Page 1

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Απολυτίκιο

Ήχος

Ỳ”ЃЃЃЃЃ Ђĝ

ч‹ é гчтсéсö т ю т éтхЛтéÚ ч Ø Ū ю Ş Âαρ βα ραν την Α γι α αν τι ι µη σω µεν сéЁö т ттéОю т Ú é Є₤ х ЛтÚ é чØ Ū ю Ş ф é και ε χθρου γαρ τας πα γι δας συ υ νε τρι ψε ссéОтю ⁄ ч éГ₤ Ќ сссØ ū ş ч ως στρου θι ον ερ ρυ σθη εξ αυ των βο 1


с‹éсöтютéЁöттччØЄ₤хЛтÚчñ η θει α0 και ο πλω0 του Σταυ ρου η η δυ να µις çèŪŞ

2


Δόξα..... Εσπερίων Ήχος ΠλЃЃЃЃ‛ЃЃЃЃЃΠα

ч› é суХ° ч Ø Ў çс⁄ ч á ф Ø Ў сİ Х â õ т ¡ Ðα τρι ι δα γε ε νος υ υ υ çчØ ш ¡ с ° ø т чĘ ū Ţ ч ччЦтХ° с ø πα α α αρ ξιν κα τα λι που ου ου тттÚ с öтш¡ с ° ø т чØ Ũ ť ч чсус σα α Βαρ βα α α α ρα και τον α σε цтсØ у … Ц Ù Ќ Ø с Хâ õ т ¡ ç чØ ш ¡ с ø ° т é βη πα τε ρα µι ση η σα α α чЎсİх®сöш¡ЌĖт¡ссöтЪ¿чот¡ σα Θε ε ο ον η η γα α πη η чØ Ũ ťс Ø и IJ Ў чЛÜ ° ф тėч Ø О тт¡ é чØ ç èёū Ţ σας ω0 ε ε ε νυµ φε ευ θης сİ é чХ° Ъ ¿ Ы т т¡ ч Ø ū ţ Ş т сЂöЌо και γε ε γο ο ο νας µε γα λεµ πο 3


Й¿ ф сЁâ ń Г Ùшð ¡ М Á ч оçттсØ х ® ρο ο ο ο ο ος κλη η η η θει ει сöш¡ т ® с Ø с ° ø Г Ù Ъ ¿ М ¿ Ü т тéчØ ç ё è Ũş ει ει ει ει [ει ει ει ει σα ЂĖ é счçчт¡ с сØ ö ш¡ ð Ц тт¡ с Ø у Αυ τον ι κε ε ε ε τε ε ευ ε сØ Ą ⁿ М ¿ ч о Ø О тт¡ с усö ш ¢ ð ç ттсØ à é тÚ ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε çèŬё ť т ⁄ é ЁöтК› Ù ö ш¡ т т‹ Х Ёçт› Ú ш ¡ с ø ° т é σω θη ναι τα ας ψυ χα α ας η η η η чñçèŨť µων

4


ΑΙΝΟΙ Ήχος

‚ẀЃЃЃЃЃΠα

тс› ю с éцтéсфю с éЛö т ттЎч Ôης γε η ρας τρυ φης την α πο λα αυ σιν υ чØтхОтт¡éчØŨşютéсссчéсö περ ι ι δου ου σα και του πα τρος τον ολ тю т éсчю с éцфю с éЛŅ ç Нçéч βον ο µου τε και δο ξαν µι ση σα σα тð ç ё è éŪš ч ссöттчцЌсс α τον ου ρα νι ον νυµ φι ον ε πε Ёö Ņ т çтш¡ с ЎтсЁâ т Ú Ў тХ³ ф Ќ πο ο θη σας Βαρ βα α ρα πα α να хсхцтт¡ ç чø õ т ¡ ç ЏéчØ Ũ ş ю с éсö α οι οι οι δι ι µε τω0 ξι 5


ттчЛ° т тÚ т хОтт¡ é чØ Ũ ю ş т éс φει γαρ την κα α ραν τµη - θει ει σα συν ταις ссчтсéсöтю т éтхчхчØ Ū š φρο νι µοις συ νη σηλ θε ες πα αρ θε ε νοις ЙÁч о Ќ Øс хцЙ¿÷тÚЌ с°øтчØ τω0 ω0 Νυµ φι ι ι ω0 Χρι ι ι στω0 Ũş с учттė Ѓ Ѓф₤ с сØ IJ Ў Л° т тÚ н ттŖ ο θεν και την λοι µι κην νο ο σον εκ δι Ёö т Гтт¡ ч Ø Ÿ Ű Ђ и Ě ч › é сГÙ ю Ќ êх ω ω κου ου σα τους πι στους θε ρα α чхчØ Ū š ч тОÙ т ттÚ с хцЙ¿ Ü ç πε ευ εις ε νερ γει α0 α0 του Πνε ε ευ тã т ¡ Ц тчØ Ũ ş с уссöтГÙ Ќ х µα α α α τος και πρε σβε ευ εις α α чхчØ Ū š т хсØ Г Ù Ќ Ø с хцЙ¿ Ü πα αυ στως υ περ των ψυ χω ω ων çтÚш¡с°øтчñçèŨş η η η µων

6


Ήχος

џЃЃЃЃ∆ι—

ч₤éсöтютéЛöтттÚЛ°тсØЎтч⁄с Ç σχυν θη ο βα σκα α νος ε εχ θρος υ πο γυ ччХ° ф Ø с Хâ õ т ¡ ç чø õ т ¡ Ц тчØ ū ţ ť ναι κο ος ητ τω ω µε ε ε νος цфссЛöтттÚЎцфėсöттт ο τι την Προ µη το ο ρα ε σχεν ο ορ γα α тÚ‹Х°сстЙçтãт¡çЏчØŧťЂ νο ον προς α α µαρ τι ι αν ο с⁄ Ĉ ч сЁöтçтЌсØ Ё öтт₤ т тÚ γαρ εκ Παρ θε νου σαρ κω θεις Λο ο γο ος του Л°тéсØūţťюч⁄éПтчтéЦтЎючéцт Πα α τρος α τρε πτως και α φυρ τως ως οι δε сХâõт¡М¿тЌс°øтчØūţťчсц µο ο ο νο ος α α αυ τος την κα τα тЛöтттЎтсЁâт‼тçтттņхсØàтò ραν ε λυ υ σε της Ε ευ ας και του ου Α α δα αµ ũţťсуéцфс⁄с ЛтÚтãт¡Отт¡ч Ø Χρι στος ο στε φα νω σας α α ξι ι ως 7


ūţ ť ч хссöш¡тчтçст¡сМ‼ Ü Βα αρ βα α α α ραν την Μα α αρ çтã т ¡ ç ЏéчØ ũ ю ţ ť с у⁄ é чсцтЦт τυ υ ρα και δι αυ της δω ρου µε чтЁ₤ ö т Гтт¡ ч Ø Л ° т сØ ū ţ ť ч ч νος τω κο ο σµω ω ι λα α σµον και το сöтçНсХЁçт⁄Úш¡с°øтчñūţť µε ε γα ε ε ε λε ε ε ος

ч⁄с éцтюс éцтéÚятãт¡ Отт¡ч Ўт Ç θε ο κλη τος Μαρ τυς Βα αρ βα α α ρα εν сссчсö т ттчтçст¡ с τω0 στα δι ω0 πα α α α σχου σα ε ε М‼ Ü ç тã т ¡ Ц тéчØ ũ ţ ť ю ч éси ⁄ ч чтчö ε λε ε ε γε δει να µεν τα πα ρον тччéсöтютéс₤ØфØЛ°тсØūţťО⁄тé τα κο λα στη ρι α ω δι κα α στα ου προ Ою т éÚ т ã т ¡ О тт¡ é чØ ū ţ ť ю с уéччсö т κρι νω δε ε ο ο λως των ου ρα νι ι 8


ç Н ‼ ч тчхМ Ü ç тã т¡çЏч Ø ũţ ť ч ων τα ε πι ι γει ει α δι сс⁄сéцтютéЎЁöтЌт¡сЛöт α του το τε µνε τε ξε ε ε ε τε ε т₤ т Ú ч Х° é чØ ū ю ţ ť т ⎯ é ė О ттХ° Þ т тсö ‹ т ε τας σα αρ κας πυ ρι ι πα α α ρα δο ο Йçтãт¡ЦтчØŧť Пзď℮тчтéЦтЎюч ο τε ε ε µε χαι ρου σα α πι ω προς éчтсЁâ т ‼ т çтттņ х сØ à т Ú ũ ţ ť П ф τον Νυµ φι ι ι ον µου ου Χρι ι στο ον ης ταις с⁄ с éцтю Ќ éсØ ū ţ ť ч ссöттт ι κε σι αις Σω τηρ τα ε λε η σου κα ЂöтГт₤ т ¡ ч Ø Л ° т éсØ ū ю ţ ť ч éцф τα α πε ε εµ ψον η η µιν και σω σον с⁄ с ЁöтГЌсØ Ў М¿ т ç₤ Н с τους την α θλη σιν αυ της ε εκ τε λου ХЁЙ¿тЌс°øтéчñçèūţť ου ουν τα ας πι ι ι στως

9


чсéсчютéЦтчЎчччЁö Ôην πα νη γυ ριν ση µε ρον της α θλη φο тЙö т ттÚ ч Х° ч Ø ū ţ ť é Птю ч éсö т ο ρου ου ου Βαρ βα α ρας δευ τε λα οι οι ЌØ с Хâ õ т ¡ ç чø õ т ¡ ç ЏчØ ū ţ ť Ё öттÚ υ µνη η σω ω µεν ταυ την γαρ цтЁö т тттÚ Л ° т сØ ū ţ ť ц тЛф ου τε ξι ι φο ος ου τε ε πυρ ου τε αλ λη хЛö т ттÚ ū ţ ť éсö т ю т éчĘ с éсö т ю т éц η βα σα α νος ου τε του πο λυ πλο κου Βε λι тюсéİЁöттãт¡чęØЎчХ°÷ттсöтЙ αρ τα ε ε νε ε δρα ε ε ε τρο πω ω ω çтã т ¡ ç ЏéчØ ŧ ю ť с Ć и é чХ° ф Ø с Хâ õ т ¡ σα α αν το Χρι στο ον ι κε ε ε çчøõт¡çЏчØūţťччМ¿тЌч τε ε ευ ε καλ λι µα αρ τυς πα çст¡ с сØ ч Ø ū ţ ť ч сéцтю Ќ éс νε ε εν δο ξε δω ρη θη ναι η µιν Ўчсö т çттсХЁçтÚ ш ¡ с ° ø т éчñ το µε ε γα α ε ε ε λε ε ε ος

10


ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ Ήχος Πλ.

‛ Πα‗

ч› с сéсчтХ° т тçтт¡ с Л° Á θλη τι κην ο δε ευ σα α σα α ο тéсØ Ў тéссİ ц тЁö т тã т ¡ Ц Ù Ќ ο δον προ γο νι κην ε ξε ε φυ γες βου суéчØū ŢЄ éсж ö т тЛ° т тМÁ ч о Щ Ë ου λην Βαρ βα ρα πα α αν σε βα α α çтÚ ш ¡ с ° ø т чØ Ũ ť с уссчЁö т Йö σµι ι ι ι ε και ως µεν παρ θε ε νο ттçчт¡ с Отт¡ é чØ т éсс⁄ İ Л ο ος φρο ο νι ι ι µη λαµ πα δη φο çчт¡ ð Й ¿ т ЛöтŅ т éМ¿ ф Ø Ў чė é тс ρο ος ει ει ση η ηλ θε ες εις τας αυ Ёö› т тЛ° т тМ¿ ч оЩË ç тÚ ш ¡ с ° ø т λα ας του ου ου Κυ ρι ι ι ου ου ου 11


чØŨťсуссØМттЎтхОтт¡чØ σου ως δε Μαρ τυ υ υς α αν δρει ει α ūŢ Л ° у Ŋ ℮ т тÚ ч Х° Ъ ¿ Ы т т¡ ч Ø Ў чс χα α ριν ε ε λα α α βες ι α ЛöтŅ т çéчтÚ ç èéЗ¿ Ą № ч о Ё Ø ч Ўчц τρε ε ευ ει ειν τη ης σαρ κος σα θρα тт¡ ç чØ ш ¡с° ø т éчØ ç èŨť Ђ éсччé α αν λοι οι οι µην αλ λα και η сØ Є Ø é с⁄ Л фéçсİ т ¡ с ЛöтŅ т тÚ µα τους α νυ υ µνου ου ουν τα α ας чØчссöттЛİЦÙЌØсхцÙöт¡ σε ψυ χι κων αλ γη δο νων εκ λυ υ υ çчØ ш ¡ с ° ø т éчØ ę ū Ţ ч › é тсЁö т КÙ ö ш ¡ т τρω ω ω ω σαι ταις προς Θε ο ον ι ι κε тХЁçтÚш¡с°øтчñçèŨť σι ι ι αι αι αι αις σου

12


Και νυν και αεί...... Ήχος ο αυτός Ειρμολογικά

сиĆ Ђéсⁿ Ć ч чéцÙ т тсссö т Ўтт Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι Лö⎯тттÚçèŪţť ω νων α µην суⁿ é Ёö т тÚ Ў чтсу⎯ ч Кö т тÚ Ū ţ ť с ö Θε Èε ον εκ σου σαρ κω θεν τα ε γνω µεν ттхсчцÙ é фØ Ū ţ ť ч éПтⁿ Ё öтт ο το ο κε Παρ θε νε αυ τον ι κε τευ ε чЦЌссц⎯Ùттçчтò σω θη ναι τας ψυ χας η η µω ων

13


Βασιλείου Κ. Νικολαίδη ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ……………

ẅ!!!!!Ỳ”!!!!!Νη чñçèå!!!!чØ ‹ х®éЛ¿тЙÃт′éсØнс°øтЙ¿тÚ ]ε Åι ει ει ει ει тÚŧŞЁØс°øтхсØнс°çтш¨тņЛ¿тãш¤!!ЃЃЃЃ′ ει ει ει ει ει ει çЁч°á ч ØçèũŠс ⎯ Ø Ё ° ç тш¥ с ØçèŪšс ØĈ ⁄ ει ει ει ει ει Ё°çтш¥сØçèūţťĭцÙ ⎯ т¥тч › ØЎц ‼ Ùт¥тч ‹ ØЎ ει ει ει ει ει ει ει ц › Ù т ¥ т ч ⁄ Ø ЎцÙ ‹ т¥ т чØ ù ŧ Ş ч ЁéМ¿ т ει ει ει ει Εις µνη µο ο ЙÃт′éсØнс°øтЙ¿тÚтÚŧŞЁØс°øтхсØн ο ο ο ο ο ο ο с° ø т Йà т сØ н с° ø т тçчш¥ ņ с Ø с ° ο ο ο ο ο ο ο 14


çтш¥ ! !!!ЃЃ′ ç Ёч° á ч Ø ç èũŠ с Ø у ⁄ éЂö ш ¤ ! !Й¿ ο ο ο ο ο ο И¿éИ ‹ ¿ÜИ¿÷ЎфчçЂт¡Л¿ÞфØЎМ¿ ο ο ο εις µνη µο ο συ νο Й¿фØнсöтттņсñçèŧŞч½éсиØс°øттЎ ο ο [ο ον Αι ω ω ω çтт¡Л¿ÞтттÚх®′сØнцш¥ņсØçèũŠс⎯ØЁ° ω ω ω ω χω ω ω ω çтш¥сØçèŪšсØĈ ⁄ Ё°çтш¥сØçèūţťц ⎯ Ùİт¥т ω ω ω ω ω ω ω ч › çèц ‼ Ùт¥тч ‹ çèцÙ › т¥тч ⁄ çèцÙ ‹ т¥т ω ω ω ω ω ω ω чЎчçЂт¡Л¿ÞфØЎМ¿Й¿ÜфØнсöт ω Αι ω ω νι ο ο [ο ο ттņсñçèŧŞçЂз ℮ чáЙÂтéсØЎçчч°á ο ον Ε ε ε ε чтчÞ т éнЁöттéсØ с ° ø т Й¿ т Ú т Ú Ў ε ε ε ε ε ε ε сХØ ç чт¡ М ¿ ÷ ф Ø н с° Ņ ø т тЙà ш ХÛ ε ε σται αι αι αι αι çèūţ Ş ă ! !М¿ ч о Л ¿ т т¡ с Ø у ù Ў çчч° á ч ш¡ Ε σται αι δι ι ι ι 15


ш ⎯ ¡ðЎçс ⁄ ч°áчЎçс ⎯ ч°áчЎçс ⁄ ч°á ι ι ι ι чш¤çЂч°áЦш¤сØнс½чтсöшðǿтÚ ι ι ι ι ι ι ι ι ūťĭчØ ‹ сø°ттЎçтт¡Л¿ÞттЎтчçЂт¡ ι ι ι ι ι ι ι ε σται δι ι Л¿ ф Ø Ў М¿ Й ¿ Ü ф Ø Ў сöтттņ с ñ ç èŧŞ ι και ο ο [ο ο ος сусЛ¿ т Ќх® Л ¿ н ДÙ ш ¤ ц Ù ш ¤ ç с Αλ λη λου ου ι ι α α α МÞ¿фñçèŧŞ α α

Σύλλογος Ιεροψαλτών Ν.Χαλκιδικής Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010 Κ.Δ.Χ

16

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Απολυτίκιο 1 θει α0 και ο πλω0 του Σταυ ρου η η δυ να µις 2 Δόξα..... Εσπερίων 3 θη ναι τα ας ψυ χα...