Page 1

ÊÕÑÉÁÊÇ ÔÇÓ ÁÐÏÊÑÅÙ Σάββατο Εσπέρας στον Εσπερινό Βασιλείου Κ. Νικολαίδη Δόξα. ΄Ηχος Πλ

”ЃЃЃЃЃΝη

си ч Л° Ņ т тÚ Л ° т Лö т тéМ¿ ф Ø ç èūţ Ş Ï ταν τι ι θων ται αι θρο ο ο νοι οι ччЁöń т тÚ т ã т ¡ О тт¡ ч Ø ũ Š ф Ø Л και α νοι οι γων ται αι βι ι ι βλοι και Θε чтх® Ё ö ш ¡ Ќ Ø с Ø ч Хâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ° ø ος ει εις κρι ι σιν κα θε ε ε ζη η η тчñ ç èŧŞ Ђ Ù Ў Отт¡ ч Ø Ц тХö ° т ЌØ η ται ω ποι οι οι ος φο ο ο ο βος Лö т тçчтÚ ŧ Ş с и é Оъ т т¡ ч тсс το ο ο τε ε Αγ γε ε ε λων πα ρι στα 1


Лçчт¡ ð Й ¿ Ň т ′ Л ö т тçчтð ū ţ Ş Є ă Ѓ éч µε νω ων ε εν φο ο ο βω ω και πο чМ¿ ч о Л ° т сØ ū Ţ с öтЌтéМ¿ τα µου ου πυ υ ρος ε ελ κο ον το фØ ç èéŧŢ ĝ Ђ ń и ö т тхЛтÚ т Ú Л ö т тçчтð ū ţ Ş ος τι ι ποι οι η σω µεν το ο ο τε ε фéччЁØġчØтãт¡Отт¡чňтņх®Ёö οι εν πολ λαις α µα αρ τι ι ι αις υ υ πε ш¡ Ќ Ø Л ° т чХâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ° ø т чñ ç èŧŞ ευ θυ νοι οι α α αν θρω ω ω ω ποι си х ô ч о ф хчсЛö т ттчГÙ ш ¡ Ο ο ο τα αν δε α κου σω ω µεν κα λου ουν сØ Л чØ ū ţ Ş щ ссссö т тЂø т Ú τος αυ του τους ευ λο γη µε ε ε ε νους ччЙÁ ч о Ќ Ø с хсЁçтÚ ш ¡ с ° ø του Πα τρο ος εις βα α σι ι λει ει ει тéчØ ç èūţ Ş Є ă Ѓ éччсХсéМфØ ç èé ει αν α µαρ τω λου ου ους δε ε ūŢччсöтртт¡чėчцтт¡ α πο πε εµ πο ο ον τος εις κο ο ο çчØ ш ¡ с ° ø т éчñ ç èŸŵ Ѓ Ѓци Ù ж Ѓ Ѓİ т сЛöттé λα α α α σιν Τις υ πο στη σε ε 2


М¿ Ы ф Ø Є Ă é М¿ ч о Л ° т сØ ч ½ с ö т тÚ ται αι την φο ο βε ε ραν ε κει ει ει çчт¡ М ¿ Þ ф Ø ч Хâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ° ø т чñ νη η ην α πο ο ο φα α α α σιν çèŧŞ с усЛтÚ ч ½ ć Ѓ ЃцÙ т ттÚ с хцÙ Αλ λα µο νε φι λαν θρω ω πε Σω ω τη çттéсñ ū ţ ť т ě é ччЛДâ õ т ¡ Л ° т ЌØ η η ηρ ο Βα σι λευς τω ω ω ων αι Лö т тçчтÚ ç èŧŞ Ђ ń и ö т тхЛ° т Й¿ Ň т ņ ω ω ω νω ων πρι ιν το ο τε ε λο ος Лöттçчтð ū ţ Ş щ éччссцâ õ т ¡ φθα α α ση η δι α της µε τα νοι οι Отт¡ ч Ø ũ Š ч сссöш¡ т тÚ с х οι οι οι ας ε πι στρε ε ε ε ψας ε ε М¿чоЌт¤ХçтÚш¡с°øтчñçèŧŞ λε ε η η η σο ο ο ον µε

3


Στο Στίχο Δόξα Ήχος Πλ δ΄ Νη

ЂöттÚ Г Ù Ќ Ø с Ø Л чØ Ũ ş П Ù т т¡ с Ïι οι µοι µε λαι να ψυ χη ε ω ω ως Лöттт¡ ч Ø М тттÚ Х ° с Ё° â Г Ù πο ο ο ο τε των κα α κω ω ω ων ουκ Ќт¤ХçтÚ ш ¡ с ° ø т чØ ŧ Ş с Ø и Ĉ Ё ö т Ќ ε ε εκ κο ο ο ο πτεις ε ε ε ω хМ¿ ч о т ¡ ч Ø ч ½ ч ė ч сö т д° т т¡ ως πο ο ο τε τη ρα θυ µι ι ι ι ι чØ Ğ с Ø ч Хâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ° ø т чñ ç èŧŞ П и ń т α κα τα α α κει ει ει ει σαι τι ι çтė т çтт¡ с ЁØ ч ЄМ¿ ч от¡ Ђ Ù ου ουκ ε ε εν θυ µει την φο ο ο βε сöтттОтсЁâттЙçтÚш¡с°øт ρα α α αν ω ω ρα αν του ου θα να α α α 4


чØ Ũ ť ц ж т т¡ ч ĭ с и ø Г Ù Ќ Ø Л ö т тçч του τι ι ι ου ου τρε µεις ο ο ο λη тò ū ţ Ş ф чЁØ ö ė ш ¡ т т¡ ч Ø Ğ Х ° с М¿ ч о η το φρι κτο ο ο ον βη η µα του ου Ќт¤ХçтÚ ш ¡ с ° ø т чØ ŧ Ş Ђ хчØ Ё ö т Σω ω ω τη η η η ρος α α ρα τι α ГтÝ т ¡ Л чЁ° â т т¡ ч чси ö тГÙ πο ο ο λο γη η η η ση η τι α πο ЌØЛ ö ттçчтðū ţŞ ч éцÙ ф хчØ тт¡ κρι θη η η ση η τα ερ γα α σου πα α сЛöтттччХ°тттхчЁ°âт α ρι στα αν ται προς ε ε ε ε λε εγ χο ο ο т¡ ч чЁö т ттЛö т ттÚ Х ° с М¿ ον σου αι πρα α ξεις ε λεγ χου ου σι ι κα τη чо Ќ т¤ХçтÚ ш ¡ с ° ø т éчØ ç èŧŞ ч éси Ø η γο ο ο ρου ου ου ου σαι λοι πον фØЛчтсЁŅçттçттсХ ω ψυ χη ο χρο ο νο ος ε ε φε ε ЁçтÚ ш ¡ с ° ø т чØ ū ţ Ş П â õ т ¡ ç чт¡ с сö т στη η η η η κε δρα α µε ε ε προ ο Ќс° ø т чØ с ö т çттсØ х ® М Á ч о т ¡ φθα α α σον πι ι στει ει βο ο ο ο ο 5


чØчØūţŞПÙтŅтт¡чØцÙфхчØчØçт η σον Η µα α αρ τον Κυ ρι ι ε η µα т¡ с Лö т тт¡ é чØ ç èũŠ ч éЁö т ттЛö α αρ το ο ο ον σοι αλλ οι οι δα φι λαν тттÚ Х ° с М¿ ч о Ќ т¤ХçтÚ ш ¡ с ° ø θρω ω πε ε το ευ ευ σπλα α αγ χνο ο ο тчØ ŧ Ş с усцÙ ф Ø Л чØ с ö т çтт¡ ον σου ο ποι µην ο κα λος µη η χω ω сЛöттт¡ ч Ø ũ Š ч тссЛфØ ω ρι ση η ης µε της εκ δε ξι ων σου сØ Л ° т Лö т тçчтð ū ţ Ş ч éччсö πα ρα α στα σε ε ω ως δι α το µε ттÚтÚтÚчХâõт¡çчØш¡сø°тчñçèŧŞ ε ε γα σου ε ε ε λε ε ε ε ος

6


ẅỲ‛ Βου—Ẅ Ω∆Η Α΄ ч ⁄ чссч!!т!!Ц!т!цт!çччáттс

Βο

η θος και σκε πα στης ε γε νε το µοι εις σω !сцÙтÚ!ūţť!суччтéчöт‼тéЛöттéтÚ!ũţť! чé τη ρι αν ου τος µου Θε ος και δο ξα σω αυ τον Θε Ђч!!тé!!Ц!т!!с ⁄ сЛö!тттч!тт ™ сс ος του Πα τρος µου και υ ψω σω αυ τον εν δο ξως γαρ δε цÙтттò!ũţť δο ξα α σται

Ω∆Η Γ΄ сéО!!!!!т!!Ќéссч!!Ў!!чччсöттт

Στε

ρε ω σον Κυ ρι ε ε πι την πε ε τραν των ссЛ¿т!тÚ!!!!ūţť!!!ччссч!!т!!!чöтт ⎯ Ú!Ў! εν το λω ων σου σα λευ θει σαν την καρ δι αν µου с⁄сЁöтГтч! Ў!! чçч‼ш¡ссЁöт υ πα αρ χεις και Κυ υ ο τι µο νος Α γι ος 7


çттçчтð!ũţť ρι ι ο ος Ω∆Η ∆΄ ЁéцтючìчöтютéцтÚ!ũţťёчéЂччтЁ ⁄ ö

A

κη κο εν ο ο προ φη της την ε λευ σιν σου Κυ ттчччфХ°чØ!!!Ø!ūţť!!ччцфсс ρι ε και ε φο βη η θη ο τι µελ λεις εκ Παρ ЁöтКöттÚ ⎯ !!Ў!!!с ⁄ ссöтГтсс ‼ КöтéтÚ και αν θρω ποις δει κνυ σθαι και ε λε γεν θε νου τι κτε σθαι çèũţť!ёчéси ℮ т!тчччсöтттссЁöт α κη κο α την α κο η ην σου και ε φο βη η т!Ú!ūţť!!!!!!!Ёöттчçтт‼ссЁöтçттМ¿фØ θην δο ξα τη δυ να α µει σου Κυ υ ρι ι ε ε çè!éũţť Ω∆Η Ε΄ су ⁄ ссöтГтсс ™ КöттÚ!ũţťЛ ℮ иöттсöт

Εκ

νυ κτος ορ θρι ζον τα φι λαν θρω πε φω τι σον δε ο тÚ!Ў!чтЂö ‼ ттттÚ!Ў!сöттсссчöтéтÚ µαι και ο δη γη σον κα µε ε εν τοις προ σταγ µα σι ι σου çè!ũёţť!чéПт ⁄ ЛöтЌéсØ!Ўю!ф ™ éсучéКöтютé και δι δα ξον µε Σω τηρ ποι ειν το θε ε λη ОтÚå!ũţť µα σου 8


Ω∆Η ΣΤ су ⁄ éцтёчтéсчюЌéссчØ!!Ў!ГÙтс

Ε

βο η σα εν ο λη καρ δι α µου προς τον οι сс ‼ КöттÚ!ũţť!су ⁄ сцтéЦтючéцтéч ™ ö κτιρ µο να Θε ον και ε πη κου σε µου εξ Α δου κα тютéцютÚé!!!ũţť!!!!су ⁄ сОтчØ!ŭŮţť!щ ™ чéЁöттётŇé α τω τα του και α νη γα γεν εκ φθο ρας τη ην ζω ОтÚå!ũţť ην µου Ω∆Η Ζ΄ су ⁄ éцтючé!т!т!ссчØ!!!Ў!!!!чссöттт

Η

µαρ το µεν η νο µη σα µεν η δι κη σα µεν ε счфХ°éчØçè!!ūёţť!!!!!чéссчтЦтч νω πι ο ον σου ου δε συ νε τη ρη σα µεν сЛöттЦтч!Ўчéс ‼ öтютéЛöтттÚ!ũţťч αλ ου δε ε ποι η σα µεν κα θως ε νε τει λω η µιν чéП!!!тю!!сéЛ ⁄ !т!чЦ!!тçччá ™ тЌс λα µη πα ρα δω ης η µας εις τε λος ο των сЁöтттçчтòũţť πα τε ε ρων η µω ων Ω∆Η Η΄ ч½é ⁄ сучÀчч°éЁöтютéч!тéсчюЌéс

Αι

νου µεν ευ

λο γου µεν και προ σκυ νου µεν τον Κυ 9


счØ!ūţť!ЛöутттÚ!Ў!ччЁöтКöттÚ!çèũţťч ρι ον Ον στρα τι αι ου ρα νων δο ξα ζου σι και éЛиöт!!т!!т!!т!!Лö!т ™ !т!ттŇсØ!!!!ũţť!!!!сöттсс πα α σα πνο η φριτ τει τα Χε ρου βιµ και τα Σε ρα φειµ чсØéфØçè!!!!!!!ё!ũţť!!!!чéЂччтЁö ⁄ ттÚ!Ў!тч και κτι σις υ µνει τε ευ λο γει ει τε και υ ссцтт¡ч!Ў!!ф ‼ ЁчКöĚтютéсХ°ĆчØ περ υ ψου ου τε εις παν τας του ους αι ω ω να ш¡тŇХ¯àтòå!ũţť α α ας Ω∆Η Θ΄

ūţť

!!тéс ⁄ чюЌéссчсОтчтЦтч

Α

σπο ρου συλ λη ψε ως ο το κος α νερ µη νευ τος тЁöтфХ°чØ!ūţť!ПтчтЦтчсЛöт Μη τρος α να αν δρου α φθο ρος η κυ η σις Θε ου γαρ тЦтчØ!Ў!тě ₤ ттссс ‼ чöтéтÚçè!!!ёũţťчéц δι ο η γεν νη σις και αι νο ποι ει τας φυ υ σεις тО⁄Ù ĭтЌсссØĉ!Ў!!!!!!чсЁöтттМ¿ç σε πα σαι αι γε νε αι ως Θε ο νυµ φον Μη τε чт¡чØ!Ў!ччЦ‼ЌссéцÙютé!!źż!!тΩÚХ¯àтòå⁄ ε ρα ορ θο δο ξως µε γα λυ νο µε ε εν

10


Στους Αίνους Ιδιόμελα Ήχος Πλ β΄ Πα‗ Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις,αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού. Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον.

чсéцтсéсчсéцÙ ф Ø Л ö т Åν νο ω την η µε ραν ε κει νην και αι тчØ М ¿ ç чо т ¡ ч Ø ū Ţ с İ ч ЁöтŅ Й Ы αι την ω ω ω ραν ο ταν µε ελ λω ттė ч Ø М ¿ ç чо т ¡ ч сą М çчш¢ с Ø ω ω µεν πα α αν τες γυ µνοι και αι ως М¿ ч о т ¡ Ђ ö т тã т ¡ é чØ ç èŬť т ė é чсéсö κα α α τα α κρι ι τοι τω α δε κα ттéсöтЙçтãт¡çЏчØŨťциÙтх στω κρι τη η πα ρι ι στα σθαι Το τε ε 11


М¿ ç чо т ¡ ч чПÙ ф Ø Л öттçчтð σα α αλ πιγξ η χη σει µε ε ε γα α Ŭť т чссöтттсчЁöттÚ ч και τα θε µε λι α της γης σει σθη η σον ται Єсссчтссİ Х ° т ччö και οι νε κροι εκ των µνη µα α των ε ξα ттÚ с Хâ õ т ¡ ç чø õ т ¡ ç ЏчØ ū ţ Ş ė т сс α να στη η η σο ο ον ται και η λι цтцфЁö т тЛ° Þ т тсö т Йçтã κι α µι α πα αν τε ε ες γε νη η η σο т¡çчтéчØçèŨťĹчéЛöттГÙėЌх ο ο ον ται και παν τω ων τα κρυ υ сØ ŧ Ţ с Ė и с цфсöттттХс πτα φα νε ρα πα ρι ι στα αν ται αι ε сöтЙçНçЏéчØçèŨťчéсиМ¿п νω ω πι ο ον σου και κο ο çтт¡ ņ ð с Ø М ¿ ч о Ё öтИ¿ ç чо т ¡ ч Ø Ŭ ť ψο ον ται και αι κλα αυ σο ο ον ται тéчсéсöттéЁöттéчĭчЂÙЙ και εις το πυρ το αι ω νι ον α πε λε ευ тã т ¡çЏчØū ţŞч ėс сö т ттсЛ° Þ т σο ο ον ται οι µη δε πο τε µε τα α α 12


тсö т Йçтã т ¡ ç чтéчØ ç èŨť П éтÚ Л νο η η η σα α α αν τες και εν χα чØ ч чМöтć т тÚ Л ° у çчо т ¡ ч Ŭţ ť ρα και α γα α αλ λι α α α σει Ёâ т ттÚ ę Л öттчØ М ¿ ç чо т ¡ ч Ø ū Ţ ĭ ο τω ων δι και αι αι ων κλη η η ρος чсЛö т ттę Ú ч чЁö т КÙ ö ш ¡ т т ει σε λευ σε ε ται εις πα στα α δα α ου ρα ХЁçтãт¡çЏчñçèŨť α α νι ι ι ον Ανάστηθι, Κύριε, ο Θεός μου, υψωθείτω η χειρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος.

ЂхôчØIJЁöтГтЁöńттчтХ°тт Ù ω ποι α ω ρα το τε και η µε ε ρα α тÚЛ чØūŢéцтсİéЛöтттÚфхсØū Ţ φο βε ρα ο ταν κα θι ση η ο κρι ι της тссöтЙçНçЏчØ Ũ ť ц ж Ù т Ú М ¿ ε πι θρο ο νου φο βε ρου βι βλοι α чо Ё öттã т ¡ ч чцтт¡ ч чсİ α νοι οι γο ον ται και πρα α α ξεις ε λε 13


Хâ õ т ¡ ç Џçчтė ч Ø ū Ţ ч éтсЛöтт ε εγ χο ο ον ται και τα κρυ πτα α α тхцтт¡ ч сччсХâ õ т ¡ ç Џ του ου σκο ο ο τους δη µο σι ε ε ευ ο çЏчØŬťéсöттéчсİЛöттттс ον ται Αγ γε λοι πε ρι τρε χου ου σιν ε πι сéсöттéтХсçНЙçНçЏ συ να γον τες πα α αν τα τα ε ε чØŨťПÙтттчсжöттÚчØнчсц θνη ∆ε ε ευ τε α κου ου σα τε βα σι λεις тéсöттéЛİ ч Ø ç ЏтÚ с Хâ õ т ¡ ç Џ και αρ χον τες δου λοι και ε λε ε ευ θε çчтėчØūŢçèЄ°сс½сØч½Ёöт ε ε ροι α µαρ τω λοι και δι ι çтш¡с Ø Ū ťЂ ö Ņ т тсİ Л ö т ттÚ ū ţ Ş ėс ö т т και αι οι πλου σι οι και πε νη η τες ο τι ε Х° т ттÚ Ё Ø é чØ ч éЛö т ттхЛфØ ερ χε ε ται Κρι της ο µε ε ελ λω ων κρι ναι сöттттХсчØ Й çНçЏчØ πα α α α σα αν την οι κου µε ε νην çèŨť с éцтсéсччччтцÙ και τις υ πο στη σε ται α πο προ σω 14


фØ Л чØ ū Ţ ц тЁöттсİ Л öттт που Αυ του ο ταν Αγ γε λοι πα ρι στα αν ται сцÙфØЛöтттхМ¿çчот¡чØЎЄ ε λεγ χον τε ε ες τα ας πρα α α ξεις τας ссéсччéчсİ Л öтттė ч δι α νοι ας τας εν θυ µη η η σεις τα ЦÙçтттХссöтЙçттçЏ εν νυ υ κτι ι και ε εν η µε ε ε чñ ç èŨť с Ø и ä Ђ Ù ė ч Ø с ö т Ќт¡ с Лö т ρα Ω ποι α ω ω ρα α α το ο тçéчтð Ŭ ť т éЁö т тéсö т тéтхсØ ч Ø ο τε ε αλ λα προ του φθα σαι αι το ο τε λος ūŢ Ё ö т тĭ Ђ ø õ т ¡ ç чт¡ с М¿ т Ќс° ø σπου δα σον κρα α ζου ου ου σα α ψυ υ тчØūţŞėфсссцфсİЁöттãт¡ υ χη ο Θε ος ε πι στρε ψον σω ω σο ον чччØėöш¡ттХЁçНçЏчçèŨť µε ως µο ο νος ε ε ευ σπλα αγχ νος Εξολολογήσομαί σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου,διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσιά σου.

15


Ήχος Πλ

”ЃЃЃЃЃΝη‘

чсéцтсéцтчéсиńöттéчч Äα νι ηλ ο Προ φη της α νηρ ε πι θυ µι чØ ç тт¡ с Лö т тт¡ ч Ø ũ Š ч ччт ων γε ε ε νο µε ε ε νος το ε ξου σι ссЛфхчØ н фчЁØ ö ш ¡ т т¡ ч Ø α στι κον Θε ε ου θε ω ρη η η η σα Х°ЂâГÙЌт¤Хçтãт¡çЏчØçèŧŞ ας ου τως ε ε ε βο ο ο α чéЛи И чØ Л ° т Лö т тт¡ ч тЂö Ņ κρι τη ρι ον ε ε κα θι ι ι σε και βι тГÙçттсХЁçтÚш¡с°øтчØūţŞ Ёöń βλοι η νε ε ω ω ω χθη η η η σαν βλε ттÚтãт¡Отт¡чØтхцâõт¡Отт¡чØũŠ ε πε ψυ υ χη η η µου νη η στε ε ε ε ευ εις ЦтЛöтттÚ Х°ссöтЙçтã т ¡ τον πλη σι ι ι ο ον σου µη η α θε ε çЏчØ ç èŧŞ ч éсж Ù ö т Ú т ã т ¡ О тт¡ ч ч ε τει βρω µα των α α πε ε ε χει τον чтЛöтттÚХ°ЂçНЙçН α δελ φο ο ον σου ου µη κα τα κρι 16


çЏчñçèŧŞ ЂхЦÞтт¡чØЛ°Łėтт¡сØу ι νη µη η η η τω πυ υ υ ρι ūŢ щ ĝ с сссöттЂø т Ú ç èūţ Ş ф éч πα ρα πεµ πο µε ε ε ε νη κα τα чЁØöġтÚтÚЙ ¿тсØũģф Ĝс ссЛ κα εις ω σει κη η ρος αλλ α νεµ πο δι тсЁöттÚГâõт¡ çчт¡ссØūţŞМ¿т στως ει σα α ξη σε ε Χρι ι ι στε ει εις тÚтÚтÚчхОтт¡чØЌс°øтчñçèŧŞ την βα σι λει ει ει ει ει αν Α α αυ του

17


Δόξα των Αίνων Ήχος

‚ẀЃЃЃЃЃΠα

чсЛ±чГтт¡чØнччЁöтт Ðρο κα θα α ρω ω ω µεν ε αυ του ου ου ттÚЛ çчт¡с ØŨşч éссцÙш ¡х® О ους α δελ φοι οι οι τη βα σι λι ι ι ι т¡ ч Ø ū ţ Ş ц ш¢ Х ° Х ° Ќ ń т тÚ ш ¡ х ® Л ° ç тш¤ ι δι τω ω ω ω ω ων α α α των α α Л° Þ ç тт¡ ð О ш¢ ð Ũ ş ч éПтчччХ° α ρε ε τω ων ι δου γαρ πα ρα γε ε çтш¡ ņ с Ø Ū š é ЁöтЌéсØ ч тх® ц Ù Є Ø γο ο νε πλου τον η µιν α γα α θων κο сХâõт¡çчØш¡с°øтчØŨş фØЛчØнч µι ι ι ζου ου ου ου σα των πα θων κα 18


сцтт¡ ч Ø т чсöİ т ттçчтð Ÿ Ű τευ να α α ζει τα οι δη η µα α τα α ЂéсĸсОтчтЛ²чоИ¿чо και τω ∆ε σπο τη κα ταλ λα ατ τει ει ЌØ Ą с Хâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ø ° т éчØ ç èŨť Ĺ с и é Ёö τους πται αι αι σα α α αν τας δι ο ш¡ Ѓ ЃŅ т ® Й ¿ т ЌХ° т хчØ н тХ° ч ч ο µετ ε ευ φρο ο συ υ νης τα αυ την υ Й¿ т ЌØ с хцЙ¿ ÷ ç тÚ ш ¡ с ° ø т éчØ ç èŨş πο ο δε ξω ω ω ω µε ε ε ε θα чéОтт¡ ч чГÙ ш ¡ ð Л ° т Лçчт¡ βο ω ω ων τες Χρι στω ω τω ω Θε ω ω сØŨşсéссЂöтŅçттГÙЌх ω ο α να στα ας ε εκ των νε ε çЁш¤сØ Ū š Є éссéЁöттéЛ² ч о κρω ω ων α κα τα κρι τους η µα ας ГÙ Ќ Ø с Хâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ° ø т éчØ ç èŨş с уé δι α φυ υ υ λα α α α ξον δο чччХ° ç тш¡ ņ с Ø Ц ÷ Ќ сх® Ё â ξο λο γου ουν τα ας σε ε τον µο ο ο тÚГÙЌØсХâõт¡çчØш¡с°øтчñçèŨş νον α να µα α αρ τη η η η τον 19


ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ Βασιλείου Κ. Νικολαίδη Ήχος Βαρύς

ҐЃЃЃЃЃΖω źż

Л°чсöш¥ðтÚ ùŭŤ ]ε ε ε ε ε ч½ ₣ é ЃЁö Ć т тÚ Х ¯ Ў М¿ ч о с ö ш ¤ð с ö ш ¤ð т Ú Ў Ïι τα α α [α α α α α α схМ¿ т т¡ ч хçст¥хсø Ѓ ш¥éч› Ĺ α α α α Χε α α α чю á Й Ã т éсØ Ũ ş с Хчá ç тт¡ с М¿ Ü ε ε ε ε ε ε ε ε тш¡ ð Ў М¿ М ¿ ÷ ç тт¥хсø Ќ Йà т éсØ ù Ũ ş ε ε ]ε ε ε ε ε ε ε éçЂчю á Й Ã т éсØ н çчч° á ч Й¿ т х® ε ε ε ε ε ε ε 20


çчЩŇÒтнх®éçсчáЙÃтéçснт¢ ε ε ε ε ε ε çст¢çст¢çсХÒŅтçтш¤ņсØнЁ°â ε ε ε ε ρου ου ου ттçсЩÒттÚŨşГт₣х®Л°тш¡Лн°чØ ου ου ου ου ου ου ου ου ου Χε х® ç ЁЙÏ Ü т ш¡ Ё ° â т Ќш¡ Ń х ® ç Ёт¡ ð т Ú ù ŭ Ť ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ιµ сŇ и Ù ä т ХÎ ф Ø ç è¡ т ХÎ ф Ø ç è¡ Ѓ Ѓçчт¡ ч Þ Х ¯ Ў µυ υ υ υ υ υ υ тХÎ ф Ø ç è¡ т ХÎ ф Ø ç è¡ т ХÎ ф Ø ŭ Ť с чх® о υ υ υ υ υ υ µυ στι ι ч› Ђ ö ш Ѓ¢ ш ¢ Ў схЛтхнчø õ т ¡ М ¿ ç ч κω ω ω ως ει κο νι ι ι [ι ι ч° á т Йà т сØ н сø ° ç тЙÎ ÷ т Ё° â т Ú Ū š с ö ď ι ι ι ι ι ι ι ι тттĹГ т₣ х ® Л ° т ЌØŭ Ť Ђ ďÙ т х®чо с ° ø ι ι ι ζο ο ο ο ει κο νι ι ι ттĹЎГтх®сХÏтт¡éçчш¤сяéØЎцт ι ι ι ι ζο ον τε ε ε ε т¡ ц тсö ш ¢ т ® ç Ёт¡ ð т Ú ŭ Ť Ѓ ЂÙ з Х ° ф ° ц ε ε ε ε ε ε ες Και αι αι 21


ф°цф¡ЃçèЃЃçт›т¡сх®сöш¡ЌЎ чЛ° αι αι αι αι αι αι τη0 Ζω ο тЛ² ч о ç ст¢ ч Ø ū ţ Ş ç ч⁄ Й Ï Ł Þ т Ń х ® Л ³ ο ποι ω0 ω0 Τρι ι ι фЁ₣ Ў М¿т Йà Łт ″ é сçèЎЛçчт¡ ð т Ú Ў ι ι α α α α α α α Л°чос°øтçтт¥х®сöтш¡ŃЛ¸чáтчØ α α α ]ε Τρι α α α α δι ŭŮŠ Ѓ ЃЄ′ ч М› ¿ ç чт¡ ç чМÜ ¿ ç тш¥сØ Ў τον τρι σα α γι ο ον сЁ± â Ѓ тГтМà ш ð Ũ ş с ₣ ½ é Л° т ш¡ Ё ° â т υ υ υ υ µνο ον προ σα α α α Ќш¡ Ń х ® с Ø à т Ú Ѓ Ѓù ŭ Ť Ђ з Ù ч Ø Ў çчт¥Ń х сø Г δο ο ον τε ες Πα σαν τη ην βι т″ т¡ ч ØЎ Л°Ł ф ПÙш ¤Ńç сч° á ч Øù ŭŮ Š тŃс ι ω τι ι κη η ην α πο ссöш¡ ç тчá Ï т чØ Г › ш ¢ ð ç èŨş Ż ƒ Ѓ éЂöė т ю т ì θω ω ω ω µε θα α µε ε сöтютìс₣öтютéсöттÚŭŤŻżЃцжЙÏÜтш¡Ё°â ε ε ε ε ε µε ε ε тЌш¡ЃЃŃх®сØàтÚŭŤé ε ρι ι µνα αν 22


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΒΡΑΑΜ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η

ẅЃЃЃЃЃΒαρύς ŭŤ ч₣ ½ é éЁö ш ¢ т ® ′ с çст¤хééсØ › Ũ ş ч ° é éЂö т Ðα τε ρα Υι ον και Α α Ќ₤ т ééОÙ ш ¤чØ ŭ Ť с ° у ééП⁄ т ņ с сŇ é éЛ γι ον Πνε ευ µα Τρι α δα ο µο ου çттéГ₤тЪ¿тЌêХ°с½é ЦтХ°т σι ι ο ον και α α α χω ω ω ф°ŇéсØш¡Ё°âтф°ŇéсØŭŤ ρι ι ι στον ц₣Ùит¡ттééцтф°ŇсØŭŤс°уé›éçЂт¡Л°Þт Å λε ον ει ρη η η νης 23

θυ

σι

ι αν


тééцЌф°ŇсØŨş αι νε σε ε ως чØч°é П⁄Ùт¡ņссŇé цтХ³тÚå₣ŭŮŠ Êαι µε

τα του Πνευ µα

το

ος σου

О₣Ùттéтņсé ц⁄тЌØūţŞ Å χο µεν προς τον Κυ ρι ον

сö › т ттéЙ¿ т ₤ Ќ Х° с ½ é éЦтХ± т Á α ξι ι ο ον και αι ф°ŇéсØш¡Ё°âтф°ŇéсØåŭŤ ι και αι αι ον

αι

δι

ι

ι

ч₣ Ø ч ° ч çèééсØ ‹ ч ° ч çèééц₤ Ù ф ЁééЂÙ ⁄ Á γι ος Α γι ος Α γι ος Κυ с°øттņéсçст¥хééсØå⅜ŭŮŠЃЃОÙш¥тéтсу υ ρι ος Σα βα α ωθ πλη ρης ο ου 24


çст¤хééс›ØŨŮ şІсééцтééКöт₤ф °Ňс Ø ρα α νος και η γη της δο ξη ης σου ŨşчØч½é П⁄Ùт¡ņссŇé цтņХ³т⅜ÚŭŮŠч°éт Ω σαν να εν τοις υ ψι ι στοις ευ λο сééс⁄öтттééч›ч¸áтХтф°ŇéсØŪšчØ γη µε νος ο ερ χο ο µε ε νος εν ч° é éцЄЂ⁄ с Ň é éцтņ Х ³ т ₣ Ú ŭ Ů Š Ѓ éфсуéé ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Ω σαν сØуåŨŮşźŽффЄфźżé Пт₤Х¢тф°ŇéсØш¡ να ο εν τοις υ ψι ι ι ι ι Ё°âтф°ŇéсØåŭŤ ι ι στοις с⅜ØиéсØфé сØåŪš Á

α

α

µην

чñå⅜тХ³éфñЎтХ³éфñЎтЁ³âтé фØåŭŤ Á

α

α

α

α

α

α µην

ци Ù ⅜ т тЂ¡ å é éКö т ттЁ³ â т éфñ ç èŭŤ é éЂÙ Ў Óε υ

υ

µνου ου ου ου 25

ου µεν

Σε


чçчт¤хééцтф° с Ø › Ũ ş П Ù Є ° Ђ ⁄ ç ευ λο γου ου µεν Σοι ευ χα ст¤хééсçст¤хéцÙ т ш¢ Ё ° â é ₣ т Ú å ŭ Ů Š ф ⁄ ρι ι στου µε εν Κυ ρι ι ε και суééЁöтé Й¿И¿ÜфØūţŞéЙ¿₤тЌш¢é Пт δε ο µε θα α σου ο ο Θε ε ο ο Х°тт¡éчØш¡Ёâ°тфņ¡éсØåŭŤ ο ο ος η η η µων

26


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ

ŭŤЃЃЃЃЃźż

Ђз ⅜ ч чтņ é éçст¤ХГтт¡ é чØ с Á ξι ον ε στι ιν ω ως α λη Х°ф °Ňééсñç èŭŮ ŠЃ ЃéЄчééсö›т тЁ°â тЌêØ η η θως µα κα ρι ι ζει ει ειν σε ч½ é т₤ Х ° ф ¡ т Ú é éсø õ т ¡ ç ст¤Хéф₣ Ø ŭ Ť éцж την Θε ε ο το ο ο κον την ЄХ³ с ⁄ ç ст¤хééЛö т тт¡ é ч₤ Ø т ¡ ч α α ει µα α κα ρι ι ι στον και Πα чééс› ö т тХ°ф ¡ Ň éсØ Ūšч чéс› Øш ¡Ё ° â να µω ω µη η τον και Μη τε ε тЌêØт₤Х°ф¡éтÚé ПтХ±тф°éсØш¡Ё°â ε ρα του ου Θε ου ου ου η η тфŇ°é сØŭŤéцжЄ›Ђ⁄сŇé ц₣тņХ³ттт¡é η η µων την τι µι ω τε ε ραν τω ων 27


чØсХ°ф°ŇéсñðŭŮŠЃéсØуч°ччééт⁄Х¥ Χε ρου ου βιµ και εν δο ξο τε ε тЩË ¿ И ¿ Ü é фØ т чééçс› Ø ш ¡ Ё ° â т ЌêØ т ε ε ε ραν α συγ κρι ι ι τως τω Ёé₤ т Ú ç тш¡ т ® é éсØ у å ŭ Ť é éцж Є ⁄ Ђ сŇ é éц₣ т ņ ων Σε ρα α φειµ την α δι α φθο ο Х³тÚŭŮŠЃéфЁééсØуåźŽффźżçчт¤Хш¥ ο ρως Θε ε ον Θε ον Λο ο ο чØ Ū š é тЁééтã › т ¡ ç чт¤Хш¥éчØ ç èŨş ч γον τε ε κου ου ου σαν την Х³é сØЄØéЂ⁄сŇé ц₣тņХ³тÚŭŮŠé ЄЁ°âтш¡ ην ον τως Θε ο το ο κον Σε εε Ё°âтЌêт¤Хф°тÚé П₤тХ°тф°ŇéçсØ ε ε µε ε γα λυ υ νο ш¡Ё°âтт¡ЎźŽЂ⅜зñш¡ш¡т®ЎéЂñш¡ш¡т®ЎéсØсØфñå ο ο ο µε ε ε ε ε εν çèŭŤ

28


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ

ẅ!!!!!Ґ!!!!!Ζω сØх®чØЎцтсöшðǿтÚ!!!åŭŤ ]ε ε ε ε ε ε ч½ć!!é ‼ ЁöттÚХ¯ЎМ¿чосöш¤ðсöш¤ðтÚŭţť Αι νει ει ει [ει ει ει ει схМ¿ т т¡ ч хçст¥ х сø н çфĹ › ει ει ει ει ει χει чáЙÃтéсñçèŨşсХØàçтт¡сМ¿Üт ει ει ει ει ει ει ει ш¡ðЎМ¿чос°øçтт¥хсøéфØЙÃтéсñçè ει [ει ει ει χει ει Ũş ç Ђчá Й Ã т éсØ Ў çчч° á ч Й¿ т ει ει ει ει ει 29


с½çчЩÒтéХ°сø°тЎЙÃтéсØх®′ ₣ Л° ει ει ει ει ει ει тЙà т ′ é сØ н сø ° т éсØ Ў Й¿ ç чЩÒ т ει ει ει ει ει Х¯ЎтÚХ°с°çтш¨тņсØЎçсш¤ņсØçèŭŮŠ ει ει ει ει χει ει сØуėш¡ш ⁄¡ðçèЂÙöĝш¡ш¡т›®сçèс°øтЙ¿ттòçè ει ει ει ει ει ει ŨşГт ₣ х®Л°тш¡Л¿чçèх®çЁЙÏтш¡ ει ει ει ει Αι νει ει ει ει Ё°âçтш¡ш¡х®сØàтÚåŭŤч½сØисöш¤ðсöш¤ðЎ ει ει τε ε τον Κυ υ υ тÚХ¯нсöш¤ðсöш¤ðЎтÚХ › ¯Ё°âтш ‹ ¢Ўс › Х υ υ υ υ υ υ υ υ το ο сЛÎъçтЩÒтх®чøõш¤сх®сöш¢тсØ ο ον Κυ υ [υ υ υ нс°çтт¡ðЁ°âтÚŪšч½циÙçтĩтЎцÙéтÚçт υ υ υ τον Κυ υ υ υ υ т¤ х éсø õ ф ¡ ç ст¡ é çсч° á ч ш¤ с çè υ υ υ υ Ё°âттсöшðǿтÚЎГ ₣ тх®Л¿тш¡ðŭŤЂÙďЙ¿ υ υ υ ρι ι ι τον Κυ 30


М¿ Þ т тЎттх® с Х³ т т¡ é çчш¤ с Ø ğ Ў υ υ ρι ι ι ο ο цтт¡ П тнсöш¢ т ® ç Ёт¡ ð ш ¤ с ñ ç èŭŤ ο ο ο ο ον çЂзчáЙÃт′éсçèс°øтéЙ¿ттÚūţŞçЂ Ε ε ε ε ε ε чá Й Ã т éсçèс° ø т éсØ с ° ø т éтчÞ т ε ε ε ε ε ε чÞЎçчт¡ðņХ°çèтÚх®Л¿çтш¨тņсØЎцÙ ε ε ε ε ε ε ε εκ τω ш¤ ņ ç сч° á ч Ø ç èŭŮ Š ! фЁéМ¿ т Йà т é ω ω ων Εκ των ου ου сçèс°øтсçчч°áчтчÞçчтņ¡ ου ου ου ου ου чÞХ°çèтÚх®Л¿çтш¨тņсØЎцÙш¤ņсñçè ου ου ου ου ου χου ου ŭŮŠ!ЁöĖттЛ¿чñçчч°áч ⁄ öш¡ш¡çèтěХ° ου ου ου ου ου ου ου Х°âõт¡çст¡çЁ ₣ т¡нЦш¥ņЛ¿!!!Þтãш¤çЁ ου ου ου ου ου ου ч°áчØçèŭŮŠ!!çЁĖч´áтсфØçè¡!!!ЁØöЩ ⁄ Ë¿ ου ου ου ου ου ου ου 31


И¿ÞфØūП Ţ âõĝт¡цÙш¤ņçс₣ч°áчØçèŭŮŠЦт ου ου ου ου ου ρα α Х°сçчт¡ðтÚЎсуМ¿ÜтЙ¿нтттņх α α α α α α α εκ των ου ου ρα α çЁт¡ðш¤ņсØçèŭŮŠтņс½éсöттттÚнéМ¿ νω ω ων Αλ λη λου ου ι ι α α ттéсØöш¡ттÚЎтхсØàтåòçèŭŤ α α α α α

Σύλλογος Ιεροψαλτών Ν. Χαλκιδικής Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011 Κ.Δ.Χ

32

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  

ÊÕÑÉÁÊÇ ÔÇÓ ÁÐÏÊÑÅÙ Σάββατο Εσπέρας στον Εσπερινό Ï Βασιλείου Κ. Νικολαίδη 1 2 Αλ λα µο νε φι λαν θρω πε Σω ω τη çттéсñ ū ţ ť т ě é ччЛДâ õ...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  

ÊÕÑÉÁÊÇ ÔÇÓ ÁÐÏÊÑÅÙ Σάββατο Εσπέρας στον Εσπερινό Ï Βασιλείου Κ. Νικολαίδη 1 2 Αλ λα µο νε φι λαν θρω πε Σω ω τη çттéсñ ū ţ ť т ě é ччЛДâ õ...

Advertisement