Page 1


Trang bìa là ảnh được dùng cho Ebook Giới Tiếp Hiện Chú Giải. Trang kế là ảnh được dùng cho bản in lưu hành nội bộ (9.2013)


*Trình bày: Cá Nghe Kinh *Nguồn ảnh: Diane (beingtrulypresent.com)


GIỚI TIẾP HIỆN Thế Đứng Lý Tưởng Của Người Thanh Niên

Nhất Hạnh chú giải


MỤC LỤC Chương một: Dòng Tiếp Hiện……...tr9 1. Ý nghĩa của hai chữ Tiếp Hiện 2. Mười bốn giới 3. Bối cảnh xã hội 4. Giáo chế của dòng Tiếp Hiện 5. Cộng đồng của người Tiếp Hiện 6. Sự thực tập chánh niệm của dòng tu Tiếp Hiện 7. Cách thức tụng giới

Chương hai: Giới Tướng………….tr31 Giới thứ nhất: Thái độ cởi mở Giới thứ hai: Phá bỏ kiến chấp Giới thứ ba: Tự do nhận thức Giới thứ tư: Ý thức về khổ đau Giới thứ năm: Nếp sống lành mạnh và từ bi Giới thứ sáu: Chăm sóc cơn giận Giới thứ bảy: Hiện pháp lạc trú Giới thứ tám: Xây dựng đoàn thể tu học chân chính và duy trì sự truyền thông Giới thứ chín: Ngôn ngữ chân thật và từ ái Giới thứ mười: Bảo vệ và nuôi dưỡng tăng thân Giới thứ mười một: Chánh mạng Giới thứ mười hai: Tôn trọng sự sống Giới thứ mười ba: Tôn trọng quyền tư hữu Giới thứ mười bốn: Tình thương đích thật


Chương ba: Nghi thức Tụng Giới và Truyền Giới………………………..tr91 1. Ba sự quay về và hai lời hứa dành cho thiếu nhi 2. Tụng năm giới 3. Tụng mười bốn giới Tiếp Hiện 4. Truyền thọ mười bốn giới Tiếp Hiện

Chương bốn: Giáo Chế Dòng Tu Tiếp Hiện……………………………….tr169 Chương I: Danh xưng, Tôn chỉ, Cơ sở truyền thừa Chương II: Kinh điển y cứ, Giáo lý căn bản, Quan điểm hành đạo Chương III: Giáo quyền, Đoàn viên, Cơ cấu và hệ thống tổ chức Chương IV: Giới luật Tiếp Hiện, Điều kiện thọ giới Chương V: Điều hành, Tài sản giáo đoàn, Đại Hội Tiếp Hiện Chương VI: Tu chỉnh giáo chế

Phụ lục…………………………….tr185 Ý NGHĨA DÒNG TU TIẾP HIỆN Pháp Thoại Ý nghĩa của chữ Tiếp Hiện Tiếp Hiện - cánh tay nối dài


Giới Tiếp Hiện với phần cập nhật danh hiệu Bụt, các vị Bồ Tát theo phiên âm quốc tế đã được đưa vào sử dụng và thưc tập trong các ngày Tụng GiớI tại Sài Gòn (tháng 10.2013)


NGUỒN CẤP DỮ LIỆU

N

ội dung sách chủ yếu có nguồn cấp từ Quyển Giới Tiếp Hiện Chú Giải. Phần việc của chúng con là cập nhật Giới Bản Tân Tu và thêm vào Pháp Thoại của Sư Ông. Đặc biệt là chúng con cũng cập nhật danh hiệu Bụt, các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn theo phiên âm quốc tế. Đối với chúng con đây là bước đi cần thiết để tạo sự đồng nhất trong sự thực tập giữa các tăng thân trên thế giới. Trong quá trình biên tập, chắc chắn sẽ có những sai sót. Chúng con luôn chờ trông nhận được sự soi sáng của đại chúng. Xin gửi thư góp ý cho chúng con theo địa chỉ: Nhóm Cá Nghe Kinh: canghekinh@gmail.com Bạn trẻ hay anh chị em đồng tu nào muốn tham gia vào công việc của Cá Nghe Kinh thì xin đăng ký ở đường dẫn: http://bit.ly/dkcnk

- Sách: Giới Tiếp Hiện Chú Giải (NXB Lá Bối) - Pháp thoại: langmai.org

- Tranh minh họa: sưu tầm từ Internet - Trình bày: Cá Nghe Kinh (Issuu.com/CaNgheKinh)


“Chúng con xin thành kính tri ân quý Phật tử đã yểm trợ chi phí in ấn để tập sách này có thể biểu hiện giữa cuộc đời.”


CĂ NGHE KINH facebook.com/CaNgheKinh

Giới Tiếp Hiện chú giải  

Bản Tóm Tắt Trình bày bởi Cá Nghe Kinh

Advertisement