Page 1

ΤΗΝ ΓΑΡ ΣΗΝ ΜΗΤΡΑΝ Τριανταφύλλου Γεωργιάδη Ήχος δ΄ Δι 4/σημος μονόκτυπος

źƒ

щÚЂ¡øтхéсхцńтт¡éчØс°øттņéцÙтÚé Ôη η η η η ην γα α α α тХ¯ é Л° Ņ т çчт¡ ð é çчт¡ ð т Ú ç è¡ é ũŠ Л çч α α [α α α α α α тéçчтцńитт¡éчØс°øттņéсØçè¡ū ţŞ схé α τη ην γα αρ ση η η η ην цÙ тÚé Мш¡с éфñЂ éчØц тéсØЁ °âт µη η [η η τρα αν θρο ο ο ο ο тéçттņ с Ø ç è¡ é ŧŮš Є çЂч° á ч ø õ т ¡ é Мш¡ ο ο ο ο ο ο νο ο сéфñПЌêâõт¡Цтт¡ņéсØХ°тéтãт¡ч ο θρο ο νο ον ε ε ποι οι οι οι 1


Х° é фñ ð ç è¡ é ũŠ ç ст¡ с Л° т ņ é сØ Х ° т ш¡ ц ń οι θρο νο ον ε ποι οι οι οι Ќш¡ņх®éсØàтÚçè¡éũŠ чØХ°сéçттņсч÷é η η σε ε και αι τη η η сч÷ с ч÷ é сñ ç чч° á é чØ т Ú é Мш¡ η η η η η ην ση η сø Ņ é фØ с ½ Й éфØ с ½ ч ш¡ ņ é сØ ç è¡ Ū š с хé ην γα α α στε ε ε γα α цÙ Ņ ç ттéПЙ¿ Ü т тéтХсø é тМ¿ Þ ф Ø στε ε ε ε ε ε ε ρα α α с° ø Ņ é ттçттņ Х Û ç èéūţ Ş с Ø Л ° т ņ é сñ ė Ё â é т α α α α πλα τυ τε ε ε тттéсñЁâéттттéсñЁéттттéсØ ε ε ε ε ε ε ε ε ε ūťссéсØсöтéтÚçттéсØтÚçè¡ūťĭ Л°т πλα τυ τε ε ε ε ε ρα αν ου ου Л° т ņ é сØ Х ° ф éсМ¿ Ü ф Ø é ЄçЂч° á ρα α νω ω ω ω ω ω ω чøõт¡éМ¿тт¡цńттé¡чñОъш¡тЙ¿И¿Üé ω ω ω ων α α α α фñ х éçст¡ Л ° Þ т хéЁт¡ ð т Ú é çтт¡ Л ° Þ Ў т πει ειρ γα α α α α σα α α 2


тéОтЙ¿Ытт¡éчñçè¡ŧŞчéсØуЛ°тņéсØ πειρ γα σα α το ε πι σοι οι χαι с° ø т тņ é сçчч° á ч Ø é ūţ Ş с Хâ õ т ¡ ç чø õ αι αι αι αι αι αι αι αι т¡цŅтт¡éчØçè¡ūţŞćЃЃчсéсØМÜéГÙш¡ðéц αι αι αι ρει Κε χα ρι ι [ι τω тХ¯éчØХ°тéтãт¡цтт¡éМ¿тЌчé ω ω µε ε ε ε ε [ε Κε χα ОЃЃЃĭш¤сЛ°тņéсØХ°тш¡цńш¡ш¡ņх®éсØàтÚçè¡é ρι ι ι τω µε ε ε ε ε νη η ũŠ ч Х° Х ° Ņ т т¡ é чØ с ° ø т тņ é сØ Х ° с é πα α α α σα α α α α фХØ é Л° т ш¡ ð с ½ é чØ с ½ é çчтéçчт¡ ð α α α α α [α α α α тÚ ç è¡ é Ŭţ ş Ĺ Л ° т т¡ Л éЛчЙ¿ é тÚ ç ттéсØ у α α α α α α α α α тÚéЙ¿тш¡įхéчхЛøéттттéЛ°Й¿÷ЫфØ α α α α α α α α πα σα çè¡ é ūţ Ş М ¿ М ¿ Ü т сéфØ с хéцÙ т М¿ ÷ é çт [α α α σα η κτι ι ι т¡ ч Þ Ё ° â т Ú ç è¡ é ŭŮ Š ц Ù ш ¡ Ё ° â é тÚ т ОЌêМ¿ Ü ι ι ι ι ι [ι η κτι ι 3


фØ é ЛЛéИ¿ т тÚ с ° ø Ņ é ттçттХ° т ņ σις δο ξα σοι οι οι οι οι οι οι цфéсØХ°М¿Üéфçчч°áчØçè¡é οι οι οι οι οι οι οι

4

ΤΗΝ ΓΑΡ ΣΗΝ ΜΗΤΡΑΝ Ήχος δ΄Τρ.Γεωργιάδη  

ΤΗΝ ΓΑΡ ΣΗΝ ΜΗΤΡΑΝ Τριανταφύλλου Γεωργιάδη 1 Х° é фñ ð ç è¡ é ũŠ ç ст¡ с Л° т ņ é сØ Х ° т ш¡ ц ń οι θρο νο ον ε ποι οι οι οι Ќш¡ņх ®é с Øà...

Advertisement