Page 1

Καλοφωνικοσ ειρµοσ Λιθον ον απεδοκιµασαν Βαλασίου Ιερέως και Νοµοφύλακος

ẅЃЃЃЃЃ‚ẀЃЃЃЃЃΠα çсиĸñ№т÷éсØЁâ°тÚéцⁿтХ°сдÙ°ш¡Х°с½é Λι ι ι ι ι ι ι ι ι çчт¡ðтсч°áéтÚçт₤тéсØŬşé Ђⁿчéчøõ θο ο ο ο ο ον ον α πε т¡ О тт¡ é çчñ т Ý é çчт¡ Л ° Þ т Й¿ é фĬ Х ° ε ε ε δο κι ι ι µα α Х¯ é т› ш ¢ ð с ° ø Ņ é ттЎçтт¡ Л ° Þ ч ö т éЩË ¿ ₤ ф α σα α αν οι οι οι οι οι οι οι οι с› Х сМÁ ч Э é Ёö⁄ т ттéçч› т ò ß т¡ é οι οι οι κο ο ο ο ο δο ο ο çчт¡ ч Þ Х ° с öé ш¢ М ¿ Þ ç тт¡ ð é чçч µου ου ου ου ου ου ουν τε ε 1


ч° á ч Ø Ũ ş é éЂ№ и Ù с ½ ч Ø é çтч° á ч ш¡ т éМÁ ε ες ου ου το ο ος ε чⁿ Э Л ° т ééЛö т тéт› Х ° ш ¡ т éçтт¡ Л ° Þ ч ö ε γε εν νη η η θη η η ει ει ει ει тЌ₤ ê т¡ с › Ø é ХØ Л ° т ééЛöъ ℮ т тéçч› т εις κε ε ε φα α λη η ην γω ω МÞ ¿ т т¡ é éçчт¡ ч Þ Х ° с öш¢ М ¿ Þ ç тт¡ ð é ω ω νι ι ι ι ι ι ι ι чçчч° á ч Ø Ũ ş ч › ½ é éси Ø с ° ø Ņ Й ъ é Єхéé α α α ας αυ το ο ος ε ε сØ Ļ ⁿ Л ° т ééцтХ° с ö ш ¡ ð т Ёö Ќ êØ ç тт₤ é στιν η η πε ε ε ε ε ε ε τρα α α сñŬşчⁿé ПтЎсØс½éчöтЙ¿тЌ₤êт¡ α εν η0 η0 η η ε ε ε ε στε ε сⁿ х ® é éсØ с чч° á é чø õ т ¡ ç чт¡ с у ε ρε ε ε ε ε ε ч°áéЙ¿тЌ₤т¡Ђé М¿ⁿтЌс°øтéчØIJ ε ω ω ε ε στε ρε ε ω ω σε Ŭţ ş щ › Ú х ® с сééЛⁿ М Á ç чт¡ é чсö ш ¡ ₤ т é τη ην Εκ κλη σι α α αν ο ο ο ο сØ М ¿ Ü Ы ⅛ т т¡ é éçс№ т ¡ ð ç чч° á ч éтчÞ т ο Χρι ι στο ο ο ο ο ο 2


с° ø т éтÚ Ũ ş é éч№ х éсØ М ¿ ÷ т т¡ ç Ђч³ á т ο ο ος η ην ε ε ε ε ε чп ç ттééт‹ Ú с ° ø т т¤ХéфØ é сØ и № М Á Ü т т¡ é εξ ε ε θνω ω ων ε ξη η η ЁöтттЁ° â é éтÚ с Ø с ° é тã т ¡ ç чт¡ с у γο ο ο ο ρα α α α α α α ч° á é тÚ Ў т₤ ¡ ç тт¡ Ђ ééсö › т Ќс° ø т éçсу α σα ε ξη η γο ρα α σα α το чá³шò ο ο

3

ΛΙΘΟΝ ΟΝ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ  
ΛΙΘΟΝ ΟΝ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ  

çси ĸ ñ №т ÷é с Ø Ё â° т Úé цⁿтХ°сдÙ ° ш ¡ Х ° с ½é ι ι ι ι ι ι ι ι ι çчт¡ð тсч° áé т Úç т₤т é с Ø Ŭş éé Ђⁿч é ч øõ Καλοφωνικοσ ειρµοσ Λ Λιθ...

Advertisement