NX CAM Virtual Machine eBook

Page 1NX CAM  M e-book

www.camdivision.pl

e-book 1


NX CAM Virtual Machine e-book

Wydawca: CAMdivision Sp. z o.o. Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia 55-330 Miękinia Błonie, ul. Sosnowa 10 tel.: +48 71 780 30 20 e-mail: redakcja@camdivision.pl www.camdivision.pl Projekt okładki, DTP, korekta: Studio Graficzne Stanisławski (maciej@cadblog.pl) Na okładkach i wewnątrz publikacji wykorzystano materiały graficzne Siemens PLM Software.

Autorzy oraz Wydawca dołożyli wszelkich starań, by zawarte w opracowaniu informacje okazały się pomocne, były kompletne i sprawdzone pod względem merytorycznym. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich lub patentowych. Autorzy i Wydawca nie ponoszą także odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu.

Copyright © CAMdivision 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci, bez pisemnej zgody Wydawcy zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie opracowania na jakimkolwiek nośniku elektronicznym itp. narusza prawa autorskie. D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix oraz Velocity Series są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub podmiotów od niej zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nastran jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Aeronautics and Space Administration (NASA). Pozostałe występujące w niniejszej publikacji logo, znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe i znaki usług należą do ich właścicieli. 2 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

NX

Spis treści

Część I Rozdział 1. Wprowadzenie .............................................................................................................................................19 Rozdział 2 Pierwsze kroki ...............................................................................................................................................23 Uruchomienie programu..................................................................................................................... 23 Ekran startowy..................................................................................................................................... 24 Ustawienie konfiguracji pulpitu ......................................................................................................... 24 Ustawienia widoku.............................................................................................................................. 27 Manipulacja widokiem ....................................................................................................................... 28 Przejście do modułu wytwarzania...................................................................................................... 32 Końcowe wskazówki.......................................................................................................................... 34 Rozdział 3 Definicja geometrii .......................................................................................................................................36 Przejście do modułu wytwarzania...................................................................................................... 36 Definicja położenia MCS ................................................................................................................... 38 Definicja Poziomu bezpiecznego....................................................................................................... 40 Definicja WORKPIECE..................................................................................................................... 41 Definicja modelu części...................................................................................................................... 41 Definicja przygotówki ........................................................................................................................ 42 Definicja obiektów chronionych ........................................................................................................ 43 Definicja gatunku materiału ............................................................................................................... 43 Inne typy przygotówki........................................................................................................................ 44 Złożenia – wczytywanie dodatkowych brył...................................................................................... 45 Rodział 4 Operacja Floor Wall – Dno i ścianka boczna ........................................................................................47 Definicja operacji Floor Wall – Dno i ścianka boczna...................................................................... 47 Zasady przypisania operacji ............................................................................................................... 48 Przypisanie operacji do grupy Geometria.......................................................................................... 49 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 3


Spis treści

Przypisanie operacji do grupy Metoda .............................................................................................. 49 Budowa okna dialogowego ................................................................................................................ 50 Definicja ścieżki w operacji................................................................................................................ 53 Ograniczenie ścieżki ........................................................................................................................... 55 Kontrola rozszerzenia ścieżki............................................................................................................. 55 Uproszczenie kształtu ścieżki............................................................................................................. 55 Ustawienie posuwów i obrotów......................................................................................................... 55 Weryfikacja ścieżki ............................................................................................................................. 57 Generowanie pliku z kodem NC........................................................................................................ 59 Kontrola interpolacji ........................................................................................................................... 60 Sprawdzenie czasu obróbki ................................................................................................................ 60 Generowanie dokumentacji technologicznej..................................................................................... 62 Przeniesienie drzewka operacji do HTML lub Excel........................................................................ 62 Rozdział 5 Operacja Floor Wall – inne opcje.............................................................................................................64 Wzory ścieżek ..................................................................................................................................... 64 Wzór – Follow Part (Wzdłuż części) ................................................................................................. 64 Wejścia narzędzia................................................................................................................................ 65 Follow Part (Wzdłuż części) – optymalizacja ................................................................................... 66 Wzór – Follow Periphery (Wzdłuż obrzeży)..................................................................................... 66 Wzór – Profile (Profil)........................................................................................................................ 68 Naddatki, a obróbka ścianek pionowych ........................................................................................... 68 Promień zaokrąglenia, a obróbka ścianek pionowych...................................................................... 69 Wzór – Trochoidal (Trochoida).......................................................................................................... 70 Wzór – Zig-Zag (Zygzak) .................................................................................................................. 72 Obróbka podcięć ................................................................................................................................. 73 Frezy typu T-Cutter ............................................................................................................................. 73 Definicja obróbki podcięć typu rowek............................................................................................... 73 Dodatkowe ścieżki boczne i zmiana zagłębiania narzędzia w materiał........................................... 75 Dodatkowe ścieżki głębokości ........................................................................................................... 76 Obróbka podcięć – operacja Solid Profile 3D (Profil bryły 3D)...................................................... 76 Ścieżka wielokrotna............................................................................................................................ 78 Odległości bezpieczne oprawki, trzonka i szyjki narzędzia ............................................................. 79 Definicja obróbki czoła wyspy........................................................................................................... 79 Obróbka ścianki pod wypustem......................................................................................................... 80 Uproszczenia ścieżek.......................................................................................................................... 81 Rozdział 6 Cavity Mill ....................................................................................................................................................82 Definicja operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe) ................................................................. 82 Wybór i przypisanie operacji.............................................................................................................. 82 Generowanie ścieżki standardowej.................................................................................................... 83 Cut Pattern (Szyk skrawania) ............................................................................................................. 84 HSM — zaokrąglenia ścieżki............................................................................................................. 84 Parametry technologiczne................................................................................................................... 84 Cut Levels (Poziomy obróbki) ........................................................................................................... 85 4 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

Common Depth per Cut (Globalna głębokość skrawania)............................................................... 85 Depth per Cut (Głębokość skrawania)............................................................................................... 85 Range Type (Typ zakresu).................................................................................................................. 86 Kontrola naddatków od części i od uchwytów.................................................................................. 86 Kolejność przejść ................................................................................................................................ 87 Cut Direction (Kierunek obróbki)...................................................................................................... 88 Ścieżki wykańczające ......................................................................................................................... 88 Wejścia/Wyjścia narzędzia ................................................................................................................. 88 Optymalizacja przejazdów ................................................................................................................. 89 Kontrola oprawki frezu....................................................................................................................... 90 Obliczenie wymaganej długości narzędzia........................................................................................ 92 Ograniczenie pola ścieżki................................................................................................................... 93 Rozdział 7 Cavity Mill – inne opcje ..............................................................................................................................99 Obróbka elektrody .................................................................................................................................. 99 Wzór Follow Periphery (Wzdłuż obrzeży)........................................................................................ 100 Obróbka trochoidalna ......................................................................................................................... 101 Kontrola trochoidy .............................................................................................................................. 103 Przygotówki – różne przypadki.......................................................................................................... 104 Kąty ujemne – ścieżka pojedyncza .................................................................................................... 107 Kąty ujemne – ścieżka wielokrotna ................................................................................................... 107 Przygotówka – start w otworze .......................................................................................................... 108 Definicja wejścia wgłębnego.............................................................................................................. 109 Start w punkcie a wiercenie................................................................................................................ 110 Rozdział 8 Kontrola ścieżki ............................................................................................................................................112 Kontrola statusu ścieżki ...................................................................................................................... 112 Edycja położenia MCS ....................................................................................................................... 113 Edycja posuwu .................................................................................................................................... 114 Edycja położenia uchwytu.................................................................................................................. 115 Blokada edycji..................................................................................................................................... 115 Podział ścieżki – czas obróbki… ....................................................................................................... 116 Podział ścieżki wg oprawki ................................................................................................................ 118 Przekształcenia ścieżki........................................................................................................................ 118 Opcje przekształcenia ......................................................................................................................... 119 Edytor ścieżki...................................................................................................................................... 120 Kontrola posuwów.............................................................................................................................. 120 Ustawienia wartości posuwów........................................................................................................... 120 Podział posuwów ................................................................................................................................ 122 Sekwencja ruchów w operacji............................................................................................................ 122 Wyświetlenie wartości posuwów ....................................................................................................... 122 Analiza ścieżki narzędzia ................................................................................................................... 122 Kopiowanie operacji obróbki ............................................................................................................. 124 Kopiowanie w ramach jednego pliku ................................................................................................ 124 Kopiowanie operacji do innego pliku ................................................................................................ 124 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 5


Spis treści

Rozdział 9 Obróbka zgrubna resztek i IPW ..............................................................................................................126 Co to jest IPW ..................................................................................................................................... 126 Uwzględnienie poprzedniej operacji.................................................................................................. 126 Obróbka z IPW – Model 3D............................................................................................................... 126 Wyświetlanie IPW w operacji ............................................................................................................ 127 Wyświetlanie i zapis IPW poza operacją........................................................................................... 128 Obróbka zgrubna resztek.................................................................................................................... 128 Operacja Rest Milling (Frezowanie resztek) – IPW jako Poziomy ................................................. 129 Optymalizacja kolejności obróbki...................................................................................................... 129 Kontrola naddatków............................................................................................................................ 129 Optymalizacja wejść i przejazdów..................................................................................................... 131 Kontrola minimalnego materiału i wydłużenie ścieżki..................................................................... 131 Operacja Corner Rough (Obróbka zgrubna naroży)......................................................................... 132 Kąt stromości....................................................................................................................................... 132 Tickness by Color (Grubość wg kolorów)......................................................................................... 133 Przekroje Tickness by Color (Grubość wg kolorów)........................................................................ 134 Tickness by Color (Grubość wg kolorów) w operacji ...................................................................... 135

Rozdział 10 Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu) – obróbka wykańczająca......................................137 Definicja ścieżki.................................................................................................................................. 137 Generowanie ścieżki standardowej.................................................................................................... 138 Wybór ścianek do obróbki.................................................................................................................. 138 Wybór wszystkich ścianek ................................................................................................................. 139 Odznaczanie ścianek........................................................................................................................... 139 Wybór określonych ścianek oknem ................................................................................................... 140 Wybór określonych ścianek kursorem............................................................................................... 141 Kontrola ścieżki................................................................................................................................... 142 Merge Distance (Odległość łączenia) ................................................................................................ 142 Minimum Cut Length (Minimalna długość kroku) .......................................................................... 142 Definicja punktu startu ścieżki ........................................................................................................... 142 Overlap Distance (Wydłużenie ścieżki)............................................................................................. 143 Domyślne punkty startu...................................................................................................................... 144 Optymalizacja przejazdów ................................................................................................................. 144 Profilowanie otworu............................................................................................................................ 145 Wejście po spirali ................................................................................................................................ 145 Ścieżka spiralna................................................................................................................................... 146 Wejście w środku otworu.................................................................................................................... 147 Kod NC a ruch spiralny ...................................................................................................................... 148 Korekcja promienia frezu ................................................................................................................... 148 Dodatkowy dojazd .............................................................................................................................. 149 Obróbka elektrody .............................................................................................................................. 149 Edycja łączeń poziomów.................................................................................................................... 150 Obróbka fazki...................................................................................................................................... 150 Ustawienia ścieżki............................................................................................................................... 150 6 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

Obróbka jednym przejściem............................................................................................................... 151 Obniżenie poziomu ścieżki................................................................................................................. 151 Rozdział 11 CAD – wybrane funkcjonalności ............................................................................................................153 Import/Eksport modeli części............................................................................................................. 153 Import plików – formaty natywne ..................................................................................................... 153 Import plików – formaty pośrednie ................................................................................................... 155 Export plików – formaty pośrednie ................................................................................................... 155 Koncepcja modelu głównego („master” model) ............................................................................... 155 Aktywacja środowiska złożeń............................................................................................................ 155 Tworzenie pliku nadrzędnego ............................................................................................................ 157 Linkowanie geometrii......................................................................................................................... 158 Edycja linku......................................................................................................................................... 158 Edycja i ukrycie modelu głównego.................................................................................................... 158 Ukrycie modelu głównego ................................................................................................................. 159 Synchronous Modeling (Modelowanie synchroniczne) – trochę teorii ........................................... 159 Synchronous Modeling (Modelowanie synchroniczne) w akcji ...................................................... 160 Edycja bezpośrednia średnicy otworu ............................................................................................... 160 Dynamiczna zmiana średnicy otworów............................................................................................. 161 Dynamiczna zmiana położenia otworów........................................................................................... 162 Zmiana promienia zaokrąglenia......................................................................................................... 163 Usunięcie ścianek otworów................................................................................................................ 164 Usunięcie ścianek elementów do drążenia ........................................................................................ 164 Przesunięcie ścianki ............................................................................................................................ 165 Zamykanie (zaślepianie) otwartych obszarów .................................................................................. 166 NX CAM & NX CAD – asocjatywność ścieżki............................................................................... 168 NX CAM & Solid Edge ..................................................................................................................... 170 NX CAM i Solid Edge – asocjatywność ścieżki............................................................................... 171 Analiza i sprawdzanie geometrii ........................................................................................................ 172 Asystent NC ........................................................................................................................................ 172 Pomiary................................................................................................................................................ 173 Analizy form ....................................................................................................................................... 175 Rozdział 12 Obróbka formy .............................................................................................................................................177 Obróbka zgrubna................................................................................................................................. 177 Przycinanie zakresu ścieżek w osi Z.................................................................................................. 177 Optymalizacja kolejności obróbki regionów..................................................................................... 178 Optymalizacja wejść ........................................................................................................................... 179 Optymalizacja przejazdów ................................................................................................................. 179 Obróbka zgrubna resztek.................................................................................................................... 180 Kopiowanie operacji ........................................................................................................................... 181 Ignorowanie małych obszarów .......................................................................................................... 182 Jednoczesna obróbka resztek i półwykańczającą.............................................................................. 183 Obróbka płaskich półek ...................................................................................................................... 184 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 7


Spis treści

Obróbka półki bez promienia............................................................................................................. 184 Obróbka półki bez naddatku bocznego.............................................................................................. 184 Obróbka półki z naddatkiem bocznym ............................................................................................. 185 Obróbka półki z promieniem.............................................................................................................. 187 Operacja Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu) – obróbka wykańczająca ....................... 187 Ograniczenie ścieżek krawędziami z modelu.................................................................................... 188 Ścieżka na przemian współ- i przeciwbieżna.................................................................................... 189 Kontrola obrabianych ścianek – pochylenie...................................................................................... 190 Kontrola obrabianych ścianek – zagęszczenie ścieżek ..................................................................... 192 Styczna pozycja ścieżki ...................................................................................................................... 192 Operacja Contour Area (Konturowanie obszaru) – obróbka 3-osiowa............................................ 193 Contur Area (Konturowanie obszaru) – kontrola ścieżki.................................................................. 194 Cut Patern (Szyk skrawania) – Zig-Zag (Zygzak) ............................................................................ 194 Kąt ścieżki ........................................................................................................................................... 195 Szerokość skrawania........................................................................................................................... 196 Zagęszczenie ścieżki........................................................................................................................... 196 Kontrola obrabianych ścianek – pochylenie...................................................................................... 196 Cut Patern (Szyk skrawania) – Follow Periphery (Wzdłuż obrzeży) .............................................. 197 Styczna pozycja ścieżki ...................................................................................................................... 198 Rozszerzenie styczne ścieżki.............................................................................................................. 198 Ścieżka wielokrotna w osi Z............................................................................................................... 199 Contur Area (Konturowanie obszaru) – inne szyki skrawania ......................................................... 200 Szyk – Profile (Profil)......................................................................................................................... 200 Szyk – Concentric Zig Zag (Współosiowy zigzak) .......................................................................... 202 Szyk – Radial Zig Zag (Promieniowy zygzak) ................................................................................. 202 Method (Metoda) – Spiral (Spirala)................................................................................................... 203 Grawerowanie ..................................................................................................................................... 204 Grawerowanie 2.5 osiowe .................................................................................................................. 204 Grawerowanie 3-osiowe..................................................................................................................... 204 Rozdział 13 Obróbka naroży i Streamline ...................................................................................................................206 Operacje Flowcut (Obróbka naroży) – obróbka 3-osiowa naroży ................................................... 206 Operacja Flow Cut Single (Pojedyncza obróbka naroży)................................................................. 206 Obróbka wybranych ścianek .............................................................................................................. 208 Cut Regions (Regiony obróbki) ......................................................................................................... 208 Operacja Flowcut Multiple (Wielokrotna obróbka naroży).............................................................. 209 Operacja Flowcut Ref Tool (Narzędzie odniesienia do obróbki naroży)......................................... 210 Operacja Streamline ........................................................................................................................... 211 Definicja operacji................................................................................................................................ 212 Kontrola styczności ścieżki ................................................................................................................ 213 Kontrola kierunku ............................................................................................................................... 214 Przycięcie/wydłużenie ścieżki............................................................................................................ 214 Synchronizacja rozmieszczenia punktów.......................................................................................... 215 Projection Vector (Wektor rzutowania) w operacji Streamline (Linia opływowa) ......................... 216 Obróbka ścianek pionowych .............................................................................................................. 216 Definicja operacji na pionowej ściance ............................................................................................. 216 8 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

Obróbka ścianek pochylonych na plus .............................................................................................. 217 Obróbka ścianek pochylonych na minus ........................................................................................... 218 Obróbka powierzchni ujemnych na formie ....................................................................................... 219 Kontrola promieni ścieżki i wartości posuwu ................................................................................... 220 Zaokrąglenie naroży ścieżek skrawających....................................................................................... 220 Wyświetlenie wartości posuwu .......................................................................................................... 220 Zwolnienie posuwu przy dojeździe do naroża .................................................................................. 221 Zwolnienie posuwu na łuku ............................................................................................................... 222 Zaokrąglenie naroży ścieżek szybkich............................................................................................... 222 Optymalizacja przejazdów ................................................................................................................. 223 Korekcja 3D ........................................................................................................................................ 224 Rozdział 14 Obróbka otworów ........................................................................................................................................226 Feature Based Machining ................................................................................................................... 226 Obróbka otworów na podstawie pliku bryłowego ............................................................................ 226 Wyszukanie cech do obróbki.............................................................................................................. 227 Automatyczne generowanie ścieżek obróbki .................................................................................... 228 Kontrola kolejności obróbki ............................................................................................................... 229 Obróbka grupy cech............................................................................................................................ 230 Grupowanie cech i tworzenie geometrii ............................................................................................ 230 Wiercenie............................................................................................................................................. 230 Odsunięcie górne i dolne .................................................................................................................... 231 Wiercenie głębokie (z odskokiem)..................................................................................................... 232 Zmiana wybranego cyklu ................................................................................................................... 232 Warstwa skrawania (krok skrawania) ................................................................................................ 232 Zmiana głębokości wiercenia (całkowita głębokość otworu) .......................................................... 233 Pogłębienie stożkowe ......................................................................................................................... 233 Poziom bezpieczny dla obróbki 3 osiowej ........................................................................................ 234 Kontrola kolizji ................................................................................................................................... 235 Gwintowanie ....................................................................................................................................... 235 Obróbka pojedynczych cech .............................................................................................................. 236 Wskazywanie otworów ..................................................................................................................... 237 Generowanie kodu .............................................................................................................................. 237 Kod w formie cykli sterowania .......................................................................................................... 237 Kod w formie współrzędnych ............................................................................................................ 238 Obróbka otworów na maszynach 4- i 5- osiowych........................................................................... 239 Przejazdy bezpieczne dla obróbki wieloosiowej............................................................................... 239 Bounding Box (Kostka graniczna)..................................................................................................... 239 Cylinder (Walec) ................................................................................................................................. 240 Obróbka na podstawie geometrii 2D ................................................................................................. 241 Operacje z grupy „hole_making”....................................................................................................... 241 Operacje wiertarskie starego typu (z grupy „drill”) .......................................................................... 242 Wybór geometrii do wiercenia ........................................................................................................... 242 Określenie górnej płaszczyzny położenia otworów.......................................................................... 243 Wybór cyklu ........................................................................................................................................ 243 Głębokość wiercenia (globalna)......................................................................................................... 243 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 9


Spis treści

Odsunięcie górne (dojazd bezpieczny do materiału) ........................................................................ 244 Przejazdy bezpieczne pomiędzy otworami........................................................................................ 244 Warstwa skrawania (krok skrawania) ................................................................................................ 244 Płaszczyzna rozpoczęcia i zakończenia obróbki ............................................................................... 244 Frezowanie gwintów........................................................................................................................... 244 Definicja frezowania gwintu w oparciu o model 3D ........................................................................ 245 Frezowanie gwintu wewnętrznego .................................................................................................... 245 Ścieżka ciągła...................................................................................................................................... 247 Dodatkowe ścieżki boczne ................................................................................................................. 247 Frezowanie gwintu w oparciu o model 2D........................................................................................ 248 Frezowanie gwintu zewnętrznego (czopu)........................................................................................ 248 Tabelaryczne parametry gwintu ......................................................................................................... 248 Frezowanie czopu ............................................................................................................................... 249 Dodatkowe przejścia boczne.............................................................................................................. 250 Skok helisy (zagłębienie na 1 obrót).................................................................................................. 250 Osiowa liczba przejść (dzielenie ścieżki wzdłuż osi helisy)............................................................. 250 Szyk skrawania (wzór ścieżki)........................................................................................................... 251 Frezowanie otworu.............................................................................................................................. 251 Frezowanie rowka w otworze ............................................................................................................ 252 Kolejność ścieżek................................................................................................................................ 253 Zmiana punktu prowadzenia (śledzenia) narzędzia .......................................................................... 254 Wytaczanie fazy dolnej otworu .......................................................................................................... 255 Rozdział 15 Obróbka 4- i 5-osiowa. Indeksowanie osi ...............................................................................................258 Układy kinematyczne ......................................................................................................................... 258 Postprocesory ...................................................................................................................................... 259 Definicja MCS .................................................................................................................................... 259 Poziom bezpieczny ............................................................................................................................. 260 Indeksowanie osi do wektora normalnego ........................................................................................ 260 Określenie wektora osi narzędzia....................................................................................................... 261 Kontrola łączenia ścieżek ................................................................................................................... 262 Obróbka kilku ścianek jednocześnie.................................................................................................. 262 Obróbka płaskiej ścianki nachylonej pod dowolnym kątem ............................................................ 264 Obróbka ścianki szerszej od średnica narzędzia ............................................................................... 264 Indeksowanie osi stycznie do ścianki ................................................................................................ 265 Obniżenie ścieżki frezu....................................................................................................................... 266 Inne sposoby ustawienia wektora....................................................................................................... 267 Kontrola kolizji – oprawka i część..................................................................................................... 268 Kontrola kierunku obrotu stołu .......................................................................................................... 269 Włączenie symulacji kinematyki ....................................................................................................... 269 Zmiana kierunku indeksu osi ............................................................................................................. 270 Edycja zakresów kątowych obrabiarki .............................................................................................. 271 Kontrola kolizji – wrzeciono i stół obrabiarki................................................................................... 272 Badanie kolizji w symulacji obrabiarki ............................................................................................. 272 Definicja obróbki dla kilku MCS....................................................................................................... 275 Kod względem lokalnego i globalnego MCS ................................................................................... 276 10 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

Kod względem lokalnego układu współrzędnych ............................................................................ 276 Kod względem bazowego układu współrzędnych............................................................................ 277 Aktualizacja IPW w obróbce indeksowanej.......................................................................................... 279 Rozdział 16 Obróbka 4- i 5-osiowa Simultaneous (Symultaniczna) cz. I ..............................................................280 Układy kinematyczne ......................................................................................................................... 280 Operacja Contour Profile (Profil konturu)......................................................................................... 280 Obróbka styczna ścianek bocznych ................................................................................................... 280 Obróbka kieszeni z dnem ................................................................................................................... 280 Zmiana wejść/wyjść narzędzia........................................................................................................... 282 Ścieżka wielokrotna na głębokości i boczna ..................................................................................... 282 Dodatkowe ścieżki na głębokości ...................................................................................................... 282 Dodatkowe ścieżki boczne ................................................................................................................. 283 Podniesienie ścieżki od dna................................................................................................................ 283 Obróbka kieszeni bez dna................................................................................................................... 283 Obniżenie lub podniesienie ścieżki.................................................................................................... 284 Kontrola kolizji z uchwytami ............................................................................................................. 284 Operacja Zlevel 5axis (Obróbka warstwicowa 5-osiowa)................................................................ 285 Obróbka ścianek bocznych z kątem odchylenia ............................................................................... 285 Odchylnie osi frezu ............................................................................................................................. 285 Sprawdzenie kolizji............................................................................................................................. 286 Operacja Variable Contour (Profil zmienny)..................................................................................... 287 Obróbka po krzywej – Grawerowanie............................................................................................... 287 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 288 Definicja krzywych jako geometrii prowadzącej.............................................................................. 288 Definicja wektora rzutowania ............................................................................................................ 289 Definicja podążania osi narzędzia...................................................................................................... 290 Obróbka po krzywej – rowek w 4-osiach.......................................................................................... 290 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 291 Definicja krzywych jako geometrii prowadzącej.............................................................................. 291 Definicja wektora rzutowania ............................................................................................................ 292 Definicja podążania osi narzędzia – By Coefficients (Wg współczynników)................................. 292 Ścieżka wielokrotna............................................................................................................................ 293 Poziom bezpieczny dla obróbki 4-osiowej........................................................................................ 293 Zmniejszenie wysokości dojazdów/odjazdów .................................................................................. 294 Wejścia i wyjścia dla rowka ............................................................................................................... 295 Obróbka po krzywej – krzywka 4-osie.............................................................................................. 295 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 296 Definicja krzywych jako geometrii prowadzącej.............................................................................. 296 Definicja wektora rzutowania i osi narzędzia.................................................................................... 296 Obrót osi frezu z osi obrotu części (dla obróbki 4-osiowej) ............................................................. 296 Kontrola punktów ścieżki................................................................................................................... 297 Odległość liniowa ............................................................................................................................... 297 Odległość kątowa................................................................................................................................ 297 Podgląd odcinków ścieżki .................................................................................................................. 298 Wyświetlanie wektorów normalnych................................................................................................. 298 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 11


Spis treści

Rozdział 17 Obróbka 4- i 5-osiowa Simultaneous (Symultaniczna) cz. II.............................................................300 Operacja Variable Contour (Profil zmienny) – Surface Area (Pole powierzchni)........................... 300 Wierszowanie ścianki – Variable Contour (Profil zmienny) ............................................................ 300 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 301 Definicja ścianki modelu części jako geometrii prowadzącej.......................................................... 301 Definicja wektora rzutowania i podążania osi narzędzia.................................................................. 302 Lead Angle (Kąt wyprzedzenia) i Tilt Angle (Kąt odchylenia)........................................................ 302 Obróbka koła zębatego – Variable Contour (Profil zmienny) .......................................................... 303 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 303 Definicja ścianki modelu części jako geometrii prowadzącej.......................................................... 303 Definicja wektora rzutowania ............................................................................................................ 304 Definicja podążania osi narzędzia...................................................................................................... 304 Obróbka gniazda formy do uszczelek – Variable Contour (Profil zmienny)................................... 305 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 305 Definicja ścianki walca jako geometrii prowadzącej........................................................................ 305 Definicja wektora rzutowania ............................................................................................................ 306 Definicja podążania osi narzędzi........................................................................................................ 307 Operacja Variable Streamline (Zmienna opływowa) ........................................................................ 307 Obróbka krzywki w 4 osiach.............................................................................................................. 307 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 308 Wybór metody prowadzenia............................................................................................................... 308 Definicja wektora rzutowania ............................................................................................................ 308 Definicja podążania osi narzędzia...................................................................................................... 308 Edycja metody prowadzenia – Cut Pattern (Szyk skrawania).......................................................... 309 Obróbka ślimaka – ścianka zewnętrzna............................................................................................. 310 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 310 Definicja wektora rzutowania ............................................................................................................ 311 Definicja podążania osi narzędzia...................................................................................................... 311 Obróbka ślimaka – bieżnia ................................................................................................................. 311 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 311 Bieżnia – zmiana szerokości obrabianej powierzchni ...................................................................... 312 Inne szyki ścieżek ............................................................................................................................... 312 Definicja ścianek do obróbki.............................................................................................................. 313 Definicja granicy ścianki jako geometrii prowadzącej ..................................................................... 313 Definicja wektora rzutowania i podążania osi narzędzia.................................................................. 314 Optymalizacja posuwu dla obróbki 5-osiowej .................................................................................. 315 Rozdział 18 Definicja narzędzia ......................................................................................................................................317 Teamcenter i baza narzędzi................................................................................................................. 317 Definicja narzędzi do frezowania....................................................................................................... 318 Definicja narzędzia w operacji ........................................................................................................... 318 Definicja geometrii części skrawającej.............................................................................................. 318 Eksport narzędzia do biblioteki.......................................................................................................... 320 Biblioteka narzędzi ............................................................................................................................. 320 Położenie pliku biblioteki ................................................................................................................... 320 12 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

Biblioteka na serwerze........................................................................................................................ 320 Pobranie narzędzia z biblioteki .......................................................................................................... 320 Definicja narzędzia poza operacją...................................................................................................... 322 Definicja narzędzia kształtowego....................................................................................................... 322 Definicja narzędzia wieloparametrowego ......................................................................................... 323 Definicja narzędzi do obróbki otworów ............................................................................................ 324 Wiertła wielostopniowe ...................................................................................................................... 324 Definicja gwintownika........................................................................................................................ 326 Definicja oprawek............................................................................................................................... 326 Położenie pliku biblioteki oprawek.................................................................................................... 326 Przypisanie parametrów obróbki do narzędzia.................................................................................. 327 Wczytanie parametrów obróbki ......................................................................................................... 328 Rozdział 19 Symulacja obróbki .......................................................................................................................................329 Wczytywanie grafiki obrabiarki......................................................................................................... 329 Położenie baz obrabiarek.................................................................................................................... 329 Jak wczytać obrabiarkę?..................................................................................................................... 329 Ustawienie MSC dla obrabiarki ......................................................................................................... 333 Uruchomienie symulacji..................................................................................................................... 334 Zwróć uwagę na….............................................................................................................................. 335 Narzędzie............................................................................................................................................. 335 Położenie MCS detalu ........................................................................................................................ 335 Kinematyka obrabiarki ....................................................................................................................... 336 Jak usunąć obrabiarkę? ....................................................................................................................... 337 Rozdział 20 Posuwy – kontrola i optymalizacja .........................................................................................................338 Rozpoczęcie pracy .............................................................................................................................. 338 Wyświetlanie posuwów ...................................................................................................................... 339 Zwolnienie posuwu w narożach......................................................................................................... 340 Kontrola posuwu na łukach................................................................................................................ 342 Zaokrąglenie ścieżki w narożach ....................................................................................................... 343 Jednoczesne zastosowanie (zwolnienie w narożach, kontrola na łukach, zaokrąglenie ścieżki) ... 345 Optymalizacja posuwu........................................................................................................................ 345 Optymalizacja posuwu w obróbce zgrubnej...................................................................................... 348 Rozdział 21 Toczenie oraz frezowanie CY ...................................................................................................................350 Wybór środowiska pracy w NX ......................................................................................................... 350 Definicja geometrii ............................................................................................................................. 350 Zmiana kolejności w widoku geometrii............................................................................................. 352 Definicja WORKPIECE..................................................................................................................... 352 Definicja MCS dla toczenia................................................................................................................ 353 Definicja punktów bezpiecznych AVOIDANCE.............................................................................. 354 Toczenie............................................................................................................................................... 356 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 13


Spis treści

Definicja narzędzi ............................................................................................................................... 356 Nóż tokarski „OD_80_L”................................................................................................................... 356 Nóż tokarski „OD_55_L”................................................................................................................... 356 Planowanie (toczenie)......................................................................................................................... 358 Ograniczenie ścieżki ........................................................................................................................... 358 Toczenie zgrubne ................................................................................................................................ 359 Warstwa skrawania ............................................................................................................................. 360 Kontrola podcięć ................................................................................................................................. 360 Toczenie wykańczające ...................................................................................................................... 360 Frezowanie .......................................................................................................................................... 361 Definicja MCS dla frezowania........................................................................................................... 362 Definicja narzędzi ............................................................................................................................... 364 Frez „10r0” .......................................................................................................................................... 364 Frez „3r0” ............................................................................................................................................ 364 Ograniczenie obróbki (przycięcie ścieżki)......................................................................................... 365 Oś narzędzia ........................................................................................................................................ 366 Obróbka na podstawie IPW (In Process Workpiece)........................................................................ 366 Naddatki na ściankach i dnie.............................................................................................................. 367 Operacja „Floor Wall (Dno i ścianka boczna)” ................................................................................ 367 Rozszerzenie ścieżki narzędzia .......................................................................................................... 369 Operacja „Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu)”.............................................................. 369 Głębokość skrawania (warstwa skrawania)....................................................................................... 371 Wejścia/wyjścia narzędzia.................................................................................................................. 371 Przejazdy narzędzia wewnątrz regionu obróbki................................................................................ 371 Wiercenie (poza osią obrotu obrabianej części) ................................................................................ 372 Definicja narzędzia ............................................................................................................................. 372 Definicji operacji wiercenia................................................................................................................ 372 Wybór cech do obróbki....................................................................................................................... 373 Lokalna zmiana przejazdów bezpiecznych ....................................................................................... 374 Weryfikacja ścieżki ............................................................................................................................. 375 Podsumowanie........................................................................................................................................ 376 Rozdział 22 Aktualizacja zewnętrznego modelu ........................................................................................................377 Rozpoczęcie pracy .............................................................................................................................. 377 Importowanie modelu ze zmianami................................................................................................... 378 Przygotowanie do aktualizacji............................................................................................................ 379 Dodawanie brakującego linku............................................................................................................ 379 Zmiana kolejności w „drzewku historii” ........................................................................................... 380 Aktualizacja modelu ........................................................................................................................... 381 Dodawanie nierozpoznanych obiektów............................................................................................. 383 Aktualizacja (regenerowanie) obróbki............................................................................................... 384

14 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

Część II Synchronous Technology & Synchronous Modeling Rozdział 1 Wprowadzenie do Synchronous Technology ................................................................................... 387 Rozdział 2 Move Face (Przesuń ściankę) ............................................................................................................. 389 Rozdział 3 Pull Face (Wyciągnij ściankę) ............................................................................................................ 400 Rozdział 4 Offset Region (Odsuń region) ............................................................................................................. 403 Rozdział 5 Resize Face (Edytuj ściankę)............................................................................................................... 406 Rozdział 6 Replace Face (Zastąp ściankę)............................................................................................................ 408 Rozdział 7 Detail Feature (Obróbka cech) ........................................................................................................... 413 Resize Blend (Edytuj zaokrąglenie)................................................................................................... 413 Label Notch Blend (Przypisz zaokrąglenie)...................................................................................... 415 Reorder Blends (Przebuduj zaokrąglenia) ......................................................................................... 416 Resize Chamfer (Edytuj fazę) ............................................................................................................ 418 Label Chamfer (Przypisz fazę) .......................................................................................................... 419 Rozdział 8 Delete Face (Usuń ściankę).................................................................................................................. 421 Rozdział 9 Reuse (Powielanie)................................................................................................................................ 426 Copy Face (Kopiuj ściankę) ............................................................................................................... 427 Cut Face (Wytnij ściankę) .................................................................................................................. 428 Paste Face (Wklej ściankę) ................................................................................................................ 430 Mirror Face (Lustro ścianki) .............................................................................................................. 432 Pattern Face (Szyk ze ścianek)........................................................................................................... 434 Rozdział 10 Relate (Relacje) .................................................................................................................................... 441 Make Coplanar (Umieść współpłaszczyznowo)............................................................................. 441 Make Coaxial (Umieść współosiowo) ............................................................................................ 443 Make Tangent (Umieść stycznie) .................................................................................................... 444 Make Symmetric (Umieść symetrycznie)....................................................................................... 445 Make Parallel (Umieść równolegle)................................................................................................ 446 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 15


Spis treści

Make Perpendicular (Umieść prostopadle)..................................................................................... 447 Make Fixed (Utwórz utwierdzenie)................................................................................................. 449 Make Offset (Utwórz odsunięcie) ................................................................................................... 450 Show Related Face (Pokaż zależne ścianki) ................................................................................... 451 Rozdział 11 Dimensions (Wymiary) ........................................................................................................................ 452 Linear Dimension (Wymiar liniowy) .............................................................................................. 452 Angular Dimension (Wymiar kątowy)............................................................................................ 455 Radial Dimension (Wymiar promieniowy)..................................................................................... 458 Rozdział 12 Shell (Cienkościenność)........................................................................................................................ 460 Shell Body (Obiekt cienkościenny)................................................................................................. 460 Shell Face (Region cienkościenny) ................................................................................................ 461 Change Shell Thickness (Zmień grubość obiektu)......................................................................... 463 Rozdział 13 Group Face (Grupowanie ścianek) .................................................................................................... 465 Rozdział 14 Edit Cross Section (Edytuj przekrój) ................................................................................................ 467 Rozdział 15 Optimize (Optymalizuj) ...................................................................................................................... 470 Optimize Face (Optymalizuj ściankę)............................................................................................. 470 Replace Blend (Zastąp zaokrąglenie).............................................................................................. 472 Rozdział 16 History Mode/History-Free Mode (Tryb z historią/bez historii operacji).................................... 475 Rozdział 17 X-form (Kształt X) ............................................................................................................................... 477 Rozdział 18 I-form (Kształt I) .................................................................................................................................. 487 Rozdział 19 Move Edge (Przesuń krawędź)........................................................................................................... 493 Rozdział 20 Offset Edge (Odsunięcie krawędzi).................................................................................................... 496

16 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Spis treści

Suplement Rozdział 1 Odczyt danych do licencji ...................................................................................................................... 499 Rozdział 2 Instalacja serwera licencji....................................................................................................................... 503 Rozdział 3 Instalacja bazowej wersji NX 10 ........................................................................................................... 508 Rozdział 4 Instalacja aktualizacji NX....................................................................................................................... 512 Rozdział 5 Zarządzanie pakietami licencji............................................................................................................... 514 Rozdział 6 Instalacja polskiej wersji językowej ...................................................................................................... 517 Rozdział 7 Typowe problemy z serwerem licencji i sposób ich rozwiązania ........................................................ 519

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 17


Spis treści

18 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział I • Wprowadzenie

Część I

1

Rozdział 1

Wprowadzenie

„(…) Firma CAMdivision Sp. z o.o., pierwszy platynowy partner handlowy Siemens Industry Software w Polsce, jakiś czas temu zdecydowała się opublikować bezpłatne podręczniki do NX CAD/CAM, bez względu na niedowierzanie i telefony od obecnych/dawnych przyjaciół dających do zrozumienia, że lepiej wstrzymać się od tak daleko posuniętych działań >>szkodzących<< szeroko pojętemu rynkowi >>kserokopiarek<<....” Tak zaczynał się poprzedni „wstępniak” do serii książek wydawanych przez CAMdivision – którego to wstępniaka nikt ponoć nie czyta :). Na tapecie jest już Industry 4.0 & Virtual Machine, ale „(...) zdobywanie doświadczeń w rzeczywistości jest często nieprzespanymi nocami, wielogodzinnymi rozważaniami nad rozwiązaniem określonych problemów technologicznych, bez względu na nazwę używanego oprogramowania. Wówczas upowszechnienie swojej wiedzy na temat rozwiązania problemu (nad którym autor spędził często wiele dni/tygodni na przysłowiowych >>dwóch stronach<<, istotnie może być dla niego problematyczne”… – tutaj po blisko 20 latach na rynku wdrożeń maszyn sterowanych numerycznie wg mnie niewiele się zmieniło. Nadal najważniejszy jest człowiek i jego wiedza. Jak na razie maszyna czy robot wykonuje program opracowany przez człowieka – nie odwrotnie. W jakiej perspektywie jest to „na razie” ? Przed Państwem e-book, opisujący moduł Manufacturing (Wytwarzanie) w NX CAM, a raczej jego wycinek* ograniczający się do podstaw frezowania i toczenia – w poczekalni programowanie robotów, wycinarek drutowych, maszyn pomiarowych. Dlaczego Virtual Machine? Bowiem możliwość symulacji kodu NC 1:1 na ekranie komputera, zanim pójdziemy/prześlemy kod na realną obrabiarkę – zwłaszcza wieloosiową – jest kluczowym zagadnieniem w wirtualizacji procesów produkcyjnych. W NX CAM to standardowa funkcjonalność, która zdecydowanie obniża ciśnienie programisty/ technologa i winduje programowanie CNC na wyższy poziom! Zespół CAMdivision *niniejsza publikacja stanowi fragment książki pt. NX CAM Virtual Machine. Podręcznik programisty CNC Podręcznik (który jest dostępny dla Klientów CAMdivision) można zamówić pod adresem https://camdivision.pl/pl/uslugi/ebooki-podreczniki

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 19


Rozdział I • Wprowadzenie

Rys. 1 NX jako nieodłączna część rozwiązania PLM

Czym jest NX? Oprogramowanie NX (d. UNIGRAPHICS) jest zintegrowanym rozwiązaniem CAD/CAM/CAE do obsługi projektowania produktów, analiz inżynierskich i produkcji, które pomaga w szybszym i bardziej efektywnym dostarczaniu lepszych produktów. Oferuje dostęp do innowacyjnych technik – Synchronous Technology oraz Realize Shape – które umożliwiają błyskawiczne modelowanie i edycję wirtualnych modeli. NX oferuje najważniejsze funkcje umożliwiające szybkie, efektywne i elastyczne opracowywanie produktów: • zaawansowane rozwiązania do projektowania koncepcyjnego, modelowania 3D i dokumentacji, • wielodyscyplinarne symulacje w zakresie analizy struktury, ruchu, analizy termicznej, przepływu etc., • kompletne rozwiązania do obsługi produkcji w zakresie oprzyrządowania programowania obrabiarek i robotów CNC, kontroli jakości CMM i obróbki addytywnej.

NX & Siemens (http://www.plm.automation.siemens.com/) Siemens PLM Software (producent NX) jest światowym dostawcą oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktów (PLM) i usług (rys. 1.). Rodzina rozwiązań PLM firmy Siemens jest oparta o NX, Velocity Series (m.in. Solid Edge, CAM Express) oraz TEAMCENTER. Siemens PLM Software jest właścicielem kernelu PARASOLID, na którym oparte są NX i Solid Edge. Kernel ten jest ponadto licencjonowany innym producentom oprogramowania i jest zaimplementowany m.in. w IronCAD, MasterCAM, MicroStation, SolidWorks… Firma posiada ponad 140 tysięcy klientów na całym świecie, używających łącznie ponad 15 milionów licencjonowanych stanowisk oprogramowania opartych na technologiach Siemens PLM (rys. 2.).

CAMdivision Sp. z o.o. (www.camdivision.pl) – Top European NX CAM Partner Firma CAMdivision Sp. z o.o. powstała 10 lat temu. Po kilku latach działalności wyrośliśmy na największego partnera handlowego SIEMENS Industry Software w Polsce – posiadamy status Top European NX CAM Partner. Działamy na terenie całej Europy – na potrzeby Klientów w Niemczech powołaliśmy dedykowaną spółkę CAMdivision GmbH. Oferujemy kompleksowe rozwiązania CAD/CAM/CAE/PLM, powiązane z pełnym wdrożeniem. Posiadamy największe doświadczenie w Polsce we wdrożeniach pakietów NX CAD/NX CAM i specjalistycznych aplikacji do konstrukcji form Mold Design i wykrojników Progressive Die Design oraz tworzeniu wieloosiowych postprocesorów z symulacją kinematyki maszyn na bazie kodu NC. 20 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział I • Wprowdzenie

Rys. 2 Wybrani użytkownicy oprogramowania Siemens PLM Jesteśmy pionierami w tłumaczeniu interfejsu NX (4.0-8.0) na nasz rodzimy język. Zaczynaliśmy od NX CAM i rozszerzaliśmy tłumaczenie na moduły NX CAD i pakiety specjalizowane tj. NX Mold (formy) i NX Progressive (tłoczniki). Na bazie tworzonej przez nas polskiej wersji interfejsu, tworzone są w centrali SIEMENS kolejne aktualizacje i dokumentacja techniczna.

Blog o NX (www.nxcad.pl) Zachęcamy wszystkich do korzystania z bazy wiedzy, która gromadzona jest na blogu dedykowanym NX. Znajdą tam Państwo wiele praktycznych porad technicznych i informacji dotyczących poszczególnych zagadnień z dziedzin CAD/CAM/CAE.

NX – wersje testowe (nxtrial.pl) Bezpłatne wersje testowe NX dla firm komercyjnych można zamówić w dogodny sposób na stronach: https://camdivision.pl/pl/uslugi/wersje-testowe i http://nxtrial.pl.

Zasady korzystania z bezpłatnego e-booka (fragmentów pełnego wydania podręcznika) Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, dla obecnych i potencjalnych użytkowników systemu NX CAM; użytkownicy innych systemów CAM, pragnący poznać podstawy pracy w jego środowisku, a także możliwości Technologii Synchronicznej, również mogą korzystać z podręcznika. Ideą wydawcy jest zachęcenie użytkowników do samokształcenia, przynajmniej w zakresie wiedzy prezentowanej na łamach rzeczonej publikacji. W związku z tym ograniczeniem, aby legalnie wykorzystywać ten podręcznik w firmie komercyjnej lub instytucji edukacyjnej, należy zgłosić ten zamiar wydawcy – firmie CAMdivision Sp. z o.o. telefonicznie pod nr telefonu (71) 780 30 20 lub przesłać powiadomienie na adres e-mail nxcam@camdivison.pl, pamiętając jednocześnie o tym, iż nie może być on wykorzystywany do prowadzenia zorganizowanych kursów i szkoleń (płatnych lub bezpłatnych) bez otrzymania pisemnej zgody CAMdivision Sp. z o.o. (z wyjątkiem bezpłatnych wykładów kursowych na uczelniach; w tym przypadku wystarczy samo zgłoszenie).

Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego e-book’a prosimy przesyłać na adres: redakcja@camdivison.pl Życzmy przyjemnej pracy Zespół CAMdivision Sp. z o. o. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 21


Rozdział I • Wprowadzenie

22 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział II • Pierwsze kroki...

2

Rozdział 2

Pierwsze kroki

W tym rozdziale poznasz podstawowe zasady poruszania się tylko po interfejsie programu NX. Zakładając, iż znasz już specyfikę pracy w systemach 3D, wskazuję jedynie miejsca, gdzie szukać najpotrzebniejszych opcji podczas codziennej pracy w NX.

Uruchomienie programu Po instalacji w menu Windows Start/Wszystkie programy zostanie utworzona grupa programów Siemens NX 10.0 (rys. 2.1). Poszczególne podgrupy programu NX zawierają: • Mechatronics Concept Designer 10.0 – pakiet do projektowania modeli mechatronicznych, • NX 10.0 Layout – pakiet do projektowania koncepcyjnego 2D, • NX 10.0 Viewer – przeglądarka plików m.in. NX, I-DEAS, Solid Edge, JT, Parasolid, • NX 10.0 – ikona uruchamiająca sam program NX, • Dokumentacja – pliki pomocy do programu NX, • Manufacturing – aplikacje związane m.in. z tworzeniem postprocesorów (okienkowy PostBuilder) i budowania algorytmów automatycznej obróbki części (Machining Knowledge Editor), • NX Licensing Tools – aplikacje do ustawiania i kontroli licencji, • NX Tools – dodatkowe aplikacje np. do tworzenia makr (NX Open Grip), szablonów (Product Template Studio), • Release Information – informacje o nowościach w aktualnej wersji, • Translatory – grupa translatorów uruchamianych jako zewnętrze aplikacje.

Rysunek 2.1 Grupa programów NX 10.0

Aby uruchomić właściwy program kliknij ikonę NX 10.0 – jak na rysunku 2.1. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 23


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Ekran startowy NX domyślnie uruchamia się w środowisku Gateway – są to „drzwi” do świata NX. Na ekranie pojawi się ekran startowy, jak na rysunku 2.2.: • U góry jest widoczne podstawowe Menu – rysunek 2.2 (1), • Na samym dole znajduje się Pasek podpowiedzi i stanu – rysunek 2.2 (2) • Po lewej stronie interfejsu znajduje się okno Nawigatora (zwane w innych programach przeglądarką, menedżerem itp.). Kliknięcie na kartę po jego lewej stronie uaktywnia odpowiednią treść jaka będzie w nim wyświetlana – rysunek 2.2 (3) • W części głównej – rysunek 2.2 (4) – znajduje się zbiór porad, z którymi warto się zaznajomić przed rozpoczęciem korzystania z NX. Najważniejsze z nich zostaną poruszone w tym rozdziale.

Rysunek 2.2 Ekran startowy

Z katalogu …r2/NX_pliki… otwórz plik Interfejs.prt.

Wskazówka Jeśli pojawi się komunikat jak na rysunku 2.3 kliknij OK. Teraz nie została wczytana obrabiarka, zostanie ona wczytana po przejściu do modułu Wytwarzania.

Rysunek 2.3 Komunikat informujący o braku możliwości wczytania maszyny 24 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Ustawienie konfiguracji pulpitu Plik otworzy się w środowisku Gateway, ponieważ został tam ostatnio zapisany przed końcem pracy z NX. Aby ustawić konfigurację pulpitu, która ułatwi korzystanie z treści książki: • Przejdź na kartę Roles (Rola) – rysunek 2.4 (1), • Wybierz grupę Presentation (Presentation) – rysunek 2.4 (2), • Kliknij rolę Default (Domyślnie) – rysunek 2.4 (3).

Rysunek 2.4 Wczytanie roli

Jeśli nadal nie są wyświetlane polskie czcionki, wówczas: • Kliknij File/Preferences/User Interface (Plik/Preferencje/Interfejs) – rysunek 2.5. • Przejdź na kartę Theme (Motyw). • Ustaw opcje Type (Typ) na Light (Recomended) (Uproszczony (Zalecany)) lub System – rysunek 2.6.

Rysunek 2.5 Menu interfejsu użytkownika

Rysunek 2.6 Wczytanie polskich czcionek www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 25


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Aby odłączyć pasek wstęgowy od głównego menu: • Kliknij na wolnym polu paska prawym klawiszem myszy – rysunek 2.7 (1), • Zaznacz opcję Undock Ribbon (Odłącz wstęgę) – rysunek 2.7 (2).

Rysunek 2.7 Odłączanie paska wstęgowego

Wskazówka Możesz skorzystać z opcji przezroczystości paska wstęgowego – rysunek 2.6 (a). Opcja ta działa po odłączeniu paska.

Ustawienia widoku Ustawienie tła Ze względu na przejrzystość przy tworzeniu rysunków oraz objętość nagrywanych plików AVI, pliki są zapisane z białym tłem. Jeśli chcesz zmienić tło w rysunku wówczas: • Wejdź na zakładkę View (Widok) – rysunek 2.8 (1), • Wybierz More (Więcej) – rysunek 2.8 (2), • Kliknij na jeden z gotowych, predefiniowanych, szybkich ustawień tła – rysunek 2.8 (3),

Rysunek 2.8 Opcje wyboru tła

Możesz też użyć opcji Edit Background (Edytuj tło) – rysunek 2.8 (4), • W polu Shaded Views (Widoki cieniowane) – rysunek 2.9 (1) wybierz opcję Graduated (Gradient) – rysunek 2.9 (2), • Teraz możesz ustawić odrębny odcień dla góry – rysunek 2.9 (a) oraz dołu tła – rysunek 2.9 (b), 26 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział II • Pierwsze kroki...

• W polu Wireframe Views (Widoki krawędziowo-drutowe) – rysunek 2.9 (3) wybierz opcję Plain (Zwykły) – rysunek 2.9 (4), • W przypadku tej opcji kolor tła zostanie przejęty z pola Plain Color (Zwykły kolor) – rysunek 2.9 (c),

Rysunek 2.9 Opcje ustawień edycji tła

Cieniowanie widoku Opcje związane z cieniowaniem widoku są dostępne na zakładce View (Widok) w grupie Style (Styl) – rysunek 2.10 lub po kliknięciu prawego klawisza myszy w głównym oknie grafiki i wybraniu zakładki Rendering Style (Styl renderowania) – rysunek 2.11 (1).

Rysunek 2.10 Ustawienia cieniowania widoku – opcje dostępne na pasku

Rysunek 2.11 Opcje dostępne pod prawym klawiszem myszy www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 27


Rozdział II • Pierwsze kroki...

True Shading Środowisko cieniowania True Shading umożliwiające realistyczną wizualizację części można uruchomić na zakładce Render (Renderuj) – rysunek 2.12 lub pod prawym klawiszem myszy – rysunek 2.11 (2).

Rysunek 2.12 Wywołanie opcji True Shading

Typ wyświetlanych obiektów Do określenia typu wyświetlanych obiektów na ekranie służy znajdujące się na zakładce View (Widok) polecenie Show and Hide (Pokaż i ukryj) – rysunek 2.13 (1 i 2). Po kliknięciu znaku plus lub minus, odpowiedni typ obiektu jest pokazany lub ukrywany w widoku. Pomocnicze polecenia, za pomocą których można wskazać wybrane obiekty do ukrycia – polecenie Immediate Hide (Ukryj teraz) i Hide (Ukryj) oraz ukryte wcześniej obiekty do ponownego pokazania – polecenie Show (Pokaż) widoczne są na rysunku 2.13 (a).

Rysunek 2.13 Przełączanie widoczności obiektów

Manipulacja widokiem Klawisze myszy Zanim przejdziemy do kolejnych opcja dwa słowa na temat nazewnictwa klawiszy myszy. Aby uniknąć ciągłego powtarzania określeń typu „prawy klawisz myszy” itp. zastosujemy następujące skróty: • LKM – lewy klawisz myszy, • SKM – środkowy klawisz myszy (również scroll – pokrętło), • PKM – prawy klawisz myszy. Funkcje klawiszy myszy W odniesieniu do manipulacji widokiem: 28 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział II • Pierwsze kroki...

• • • •

SKM– pokrętło – umożliwia powiększanie pomniejszanie widoku, SKM – wciśnięty – umożliwia obrót widoku, SKM + PKM– umożliwia przesuwanie widoku, SKM – szybkie kliknięcie działa jako Enter (lub klawisz OK na okienku).

Polecenie do obsługi widoku Polecenie do obsługi manipulacji widokiem można wywołać z: • Paska narzędziowego View (Widok) – rysunek 2.14 (1), • Klikając PKM w głównym oknie grafiki – rysunek 2.14 (2), • Menu/View/Operation (Menu/Widok/Operacje) … – rysunek 2.14 (3).

Rysunek 2.14 Wywołanie poleceń manipulacji widokiem

Orientacja widoku Do orientacji widoku służą polecenia widoczne na rysunku 2.15, dostępne: • Na zakładce View (Widok) – rysunek 2.15 (1), • Klikając PKM w głównym oknie grafiki – rysunek 2.15 (2).

Rysunek 2.15 Wywołanie poleceń manipulacji widokiem

Wskazówka Klawisz F8 pozycjonuje widok do najbliższego widoku prostokątnego. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 29


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Edycja kolorów obiektów Edycja kolorów obiektów jest możliwa przy pomocy polecenia Edit Object Display (Edytuj wyświetlanie obiektu) wybranego przez ikonę na zakładce View (Widok) – rysunek 2.16 (1) lub Menu/Edit/ Object Display (Menu/Edytuj/Wyświetlanie obiektu).

Rysunek 2.16 Opcje wyboru i edycji obiektów

Układ widoku

Rysunek 2.17 Wywołanie układu widoku

Jeśli chcesz pracować na kilku widokach jednocześnie na tym samym pliku, wówczas opcje służące do ich wywołania znajdziesz na zakładce View/More/Open Layout (Widok/Więcej/Otwórz układ) – jak na rysunku 2.17. Możesz też wywołać to polecenie przez Menu/View/Layout/Open (Menu/Widok/Układ/Otwórz). 30 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Warstwy Do konfiguracji warstw można użyć skrótu klawiszowego CRTL+L lub opcji View/Layer Settings (Widok/Ustawienia warstw) – jak na rysunku 2.18

Rysunek 2.18 Polecenia do kontroli warstw

Wybór elementów Konfiguracja ustawień wyboru elementów jest dostępna na zakładce File/Preferences/Selection (Plik/Preferencje/Wybór) – jak na rysunku 2.19

Rysunek 2.19 Konfiguracja wyboru elementów

Pasek filtrów Niemal w każdym poleceniu można skorzystać z selekcji wyboru poprzez Pasek filtrów. Obiekty można filtrować poprzez: • Rodzaj obiektów – rysunek 2.16 (2), • Dostępność w określonym środowisku – rysunek 2.16 (3).

Wskazówka Pasek filtrów jest też dostępny po kliknięciu PKM na głównym oknie grafiki. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 31


Rozdział II • Pierwsze kroki...

QuickPick W przypadku najechania kursorem myszy w pobliżu obiektu, w sąsiedztwie którego znajdują się inne obiekty program wyświetli pod kursorem trzy kropki. Kliknij LKM, wówczas pojawi się lista QuickPick, z której możesz wybrać określony obiekt, który jest podświetlany jednocześnie na ekranie.

Rysunek 2.20 Narzędzie QuickPick

Przejście do modułu Wytwarzania Aby z dowolnego modułu przejść do innego należy użyć Zakładki Application (Aplikacja) widocznej na rysunku 2.21 (1) i w tym przypadku wybrać moduł Manufacturing (Wytwarzanie) – rysunek 2.21 (2).

Rysunek 2.21 Przejście do Wytwarzania

Nawigator W pracy nad programowaniem ściek będziemy korzystać z Navigator (Nawigator). Z punktu widzenia technologa najistotniejszy jest Operation Navigator (Nawigator operacji) – rysunek 2.22 (c). Pozostałe, z których będziemy również korzystać to: • Assembly Navigator (Nawigator złożeń) – rysunek 2.22 (a) – zawierający pliki części w kontekście złożeń i podzłożeń, • Part Navigator (Nawigator części) – rysunek 2.22 (b) – zawierający historię tworzenia części, • Machining Feature Navigator (Nawigator cech CAM) – rysunek 2.22 (d) – zawierający cechy technologiczne do obróbki, • Machine Tool Navigator (Nawigator obrabiarki) – rysunek 2.22 (e) – zawierający definicję kinematyki obrabiarki, • History (Historia) – rysunek 2.22 (f) – podgląd ostatnio używanych plików. 32 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Rysunek 2.22 Nawigator i jego karty

Uruchomienie symulacji Uruchom symulację pracy obrabiarki: • Przejdź na zakładkę Home (Strona główna) – rysunek 2.23 (1), • Kliknij na Operation Navigator (Nawigator operacji) – rysunek 2.23 (2), • Kliknij LKM na operację INTERFEJS – rysunek 2.23 (3), • Kliknij ikonę Simulate Machine (Symulacja obrabiarki) – rysunek 2.23 (4), • Pojawi się Simulation Control Panel (Panel kontroli symulacji), na którym kliknij ikonę Play (Odtwórz) widoczną w dolnej części okna – rysunek 2.23 (5).

Wskazówka Zauważ, iż w grupie NC Program (Program NC) – rysunek 2.23 (a) – widać wykonywany kod NC.

Rysunek 2.23 Uruchomienie symulacji www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 33


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Generowanie kodu NC Generowanie kodu NC odbywa się przez postprocesor powiązany z kinematyką i sterowaniem obrabiarki. W tym przypadku jest to sterowanie Heidenhain. Aby wygenerować kod: • Zaznacz w Operation Navigator (Nawigator operacji) operację INTERFEJS – rysunek 2.23 (3), • Kliknij ikonę Post Process (Postprocesor) widoczną na rysunku 2.23 (6), • Pojawi się okno dialogowe Postprocess (Proces przetwarzania końcowego), na którym zaznacz w górnej części okna postprocesor MILL_5_AXIS, • Następnie kliknij klawisz OK znajdujący się w dolnej części okna, • Na ekranie pojawi się podgląd kodu NC – jak na rysunku 2.24 po prawej.

Rysunek 2.24 Wybór postprocesora i kod NC

Końcowe wskazówki Tryb pełnoekranowy Tryb pracy pełnoekranowej można włączać i wyłączać ikoną widoczną na rysunku 2.25 – znajduje się w prawym górnym roku okna grafiki.

Rysunek 2.25 Uruchamianie trybu pełnoekranowego 34 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział II • Pierwsze kroki...

Ustawienia modułu Wytwarzania Ustawienia lokalne Ustawienia lokalne modułu Manufacturing (Wytwarzanie) są dostępne w Menu/Preferences/ Manufacturing (Menu/Preferencje/Wytwarzanie)… Ustawienia globalne Ustawienia globalne modułu Manufacturing (Wytwarzanie) są dostępne w Menu/File/Utilities/ Customer Defaults (Menu/Plik/Narzędzia/Ustawienia domyślne użytkownika) w grupie Manufacturing (Wytwarzanie). Polskie litery, a zmienne Proszę nie używać w nazwie plików i folderów (ścieżce dostępu) polskich liter. W NX niemal każdy parametr można wykorzystać jako nazwę zmiennej – język programowania toleruje jedynie angielskie litery. Tolerancje generowania scieżek W poszczególnych operacjach obróbki wartość tolerancji generowania ścieżek określa się w Cutting Parameters (Parametrach obróbki) na karcie Stock (Naddatek).

Rysunek 2.26 Ustawienia tolerancji obróbki

NX CAM posiada możliwość definicji: • Tolerance – Intol (Tolerancji do wewnątrz) modelu części. Określa maksymalne dopuszczalne odchylenie mierzone od idealnego modelu matematycznego do wewnątrz części, • Tolerance – Outtol (Tolerancji na zewnątrz) modelu części. Określa maksymalne dopuszczalne odchylenie mierzone od idealnego modelu matematycznego na zewnątrz części.

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 35


Rozdział III • Definicja geometrii...

Rozdział 3

3

Definicja geometrii do obróbki

W tym rozdziale poznasz ogólne zasady przygotowania modelu części do obróbki, definicji Workpiece, ustawienia MCS – zostaną one omówione szczegółowo aby w kolejnych rozdziałach już tego nie powtarzać. Sama definicja elementów przed obróbką jest przedstawiona w sposób uproszczony, bez korzystania z koncepcji modelu głównego (ang. master model). Tworzy się wówczas dodatkowe nadrzędne złożenie, linkowania geometrii, tworzenia linków WAVE – zostanie to szczegółowo omówione w rozdziale 11. przy okazji obróbki bardziej skomplikowanej części. Przejście do modułu Wytwarzanie W tym przykładzie poznasz zasadę przygotowania do obróbki części na podstawie złożenia plików bryłowych. 1. Otwórz plik Kieszenie.prt z katalogu …r03\NX_pliki\Kieszenie\... Jest to plik złożenia zawierający kilka elementów. Plik otworzy się w module Gateway i powinien wyglądać jak na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1 Widok złożenia modelu i elementów pomocniczych

Jeśli nie widzisz modelu części (przygotówka go zasłania) wówczas kliknij ikonę Przygotówka na karcie Assembly Navigator (Nawigator złożeń), następnie ikonę Edit Object Display (Edytuj 36 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział III • Definicja geometrii...

wyświetlanie obiektu) lub Menu/Edit/Object Display (Menu/Edytuj/Wyświetlanie obiektu) i przesuń pasek Translucency (Przezroczystość) z belki Shaded Display (Widok cieniowany) na wartość ~90, jak na rysunku 3.1. 2. Przejdź do modułu, w którym można generować ścieżki na obrabiarki CNC – kliknij zakładkę Application (Aplikacja) znajdująca się w górnej części paska menu (rysunek 3.2 a), a następnie wybierz moduł Manufacturing (Wytwarzanie) – jak na rysunku 3.2 b.

Rysunek 3.2 Przejście do modułu Wytwarzania

Wskazówka Podczas pierwszego przejścia do modułu Manufacturing (Wytwarzanie) ukaże się okno dialogowe, na którym definiuje się pierwszy typ obróbek jak ma się zamiar wykonywać. W górnej części okna domyślnie wybrana jest CAM Session Configuration (Konfiguracja sesji CAM) – cam_general (jak na rysunku 3.2 c) z przygotowanymi zestawami obróbek – proszę jej nie zmieniać! W dolnej części okna znajdują się zestawy pogrupowane wg typu obróbek: • mill_planar – to zestaw operacji do frezowania 2.5-osiowego elementów pryzmatycznych (najczęściej o pionowych ściankach i płaskich dnach). Generalnie plikiem wejściowym do obróbki może być plik płaski np. szkic, dokumentacja, czy rysunek zaimportowany przez format dwg, dxf – np. z AutoCAD, • mill_contour – to zestaw operacji do frezowania 3-osiowego powierzchni swobodnych (np. oprzyrządowanie form, tłoczników). Plikiem wejściowym do obróbki jest model bryłowy lub powierzchniowy części, • mill_multi-axis – to zestaw operacji do frezowania 4-5-osiowego powierzchni swobodnych . Plikiem wejściowym do obróbki jest model bryłowy lub powierzchniowy części, • mill_multi_blade – to zestaw operacji do frezowania 5-osiowego wirników. Plikiem wejściowym do obróbki jest model bryłowy lub powierzchniowy części, • mill_rotary – zawiera operacje do frezowania 4-osiowego elementów na częściach walcowych. Plikiem wejściowym do obróbki jest model bryłowy lub powierzchniowy części, • hole_making – to zestaw operacji do automatycznej obróbki otworów. Preferowanym plikiem wejściowym do obróbki jest model bryłowy (lub do manualnej definicji obróbki można wskazać łuki albo punkty), • drill – to stary zestaw operacji wiercenia (obecnie już nie rozwijany). Plikiem wejściowym do obróbki może być plik krawędziowy lub model bryłowy czy powierzchniowy, • turning – to zestaw operacji do toczenia. Plikiem wejściowym do obróbki może być plik krawędziowy lub model bryłowy, www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 37


Rozdział III • Definicja geometrii...

• wire_edm – to zestaw operacji do wycinania drutowego. Plikiem wejściowym do obróbki może być plik krawędziowy lub model bryłowy czy powierzchniowy, • probing – to zestaw operacji do obsługi sondy pomiarowej na obrabiarce, • solid_tool – to zestaw operacji do tworzenia nietypowych narzędzi bryłowych (frezów i noży tokarskich) i sond pomiarowych, • machining_knowledge – to zestaw operacji do automatycznej obróbki złożonych przypadków otworów, kieszenie itp. Plikiem wejściowym do obróbki jest model bryłowy, • volumill – to zoptymalizowana operacja frezowania zgrubnego ze stałym kątem opasania. Plikiem wejściowym do obróbki jest model bryłowy lub powierzchniowy części. 3. W górnej części okna, gdzie znajduje się CAM Session Configuration (Konfiguracja sesji CAM), wybierz (pozostaw domyślnie wybraną) sesję cam_general – rysunek 3.2 (c). 4. W dolnej części okna na belce CAM Setup to Create (Ustawienia CAM, które mają zostać utworzone) wybierz z listy mill_planar — rysunek 3.2 (d)

Wskazówka W trakcie pracy można w dowolnym momencie przejść do innego typu obróbek CAM np. z mill_planar na mill_contour. Jeśli wybrałeś tutaj inny typ obróbki niż zalecany, możesz to zmienić później. Definicja położenia MCS Poznasz tutaj podstawowe możliwości definicji położenia MCS. MCS (Machine Coordinate System) to układ współrzędnych, względem którego generuje się kod NC. Po przejściu do modułu Manufacturing (Wytwarzanie), Navigator (Nawigator) zostaje automatycznie ustawiony na trzeciej karcie: Operation Navigator – Program Order (Nawigator operacji – Kolejność obróbki). Program Order View (Widok programów) pokazuje kolejność wykonywanych operacji obróbki, których tutaj jeszcze nie ma. Aby zdefiniować położenie MCS, należy się przełączyć na Geometry View (Widok geometrii). 5. Kliknij PKM na pustym polu Navigator (Nawigator) i wybierz opcję Geometry View (Widok geometrii) – rysunek 3.3 po lewej. Na polu pokaże się ikona MCS_MILL (układ współrzędnych frezowania). 6. Kliknij krzyżyk znajdujący się obok ikony MCS_MILL i po rozwinięciu listy pokaże się ikona WORKPIECE (Część obrabiana) – o czym nieco później. Widać, że w tym przypadku WORKPIECE znajduje się w drzewku jako element podrzędny w stosunku do MCS_MILL.

Rysunek 3.3 Przejście do Widoku geometrii 38 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział III • Definicja geometrii...

7. Kliknij dwukrotnie LKM ikonę MCS_MILL (lub PKM kliknij ikonę MCS_MILL i wybierz opcję Edit (Edytuj)) – rysunek 3.4 (1). Pokaże się okno dialogowe służące do definicji położenia układu współrzędnych, względem którego generuje się kod NC – rysunek 3.4 (po prawej).

Wskazówka MCS jest widoczny na rysunku jako kolejny układ współrzędnych z dodatkową literą „M” przy nazwie poszczególnych osi, czyli XM, YM i ZM.

Rysunek 3.4 Przejście do definicji MCS

8. Kliknij ikonę Specify MCS (Określ MCS) znajdująca się w prawym górnym rogu okna MCS Mill (MCS frezowania) – rysunek 3.4 (a). Obok tej ikony znajduje się lista rozwijalna różnych opcji do ustawiania MCS, ale zaleca się z niej korzystać nieco później po zdobyciu pewnego doświadczenia. 9. Pokaże się okno dialogowe, na którym wśród wielu opcji wybierz Dynamic (Dynamicznie) jako sposób pozycjonowania MCS – rysunek 3.5 (a).

Rysunek 3.5 Przejście do definicji MCS

W momencie wybrania opcji Dynamic (Dynamicznie) układ współrzędnych MCS uaktywnia się i pojawi się domyślnie w układzie współrzędnych Absolute – Displayed Part (Bezwzględny – część wyświetlana) – rysunek 3.5 b. MCS zmienia również swój wygląd, który jest uzupełniony o elementy ułatwiające jego pozycjonowanie. Warto wiedzieć, że: www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 39


Rozdział III • Definicja geometrii...

• umiejscowienie w punkcie – odbywa się przez kliknięcie LKM na pomarańczową kulę (znajdującą się na przecięciu osi) i najechaniu na dowolny punkt charakterystyczny (na przykład koniec, środek linii, okręgu…) na modelu części, półfabrykatu itp.,

Wskazówka Aby w trakcie wskazywania zostały rozpoznawane punkty z wszystkich brył złożenia, należy wybrać opcję Entire Assembly (Całe złożenie) z Paska filtrów – rysunek 3.5 (c). Za to, jakie punkty charakterystyczne są aktywne, odpowiadają ikony po prawej stronie Paska filtrów – ich wciśnięcie uaktywnia poszczególne opcje. • obracanie – odbywa się za pomocą przeciągania LKM kuli znajdujących się na łukach w poszczególnych płaszczyznach, • przesuwanie – odbywa się pomocą ciągnięcia LKM, za groty strzałek poszczególnych osi. Ustawienie osi Z prostopadle do płaszczyzny – odbywa się przez kliknięcie LKM na grot osi Z, a następnie na płaską ściankę modelu części do której oś Z ma być prostopadła, • ustawienie kierunku osi – odbywa się przez kliknięcie LKM na grot osi która chcemy ukierunkować, a następnie na krawędź modelu, • zmiana kierunku – odbywa się przez podwójne kliknięcie LKM osi, którą chcemy odwrócić umiejscowienie w WCS – wystarczy wybrać opcję – Reference/WCS (Odniesienie/WCS) na oknie dialogowym – rysunek 3.5 b. Warto wtedy wcześniej WCS odpowiednio umiejscowić, • umiejscowienie na środku kostki – zamiast opcji Dynamic (Dynamicznie) wybierz CSYS of Object (CSYS obiektu) i kliknij na górną płaską ściankę przygotówki, MCS zostanie umiejscowiony w środku geometrycznym, • współrzędne – odbywa się przez bezpośrednie wpisanie współrzędnych w okienko, które pokazuje się obok edytownego MCS – rysunek 3.5 (1). Ich wartość jest zależna od wybranego parametru Reference (Odniesienie). Po kliknięciu LKM w wybranym oknie współrzędnej, między poszczególnymi współrzędnymi na okienku można się przełączać klawiszem Tab.

Wskazówka Oś obrotu narzędzia (frez lub wiertło) będzie domyślnie pracować w osi Z układu MCS – choć możliwe jest wymuszenie innych warunków, ale nie będziemy się nimi na razie zajmować. Układ WCS może się znajdować (ale nie musi) w tym samym punkcie. Zalecam jednak, by osie MCS i WCS miały te same kierunki. 10. Ustaw MCS w dowolnym punkcie na modelu, korzystając z wymienionych opcji i wskazówek, następnie kliknij OK.

Wskazówka Jeśli zdefiniowane położenie MCS nie jest odpowiednie, możesz je edytować w dowolnym momencie, klikając ponownie ikonę MCS_MILL w Operation Navigator (Nawigator operacji), w Geometry View (Widok geometrii).

Definicja Poziomu bezpiecznego 11. Wpisz wartość Safe Clearance Distance (Odległość bezpieczna) np. 10 na belce Clearance (Odległość bezpieczna) – rysunek 3.4 (b). Przy Clearance Option (Opcje odległości bezpiecznej) ustawionej na Automatic Plane (Płaszczyzna automatyczna) wartość ta oznacza, iż ruchy 40 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział III • Definicja geometrii...

szybkie i przejazdowe będą domyślnie realizowane w odległości 10 mm od najwyższego punktu modelu lub przygotówki w zależności od tego, co jest wyższe.

Wskazówka Zdefiniowana tutaj globalna wartość poziomu bezpiecznego może być lokalnie zmieniana w danej operacji. Definicja WORKPIECE Poznasz teraz podstawowe możliwości definicji środowiska WORKPIECE. WORKPIECE (Część obrabiana) to pojęcie niezwykle ważne w procesie definicji obróbki. Oprócz samego modelu części środowisko WORKPIECE zawiera definicję kształtu przygotówki, obiektów chronionych (np. uchwytów mocujących) i gatunku materiału obrabianego. Upraszcza to później definicję operacji i skraca późniejszy proces obróbki. 12. Kliknij dwukrotnie LKM ikonę WORKPIECE (lub PKM kliknij ikonę WORKPIECE i wybierz opcję Edit (Edytuj) — Rysunek 3.6 (1). Pokaże się okno dialogowe służące do definicji środowiska WORKPIECE.

Rysunek 3.6 Przejście do definicji WORKPIECE

Definicja modelu części 13. Pokaże się okno dialogowe, na którym kliknij ikonę po prawej stronie opisu Specify Part (Określ część) – niebieski model — rysunek 3.6 (a). 14. Pokaże się kolejne okno Part Geometry (Geometria części). 15. Na pasku filtrów ustaw opcję Solid Body (Objekt bryłowy) — rysunek 3.6 (u góry). 16. Najedź kursorem nad model części i pozostaw go chwilę nieruchomo. W pobliżu znajduje się kilka innych brył. 17. Jeśli przy kursorze pokażą się trzy kropki, wówczas kliknij LKM i wybierz właściwą bryłę części (model z literami NX w kieszeniach – rysunek 3.7 i OK. Model części – bardzo ważna funkcjonalność • Definicja modelu w środowisku WORKPIECE to jedna z najważniejszych funkcjonalności NX CAM. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 41


Rozdział III • Definicja geometrii...

• Model części to „rzecz święta” dla narzędzia – nigdy jej nie uszkodzi. • Na zdefiniowanym modelu części możesz później w operacji wskazywać wybrane tylko ścianki (inaczej powierzchnie, lica…) do obróbki. • Ścieżka narzędzia będzie generowana tylko na wskazanych ściankach – ale tak aby nie uszkodzić pozostałych ścianek modelu. • Ścieżka narzędzia uwzględnia również położenia elementów mocujących (obiekty chronione).

Rysunek 3.7 Definicja modelu części

18. Po kliknięciu OK na oknie Part Geometry (Geometria części) powrócisz do poprzedniego okna WORKPIECE (Część obrabiana).

Wskazówka Po wyborze części w danej grupie, obok właściwej ikony wyboru, uaktywni się ikona w kształcie latarki Display (Wyświetl), którą można podświetlić wybrany model w danej grupie i w ten sposób go zweryfikować. Wciśnięci klawisza F5 odświeża widok – wygasza podświetlenie.

Definicja przygotówki 19. Kliknij ikonę przezroczystego prostopadłościanu – po prawej stronie opisu Specify Blank (Określ przygotówkę) — rysunek 3.6 (b). 20. Pokaże się kolejne okno Blank Geometry (Geometria przygotówki), które na belce Type (Typ) ma domyślne ustawienie Geometry (Geometria). 21. Najedź kursorem nad model części i pozostaw go chwilę nieruchomo. 22. Jeśli przy kursorze pokażą się trzy kropki, wówczas kliknij LKM i wybierz właściwą bryłę części (model przygotówki to prostopadłościan – rysunek 3.8) i OK.

Rysunek 3.8 Definicja przygotówki 42 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział III • Definicja geometrii...

Definicja obiektów chronionych 23. Po kliknięciu OK na oknie Blank Geometry (Geometria przygotówki) powrócisz do poprzedniego okna WORKPIECE (Część obrabiana), na którym kliknij ikonę po prawej stronie opisu Specify Check (Określ obiekty chronione) — rysunek 3.6 (c). 24. Wskaż cztery bryły stanowiące mocowanie części (rysunek 3.9) i OK.

Rysunek 3.9 Definicja uchwytów

Wskazówka Obiekty chronione to nie tylko elementy mocujące, ale może to być np. jedna ścianka bryły lub kilka, krzywe czy krawędzie – w zależności od potrzeb. Ich położenie można zmieniać w trakcie obróbki w danej operacji.

Wskazówka Jeśli położenie uchwytów zmienia się w kolejnych operacjach, wówczas nie definiuj ich globalnie w WORKPIECE, ale wskaż ich rzeczywiste położenie w danej operacji przy użyciu ikony Specify Check (Określ obiekty chronione) w grupie Geometry (Geometria) na danym okienku operacji. Definicja gatunku materiału 25. Aby określić gatunek materiału obrabianego, kliknij na ikonę (żółty klucz) widoczną na rysunku 3.6 (d). Po ukazaniu się listy wybierz gatunek obrabianego materiału i OK.

Wskazówka Wybranie gatunku materiału obrabianego, gatunku płytki skrawającej narzędzia oraz metody obróbki, pozwala na możliwość automatycznej, wstępnej definicji posuwów i obrotów narzędzia.

Rysunek 3.10 Definicja gatunku materiału www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 43


Rozdział III • Definicja geometrii...

26. Po definicji WORKPIECE najlepiej jest ukryć bryłę przygotówki, ponieważ jej widoczność może przeszkadzać przy dalszej pracy. W tym przypadku najlepiej przejdź na Assembly Navigator (Nawigator złożeń), kliknij PKM na nazwie Przygotowka i wybierz opcję Hide (Ukryj) – rysunek 3.11.

Wskazówka Jeśli pomyliłeś się przy wyborze któregoś z elementów, edytuj ponownie WORKPIECE, wciśnij odpowiednią ikonę odpowiadającą obiektowi, który chcesz edytować i odznacz błędny element klikając na nim LKM oraz jednocześnie przytrzymując SHIFT.

Rysunek 3.11 Ukrycie przygotówki

Wskazówka W kolejnych nowych przykładach proces definicji WORKPIECE i MCS nie będzie już opisywany, chyba że zajdzie potrzeba omówienia jakiegoś nowego zagadnienia. Pliki będą już przygotowane do obróbki. Samych elementów typu WORKPIECE można zdefiniować kilka. Na przykład w jednym pliku można obrabiać kilka modeli części umieszczonych na zwykłym stole lub stole obrotowym, z których każdy ma inny kształt, a co za tym idzie kształt przygotówki. Podobnie można zdefiniować kilka układów współrzędnych MCS na jednym modelu części lub na kliku – przykład takiej definicji znajdziesz w rozdziale 15. Inne typy przygotówki Wróćmy jeszcze do definicji samej przygotówki. Na oknie dialogowym Blank Geometry (Geometria przygotówki) – rysunek 3.12 — mamy do wyboru siedem możliwości jej definicji:

Rysunek 3.12 Definicja przygotówki 44 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział III • Definicja geometrii...

• Geometry (Geometria) – umożliwia wskazanie modelu 3D o dowolnym kształcie, • Offset from Part (Odsunięcie od części) – umożliwia utworzenie wirtualnej przygotówki poprzez dodanie określonej grubości materiału do modelu części, • Bounding Block (Blok graniczny) – umożliwia utworzenie wirtualnej przygotówki w kształcie prostopadłościanu, która jest tworzona automatycznie na bazie wcześniej zdefiniowanego w WORKPIECE modelu części. Wymiary kostki są styczne do modelu części, ale można dodatkowo narzucić naddatki w poszczególnych osiach, • Bounding Cylinder (Walec graniczny) – umożliwia utworzenie wirtualnej przygotówki w kształcie walca, która jest tworzona automatycznie na bazie wcześniej zdefiniowanego w WORKPIECE modelu części. Wymiary walca są styczne do modelu części, ale można dodatkowo narzucić naddatki na długości i średnicy, • Part Outline (Obrys części) – umożliwia utworzenie wirtualnej przygotówki o dowolnym kształcie poprzez dodanie określonej grubości materiału do obrysu części (prostopadłego do osi narzędzia). Przygotówka jest tworzona na podstawie wcześniej zdefiniowanego w WORKPIECE modelu części, a dodatkowo istnieje możliwość definicji naddatku od jej dolnej i górnej płaszczyzny, • Part Convex Hull (Uproszczony obrys części) – działa podobnie do poprzedniej opcji (Part Outline (Obrys części)) z tą różnicą, że skomplikowany kształt obrysu części zostanie uproszczony, • IPW – In Process Workpiece (IPW – element obrabiany) – to definicja przygotówki na bazie pliku STL przejmowanego z innego WORKPIECE.

Złożenia – wczytywanie dodatkowych brył Pracując w module Manufacturing (Wytwarzanie) masz do dyspozycji kompletne środowisko Assemblies (Złożenia). Należy je uaktywnić poprzez kliknięcie na zakładce Application (Aplikacja) ikony Assemblies (Złożenia) — jak na rysunku 3.13 (1, 2). Ikona zostanie podświetlona, a na pasku menu utworzy się nowa zakładka Assemblies (Złożenia) — rysunek 3.13 (3).

Rysunek 3.13. Aktywacja środowiska Złożeń

Wczytywanie pliku NX lub Solid Edge Aby wczytać dodatkową bryłę lub złożenie do istniejącej części lub złożenia, użyj na zakładce Assemblies (Złożenia) ikony Add (Dodaj) – rysunek 3.14.

Rysunek 3.14 Dodawanie dodatkowej bryły www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 45


Rozdział III • Definicja geometrii...

Pokaże się okno dialogowe, wybierz na nim ikoną z rysunku 3.15 (a) określony plik, który chcesz wczytać. Następnie wybierz opcję Placement (Umieszczenie), która pozwoli Ci odpowiednio umiejscowić pliku względem innych brył – opcje jak na rysunku 3.15 (b).

Wskazówka Nie będziemy tu szczegółowo omawiać poszczególnych opcji Placement (Umieszczenie) wczytywanej części. Pracujący wcześniej w środowisku złożeń samego NX (lub dowolnego innego programu CAD) z pewnością bez trudu poradzą sobie z tym zagadnieniem.

Rysunek 3.15 Wybór pliku do wczytania

Na tym kończymy wprowadzenie do podstawowych opcji występujących przy definicji i przygotowaniu modelu do obróbki.

46 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

4

Rozdział 4

Operacja Floor Wall – Dno i ścianka boczna

W tym rozdziale poznasz ogólne zasady definicji operacji Floor Wall (Dno i ścianka boczna), jej wybrane, podstawowe parametry oraz podstawy opcji Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia) i generowanie kodu NC. Definicja operacji Floor Wall – Dno i ścianka boczna Poznasz tutaj zasady definicji operacji Floor Wall (Dno i ścianka boczna).

Wskazówka Kolejne etapy tworzenia obróbki będą poprzedzone otwarciem nowego pliku, w którym są już zdefiniowane poprzednie kroki oraz narzędzia. Z samodzielną definicją narzędzi możesz się zapoznać w rozdziale 18.

1. Otwórz plik Kieszenie_CAM.prt z katalogu …r04\NX_pliki\Kieszenie\CAM.... Przygotówka jest równa wysokości modelu części, ale wyrównamy warstwę materiału przy pomocy operacji Floor Wall (Dno i ścianka boczna). 2. Kliknij ikonę Create Operation (Utwórz operację) znajdującą się na zakładce Home (Strona główna) – rysunek 4.1 (a, b) lub Menu/Insert/Operation (Menu/Wstaw/Operacja).

Rysunek 4.1 Wybór ikony Create Operation (Utwórz operację)

Inną metodą definicji operacji jest kliknięcie PKM np. w Geometry Wiew (Widok geometrii) – WORKPIECE (rysunek 4.2) i wybranie opcji Insert/Operation (Wstaw/Operacja). www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 47


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Rysunek 4.2 Wywołanie definicji operacji PKM

Pokaże się okno dialogowe, na którym należy wypełnić odpowiednie opcje.

Wskazówka Teraz zostaną omówione poszczególne opcje okna dialogowego Create Operation (Utwórz operację), do których w kolejnych przykładach będziemy się już tylko odwoływać. Zasady przypisania operacji Przypisanie operacji do grupy Program (Program): • Tutaj przypisujesz daną operację do określonego folderu znajdującego się na drzewku Operation Navigator – Program Order (Nawigator operacji – Kolejność programów) – rysunek 4.3. • Folder o nazwie Program jest zawsze domyślnie założony. • Z folderów lub pojedynczych operacji najczęściej generuje się kod NC. • Nowe foldery możesz zakładać np. ikoną Create Program (Utwórz program) – rysunek 4.1 (1).

Rysunek 4.3. Okno Definicja operacji

Przypisanie operacji do grupy Tool (Narzędzie): • Tutaj przypisujesz daną operację do określonego narzędzia znajdującego się na drzewku Operation Navigator – Machine Tool (Nawigator operacji – Obrabiarka) – rysunek 4.3 48 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

• W przypadku nowego pliku drzewko nie zawiera żadnych narzędzi, wówczas należy je wcześniej wczytać lub wybrać z listy opcję NONE i zdefiniować narzędzie w samej operacji. • Nowe narzędzia można również tworzyć np. ikoną Create Tool (Utwórz narzędzie) – rysunek 4.1 (2). Przypisanie operacji do grupy Geometry (Geometria): • Jest to najważniejsze przypisanie operacji. • Tutaj przypisujesz daną operację do określonej geometrii, jaką chcesz obrabiać, która znajduje się na drzewku Operation Navigator – Geometry (Nawigator operacji – Geometria) – rysunek 4.3

Wskazówka Jeśli tutaj nie wybierzesz żadnej grupy geometrii (lub wybierzesz sam MCS), wówczas będziesz musiał w samej operacji ją definiować – a po co to robić, skoro wcześniej ją zdefiniowaliśmy? • W przypadku nowego pliku, drzewko zawiera już ikony potrzebne do definicji geometrii. • Nową geometrię (np. kolejny model części, który znajduje się na stole obrabiarki lub palecie) definiuje się np. ikoną Create Geometry (Utwórz geometrię) – rysunek 4.1 (3). Przypisanie operacji do grupy Method (Metoda): • Tutaj przypisujesz daną operację do określonej metody obróbki np. MILL_ROUGH (zgrubna), MILL_FINISH (wykańczająca)…, która znajduje się na drzewku Operation Navigator – Machining Method (Nawigator operacji – Metoda obróbki) – rysunek 4.3. • Z nich pobierane są na okna dialogowe operacji m.in. wartości naddatków i tolerancji. • W przypadku nowego pliku drzewko zawiera już odpowiednie metody do wybranej operacji. • Nową metodę definiuje się np. ikoną Create Method (Utwórz metodę) – rysunek 4.1 (4).

Wskazówka Z tych wszystkich czterech grup najistotniejsza jest grupa Geometry (Geometria). Jeśli pomylisz się lub zaniedbasz wybór pozostałych grup (Program (Program), Tool (Narzędzie), Method (Metoda)) możesz to później zmieniać w oknie dialogowym lub przeciągnąć operację pod odpowiednią grupę w Nawigatorze już po jej zdefiniowaniu. Zalecam jednak odpowiednie przypisywanie operacji i zwracanie na to uwagi w trakcie jej tworzenia. Wracając do naszego przykładu 3. Jako Type (Typ) obróbek wybierz mill_planar – rysunek 4.3 po prawej. 4. Jako Operation Subtype (Podtyp operacji) wybierz Floor and Wall (Dno i ścianka boczna) – umownie planowanie obszarów płaskich. 5. W dolnej części okna możesz wpisać własną nazwę operacji – rubryka Name (Nazwa). 6. Po kliknięciu OK pokaże się okno dialogowe operacji, na którym należy wypełnić odpowiednie opcje.

Wskazówka Teraz zostaną omówione poszczególne opcje okna dialogowego Floor Wall (Dno i ścianka boczna). Ponieważ budowa okien dialogowych jest w pozostałych operacjach bardzo podobna, w kolejnych przykładach będziemy się już tylko do nich odwoływać. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 49


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Budowa okna dialogowego

Rysunek 4.4 Ogólny widok typowego okna operacji – tutaj Floor and Wall (Dno i ścianka boczna)

Okna dialogowe operacji mają budowę blokową. Poszczególne opcje podzielone są na czytelne grupy. Omówimy cztery najważniejsze grupy tj. Geometry (Geometria), Tool (Narzędzie), Path Settings (Ustawienia ścieżki) i Actions (Akcje) – rysunek 4.4. Grupa Geometry (Geometria) – 1 • Definiuje się w niej geometrię do obróbki – szczegóły rysunek 4.5. • Jak widać jest już wybrany WORKPIECE (a). • Wygaszone ikony części (b) i obiektów chronionych (c) wskazują na to, iż zostały już one przejęte z WORKPIECE (a). • Ikoną latarki (f) można podświetlić część (b) i obiekty chronione (c), a w innych operacjach również przygotówkę. • Ikony (d) służą do wyboru konkretnych ścianek (lic, powierzchni) do obróbki. • Za pomocą ikony (e) można określić granice przycięcia pracy narzędzia. 50 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Rysunek 4.5 Grupa Geometry (Geometria) okna dialogowego operacji

Grupa Tool (Narzędzie) – 2 • Definiuje się w niej narzędzie do obróbki części – szczegóły na rysunku 4.6. • Jak widać jest już wybrana GLOWICA_32 (a). • Nowe narzędzie definiuje się przy pomocy ikony (b). • Istniejące narzędzie można podświetlić/edytować za pomocą ikony (c).

Rysunek 4.6 Grupa Tool (Narzędzie) okna dialogowego operacji

Grupa Path Settings (Ustawienia ścieżki) – 3 • Definiuje się w niej ustawienia technologiczne, kształtu i ograniczeń ścieżki – szczegóły na rysunku 4.7. • Jak widać jest już wybrana Method (Metoda) MILL_FINISH (a). • Cut Region Containmen (Zakres regionu obróbki) (b) – określa czy przyległe do dna ścianki boczne będą przejmowane z modelu czy też zostaną one utworzone automatycznie (prostopadle do dna), w oparciu o zrzutowany zarys dna. • Cut Pattern (Szyk Skrawania) (c) – określa kształt generowanej ścieżki – zwykle wybór spośród kilku strategii. • Percent of Flat Diameter (Procent płaskiej średnicy) (e) – określa maksymalną odległość między sąsiednimi ścieżkami (maksymalną szerokość skrawania ae) mierzoną w płaszczyźnie prostopadłej do osi frezu (widok z góry). Jest ona zależna od Stepover (Szerokość) (d), gdzie możemy mieć do wyboru następujące opcje: – Constant (Stała) – wartość stała mierzona w milimetrach, – Scallop (Chropowatość) – definiujemy dopuszczalne Ra i program sam dobierze odpowiednie zagęszczenie ścieżek narzędzia, – % Tool Flat (% Średnicy narzędzia) – (procent płaskiej efektywnej średnicy czoła frezu – bez promienia zaokrąglenia), – Passes (Przejścia) – definiujemy liczbę ścieżek narzędzia – Variable Average (Zmienna średnica) – określa się maksymalną i minimalną szerokość pracy freza, – Exact (Dokładne) – procentowa bądź milimetrowa szerokość płaskiej średnicy czoła frezu (wraz z promieniem zaokrąglenia), • Depth Per Cut (Głębokość skrawania) (g) – określa maksymalną odległość między sąsiednimi ścieżkami (maksymalną warstwę skrawania ap) mierzoną w osi Z w jednym przejściu narzędzia, www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 51


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

• Floor Blank Thickness (Grubość przygotówki dna) (f) – umożliwia dodanie wirtualnej wartości występowania przygotówki, co w połączeniu z Depth Per Cut (Głębokość skrawania) (g) pozwala uzyskać dodatkowe poziomy ścieżek. • Z – Depth Offset (Odsunięcie głębokości Z) (h) – obniżenie poziomu ścieżki na otwartych obszarach. • Cutting Parameters (Parametry obróbki) (i) – po kliknięciu ikony pokaże się okno dialogowe, na którym definiuje się m.in. naddatki, naroża, zakresy… • Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) (k) – po kliknięciu ikony pokaże się okno dialogowe, na którym definiuje się m.in. ruchy wejścia i wyjścia narzędzia, ruchy przejazdowe itp. • Feed and Speeds (Posuwy i obroty) (l) – po kliknięciu ikony pokaże się okno dialogowe, na którym definiuje się wartości różnego rodzaju posuwów oraz obrotów wrzeciona.

Rysunek 4.7 Grupa Path Settings (Ustawienia ścieżki) okna dialogowego operacji

Wskazówka Najbardziej rozbudowane pod względem opcji są Cutting Parameters (Parametry obróbki) i Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze), ale niemal każdy parametr na okienku ma przypisaną ilustracje, która objaśnia zasadę jego działania.

Grupa Actions (Akcje) – 4 • Zawiera polecenia dedykowane ścieżce NC – rysunek 4.8. • Generate (Generuj) (a) – polecenie powoduje generowanie (przeliczanie) ścieżki narzędzia wg zadanych parametrów w operacji. • Replay (Odtwórz) (b) – polecenie powoduje odtworzenie graficzne (odświeżenie) ścieżki narzędzia na ekranie – nie przelicza ścieżki. • Verify (Weryfikuj) (c) – polecenie do graficznej weryfikacji (symulacji) ruchu narzędzia wg ścieżek bez lub ze zdejmowanie warstw materiału z przygotówki. • List (Lista) (d) – polecenie wyświetla kod pośredni – format CLSF. 52 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Rysunek 4.8 Grupa Actions (Akcje) okna dialogowego operacji

Wskazówka Ikony b, c, d, są aktywne po wygenerowaniu ścieżki narzędzia w operacji. Definicja ścieżki w operacji W tym przykładzie podstawą do wygenerowania ścieżki jest wskazanie płaskiej ścianki (ścianek), na których ma być wygenerowana ścieżka. Jeśli programowana ścieżka ma być wykonywana na obrabiarce 3-osiowej, wskazana ścianka powinna być prostopadła do osi ZM. Programowanie ścieżki dla obrabiarek wieloosiowych zostanie omówione w rozdziałach 15, 16, 17. 7. Kliknij ikonę Specify Cut Area Floor (Określ dno obszaru obróbki) widoczną na rysunku 4.9. 8. Kliknij górną płaską ściankę elementu widoczną na rysunku 4.9. 9. Pozostałe opcje ustaw takie jak na rysunkach 4.6 i 4.7. 10. Kliknij ikonę Generuj – rysunek 4.8 (a).

Rysunek 4.9 Opcje wskazania obszaru obróbki

Jeśli ustawiono podobne parametry jak sugerowane, wygenerowana ścieżka powinna mieć podobny kształt jak na rysunku 4.10.

Rysunek 4.10 Wygenerowana ścieżka operacji Floor and Wall (Dno i ścianka boczna) www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 53


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Ograniczenie ścieżki

Wskazówka Ścieżka jest generowana na całym obszarze. Jeśli chcemy, aby frez pracował jedynie nad zaznaczoną ścianką, można łatwo to zmienić – zobacz opcje na rysunku 4.11. 11. Aby ograniczyć ścieżkę jedynie do wskazanej ścianki, wejdź do Floor and Wall/Cutting Parameters/Connections (Dno i ścianka boczna/Parametry obróbki/Połączenia) i jako Motion Type (Typ ruchu) ustaw Follow (Wzdłuż) – rysunek 4.11 i kliknij OK.

Rysunek 4.11 Opcja ograniczenia ścieżki jedynie do wskazanej ścianki

12. By zmienić kierunek pracy narzędzia, przejdź na zakładkę Strategy (Strategia) i ustaw parametr Cut Angle (Kąt skrawania) na opcję Specify (Określ), a w polu Angle from XC (Kąt od osi XC) wpisz wartość 180 – rysunek 4.12 (po prawej) 13. Ponownie kliknij ikonę polecenia Generate (Generuj) – rysunek 4.8 (a). Efekt ograniczenia ścieżki powinien wyglądać tak, jak na rysunku 4.12.

Wskazówka Zwróć uwagę, że po wybraniu opcji Specify (Określ) przy początku układu WCS pojawia się pomarańczowa strzałka, pokazująca wektor określany w polu Angle from XC (Kąt od osi XC). Dodatkowo obok strzałki pojawia się ramka Angle (Kąt), gdzie alternatywnie możesz wpisać zadany kąt pracy freza (rysunek 4.12 po lewej).

Rysunek 4.12 Efekt ograniczenia ścieżki i opcja zmiany jej kierunku 54 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Wskazówka Zauważ, iż niemal każdy parametr na oknie Cutting Parameters (Parametry obróbki) jest zilustrowany. Ilustracje zmieniają się dynamicznie w zależności od zaznaczonej opcji. To znaczne ułatwienie, pomocne w procesie poznawania systemu. Kontrola rozszerzenia ścieżki

Rysunek 4.13 Kontrola ścieżki

Standardowo pierwsza ścieżka na otwartym obszarze jest generowana z rozszerzeniem bocznym, którego wartość wynosi 50% średnicy narzędzia. Wynika to z faktu, iż często mamy do czynienia z przygotówką o nierównych wymiarach rzeczywistych. Wartość tę możesz korygować parametrem First Pass Overhang (Rozszerzenie pierwszej ścieżki) widocznym na rysunku 4.13 (1). Parametr ten jest dostępny pod Floor and Wall/Cutting Parameters/Containment (Dno i ścianka boczna/ Parametry obróbki/Zakres. Uproszczenie kształtu ścieżki Inną metodą modyfikacji zakresu ścieżki jest uproszczenie jej kształtu w stosunku do wskazanej płaskiej ścianki, której obrys zewnętrzny i wewnętrzny stanowi skomplikowany profil. Zmianę zakresu ścieżki możesz dokonać opcją Simplify Shapes (Uproszczenie kształtu) – rysunek 4.13 (2). Ustawienie posuwów i obrotów Teraz przypiszemy dla naszej operacji odpowiednie posuwy pracy narzędzia i obroty wrzeciona. Będąc w samej operacji obróbki: • Kliknij ikonę Feeds and Speeds (Posuwy i obroty) – rysunek 4.14 (a). • Pojawi się okno dialogowe. W polu Surface Speed (Prędkość skrawania) wpisz wartość 120 – rysunek 4.14 (b). • W polu Feed per Tooth (Posuw na ostrze) wpisz wartość 0,2 – rysunek 4.14 (c). • Po prawej stronie wpisanych wartości zostaną aktywowane ikony Calculate Feeds and Speeds based on this value (Oblicz posuwy i obroty na podstawie tej wartości). Kliknij na dolną z nich – rysunek 4.14 (d) www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 55


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

• Automatycznie wartości zostaną przeliczone i uzupełnione w polach Spindle Speed (Prędkość obrotowa wrzeciona) oraz Cut (posuw roboczy).

Rysunek 4.14 Ustawienie parametrów technologicznych

Jak widać wartości posuwów/obrotów są edytowalne i wzajemnie ze sobą połączone. Zmiana Surface Speed (Prędkość skrawania) spowoduje zmianę Spindle Speed (Prędkość obrotowa wrzeciona) – zmiana Feed per Tooth (Posuw na ostrze) spowoduje aktualizacje wartości Cut (posuw roboczy).

Wskazówka Parametry oczywiście można uzupełniać odwrotnie niż w proponowany sposób (zależnie od tego, jaki zapis jest wykorzystywany w katalogu narzędzi). • W polu Feed Rates (Posuwy) rozwiń belkę More (Więcej) i zmień wartość Engage (Wejście) na 75 – rysunek 4.14 (e, f). Dzięki tej zmianie ruchy wejścia będą nieco zwolnione. • Na koniec kliknij OK. Nie ma już potrzeby ponownego przeliczania ścieżki (parametry zostały zmienione). Zagadnienie definicji posuwów zostanie szerzej omówione w rozdziale 8. 56 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Weryfikacja ścieżki Uruchomienie modułu Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia) możesz uzyskać na trzy sposoby: • W operacji – za pomocą ikony widocznej na rysunku 4.8 (c) i 4.15 (c). • Z pozycji Operation Navigator (Nawigator operacji) – kliknij PKM na nazwie operacji i wybierz opcję Tool Path/Verify (Ścieżka narzędzia/Weryfikuj) – rysunek 4.15 (a). • Ikoną – po zaznaczeniu operacji w Operation Navigator (Nawigator operacji) kliknij ikonę widoczną na rysunku 4.15 (b)

Rysunek 4.15 Rożne sposoby uruchomienia modułu Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia)

Moduł Weryfikacji można uruchomić w kilku trybach – podstawowe to: • Replay (Odtwórz) – karta na rysunku 4.16 (1) – animacja ruchu narzędzia, w której nie odbywa się ściąganie warstw materiału, • 3D Dynamic (Dynamiczny 3D) – karta na rysunku 4.16 (2) – gdzie weryfikacja ruchu odbywa się ze ściąganiem warstw materiału. Szybkością animacji steruje suwak – rysunek 4.16 (h). W dolnej części okna znajdują się klawisze kontrolujące przebieg weryfikacji: • Play (Odtwórz) (d) – uruchamia ciągły ruch narzędzia do przodu, • Step (Krok) (e) – uruchamia ruch narzędzia krok po kroku do przodu, • Forward to Next Operation (Przewiń do następnej operacji) (f) – przewija ruch narzędzia do następnej operacji, • Stop (Zatrzymaj) (g) – zatrzymuje ruch narzędzia, • Reverse Play (Odtwórz wstecz) (c) – uruchamia ciągły ruch narzędzia do tyłu, • Step Backward (Krok do tyłu) (b) – uruchamia ruch narzędzia krok po kroku do tyłu, • Rewind to Previous Operation (Cofnij do poprzedniej operacji) (a) – przewija ruch narzędzia do poprzedniej operacji. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 57


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Rysunek 4.16 Tryby pracy Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia)

14. Po przejściu do moduł Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia) pozostań na karcie Replay (Odtwórz). W górnej części okna widać podgląd pliku pośredniego CLSF. 15. Nie uruchamiaj ruchu narzędzia, tylko kliknij na dowolnym segmencie ścieżki – narzędzie ustawi się na końcu danego segmentu. Segment ścieżki może stanowić linia (GOTO) lub łuk (CIRCLE). Z tych – między innymi – danych postprocesor tworzy kod NC zrozumiały dla danego sterownia obrabiarki CNC.

Wskazówka Pod oknem z danymi CLSF możesz odczytać posuw, jaki jest stosowany w danym momencie ruchu lub pojedynczego segmentu – rysunek 4.16 (i).

Wskazówka Aby wyjść ze środowiska ścieżki Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia), należy kliknąć klawisz OK znajdujący się w dolnej części okna.

Generowanie pliku z kodem NC Generowanie kodu NC odbywa się z dowolnego widoku Operation Navigator (Nawigator operacji). W każdym z widoków kolejność obróbek może być inaczej uporządkowana. W przykładach z książki będziemy w większości przypadków korzystać z Program Order View (Widok programów). 16. Kliknij PKM na pustym polu Operation Navigator (Nawigator operacji) i wybierz Program Order View (Widok programów). Generowanie kodu NC można uruchomić na przykład: • Z pozycji Operation Navigator (Nawigator operacji) – kliknij PKM na nazwie pojedynczej operacji (lub nazwie folderu – tutaj PROGRAM) i wybierz opcję Post Process (Postprocesor) – rysunek 4.17 (a). 58 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

• Ikoną – po zaznaczeniu

LKM operacji lub folderu kliknij ikonę widoczną na rysunku 4.17 (b).

Rysunek 4.17 Uruchomienie generowania kodu NC

17. Pojawi się okno dialogowe, na którym wybierz Postprocessor (Postprocesor) z górnego pola – rysunek 4.18 (a). 18. W środkowym polu Output File (Plik wyjściowy) – rysunek 4.18 (b) możesz wprowadzić nazwę generowanego pliku i ścieżkę do folderu. Jeśli tego nie zrobisz plik domyślnie zostanie umieszczony w folderze – tam, gdzie znajduje się plik NX z obróbką – a jego nazwa będzie odpowiadała nazwie pliku NX. 19. W dolnym polu Settings (Ustawienia) – rysunek 4.18 (c) zaznacz opcję List Output (Wyświetl dane wyjściowe) i kliknij OK.

Wskazówka Rozszerzenie pliku z kodem NC zależy od tego, jaki typ rozszerzenia został zdefiniowany w danym postprocesorze.

Rysunek 4.18 Uruchomienie generowania kodu NC www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 59


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Wskazówka Proszę pamiętać, iż postprocesory udostępnione na potrzeby tej publikacji mają za zadanie wyłącznie przybliżenie składni kodu określonego sterownia obrabiarki, a ich charakter jest jedynie poglądowy – nie powinny być wykorzystywane do rzeczywistej obróbki! Kontrola interpolacji W zależności od możliwości sterowania obrabiarki lub potrzeb w danej chwili można z operacji wygenerować kod, z kontrolą rodzaju użytej interpolacji. Opcje do kontroli interpolacji dostępne są w oknie dialogowym na belce Machine Control (Kontrola obrabiarki) – rys. 4.19. Parametr Motion Output Type (Typ ruchu wyjścia) posiada pięć opcji: • Line (Linia) – generuje kod NC tylko w formie odcinków linii, • Arc – Perp to Tool Axis (Łuki w G17 (XY)) – generuje kod NC w formie odcinków oraz łuków tylko w płaszczyźnie G17 – płaszczyzna XY, • Arc – Perp/par to Tool Axis (Łuki w G17/G18/G19 (XY/XZ/YZ)) – generuje kod NC w formie odcinków oraz łuków we wszystkich trzech płaszczyznach G17/G18/G19 – płaszczyzny XY/XZ/ YZ, • Nurbs (Krzywe Nurbs) – generuje kod NC w formacie krzywych NURBS, • Sinumerik Spline (Sinumerik Spline) – generuje kod NC w formacie krzywych SPLINE.

Rysunek 4.19 Kontrola interpolacji

Wskazówka Podane wyżej opcje muszą mieć odzwierciedlenie w możliwościach samego postprocesora, przy pomocy którego będziemy generować kod NC. Sprawdzenie czasu obróbki Czas maszynowy obróbki pojedynczej operacji lub wszystkich można odczytać w kolumnie Time (Czas) w widoku Operation Navigator (Nawigator operacji).

Rysunek 4.20 Uruchomienie konfiguracji kolumn 60 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Po instalacji NX, ta kolumna może się znajdować daleko w kolejności lub nie być aktywna. Aby uaktywnić (przesunąć) kolumnę jak najbliżej nawy operacji: • Kliknij PKM na pustym polu w Operation Navigator (Nawigator operacji) w dowolnym widoku, • Przejdź do opcji Columns/Configure (Kolumny/Konfiguruj) – rysunek 4.20.

Rysunek 4.21 Uruchomienie konfiguracji kolumn

• Na karcie Columns (Kolumny) wybierz View (Widok) (wybór spośród Program Order (Kolejność programów), Machine Tool (Obrabiarka) itd …) na którym chcesz konfigurować kolejność kolumn – rysunek 4.21 (a), • Odnajdź na liście Time (Czas) i jeśli obok nazwy jest puste pole, to kliknij je – wówczas pojawi się znacznik uaktywniający tę kolumnę – rysunek 4.21 (b), • Ikona strzałki Move Up (Przesuń w górę) pozwoli na przesunięcie kolumny jak najbliżej pola Name (Nazwa) – rysunek 4.21 (c), • Kliknij klawisz Apply (Zastosuj) lub OK. W danym widoku w Operation Navigator (Nawigator operacji) pojawi się kolumna Time (Czas) – rysunek 4.22 – która umożliwia odczyt: • Pojedynczej operacji – rysunek 4.22 (c), • Wszystkich operacji w danej grupie – rysunek 4.22 (b), • Całości czasu – rysunek 4.22 (a).

Rysunek 4.22 Kolumna Czas www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 61


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

Generowanie dokumentacji technologicznej W NX CAM są do dyspozycji gotowe szablony do generowania dokumentacji technologicznej w formie plików tekstowych bądź HTML. 20. Kliknij LKM na nazwie pojedynczej operacji (lub nazwie folderu – tutaj PROGRAM). 21. Kliknij ikonę Shop Documentation (Dokumentacja technologiczna) – widoczną na rysunku 4.23. 22. Pojawi się okno dialogowe na którym wybierz Raport Format (Format raportu) z górnego pola – rysunek 4.23 (a). 23. W środkowym polu Output File (Plik wyjściowy) – rysunek 4.23 (b) możesz wprowadzić nazwę generowanego pliku i ścieżkę do folderu. Jeśli tego nie zrobisz, plik domyślnie zostanie umieszczony w folderze – tam, gdzie znajduje się plik NX z obróbką – a jego nazwa będzie odpowiadała nazwie pliku NX. 24. W dolnym polu Settings (Ustawienia) – rysunek 4.23 (c) zaznacz opcję Display Output (Wyświetl wyjście) i kliknij OK.

Rysunek 4.23 Generowanie dokumentacji technologicznej

Przeniesienie drzewka operacji do HTML lub Excel Drzewko operacji wraz z kolumnami można przenieść do przeglądarki internetowej lub Excel. • Kliknij PKM na pustym polu w Operation Navigator (Nawigator operacji) w dowolnym widoku. • Przejdź do opcji Export to Browser (Eksportuj do przeglądarki) lub Export to Spreadsheet (Eksportuj do arkusza) – rysunek 4.24.

Rysunek 4.24 Eksport drzewka operacji 62 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IV • Operacja Floor Wall...

• W przypadku przeglądarki na ekranie pojawi widok drzewka operacji wraz z poszczególnymi kolumnami – rysunek 4.25.

Rysunek 4.25 Widok drzewka w przeglądarce

Na tym zakończyliśmy poznanie jedynie podstawowych parametrów ścieżki na przykładzie operacji Floor Wall (Dno i ścianka boczna).

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 63


Rozdział VI • Cavity Mill...

Rozdział 6

Cavity Mill

6

W rozdziale tym przedstawione zostaną ogólne zasady definicji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe), kontroli oprawki oraz zakresów ścieżki. Definicja operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe) Poznasz tutaj zasady definicji operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe) – czyli obróbki zgrubnej.

Wskazówka Kolejne etapy tworzenia obróbki będą poprzedzone otwarciem nowego pliku z indeksem _CAM_Rx (gdzie x oznacza numer rozdziału), w którym są już zdefiniowane poprzednie kroki oraz narzędzia. 1. Otwórz plik Kieszenie_CAM_R6_Zgrubnie.prt z katalogu …r06\Pliki_NX\Kieszenie\CAM.... Przygotówka jest już splanowana więc przystąpimy do obróbki zgrubnej modelu części przy pomocy operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe). 2. Kliknij ikonę Create Operation (Utwórz operację) znajdującą się na zakładce Home (Strona główna) – rysunek 6.1 (lub Menu/Insert/Operation (Menu/Wstaw/Operacja)).

Rysunek 6.1 Wybór ikony Create Operation (Utwórz operację)

Wybór i przypisanie operacji 3. Jako Type (Typ) – ustaw mill_contur – rysunek 6.2. 4. Jako Operation Subtype (Podtyp operacji) – wybierz Cavity Mill (Frezowanie matrycowe). 5. Przypisz operację do następujących grup – jak na rysunku 6.2: • Program (Program) – PROGRAM, • Tool (Narzędzie) – FREZ_16 – jest to frez walcowy o średnicy 16 mm i długości do oprawki 17 mm, • Geometry (Geometria) – WORKPIECE – jest to zdefiniowana już w rozdziale 4. geometria, • Method (Metoda) – MILL_ROUGH – jest to metoda obróbki zgrubnej (narzuca już naddatki) • i OK… 82 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

Rysunek 6.2 Okno Create Operation (Utwórz operację)

6. Pojawi się okno operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe). Generowanie ścieżki standardowej 7. Nie zwracaj na razie uwagi na pozostałe parametry, tylko wygeneruj ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – jak na rysunku 6.3 (a).

Rysunek 6.3 Belka Actions (Akcje) z dolnej części okna głównego operacji

Wskazówka Jeśli system wyświetli komunikat o braku obróbki niektórych obszarów ze względu na zdeklarowane parametry wejść narzędzia, wtedy można zmodyfikować wejścia w opcjach Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) – ale o tym w dalszej części książki. Obecnie znasz jedyne podstawowe opcje NX CAM. Będziemy teraz tę ścieżkę modyfikować i optymalizować — poznasz nowe użyteczne funkcjonalności.

Rysunek 6.4 Widok wygenerowanej ścieżki www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 83


Rozdział VI • Cavity Mill...

Wskazówka Zauważ, iż ścieżka uwzględnia położenia uchwytów i je omija zarówno w osi Z, jak i w płaszczyźnie XY. Cut Pattern (Szyk skrawania) Cut Pattern (Szyk skrawania) który należy zastosować, zależy od wielu czynników m.in. kształtu części i optymalizacji czasu obróbki. Standardowo w operacji jest zwykle domyślnie wybrany wzór Follow Part (Wzdłuż części) – rysunek 6.5 (a). Zaleca się go stosować do regularnych elementów wewnętrznych typu kieszeń, wnętrze formy itp. Natomiast kolejny Cut Pattern (Szyk skrawania) – Follow Periphery (Wzdłuż obrzeży) jest idealny do elementów typu stempel, elektroda – rysunek 6.5 (b).

Rysunek 6.5 Widok głównych opcji Path Settings (Ustawienia ścieżki)

HSM — zaokrąglenia ścieżki Jak widać ścieżka narzędzia standardowo (podobnie jak w poprzednio omówionej operacji Floor Wall (Dno i ścianka boczna)) jest w narożach zakończona na ostro; również przejścia między sąsiadującymi ścieżkami są ostre. Aby dostosować ścieżkę do płynnej obróbki bez nagłych zwrotów kierunku, należy włączyć odpowiednie opcje znajdujące się na karcie Corners (Naroża) w Cutting Parameters (Parametry obróbki). 8. Kliknij ikonę Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 6.5 (f). 9. Przejdź na kartę Corners (Naroża) i zmień opcję Smoothing (Wygładzenie), jak na rysunku 6.6. 10. Wygeneruj nową ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – jak na rysunku 6.3 (a).

Rysunek 6.6 Ustawienia opcji zaokrąglenia naroży

Parametry technologiczne • Stepover (Szerokość) – jest kontrolowana podobnie jak w poprzednio poznanej operacji Floor Wall (Dno i ścianka boczna) – rysunek 6.5 (c). 84 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

• Common Depth per Cut (Globalna głębokość skrawania) – stanowi globalną wartość głębokości skrawania dla całego modelu części – rysunek 6.5 (d). • Stock (Naddatek) – rozkład naddatków definiuje się na karcie Stock (Naddatek) w Cutting Parameters (Parametry obróbki) – zostaną omówione w kolejnym dziale. Cut Levels (Poziomy obróbki) Cut Levels (Poziomy obróbki) – można nimi ograniczać poziomy ścieżek w osi Z oraz stosować lokalną głębokość skrawania między poziomami – włączenie podglądu ikoną z rysunku 6.5 (e). 11. Kliknij ikonę Cut Levels (Poziomy obróbki) z rysunku 6.5 (e) — wyświetli się okno dialogowe. Na rysunku zobaczysz podgląd poziomów obróbki w formie wielu trójkątów i jednego kwadratu (rysunek 6.7 (1) i (2)) w miejscu gdzie znajduje się WCS. Duże trójkąty oznaczają płaskie półki lub dna (prostopadłe do osi Z) jakie program wykrył na modelu części – stanowią one dodatkowe poziomy obróbki i granice zakresów w osi Z. Są to Range (Przedział). Mniejsze trójkąty to poziomy obróbki wynikające z zastosowanej lokalnej głębokości skrawania Depth per Cut (Głębokość skrawania). Duży kwadrat natomiast jest wyświetlany na dnie aktualnie wybranego Range (Przedział). Ponadto, jeśli zakres Rangr Depth (Głębokość zakresu) danego poziomu jest niewłaściwy, jego zmiany możesz dokonać przez: • wskazanie LKM na modelu ścianki, krzywej lub puntu – rysunek 6.7 (c) • wpisanie żądanej wartości w oknie Rangr Depth (Głębokość zakresu) – rysunek 6.7 (d) lub 6.7 (i). • przeciągnięcie LKM wektora, zaczepionego do pomarańczowego kwadratu oznaczającego wybrany aktualnie Range (Przedział) – rysunek 6.7 (h). Podstawowe funkcje poziomów to: Common Depth per Cut (Globalna głębokość skrawania) 12. Zmień wartość Maximum Distance (Odległość maksymalna) – rysunek 6.7 (b) – z widocznej 6 na 2 i wciśnij Enter lub SKM. Zobaczysz zagęszczone poziomy obróbki jak na rysunku 6.7 (2).

Wskazówka Wartości w polu Maximum Distance (Odległość maksymalna) – rysunek 6.7 (b) i Common Depth per Cut (Globalna głębokość skrawania) – rysunek 6.5 (d) są połączone i zawsze będą równe.

Wskazówka Jeśli wartość głębokości skrawania jest niepodzielna przez wysokość obrabianego modelu części, wówczas jest stosowana najbliższa mniejsza wartość – taka, aby przejścia były jednakowe w osi Z. Depth per Cut (Głębokość skrawania) 13. W polu List (Lista) – rysunek 6.7 (3) wybierz Range (Przedział) nr. 5 (aktywny Range (Przedział) na modelu jest podświetlany na pomarańczowo), zmień jego Depth per Cut (Głębokość skrawania) na 1 – rysunek 6.7 (e) i Enter. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 85


Rozdział VI • Cavity Mill...

W ten sposób można definiować lokalnie na poszczególnych poziomach Depth per Cut (Głębokość skrawania) wartości inne niż Maximum Distance (Odległość maksymalna), która jest domyślnie stosowana dla całego modelu.

Rysunek 6.7 Podgląd okna Cut Levels (Poziomy obróbki)

Range Type (Typ zakresu) Pod ikoną Range Type (Typ zakresu) – rysunek 6.7 (a) znajdziesz trzy możliwościami do wyboru: • Automatic (Automatycznie) – to domyślnie ustawiony Range Type (Typ zakresu). Jak już było wspomniane program automatycznie wykrywa płaskie półki i generuje na nich dodatkowe poziomy ścieżki w osi Z. Płaskie półki są obrabiane od razu wg wyświetlonych kolejności poziomów w osi Z. • User Defined (Użytkownika) – umożliwia samodzielną definicję, dodawanie i usuwanie poziomów za pomocą ikon widocznych na rysunku 6.7 (f, g). • Single (Pojedyncze) – umożliwia stosowanie stałej głębokości skrawania na całej przestrzeni. Płaskie półki są ignorowane i nie wprowadza się na nich dodatkowych poziomów ścieżek. Po aktywacji tego typu zakresu pojawia się opcja Top Off Critical Depths (Głębokości po odsłonięciu). Umożliwia to obróbkę płaskich półek, po zebraniu warstwy materiału wynikającej z Maximum Distance (Odległość maksymalna).

Wskazówka Jeśli po modyfikacjach zakresów w osi Z chcesz powrócić do ustawień domyślnych, wybierz Automatic (Automatycznie), jak na rysunku 6.7 (a).

Kontrola naddatków od części i od uchwytów W przypadku korzystania z wyboru Method (Metoda) system sam narzuca główne wartości naddatków i tolerancji obróbki, które można oczywiście modyfikować. 14. Wejdź w Cutting Parameters (Parametry obróbki). 15. Przejdź na kartę Stock (Naddatek). 86 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

16. Standardowo opcja Use Floor Same As Side (Zastosuj taki sam naddatek od dna) jest zaznaczona. Odznacz ją, wówczas pojawi się opcja Part Floor Stock (Naddatek od dna części) – wprowadź inną wartość niż Part Side Stock (Naddatek boczny części). 17. Wprowadź także w polu Check Stock (Naddatek od obiektów chronionych) wartość 3 . Do tej pory wynosiła ona 0, więc narzędzie stycznie dojeżdżało do bryły uchwytów. 18. Kliknij OK i wygeneruj ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – jak na rysunku 6.3 (a). 19. Ścieżka narzędzia powinna odsunąć się od dna części i uchwytów.

Rysunek 6.8 Kontrola naddatków

Kolejność przejść Jeśli przeprowadzisz symulację ruchu narzędzia zauważysz iż narzędzie obrabia część poziomami i przejeżdża z zewnątrz elementu do wewnątrz itd. Opcja odpowiedzialna za te ruchy – Cut Order (Kolejność przejść) – znajduje się na karcie Strategy (Strategia) w Cutting Parameters (Parametry obróbki). Posiada one dwie możliwości kontroli ścieżki: • Level First (Najpierw poziom) – obrabia jeden poziom we wszystkich regionach jednocześnie – często stosowane w przypadku obróbki części cienkościennych • Depth First (Najpierw głębokość) – obrabia jeden region do pełnej głębokości i przejeżdża wówczas do kolejnego regionu. Ścieżka narzędzia nie zawiera wtedy wielu ruchów przejazdowych, przez co czas obróbki jest krótszy 20. Zmień Cut Order (Kolejność przejść) na Depth First (Najpierw głębokość) – jak na rysunku 6.9 (a). 21. Kliknij OK i wygeneruj ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – jak na rysunku 6.3 (a).

Wskazówka Zauważ, że teraz narzędzie po obrobieniu jednego regionu do pełnej głębokości, przejeżdża dopiero na kolejny.

Rysunek 6.9 Kontrola kolejności przejść www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 87


Rozdział VI • Cavity Mill...

Cut Direction (Kierunek obróbki) Cut Direction (Kierunek obróbki) podobnie jak poprzednia opcja znajduje się na karcie Strategy (Strategia) w Cutting Parameters (Parametry obróbki). Posiada ona dwie możliwości kontroli ścieżki – Climb Cut (Współbieżny) i Conventional Cut (Przeciwbieżny). Jeśli utrzymujemy stały kierunek obróbki wówczas frez, na przykład na obszarach otwartych, nie może zawracać w trakcie obróbki i zmienić jej kierunku. Jeśli obrabiany materiał pozwala na tego typu obróbkę zgrubną wówczas należy w operacji CAVITY_MILL wybrać odpowiednią opcję w Cutting Parameters (Parametry obróbki): • Na karcie Strategy (Strategia) wybiera się Cut Direction (Kierunek obróbki) – rysunek 6.9 (b). • Na karcie Connections (Połączenia) wybiera się z grupy Open Passes (Otwarte przejścia) opcję Alternate Cut Direction (Naprzemienny kierunek obróbki) – rysunek 6.10.

Rysunek 6.10 Kontrola kierunku obróbki

Ścieżki wykańczające W niektórych wypadkach wymagane jest aby w operacji zgubnej uzyskać ściekę o mniejszej szerokości skrawania przy bocznych ściankach modelu części. Liczbę ścieżek i szerokość skrawani można zdefiniować w Cutting Parameters (Parametry obróbki) na karcie Strategy (Strategia) w grupie Finish Passes (Ścieżki wykańczające) – rysunek 6.11.

Rysunek 6.11 Opcje ścieżek wykańczających

Wejścia/Wyjścia narzędzia W jaki sposób są realizowane ruchy wejść/wyjść narzędzia można zdefiniować w Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) – rysunek 6.12 (a). Dla danego typu operacji NX CAM domyślnie proponuje pewien typ wejść, ale możemy je zmodyfikować w zależności od potrzeb. 22. Przejdź na kartę Engage (Wejścia). Ruchy wejścia są podzielone na Closed Area (Obszar zamknięty) – rysunek 6.12 (b) i Open Area (Obszar otwarty) – rysunek 6.12 (d), które program rozpoznaje automatycznie z modelu części. Do nich przypisane są odpowiednie Engage Type (Typ wejścia) – rysunek 6.12 (c) i (e). 88 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

Rysunek 6.12 Opcje ruchów pomocniczych

23. Zmień Ramp Angle (Kąt wejścia) – rysunek 6.12 — na 3 stopnie. 24. Kliknij OK i wygeneruj ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – jak na rysunku 6.3 (a).

Wskazówka Zauważ, że zwoje ruchu po spirali w zamkniętych obszarach zostały zagęszczone. Optymalizacja przejazdów Standardowo ruchy przejazdów między regionami obróbki i wewnątrz nich są realizowane na poziomie bezpiecznym. Można je poddać modyfikacji i optymalizować przejazdy na zakładce Transfer/ Rapid (Przeniesienie/Szybkie). • Clearance (Odległość bezpieczna) – sama wartość przyrostowa Clearance Option (Opcje odległości bezpiecznej) jest globalnie określona podczas definicji MCS.

Rysunek 6.13 Optymalizacja przejazdów www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 89


Rozdział VI • Cavity Mill...

Można ją zmieniać w danej operacji przy pomocy zmiany tej opcji z Use Inherited (Użyj przejętych) na Automatic Plane (Płaszczyzna automatyczna) – rysunek 6.13 (a). Wartość lokalnego wyjazdu określa parametr Safe Clearance Distance (Odległość bezpieczna). • Between Regions (Pomiędzy regionami) – zmień przejazd na Direct (Bezpośrednio) – rysunek 6.13 (b). • Within Regions (Wewnątrz regionów) – zmień przejazd na Direct (Bezpośrednio) – rysunek 6.13 (c). 25. Ustaw wszystkie opcje jak na rysunku 6.13, następnie kliknij OK i wygeneruj ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – rysunek 6.3 (a). Jeśli dodatkowo chcesz zlikwidować wyjazdy narzędzia w osi Z przed przejazdem do kolejnej ścieżki, ustaw parametr na karcie Engage/Open Area/Height (Wejścia/Obszar otwarty/Wysokość) na wartość 0 – rysunek 6.14.

Rysunek 6.14 Likwidacja wyjazdu w osi Z

Frez po zakończeniu ścieżki ruchem Retract (Wyjście) (kolor biały) i przed rozpoczęciem ścieżki ruchem Engage (Wejście) (kolor żółty) nie wyjeżdża już w pionie na odległość bezpieczną np. 3 mm, ale kieruje się bezpośrednio (kolor granatowy) do następnej ścieżki – rysunek 6.15. 26. Kliknij OK i wygeneruj ścieżkę.

Rysunek 6.15 Likwidacja wyjazdu w osi Z

Kontrola oprawki frezu Poznasz tutaj zasady kontroli oprawki narzędzia Wykrycie kolizji oprawki W tym ćwiczeniu celowo wybrano za krótkie narzędzie do obróbki tej części. Czy zatem można sprawdzić poprawność ścieżek inaczej niż opcją Verify (Weryfikuj)? 27. Kliknij PKM na operację CAVITY_MILL i wybierz opcję Tool Path/Gouge Check (Ścieżka narzędzia/Sprawdź kolizje) – jak na rysunku 6.16 (1) 90 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

28. Pojawi się okno dialogowe, na którym w polu Gouge and Collision Settings (Ustawiena kolizji) zaznacz opcje, jak na rysunku 6.16 (2) i kliknij OK. 29. Zostanie wyświetlony komunikat o różnych naddatkach. Kliknij Continue (Kontynuuj) – rysunek 6.16 (3) 30. System zacznie analizować ścieżki i jeśli znajdzie kolizję, wówczas wyświetli komunikat – na przykład taki, jak na rysunku 6.16 (4).

Rysunek 6.16 Okno sprawdzania kolizji

31. Po wyświetleniu okna Gouge Warning (Ostrzeżenie o kolizji) wciśnij klawisz F5, a następnie naciskaj OK – wtedy łatwiej znajdziesz miejsce (czerwona ścieżka), w którym występuje kolizja – zobacz rysunek 6.17

Rysunek 6.17 Kolizje oprawki narzędzia

Usunięcie kolizyjnych ścieżek W tym ćwiczeniu celowo wybrano zbyt krótkie narzędzie do obróbki tej części, więc aby wyeliminować kolizyjne ruchy w zależności od sytuacji, można zastosować dwa rozwiązania: • zmiana długości narzędzia – czyli wysunięcie narzędzia z oprawki na wystarczająca długość, która nie powoduje kolizji oprawki, • eliminacja ścieżek – czyli usunięcie kolizyjnych ścieżek z przestrzeni roboczej. Na początek zajmijmy się eliminacją ścieżek. Załóżmy teraz, iż nie możemy wysunąć narzędzia z oprawki – należy więc usunąć ścieżki, które powodują uszkodzenia części, uchwytów czy zniszczenie oprawki. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 91


Rozdział VI • Cavity Mill...

32. Edytuj operację CAVITY_MILL. 33. Przejdź na okno Cutting Parameters (Parametry obróbki). 34. Przejdź na kartę Containment (Zakres) do grupy Collision Checking (Kontrola kolizji). 35. Zaznacz opcje Check Tool and Holder (Sprawdź narzędzie i oprawkę) oraz Check for IPW Collisions (Sprawdź kolizję IPW) – rysunek 6.18 – i OK. Opcja Check Tool and Holder (Sprawdź narzędzie i oprawkę) zapewnia przy generowaniu ścieżki eliminacje kolizji oprawki narzędzia z modelem i uchwytami. Opcja Check for IPW Collisions (Sprawdź kolizję IPW) dodatkowo eliminuje kolizje oprawki narzędzia ze zmieniającym się kształtem IPW, czyli kształtem przygotówki na danym etapie obróbki. 36. Generate (Generuj).

Wskazówka Zauważ, iż ścieżki narzędzia zostały wygenerowane z uwzględnieniem długości narzędzia i wyeliminowano kolizyjne przejścia zarówno na zewnętrznych ściankach, jak i wewnątrz kieszeni – rysunek 6.19 Możesz to ponownie sprawdzić, używając opcji z rysunku 6.16.

Rysunek 6.18 Kontrola oprawki frezu

Rysunek 6.19 Usunięcie kolizyjnych ścieżek

Obliczenie wymaganej długości narzędzia 37. Edytuj operację CAVITY_MILL. 38. Wróć do ustawień sprzed kroku 35. – opcje Check Tool and Holder (Sprawdź narzędzie i oprawkę) oraz Check for IPW Collisions (Sprawdź kolizję IPW) mają być odznaczone. 39. Rozwiń grupę Tool (Narzędzie) – rysunek 6.20 (1). 40. Zaznacz opcję Report Shortest Tool (Zgłoś najkrótsze narzędzie) – rysunek 6.20 (a) i Generate (Generuj). 92 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

41. Po przeliczeniu ścieżki kliknij ikonę Edit/Display (Edytuj/Wyświetl) – rysunek 6.20 (b). 42. Pojawi się okno jak na rysunku 6.20 (2). Sprawdź parametr Length (Długość) – rysunek 6.20 (c) i nic nie zmieniając wróć do poprzedniego okna. 43. Pod opcją Report Shortest Tool (Zgłoś najkrótsze narzędzie) pojawi się wartość liczbowa – rysunek 6.20 (d). Jest to minimalna długość wysunięcia frezu z oprawki. 44. Obliczona wartość matematyczna nie uwzględnia własności fizycznych, napięcia psychicznego operatora obrabiarki itp. – dlatego zaleca się dodać do niej dodatkową odległość bezpieczną na prześwit, na przykład 3 mm. Zalecaną maksymalną długość wysunięcia narzędzia z oprawki należy skonfrontować z wartościami zalecanymi przez producenta danego narzędzia 45. Teraz zmień wartość w polu Langth (Długość) na np. 40 mm – rysunek 6.20 (e) i OK.

Wskazówka Po obliczeniu minimalnej długości narzędzia wyłącz opcję Report Shortest Tool (Zgłoś najkrótsze narzędzie). Jeśli tego nie zrobisz, program będzie włączał ten dodatkowy algorytm przy każdym przeliczaniu ścieżki, niepotrzebnie obciążając system i wydłużając czas obliczeń.

Rysunek 6.20 Obliczenie długości narzędzia

46. Ponownie kliknij ikonę Generate (Generuj) – ścieżka znów powstanie na całym modelu części Jeśli chcesz się upewnić, iż nowa długość narzędzia na pewno jest poprawna, ponownie przeprowadź kontrolę kolizji oprawki — jak na rysunku 6.16.

Wskazówka Jeśli w danej operacji używasz narzędzia o długości, która nie powoduje kolizji z częścią czy uchwytami, możesz wyłączyć opcje kontroli oprawki – włączone w punkcie 35. Jeśli tego nie zrobisz, program będzie włączał ten dodatkowy algorytm przy każdym przeliczaniu ścieżki, niepotrzebnie obciążając system i wydłużając czas obliczeń. Ograniczenie pola ścieżki Często zdarza się w praktyce iż chcemy ograniczyć pole generowania ścieżki do określonych obszarów. W NX CAM można to robić na kilka sposobów. 47. Otwórz plik Kieszenie_CAM_R6_Granice.prt z katalogu …r06\Pliki_NX\Kieszenie\CAM.... www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 93


Rozdział VI • Cavity Mill...

Ograniczenie wzdłuż obrysu Jeśli założymy, że powierzchnie zewnętrzne modelu części (pomimo występującego naddatku w postaci odsuniętej przygotówki) nie wymagają obróbki w tej sesji to wówczas ścieżkę można szybko przyciąć opcją dostępną w Cutting Parameters/Containment/Blank/Trim by/Silhouette (Parametry obróbki/ Zakres/Przygotówka/Przytnij na/Obrys) – rysunek 6.21. Uzyskujemy w tym przypadku przycięcie ścieżek obrabiających zewnętrzne ścianki modelu części – jak na rysunku 6.22 (na dole).

Rysunek 6.21 Automatyczne przycięcie ścieżki

Rysunek 6.22 Widok przycięcia ścieżek

Wskazówka Po sprawdzeniu działania tej opcji wyłącz ją, aby można było sprawdzić inne opcje ograniczenia ścieżek. Ograniczenie zakresem Druga opcją jaką można wykorzystać to przycięcie ścieżek zakresem otwartym lub zamkniętym, złożonym z ciągu linii, łuków itp.

Wskazówka Przed przystąpieniem do tego ćwiczenia, ukryj wszystkie pozostałe komponenty złożenia poza modelem części – ułatwi to definicję zakresów. Wszystkie komponenty złożenia, które uwzględniono podczas definicji WORKPIECE, będą nadal brane pod uwagę podczas generowania ścieżki – nie będą jedynie widoczne. 94 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

W zależności od sytuacji mamy do wyboru trzy metody wyznaczenia zakresu. Ograniczenie ścianką W tej metodzie definiujemy granice przycięcia przez wskazanie płaskiej ścianki. 48. Na oknie głównym operacji kliknij ikonę Specify Trim Boundareies (Określ granice przycięcia) – rysunek 6.23 (1). 49. Pojawi się okno dialogowe, na którym w polu Selection Method (Metoda wyboru) wybierz opcję Face (Ścianka) – rysunek 6.23 (2a). 50. Jako Side Trimmed (Przycinana strona) wybierz – Outside (Na zewnątrz), co umożliwi odrzucenie ścieżek leżących na zewnątrz wskazanego zakresu ze ścianki – rysunek 6.23 (3).

Rysunek 6.23 Widok przycięcia ścieżek

51. Kliknij dolną płaską ściankę dna modelu części i OK – jak na rysunku 6.24.

Rysunek 6.24 Wskazanie płaskiej ścianki dna jako zakresu

52. Generate (Generuj) – ścieżka ponownie powstanie tylko wewnątrz modelu części – podobnie jak na rysunku 6.22.

Wskazówka Na podobnej zasadzie można wskazać na przykład dno jednej z kieszeni. Edycja parametrów granic Jeśli pomyliłeś się, możesz edytować granicę poprzez ponowne kliknięcie ikony Specify Trim Boundaries (Określ granice przycięcia) – rysunek 6.23 (1). www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 95


Rozdział VI • Cavity Mill...

53. Kliknij ponownie ikonę Specify Trim Boundaries (Określ granice przycięcia) – rysunek 6.23 (1). 54. Pojawi się okno dialogowe, gdzie na belce Boundaries (Granice) możesz zmienić parametr Side Trimmed (Przycinana strona) – rysunek 6.25 (a). Dodatkowo za pomocą ikon widocznych na rysunku 6.25 (b, c) możesz dodawać i usuwać kolejne granice. Ponadto po zaznaczeniu wybranego ograniczenia na pasku List (Lista) – rysunek 6.25 (d) możesz aktywować funkcję Stock (Naddatek) – rysunek 6.25 (e) i narzucić odsunięcie wskazanej granicy (kierunek odsunięcia reguluje się wprowadzając wartości dodatnie lub ujemne).

Wskazówka Jeśli chcesz ustawić różne naddatki poszczególnych elementów jednej granicy, skorzystaj z opcji na belce Members (Członkowie), jak na rysunku 6.25 (2).

Rysunek 6.25 Edycja parametrów granicy

Ograniczenie ciągiem krawędzi W tej metodzie definiujemy granice przycięcia przez wskazanie ciągu linii i łuków.

Rysunek 6.26 Definicja krzywych jako zakresu

55. Na oknie głównym operacji kliknij ikonę Specify Trim Boundareies (Określ granice przycięcia) – rysunek 6.23 (1). 96 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

56. Następnie usuń istniejącą granicę za pomocą opcji Remove (Usuń) – rysunek 6.25 (c). System powróci do okna jak na rysunku 6.23. 57. Wybierz opcję Curves (Krzywe) – rysunek 6.23 (2b). 58. Na pasku filtrów ustaw Tangent Curves (Krzywe styczne) – rysunek 6.26 (a). 59. Następnie kliknij krzywą widoczną na rysunku 6.26. Cała krzywa dookoła gniazda z literą „N” powinna zostać zaznaczona. 60. Potwierdź swój wybór klawiszem OK i Generate (Generuj) — ścieżka ponownie powstanie w granicach wskazanego zakresu, jak na rysunku 6.27.

Rysunek 6.27 Widok przycięcia ścieżki

Ograniczenie punktami W tej metodzie definiujemy granice przycięcia przez dowolne wskazanie kolejnych punktów. Między punktami rozpinane są linie, które nie powinny się przecinać. Jeśli nie domkniemy precyzyjnie łańcucha, NX zrobi to sam. Opcja jest przydatna do szybkiego ograniczenia ścieżek, gdzie nie jest wymagana duża dokładność wskazania. 61. Na oknie głównym oknie operacji kliknij ikonę Specify Trim Boundareies (Określ granice przycięcia) – rysunek 6.23 (1). 62. Usuń starą granicę (rysunek 6.25 (c)) i wybierz opcję Points (Punkty) – rysunek 6.23 (2c). 63. Zmień opcję w polu Side Trimmed (Przycinana strona) na Inside (Wewnątrz). 64. Wskaż kolejno minimum trzy punkty i wygeneruj ścieżkę. Na rysunku 6.28 widać ścieżkę przyciętą wewnątrz zakresu szybkim wskazaniem przez cztery wirtualne punkty.

Rysunek 6.28 Widok ustawień przycięcia wewnętrznego, łańcucha granic po punktach i ograniczonej ścieżki www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 97


Rozdział VI • Cavity Mill...

Wskazówka Jeśli po definicji jednej granicy chcesz od razu zdefiniować kolejną, wówczas kliknij klawisz Add New Set (Dodaj nowy zestaw) – rysunek 6.25b. Pamiętaj, że każdą z definiowanych granic możesz wskazywać w dowolny sposób – nie musisz się ograniczać tylko do jednej opcji pola Selection Method (Metoda wyboru) – rysunek 6.23 (2).

98 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VI • Cavity Mill...

Notatki

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 99


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Rozdział 8

Kontrola ścieżki

8

W tym rozdziale poznasz kolejne opcje przydatne do kontroli ścieżki narzędzia, jej edycji i przekształceń. Kontrola statusu ścieżki Kontrola statusu ścieżki w NX CAM to niezwykle pomocne narzędzia w codziennej pracy technologa-programisty. 1. Otwórz plik Status_sciezki.prt z katalogu …r08\NX_plilki\Status\.... Aby omówić te zagadnienia, najpierw wygeneruj program z dotychczas zdefiniowanych operacji. 2. Z pozycji Operation Navigator (Nawigator operacji) w widoku Program Order View (Widok programów) – kliknij PKM na nazwie folderu – tutaj PROGRAM – i wybierz opcję Post Process (Postprocesor) – rysunek 8.1 (a). 3. Po wygenerowaniu kodu zwróć uwagę na zielone znaczniki znajdujące się obok ikon operacji – rysunek 8.1 (1).

Rysunek 8.1 Generowanie kodu i przeliczenie ścieżki

Wskazówka Zielony znacznik – informuje, iż dana operacja jest poprawna i został z niej wygenerowany kod NC. 4. Edytuj na przykład operację CAVITY_MILL i zmień w niej parametr na przykład Maximum Distance (Odległość maksymalna) na dowolną inną wartość, niż znajduje się obecnie na oknie dialogowym. Wyjdź z operacji klawiszem OK. Uwaga: nie przeliczaj ponownie ścieżki. 5. Obok operacji pojawi się czerwony znacznik (przekreślony okrąg) – rysunek 8.1 (2). 112 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Wskazówka Czerwony znacznik – informuje, iż dana operacja jest nieaktualna lub niepoprawna – w tym przypadku nie jest ona zgodna z parametrami na okienku. Ścieżka nie została przeliczona po zmianach wprowadzonych na oknie dialogowym. Jeśli od tej operacji zależą parametry kolejnych (na przykład jest tak przy korzystaniu z IPW, obróbce resztek…) wówczas przy tych operacjach również pojawi się czerwony znacznik. Podobny efekt daje też zmiana parametrów geometrycznych narzędzia, definicja operacji i wyjście z niej – bez przeliczenia ścieżki. 6. Kliknij PKM operację CAVITY_Mill i poleceniem Generate (Generuj) przelicz ją ponownie – rysunek 8.1 (b) 7. Obok operacji pojawi się żółty znacznik (wykrzyknik) – rysunek 8.2 (3).

Wskazówka Żółty znacznik – informuje, iż dana operacja jest poprawna, ale nie został z niej wygenerowany kod NC.

Rysunek 8.2 Widok znacznika po przeliczeniu ścieżki

Edycja położenia MCS Załóżmy, że teraz istnieje potrzeba zmiany położenia MCS w stosunku do zdefiniowanego na początku. Jak to wpłynie na status ścieżki? 8. Przejdź na Geometry View (Widok geometrii) – rysunek 8.3 (a). 9. Kliknij dwukrotnie ikonę MCS_MILL – rysunek 8.3 (b). 10. Pojawi się okno Mill Orient (MCS frezowania), na którym kliknij ikonę CSYS Dialog (Okno dialogowe CSYS) – rysunek 8.3 (c).

Rysunek 8.3 Kroki do zmiany MCS www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 113


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

11. Za pomocą opcji Dynamic (Dynamicznie), przemieś MCS w dowolne inne miejsce – na przykład na boczną ściankę części i dodatkowo zmień kierunki osi X lub Y – rysunek 8.4. Ze względu na charakter obróbki 3-osiowej nie zmieniaj kierunku osi Z. 12. Ponieważ pracujemy w złożeniu, pamiętaj, aby ustawić filtr wyboru na Entire Assembly (Całe złożenie) – rysunek 8.4 (u góry). Po zatwierdzeniu nowego położenia, znaczniki przy operacjach zmienią się na żółte wykrzykniki.

Rysunek 8.4 Edycja położenia MCS

Wskazówka Operacje z żółtym znacznikiem są gotowe do generowania kodu NC. Nie musisz ponownie przeliczać ścieżki, tylko od razu wygenerować kod ze współrzędnymi względem nowego położenia MCS. Edycja posuwu Załóżmy teraz iż istnieje potrzeba zmiany wartości posuwów. Jak to wpłynie na status ścieżki? 13. Zauważ jakie wartości czasu obróbki są w tej chwili w kolumnie Time (Czas) w Operation Navigator (Nawigator operacji) – czas sumaryczny na górze kolumny i przy konkretnych operacjach. 14. Edytuj wartości posuwu na przykład w operacji CAVITY_Mill. 15. Na oknie dialogowym operacji kliknij ikonę Feeds and Speeds (Posuwy i obroty) – rysunek 8.5 (1). 16. Zmień wartość głównego posuwu roboczego Cut (Posuw roboczy) na dowolną inną od zastanej – rysunek 8.5 (2) i wyjdź z operacji klawiszami OK. Uwaga: nie generuj ponownie ścieżki. 17. Na kolumnie Time (Czas) nastąpi aktualizacja czasu obróbki edytowanej operacji oraz czasu całkowitego.

Rysunek 8.5 Edycja wartości posuwu 114 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Wskazówka Przy operacji pozostanie żółty znacznik – teraz również nie musisz ponownie przeliczać ścieżki, tylko od razu wygenerować kod ze zmienionymi wartościami posuwu. Edycja położenia uchwytu Załóżmy teraz iż zachodzi potrzeba zmiany położenia uchwytu (w stosunku do początkowo planowanego umiejscowienia). Jak to wpłynie na status ścieżki? 18. Na zakładce Assemblies (Złożenia) kliknij ikonę Move Component (Przemieść komponent) – rysunek 8.6 (1) lub Menu/Assemblies/Component Position/ Move Component (Menu/ Złożenia/Pozycja komponentu/Przemieść komponent). 19. Gdy pojawi się okno dialogowe, kliknij jeden z uchwytów – rysunek 8.6 (2). 20. Jako Motion (Ruch) wybierz opcję Dynamic (Dynamicznie) – rysunek 8.6 (a). 21. Kliknij ikonę Manipulator (Manipulator) – rysunek 8.6 (b) . 22. Przy uchwycie pojawi się dynamiczny układ współrzędnych – rysunek 8.6 (3). 23. Zamień położenie uchwytu – przeciąg na przykład oś ZC tak, aby uchwyt wystawał poza powierzchnie części. 24. Zakończ operację klawiszem OK. Uwaga: nie generuj ponownie ścieżki.

Wskazówka Przy operacjach pojawi się czerwony znacznik – musisz ponownie przeliczać ścieżki, aby uwzględniły one zmianę mocowania części.

Rysunek 8.6 Przesunięcie obiektu uchwytu

Blokada edycji Po zakończeniu definicji ścieżki można nadać jej status blokady do dalszej edycji. Nie oznacza to, że ścieżki już w ogóle nie da się zmienić, ale będziemy o takim zamiarze informowani odpowiednim komunikatem. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 115


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

25. Kliknij PKM na przykład na operacji CAVITY_MILL. 26. Przejdź do opcji Tool Path (Ścieżka narzędzia) – rysunek 8.7 (1). 27. Zaznacz opcję Lock (Blokuj) – rysunek 8.7 (b). 28. W Operation Navigator (Nawigator operacji) w kolumnie Path (Ścieżka) pojawi się ikona kłódki – rysunek 8.7 (2).

Rysunek 8.7 Opcje edycji ścieżki

29. Edytuj teraz tą operację – zmień dowolny parametr i spróbuj przeliczyć ścieżkę. 30. Pojawi się okno dialogowe, jak na rysunku 8.8. Jeśli klikniesz Overwrite Path (Zastąp ścieżkę), wówczas zostanie ona przeliczona z nowymi parametrami, jeśli Cancel (Anuluj) – zmiany zostaną zignorowane.

Rysunek 8.8 Komunikat o nadpisaniu ścieżki

Wskazówka Polecenie Edit (Edytuj) – rysunek 8.7 (a) – umożliwia uruchomienie edytora ścieżki, za pomocą którego można dokonać głębokiej, ręcznej ingerencji w segmenty ścieżki. Opis edytora (Tool Path Editor (Edytor ścieżki narzędzia)) zamieszczono w dalszej części tego rozdziału.

Podział ścieżki – czas obróbki… W przypadku obróbki elementów wielkogabarytowych, na przykład modeli części, czas obróbki zgrubnej sięga często ponad 20 godzin. Zachodzi wówczas potrzeba podziału obróbki ze względu na zużycie narzędzia lub jego pomiar kontrolny. W NX CAM istnieje możliwość takiego podziału ścieżki opcją widoczną na rysunku 8.7 (c). 31. Kliknij PKM na operacji PODZIAL. 32. Przejdź do opcji Tool Path (Ścieżka narzędzia) – rysunek 8.7 (1). 33. Zaznacz opcję Divide (Podziel) – rysunek 8.7 (c). 34. Pokaże się okno dialogowe do definicji podziału – rysunek 8.9. 116 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Ścieżkę narzędzia można dzielić według dostępnych Divide Method (Metoda podziału): • Cutting Time (Czas obróbki) – mierzony w minutach, • Cutting Distance (Odległość obróbki) – mierzona w milimetrach, • Selected Motions (Wskazane ruchy) – na wskazanych ścieżkach. 35. Wybierz na przykład metodę Cutting Time (Czas obróbki) i w polu Minutes (Minuty) wpisz wartość czasu, po jakiej ma nastąpić podział ścieżki – rysunek 8.9 (b).

Rysunek 8.9 Opcje podziału ścieżki

36. Na belce Clearance (Odległość bezpieczne) w polu Specify Plane (Określ płaszczyznę) można zdefiniować parametr Plane (Płaszczyzna), jaki będzie odpowiedzialny za wyjazd narzędzia po podziale ścieżki – rysunek 8.9 (a).

Rysunek 8.10 Podzielona ścieżka wg czasu

37. Ścieżka zostanie podzielona z zachowaniem dokładności zdeklarowanej w polu Tolerance Percent (Procent tolerancji) – rysunek 8.9 (c), a następne podzielone ścieżki otrzymują indeks _DIV_ i kolejny numer – rysunek 8.10 (1).

Wskazówka W polu Path (Ścieżka) pojawiła się ikona żółtego klucza – rysunek 8.10 (2), która informuje, że ścieżka została poddana dodatkowej edycji (poza standardowym uzupełnianiem danych w oknie operacji) – w naszym przypadku jest ona podzielona na 3 części.

Wskazówka Aby zlikwidować podział (lub inny typ podziału, bądź edycji) wystarczy przeliczyć ponownie operację. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 117


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Podział ścieżki wg oprawki Możliwość podziału ścieżki według występowania kolizji oprawki jest przydatne gdy chcemy obrobić maksymalną wysokość części z optymalnym wysięgiem (sztywnością) narzędzia. Pozostałą część można obrobić na dłuższym wysięgu z mniejszymi parametrami skrawania. 1. Kliknij PKM na operacji OPRAWKA – jest w niej użyte narzędzie z krótkim wysięgiem. 2. Przejdź do opcji Tool Path (Ścieżka narzędzia) – rysunek 8.7 (1). 3. Zaznacz opcję Divide by Holder (Podziel wg oprawki) – rysunek 8.7 (d). 4. Pokaże się okno dialogowe z definicją podziału – kliknij OK.

Rysunek 8.11 Podzielona ścieżka wg kolizji oprawki

5. Do podzielonej (odrzuconej) ścieżki można teraz przypisać inne narzędzie z większym wysięgiem. Przekształcenia ścieżki Ścieżki operacji można poddawać przekształceniom podobnym do przekształceń geometrycznych typu odbicia, powielenia szykami itp. 6. Kliknij

PKM na operacji PRZEKSZTALC.

Rysunek 8.12 Wywołanie polecenia Przekształć

7. Przejdź do opcji Object (Obiekt) – rysunek 8.12 i wybierz polecenie Transform (Przekształć). 8. Pokaże się okno dialogowe do definicji przekształcenia ścieżki – rysunek 8.13 118 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Rysunek 8.13 Okno polecenia Transform (Przekształć)

Opcje przekształcenia 9. W górnej części okna – rysunek 8.13 (1) – wybieramy Type (Typ). Po prawej stronie rysunku widać dostępne polecenia. W tym przypadku wybierzmy Mirror Through a Plane (Odbicie lustrzane względem płaszczyzny). 10. W zależności od wybranego polecania będą dostępne Transformation Parameters (Parametry przekształcenia) – rysunek 8.13 (2). Tutaj kliknij ikonę Inferred (Szybki wybór) i wskaż dowolną pionowa ściankę z modelu. 11. W grupie Result (Wynik) ustalamy rodzaj zależności ścieżki przekształconej od ścieżki pierwotnej: • Move (Przemieść) – opcja ta przekształca ścieżkę nie pozostawiając ścieżki pierwotnej – rysunek 8.13 (a), • Copy (Kopiuj) – opcja ta przekształca ścieżkę pozostawiając jednocześnie ścieżkę pierwotną, ale jest od niej później niezależna – rysunek 8.13 (b). Zmiany wprowadzone w ścieżce pierwotnej nie mają swojego odzwierciedlenia w ścieżce przekształconej, • Instance (Wystąpienie) – opcja ta przekształca ścieżkę pozostawiając jednocześnie ścieżkę pierwotną, ale jest od niej później zależna – rysunek 8.13 (c). Zmiany wprowadzone w ścieżce pierwotnej mają swoje odzwierciedlenie w ścieżce przekształconej. 12. W naszym przypadku ustaw opcję Copy (Kopiuj). 13. Włącz podgląd ścieżki ikoną Show Result (Pokaz wynik) – rysunek 8.13 (d). 14. Jeśli podgląd jest zgodny z oczekiwaniami, kliknij OK. 15. W oknie Operation Navigator (Nawigator operacji) na samym dole pojawi się kolejna ścieżka z odnośnikiem _COPY. Przeciągnij ją LKM i umieść pomiędzy operacją PRZEKSZTALC, a operacją POSUWY. Jeśli pojawi się komunikat o zmianie kolejności obróbek, kliknij Yes (Tak) – powinieneś uzyskać efekt podobny, jak na rysunku 8.14. 16. Naciśnij klawisz CTRL i zaznacz kursorem obie ścieżki, aby zobaczyć ich równoczesny podgląd na ekranie – rysunek 8.14 (1)

Wskazówka Zwróć uwagę, że w polu Path (Ścieżka), przy skopiowanej operacji pojawiła się fioletowa ikona w kształcie zawiniętej strzałki. Informuje ona o tym, że dana obróbka została przekształcona (lub powstała przez przekształcenie) – rysunek 8.14 (2) www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 119


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Wskazówka Ścieżka PRZEKSZTALC_COPY jest niezależna i możesz ją edytować. Na oknie dialogowym operacji możesz zmienić poszczególne opcje obróbki, na przykład Cut Direction (Kierunek obróbki), Maximu Distance (Odległość maksymalna) itp…

Rysunek 8.14 Widok ścieżki po przekształceniu

Edytor ścieżki

Uwaga: Nie myl polecenia Edit (Edytuj) – rysunek 8.15 (1), z poleceniem o tej samej nazwie Edit (Edytuj) – rysunek 8.15 (2) Polecenie Edit (Edytuj) – rysunek 8.15 (2) – służy do „głębokiej” ingerencji w ścieżkę. Pod tym poleceniem będziesz mieć szereg opcji do wyboru. Najważniejsze z nich to: • Add (Dodaj) – dodaje segment ścieżki –– rysunek 8.15 (a), • Trim (Przytnij) – umożliwia przycięcie ścieżki do określonej płaszczyzny 8.15 (c, 3), • Reverse (Odwróć) – odwraca kierunek określonych segmentów lub całej ścieżki – rysunek 8.15 (d), • Delete (Usuń) – usuwa wskazany segment ścieżki – rysunek 8.15 (b). Wprowadzone zmiany można poddać badaniu pod względem kolizji z modelem części – opcja widoczna na rysunku 8.15 (e) Kontrola posuwów W zależności od potrzeb programista może stosować jeden główny posuw roboczy Cut (Posuw roboczy) i ruchy szybkie G0 (FMAX) lub rozdzielić wszystkie posuwy: dojazdowe, wejść, wyjść itp. na inne wartości. Ustawienia wartości posuwów Wartości posuwów można ustawić automatycznie lub samodzielnie je określać. 1. Edytuj operację POSUWY. 2. Kliknij ikonę Feeds and Speeds (Posuwy i obroty) – rysunek 8.16 (1). 3. Pojawi się okno dialogowe, na którym zobaczysz jedynie wypełnioną domyślną wartość posuwu roboczego Cut (Posuw roboczy) w grupie Feed Rates (Posuwy) – rysunek 8.17 (a). 120 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

4. Jeśli nie widzisz pozostałych wartości posuwów rozwiń belki: Rapid (Szybki) oraz More (Więcej) – rysunek 8.17 (b, c)

Rysunek 8.15 Widok okna do edycji ścieżki

Rysunek 8.16 Opcje okna dialogowego operacji

Poszczególne nazwy posuwów i ich kolejność w tabeli odnosi się do sekwencji ruchów jaka zwykle następuje począwszy od startu do końca operacji (lub przejścia jednego poziomu obróbki przez narzędzie).

Rysunek 8.17 Tabela posuwów i kolorów www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 121


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Podział posuwów Ze względu na charakter kontaktu z materiałem, ruchy (i do nich przypisane posuwy) można podzielić na: • skrawające – mające kontakt z materiałem obrabianym – na ekranie linią ciągłą, • jałowe – nie mające z założenia kontaktu z materiałem – na ekranie linią przerywaną jeśli są realizowane posuwem szybkim G0 lub FMAX. Aby sprawdzić, jaki kolor ścieżki jest standardowo przypisany do danego rodzaju posuwu: • Kliknij ikonę Edit Display (Edytuj wyświetlanie) – rysunek 8.16 (2), • Pojawi się okno dialogowe, na którym w grupie Path (Ścieżka) kliknij ikonę Path Display Color (Kolory wyświetlania ścieżek) – rysunek 8.17 (1). • Pojawi się okno, na którym widać poszczególne kolory przypisane do danego ruchu – rysunek 8.17 (2). Sekwencja ruchów w operacji Patrząc na sekwencję posuwów w tabeli 8.17 (po lewej), w praktyce wygląda to tak: • Cut (Posuw roboczy) – jest to posuw głównego ruchu obróbki – ruch skrawający. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze cyjan. • Output (Wyjście) – jest to posuw ruchu szybkiego domyślnie realizowany przez funkcję G0 lub FMAX – ruch jałowy. Możesz też z rozwijalnego menu wybrać opcję G1 – Feed Mode (G1 – Tryb posuwu) i wpisać interesującą cię wartość np. 8000 – wówczas ten ruch będzie realizowany jako G1 F8000. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze czerwonym. • Approach (Dojazd) – jest to posuw ruchu realizowanego od punktu startu do Engage (Wejścia) – ruch jałowy. W operacjach na stałych poziomach Z (np. Cavity Mill (Frezowanie matrycowe), Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu)) za jego pomocą realizowany jest ruch z jednego poziomu na drugi. Jeśli jego wartość w tabeli wynosi Rapid, wówczas realizowany jest jako ruch szybki G0. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze granatowym. • Engage (Wejście) – jest to posuw ruchu zagłębienia się w materiał – ruch skrawający. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze żółtym. • First Cut (Pierwsza ścieżka) – jest to posuw pierwszych odcinków ścieżki w materiale – ruch skrawający. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze cyjan. • Step Over (Szerokość) – jest to posuw łączący dwie sąsiadujące, równoległe ścieżki – ruch skrawający. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze zielonym. • Traversal (Przejazd) – jest to posuw szybkiego poziomego ruchu – ruch jałowy. Ma zastosowanie jeśli ruch jałowy pomiędzy dwoma ruchami skrawającymi realizowany jest na innym poziomie niż płaszczyzna bezpieczna Clearance (Odległość bezpieczna). Jeśli jego wartość w tabeli wynosi Rapid, wówczas realizowany jest jako ruch szybki G0. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze granatowym. • Retract (Wyjście) – jest to posuw ruchu wyjścia z materiału – ruch skrawający. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze białym. • Departure (Odjazd) – jest to posuw ruchu końcowego, realizowanego od ostatniego Retract (Wyjście) – ruch jałowy. Ścieżki na ekranie są widoczne w kolorze granatowym. 122 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Wyświetlenie wartości posuwów Aby wyświetlić poszczególne wartości posuwów ścieżek widocznych na ekranie: • Kliknij ikonę Edit Display (Edytuj wyświetlanie) – rysunek 8.16 (2), • Pojawi się okno dialogowe na którym w grupie Path (Ścieżka) rozwiń belkę More (Więcej) – rysunek 8.18 (a), • Zaznacz opcję Feed Rates (Posuwy) – wyświetlanie na ścieżce wartości posuwów przy ich zmianie, • Zaznacz opcję Arrows (Strzałki) – wyświetlanie strzałek na zmianie kierunku ścieżki. • Kliknij OK.

Rysunek 8.18 Włączenie dodatkowych opcji wyświetlania

• Na głównym oknie operacji kliknij ikonę Replay (Odtwórz), aby odświeżyć widok ścieżek – rysunek 8.16 (4) Na ekranie na ścieżkach danej operacji pojawią się wartości posuwów – rysunek 8.19 na dole – oraz strzałki kierunku obróbki. Wyświetlane są również wartości posuwów w przypadku stosowania zwolnień w narożach – rysunek 8.19 na górze.

Rysunek 8.19 Widok zmiany posuwu na ścieżce

Analiza ścieżki narzędzia Za pomocą polecenia Analysys Tools (Analiza narzędzi) – rysunek 8.16 (3) – można analizować ścieżkę poziom po poziomie z wyświetlaniem posuwu, regionu obróbki itp. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 123


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Kopiowanie operacji obróbki Zastosowanie Synchronous Technology w NX zaowocowało nie tylko swobodą edycji i przenoszenia operacji modelowania między plikami, ale także kopiowania do innego pliku operacji obróbki. Umożliwia to szybkie przeniesienie jednej, kilku operacji lub całego procesu do pliku z inna geometrią. Razem z ustawieniami operacji przenoszone są również narzędzia. Kopiowanie w ramach jednego pliku Zasady i przebieg procesu: • Aby w pełni kontrolować proces kopiowania najlepiej dokonywać go w Geometry View (Widok geometrii). • Zaznacz kursorem jedną lub więcej operacji (jeśli więcej wówczas wciśnij klawisz CTRL), • Kliknij PKM na operacji(ach) i wybierz opcję Copy (Kopiuj) – rysunek 8.20 (a), • Kliknij PKM na danym WORKPIECE do którego chcesz skopiować operacje i wybierz opcję Paste Inside (Wklej wewnątrz) – rysunek 8.20 (c). • Możesz również kliknąć na inną operację, po której chcesz umieścić kopiowaną operację – po jej zaznaczeniu wybierz opcję Paste (Wklej) – rysunek 8.20 (b).

Rysunek 8.20 Kopiowanie operacji w ramach tego samego pliku

• Skopiowana operacja będzie miała status ścieżki nieaktualnej (czerwony znacznik) i otrzyma indeks _COPY – jak na rysunki 8.20 (d). • W przypadku użycia opcji Paste Inside (Wklej wewnątrz) operacja jest zawsze umieszczana na końcu drzewka. Kursorem możesz przeciągnąć operację do góry (po najechaniu kursorem na inną operację, zostanie ona umieszczona za nią). Kopiowanie operacji do innego pliku Kopiowanie operacji do innego pliku nie różni się zbytnio od przedstawionego wcześniej procesu: Zasady i przebieg procesu: • Otwórz jednoczenie dwa pliki: jeden, z którego chcesz skopiować operację i drugi, do którego operacje zostaną przekopiowane. • Zaznacz kursorem jedną lub więcej operacji w pliku, z którego będą kopiowane. • Kliknij PKM na operacji(ach) i wybierz opcję Copy (Kopiuj) – rysunek 8.20 (a). • Przejdź do drugiego pliku za pomocą ikony Window (Okno) lub Menu/Window/…file_ name… (Menu/Okno/… nazwa_pliku…) – rysunek 8.21. • Kliknij PKM na danym WORKPIECE do którego chcesz skopiować operacje i wybierz opcję Paste Inside (Wklej wewnątrz) – rysunek 8.20 (c). 124 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział VIII • Kontrola ścieżki

Rysunek 8.20 Kopiowanie operacji w ramach innego pliku

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 125


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

Rozdział 9

Obróbka zgrubna resztek i IPW

9

Poznasz tutaj ogólne zasady definicji obróbki zgrubnej resztek. Co to jest IPW IPW (In Process Workpiece) – jest to kształt części obrabianej (a raczej przygotówki) wykrywanej w danej chwili – czyli przed daną operacją – w jej trakcie lub po jej zakończeniu. Odwołanie się do IPW w Cutting Parameters (Parametry obróbki) na karcie Containment (Zakres) – rysunek 9.1, umożliwia generowanie ścieżki w bieżącej operacji tak, że uwzględnia ona poprzednio wykonane już operacje. Dostępne są dwie opcje IPW różniące się algorytmami: • Use Level Based (Na podstawie poziomu) – stosuje się do określenia wejściowego IPW dla definiowanej operacji, w przypadku jeśli poprzednie operacje były typu „na stałym poziomie Z”, czyli: Cavity Mill (Frezowanie matrycowe), Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu), Floor and Wolls (Dno i ścianka boczna) i Planar Mill (Frezowanie płaskie). IPW jako Use Level Based (Na podstawie poziomu) stosuje się do obróbki, w której narzędzie w stosunku do poprzedniej operacji nie zmienia położenia swojej osi – na przykład 3-osiowa obróbka form. • Use 3D (Użyj 3D) – można stosować do określenia wejściowego IPW dla definiowanej operacji w przypadku jeśli poprzednie ścieżki nie były typu „na stałym poziomie Z”. IPW jako Use 3D (Użyj 3D) można stosować do obróbki indeksowanej (wielostronnej) na przykład przy obróbce korpusów.

Wskazówka Operacje, w których chcemy korzystać z IPW, powinny się znajdować w jednej grupie geometrii – WORKPIECE. Uwzględnienie poprzedniej operacji Obróbka z IPW – Model 3D 1. Otwórz plik Resztki_zgrubnie z katalogu …r09\NX_pliki\... 2. Przeprowadź symulację ścieżki za pomocą opcji Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia) umieszczonej na zakładce Home (Strona główna). Zauważ, iż operacja FLOOR_WOLL planuje przygotówkę i nie zostawia już naddatku w osi Z. 126 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

Kolejna operacja CAVITY_MILL ponownie obrabia czoło modelu części, ponieważ przygotówka jest wyższa od modelu części o około 2 mm.

Wskazówka W tym przypadku w operacji CAVITY_MILL wystarczy skorygować Cut Levels (Poziomy obróbki) i obniżyć poziom górny, aby nie powstały ścieżki powyżej modelu części. Zastosujemy tutaj jednak IPW i poznamy inne możliwości kontroli ścieżki. 3. Edytuj operację CAVITY_MILLING i przejdź na okno Cutting Parameters (Parametry obróbki). 4. Przejdź na kartę Containment (Zakres) do grupy Blank (Przygotówka) – rysunek 9.1. 5. Ustaw opcję In Process Workpiece (Objekt IPW) jako Use 3D (Użyj 3D).

Rysunek 9.1 Ustawienie opcji IPW

Wyświetlanie IPW w operacji 6. Kliknij OK i wróć do okna operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe).

Wskazówka Zauważ, iż w przypadku zastosowania opcji IPW jako Use 3D (Użyj 3D), doszły nowe ikony do belki Geometry (Geometria) – rysunek 9.2 (b) i Actions (Akcje) – rysunek 9.2 (c) oraz zniknęła ikona Specify Blank (Określ przygotówkę) – rysunek 9.2 (a). 7. Wygeneruj ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – jak na rysunku 9.2 (d). Zauważ, iż ścieżka już nie występuje na czole części – rysunek 9.3. 8. Kliknij ikonę latarki obok nieaktywnej ikony Specify Previous IPW (Określ poprzedni IPW) – jak na rysunku 9.2 (b). System wyświetli przybliżony kształt przygotówki przed operacją. 9. Odśwież widok klawiszem F5. 10. Kliknij ikonę Display Resulting IPW (Wyświetl wynikowy obiekt IPW) – jak na rysunku 9.2 (c). System wyświetli przybliżony kształt przygotówki po operacji.

Rysunek 9.2 Dodatkowe polecenia po wyborze IPW www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 127


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

Rysunek 9.3 Ścieżka z uwzględnieniem IPW

Wyświetlanie i zapis IPW poza operacją Wygląd IPW można też wyświetlić po dowolnej operacji bez potrzeby wchodzenia do Verify (Weryfikacja). Jest to pomocne do zorientowania się o aktualnym kształcie przygotówki po danej operacji. Metoda ta jest jednak mniej dokładna od wyświetlania IPW w module Verify Tool Path (Wizualizacja ścieżki narzędzia). 11. Kliknij PKM na dowolnej operacji. 12. Wybierz opcję Workpiece/Show 3D (Część obrabiana/Widok 3) – rysunek 9.4 (a). Program wyświetli ścieżki i przybliżony kształt przygotówki (reprezentowanej przez obiekt typu STL) po tej operacji. 13. Odśwież widok klawiszem F5 – kształt ścieżek i przygotówki zniknie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kształt przygotówki można zapisać do pliku zewnętrznego za pomocą opcji Safe As… (Zapisz jako…) widocznej na rysunku – rysunek 9.4 (b).

Rysunek 9.4 Wyświetlanie IPW z poziomu przeglądarki

Obróbka zgrubna resztek Abt zdefiniować obróbkę resztek po poprzednich operacjach można: • Zdefiniować nową operację na przykład Rest Milling (Frezowanie resztek) lub Corner Rough (Obróbka zgrubna naroży). 128 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

• Skopiować istniejącą operację, zmienić narzędzie i dostosowywać pozostałe parametry do obróbki resztek – zobacz kopiowanie operacji w poprzednim rozdziale

Operacja Rest Milling (Frezowanie resztek) – IPW jako Poziomy Do dalszej obróbki resztek materiału zastosujemy operację Rest Milling (Frezowanie resztek), która wykorzystuje IPW z opcją Use Level Based (Na podstawie poziomu) – ostatnią operacją było Cavity Mill (Frezowanie matrycowe). 14. Kliknij znajdującą się na pasku Home (Strona główna) ikonę Create Operation (Utwórz operację) lub Menu/Inster/Operation… (Menu/Wstaw/Operacja...). 15. Jako Type (Typ) wybierz mill_contour i jako Operation Sybtype (Podtyp operacji) – wybierz Rest Milling (Frezowanie resztek). 16. Przypisz operację do następujących grup – jak na rysunku 9.5 (po lewej). • Program (Program) – PROGRAM, • Tool (Narzędzie) – FREZ_10 – jest to frez walcowy o średnicy 10 mm, • Geometry (Geometria) – WORKPIECE – jest to zdefiniowana już geometria, • Method (Metoda) – MILL_ROUGH – jest to metoda obróbki zgrubnej.

Rysunek 9.5 Definicja operacji obróbki resztek

Optymalizacja kolejności obróbki Ze względu na czas obróbki najlepiej aby frez obrobił jeden obszar (naroże) do końca i później przejeżdżał do kolejnego obszaru (naroża)

17. W Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 9.1, na karcie Strategy (Strategia) ustaw opcję Cut Order (Kolejność przejść) na Depth First (Najpierw głębokość) – rysunek 9.5 (po prawej).

Kontrola naddatków Aby obróbka miała optymalny charakter ustaw wartości naddatków, takie same jak w poprzedniej operacji – rysunek 9.6 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 129


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

Rysunek 9.6 Definicja naddatków

18. Generate (Generuj). Zauważ iż ścieżka występuje jedynie w narożach i na dnie litery „X” – rysunek 9.7.

Rysunek 9.7 Obróbka resztek materiału

Wskazówka Ustawienie większych naddatków nie ma często zastosowania – chociaż jest to możliwe. Jeśli jednak ustawisz mniejsze naddatki niż w poprzedniej operacji, uzyskasz wówczas obróbkę resztek materiału połączoną z obróbką półwykańczającą wszystkich ścianek, na których zostanie pozostawiony mniejszy naddatek – rysunek 9.8

Rysunek 9.8 Obróbka resztek ze zmniejszonym naddatkiem 130 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

Optymalizacja wejść i przejazdów Podobne jak w obróbce zgrubnej, system sam rozpoznaje czy ścieżka rozpoczyna się w obszarze zamkniętym czy otwartym i stosuje odpowiedni typ wejść. Zmodyfikujmy wejścia i przejazdy frezu.

Rysunek 9.9 Optymalizacja ruchów pomocniczych

19. Wejdź do Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) – rysunek 9.9 (1) 20. Na karcie Engage (Wejście) – rysunek 9.9 (a), na belce Open Area (Obszar otwarty) – rysunek 9.9 (b) ustaw Engage Type (Typ wejścia) na Arc (Łuk) – rysunek 9.9 (c). 21. Przejdź na kartę Transfer/Rapid (Przeniesienie/Szybkie) – rysunek 9.9 (d) i ustaw opcje optymalizacji przejazdów jak na rysunku 9.9 (2). 22. Generate (Generuj). Kontrola minimalnego materiału i wydłużenie ścieżki Podobnie jak w innych operacjach ścieżkę obróbki resztek można kontrolować na karcie Containment (Zakres) w Cutting Parameters (Parametry obróbki). Istotnym parametrem kontrolującym ścieżkę w przypadku dużych i skomplikowanych części jest Minimum Matrial Removed (Minimum usuniętego materiału) – ma on zastosowanie dla operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe) i Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu). Opcja ta pozwala na określenie obszarów, na których nie musi być generowana ścieżka – rysunek 9.10.

Rysunek 9.10 Kontrola materiału do usunięcia

Inny parametr kontrolujący ścieżkę daje możliwość wydłużenia ścieżki w stosunku do automatycznej odległości bezpiecznej stosownej przez NX CAM. Jest to parametr Overlap Distance (Wydłużenie ścieżki) widoczny na rysunku 9.11. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 131


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

Rysunek 9.11 Wydłużenie ścieżki narzędzia

Operacja Corner Rough (Obróbka zgrubna naroży) Operacja Corner Rough (Obróbka zgrubna naroży)służy do obróbki resztek materiału (naroży) na stałym poziomie Z. Nie musi ona bazować na IPW (chociaż można do niej dodać IPW). Analizuje wówczas jedynie geometrię modelu części i tam gdzie nie zmieściło się podane Reference Tool (Narzędzie odniesienia) – rysunek 9.12 (b) generuje ścieżkę wybranym, mniejszym Tool (Narzędzie) – rysunek 9.12 (a).

Rysunek 9.12 Operacja Corner Rough (Obróbka zgrubna naroży)

Dzięki temu, że operacja ta nie wymaga obecności poprzedniej obróbki – można ją wykonywać na wirtualnym modelu. Należy wówczas zwrócić uwagę na parametry naddatków, które są uwzględniane jedynie od geometrii części, a nie względem poprzedniej operacji.

Wskazówka Przykład takiej obróbki znajdziesz w pliku Corner_Rough.prt. Kąt stromości Dodatkowym parametrem kontrolującym ścieżkę jest Steep Containment (Zakres stromości) z opcją Steep Only (Tylko strome), który pozwala obrabiać ścianki pochylone powyżej określonego 132 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

kąta Angle (Kąt), mierzonego między osią narzędzia, a wektorem normalnym danej ścianki – rysunek 9.12 (c) Tickness by Color (Grubość wg kolorów) Po każdej operacji można przeprowadzić weryfikację ściągania warstw materiału, do której można włączyć moduł Tickness by Color (Grubość wg kolorów), aby zobaczyć, gdzie i jakie wartości naddatków pozostały jeszcze do obróbki. 23. Otwórz plik Grubosc_wg _kolorow z katalogu …r09\NX_pliki\... 24. Przeprowadź symulację Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia) wybierając do niej operację CAVITY_MILL – rysunek 9.13.

Rysunek 9.13 Uruchomienie symulacji obróbki

25. Po pojawieniu się okna przejdź na kartę 3D Dynamic (Dynamiczny 3D) – rysunek 9.14 (a). 26. Ustaw IPW Resolution (Dokładność IPW) na Fine (Wysoka) – rysunek 9.14 (b). 27. Zaznacz opcję Suppress Animation (Ukryj animację) – rysunek 9.14 (d) – pozwoli to na przyspieszenie procesu zdejmowania warstw materiału. 28. Kliknij klawisz Forward to Next Operation (Przewiń do następnej operacji) – rysunek 9.14 (e). 29. Po wykonaniu weryfikacji naciśnij klawisz Show Tickness by Color (Widok grubości wg kolorów) – rysunek 9.14 (c).

Rysunek 9.14 Opcje weryfikacji ścieżki www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 133


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

30. Pojawi się kolorowa mapa naddatków wraz ze skalą kolorów – rysunek 9.15

Rysunek 9.15 Opcje weryfikacji ścieżki – mapa naddatków i skala kolorów

31. Jednocześnie pojawi się okno Tickness by Color (Grubość wg kolorów), które umożliwia kliknięcie na dany punkt powierzchni IPW i odczytanie wartości pozostawionego naddatku – rysunek 9.16

Rysunek 9.16 Odczyt naddatku przez wskazanie punktu

Przekroje Tickness by Color (Grubość wg kolorów) Standardowe przekroje modeli części i złożeń działają też w module Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia). 32. Na zakładce View (Widok) kliknij ikonę Clip Selectiom (Odetnij przekrój) – rysunek 9.17 (1), następnie Edit Selection (Edytuj przekrój) – rysunek 9.17 (2). 33. Pojawi się okno dialogowe – rysunek 9.17 (3), na którym zaznacz opcje: • Na belce Selection Plane (Płaszczyzna przekroju) – kliknij ikonę płaszczyzny prostopadłej do osi X lub Y – rysunek 9.17 (a), 134 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

• Na belce Selection Curve Settings (Ustawienia krzywych przekroju) – zaznacz opcje Show Selection Curves Preview (Pokaż podgląd krzywych przekroju) oraz Display Curves while Dragging (Wyświetl krzywe podczas przeciągania) – rysunek 9.17 (b). 34. Przeciągnij widok LKM za oś prostopadłą do przekroju – rysunek 9.17 (4) – krzywe przekroju będą się zmieniać dynamicznie.

Wskazówka Na ekranie są widocznie jednocześnie dwa przekroje – jeden reprezentuje przekrój modelu części, a drugi IPW.

Rysunek 9.17 Definicja przekroju

Tickness by Color (Grubość wg kolorów) w operacji Tickness by Color (Grubość wg kolorów) można też wyświetlić po dowolnej operacji bez potrzeby uruchamiania opcji Verify (Weryfikuj). Jest to szybka metoda orientacji w wielkości pozostałości materiału ale jest jednak mniej dokładna od wyświetlania Tickness by Color (Grubość wg kolorów) w samym module Verify Tool Path (Weryfikuj ścieżkę narzędzia). 35. Kliknij PKM na dowolnej operacji. 36. Wybierz opcję Workpiece/Show Tickness by Color (Część obrabiana/Widok grubości wg kolorów) – rysunek 9.18. Program wyświetli przybliżony kształt przygotówki po tej operacji wraz z mapą naddatków. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 135


Rozdział IX • Obróbka zgrubna resztek...

Rysunek 9.18 Uruchomienie Tickness by Color (Grubość wg kolorów) w operacji

136 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

10

Rozdział 10

Zlevel Profile – obróbka wykańczająca

W tym rozdziale poznasz podstawowe zasady definicji obróbki wykańczającej przy pomocy operacji Zlevel Profile.

Wskazówka Taki rodzaj obróbki, jak Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu), potocznie nazywany jest przez technologów-programistów „Profilowaniem”. Definicja ścieżki 1. Otwórz plik Profilowanie.prt z katalogu …r10\NX_pliki... 2. Kliknij ikonę Create Operation (Utwórz operacje) znajdującą się na karcie Home (Storna główna) lub w Menu/Insert/Operation… (Menu/Wstaw/Operacja…). 3. Jako Type (Typ) ustaw mill_contour – rysunek 10.1 4. Jako Operation Subtype (Podtyp operacji) – wybierz Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu).

Rysunek 10.1 Okno Create Operation (Utwórz operacje) www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 137


Rozdział X • Zlevel Profile...

5. Przypisz operację do następujących grup – jak na rysunku 10.1: • Program (Program) – PROGRAM, • Tool (Narzędzie) – FREZ_4 – jest to frez walcowy o średnicy 4 mm, • Geometry (Geometria) – WORKPIECE – jest to już zdefiniowana geometria, • Mathod (Metoda) – MILL_FINISH – jest to metoda obróbki wykańczającej. 6. Pojawi się okno operacji Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu). Generowanie ścieżki standardowej 7. Nie zwracaj na razie uwagi na pozostałe parametry tylko wygeneruj ścieżkę ikoną Generate (Generuj) – jak na rysunku 10.2 (a). Ścieżka narzędzia powstawała na całym modelu części.

Rysunek 10.2 Widok wygenerowanej ścieżki narzędzia

Załóżmy teraz iż chcemy ograniczyć ścieżkę do wnętrza elementu.

Wskazówka Jeśli chcesz teraz ograniczyć ścieżkę do wnętrza elementu, możesz skorzystać już ze znanej opcji ograniczenia ścieżki Trim by – Silhouette (Przytnij na – Obrys) w Cutting Parameters (Parametry obróbki) na karcie Containment (Zakres) lub Specify Trim Boundaries (Określ granice przycięcia) w grupie Geometry (Geometria) na oknie głównym. Aby przejść jednak do poznania kolejnych funkcjonalności NX CAM, zastosujemy tutaj inną metodę – wybór ścianek do obróbki poprzez ich bezpośrednie wskazanie.

Wybór ścianek do obróbki To jedna z najważniejszych funkcjonalności NX. Przypomnę krótko zasady z rozdziału 3: • Definicja modelu części odbywa się w środowisku WORKPIECE i model części jest cały czas widoczny dla ścieżki narzędzia • Na zdefiniowanym modelu części możesz później w operacji wskazywać wybrane tylko ścianki (inaczej powierzchnie, lica…) do obróbki. Ścieżka narzędzia będzie generowana wtedy tylko na tych wskazanych powierzchniach modelu tak, aby nie uszkodzić pozostałych 138 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

Wskazówka Przed przystąpieniem do tego ćwiczenia ukryj wszystkie pozostałe komponenty złożenia poza modelem części (na przykład przygotówki i uchwyty). Ukrycie komponentów ułatwi wskazywanie poierzchni do obróbki oraz wybór wszystkich widocznych w oknie ścianek. Wszystkie komponenty złożenia jakie uwzględniono podczas definicji WORKPIECE (przygotówka, uchwyty) będą nadal brane pod uwagę podczas generowania ścieżki – nie będą jedynie widoczne. Wybór wszystkich ścianek 8. Edytuj operację ZLEVEL_PROFILE i kliknij ikonę Specify Cut Area (Określ obszar obróbki) w grupie Geometry (Geometria) – rysunek 10.3 (a). 9. Gdy pojawi się okno dialogowe, wciśnij na klawiaturze CTRL+F (widok całego detalu zostanie dopasowany do okna grafiki). 10. Następnie wciśnij na klawiaturze CTRL+A (NX wybierze wszystkie widoczne ścianki w oknie grafiki i podświetli je na pomarańczowo). 11. Zostanie też dodany nowy zestaw powierzchni w polu List (Lista) – rysunek10.3 (1). Za pomocą ikon widocznych na rysunku 10.3 (c, d) możesz też dodawać i usuwać kolejne zestawy.

Wskazówka Dodawanie nowych zestawów powierzchni nie tylko pomaga porządkować proces obróbki, ale też umożliwia przypisanie poszczególnym grupom odrębnych parametrów. W tym celu należy zaznaczyć wybrany zestaw w polu List (Lista) i po rozwinięciu belki Custom Data (Dane niestandardowe) aktywować odpowiednią opcje – rysunek 10.3 (b).

Rysunek 10.3 Definicja ścianek do obróbki

12. Generate (Generuj) – ścieżka ponownie powstanie na całym modelu części. Odznaczanie ścianek 13. Ponownie edytuj operację ZLEVEL_PROFILE i kliknij ikonę Specify Cut Area (Określ obszar obróbki) w grupie Geometry (Geometria) – rysunek 10.3 (a). Pojawi się okno dialogowe.

Wskazówka Jeśli masz więcej niż jedną grupę powierzchni, musisz zaznaczyć w polu List (Lista) tą, na której znajdują się interesujące Cię ścianki. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 139


Rozdział X • Zlevel Profile...

Wskazówka Wykorzystamy tutaj możliwość odznaczania ścianek z pomocą klawisza SHIFT. 14. Wciśnij klawisz SHIFT i kliknij kolejno lu części – jak na rysunku 10.4.

LKM na wszystkich zewnętrznych ściankach mode-

Rysunek 10.4 Wyłączenie (odznaczenie) ścianek z obróbki

15. Generate (Generuj) – ścieżka powstanie tylko we wnętrzu części.

Rysunek 10.5 Ścieżka narzędzia we wnętrzu części

Wybór określonych ścianek oknem 16. Ponownie edytuj operację ZLEVEL_PROFILE i kliknij ikonę Specify Cut Area (Określ obszar obróbki) w grupie Geometry (Geometria) – rysunek 10.3 (a). Pojawi się okno dialogowe. 17. Usuń wszystkie zestawy powierzchni za pomocą ikony jak na rysunku 10.6 (a) 18. Ustaw Orientation (Orientacja) na Top (Góra) – możesz to zrobić wciskając Ctrl + Alt + T, klikając odpowiednią ikonę na zakładce View (Widok) lub na pasku filtrów – rysunek 10.6 (2)

Wskazówka Wykorzystamy tutaj możliwość zaznaczenia ścianek oknem, które jest domyślnym wyborem (zamiennie z lasso). Sposób wyboru elementów oknem można określić na paku filtrów – rysunek 10.6 (1). Domyślnie cały element musi się znaleźć w obrębie okna, aby został wybrany w danym poleceniu. 19. Kliknij LKM poza jednym z naroży kieszeni i nie puszczając klawisza przeciąg okno do drugiego narożnika – jak na rysunku 10.6 (3). Na pomarańczowo podświetlą się wybrane ścianki do obróbki. 20. Kliknij OK. 140 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

Wskazówka Jeśli będąc w poleceniu wyboru podczas zaznaczania wybraliśmy przypadkowo za dużo ścianek – można teraz wcisnąć klawisz SHIFT i je odznaczyć. Jeśli podczas zaznaczania wybraliśmy zbyt mało ścianek – można teraz kontynuować wskazywanie przez kliknięcie pominiętych ścianek kursorem.

Rysunek 10.6 Wybór ścianek oknem

21. Ponownie Generate (Generuj) – ścieżka powstanie tylko we wnętrzu wskazanej kieszeni. Wybór określonych ścianek kursorem 22. Ponownie edytuj operację ZLEVEL_PROFILE i kliknij ikonę Specify Cut Area (Określ obszar obróbki). 23. Usuń wszystkie zestawy powierzchni za pomocą ikony jak na rysunku 10.6 (a)

Wskazówka Wykorzystamy tutaj możliwość zaznaczenia ścianek pojedynczym kliknięciem kursora myszy. 24. Kliknij dowolne wybrane ścianki – na przykład te w kolorze zielonym, jak na rysunku 10.7. 25. Generate (Generuj) – ścieżka ponownie powstanie tylko na wskazanych ściankach.

Wskazówka Ścieżki powstaną tylko na wskazanych ściankach, ale nie uszkadzają pozostałych powierzchni ponieważ brany jest pod uwagę model części zdefiniowany w WORKPIECE.

Rysunek 10.7 Wybór ścianek pojedynczym wskazaniem myszy www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 141


Rozdział X • Zlevel Profile...

Kontrola ścieżki Oprócz wskazywania konkretnych ścianek do obróbki ścieżkę można kontrolować innymi parametrami. Merge Distance (Odległość łączenia) Parametr Merge Distance (Odległość łączenia) określa do jakiej odległości miedzy sąsiadującymi obszarami obróbki narzędzie nie będzie wyjeżdżać do góry ale przejedzie ruchem roboczym na tym samym poziomie, łącząc ścieżki razem. 26. Edytuj ścieżkę i ustaw wartość Merge Distance (Odległość łączenia) jak na rysunku 10.8.

Rysunek 10.8 Kontrola łączenia ścieżek

27. Ponownie Generate (Generuj) – dolne poziomy ścieżki zostaną połączone.

Minimum Cut Length (Minimalna długość kroku) Parametr Minimum Cut Length (Minimalna długość kroku) znajduje się pod poprzednio omawianym parametrem – Merge Distance (Odległość łączenia). Kontroluje ścieżkę pod względem jej długości. Jeśli potencjalny ciąg ścieżki w danym regionie obróbki będzie mniejszy od zadanego parametru, wówczas nie zostanie ona wygenerowana. Na bardzo skomplikowanych modelach części unika się wtedy wielu niepotrzebnych ruchów, które niemal nie ściągają warstwy materiału – na przykład przy obróbce resztek tą operacją.

Definicja punktu startu ścieżki Punkt startu obróbki jest przyjmowany przez program automatycznie ale można go edytować. 28. Ponownie edytuj operację ZLEVEL_PROFILE, zdefiniuj obszar obróbki w całej kieszeni i wygeneruj nową ścieżkę. Wejścia ścieżki znajdują się na środku jednej z krawędzi ponieważ takie są ustawienia domyślne. 29. W głównym oknie kliknij ikonę Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) – rysunek 10.9 (1). 30. Przejdź na kartę Start/Drill Points (Punkty startu) – rysunek 10.9 (a). 31. W grupie Region Start Points (Punkty początkowe regionu) – rysunek 10.9 (c) – kliknij ikonę Inferred Point (Punkt szybkiego wskazania) – rysunek 10.9 (d). 142 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

Rysunek 10.9 Kontrola punktów startu

32. Wskaż dowolny inny punkt środka na innej krawędzi – rysunek 10.9 (2).

Wskazówka Jeśli nie możesz wybrać punktów zwróć uwagę, czy pasek filtrów ma aktywną opcję Entire Assembly (Całe złożenie). 33. Ponownie Generate (Generuj) – wejścia zostaną przeniesione z domyślnego punktu – rysunek 10.10 (po lewej) do zdefiniowanego „ręcznie” – rysunek 10.10 (po prawej).

Wskazówka Można zdefiniować kilka Region Start Points (Punkty początkowe regionu), które będą używane do poszczególnych obszarów części – służy do tego ikona Add New Set (Dodaj nowy zestaw), która znajduje się pod ikoną Inferred Point (Punkt szybkiego wskazania).

Rysunek 10.10 Przeniesienie punktu startu

Overlap Distance (Wydłużenie ścieżki) W przypadku obróbki obszarów zamkniętych można wydłużyć ścieżkę, czyli przesunąć punkt wyjścia o zadaną wartość. Służy do tego opcja Overlap Distance (Wydłużenie ścieżki) widoczna na rysunku 10.9 (b). Ścieżka zostanie wydłużona o zadeklarowaną wartość, jak na rysunku 10.11. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 143


Rozdział X • Zlevel Profile...

Rysunek 10.11 Overlap Distance (Wydłużenie ścieżki)

Domyślne punkty startu Ścieżka narzędzia standardowo rozpoczyna się w Default Region Start (Domyślny początek regionu) ustawionym na Mid Point (Punkt środka) – rysunek 10.12. Druga opcja to Corner (Naroże), którą raczej nie stosuje się do kieszeni, ale do ścieżek zewnętrznych.

Rysunek 10.12 Definicja domyślnych punktów startu

Optymalizacja przejazdów W operacji Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu) stosuje się podobne zasady optymalizacji przejazdów jak w operacji Cavity Mill (Frezowanie matrycowe). Tym razem zastosujemy optymalizację Direct/Previous Plane backup (Kopia zapasowa bezpośredniej/poprzedniej płaszczyzny) – jak na rysunku 10.13.

Rysunek 10.13 Definicja przejazdów

Standardowo ścieżka jest generowana jak na rysunku 10.14. 144 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

Rysunek 10.14 Ścieżka przed optymalizacją

Po optymalizacji przejazdy są generowane wyżej o wartość Safe Clearance Distance (Odległość bezpieczna) nad danym punktem modelu części – rysunkek 10.15.

Rysunek 10.15 Ścieżka po optymalizacji

Profilowanie otworu Jeśli obrabiamy operacją Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu) geometrię typu otwór, a średnica frezu jest niewiele mniejsza od średnicy otworu można zastosować różne rozwiązania w zależności od możliwości narzędzia: • Nie wiercić wstępnie otworu tylko wymusić odpowiednie zagłębienie frezu • Wywiercić otwór wstępny większy/mniejszy od średnicy frezu i zastosować odpowiedni wjazd Wejście po spirali Jeśli narzędzie ma ostrza czołowe możemy wymusić wejścia po spirali w materiał. 34. Otwórz plik Otwor_profilowanie.prt z katalogu …r10\NX_pliki... 35. Edytuj operację ZLEVEL_PROFILE_SPIRALA_WEJSCIE. 36. Przejdź do Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) na karcie Engage (Wejście) – jak na rysunku 10.16

Rysunek 10.16 Parametry wejść www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 145


Rozdział X • Zlevel Profile...

Standardowo ruchy wejścia w Open Area (Obszar otwarty) są ustawione na Linear (Liniowe) lub Arc (Łuk). Tutaj ustawiono opcje Some as Closed Area (Jak obszar zamknięty). W Closed Area (Zamknięty obszar) wybrano wejście Helical (Spirala). W ten sposób wymuszono zagłębianie się narzędzia po spirali – ścieżka wygląda tak jak na rysunku 10.17. Jeśli parametr Minimum Clearance (Min. odległość bezp.) wynosi 0, wówczas spirala wchodzi bezpośrednio w ścieżkę.

Rysunek 10.17 Wejście po spirali

Ścieżka spiralna Kształt ścieżki spiralnej można łatwo uzyskać zmieniając dwa parametry (zobacz operacja ZLEVEL_PROFILE_SPIRALA_CALA): • Maximum Distance (Odległość maksymalna) – większa lub równa wysokości otworu. Parametr znajduje się na głównym oknie dialogowym operacji – rysunek 10.18. • Diameter (Średnica) – równa średnicy otworu pomniejszonej o promień narzędzia lub wpisanie większej wartości – program sam dostosuje średnicę spirali aby była ona bezkolizyjna z modelem części. Parametr znajduje się w Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) na karcie Engage (Wejście) – rysunek 10.18.

Rysunek 10.18 Ścieżka spiralna 146 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

Warto też zwrócić uwagę na wyjazd po zakończeniu obróbki i odpowiednio go skonfigurować aby frez nie dotykał ścianki podczas odskoku. Tutaj zastosowano parametry jak na rysunku 10.19.

Rysunek 10.19 Definicja wyjazdu

Wskazówka Przy bardziej skomplikowanych kształtach do generowania ścieżki spiralnej korzysta się z operacji Streamline (Linia opływowa) – zobacz rozdział 13. O frezowaniu otworów/gwintów możesz natomiast przeczytać w rozdziale 14. Wejście w środku otworu Jeśli chcemy wymusić wejście dokładnie w konkretnym punkcie (w tym przypadku na środku otworu) wówczas należy jako Engage Type (Typ wejścia), na belce Open Area (Obszar otwarty) wskazać Point (Punkt) – rysunek 10.20. Zobacz ustawienia w operacji ZLEVEL_PROFILE_SPIRALA_SRODEK.

Wskazówka Jeśli Radius (Promień) ustawiasz na wartość 0, wówczas wejście i wyjście będzie się odbywało po tej samej ścieżce.

Rysunek 10.20 Definicja wejścia www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 147


Rozdział X • Zlevel Profile...

Kod NC a ruch spiralny W zależności od konfiguracji sterowania maszyny kod NC z ruchu spiralnego może być generowany jako zbiór odcinków lub w formie interpolacji spiralnej (heliakalnej). Sama spirala może być zapisana w jednym bloku, każdy zwój może mieć swój blok itp. Konfiguruje się to w postprocesorze przy pomocy Custom Command o nazwe pb_cmd_helix.tcl. Plik ten znajduje się w katalogu x:\...\NX 10.0\POSTBUILD\pblib\custom_command…

Rysunek 10.21 Przykład interpolacji spirali

Korekcja promienia frezu W przypadku obróbki plików bryłowych (powierzchniowych) można wygenerować kod NC z wywołaniem korekcji promienia frezu. W przypadku kodów ISO są to G-kody z rodziny G41/ G42/G40, a w przypadku sterowań HEIDENHAIN są to funkcje RL/RR/R0. Funkcje kontrolujące korekcję znajdują się w Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze), na karcie More (Więcej) – rysunek 10.22.

Rysunek 10.22 Opcje korekcji

Po wybraniu opcji Cutcom Location (Położenie korekcji promieni) – Final Finish Pass (Ostatnia ścieżka wykańczająca) i przegenerowaniu operacji, na ścieżkach w miejscu występowania korekcji pojawi się kółko (włączenie korekcji) i krzyżyk (zakończenie korekcji) jak na rysunku 10.23. Niektóre sterownia wymagają kontroli ścieżek, na których jest stosowana korekcja poprzez parametr Minimum Move (Ruch minimalny) i Minimum Angle (Kąt minimalny). Parametr Output Contact/Tracking Data (Dane wyjściowe punktu kontaktu/śledzenia) umożliwia dodatkowe odsunięcie narzędzia o wartość zdefiniowaną w tabeli narzędzi maszyny (w przypadku odznaczenie tej opcji ścieżka jest przeliczana dla średnicy narzędzia zdefiniowanej w tabeli narzędzi maszyny jako 0).

Wskazówka Wszystkie opcje korekcji muszą być ujęte w postprocesorze generującym kod NC. 148 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

Rysunek 10.23 Znaczniki korekcji

Przykład wygenerowanego kodu z korekcją przedstawia rysunek 10.24.

Rysunek 10.24 Program z korekcją narzędzia

Dodatkowy dojazd Jeśli sterowanie wymaga włączenia korekcji (dodatkowego ruchu wejścia i wyjścia) w środku łuku wówczas należy do standardowego wejścia po łuku dodać opcję Start at Arc Center (Start w środku łuku) – jak na rysunku 10.25.

Rysunek 10.25 Włączenie dodatkowego ruchu wejścia

Obróbka elektrody W przypadku obróbki elektrod jeśli chcemy zminimalizować brak kontraktu frezu z materiałem i zmniejszyć ilość wyjazdów należy ustawić odpowiednie opcje w Cutting Parameters (Parametry obróbki). www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 149


Rozdział X • Zlevel Profile...

37. Otwórz plik Elektroda_Profil.prt z katalogu …r10\NX_pliki... 38. Edytuj operację ZLEVEL_PROFILE, w której łączenia ścieżki między poziomami wyglądają jak na rysunku 10.27 (po lewej). Edycja łączeń poziomów 39. Kliknij ikonę Cutting Parameters (Parametry obróbki). 40. Przejdź na kartę Connections (Pączenia) – rysunek 10.26

Rysunek 10.26 Ustawienia przejścia po rampie

41. Ustaw przejście Level to Level (Z poziomu na poziom) na Ramp on Part (Wznoszenie po części) – jak na rysunku 10.26. 42. Kliknij OK i ponownie wygeneruj ścieżkę – powinna wyglądać jak na rysunku 10.27 (po prawej).

Rysunek 10.27 Ścieżka standardowa i z przejściem po rampie

Obróbka fazki Jeśli fazka ma stałe położenie w osi Z można ją obrabiać za pomocą operacji Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu). W innym przypadku zaleca się stosować operację Solid Profile 3D (Profil bryły 3D), która była omówiona w rozdziale 5. Do obróbki można zastosować frez kulisty lub jak w tym przypadku frez stożkowy o kącie bocznym odpowiadającym kątowi fazowania. Ustawienia ścieżki 43. Otwórz Fazki.prt z katalogu …r10\NX_pliki... 44. Edytuj operację ZLEVEL_PROFILE_FAZKA, w której jest już zdefiniowana operacja obróbki fazki. 150 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział X • Zlevel Profile...

45. Jako Specify Cut Area (Określ obszar obróbki) – rysunek 10.28 (a) zostały wskazane ścianki fazki. 46. Jako narzędzie został tu użyty FAZOWNIK (frez stożkowy) o kącie bocznym 45° – rysunek 10.28 (b). 47. Wysokość fazki wynosi 1mm, natomiast parametr Maximum Distance (Odległość maksymalna) wynosi 0,25 mm – rysunek 10.28 (c).

Rysunek 10.28 Ścieżka obróbki fazki

Obróbka jednym przejściem Jeśli chcesz obrobić fazkę jednym przejściem wówczas ustaw Maximum Distance (Odległość maksymalna) – rysunek 10.28 (c ) na co najmniej wysokość fazki – w tym przypadku 1 mm i ponownie wygeneruj ścieżkę.

Rysunek 10.29 Jedna ścieżka obróbki fazki

Obniżenie poziomu ścieżki Standardowo ostatnia ścieżka (niezależnie od tego czy jest ich klika czy tyko jedna) przebiega na poziomie dolnej krawędzi fazki. Jeśli chcesz obniżyć poziom obróbki: www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 151


Rozdział X • Zlevel Profile...

Rysunek 10.30 Obniżenie poziomu obróbki

• Kliknij ikonę Cut Levels (Poziomy obróbki) – rysunek 10.28 (d). • Pojawi się okno dialogowe, na którym zmień Range Depth (Głębokość zakresu) – rysunek 10.30 (a) wpisując wartość na której ma się pojawić ostatnia ścieżka frezu – wartość ta jest liczona od górnej krawędzi fazki • Wróć do głównego okna operacji klawiszem OK i jeśli fazka ma być obrobiona jednym przejściem ponownie, ustaw wartość Maximum Distance (Odległość maksymalna) – rysunek 10.28 (c) na co najmniej taką samą, jak Range Depth (Głębokość zakresu). • W przypadku frezów stożkowych, aby ścieżka mogła zostać utworzona poniżej dolnej krawędzi ścianki, należy jeszcze w Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 10.28 (e) na karcie Strategy (Strategia) zaznaczyć opcję Roll Tool Over Edges (Obtaczaj narzędzie po krawędziach) – rysunek 10.30 (b) . • Ponownie wygeneruj ścieżkę – powinna zostać obniżona jak na rysunku 10.31.

Rysunek 10.31 Obniżona ścieżka obróbki fazki

Na tym przykładzie zakończymy omówienie podstawowych możliwości operacji Zlevel Profile (Obróbka warstwicowa profilu). Więcej o zastosowaniu tej operacji dowiesz się jeszcze w rozdziale 12. na przykładzie obróbki oprzyrządowania. 152 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

18

Rozdział 18

Definicja narzędzi

W tym rozdziale poznasz podstawowe zasady definicji narzędzi i inne zagadnienia związane z tym tematem. Teamcenter i baza narzędzi System NX dostarcza szeregu narzędzi, służących do zarządzania informacjami dotyczącymi produktów i procesów technologicznych. Platforma Teamcenter Manufacturing jest potężnym i unikalnym rozwiązaniem.. Wykorzystując tą technologię, mamy możliwość bezpośredniego dostępu do bibliotek m.in. narzędzi. W bazie znajduje się ponad 30 tys. różnego typu narzędzi takich producentów, jak np. Sandvik, Kennametal, Walter.

Rysunek 18.1 Baza narzędzi w Teamcenter www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 317


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Baza Teamcenter wymaga dodatkowej instalacji i konfiguracji, czego jeśli chodzi o podstawy modułu CAM nie obejmuje zakres tej książki. Zajmiemy się własnym tworzeniem narzędzi, bez korzystania z zewnętrznych baz. Definicja narzędzi do frezowania W zależności od typu obróbki dostępne są różne typy frezów. Omówmy najczęstsze przypadki definicji tego typu narzędzi. Podstawowe typy frezów, z których korzysta się najczęściej to: • frez walcowy – rysunek 18.2 (c), • frez fazujący – rysunek 18.2 (d), • frez kulisty – rysunek 18.2 (e), • frez sferyczny – rysunek 18.2 (f), • frez T-owy – rysunek 18.2 (g), • frez baryłkowy – rysunek 18.2 (h), • frez do gwintów – rysunek 18.2 (i). Definicja narzędzia w operacji Narzędzia można definiować bezpośrednio w okienku operacji lub wcześniej, niezależnie od operacji. Zacznijmy od tego pierwszego przypadku. Po wybraniu dowolnej operacji pod grupą Geometry (Geometria) znajduje się grupa Tool (Narzędzie) – rysunek 18.2 (1) oraz Tool Axis (Oś narzędzia) – rysunek 18.2 (2).

Rysunek 18.2 Wybór typu narzędzia do definicji

Po kliknięciu ikony Create New (Utwórz nowe) – rysunek 18.2 (a) – przechodzimy do kolejnego kroku definicji narzędzia – rysunek 18.2 (po prawej). Po wyborze lub definicji określonego narzędzia uaktywnia się ikona Edit/Display (Edytuj/ Wyświetl) – rysunek 18.2 (b). Definicja geometrii części skrawającej • Na karcie Tool (Narzędzie) – rysunek 18.3 (1) – w polu Dimensions (Wymiary) – rysunek 18.3 (b) definiuje się geometrię narzędzia wg załączonej Legend (Legenda) – rysunek 18.3 (a). 318 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Rysunek 18.3 Definicja geometrii frezu

• Parametr Flutes (Ilość ostrzy) w grupie Dimensions (Wymiary) jest istotny do przeliczania posuwu na ostrze (fz), na posuw minutowy (Vf) i odwrotnie.

Wskazówka Jeśli opcja Preview (Podgląd) – rysunek 18.3 (g) – jest aktywa, to od razu po przejściu do definicji narzędzia w układzie współrzędnych WCS pokaże się jego widok z domyślnymi parametrami geometrycznymi – rysunek 18.3 (3). Położenie narzędzia można dynamicznie zmieniać w trakcie definicji narzędzia, przenosząc je do określonych punktów charakterystycznych na modelu części. Umożliwia to wstępną oceną długości (czy średnicy) narzędzia do obróbki danego elementu. • W grupie Description (Opis) – rysunek 18.3 (c) – definiujemy ogólny opis narzędzia, który może być przeniesiony zarówno do biblioteki narzędzia, jak też do pliku NC. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 319


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

• W grupie Numbers (Numery) – rysunek 18.3 (d) – definiujemy wartości numeru narzędzia i korektorów, które są przenoszone później do kodu NC, na przykład w formie wartości liter adresowych T01, H02 i D03. Na podobnej zasadzie można zdefiniować trzonek narzędzia. W tym celu trzeba na zakładce Shank (Trzonek) – rysunek 18.3 (2) uaktywnić opcję Define Shank (Definiuj trzonek) – rysunek 18.3 (h). Eksport narzędzia do biblioteki Jeśli chcesz eksportować zaprojektowane narzędzie do biblioteki, wówczas: • Kliknij ikonę Export Tool to Library (Eksportuj narzędzie do biblioteki) – rysunek 18.3 (f) – znajdującą się w grupie Library (Biblioteka) – rysunek 18.3 (e). • Pojawi się okno dialogowe, na którym możesz przypisać frez do określonej klasy narzędzi – rysunek 18.4

Rysunek 18.4 Określenie klasy narzędzia

Biblioteka narzędzi Położenie pliku biblioteki Biblioteka narzędzi w NX CAM ma format pliku ASCII. Jest to plik o nazwie tool_database.dat i w przypadku narzędzi metrycznych znajduje się w folderze...Siemens\NX 10.0\MACH\resource\ library\tool\metric. Biblioteka na serwerze Jeśli chcesz umieścić bibliotekę na serwerze, wówczas należy ustawić odpowiednie Zmienne środowiskowe w Panel sterowania/System/Zaawansowane ustawienia systemu/Zawansowane na każdym komputerze, na którym jest zainstalowany NX CAM. Na serwerze najlepiej umieścić cały katalog library (...Siemens\NX 10.0\MACH\resource\…), a więc wszelkiego rodzaju biblioteki obrabiarek, narzędzi, parametrów obróbki. Podobnie można zrobić z postprocesorami. Umożliwia to wspólne korzystanie i rozbudowywanie bazy przez wielu użytkowników. Poszczególne zmienne można znaleźć w pliku log po uruchomieniu NX – szybki podgląd poszczególnych zmiennych i ich wartości można uzyskać na zakładce File/Help/Log File (Plik/Pomoc/Plik dziennika). Pobranie narzędzia z biblioteki Jeśli chcesz pobrać narzędzie z biblioteki, wówczas kliknij ikonę Retrive Tools from Library (Pobierz narzędzia z biblioteki) – rysunek 18.2 (4). • Pojawi się okno dialogowe, jak na rysunku 18.5. • Poszczególne klasy to: Milling (Frezowanie) – frezy – rysunek 18.5 (a), Drilling (Wiercenie) – narzędzia do obróbki otworów – rysunek 18.5 (b), Turning (Toczenie) – noże tokarskie – rysunek 18.5 (c), Solid (Bryła) – specjalne narzędzia bryłowe i sondy – rysunek 18.5 (d), Wire EDM (Druty EDM) – druty do cięcia na elektrodrążarkach drutowych – rysunek 18.5 (e), Laser (Laser) – lasery – rysunek 18.5 (f). 320 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Rysunek 18.5 Wybór klasy narzędzia

• Wybierz określoną klasę narzędzia i kliknij OK. • Pojawi się okno dialogowe, na którym możesz określi kryteria przeszukiwania bazy narzędziowej – jak na rysunku 18.6 (po lewej). • Po jej wypełnieniu lub pozostawieniu pustych pól, kliknij OK. • Pojawi się okno dialogowe z wynikiem wyszukiwania, jak na rysunku 18.6 (po prawej).

Rysunek 18.6 Kryteria przeszukania bazy narzędziowej www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 321


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Wskazówka Zauważ, iż parametr Description (Opis) z rysunku 18.3 (c) został przeniesiony do biblioteki w pole Description (Opis), zaś parametr Library Reference (Oznaczenie w bibliotece) – rysunek 18.3 (e) – został przypisany do kolumny Libref (Odniesienie biblioteki). • Wybierz odpowiednie narzędzie: • Ikoną Display (Wyświetl) – rysunek 18.6 (1) możesz uzyskać podgląd narzędzia, który wyświetli się w układzie współrzędnych WCS. • Kliknij OK, aby wybrać narzędzie do obróbki. Definicja narzędzia poza operacją Aby zdefiniować narzędzia poza operacją przed definicją samej obróbki lub aby uzupełnić bazę narzędzi, można skorzystać z ikony Create Tool (Utwórz narzędzie) dostępnej na zakładce Home (Strona główna) – rysunek 18.7.

Rysunek 18.7. Ikona Create Tool (Utwórz narzędzie)

W tym przypadku na oknie dialogowym pojawi się więcej niestandardowych opcji do definicji narzędzi – jak na rysunku 18.8.

Rysunek 18.8 Okno wyboru Create Tool (Utwórz narzędzie)

Definicja narzędzia kształtowego • Wybierz jako Type (Typ) opcję mill_planar – rysunek 18.8 (1). • Następnie kliknij ikonę frezu kształtowego widoczną na rysunku 18.8 (a). • W polu Segments (Segmenty) definiuje się kolejne odcinki frezu kształtowego. By dodać nowy segment, należy kliknąć ikonę Add New Set (Dodaj nowy zestaw) – rysunek 18.9 (2). • Podgląd wpisanych parametrów frezu kształtowego jest natychmiast widoczny w WCS. • Tak jak w poprzednim przypadku opcje parametrów są opisane w polu Legend (Legenda) – rysunek 18.9 (1). • Tracking Points (Punkt śledzenia) – rysunek 18.9 (3) pozwala na definicję punktu, względem którego będzie prowadzona ścieżka. 322 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Przykład obróbki przy pomocy frezu kształtowego znajdziesz w pliku frez kształtowy.prt w katalogu …r18/NX_pliki… Otwórz plik i przeprowadź weryfikację bryłową ścieżki – jak na rysunku 18.10.

Rysunek 18.9 Definicja frezu kształtowego

Rysunek 18.10 Weryfikacja ścieżki

Definicja narzędzia wieloparametrowego W NX jest możliwość definicji frezów wieloparametrowych, które zawierają nawet do 10 zmiennych. • Wybierz jako Type (Typ) opcję mill_multi-axis – rysunek 18.8 (2), • Następnie kliknij ikonę frezu 10-parametrowego widoczną na rysunku 18.8 (b), • Pojawi się okno dialogowe, na którym możesz zdefiniować parametry frezu, jak na rysunku 18.11. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 323


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Rysunek 18.11 Definicja frezu 10-parametrowego

Definicja narzędzi do obróbki otworów

Rysunek 18.12 Definicja narzędzi do obróbki otworów

Podstawowe narzędzia do obróbki otworów są dostępne: • w starszych wersjach programu (NX 8.5 i starsze) – po wybraniu Type (Typ) jako drill – rysunek 18.12 (2), • w nowszych wersjach programu ( począwszy od NX 9) – po wybraniu Type (Typ) jako hole_making – rysunek 18.12 (1). Wiertła wielostopniowe • Specjalne narzędzia na przykład wiertła wielostopniowe – rysunek 18.12 (a) – są dostępne po wybraniu Type (Typ) jako hole_making – rysunek 18.12 (1). 324 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Rysunek 18.13 Definicja wiertła wielostopniowego

• Pierwsze ostrze definiuje się w grupie Tip Dimensions (Wymiary ścinu) – rysunek 18.13 (1). • Dalsze stopnie definiuje się w grupie Drill Steps (Kroki wiercenia) – rysunek 18.13 (2) – dodając kolejne segmenty ikoną Add New Set (Dodaj nowy zestaw) – rysunek 18.13 (3).

Rysunek 18.14 Definicja gwintownika www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 325


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Definicja gwintownika W przypadku definicji obróbki otworów poprzez gwintowanie, najlepiej skorzystać z opcji widocznej na rysunku 18.12 (b). Opcja ta posiada dodatkowe możliwości definicji parametrów, które mogą być istotne nie tylko z punktu widzenia samej obróbki, ale również przeniesienia ich do cyklu gwintowania w kodzie NC. Definicja oprawek Definicja oprawek przebiega podobnie jak definiowanie narzędzia oraz trzonka. Podczas definicji równiej jest dostępny pełny podgląd definiowanego kształtu, z natychmiastową aktualizacją wprowadzanych zmian. • Na karcie Holder (Oprawka) – rysunek 18.15 (1) – w polu Holder Steps (Kroki oprawki) – rysunek 18.15 (3) definiuje się poszczególne segmenty oprawki. • Tak jak w poprzednich przypadkach opcje parametrów oprawki są opisane w polu Legend (Legenda) – rysunek 18.15 (2). • Kolejne stopnie oprawki definiuje się, dodając segmenty ikoną Add New Set (Dodaj nowy zestaw) – jak na rysunku 18.15 (4). • Na belce Tool Insertion (Wsunięcie w oprawkę) – rysunek 18.15 (5) określa się długość zamocowania (wsunięcia) narzędzia w oprawce. • W grupie Library (Biblioteka) – rysunek 18.15 (6) – można pobrać/wyeksportować zaprojektowaną oprawkę z/do biblioteki. Położenie pliku biblioteki oprawek Biblioteka oprawek w NX CAM ma format pliku ASCII. Jest to plik o nazwie holder_database.dat i w przypadku narzędzi metrycznych znajduje się w folderze ...Siemens\NX 10.0\MACH\resource\ library\tool\metric.

Rysunek 18.15 Definicja oprawki 326 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

Przypisanie parametrów obróbki do narzędzia Aby przypisać na stałe parametry obróbki do danego narzędzia: • Uruchom polecenie Edit Machining Data Libraries (Edytuj biblioteki parametrów obróbki), które znajduje się na zakładce Home (Strona główna) w grupie Tools (Narzędzia) – jak na rysunku 18.16 (1, 2, 3) lub Menu/Tols/Edit Machining Data Libraries… (Menu/Narzędzia/ Edytuj biblioteki parametrów obróbki…). • Przejdź na kartę Tool Machining Data (Parametry obróbki maszynowej) – rysunek 18.16 (4). • Kliknij ikonę Insert (Wstaw) – rysunek 18.16 (5). • Wybierz określone narzędzie z biblioteki, do którego chcesz przypisać parametry.

Rysunek 18.16 Okno edycji bibliotek

• Po wybraniu narzędzia pojawi się okno dialogowe, jak na rysunku 18.17

Rysunek 18.17 Przypisanie parametrów do narzędzia

• W górnej części okna definiuje się główne parametry skrawania. • W dolnej części definiuj się posuwy Non Cutting Moves (Ruchy pomocnicze) – zauważ, iż są www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 327


Rozdział XVIII • Definicja narzędzi

one procentowymi wartościami głównego posuwu roboczego – Feed Rate Percentages (Procent prędkości posuwu). • Po kliknięciu klawisza OK ponownie pojawi się okno Edit Machining Data Libraries (Edytuj biblioteki parametrów obróbki). Tym razem jednak będą już tam wpisane parametry obróbki dla naszego narzędzia – rysunek 18.18.

Rysunek 18.18 Przypisanie parametrów do narzędzia

Wczytanie parametrów obróbki Aby wczytać parametry przypisane dla danego narzędzia do konkretnej operacji, należy: • wybrać narzędzia z biblioteki w danej operacji – rysunek 18.19 (1), • wejść w Feeds and Speeds (Posuwy i obroty) – rysunek 18.19 (2), • kliknąć ikonę Set Machining Data (Ustaw parametry obróbki) – rysunek 18.19 (3). • Tabela posuwów i obrotów zostanie przeliczona i uzupełniona – rysunek 18.19 (4).

Wskazówka Jeśli nie skonfigurujesz wartości ruchów Approach (Dojście) i Traversal (Przejazd), wówczas będzie stosowany w to miejsce posuw szybki G0 (FMAX) – szczegóły w rozdziale 8.

Rysunek 18.19 Przypisanie parametrów do narzędzia

Na tym kończymy omówienie podstawowych opcji związanych z definicją narzędzi w module frezowania. 328 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

19

Rozdział 19

Symulacja obróbki

W tym rozdziale poznasz podstawowe zasady dotyczące przeprowadzani symulacji i obsługi kinematyki obrabiarki. Wczytywanie grafiki obrabiarki Zdefiniowane już obrabiarki wraz z kinematyką są połączone z postprocesorem. Umożliwia to symulację, która oparta jest na kodzie NC. Wraz z NX instalują się przykładowe obrabiarki o różnych konfiguracjach osi i sterowań. Położenie baz obrabiarek Standardowo baza obrabiarek znajduje się w katalogu installed_machines, który jest położony w: x:...\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\library\machine. Folder, który odpowiada nazwie maszyny ze zdefiniowaną kinematyką, zawiera grafikę maszyny, postprocesory oraz pliki konfiguracji. Jak wczytać obrabiarkę? Otwórz plik Symulacja.prt znajdujący się w folderze …r19/NX_pliki/… Kolejność postępowania przy wczytywaniu obrabiarki: 1. Kliknij PKM na pustym polu w Operation Navigator (Nawigator operacji) i przejdź na Machine Tool View (Widok obrabiarki) – rysunek 19.1 (2).

Rysunek 19.1 Nawigator w Machine Tool View (Widok obrabiarki) www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 329


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

2. Kliknij podwójnie LKM na polu NULL_MACHINE – rysunek 19.1 (1) 3. Pojawi się okno dialogowe, na którym wybierz ikonę Retrieve Machine from Library (Pobierz obrabiarkę z biblioteki), jak na rysunku 19.2 (1).

Rysunek 19.2 Wejście do biblioteki obrabiarek

4. Pojawi się okno dialogowe wyboru klasy, na którym zaznacz klasę MILL (FREZ) i kliknij OK – rysunek 19.2 (2).

Rysunek 19.3 Okno wyboru obrabiarki

5. Kolejne okno zwiera już listę dostępnych obrabiarek. • Libref (Libref) – rysunek 19.3 (1) – to oznaczanie obrabiarki w bibliotece. Końcówka _mm oznacza jednostki metryczne. • Description (Opis) – rysunek 19.3 (2) – dostarcza informacji o ilości osi sterownych oraz konfiguracji kinematyki – tutaj obrabiarka 5-osiowa z pionowym wrzecionem i osią C w stole obrotowym oraz osią B w postaci uchylnego wrzeciona. • Control (Kontrola) – rysunek 19.3 (3) – zawiera nazwę sterowania – tutaj Heidenhain. 6. Zaznacz wiersz z określoną obrabiarką i kliknij OK. 7. Pojawi się okno dialogowe mocowania części, na którym wybierz opcję Use Assembly Positioning (Użyj pozycjonowania złożenia) – jak na rysunku 19.4.

Wskazówka Wczytując przy kolejnej okazji obrabiarkę, spróbuj użyć opcji Use Part Mount Junction (Użyj węzłów mocowania części). Zależnie od wczytywanej maszyny opcja ta może być łatwiejsza w użyciu.

Rysunek 19.4 Wybór ustawień pozycjonowania 330 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

8. Na kolejnym oknie dialogowym ustaw Positioning (Rozmieszczenie) jako Move (Przemieść) – jak na rysunku 19.5 (1). 9. Zaznacz opcję Preview (Podgląd) – rysunek 19.5 (2). W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się podgląd obrabiarki rysunek 19.5 (3).

Wskazówka Najprościej jest pozycjonować obrabiarkę, jeśli główny układ współrzędnych jest położony na środku stołu – w tym przypadku obrotowego. Niestety, przykładowe obrabiarki standardowo instalujące się z NX CAM, mają ten układ często umieszczony w różnych innych miejscach – zobacz rysunek 19.5 (3a). Nie poddawajmy się jednak łatwo!

Rysunek 19.5 Definicja ustawienia obrabiarki

10. Kliknij OK. Pojawi się okno do definicji punktu – jak na rysunku 19.6 (1). WCS jest zdefiniowany na środku dna modelu części. Względem niego będzie ustawiania obrabiarka. Ustaw więc Reference (Odniesienie) na WCS, a wartość wszystkich współrzędne na 0 – rysunek 19.6 (1). 11. Po akceptacji współrzędnych, do pliku modelu części zostanie wczytana obrabiarka i pojawi się okno Move Component (Przemieść komponent) – jak na rysunku 19.6 (po prawej).

Rysunek 19.6 Dalsza definicja ustawienia obrabiarki

12. Kliknij ikonę Select Components (Wybierz komponenty) – rysunek 19.6 (a) – powinna się podświetlić cała maszyna. 13. Jako Motion (Ruch) wybierz Point to Point (Punkt do punktu) – rysunek 19.6 (b). Teraz będziemy przesuwać maszynę tak, aby punkt środka stołu pokrył się z punktem przecięcia przekątnych dolnej płaszczyzny modelu do obróbki. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 331


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

14. W polu Specify From Piont (Określ od punktu) kliknij ikonę Point Dialog (Okno dialogowe punktu). 15. Pojawi się okno Point (Punkt), gdzie jako Type (Typ) wybierz Between Two Points (Pomiędzy dwoma punktami). 16. W polach Specify Piont 1 (Określ punkt 1) oraz Specify Piont 2 (Określ punkt 2) za pomocą ikon Inferred Point (Punkt szybkiego wskazania) wybierz dwa naprzeciwległe punkty, na krawędziach stołu obrabiarki – rysunek 19.7 (b, c). 17. Zostanie utworzony punkt w połowie odległości łączącej dwa wskazane punktu – rysunek 19.7 (1). Jest to zarazem środek stołu obrabiarki. Kliknij OK. Powrócisz do poprzedniego okna – Move Component (Przemieść komponent).

Rysunek 19.7 Wskazanie środka stołu obrotowego

18. W polu Specify To Piont (Określ do punktu) kliknij ikonę Inferred Point (Punkt szybkiego wskazania) – rysunek 19.6 (d) i wskaż punkt znajdujący się na dnie modelu części jak na rysunku 19.8.

Rysunek 19.8 Wskazanie punktu na dnie modelu

19. Obrabiarka zostanie przesunięta do punktu dna modelu i całe złożenie powinno wyglądać, jak na rysunku 19.9. 20. Kliknij OK na oknie Move Component (Przemieść komponent). 21. Pojawi się początkowe okno wejścia do biblioteki, na którym również kliknij OK.

Wskazówka Często po wczytaniu maszyny status dotychczas utworzonych obróbek zmienia się na nieprzeliczony (czerwony znacznik). Aby nie trzeba było ponownie przeliczać operacji, najlepiej wczytać maszynę przed tworzeniem ścieżek. Jeśli jesteś pewien, że ścieżki są poprawne, możesz też kliknąć PKM na danej operacji (lub całej grupie) i wybrać opcję Object/Approve (Obiekt/ Zatwierdź) – zalecam jednak dużą ostrożność przy używaniu tej opcji (szczególnie ważny jest moment ewentualnego, ponownego przeliczania ścieżki w tychże operacjach – w takim wypadku należy dokładnie obejrzeć ścieżkę, czy nie zaszły w niej istotne zmiany). 332 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

Rysunek 19.9 Model części wraz z obrabiarką

Ustawienie MSC dla obrabiarki Zależnie od konfiguracji wczytywanej maszyny i stworzonej dla niej kinematyki możemy się spotkać z różnymi rodzajami definicji MSC. Omówimy tutaj jedynie najczęściej stosowany przypadek, który zwykle sprawdza się też w bardziej nietypowych rozwiązaniach. Na początek trzeba sprawdzić położenie punktu bazowego obrabiarki. 22. Przejdź do Machine Tool Navigator (Nawigarot obrabiarki) – rysunek 19.10 (1), kliknij PKM na napisie MACHINE_BASE i wybierz opcję Edit/Machine Component (Edytuj/ Komponent maszyny) – rysunek 19.10 (3). 23. Pojawi się okno dialogowe Edit Machine Component (Edytuj komponent obrabiarki) – rysunek 19.10 (2), a w oknie widoku zostanie podświetlony jeden z układów współrzędnych – rysunek 19.10 (4). W przypadku tej maszyny znajduje się on na końcu wrzeciona. Położenie tego układu oraz kierunki osi powinny być zgodne z naszym MCS obrabiarki. 24. Opuść okno za pomocą przycisku Cancel (Anuluj).

Rysunek 19.10 Sprawdzenie położenia punktu bazowego obrabiarki www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 333


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

25. Przejdź do Operation Navigator (Nawigator operacji), kliknij w nawigatorze PKM na wolnym polu i zmień widok na Geometry View (Widok geometrii) – rysunek 19.11 (1, 5). 26. Sprawdź czy MCS, w którym będzie zdefiniowane położenie maszyny, jest nadrzędnym elementem drzewka geometrii (dopiero pod niego powinny być podpięte wszystkie inne MSC i WORKPIECE) – rysunek 19.11 (2). 27. Kliknij PKM na MCS_MASZYNY i wybierz Edit… (Edytuj…) – rysunek 19.11 (3). 28. Pojawi się okno dialogowe Mill Orient (Mill Orient) – rysunek 19.11 (4). Ustaw Purpose (Przeznaczenie) jako Main (Bazowy) – rysunek 19.11 (4a), a w polu Fixture Offset (Odsunięcie układu lokalnego) wpisz wartość 0 – rysunek 19.11 (4b).

Rysunek 19.11 Definiowanie punktu bazowego obrabiarki

29. Sprawdź, czy na paskach filtrów jest aktywna opcja Entire Assembly (Całe złożenie) – rysunek 19.12 (1) i ustaw położenie MCS (zarówno punktu środkowego, jak i kierunku poszczególnych osi) dokładnie takie samo, jak przed chwilą sprawdziłeś w Machine Tool Navigator (Nawigarot obrabiarki) – rysunek 19.10 (4) i 19.12 (2). Na koniec kliknij OK. Sposoby ustawiania układów współrzędnych zostały szczegółowo omówione w rozdziale 3.

Rysunek 19.12 Definiowanie punktu bazowego obrabiarki

Uruchomienie symulacji Uruchomienie symulacji i związane z nią zagadnienia zostały omówione w rozdziale 15., począwszy od punktu 74 i rysunku 15.18. 334 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

Zwróć uwagę na… Na co warto zwrócić uwagę, jeśli wczytasz obrabiarkę do własnej zaprogramowanej części i zauważasz, że symulacja nie przebiega prawidłowo? Narzędzie Jeśli narzędzie nie pojawia się w trakcie symulacji: • sprawdź czy przypisałeś do niego numer jak na rysunku 19.13, • różne narzędzia nie mogą mieć tych samych numerów w magazynie.

Rysunek 19.13 Kontrola numeru narzędzia

Położenie MCS detalu Jeśli obróbka odbywa się „poza modelem części” i na pewno dobrze zdefiniowałeś MCS maszyny (patrz podrozdział „Ustawienie MCS dla obrabiarki”) sprawdź, czy poprawnie ustawiłeś MCS na części obrabianej: • kierunki osi MCS dla maszyny i MCS dla części obrabianej powinny być ze sobą zgodne, • pole Purpose (Przeznaczenie) ustaw jako Local (Lokalnie) – rysunek 19.14 (a), • pole Special Output (Użyj w kodzie NC) ustaw na Fixture Offset (Odsunięcie układu lokalnego) – rysunek 19.14 (b), • numery układów współrzędnych, z jakich korzystasz na obrabiarce, definiuj w polu Fixture Offset (Odsunięcie układu lokalnego) – rysunek 19.14 (c).

Rysunek 19.14 Ustawienia MCS dla detalu www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 335


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

Kinematyka obrabiarki Wraz z czytaniem maszyny na karcie Machine Tool Navigator (Nawigarot obrabiarki) – rysunek 19.15 (1) – pojawia się drzewko definicji kinematyki. NX CAM automatycznie przypisuje model części, przygotówkę i elementy mocujące do określonej klasy obiektu w drzewku kinematyki.

Rysunek 19.15 Drzewko w Machine Tool Navigator (Nawigarot obrabiarki)

Drzewko kinematyki w tym przypadku, po rozwinięciu ostatniej gałęzi C_AXIS_ROTARY/ SETUP, przedstawia się następująco: • PART – tutaj przypisuje się część obrabianą – rysunek 19.15 (a), • BLANK – tutaj przypisuje się przygotówkę – rysunek 19.15 (b), • FIXTURE – tutaj przypisuje się elementy mocujące – rysunek 19.15 (c). Po dwukrotnym kliknięciu określonej klasy na ekranie pojawi się okno dialogowe – rysunek 19.16 – na którym za pomocą klawisza Select Object (Wybierz obiekt) – rysunek 19.16 (a) – można dodawać obiekty do danej klasy. Za pomocą klawisza Remove (Usuń) – rysunek 19.16 (b) – można usuwać obiekty z danej klasy.

Rysunek 19.16 Edycja klasy obiektu 336 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XIX • Symulacja obróbki

Jak usunąć obrabiarkę? Jeśli pomyliłeś się wczytując złą obrabiarkę lub z jakiegokolwiek innego powodu chcesz usunąć wczytaną obrabiarkę ze swojego programu: • kliknij na pustym polu w Operation Navigator (Nawigator operacji) i przejdź na Machine Tool View (Widok obrabiarki) – rysunek 19.1 (2), • kliknij podwójnie LKM na polu z nazwą maszyny – w naszym przypadku jest to 5-AX_ MILL_VERTICAL_B-HEAD_C-TABLE – rysunek 19.17 (1), • pojawi się okno dialogowe, na którym wybierz ikonę Retrieve Machine from Library (Pobierz obrabiarkę z biblioteki) – jak na rysunku 19.2 (1), • pojawi się okno dialogowe wyboru klasy, na którym nie zaznaczając żadnej klasy kliknij OK – rysunek 19.17 (2). • Teraz będzie widoczna lista wszystkich dostępnych obrabiarek, nad którą – na samej górze – znajdować się powinna pozycja Null Machine. Kliknij na nią LKM – rysunek 19.17 (3) – i wciśnij OK. • Jeśli w kolejny oknie potwierdzisz swój wybór ponownym naciśnięciem OK, to obrabiarka zostanie usunięta.

Rysunek 19.17. Usuwanie obrabiarki

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 337


Rozdział XX • Posuwy

Rozdział 20

Posuwy

20

– kontrola i optymalizacja

W tym rozdziale zapoznasz się z podstawowymi zasadami kontroli i optymalizacji posuwów podczas programowania obróbek w NX CAM. Standardowo podczas programowania ścieżki narzędzia stosowany jest stały (niezmienny) posuw skrawania (np. 1200 mm/min). Kiedy narzędzie pracuje na ścieżce o kształcie liniowym, przy jednolitym naddatku materiału, taka sytuacja jest jak najbardziej prawidłowa i praktycznie nie ma podstaw by cokolwiek modyfikować. Programując obrabiarki CNC, powyżej opisany przypadek najczęściej występuje jednak tylko fragmentarycznie i w większości operacji pojawiają się miejsca newralgiczne jak np. łuki (wklęsłe bądź wypukłe), miejsca z większą ilością nieobrobionego materiału po poprzednich operacjach, pierwsze przejście obróbki zgrubnej wewnątrz kieszeni (gdy szerokość skrawania wynosi 100% średnicy narzędzia) itp. Powyższe sytuacje wymuszają na programiście zastosowanie w całej operacji najmniejszej, bezpiecznej dla narzędzia wartości posuwu. To z kolei pociąga za sobą wydłużenie czasu pracy maszyny, gdyż poza newralgicznymi miejscami narzędzie jest wykorzystywane mało efektywnie i mogłoby pracować na wyższych parametrach skrawania. W dalszej części niniejszej dokumentacji przedstawię trzy podstawowe sposoby modyfikacji posuwów, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy maszyny oraz zwiększenie żywotności narzędzia. Rozpoczęcie pracy 1. Uruchom program NX i otwórz plik Posuwy.prt znajdujący się w folderze …/NX_pliki/… Jest to plik programu NX, w którym znajduje się już obrobiony model z zastosowaniem stałych wartości posuwów. Plik otworzy się w środowisku Manufacturing (Wytwarzanie), ponieważ w tej postaci został on po raz ostatni zapisany. 2. Aby mieć taki sam zestaw poleceń i ikon, jak w niniejszej instrukcji, przejdź w nawigatorze na zakładkę Roles (Rola) i z grupy Content (Zawartość) wybierz Advanced (Zaawansowane) – rysunek 20.1 (a, b, c). 3. Przejdź do Operation Navigator (Nawigator operacji) – rysunek 20.2 (a) i na pasku filtrów ustaw Program Order View (Widok programów) – rysunek 20.2 (b). Zobaczysz w nawigatorze kilka operacji – rysunek 20.2 (1). Jest to już zaprogramowana obróbka części widocznej w głównym oknie graficznym NX – rysunek 20.2 (2). Pierwsze dwie operacje są to obróbki zgrubne, dwie ostatnie natomiast to obróbki wykańczające. 338 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XX • Posuwy

Rysunek 20.1 Wybór roli

Rysunek 20.2 Wybór Operation Navigator (Nawigator operacji) i zmiana widoku

Wyświetlanie posuwów 4. Kliknij dwukrotnie LKM (lewy klawisz myszy) na pierwszej operacji – CAVITY_MILL_ STEMPEL. Pojawi się okno operacji jak na rysunku 20.3 (po lewej). 5. Przejdź na belkę Options (Opcje) i kliknij ikonę Edit Display (Edytuj wyświetlanie) – rysunek 20.3 (a). 6. Pojawi się okno dialogowe, gdzie na belce Path (Ścieżka) zaznacz opcję Feed Rates (Posuwy) – rysunek 20.3 (b) i zatwierdź wybór klawiszem OK. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 339


Rozdział XX • Posuwy

Rysunek 20.3 Włączenie wyświetlania posuwów

7. Przejdź na belkę Actions (Akcje) i kliknij ikonę Replay (Odtwórz) – rysunek 20.4 (1).

Wskazówka Możesz też w głównym pasku narzędzi przejść na zakładkę Home (Strona główna) i w grupie Display (Wyświetl) wybrać z rozwijalnej ikony polecenie Replay Tool Path (Odtwórz ścieżkę narzędzia) – rysunek 20.4 (2).

Rysunek 20.4 Dwie możliwości odtworzenia widoku ścieżki narzędzia

Zwolnienie posuwu w narożach Jest to pierwsza opcja kontroli posuwu. Pozwala ona na zmniejszenie prędkości posuwu w miejscach, których narzędzie nie jest w stanie dokładnie obrobić. Sytuacja taka powstaje gdy: • średnica narzędzia jest większa, niż zaokrąglenie naroża detalu (lub brak jest jakiegokolwiek zaokrąglenia – ostra, wklęsła krawędź), • pozostawiony w obróbce naddatek technologiczny nie pozwala na dokładne obrobienie naroża, • występują jednocześnie oba poprzednie przypadki... 8. Na belce Path Settings (Ustawienia ścieżki) kliknij ikonę Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 20.5 (1). 340 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XX • Posuwy

9. Przejdź na zakładkę Corners (Naroża) i ustaw parametry jak na rysunku 20.5 (2). Dzięki takim ustawieniom narzędzie będzie pracowało z zadanym posuwem 100 mm/min. Jednak, gdy zbliży się do naroża, którego nie jest w stanie dokładnie obrobić, zmniejszy parametry według następujących zasad: • Tool Diameter Percent (Procent średnicy narzędzia) – w odległości 100% średnicy narzędzia od ostrego nawrotu ścieżki w narożu rozpocznie się zwalnianie posuwu (w naszym przypadku mamy narzędzie średnicy 10 mm, czyli 10mm x 100% = 10mm). • Slowdown Percent (Procent zwolnienia) – maksymalna wartość zwolnionego posuwu będzie wynosiła 60% posuwu nominalnego (w naszym przypadku będzie to 100mm/min x 60% = 60 mm/min). • Numer of Steps (Liczba kroków) – proces zwalniania zostanie rozbity na 4 kroki (nie nastąpi natychmiastowe zwolnienie ze 100 do 60 mm/min lecz będzie ono podzielone na 4 równe etapy). • Minimum/Maximum Corner Angle (Minimalny/Maksymalny kąt naroża) – określa zakres kątowy naroży, które będą objęte zwolnieniem (w naszym przypadku będą to wszystkie naroża mające kąt od 0 do 175°, czyli jeśli wystąpiłyby naroża o kącie rozwarcia w zakresie 175° – 180°, nie byłby one objęte powyższym algorytmem zwolnienia posuwu).

Rysunek 20.5 Opcje zwolnienia posuwu w narożach

10. Wróć do głównego okna operacji za pomocą klawisza OK i na belce Actions (Akcje) kliknij ikonę Generate (Generuj) – rysunek 20.4 (a). Zauważ, że po dojściu narzędzia do naroża nie następuje natychmiastowe przyśpieszenie posuwu, lecz ponownie stopniowo się zwiększa.

Wskazówka Po dojściu narzędzia do końca naroża następuje stopniowe rozpędzanie maszyny. Proces rozpędzania jest stały (nie jest regulowany przez programistę) i odbywa się na odcinku równym połowie długości hamowania (u nas 10mm /2 = 5mm) oraz jest on podzielony na ilość kroków równą połowie kroków hamowania (u nas 4 /2 = 2). Jeśli liczba kroków hamowania będzie nieparzysta, wartość kroków rozpędzania będzie zaokrąglona w górę (np. 5 kroków hamowania i 3 kroki rozpędzania). www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 341


Rozdział XX • Posuwy

Wskazówka Podczas obróbki zgrubnej Cavity Mill (Frezowanie matrycowe) omówiona powyżej opcja zwalniania w narożach tyczy się ostatniej ścieżki zgrubnej i ostatniej ścieżki wykańczającej (jeśli w operacji występuje kilka ścieżek stopniowo przybliżających się do ścianki bocznej, jedynie ostatnia będzie zwalniała w narożu).

Rysunek 20.6 Widok zwolnienia posuwu w narożu

Kontrola posuwu na łukach Jest to druga opcja kontroli posuwu. Pozwala ona na utrzymanie stałej prędkości narzędzia w miejscu jego styczności z obrabianą ścianką. W standardowej obróbce posuw maszyny jest obliczany dla osi narzędzia. Jeśli narzędzie posusza się wzdłuż linii prostej, to prędkość jego osi i krawędzi (miejsca styku z boczną ścianką) są sobie równe. Problem powstaje jednak gdy narzędzie porusza się wzdłuż kształtu nieliniowego. Najłatwiej to zobrazować przykładem kierowcy rajdowego, który dojeżdża do zakrętu obok innego pojazdu. Jeśli w momencie wchodzenia w zakręt znajdzie się po zewnętrznej, będzie musiał pokonać większą drogę, niż jego kolega i co za tym idzie – aby nie stracić pozycji i za zakrętem znajdować się nadal obok sąsiedniego pojazdu – musi pokonać owy zakręt z większą prędkością, niż pojazd od wewnętrznej. Tak samo ma się sprawa z frezem. Jeśli chcemy utrzymać stały posuw na krawędzi narzędzia, to ścieżka obliczona dla jego osi podczas obróbki musi przyśpieszać na łukach zewnętrznych i zwalniać na łukach wewnętrznych. 11. Na belce Path Settings (Ustawienia ścieżki) kliknij ikonę Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 20.5 (1). 12. Przejdź na zakładkę Corners (Naroża) i ustaw parametr Adjust Feed Rate (Dopasuj posuw roboczy) jako On All Arcs (Na wszystkich łukach) – rysunek 20.7 (a). 13. Ustaw wartość parametru Min Compensation Factor (Min. współczynnik kompensacji) na 0.25 – rysunek 20.7 (b) – jest to współczynnik odpowiadający za limit zwolnienia posuwu na łukach wklęsłych (u nas 100 mm/min x 0,25 = 25 mm/min). 14. Ustaw wartość parametru Max Compensation Factor (Maks. współczynnik kompensacji) na 2 – rysunek 20.7 (c) – jest to współczynnik odpowiadający za limit przyśpieszenia posuwu na łukach wypukłych (u nas 100 mm/min x 2 = 200 mm/min). 15. Wyłącz poprzednią opcję, ustawiając parametr Slowdown Distance (Odległość zwolnienia) jako None (Brak) – rysunek 20.7 (d). 16. Wróć do głównego okna operacji za pomocą klawisza OK i na belce Actions (Akcje) kliknij ikonę Generate (Generuj) – rysunek 20.4 (a). 342 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XX • Posuwy

Wskazówka Jak łatwo się domyślić, kontrola posuwu na łukach nie będzie obsługiwana, jeśli używasz opcji korekcji narzędzia i obliczasz ścieżkę dla krawędzi freza (w tym przypadku ścieżka ie jest obliczana dla osi narzędzia).

Rysunek 20.7 Opcje kontroli posuwu na łukach

Zaokrąglenie ścieżki w narożach Opcje tą stosuje się aby wygładzić ostre fragmenty ścieżki i co za tym idzie zwiększyć żywotność narzędzia oraz zapobiec ewentualnym podcięciom materiału – kształtu obrabianego (skutek drgań i nagłych zmian kierunku pracy obrabiarki). 17. Na belce Path Settings (Ustawienia ścieżki) kliknij ikonę Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 20.5 (1). 18. Przejdź na zakładkę Corners (Naroża) i ustaw parametr Smoothing (Wygładzenia) jako All Passes (Wszystkie przejścia) – rysunek 20.8 (a). 19. W polu Radius (Promień) wpisz wartość zaokrąglania ścieżki, np. 3 mm – rysunek 20.8 (b). 20. Wyłącz poprzednią opcję ustawiając parametr Adjust Feed Rate (Dostosuj posuw roboczy) jako None (Brak) – rysunek 20.8 (c). 21. Wróć do głównego okna operacji za pomocą klawisza OK i na belce Actions (Akcje) kliknij ikonę Generate (Generuj) – rysunek 20.4 (a).

Rysunek 20.8 Opcja zaokrąglenia naroży www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 343


Rozdział XX • Posuwy

Jednoczesne zastosowanie (zwolnienie w narożach, kontrola na łukach, zaokrąglenie ścieżki) 22. Na belce Path Settings (Ustawienia ścieżki) kliknij ikonę Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 20.5 (1). 23. Przejdź na zakładkę Corners (Naroża) i ustaw parametry, jak na rysunku 20.9 (1, 2, 3). 24. Wróć do głównego okna operacji za pomocą klawisza OK i na belce Actions (Akcje) kliknij ikonę Generate (Generuj) – rysunek 20.4 (a). Zwróć uwagę na kolejne zmiany posuwów obrabiarki: • Na początku narzędzie poruszą się ze zwiększoną pędkością ponieważ obrabia łuk zewnętrzny (łuk jest jednak duży i prędkość obrabiarki jest nieznacznie zwiększona ponad nominalną wartość do ok. 130 mm/min) – rysunek 20.9 (a). • Następnie następuje stopniowe wyhamowywanie przed narożem i po kilku odcinkach hamowania prędkość narzędzia osiąga wartość 60 mm/min – rysunek 20.9 (b).

Wskazówka Odcinek hamowania jest krótszy niż deklarowane 100% średnicy narzędzia, dlatego też hamowanie zostało wykonane jedynie w trzech, a nie czterech krokach. • Dalej ścieżka narzędzia przechodzi w łuk, który nie wynika z kształtu detalu, lecz jest ona zdeklarowanym zaokrągleniem ścieżki. W tym też miejscu następuje redukcja posuwu o zadany współczynnik (zwróć uwagę, że współczynnik uwzględnia już zredukowany posuw). Jest to więc 60 mm/min x 0,25 = 15 mm/min – rysunek 20.9 (c).

Rysunek 20.9 Połączenie kilku opcji kontroli posuwu narzędzia 344 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XX • Posuwy

Wskazówka Teoretycznie naroże jest tak ciasne, że narzędzie powinno zwolnić jeszcze bardziej, aby utrzymać stałą prędkość na krawędzi, lecz wartość ta jest zablokowana minimalnym współczynnikiem 0.25. • Po zakończeniu łuku następuje odcinek liniowy i posuw powraca do zredukowanej wartości przed narożem 60 mm/min – rysunek 20.9 (d). • Teraz następuje rozpędzanie narzędzia na odcinku o połowę krótszym niż hamowanie i o połowie mniejszej ilości kroków – aż do osiągnięcia nominalnej wartości 100 mm/min – rysunek 20.9 (e). 25. Kliknij klawisz OK i przećwicz poznane opcje na kolejnej operacji CAVITY_MILL_ MATRYCA. Zwróć również uwagę na działanie parametru Minimum/Maximum Corner Angle (Minimalny/Maksymalny kąt naroża) – rysunek 20.5 (2). Optymalizacja posuwu Jest to trzecia opcja kontroli posuwu. Pozwala ona utrzymywać stałą objętość usuwanego materiału na zdeklarowanym odcinku ścieżki narzędzia. Powróćmy teraz do rozpatrywanego przez nas przypadku. Po dwóch pierwszych operacjach (obróbka zgrubna) pozostało 1 mm naddatku materiału na ściance bocznej, dno detalu natomiast jest obrobione na gotowo. Ponadto występuje kilka newralgicznych miejsc, gdzie możemy się spodziewać zwiększonej ilości materiału – jest to wynik zbyt dużej średnicy narzędzia w stosunku do obrabianego modelu (narzędzie nie wszędzie się mieści) – rysunek 20.10 (a, b, c, d, e, f, g).

Rysunek 20.10 Miejsca zwiększonej ilości naddatku po obróbce zgrubnej

Jeśli więc zostanie utworzona ścieżka dla osi narzędzia ze stałą prędkością posuwu, wystąpią duże wahania szerokości przekroju warstwy usuwanego materiału w różnych miejscach części (tych zaznaczonych oraz na wspomnianych wcześniej zewnętrznych bądź wewnętrznych łukach). Z pomocą przychodzi nam opcja optymalizacji posuwu. 26. Kliknij dwukrotnie LKM (lewy klawisz myszy) na trzeciej operacji – ZLEVEL_PROFILE_STEMPEL. 27. Na belce Path Settings (Ustawienia ścieżki) ustaw parametr Maximum Distance (Odległość maksymalna) na 5 mm – rysunek 20.11 (1) – jest to nasza maksymalna warstwa skrawania (Ap), a zarazem ustalona przez konstruktora odległość od górnej części modelu do pierwszej płaskiej półki. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 345


Rozdział XX • Posuwy

28. Kliknij ikonę Feeds and Speeds (Posuwy i obroty) – rysunek 20.11 (2). 29. W polu Cut (Posuw roboczy) wpisz wartość 100 – rysunek 20.11 (a). 30. Zaznacz opcję Optimize Feed Rate When Generating (Optymalizuj posuw przy generowaniu) – rysunek 20.11 (b). 31. W polu Nominal Stepover (Nominalna szerokość) wpisz wartość 1 – rysunek 20.11 (c). Taka będzie zdeklarowana ilość materiału zbierana bokiem freza (Ae). Jest to zarazem nasz naddatek pozostały po obróbce zgrubnej. 32. W polu Nominal Depth per Cut (Nominalna głębokość skrawania) wpisz wartość 5 – rysunek 20.11 (d). Taka będzie zdeklarowana wgłębna warstwa skrawania (Ap). Jest to ta sama wartość, którą wpisaliśmy w polu Maximum Distance (Odległość maksymalna) – rys. 20.11 (1).

Wskazówka Parametry Nominal Stepover (Nominalna szerokość) oraz Nominal Depth per Cut (Nominalna głębokość skrawania) są podawane w mm. Uważaj, aby w przyszłości nie wpisywać w tych polach procentowej wartości średnicy narzędzia.

Rysunek 20.11 Opcje optymalizacji posuwu

Po uzupełnieniu powyższych danych NX zna już zadeklarowaną objętość usuwanego materiału w jednostce czasu. W naszym przypadku przedstawia się to następująco: • Cut (Posuw roboczy) – 100 mm/min, • Nominal Stepover (Nominalna szerokość) – 1 mm, • Nominal Depth per Cut (Nominalna głębokość skrawania) – 5 mm, • 100 mm/min x 1mm x 5mm = 500 mm3/min. Program będzie starał się tak dopasowywać posuw maszyny, aby zawsze w ciągu jednej minuty usunąć 500 mm3 obrabianego materiału. Można spodziewać się, że podczas obróbki mogą występować nagłe przyśpieszenia oraz zwolnienia narzędzia. Dlatego ustal teraz dopuszczalne limity posuwu obrabiarki: 33. Ustaw parametr Feed Rate Range (Zakres posuwu roboczego) na % Feed Rate (Posuw roboczy %) – rysunek 20.11 (e). Limity będą podane w procentowej wartości nominalnego posuwu – u nas wynosi on 100 mm/min – rysunek 20.11 (a). 346 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XX • Posuwy

34. W polu Lower Limit % (Dolny limit %) wpisz 20 – rysunek 20.11 (f). Najmniejsza wartość posuwu narzędzia będzie teraz wynosić 100 mm/min x 20% = 20 mm/min. 35. W polu Upper Limit % (Górny limit %) wpisz 200 – rysunek 20.11 (g). Największa wartość posuwu narzędzia będzie teraz wynosić 100 mm/min x 200% = 200 mm/min. 36. W polu Length Interval (Przedział długości) wpisz 10 – rysunek 20.11 (h). Jest to częstotliwość, z jaką NX sprawdza objętość usuwanego materiału. Teraz co 10 mm ścieżki narzędzia nastąpi kontrola usuwanej objętości obrabianego materiału. W idealnych warunkach przy posuwie 100 mm/min powinna ona wynosić 50 mm3 na każdym kolejnym odcinku 10 mm (ponieważ 1 mm x 5 mm x 10 mm = 50 mm3). Jeśli wartość ta jednak byłaby większa – posuw narzędzia zostanie zmniejszony. Jeśli wartość ta byłaby mniejsza – posuw zostanie zwiększony. 37. Wróć do głównego okna operacji za pomocą klawisza OK i na belce Actions (Akcje) kliknij ikonę Generate (Generuj) – rysunek 20.4 (a). 38. Na belce Actions (Akcje) kliknij ikonę Replay (Odtwórz) – rysunek 20.4 (1).

Rysunek 20.12 Ścieżka narzędzia z załączoną optymalizacją posuwów

39. Ponownie kliknij ikonę Feeds and Speeds (Posuwy i obroty) – rysunek 20.11 (3) i ustaw parametry, jak na rysunku 20.13 (1). 40. Wciśnij OK i przelicz ścieżkę narzędzia. Zauważ, że przy obecnych ustawieniach kontrola ilości usuwanego materiału odbywa się co 3 mm. Dzięki temu zmiany posuwu następują częściej, a żywotność narzędzia może się zwiększyć. Ponadto dopuszczono minimalną wartość posuwu 15 mm/min oraz maksymalną 350 mm/min.

Wskazówka Im mniejszą ustawisz wartość parametru Length Interval (Przedział długości) tym dłużej podczas generowania będzie obliczana ścieżka narzędzia i tym więcej miejsca będzie zajmować przesyłany do maszyny plik utworzony przez postprocesor. Jednocześnie jednak obliczenia będą dokładniejsze, a zmiany prędkości częstsze i bardziej adekwatne do aktualnie napotykanego przez frez naddatku… www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 347


Rozdział XX • Posuwy

Rysunek 20.13 Ścieżka narzędzia z załączoną optymalizacją posuwów

41. Przećwicz teraz poznane opcje na kolejnej operacji ZLEVEL_PROFILE_MATRYCA. Optymalizacja posuwu w obróbce zgrubnej 42. Kliknij dwukrotnie LKM (lewy klawisz myszy) na drugiej operacji CAVITY_MILL_ MATRYCA. 43. Na belce Path Settings (Ustawienia ścieżki) kliknij ikonę Cutting Parameters (Parametry obróbki) – rysunek 20.14 (3). 44. Przejdź na zakładkę Corners (Naroża), ustaw parametry jak na rysunku 20.14 (a, b, c) i OK.

Wskazówka Jeśli używasz optymalizacji posuwów Optimize Feed Rate When Generating (Optymalizuj posuw przy generowaniu), nie korzystaj z kontroli posuwu na łukach Adjust Feed Rate (Dopasuj posuw roboczy), ani ze zwolnienia w narożach Slowdown Distance (Odległość zwolnienia), gdyż te opcje się wzajemnie wykluczają. 45. Kliknij ikonę Feeds and Speeds (Posuwy i obroty) – rysunek 20.14 (4).

Rysunek 20.14 Wyłączenie Adjust Feed Rate (Dopasuj posuw roboczy) oraz Slowdown Distance (Odległość zwolnienia) 348 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Rozdział XX • Posuwy

46. Zaznacz opcję Optimize Feed Rate When Generating (Optymalizuj posuw przy generowaniu) – rysunek 20.15 (a). 47. W polu Nominal Stepover (Nominalna szerokość) wpisz wartość 5 – rysunek 20.15 (b). Wynika ona z faktu, iż pracujemy frezem o średnicy 10 mm, a boczną warstwę skrawania (Ae) mamy ustawioną na 50% tej wartości – rysunek 20.14 (1). Czyli 10 mm x 50% = 5 mm. 48. W polu Nominal Depth per Cut (Nominalna głębokość skrawania) wpisz wartość 5 – rysunek 20.15 (c). Jest to nasza wgłębna warstwa skrawania (Ap). Wartość ta więc pokrywa się z wartością Maximum Distance (Odległość maksymalna) – rysunek 20.14 (2). 49. Uzupełnij pozostałe parametry, jak na rysunku 15 (d) i OK. 50. Na belce Actions (Akcje) kliknij najpierw ikonę Generate (Generuj) – rysunek 20.4 (a), a następnie ikonę Replay (Odtwórz) – rysunek 20.4 (1).

Optymalizacja posuwów na obróbce zgrubnej

Zwróć uwagę, że optymalizacja posuwów prawidłowo obsługuje również ścieżkę zgrubną, zwalniając posuw narzędzia podczas pierwszego przejścia wewnątrz kieszeni (gdy szerokość skrawania wynosi 100% średnicy freza) jak również w ciasnych narożach obrabianego detalu. Tym samym narzędzie przyśpiesza na zewnętrznych łukach oraz w miejscach, gdzie już chwilę wcześniej częściowo został usunięty materiał obrabiany.

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 349


Notatki

NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część II

2

www.camdivision.pl

Synchronous Technology & Synchronous Modeling

NX CAM Virtual Machine e-book 387


388 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 1

1

Rozdział 1

Wprowadzenie do Synchronous Technology

Od Direct Modeling do Synchronous Technology SIEMENS po przejęciu UGS (w maju 2007 roku) zaczął mocno rozwijać technikę edycji i budowy modeli na bazie istniejącej już we wcześniejszych wersjach NX operacji Direct Modeling. Tak właśnie powstała całkowicie nowatorska w systemach wyższego rzędu Synchronous Technology.

1.1. Możliwości solwera synchronicznego

Synchronous Technology Słowo „Synchronous” nie odnosi się do procesu modelowania, ale raczej do synchronicznego solwera. Solwer jest algorytmem komputerowym, który rozwiązuje grupę równań matematycznych. Każdy program CAD, który obsługuje tworzenie i edycję operacji (feature), ma ukryty swój www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 389


Część III • Rozdział 1

solwer bardzo głęboko w kodzie. Sekwencyjne solwery są najstarszymi, sprawdzonymi i zarazem najczęściej spotykanymi, posiadają jednak narzucone zależności dotyczące kolejności wykonywania działań. Zmiana pierwszej operacji pociąga za sobą przeliczanie wszystkich po kolei aż do ostatniej operacji, co często jest długotrwałym procesem i nie zawsze kończy się powodzeniem.

1.2. Pasek narzędzi Synchronous Modeling i okno Nawigatora części. Widoczna historia operacji wykorzystanych przy budowie modelu...

Symultaniczne solwery wprowadzają możliwość równoczesnego rozwiązywania równań, co umożliwia dodatkowo analizę relacji z innymi elementami w ramach jednej operacji. Synchroniczny solwer przy dokonywaniu zmian kształtu części analizuje, wychwytuje i zachowuje relacje/powiązania (istniejące lub narzucone), jakie występują między elementami lub poszczególnymi powierzchniami w całym modelu części. Umożliwia to szybką edycję kształtu w czasie rzeczywistym bez długotrwałych obliczeń. Synchronous Technology to przełomowa, niezwykła technika modelowania, która obejmuje także możliwość edycji nieparametrycznych plików pochodzących z innych systemów CAD (multi-CAD) wczytanych przez formaty pośrednie np. IGES, PARASOLID, STEP lub bezpośrednie np. CATIA V4 (*.exp, *.model), CATIA V5 (*.CATpart, *.CATproduct), SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm), Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)... 390 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 2

2

Rozdział 2

Move Face (przesunięcie ścianki)

Polecenie Move Face jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Move Face.

Rys. 2.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Move Face

Polecenie Move Face służy do zmiany położenia ścianek. Umożliwia szybką edycję modelu, bez konieczności ingerowania we wcześniejsze etapy modelowania (historię modelowania). Zapobiega to długiemu przeliczaniu operacji przy skomplikowanych modelach oraz zmianom na kolejnych operacjach. Polecenie umożliwia zmianę części wykonanych w NX oraz nieparametrycznych modeli zaimportowanych z innego środowiska CAD. Do najważniejszych zalet polecenia należy: • asocjatywna zmiana jednej ścianki lub całego zespołu ścianek (operacja jest zapisywana w drzewie operacji (Part Navigator), • zachowanie relacji występujących z sąsiednimi ściankami (np. styczność do promieni), • przesuwanie całych brył w celu zmiany ich położenia, bez konieczności edytowania poprzednich operacji, • możliwość edytowania ścianek w poszczególnych częściach (w kontekście złożenia), bez konieczności aktywowania części, na której jest ona wprowadzana (opcja dostępna dla brył będących w trybie modelowania bez historii (History-Free)), • automatyczne wyszukiwanie ścianek o takich samych własnościach (np. zaznaczając ściankę walcową do przesunięcia, zostaną wykryje wszystkie ścianki o tej samej średnicy, jeśli takie istnieją, lub ścianki współosiowe, symetryczne itd.). www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 391


Część III • Rozdział 2

Okno Polecenia

Rys. 2.2

Grupa Face Zawiera narzędzie Select Face służące do wskazania ścianek, które będą przesuwane. Dodatkowo posiada trzy zakładki: • Results – wyświetla cechy wspólne, jakie zostały odnalezione na wskazanej bryle. Należy pamiętać, że program wyszuka ścianki tylko wtedy, gdy w zakładce Settings został zaznaczony filtr Use Face Finder. Na poniższym rysunku znajduje się przykładowe wyszukanie podobnych ścianek (rys. 2.3),

Rys. 2.3

• Settings – umożliwia dokładnie sprecyzowanie własności, po których program będzie wyszukiwał ścianki podczas zaznaczania. W przypadku zaznaczenia np. opcji Select Coaxial (współosiowość) wskazując jedną ściankę zostaną automatycznie zaznaczone wszystkie współosiowe ścianki do wskazanej, • Reference – pozwala na wybranie układu współrzędnych, względem którego będzie wykonywany ruch. Grupa Transform Umożliwia określenie wartości i parametrów ruchu. Motion Posiada szereg strategii przeliczania wartości przesunięcia ścianki. Każdą strategię można wybrać z rozwijalnej listy. Dostępne są następujące typy przesunięć: 392 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 2

• Distance-Angle – przesuwa i dodatkowo pozwala na wykonanie obrotu modyfikowanej ścianki (rys. 2.4),

Rys. 2.4

• Distance – przesuwa ścianki względem wskazanego wektora (rys. 2.5),

Rys. 2.5

• Angle – obraca ścianki dookoła wskazanej osi obrotu (rys. 2.6),

Rys. 2.6

• Distance between Points – oblicza odległości między dwoma punktami. Następnie od otrzymanej wartości wykonuje przesunięcia. Definiowanie odbywa się przez wskazanie punktu bazowego (rys. 2.7 a), a następnie punktu, do którego będzie wykonany pomiar (rys. 2.7 b). W ostatnim kroku należy wskazać wektor pomiaru (rys. 2.7 c),

Rys. 2.7 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 393


Część III • Rozdział 2

• Radial Distance – określa dystans wykorzystując częściowo współrzędne radialne. Użytkownik definiuje oś, do której przesunięcie będzie prostopadłe (rys. 2.8 a). Następnie dwa punkty określające wektor przesunięcia (rys. 2.8 a, b). W celu wykonania ruchu należy do automatycznie obliczonego parametru w polu Distance dodać lub odjąć wartość przesunięcia (rys. 2.8),

Rys. 2.8

• Point to Point – przesunięcie odbywa się z punktu do punktu. W pierwszej kolejności definiowany jest punkt początkowy (rys. 2.9 a), następnie punkt docelowy (rys. 2.9 b),

Rys. 2.9

• Rotate by Tree Points – obrót dookoła osi, której kąt obrotu jest automatycznie wyznaczany na podstawie trzech punktów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować kierunek osi obrotu (rys. 2.10 a), a następnie punkt, przez który ona przechodzi (rys. 2.10 b). W ostatnim etapie definiowania należy wskazać punkt startu (rys. 2.10 c) i punt końca (rys. 2.10 d),

Rys. 2.10

• Align Axis to Vector – wyrównanie do wskazanego wektora. W pierwszej kolejności należy zdefiniować wektor na krawędzi, która będzie przesuwana (rys. 2.11 a). Następnie punkt, w którym będą przecinać się wektory (rys. 2.11 c) – punkt nie będzie zmieniał swojej pozycji, jest to punkt zerowy – oraz krawędź docelową, do której wyrównywana jest ścianka (rys. 2.11 b), 394 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 2

Rys. 2.11

• CSYS to CSYS – metoda przesuwania nakładająca na siebie dwa układy współrzędnych. Użytkownik definiuje układ współrzędnych, od którego będzie wykonywane przesunięcie, Następnie układ docelowy. Układy współrzędnych można zdefiniować wskazując kolejno trzy punkty (pierwszy układ zdefiniowany przez wskazanie punktów a, b, c, natomiast drugi przez wskazanie punktów d, e, f (rys. 2.12). Po zdefiniowaniu dwóch układów pierwszy jest nakładany na drugi,

Rys. 2.12

• Dynamic – umożliwia dynamiczne przesuwanie ścianek w różnych kierunkach. Typ dostępny dla modeli w trybie bez historii (History-Free Mode – patrz Synchronous 3D, rozdział 16) (rys. 2.13),

Rys. 2.13 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 395


Część III • Rozdział 2

• Delta XYZ – strategia przesuwania umożliwia przypisanie przemieszczenia w osi X, Y i Z. W zależności od wybranego ruchu dostępne są narzędzia definiujące wektory, punkty i układy współrzędnych. Distance Parametr określa wartość przesunięcia. Angle Parametr określa kąt obrotu. Grupa Settings Move Behavior Pozwala na wybranie rodzaju tworzonej operacji. Dostępne są dwa rodzaje: • Move and Adapt – przesuwa ścianki i po zmianie położenie wklejenie w nowe miejsce, • Cut and Paste – przesuwa ścianki i pozwala na ich wycięcie z bryły. Overflow Behavior Umożliwia wybór strategii dociągania ścianek w przypadku, gdy przesuwany obiekt wychodzi za granice ścianki, na której leży. Dostępne są następujące strategie zakończenia: • Automatic – automatyczny dobór zakończenia na podstawie poniższych trzech opcji, • Extend Change Face – wydłuża ściankę przez cały model, na którym leży (rys. 2.14 a), • Extend Incident Face – przycina ściankę przesuwaną według granicy (końca detalu) (rys. 2.14 b), • Extend Cap Face – przesuwa ścinaki poza obszar, na którym leżą, bez dociągania do podstawy (rys. 2.14 c).

Rys. 2.14

Step Face Pozwala na wybór jednego z dwóch rozwiązań przesunięcia ścianki (opcje wykorzystywane tylko w szczególnych przypadkach): • None – brak wyciągnięcia ścianek, • Extend Neighbors as Smooth Edge – tworzy nowe wyciągnięcie z krawędzi przynależnych do ścianki, której nie można przesunąć. Na poniższym rysunku zostało wykonane przesunięcie górnej ścianki i przynależnych promieni. Jeden z promieni nie może być przesunięty, dlatego też pozostaje w oznaczonej pozycji (rys. 2.15 b). 396 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 2

Rys. 2.15

Heal Opcja dostępna, gdy Move Behavior jest ustawione na Cut and Paste. Przy odznaczonej opcji, przesuwając dowolną ściankę można ją rozdzielić z modelem (rys. 2.16 b). Model zostaje zmieniony na obiekt powierzchniowy. Przy zaznaczonej opcji wskazane ścianki zostają oddzielone od modelu. Dzięki automatycznemu zaślepieniu przerwy po oddzieleniu ścianek (rys. 2.16 c), model pozostaje bryłą.

Rys. 2.16

Paste Opcja umożliwia wklejenie kopiowanej ścianki. Przykład 1 Celem ćwiczenia jest przesunięcie naby o 10 mm w kierunku osi X. 1. Przed otwarciem pliku wyłącz opcje podświetlania graficznego operacji wybierając z Menu: Preferences → Selection i odznaczając opcję Highlight Original. Pozwoli to na uniknięcie efektu automatycznego podświetlenia bryły w przypadku importu pliku parasolid. Ustawienie jest zapisane globalnie i nie trzeba go powtarzać dla następnych ćwiczeń. 2. Z górnego menu wybierz Open i otwórz plik: …/synchronous_modeling/synchronous_3D /p_1/ move_face_1.x_t. Na ekranie pojawi się model, jak niżej (rys. 2.17).

Rys. 2.17 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 397


Część III • Rozdział 2

Uwaga! Pamiętaj, że domyślnie plik będzie niewidoczny w oknie otwierania, dopóki nie zostanie zmienione rozszerzenie z prt na x_t w dolnej części okna Open. 3. Przejdź do środowiska modelowania wybierając File → Modeling (Ctrl+M). 4. Wybierz polecenie Move Face i w polu Motion ustaw Distance-Angle. 5. Wskaż zewnętrzną powierzchnie walcową jednej naby (rys. 2.18 a) i w zakładce Results zaznacz opcje, jak niżej (rys. 2.18). Program zaznaczy wszystkie ścianki współosiowe i symetryczne.

Rys. 2.18

6. Przytrzymaj LPM na grocie strzałki (rys. 2.18 b) i przeciągnij w kierunku osi –XC (rys. 2.18 b), lub w polu Distance wpisz -5. Zwróć uwagę na adaptację promienia przy łączeniu naby z podłożem (rys. 2.20 a). 7. Zatwierdź zmianę przez Apply.

Rys. 2.19

8. Zmień Motion na Distance i wskaż ścianki na obwodzie modelu (rys. 2.19 b). 9. Zmień wektor przesunięcia w narzędziu Specify Distance Vector, wybierając z rozwijalnej listy oś -ZC. 10. W polu Distance wpisz wartość 20. Program wydłuży ścianki boczne o 20 mm. 11. Zapisz i zamknij plik. Przykład 2 Celem ćwiczenia jest wykonanie zmiany na części zaimportowanej w formacie STEP, według rysunku płaskiego (rys. 2.20). Na rysunku zostały naniesione tylko te wymiary, które uległy zmianie. Zmiany będą wykonywane według oznaczeń od a do d. 398 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 2

Rys. 2.20

Otwórz plik …/synchronous_modeling/Synchronous_3D/p_2/move_face_2.stp i przejdź do środowiska modelowania. Na ekranie pojawi się plik, jak niżej (rys. 2.21 a), który po przeprowadzeniu kilku operacji będzie wyglądał jak na rysunku 2.21 b.

Rys. 2.21

1. Wybierz polecenie Move Face i zaznacz boczną ściankę, do której jest zmierzony wymiar 200 (rys. 2.20). Wpisz wartość przesunięcia w polu Distance równą 50. Zauważ, że program zmienia fazę. W celu zachowania wielkości fazy zaznacz ją oraz ściankę przednią (rys. 2.22).

Rys. 2.22 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 399


Część III • Rozdział 2

2. Zatwierdź polecenie przez Apply. W analogiczny sposób wykonaj przesunięcie ścianki położonej symetrycznie do ostatnio przesuwanej, w celu uzyskania wymiaru 200. 3. Ustaw widok detalu z góry i zmień sposób zaznaczania ścianek na lasso (patrz pasek filtrów) (rys. 2.23 a).

Rys. 2.23

4. Obrysuj fragment, trzymając wciśnięty LPM (rys. 2.21 b). 5. Po zaznaczeniu ścianek do obrotu zmień Motion na Angle i zdefiniuj wektor oraz punkt obrotu, jak niżej (rys. 2.24). Punkt obrotu leży w osi otworu.

Rys. 2.24

6. Wprowadź kąt obrotu w polu Angle równy 90°. 7. Postępując analogicznie jak poprzednio obróć o kąt 20° wybranie, wskazując ścianki, wektor i punkt (rys. 2.25).

Rys. 2.25

8. Zmień rozstaw otworów, przesuwając je do środka po 20 mm każdy (rys. 2.26). 400 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 2

Rys. 2.26

9. W ostatnim kroku zmień położenie kątowe ścianek wskazując kolejno ścinaki wektor i punkt obrotu (rys. 2.27). 10. Wprowadź kąt obrotu w polu Angle równy 90°. 11. Zatwierdź operację. 12. Zapisz i zamknij plik.

Rys. 2.27

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 401


Część III • Rozdział 3

Rozdział 3

Pull Face (wyciągnięcie ścianki)

3

Polecenie Pull Face jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Pull Face. Polecenie służy do wyciągania ścianek regionu (obszaru na zadaną wartość). Zachowuje relacje między sąsiednimi ściankami. Jest bliźniaczym poleceniem do Move Face z tą różnicą, że ma możliwość tworzenia nowych segmentów, które są automatycznie dodawane lub odejmowane od bryły.

Rys. 3.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Pull Face

Okno operacji

Rys. 3.2

Grupa Face Zawiera narzędzie Select Face umożliwiające wskazanie ścianki do wyciągnięcia. 402 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 3

Grupa Transform Zawiera narzędzia umożliwiające zdefiniowanie kierunku i wartość przemieszczenia (Distance, Distance between Points, Radial Distance, Point to Point). Grupa szerzej jest opisana w poleceniu Move Face (patrz Synchronous 3D rozdział 2).

Przykład 3.1 Celem ćwiczenia jest wyciągnięcie ścianki bez pochylenia i wprowadzenie stopnia na podstawie modelu (rys. 3.3).

Rys. 3.3

Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_3/pull_face.stp i przejdź do środowiska modelowania. 1. Uruchom polecenie Pull Face i wskaż górną ściankę modelu (rys. 3.4 a). W polu Distance wpisz 10 i zatwierdź polecenie przez OK.

Rys. 3.4

2. Następnie wstaw płaszczyznę XC-ZC, wybierając polecenie Datum Plane

.

3. Podziel górną ściankę modelu (rys. 3.4 a) poleceniem Divide Face , wybierając z Menu Insert → Trim → Divide Face. W pierwszym narzędziu wskaż ściankę, natomiast w drugim płaszczyznę. Na powierzchni zostanie stworzony ślad, który rozdziela podstawę na dwie niezależne ścianki. 4. Uruchom polecenie Pull Face i wskaż jedną połówkę ścianki. Wyciągnij ją na wysokość 10 mm. 5. Zapisz i zamknij część. Przykład 3.2 Celem ćwiczenia jest wyciągnięcie ścianki o nieregularnych kształtach (rys. 3.5). Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_3/pull_face_2.prt. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 403


Część III • Rozdział 3

Rys. 3.5

1. Uruchom polecenie Pull Face i zaznacz ścianki, jak niżej.

Rys. 3.6

2. W grupie Transform wybierz kierunek przemieszczenia –ZC i określ wartość odsunięcia, wpisując 10 w polu Distance. 3. Zatwierdź polecenie klikając OK. 4. Zapisz i zamknij plik.

404 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 4

4

Rozdział 4

Offset Region (odsunięcie ścianki)

Polecenie Offset Region jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Offset Region.

Rys. 4.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Offset Region

Polecenie umożliwia odsunięcie ścianki w kierunku normalnym (prostopadłym). Jest bliźniaczym poleceniem do Offset Face z taką różnicą, że pozwala na odsunięcie fragmentu ścinaki, na której zostało wykonane przecięcie (podzielenie ścinaki).

Okno Operacji

Rys. 4.2 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 405


Część III • Rozdział 4

Grupa Face Grupa posiada analogiczną funkcjonalność, jak w poleceniu Move Face (patrz Synchronous 3D, rozdział 2). Grupa Offset Zawiera pole Distance umożliwiające przypisanie wartości odsunięcia, oraz ikonę Reverse Direction, pozwalającą na odwrócenie kierunku odsunięcia. Grupa Settings Umożliwia wybór sposobu adaptacji odsuwanej ścianki, przez wskazanie odpowiedniego typu Overflow Behavior (patrz Synchronous 3D, rozdział 2).

Przykład 4.1 Celem ćwiczenia jest wykonanie wklęsłego napisu (którego ścianki będą prostopadłe do lica, na którym się znajdują) oraz pomniejszenie otworu o 0,5 mm na stronę. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_4/offset_region.stp i przejdź do środowiska modelowania. 1. Uruchom polecenie Offset Region i wskaż wszystkie ścianki napisu (rys. 4.3).

Rys. 4.3

2. Wpisz wartość odsunięcia na -0.5. 3. Zatwierdź polecenie przez Apply. 4. Wskaż otwór i wprowadź wartość odsunięcia 0.5 mm (rys. 4.4).

Rys. 4.4 406 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 4

5. Zatwierdź polecenie przez OK. 6. Zapisz i zamknij plik. Przykład 4.2 Celem ćwiczenia jest odsunięcie ścianek, do których styczne są inne ścianki. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_4/offset_region_2.prt i przejdź do środowiska modelowania. 1. Uruchom polecenie Offset Region i wskaż ścianki, jak niżej (rys. 4.5 a).

Rys. 4.5

2. W grupie Offset wprowadź wartość odsunięcia równą 3 mm. 3. Zatwierdź polecenie klikając OK. 4. Zapisz i zamknij pliki.

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 407


Część III • Rozdział 5

Rozdział 5

Resize Face (zmiana ścianki)

5

Polecenie Resize Face jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Resize Face.

Rys. 5.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Resize Face

Polecenie umożliwia zmianę średnicy powierzchni walcowej lub kulistej. Dodatkowo pozwala na zmianę kąta w przypadku brył stożkowych.

Okno operacji

Rys. 5.2

Grupa Face Grupa posiada analogiczną funkcjonalność, jak w poleceniu Move Face (patrz Synchronous 3D, rozdział 2). 408 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 5

Grupa Size W zależności od wskazanej ścianki wyświetla parametry Diameter lub Angle, umożliwiające przypisanie średnicy lub kąta. Po wskazaniu ścianki wyświetlana jest aktualna wartość.

Przykład 5 Celem ćwiczenia jest zmiana pochyleń ścianek walcowych oznaczonych kolorem niebieskim, oraz ujednolicenie średnic otworów oznaczonych kolorem zielonym. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_5/resize_face.stp i przejdź do środowiska modelowania. 1. Uruchom polecenie Resize Face i wskaż dwie ścianki walcowe, oznaczone kolorem niebieskim (rys. 5.3).

Rys. 5.3

2. W polu Angle wpisz wartość 30 i zatwierdź polecenie, klikając Apply. Zwróć uwagę na adaptację promienia do pozostałych ścianek (rys. 5.4).

Rys. 5.4

3. Wskaż ścianki oznaczone kolorem zielonym i w polu Diameter wpisz wartość 2. 4. Zatwierdź polecenie przez OK. 5. Zapisz i zamknij plik.

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 409


Część III • Rozdział 6

Rozdział 6

Replace Face (zamiana ścianki)

6

Polecenie Replace Face jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Replace Face.

Rys. 6.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Replace Face

Polecenie umożliwia zamianę jednej ścianki na inną. Jest bardzo przydatne przy tworzeniu elektrod i szybkim modyfikowaniu prostej geometrii na bardziej zaawansowaną. Podstawowe możliwości polecenia: • zamiana ścianki lub powierzchni, • automatyczne przebudowanie zaokrągleń przynależnych do modyfikowanej ścianki, • wydłużenie lub skrócenie zmienianej ścianki, • odsunięcie ścianki modyfikowanej o zadaną wartość względem ścianki referencyjnej (ścianki, na którą zamieniamy). Okno operacji

Rys. 6.2 410 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 6

Grupa Face to Replace Zawiera narzędzie Select Face służące do zdefiniowania modyfikowanej ścianki. Można zaznaczyć więcej niż jedną ściankę. Grupa Replacement Select Face Służy do zdefiniowania ścianki referencyjnej, czyli tej, na którą będą zamieniane ścianki zdefiniowanie w grupie Face to Replace. Reverse Direction Pozwala na odwrócenie kierunku odsunięcia w przypadku, gdy w polu Offset jest wpisana inna wartość niż zero. Distance Podaje wartość odsunięcia modyfikowanej ścianki od referencyjnej. Domyślnie przyjmuje wartość zero. Grupa Settings Umożliwia wybór sposobu adaptacji ścianki przez wskazanie odpowiedniego typu Overflow Behavior (patrz Synchronous 3D, rozdział 2).

Przykład 6 Celem ćwiczenia jest przebudowanie modelu, poprzez nadanie czterem ściankom płaskim kształtu łuku. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_6/rereplace_face.1_prt. 1. Wybierz polecenie Replace Face i wskaż ściankę oznaczoną literą a (rys. 6.3).

Rys. 6.3

2. Następnie w grupie Replacement Face wskaż powierzchnię b, na którą będzie zamieniana ścianka (rys. 6.3). 3. Operację powtórz analogicznie dla drugiej strony modelu. 4. Ukryj powierzchnię, do której były dopasowywane ścianki i obróć model o 180° (rys. 6.4). Zauważ, że po zmianie górnych ścianek dolne pozostały bez zmian, a w związku z tym grubość detalu nie jest stała. 5. Uruchom ponownie polecenie Replace Face i w grupie Preview wyłącz podgląd. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 411


Część III • Rozdział 6

6. Wskaż najpierw ściankę c (rys. 6.4), a następnie przejdź do grupy Replacement Face i wskaż ściankę a (rys. 6.3).

Rys. 6.4

7. W polu Offset wprowadź wartość -2 i zatwierdź polecenie przez Apply. 8. W sposób analogiczny wykonaj zmianę dla drugiej ścianki. 9. Zapisz i zamknij plik.

Przykład 7 Celem ćwiczenia jest wykonie elektrody dla określonego żebra. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_7/replace_face_2.x_t i przejdź do środowiska modelowania. 1. Wybierz polecenie Extrude

i przejdź do środowiska szkicownika, klikając ikonę

Sketch Section w grupie Section. 2. Wskaż ściankę podziału (rys. 6.5 a) dla szkicu i wykonaj zarys, jak niżej (rys. 6.5 c). Szkic znajduje się w osi żebra.

Rys. 6.5

3. Zakończ szkic i określ wysokość wyciągnięcia, wpisując w polu Start wartość -6, natomiast w polu End wartość 20. Kliknij OK. 4. Wykorzystując polecenie Substract , odejmij od wykonanej bryły stempel. 5. Uruchom polecenie Replace Face i wskaż ścianki, jak niżej (rys. 6.6 a). 412 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 6

Rys. 6.6

6. Następnie przejdź do grupy Replacement Face i zaznacz ściankę b (rys. 6.6). 7. Zatwierdź polecenie przez Apply. Operację powtórz dla następnych zestawów ścianek a-b, d-e, g-h, jak niżej (rys. 6.7).

Rys. 6.7

8. Uruchom polecenie Move Face i przesuń ściankę podstawy w dół o 3 mm (rys. 6.8) .

Rys. 6.8 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 413


Część III • Rozdział 6

9. W ostatnim kroku użyj polecenia Offset Face. W celu odsunięcia roboczej części elektrody (część bezpośrednio stykająca się z żebrem) dodaj rozpalenie (odsunięcie wszystkich ścianek) o wartość 0.1 mm. 10. Zapisz i zamknij plik.

414 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 7

7

Rozdział 7

Detail Feature

Grupę tworzą polecenia umożliwiające zachowanie pewnych własności, do których można zaliczyć utrzymanie stałego promienia, fazy, przebudowy promieni itd.

7.1 Resize Blend (zmiana promienia) Polecenie Resize Blend jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Detail Feature → Resize Blend.

Rys. 7.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Resize Blend

Polecenie służy do zmiany wartości promienia zarówno przez wskazanie jednogo zaokrąglenia, jak i całej grupy.

Okno operacji

Rys. 7.2 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 415


Część III • Rozdział 7

Grupa Face Zawiera narzędzie Select Blend Face, pozwalające na wskazanie promienia do edycji. Grupa Radius Zawiera parametr Radius, w którym definiuje się docelowy promień. W momencie wskazania promienia program wyświetli jego aktualną wartość.

Przykład 8 Celem ćwiczenia jest wykonanie zmiany promienia. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_8/resize_blend.x_t i przejdź do środowiska modelowania. 1. Wybierz polecenie Resize Blend i wskaż promień oznaczony kolorem niebieskim (rys. 7.3 a).

Rys. 7.3

2. Zmień jego wartość, wpisując 1 w polu Radius. 3. Po zatwierdzeniu operacji przez Apply wskaż promień koloru żółtego (rys. 7.3 b) i zmień jego wartość także na 1.

Uwaga! W celu wskazania wszystkich segmentów promienia w filtrze, musisz przestawić Single Face na Connected Blend Faces. 4. W ostatnim kroku zmień wartość promienia oznaczonego kolorem zielonym (rys. 7.3 c) na 0.5. 5. Aby sprawnie zaznaczyć wszystkie promienie koloru zielonego, należy skorzystać z filtrowania według kolorów. 6. Na pasku filtra rozwiń ikonę General Selection Filters, klikając na nią LPM (rys. 7.4 a) i wybierz Color Filter (rys. 7.4 b). 416 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 7

Rys. 7.4

7. W oknie dialogowym Color zaznacz ikonę Inherit From Object (rys. 7.4 c) i wskaż jeden z promieni koloru zielonego. 8. Następnie zatwierdź kolor, klikając OK. Program powróci do okna zmiany promienia. 9. Wybierz kombinację klawiszy Ctrl+A lub zaznacz oknem (przeciągając myszą) cały model. Program podświetli wyłącznie promienie koloru zielonego. 10. Po przeprowadzeniu powyższych czynności na ekranie będzie widoczny efekt, jak niżej (rys. 7.5).

Rys. 7.5

11. Zapisz i zamknij plik.

7.2 Label Notch Blend (zmiana adaptacji promienia podczas przesuwania) Polecenie Label Notch Blend jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Detail Feature → Label Notch Blend. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 417


Część III • Rozdział 7

Rys. 7.6 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Label Notch Blend

Polecenie umożliwia przypisanie własności do zaokrąglenia, pozwalającej uzyskać różne rozwiązania przy przesuwaniu ścianki (rys. 7.8). Okno operacji

Rys. 7.7

Grupa Face Select Face Narzędzie służy do wskazania promienia. Delete Label Opcja umożliwia usunięcie przypisanej własności. Poniżej rysunek obrazujący efekt wyciągnięcia poleceniem Move Face po przypisaniu promienia (rys. 7.8).

Rys. 7.8

7.3 Reorder Blends (zmiana kolejności promieni) Polecenie Reorder Blend jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Detail Feature → Reorder Blends. 418 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 7

Polecenie umożliwia przebudowanie naroża, w którym zostały nałożone promienie w niewłaściwej kolejności.

Rys. 7.9 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Reorder Blends

Okno operacji

Rys. 7.10

Grupa Face Select Blend Face 1 / Select Blend Face 2 Narzędzia służą do wskazania promieni w narożu, które mają zostać przebudowane. Zazwyczaj wystarczy wskazać jeden promień. Przykład 9 Celem ćwiczenia jest wykonanie zmiany naroża przez przebudowanie promienia. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_9/reorder_blend.x_t i przejdź do modułu modelowania. 1. Uruchom polecenie Reorder Blend i wskaż promień, jak niżej (rys. 7.11 a).

Rys. 7.11

2. Zatwierdź polecenie przez OK. Program zmieni kolejność nakładanych promieni (rys. 7.11 b). 3. Operację powtórz dla drugiego promienia znajdującego się we wnęce. 4. Zapisz i zamknij plik. www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 419


Część III • Rozdział 7

7.4 Resize Chamfer (zmiana wielkości fazy) Polecenie Resize Chamfer jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Detail Feature → Resize Chamfer. Polecenie umożliwia wykonanie edycji fazy na nieparametrycznym i parametrycznym modelu.

Rys. 7.12 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Resize Chamfer

Okno operacji

Rys. Okno Resize Chamfer

Grupa Face Zawiera narzędzie Select Face umożliwiające wskazanie ścianki (fazy) do edycji. Grupa Offsets Cross Section Umożliwia wybranie sposobu określania wielkości fazy. Dostępne są trzy możliwości: • Symetric Offset – faza symetryczna, • Asymmetric Offset – faza niesymetryczna, definiowania przez podanie dwóch wielkości ścięcia, • Offset and Angle – definiowanie wielkości fazy odbywa się przez podanie wartości ścięcia i kąta, pod jakim jest wykonane. Angle / Offset 1 / Offset 2 Parametry określające wielkość fazy. Aktywne w zależności od wybranego sposobu jej definiowania. Reverse Direction Pozwala na odwrócenie kierunku pomiaru odległości i kąta. 420 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 7

Przykład 10 Celem ćwiczenia jest zmiana fazy na nieparametrycznym modelu. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronus_3D/p_10/resize_chamfer.x_t i przejdź do modułu modelowania. 1. Uruchom polecenie Resize Chamfer i wskaż fazę, jak niżej (rys. 7.13 a).

Rys. 7.13

2. Zmień Cross Section na Symetric Offset i wprowadź wartość odsunięcia równą 0.5. 3. Operacje powtórz dla fazy oznaczonej literą b (rys. 7.13). 4. Zapisz i zamknij plik.

7.5 Label Chamfer (przypisanie fazy) Polecenie Label Chamfer jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Detail Feature → Label Chamfer.

Rys. 7.14 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym polecaniem Label Chamfer

Polecenie umożliwia zdefiniowanie zaznaczonej ścianki jako fazy. Dzięki temu, podczas przesuwania ścianki przynależnej do fazy, wielkość ścięcia nie ulega zmianie. Na poniższym rysunku widoczne jest przesuwanie górnej ścianki naby przed przypisaniem fazy (rys. 7.15 b) oraz po wykonaniu operacji (rys. 7.15 c). www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 421


Część III • Rozdział 7

Rys. 7.15

Okno operacji

Rys. 7.16

Grupa Chamfer Face Zawiera narzędzie Select Face służące do wskazania ścianki, która będzie rozpoznawana jako faza. Grupa Construction Faces Select Face 1 / Select Face 2 Narzędzia służą do wskazania ścianek, między którymi powstała faza. W większości przypadków nie trzeba ich definiować. Program automatycznie przypisuje je na podstawie wskazanej ścianki w grupie Chamfer Face.

422 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 8

8

Rozdział 8

Delete Face (usuwanie ścianki)

Polecenie Delete Face jest dostępne w aplikacji Modeling (Ctrl+M). Może być uruchomione z paska Synchronous Modeling lub z Menu: Insert → Synchronous Modeling → Delete Face.

Rys. 8.1 Widok menu w trybie Modeling z zaznaczonym poleceniem Delete Face

Polecenie służy do usuwania geometrii, którą mogą być pojedyncze ścianki jak i grupy ścianek oraz otwory. W miejscu usuwanej ścianki pojawia się zaślepienie.

Rys. 8.2

Okno operacji

Rys. 8.3 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 423


Część III • Rozdział 8

Grupa Type Face Służy do usuwania ścianek. Hole Służy do usuwania otworów. Blend Size Służy do usuwania promieni. Grupa Hole to Delete Grupa jest dostępna, gdy Type zostanie ustawione na Hole. Select Hole Narzędzie służy do wskazania otworu, który ma zostać usunięty. Select Holes by Size Opcja umożliwia automatyczne wyszukanie otworów spełniający określony warunek definiowany w polu Hole Size. Hole Size Określa końcową wartość przedziału, na podstawie której zostaną zaznaczone otwory. Po wpisaniu np. wartości 5, program zaznaczy otwory o średnicy równej 5 i wszystkie poniżej tej wartości. Grupa Blend to Delete Grupa jest dostępna, gdy Type zostanie ustawione na Blend Size. Select Blend Face Narzędzie służy do wskazania promienia, który ma zostać usunięty. Blend Size Określa końcową wartość przedziału, na podstawie której zostaną zaznaczone promienie. Po wpisaniu np. wartości 5, program zaznaczy promienie równe 5 i wszystkie poniżej tej wartości. Grupa Face Grupa dostępna, gdy Type jest ustawione na Face. Zawiera narzędzie Select Face służące do wskazania ścianek, które będą usuwane. Grupa Cap Face Cap Option Umożliwia wybór płaszczyzny lub ścianki, jako granicy, do której zostaną usunięte zaznaczone ścianki (jeśli nie stanowią zamkniętego obszaru). Select Face Narzędzie służy do wskazania ścianki określającej granice otwartego obszaru. 424 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 8

Specify Plane Narzędzie określa płaszczyznę wyznaczającą granice otwartego obszaru. Grupa Settings Heal Przy zaznaczonej opcji podczas usuwania ścianki następuje zaślepienie obszaru, natomiast przy odznaczonej opcji, po usunięciu ścianki bryła staje się obiektem powierzchniowym, z przerwą po wskazanej ściance. Delete Partial Blend Pozwala usunąć część promienia w przypadku, gdy całości nie da się usunąć (rys. 8.4).

Rys. 8.4

Setback Aktywna dla zaznaczonej opcji Heal i Delete Partial Blend. Pozwala na wybranie jednej z dwóch opcji: • Selected Blend – usuwa wskazany promień. • Neighbor Blend – usuwa wskazany promień i część sąsiedniego promienia.

Przykład 11.1 Celem ćwiczenia jest usunięcie otworów o średnicy mniejszej lub równej 10 mm oraz oznaczonych ścianek. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_11/delete_face.x_t i przejdź do środowiska modelowania. 1. Usuwanie grupy ścianek. 1.1. Uruchom polecenie Delete Face i wskaż ścianki, jak niżej (rys. 8.5 a). W celu szybkiego zaznaczenia wszystkich ścianek, ustaw Tangent Faces w filtrze.

Rys. 8.5 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 425


Część III • Rozdział 8

1.2. Po zatwierdzeniu polecenia zostanie wypełniona przestrzeń wybrania (rys. 8.5 b). 2. Usuwanie ścianek z wykorzystaniem ograniczenia. 2.1. Wskaż ścianki do usunięcia, jak niżej (rys. 8.6 a).

Rys. 8.6

2.2. Następnie przejdź do grupy Cap Face i po wybraniu narzędzia Select Face wskaż ściankę b (rys. 8.6). 2.3. Po zatwierdzeniu operacji zostanie usunięta górna część zaczepu (rys. 8.6 c). 3. Usuwanie otworów. 3.1. Zmień Type na Hole. 3.2. W grupie Hole to Delete wprowadź wartość 10 mm. Pamiętaj, że po wprowadzeniu wartość należy zatwierdzić zmianę przez Enter na klawiaturze. 3.3. Wskaż dowolną ściankę otworu o średnicy mniejszej lub równej 10 mm. Po najechaniu na otwór spełniający tą zależność, zostanie on podświetlony. 3.4. Zostaną zaznaczone wszystkie otwory i po zatwierdzeniu usunięte. (rys. 8.7)

Rys. 8.7

Przykład 11.2 Celem ćwiczenia jest usunięcie promieni z modelu w przedziale od 0 do 5 mm. Otwórz plik …/synchronous_modeling/synchronous_3D/p_11/delete_blend.prt. 1. Uruchom polecenie Delete Face. 2. Zmień Type na Blend Size. 3. W polu Blend Size w zakładce Face wpisz 5 i zatwierdź, klikając Enter na klawiaturze. 4. Najedź kursorem na dowolny promień spełniający powyższą zależność i kliknij na niego LPM. Program automatycznie przeszuka i zaznaczy pozostałe promienie. 426 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Część III • Rozdział 8

Rys. 8.8

5. Zatwierdź polecenie klikając OK. Program usunie wszystkie promienie w zakresie od 0-5 mm (rys. 8.8 b).

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 427


Notatki

NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział I • Odczyt danych do licencji

Suplement

1

Suplement • Rozdział 1

Odczyt danych do licencji

Niezbędne dane potrzebne do wygenerowania pliku licencji to numer CID (Composite) lub MAC adres karty sieciowej. Serwerem licencji może być komputer, na którym będzie używany NX (lub bez NX – przy licencji pływającej). 1.1. Odczyt nr MAC karty sieciowej Nr MAC pozwoli wygenerować licencje czasową. 1.1.1. Uruchom program Odczyt nr MAC karty.exe z płytki DVD (rys. 1.1). Rys. 1.1 Program do odczytu nr MAC

1.1.2. Wykonaj zrzut ekranu i prześlij go do nas (dane kontaktowe znajdziesz na stronie http://www.camdivision.pl/), 1.1.3. W przypadku, gdy nie posiadasz programu do odczytu nr MAC, uruchom wiersz poleceń, wpisując „cmd” w wyszukiwarkę Windows (rys.1.2).

Rys. 1.2 Wywołanie okna poleceń www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 499


Suplement • Rozdział I • Odczyt danych do licencji

Rys. 1.3 Widok polecenia wywołującego informacje o kartach sieciowych

1.1.4. Wprowadź ipconfig/all (rys. 1.3). 1.2. Odczyt nr CID Nr CID pozwoli wygenerować licencję stałą. Przed przystąpieniem do generowania nr CID, zapoznaj się z poniższymi uwagami: • Generowanie numeru CID może być wykonane po wcześniejszym zainstalowaniu wszystkich sterowników i przygotowaniu komputera do pracy! • Po wygenerowaniu numeru CID nie można zmieniać nazwy komputera! • Każda ingerencja techniczna polegająca na wymianie podzespołów w komputerze może spowodować zmianę numeru CID! 1.2.1. Uruchom program Odczyt numeru CID z płyty DVD (rys. 1.4).

Rys. 1.4 Program do odczyty nr CID

Uwaga! Jeżeli nie posiadasz programu do odczytu numeru CID, możesz to zrobić, używając okna startowego do instalowania NX, które można wywołać uruchamiając …\NX \Launche.exe. (rys. 1.5).

Rys. 1.5 Odczyt numeru CID za pomocą okna instalatora NX 500 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział I • Odczyt danych do licencji

Uwaga! W przypadku wygenerowania większej liczby numerów CID należy upewnić się, który z numerów jest przypisany do karty sieciowej przewodowej. W tym celu należy wyłączyć zbędne urządzenia sieciowe i powtórzyć procedurę generowania.

Rys. 1.6 Wygenerowanie kilku numerów CID (patrz uwagi punkt 1.2.2)

1.2.2. Procedura wyłączania urządzeń sieciowych dla Windows 7: a) Przejdź do panelu sterowania (Start – Panel Sterowania). b) W wyszukiwarce wpisz „połączenia sieciowe” i kliknij Wyświetl połączenia sieciowe (rys.1.7).

Rys. 1.7 Wyszukanie połączeń sieciowych

c) Kliknij

PPM na połączenie do wyłączenia i wybierz Wyłącz (rys. 1.8).

Rys. 1.8 Wyłączenie zbędnych połączeń sieciowych

d) Operację powtórz dla pozostałych urządzeń (oprócz Połączenie lokalne), a uzyskasz widok jak na rysunku 1.9 (liczba wyłączonych połączeń i ich typ może się różnić w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera).

Rys. 1.9 Widok połączeń sieciowych po dokonanych zmianach www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 501


Suplement • Rozdział I • Odczyt danych do licencji

e) Wygeneruj ponownie numer CID. f) Porównaj wygenerowany CID z wcześniej uzyskaną listą numerów CID. Jeśli jeden numer pokrywa się z wymienionymi na liście, to ten jest właściwym numerem CID (rys. 1.10). Jeżeli żaden się nie pokrywa, skontaktuj się z nami (www.camdivision.pl) w celu rozwiązania problemu.

Rys. 1.10 Porównanie numerów CID

g) Włącz wyłączone wcześniej połączenia sieciowe.

502 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział II • Instalacja serwera licencji

2

Rozdział 2

Instalacja serwera licencji

• Serwer licencji pozwala na podłączenie jednego pliku licencji. • Może być instalowany na dowolnym komputerze, posiadającym połączenie z komputerem klientem. • Powinien być zainstalowany w najnowszej wersji.

Uwaga! Przed przystąpieniem do instalacji serwera licencji upewnij się, że masz zainstalowany program java, gdyż bez niego instalator nie pozwoli zainstalować NX. Na płycie instalacyjnej znajduje się skrót do pobrania programu java: JavaSetup7u7.exe.

2.1. Przygotowanie pliku Licencji 2.1.1. Otwórz plik za pomocą Notatnika. 2.1.2. W miejscu YourHostName wprowadź nazwę komputera, na którym instalujesz serwer licencji (rys. 2.1).

Rys. 2.1 Wygląd pierwszych linii pliku licencji

Uwaga! Nazwę komputera odczytasz, klikając PPM na Komputer i wybierając Właściwości (rys. 2.2). www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 503


Suplement • Rozdział II • Instalacja serwera licencji

Rys. 2.2 Odczyt nazwy komputera

2.1.3. Zapisz plik. 2.2. Pierwsza instalacja Serwera licencji 2.2.1. Uruchom plik …\Serwer licencji\SPLMLicenseServer_v.7.2.0_win64_setup.exe 2.2.2. Wybierz język instalacji i kliknij OK (rys. 2.3).

Rys. 2.3 Wybór języka instalacji

2.2.3. Kliknij Dalej, aby przejść do następnego kroku (rys. 2.4).

Rys. 2.4 Wprowadzenie do instalacji 504 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział II • Instalacja serwera licencji

2.2.4. Wybierz folder instalacji i kliknij Dalej (rys. 2.5).

Rys. 2.5. Definiowanie folderu instalacji

2.2.5. Wskaż plik licencji i kliknij Dalej (rys. 2.6).

Rys. 2.6 Wskazywanie pliku licencji

2.2.6. Na ekranie pojawi się podsumowanie ustawień. Kliknij Instaluj, aby zainstalować serwer licencji.

Rys. 2.7 Podsumowanie przebiegu instalacji www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 505


Suplement • Rozdział II • Instalacja serwera licencji

2.2.7. Po zakończeniu instalacji wybierz Zakończ. 2.3. Podpinanie pliku licencji do zainstalowanego serwera licencji 2.3.1. Otwórz plik licencji i postępuj zgodnie z punktem 2.1. (dokonaj zmiany nazwy serwera). 2.3.2. Uruchom narzędzie do zarządzania plikiem licencji (rys. 2.8).

Rys. 2.8 Uruchomienie narzędzia Lmtools

2.3.3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread, zaznacz opcję Force Server Shutdown i kliknij Stop Server (rys. 2.9).

Rys. 2.9 Zatrzymanie serwera licencji

2.3.4. Przejdź do zakładki Config Services, kliknij Browse i wskaż plik licencji. Zapisz konfigurację, klikając Save Service (rys. 2.10).

Rys. 2.10 Wskazywanie pliku licencji

2.3.5. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij Start Server (rys. 2.11), następnie ReRead Licence File. 506 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział II • Instalacja serwera licencji

Rys. 2.11. Uruchomienie serwera licencji z nowym plikiem

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 507


Suplement • Rozdział III • Instalacja bazowej wersji NX 9.0

Rozdział 3

Instalacja bazowej wersji NX 10

3

3.1. Uruchom plik …\NX\Launch.exe. 3.2. Na ekranie pojawi się okno instalatora, jak na rysunku 3.1, z którego wybierz Install NX.

Rys. 3.1 Okno instalatora

3.3. Wybierz język instalatora (zalecany angielski) i kliknij OK (rys. 3.2).

Rys. 3.2 Wybór języka instalatora 508 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział III • Instalacja bazowej wersji NX 9.0

Uwaga! Na tym etapie zalecany jest wybór języka angielskiego, gdyż na niektórych systemach operacyjnych Windows,wybór języka polskiego nie pozwala przejść do dalszego etapu instalacji, wywołując błąd rejestru! 3.4. Kliknij Next (rys. 3.3).

Rys. 3.3 Początkowe okno instalacji

3.5. Zaznacz opcję Typical i kliknij Next (rys. 3.4).

Rys. 3.4 Okno wyboru sposobu instalacji

Uwaga! Ustawienie Typical jest najbardziej uniwersalne i nie zaleca się ręcznego ustawiania składników do instalacji przy użyciu opcji Custom.

3.6. Ustaw lokalizację, do której zostanie zainstalowany NX i kliknij Next.

Rys. 3.5 Ustawienie ścieżki instalacji NX www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 509


Suplement • Rozdział III • Instalacja bazowej wersji NX 9.0

Uwaga! Ścieżka nie może zawierać polskich znaków. Jeżeli zamierzasz używać dodatkowo programu TeamCenter lub konfiguracji pod automotive np. GM Tool Kit, zaleca się wykonanie instalacji w folderze bez spacji w ścieżce np. (C:\Siemens\NX10). 3.7. Określ nazwę serwera licencji. Serwerem licencji może być zarówno komputer, na którym jest instalowany NX, jak i dowolny komputer podłączony do sieci firmowej. W miejscu YourHostName domyślenie pojawi się nazwa komputera, na którym jest instalowany NX. W miejscu YourHostName można wpisać IP serwera licencji, jeżeli taki istnieje.

Rys. 3.6 Podawanie nazwy serwera

Uwaga! Serwer licencji może być zdefiniowany w późniejszym etapie, przez odpowiednią modyfikację zmiennych środowiskowych systemu Windows (patrz rozdział 7.1). 3.8. Kliknij Next, aby przejść do wyboru języka, w jakim będzie się uruchamiał NX podczas startu.

Rys. 3.7 Wybór języka NX

Uwaga! NX domyślnie jest instalowany we wszystkich wersjach językowych. W dowolnej chwili można przełączać się między wersjami, zmieniając zmienną środowiskową UGII_LANG (np. English na Polish – patrz punkt 6.1)... 510 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział III • Instalacja bazowej wersji NX 9.0

3.9. Kliknij Next. Program wyświetli podsumowanie dotychczasowych ustawień instalacyjnych. Następnie kliknij Install.

Rys. 3.8 Uruchomienie instalacji

3.10. Po wykonaniu instalacji wybierz Finish.

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 511


Suplement • Rozdział IV • Instalacja aktualizacji NX

Rozdział 4

Instalacja aktualizacji NX

4

Aktualizacje są to poprawki, które powinny być zainstalowane w celu zapewnienia stabilnej pracy. Aktualizacje występują jako MR (Maintenance-Releas) oraz MP (MaintenancePack). MR to duża aktualizacja, która jest instalowana jako pierwsza. MR może występować w różnych wersjach. Zawsze instalujemy aktualizację o najwyższym numerze, gdyż wyższa aktualizacja zawiera niższe. MP jest uzupełnieniem dużej aktualizacji MR.

Uwaga! Przed uruchomieniem instalatora aktualizacji należy zamknąć NX. Aktualizacje należy instalować na koncie z uprawnieniami administratora. Jeżeli instalacja się nie powiedzie należy ponownie uruchomić komputer i spróbować ponownie. W skrajnych przypadkach konieczne jest utworzenie nowego konta z uprawnieniami administratora i na nim wykonanie instalacji.

Przykładowe oznaczenia aktualizacji do NX 10 • MR 1 nx-10.0.1.zip • MP 1 nx-10.0.1.mp01.zip • MP 2 nx-10.0.1.mp02.zip • MP 3 nx-10.0.1.mp03.zip • MP 4 nx-10.0.1.mp04.zip • MR 2 nx-10.0.2.zip • MP 1 nx-10.0.2.mp01.zip W przypadku powyższych oznaczeń w celu zainstalowania najnowszych aktualizacji wystarczy zainstalować MR2 oraz MP1 do MR2 (nx-10.0.2.zip oraz nx-10.0.2.mp01.zip). Jeżeli chcemy pracować na pierwszej aktualizacji to instalujemy MR1 oraz MP4 do MR1 (nx-10.0.1.zip oraz nx-10.0.1.mp04.zip). 512 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział IV • Instalacja aktualizacji NX

4.1. Rozpakuj plik …\Aktualizacje\1_MR\ nx-10.0.2.zip. 4.2. Uruchom instalator aktualizacji plik …\Aktualizacje\1_MR\ nx-10.0.2\dvdrom1002\Launch.exe. 4.3. Kliknij Update NX i zaczekaj na podmianę wszystkich plików. 4.4. Rozpakuj plik …\Aktualizacje\2_MP\ nx-10.0.2.mp01.zip. 4.5. Następnie wybierz …\Aktualizacje\2_MP\ nx-10.0.2.mp01 \ugs_update.bat. 4.6. Po zakończeniu aktualizacji uruchom NX.

Uwaga! W celu rozpoczęcia pracy w środowisku NX, niezbędne jest wybranie pakietu licencji (patrz punkt 5.1).

www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 513


Suplement • Rozdział V • Zarządzanie pakietami licencji

Rozdział 5

5

Zarządzanie pakietami licencji

5.1. Przypisywanie pakietu do stanowiska klienta 5.1.1. Uruchom narzędzie zarządzające licencjami Licensing Tool (rys. 5.1) na komputerze klienta (komputer z zainstalowanym NX).

Rys. 5.1 Uruchomienie narzędzia zrządzania pakietami licencji

5.1.2. Kliknij napis Ustawienia pakietu wiodczny po lewej stronie okna (rys.5.2).

Rys. 5.2 Przejście do definiowania pakietu

5.1.3. Zaznacz interesujący cię pakiet i „przerzuć” go na prawą stronę, za pomocą strzałki. 514 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział V • Zarządzanie pakietami licencji

Rys. 5.3 Wybór pakietu licencji

Uwaga! Można jednocześnie używać maksymalnie 2 pakietów licencji. 5.1.4. Zatwierdź zmiany, klikając Zastosuj. 5.2. Pożyczanie licencji (opcja Borrowing) Pożyczanie licencji umożliwia używanie NX bez konieczności podpięcia do sieci, jeżeli korzystamy z licencji zainstalowanej na innym komputerze (np. na serwerze).

5.2.1. Uruchom program do zarządzania licencjami i przerzuć na prawą stronę pakiet, który chcesz wypożyczyć (patrz punkt 5.1.). 5.2.2. Kliknij na napis Ustawienia wypożyczania (rys. 5.4).

Rys. 5.4 Aktywowanie opcji pożyczania licencji

5.2.3. Na ekranie pojawi się okno z wyborem licencji. Zaznacz licencję – dokładnie tą, którą przerzuciłeś na prawą stronę w punkcie 5.2.1. W dolnej części okna ustaw datę wypożyczenia (rys. 5.5) i zatwierdź klikając OK, a następnie Apply.

Rys. 5.5. Ustawienia daty wypożyczania www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 515


Suplement • Rozdział V • Zarządzanie pakietami licencji

Uwaga! Nie zaleca się wypożyczania licencji na okres krótszy niż 1 dzień. Maksymalny czas wypożyczania to 120 dni. 5.3. Zwracanie licencji przed upływem terminu wypożyczania 5.3.1. Uruchom narzędzie zarządzające licencjami Licensing Tool (rys. 5.6).

Rys. 5.6 Uruchomienie narzędzia zrządzania pakietami licencji

5.3.2. Kliknij na napis Ustawienia wypożyczania, następnie zaznacz wypożyczone licencje i kliknij Zwróć (rys. 5.7).

Rys. 5.7 Zwracanie licencji na serwer

5.3.3. Zatwierdź zmiany, klikając Zastosuj.

Uwaga! Licencje można zwrócić na serwer, jeżeli komputer na który licencja została wypożyczona będzie widział w sieci komputer, który jest serwerem. Nie zaleca się zwracania licencji wcześniej, niż dobę od wypożyczenia.

516 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział VI • Instalacja wersji polskiej

6

Rozdział 6

Instalacja polskiej wersji

Wersja polska NX 10 powinna zostać zainstalowana automatycznie bez względu na wybrany język instalacji. Wybór wersji odbywa się przez zmianę odpowiedniej zmiennej środowiskowej systemu Windows.

6.1. Zmiana wersji językowej NX 6.1.1 Kliknij PPM na folder Komputer zlokalizowany na pulpicie lub w menu i wybierz Właściwości (rys.6.1).

Rys. 6.1 Przejście do właściwości systemu Windows

6.1.2. Następnie kliknij na napis Zaawansowane ustawienia systemu (rys.6.2).

Rys. 6.2 Przejście do zaawansowanych ustawień Windows www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 517


Suplement • Rozdział VI • Instalacja wersji polskiej

6.1.3. Przejdź do zakładki Zaawansowane i kliknij przycisk Zmienne środowiskowe (rys.6.3).

Rys. 6.3 Przejście do zmiennych środowiskowych systemu Windows

6.1.4. Odszukaj zmienną UGII_LANG i wybierz Edytuj.

Rys. 6.4 Edycja zmiennej środowiskowej

6.1.5. Zamiast słowa English wprowadź Polish i zatwierdź wszystkie zmiany klikając OK na otwartych oknach.

518 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział VII • Typowe problemy z serwerem licencji...

7

Rozdział 7

Typowe problemy z serwerem licencji i sposób ich rozwiązania

7.1. Sprawdzenie poprawności nazwy serwera 7.1.1. Wejdź do zmiennych środowiskowych systemu Windows (patrz punkt 6.1) i skontroluj, czy zmienna środowiskowa SPLM_LICENSE_SERVER=28000@cdv5 jest poprawna. 7.1.2. cdv5 oznacza nazwę komputera, na którym jest zainstalowana licencja. 7.1.3. Jako nazwa komputera może być także podane IP – w przypadku dużej ilości komputerów w sieci. IP gwarantuje szybsze łączenie z serwerem np. SPLM_LICENSE_SERVER=28000@192.168.1.10.

Uwaga! W niższych wersjach NX zmienna odpowiadająca za wybór serwera licencji nosi nazwę: UGS_LICENSE_SERVER. 7.2. Sprawdzenie, czy nazwa serwera w pliku licencji została poprawie wprowadzona 7.2.1. Uruchom narzędzie LMRools (patrz punkt 2.3.1). 7.2.2. Przejdź do zakładki Config Services i kliknij przycisk View Log.

Rys. 7.1. Informacje w pliku LOG www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 519


Suplement • Rozdział VII • Typowe problemy z serwerem licencji...

7.2.3. Odczyt danych z pliku LOG: CDV5 – komputer, na którym zainstalowana jest licencja Marcin – nazwa wpisana w pliku licencji, która znajduje się w lokalizacji: C:\Siemens\PLMLicenseServer\splm6.lic. 7.2.4. Z pliku Log wynika, że w pliku licencji jest błędna nazwa. Poprawna nazwa to CDV5. 7.3. Sprawdzenie zapory systemu Częstym problemem blokującym uruchomienie NX na komputerze kliencie jest brak możliwości odczytania licencji, ze względu na aktywną zaporę systemu Windows. 7.3.1. Wyłącznie zapory na serwerze. 7.3.1.1. Przejdź do panelu sterowania. 7.3.1.2. Ustaw widok Kategorie i kliknij System i zabezpieczenia.

Rys. 7.2 Wygląd panelu sterowania

7.3.1.3. Następnie kliknij Zapora systemu Windows.

Rys. 7.3 Przejście do zapory systemu Windows

7.3.1.4. Następnie kliknij Włącz lub Wyłącz Zaporę systemu Windows. 520 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział VII • Typowe problemy z serwerem licencji...

Rys. 7.4 Przejście do okna wyłącznie zapory Windows

7.3.1.5. Zaznacz pola tak, jak na rysunku 7.5 i zatwierdź, klikając OK.

Rys. 7.5 Wyłącznie zapory Windows

7.3.2. Dodanie wyjątków. Jeżeli chcemy mieć włączoną zaporę systemu Windows, niezbędne jest dopisanie w pliku licencji numeru portu powrotnego (linijka VENDOR powinna wyglądać tak: VENDOR ugslmd PORT=28005). Następnie należy odblokować porty 28000, 28005 oraz pliki ugslmd.exe, lmgrd.exe. 7.3.2.1. Przejdź do zapory systemu postępując dokładnie tak, jak w punkcie 7.3.1.1-7.3.1.2. 7.3.2.2. Kliknij napis Zezwalaj programom na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

Rys. 7.6. Dodawanie wyjątków do zapory Windows www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 521


Suplement • Rozdział VII • Typowe problemy z serwerem licencji...

7.3.2.3. Zdefiniuj dostęp do plików ugslmd.exe oraz lmgrd.exe (rys. 7.7).

Rys. 7.7. Definiowanie wyjątków

7.3.2.4. Po wykonaniu powyższych czynności NX powinien widzieć serwer licencji. 7.4. Sprawdzenie poprawności nr CID lub nr MAC karty sieciowej 7.4.1. Uruchom narzędzie LMRools i wywołaj okno pliku Log, jak w punkcie 7.2.

Rys 7.8. Plik Log z błędnym numerem CID

7.4.2. Odczyt danych z pliku LOG. Serwer licencji pokazuje, że odczytuje plik C:\Users\Marcin\Desktop\TEST.txt. W pliku licencji jest numer COMPOSITE=E4C211CC1CF1, natomiast na komputerze jest kilka numerów CID, z których żaden nie zgadza się z istniejącym.

Uwaga! Powodem zmiany numeru CID może być zmiana konfiguracji sprzętowej komputera lub systemu operacyjnego lub samej nazwy komputera. 522 NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018


Suplement • Rozdział VII • Typowe problemy z serwerem licencji...

7.5. Sprawdzanie daty ważności licencji Licencja może być czasowa lub stała. W zależności od tego plik licencji zawiera datę ważności – lub nie. 7.5.1. Otwórz plik licencji. 7.5.2. Odszukaj pozycję INCREMENT ug_post_exe ugslmd 28.0 30-nov-2013 SUPERSEDE. Licencja na ten produkt zakończyła się 28 listopada 2013.

Uwaga! Jeżeli licencja jest stała, to zamiast daty widoczny będzie napis „permanent 1”.

7.6. Licencja wygasła 7.6.1. Uruchom narzędzie LMRools i wywołaj okno pliku Log, jak w punkcie 7.2.

Rys. 7.9 Plik LOG z licencją, która wygasła

7.6.2. Słowo EXPIRED informuje nas, że licencja na dany składnik wygasła. 7.7. Brak rozwiązania problemu W przypadku, gdy powyższe rozwiązania nie pomagają, prosimy o kontakt poprzez logowanie na panelu wsparcia technicznego http://camdivision.pl/serwis/.

Rys. 7.10 Okno logowania do panelu pomocy technicznej

Owocnej pracy życzy zespół techniczny firmy CAMdivision Sp. z o.o. Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia 55-330 Miękinia, Błonie, ul. Sosnowa 10 www.camdivision.pl

NX CAM Virtual Machine e-book 523


Notatki

NX CAM Virtual Machine e-book

© CAMdivision 2018