σαν τες πυ ρο ος ччЦтсчсöńттÚ ūţŞ тсЁöŅттч α πει λην ουκ ε πτο η θη σαν αλλ εν µε σω της φλο ЦЌЂöтКöтéтÚ Ũş ютéссОш¡Ёâ°тÚт¡О γος ε στω τες ε ψαλ λον ο των πα τε ε ε тчЌçст¥хцт¥тчñçè Ũş ευ λο

γη

ρων Θε ος

το ο ο ο ο ος ει

Αριστερός ЂссöŅттМ¿Üот ЌЛфсчх

Τω

παν τα νακ το ος ε ξε φαυ λι σαν πο ο чØ ūŞţ Ђö⁄тŅттс›öтт ччЌЛфØ Ũş éЁ θω α πλη τα θυ µαι νον τος η γκι στρω µε νοι παι чючìЛтюìсöтютéтсчхéчØ ūţŞ чЂö δες τυ

ραν νου δυσ θε ον γλωσ σαλ γι ι 11

αν

οις ει


тŅтттÚЎ сöттсчЌЛфØ Ũş цитш¤сØé ει κα θε πυρ α α σπε τον τω ∆ε σπο τη λε γου ου σιν ∆εξιός чтх®сöш¡Ќ‹Ђ›чЌЛфñçè Ũş εις αι αι ω ω νας

ευ λο γη τος ει Ω∆Η Η΄

Αριστερός ч½éЂчóчч½éцтчéчтéсöттé Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ σκυ νου µεν τον ссчØ ūŞчö тттчтЂöтЙфìОютéÚŨş Κυ ρι ον Θαυ µα τος υ περ φυ ους η δρο σο βο λος Ё!!сìсö!!тюЌéЁöтттЛфØ Ũş Птчт ε ξει κο νι σε κα α µι νος τυ πον ου γαρ ους ε х®éсö!!т!ю!!ЌìМюф!!!!éО!!!тÚ ђ Ũşă ! чéссцÙĭт δε ξα το φλε γει νε ους ως ου δε πυρ της ЌцифéсØЎ!ю!чéцЌЦ тЁöттЌéсØ Θε ο τη τος παρ θε νου ην υ πε ε δυ νη δυν çè!!!Ũş ђ!! чéЂхччЦтсчсöŅттÚЎтсé δι ο ο α νυ µνουντες α να µελ ψω µεν ευ λο сöтютéцЌсХ°ттчöттÚ Ũş тчсс γει τω η κτι σις πα α σα τον Κυ ρι ον και υ Ош¡Ёâ°тÚЎт®ЁöтттЛфñçè Ũş ψου ου ου τε εις παν τας τουςαι ω

12

νας

πε

ρυ


∆εξιός сиччх®éцтŅЌМ¿Üот ЌЛфс Μη τραν α α φλε ε κτω ως ει κο νι ζου σι чхчØ!!ŪţŞЄчссцÙттЁöтттЛéфØ κο ο ρης οι της πα λαι ας πυρ πο λου ου µε νοι νε οι çè!Ũş !!чéс!!с сØц тч ттсчхчØ!ūţŞé υ περ φυ ως κυ ου σαν ε σφρα γι σµε ε νην сöт т éсöш¡Ёâ°т чтссöттЌéсØçèŨş αµ φω δε δρω ω ω σα θαυ µα τουρ γι ι α µι α тéЂчсöш¡Ёâ°тÚ Ўтссöт!!ттчМ¿ÜфØ λα ους προς υ υ υ µνον ε ξα νι Хà¯тòçè Ũş

ι στη σι χα

α

ρι

ι ις Ω∆Η Θ΄

∆εξιός ч›ЂчтсцÙтш¡ссøфсчх Με γα λυ νον ψυ χη µου ου την τι µι ω τε ε чØ!!ūţŞ!! !Єчсссöш¡Ёâ°тÚт¡ЁöтттЛé ραν και εν δο ξο τε ε ε ραν των α νω στρατευ µα фØçè!Ũђş! тìПЪёфìОтÚ!Ũşё!сéсХ°ттчö των Μυ στη ρι ον ξε νον ο ρω ω και πα ρα ттÚŨ şЁссöтéГтюЌéцжтÚё щéссéЁö δο ξον

ου

ρα

νον το σπη λαι ον θρο νον 13

Χε ρου βι

κον


ттюх®éцЄØ!ŨşётéПЪёфìОтÚŨşё!чéЂхч την Πα αρ θε νον την φατ νην χω ρι ον εν ω ω α !чЦтсчсöŅтéтÚЎтюìцфюсéсØ! ūţŞ!!!сö νε κλι θη ο α χω ρη τος Χρι στος ο Θε ттюéцтчтх®сöттãт¡чñçè!!Ũş

ος

ον

α νυ µνουν τες µε γα α λυ υ νο ο µεν Αριστερός ! ЂсчтсöтттЛфсчхчØ Στερ γειν µεν η µα ας ως α κιν δυ νον φο ο βω ūţŞ!ЂöтŅтттçèт®ЁöтттЛфØ! Ũş!éЁчючé ρα ον σι ω πην τω πο θω δε Παρ θε νε υ µνους υ ЛöттсöттсчхéчØ ЎчюéЂö⁄тŅттт›çèт® φαι νειν συν το νως τε θηγ µε ε νους ερ γω ω δες ε στιν αλ ЁöтттЛфØ!Ũş! ПтЁöттÚЎтссöттт λα και µη τηρ σθε νος Ο ση πε φυ κεν η προ αι αι ρε σις чМ¿Üф‹ñхéсØàт›òçè δι

ι

δου ου ου ου

14


ΕΥΦΡΑΙΝΕΣΘΕ ∆ΙΚΑΙΟΙ…….

∆ηµητρίου Μαγούρη

ẅỳ źƒ Βου

чñ ç è¡ ! !!ч ‼ éчХ° ч чЁń ö т тÚ Ў тс ]ε Ευ φραι ε νε σθε δι και οι ου ρα сöтттçст¤хсéфØçè¡ũŠЁ ⁄ Ђöтт νοι α γαλ λι α α σθε σκιρ τη σα τε тЛ¿тт ‼ ЎттсуÜчЌсØàéтÚũŠф ‹ éП ‼ τα ο ρη Χριστου ου γεν νη θεν τος Παρ θε тЎс › цÙттт¡чЎЂ ‼ ччсöш¡т¡ νος κα θε ζε ε ται τα Χε ρου βι ιµ сс ⁄ Оътт¡чЎсЁöттттХ°тÚ µι µου µε ε νη βα στα ζου σα εν κο ολ ποις ūţŞт ‼ сцтчöЌсØàéтÚũŠч ₤ чöЌЎ Θε ον Λο γον σαρ κω θεν τα Ποι µε νες 15


сс ‼ цтс › Ёöтçттт¡чØŨşЂ ‼ öт τον τεχ θεν τα δο ξα α ζου ου σι µα γοι ттņсХ°чØЎчöш¡сссöЌтÚũŠ τω0 ∆ε σπο ο τη0 δω ω ρα προ σφε ρου σι цж Ù ⁄ çттçттЎссцтЛö т тт¡ Αγ γε ε λοι οι α νυ µνουν τες λε γου ου чØūţŞт‼сЁöńттсöтттЎЁöттòçèũŠ σι α κα τα λη πτε Κυ υ ρι ε δο ξα σοι

16


∆ΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Αβραάµ Ευθυµιάδη Ήχος

Ỳ‛ЃЃЃЃЃΠα‗

ч›ñхé ]ε ε сЁ± â т Гтт¡ é чØ с Ёééçчч³ á т ∆ο ο ο ο ο ο ξα Πα α τρι ι Л°Þттé çтт¡сЛ°тé схМ¿тт⁄¡éЁØö ι ι ι και αι Υι υι ω ω ω ω ω [ω ш¡тņéсØū Ţщх›®с х®ééçцâ õт¡с Х°с °øф ω ω ω και - Α α γι ι ι ι ι тГтт¡ é éЛучØé Отт¡ç ст¤ХéЙ ι ω ω ω Πνε ε ε ε ε ε ευ µα

17


шМ¿тЪ¿чос°øттéчñçèŨť α α α [α α α α α τι çЂ› ч ³ á т Л° Þ т Й¿ éтш¥ссх⁄ é éçст¡ Ο ο ο ο ο τε ε και αι ρο ο сМ¿ Üт т¡ é ЁØ ö ш ¡т ņ é сØ ū Ţ ч ½ ч чéçсİ ο ο ο ο [ο ο ος της ε πι γη т¡ Ё тņ Х ³ т ЌØ é éсХâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ° ø т ì η ης πα α α ρου σι ι ι α α α ας чØ ū ţ Ş ė é éЁ› ö тттéçтт¡ с Л° т ņ é éсч σου πρω ω τη α πο ο ο γρα α φη τη ччééОтт¡ ч Х° т тééМÁ ç чо ш ¡ т ¤ οι κου µε ε ε νη η η ε γε ε ε ε ХéçтÚ ш ¡ с ° ø т ìчØ Ũ ť é éци т сⁿ х ééМÁ ч о ε ε νε ε ε ε το το ο τε ε ε ИÁ ç чт¡ é чØ Ŭ ť т сéçс› ч ° á ш ¡ т ¤Хéт µε ε ε λες των αν θρω ω ω ω πω ш¥Л° Þ т Ú Ū ť с ⁄ ч éсİ Х ° ф ° Ň с чéтХ³ ω ω ων α πο γρα α α φε σθαι τα α тЌØ é éçст¡ с çсо т ¤ņ Х éттттņ é сØ α ο νο ο ο ο µα α α α τα 18


ūţŞс½›чЌééсЂöш¢тéЙÂчáтЌт¡ των πι στευ ο ο ο ον τω ω ων τω ω сÞ х ® é éсхМ¿ Ę т т¡ é чØ ш ¡ с ° ø т éчØ Ũ ť ч ω ων το ο ο ο ο κο ο ο ον σου δι сééçст¤ХГтт¡ é чØ Ũ ť с усéЛ² α του ου ου ου ου το το τοι ου чпЌхééМÁçчот¡чØŬţťтěч⁄é ЂÙöĩтÚéт ου το ον δο ο ογ µα υ πο Και σα ρο сöЌтéтХ³тЌØé сХЛ°éЙ¿фØ ος ε ε ξε ε ε φω νη η η θη η çèūš ч ė ½ é éМÁ ч ⁿ п ч чх® é éцтт¡ М ¿ ч п της γα αρ αι ω - νι ι ι ου ου Ќ₤ т ¡ ņ с ⁄ é Лö т ттņ х ééчХ³ т т¡ ч Ø ū Ţ ĭ σου ου ου βα α α σι ι λει ει ει ει ας ч½ é éЂсö Ќ Ĩ ₣ т éЛ° т Ú ç èŭŮ š Ѓ ч› ½ é фХ³ т το α α να αρ χο ον ε και αι αι Ќт¡ с Þ х ® М Ã ш т® с Ø é тЁöЌØ é çт₤ т νου ου ου ουρ γη η η η η θη η η сØ Ũ ş ч ½ ă Ѓ Ѓ› é éПтХ¯ Þ é чć т ⁿ ņ с хééМÁ ч п η δι ο ο ο σοι οι προ ο σφε ε ИÁ ç чо т ¡ ч Ø é цш¢ ņ Х ° Л ° é çтт¡ ð т Ú é Л² ρο ο ο µεν και αι αι αι αι αι αι η 19


чпс°øтЙ¿éттт₤ņхé сØàтÚŬţťч½é МÁ⁄чп η η η η και αι η η µει εις υ πε ερ çчт¡ ð é çчт¡ ð т сééсİ Ё ² â т Ќт¡ ņ с é τη ην χρη η µα τι κη η ην φο ο Лöтттņхé чėХ³тт¡чØūŢ сⁿĸс½é çс ρο ο ο λο ο γι ι ι ι αν ορ θο δο т¤ХГтт¡éМ¿фсхééЛ³фŇсØçèŧŮš ο ο ξου ου ου πλου ου τι ι σµο ο ον ч½ é чМ¿ ÷ т ш¥сééЛöттéМ¿ ф Ą é с› θε ο ο λο ο γι ι ι α ας τω0 ч° á ⎯ ч ш¡ ð Г тт¡ é ЂÙ с ⁿ Ø Ą é МÁ ч п Л ° т т¡ é ω0 ω0 ω0 Θε ε ε ω0 ω0 ω0 ω0 ω0 ω0 ω0 сусö ш ¢ ð ç ттéсØ à т Ú Ŭ ť т ₤ с ⁿ é éçс› т ¤си ø ω0 ω0 ω0 ω0 ω0 ω0 ω0 και Σω τη η η тд°тт¡чØéМĘÁтш¡тé т‹Х›Л°éтÚш¡с°øт η η η η ρι τω ω ων ψυ χω ω ων η η η η é чçчч°áчØ µω ω ω ων

20


Βασιλείου Κ. Νικολαίδη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Επί τη βάσει ∆ανιήλ Πρωτοψάλτου ẅ!!!!!α΄ си!!! Κε źż т › Ú х ® ч Ø å Ŭ ţ ş ! !çч ⁿ М¿ ÷ Ņ ф Ø Х ° с ° ø т сØ ш ¯ Ў ]ε - ε Λυ υ υ υ сØ ⁄ ш¯с ⁿØХ°т¤хсøЎЗ¿тЙÃтсØс°Ņø υ υ υ τρω ω ω тЙ¿ттÚх®Л°ъттÚЂ¡çтт¡òçèф Ω Х ⁄ °х® ω ω ω ω χω ω ω ω çсчá ч ö ш ¯ ш ¯ т ® › Л° ч Ø Ў ЄØ Ђ ¡ ø т Й¿ ω ω ω ω ω ω ω ттÚ Ũ ş ç си ш ˛Л° Þ ç тт¡ М ¿ ÷ ç тш˛Л° ÷ т Ú н х® ω ω Λυ υ τρω ω σι ι ι М¿тт¡сöш˘т®сçчч°áчØåŨşчсиö [ι ι ι ιν Α πε тЙà т сØ н с° øт ш¯ х Л° ç тш˚сØ н Ё° â т ε ε ε ε ε στει ει ει ει 21


тсö ш ˚ð т Ú Ũ ş ç Ђчá ° т хçс ⅛ М¿ Ņ ÷ ф Ø ⁄ х® ει ει ει ει ει ει ει ει ч ⁿ ñ çèŬţ ş Ĺч ½ç Ђт¡ Л ° Üç тт¡М ¿÷ çтш˛Л° ÷ ει Α πε ε στει ει λε ε т ⁄ Úнс ⁿ ½М¿тт¡сöш˘т®сçчч°áчØåŬşı ε ε ]ε ε ε ε ε щ › Ú ч Ё² ч о ч Ё² ч о Й ¿ ф х® ç с Κυ υ υ υ υ υ ч°áМ¿ŅфØЎтХ°х®Ёöтш¯!!!ŅттХÎДш¯ð υ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι Ўси ö т çчт¡ ð Ў тт¥ х çЁт¡ ç чш˚Л° Þ Κυ υ υ ρι ι ο ο фтсñçèŨşЂÙхⁿ®чØЁöш˘Хў Лтхчøõ ο ο ος Τω0 ω0 ω0 ω0 λα ω0 ω т¡ М ¿ ç чч° á т тņ с Ø н с° ø т Й¿ т тÚ å Ŭ ţ ş ă ω [ω ω ω ω ω ω ω çЁш˛сØ Ў Л° т ш˛суЁâ ° т Ú å Ў çчч° á Τω0 ω λα ω ω ω чöш¯ ш ¯ ð ç è¡ ç чт¥ х с ⁿ Ø Ў çчт¥ х с ⁄ Ø Ў ω ω ω ω ω ω çчт¥ х с ⁿ Ё± т ã ĭ т ¡ ç ст¡ ç Ёт¡ ç ч ω ω ω ω ω ω 22


ш˚Л° Þ т Ú н Ё° â т тçсЩÒ т тÚ ą н с° Ņ ç тт¡ ņ ! ð ω ω ω ω ω ω Х°âõт¡сХÎч!!оçтш΄тсØåŬťтÚ ⁄ įЁ°Ņâтш˘ņЎ ω ω ω ω ω α α α Л° т Ё° â т ⁿ Ú Ļ с Хсö ш ˘ ð Ў çтт¥ х çЁт¡ τω ω λα ω ω ω α α αυ çчш˚Л° Þ ф тсñ ç èŬş ı щ › ЁОÙ ç тш¯ του ου ου Αλ λη λου ι ι Ё°âтãф¡сøõф°сñçèåŨş ι α α α

Σύλλογος Ιεροψαλτών Ν.Χαλκιδικής Παρασκευή, 24 ∆εκεµβρίου 2010 Κ.∆.Χ

23

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

1 тŅт é т Ú Ў сé › сö ! ń т тŅ é тсéцГÙЌ é Лö γο ον τες τω ση µε ρον εν σπη λαι ω τε χθε ттé ç чтð Ũť ! Ђ℮ é иĞч т т é Л ö тŅт тЎтņ ε εν τι...