Page 1

THE PROJECT WILL WAIT ПРОЕКТ ЗАЧЕКАЄ Наш проект це експеримент, за допомогою якого ми намагаємося зрозуміти та ідентифікувати феномен Дніпра. На нашу думку, бачення міста його жителями з роками стало досить заангажованим, адже ми приймаємо його як належне, і в процесі щоденної рутини втрачаємо до нього інтерес. За допомогою проекту ми бажаємо змінити загальну думку про Дніпро, допомогти його жителям самостійно прийти до абсолютно нестандартних висновків Для цього ми прибігли до методу деконструкції, тобто вичленення Окремих інтуітивних, абстрактних образів із загального образу міста на рівні сприйняття об'єкту та суб'єкту.

Our project is an experiment, with the help of which we are trying to understand and to identify the phenomenon of city Dnipro, Ukraine. This city has variable cultural patrimony, but doesn't have a coherent identification. Over the years of daily routine, citizens have lost their interest to the city. And with help of deconstruction method we would like to help habitants not just to change their common vision of Dnipro, but also to identify it's “genious” throught their personality.

295456


HYPER LEVEL: CLOUDS ГІПЕР РІВЕНЬ: ХМАРИ

The first level of analysis is cartography. We have extracted abstract forms from the top view of Dnipro, to let people find their own associations with this cloud-form. City that was created by urban planners "from above" now would be reflected "watch from the bottom" by citizens. Перший рівень аналізу - картографія. Ми виявили абстрактні не буквалні форми із зображення міста зі спутника для того, щоб надати можливість жителям проасоціювати ці форми, що нагадуюсь хмари відносно власних відчуттів. Адже місто, сплановане архітекторами по принципу “згори вниз” сприймаеється міщанами “знизу вгору”

MACRO LEVEL: FIRST-PERSON МАКРО РІВЕНЬ: ВІД ПЕРШОГО ОБЛИЧЧЯ

360 photoshoot panorama which shows what you see (or would see) step by step when entering into the city. We have isolated the elements "caught by eye" from the surrounding that compose a matrix code of the city. Панорама 360 є відображенням того, Ви бачите (або побачите) на вході у місто. Ми вийняли елементи, що першими “западають в очі” та являюсь собою мартичний код міста


MESO LEVEL: SPOTS МЕЗО РІВЕНЬ: ПЛЯМИ

We proposed to associate the abstract spots. The "Rorschach test" that encourages people to associate the abstract urban spots and give a definition of their which is based on their subconscious. Ми запропонувати жителям Дніпра проасоціювати “абстрактні плями” іхнього оточення за принципом “тесту Роршаха”, аби пізнати місто крізь підсвідомість кожного індивида.


MICRO LEVEL: CHINESE PORTRAIT МІКРО РІВЕНЬ: КИТАЙСЬКИЙ ПОРТРЕТ

A Chinese Portrait (portrait chinois) is a metaphorical description of oneself through a comparison with various animals, objects, places, people, characters, foods, etc. We proposed citizen to describe the Dnipro, if it was a histirical period, a temperament, a colour or a song. Китайськтй портрет (portrait chinois) це дитяча гра, метою якої є метафоричне зображення самого себе в образі тварини, об’єкту, персонажа, їжі, тощо. Ми запропонували жителям Дніпра описати місто, якби воно було історичним періодом, характером, кольором або піснею


MICRO LEVEL: VISUAL REPRODUCTION МІКРО РІВЕНЬ: ВІЗУАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

We proposed people to draw "what is the Dnipro for them". This type of reflection lets people not just to give the first association with the city, where they live but also to produce it. It's the definition from the personality, that hepls us to understand the city throught it's inhabitants. Ми запропонували людям намалювати “Чим є міст Дніпро” для кожного . Цей вид рефлексії надає можливість не просто проасоціювати місто, а й відтворити свої думки. Ця ідентифікація суб’єктивна та йду від індивідаб що допомагає нам зрозуміти місто крізь його жителів.

295456 project  
295456 project  
Advertisement