12a7x3 project

Page 1

‘ ПРАВО Г РАТ И’/‘ RI GHTT O PL AY’ SI T E БІ ЛОГ ОРЩА BI L OHORSHCHA

ЛЕВАНДІ ВКА L EVANDI VKA

ЛІ С F OREST

ПАРК PARK

12A7X3

Лі сопарк‘ Бі лог орсь кий’з нах одит ь сяупі в ні ч ноз ах і дні й ч аст ині м.Ль в і в ,мі ж районами‘ Лев анді в ка’т а‘ Бі лог орща’ . Т ерит орі ялі сопаркуумов ноподі ленана 2ч аст ини: ч аст ина« диког олі су» ,я кав икорист ов уєт ь сямешканця ми я кпі шох і днийз в ’ я з окв і дБі лог орщі доЛев анді в кит а ч аст инапарку,я кав икорист ов уєт ь сяя кпі шох і днийз в ’ я з ок в і дв улиці Широкої т аРудненсь кої ,т акож врекреаці йних ці ля х( дляпрог уля нокт ав елопрог уля нок,в і дпоч инку насв і жомупов і т рі ,пров еденняпі кні кі в , в иг улусобак) . Проблеми: в і дсут ні ст ьв і дч ут т ябез пеки в і дсут ні ст ьмі сцьдляв і дпоч инку в і дсут ні ст ьблаг оуст рою з асмі ч ені ст ь

F or es tpar k" Bi l ogor s ky"i sl ocat edi nt henor t hwes t er npar t ofL vi v,bet weent her egi ons" L evandi vka"and" Bi l ogor s hcha" . T het er r i t or yoft hef or es tpar ki sdi vi dedi nt ot wopar t s : t hepar toft he" wi l df or es t " ,whi chi sus edbyt hei nhabi t ant s asapedes t r i anl i nkf r om Bel ogor s hchat oL evandi vka andt hepar toft hepar k,whi chi sus edasapedes t r i an l i nkf r om S hi r okayaandRudnens kayas t r eet s , al s oi sus edf orr ecr eat i onal pur pos es ( f orwal ki ngandbi ki ng,out doorr ecr eat i on,pi cni cs , wal ki ngwi t hdogs ) .

з акладиосв і т и/ educat i onal i ns t i t ut i ons

Pr obl ems : L ackofs af et y L ackofpl acesf orr ecr eat i on L ackofpat hsar r anged Gar bage

1500m 1000m 500m

Ді т икат ают ь сянапарков ці супермаркет у, роз т ашов аног опосусі дст в і зпарком. Chi l dr enar er i di ngi nt hes uper mar ketpar ki ng, whi chi sl ocat edadj acentt ot hepar k.

Всі ді т изнав колишні хбудинкі вг рают ь сяна т ипов омудит я ч омумайданч ику,в иг от ов леног о змет алут апласт ику,покрит т яя ког оз і шт уч ної т рав и,нав і дкрит і йді ля нці безт і ні ,паралель нодо дорог иі нав і дст ані 100м дог олов ног ов х оду впарк. Al l chi l dr enf r om t hes ur r oundi nghous espl ayon t ypi cal pl aygr ound,whi chi smadeofmet al and pl as t i c,andcover edwi t har t i f i ci al gr as s ,i nanopen ar eawi t houtas hadow,par al l el t ot her oadand 100met er sf r om t hemai nent r ancet ot hepar k.


12A7X3

основ нат ранз ит наалея/ mai nt r ans i tal l ey

мережаст ежок/ pat hsnet wor k

прог уля нков ав елодорі жка/ bi cycl et r ack

з береженняпі шох і дної ст рукт ури, сформов аної людь ми вприродні йспосі б pr es er vat i onofpedes t r i an s t r uct ur et hatpeopl ef or med i nanat ur al way

г ладка т рот уарнаплит ка/ s moot hs i dewal kt i l e

в одопроникне г рав і йнепокрит т я/ wat er t i ght gr avel coat i ng

асфаль т/ as phal t

функці ональ не напов нення/ f unct i onal s cheme


12A7X3

г олов нийв х і д/ mai nent r ance

подолат ибурх лив і в оди/ сr os st hes t or mywat er

пог ойдат исьна‘ г і ллі ’/ s wi ngt hebr anches

осі длат идиког окабана/ t amet hewi l dboar

пі дкорит ив ершини/ сonquert het opoft hemount ai n

пог ост юв ат ивбобров і йз аг ат і / gues thebeaverdam


12A7X3

Мет апроект у-з апропонув ат икорист ув ач ам нов і сценарі ї в икорист анняпарку.Ії хможебут ибез лі ч .Аджеприрода– цері з номані ст ні ст ь .Цез мі ннесередов ище,я кеспонукає дослі джув ат и. Длят ог о,щобожив ит иоснов нуалею,проект ом пропонуєт ь ся ї максималь нодопуст имероз ширеннят ав лашт ув анняв і дпоч инков их онт адит я ч ихі г ров ихмайданч икі в ,роз осередженихв з дов ж алеї . Ст в ореннякв і т уч ихклумбзбаг ат орі ч нихкв і т і вт аз лакі в .

Ді т ипі з нают ьсв і тч ерезг ру.Т омуі г ров есередов ищепов иннобут и максималь норі з номані т ним.Баг ат ст в оприроднихт екст ур,можлив і ст ь спост ереженняз априродою,ї ї з мі нами,з апт ах амиі жуч ками,з в укишелест у лист яі спі в упт ах і в ,в сеценам можез апропонув ат ипарк. 5рі з нихприроднихз онт а5рі з них ,в пі з нав анихпрост орі вдляді т ей.

T hepur pos eoft hepr oj ecti st oof f ernew s cenar i osf orus i ngt hepar k. Af t eral l ,nat ur ei sdi ver s e,andt her ear emanywaysofus i ngt hepar k. Changi ngenvi r onment al i swhatdr i vesr es ear ch. I nor dert or enew t hemai nal l ey,t hepr oj ectpr opos esi t smax i mum ex pans i on,ar r anger ecr eat i onar eas ,chi l dr en' spl aygr ounds , l ocat edal ongt heal l ey,andt ocr eat ef l ower bedsofper enni al f l ower saswel l .

Chi l dr enl ear nt hewor l dt hr ought hegame.T her ef or e,t hegami ngenvi r onment s houl dbeasdi ver s easpos s i bl e.T her i chnes sofnat ur al t ex t ur es ,t heabi l i t yt oobs er venat ur e, i t schanges ,bi r dsandbugs ,t her us t l eofl eavesandt hes i ngi ngbi r ds-t hepar kcanof f er al l oft hi s .5di f f er entnat ur al ar easand5di f f er entr ecogni z abl es pacesf orchi l dr en.