Page 1

DE WERKPLAATS VAN KENNIS Bibliotheek Midden Brabant

Leading concept BMB 3.0 C-ROOTS AMSTERDAM


DE WERKPLAATS VAN KENNIS Bibliotheek Midden Brabant

Leading concept BMB 3.0 C-ROOTS AMSTERDAM


Bibliotheek Midden Brabant vooraf

Om de visie van de BMB te concretiseren zijn er drie strategische scenario’s ontwikkeld van waaruit een eerste conceptuele vertaling is gemaakt. Met de keuze voor het Kennislab als uitgangspunt zijn we vervolgens aan de slag gegaan om het concept van een verdieping te voorzien waardoor het niet alleen aansluiting kan maken op het insideout proces van Jan David Hanrath maar vooral om als kader te dienen voor de business-case en het Plan van Eisen. In de verdieping van het concept hebben wij keuzes gemaakt die inhoudelijk afgestemd moeten worden. De keuzes zijn echter tegelijkertijd een manier van denken waardoor het concept ook een aangescherpte invulling kan krijgen zonder dat het proces opnieuw doorlopen moet worden. Het is in die zin concept en systeem van denken in één.

“Let us create extraordinary worlds, on condition that they be put to the most ordinary use... to exist in the same way as the most common object.” vrij naar Gilles Deleuze

De Planstudie, waar deze fase onderdeel van is, is niet los te zien van de beleidslijnen van de partners in de Stadscampus of de visie op de ontwikkeling van de Spoorzone. Er is een voorzichtig eerste contact gemaakt met één van de partners in de Stadscampus waarbij deze gedachten zijn verwerkt in het concept. Opnieuw geven we de overweging mee om een ronde verrijking en toetsing in te lassen voordat we definitieve keuzes maken.


Bibliotheek Midden Brabant uitgangspunten

Met de verhuizing naar de Spoorzone is er voor de Bibliotheek Midden Brabant (BMB) een uitgelezen kans ontstaan om opnieuw na te denken over haar rol en positie in de samenleving en hoe die vorm gegeven kan worden. Een rol die door de nieuwe media en veranderende consumenten-behoeften aan (grote) veranderingen onderhevig is. Dit boek bouwt voor op de eerste stap in dit proces waarin we drie strategische scenario’s tegen het licht hebben gehouden. EÊn hiervan komt voorop te staan om vanuit dat perspectief het concept van de Bibliotheek van de Toekomst verder in te vullen. Vanuit dit concept gaan we vervolgens de business-case en het Plan van Eisen verder invulling geven. De uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn de volgende:

kennis

DE NIEUWE BIBLIOTHEEK IS EEN PLEK VOOR het bewaren en ontsluiten van kennis het delen van verhalen opdoen van ervaringen en inzichten met een virtuele en fysieke dimensie

BMB ervaring

ontmoeting

HEEFT EEN MISSIE IN educatie entertainment HEEFT ALS IDEAAL dat elke inwoner van Tilburg dankzij de Bibliotheek Midden Brabant een volwaardig deelnemer kan zijn (en blijven) van de maatschappij.


Bibliotheek Midden Brabant HET DOMEIN KENNIS ALS FOCUS

De kern van de activiteiten van de Bibliotheek van de Toekomst liggen binnen het domein kennis. Niet volgens het oude adagium van kennis is macht, maar in de zin dat kennis er is om te delen op een manier die past in het huidige tijdsgewricht. Kennis is daarbij multi-modaal. Kennis als actieve component. Niet alleen als beschikbare grondstof of als collectief geheugen maar kennis in een actieve ontmoeting. Via het vertellen van verhalen ontwikkelen we nieuwe kennis die we dan toevoegen aan de ‘collectie’. Waardoor het ervaren van kennis een belangrijke component wordt van de beleving die de Bibliotheek van de Toekomst kenmerkt. Kennis om te leren. De educatieve bibliotheek waar mensen kennis kunnen vinden en tot zich kunnen nemen op een manier die bij hen past. Kennis om te inspireren en te delen. De verhalende bibliotheek waar kennis mensen bindt, verrast en waar nieuwe perspectieven zich ontvouwen.

KENNIS

Kennis om te weten, te onderbouwen en te ontwikkelen. De kennisbibliotheek waar bestaande kennis nieuwe ontwikkelingen stimuleert en de resultaten daarvan zich weer voegen bij bestaande kennis. Ervaring

ONTMOETING

Kennis is gebaat bij een actief collectief geheugen. Een inspirerende fysieke vindplaats met toegang tot en interactie met de wereld als geheel. Beschikbaar voor iedere Tilburger op die manier die hem of haar het beste past.

Daarmee is kennis voor ons geen intellectuele oefening alleen. Ook de Tilburger die in de Bibliotheek van de Toekomst de krant wil komen lezen is meer dan van harte welkom. Uiteindelijk zullen we hem moeten ‘verleiden’ om ook een actief onderdeel van de collectie van dat moment te worden.


Bibliotheek Midden Brabant De rol in de stad Tilburg

De Bibliotheek van de Toekomst vormt samen met de Fontys Academy een ankerpunt in de invulling en ontwikkeling van de Stadscampus binnen de Spoorzone Tilburg. Voor de Spoorzone is een Kennis Plus profiel gekozen. Vanuit de Bibliotheek zijn er drie rollen benoemd van waaruit activiteiten of samenwerkingen (extended library) ontwikkeld kunnen worden. Stadsbaken. Een helder en toegankelijk knooppunt waar dingen samen komen en waar vanuit nieuwe impulsen vertrekken. Richtinggevend en boven de partijen verheven. Een plek waar mensen graag (samen)-komen en die een landmark vormt in de stad Tilburg. Kennislab. Een proeftuin in de luwte van de stad Tilburg. Een plek waar toegang tot de wereld en ruimte (fysiek en mentaal) voor creativiteit van netwerken van mensen een continue voedingsbron vormen voor vernieuwing en inspiratie.

Kennislab

Betekenisgever. Geeft betekenis aan kennis (content en context), stimuleert de sociale cohesie in de stad Tilburg en bevordert de zelfontplooiing en zelfredzaamheid van de individuele burger.

BMB Betekenisgever

ST AD

Stadsbaken De primaire keuze is gemaakt om de rol van het Kennislab in de spits te zetten vanuit de conceptgedachte: Werkplaats van Kennis. Met behoud van enkele goede elementen uit de andere scenario’s hebben we nu een verdere verdieping en invulling van dit concept ontwikkeld.

SC

AM

EXTENDED LIBRARY PUS

SPOORZONE


Bibliotheek Midden Brabant DE ROL van de bibliotheek voor de gebuikers

Beheren

Faciliteren

In de hele wereld zien we veel nieuwe bibliotheken die ieder voor zich gewaagde architectuur statements zijn maar nog steeds denken vanuit de bestaande kaders en definities van ‘bibliotheek’ als de schatkamer van boeken. Ongeacht of het Seattle of Stuttgart is, dan wel Aarhus of Amsterdam; het blijven iconische omhulsels van een boekencollectie. Soms geven de gebruikers een hele nieuwe dimensie aan het ontwerp (het kantoor van de ZZP’er in de OBA) maar vaak is dat niet een gevolg van de gekozen uitgangspunten. We hebben ons door een ander gedachtegoed laten leiden. Niet de boekencollectie op zich maar de wereld van de toegepaste kennis is ons vertrekpunt. Kennis in beweging om te vernieuwen, te delen, te verrijken etc. De Werkplaats van Kennis suggereert vonkenregens, ambacht, energie, creatie, participatie, interactie en bovenal een onbedwingbare nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Als de BMB van de Toekomst is niet alleen de ruimte die we bieden maar ook de activiteiten die we (laten) organiseren faciliterend aan het realiseren van deze uitgangspunten.

KENNIS Inspireren

Ervaring

ONTMOETING Organiseren

Verbinden

Aan het concept van de Werkplaats kennen we daarom een 5-tal principes toe. Principes die als drijfveer én checklist dienen voor alles wat de BMB van de Toekomst doet en met name hoe ze dat doet. Beheren Faciliteren organiseren Verbinden inspireren


Manifesto

Kennis is brandstof

Kennis is een voedingsbron voor ontwikkeling. Wie weet wat is, weet wat kan en weet wat mist. Kennis zet aan tot denken en leidt tot nieuwe ideeën als het zich verbindt met creativiteit en fantasie. Spelenderwijs. Want we leren het makkelijkst door te ervaren en we ontdekken misschien wel het meest bij toeval. Ieder mens heeft die combinatie van kennis en creativiteit. En de Bibliotheek van de Toekomst is de plek waar dit gestimuleerd wordt. Waar de geest en de ratio de vrijheid krijgen om te spelen. Om uitgedaagd te worden, verhalen te vertellen, te experimenteren en nieuwe inzichten te vinden. Het is daarmee ook de plek waar Tilburgers zich willen voeden, gelijkgestemden willen ontmoeten en samenwerken aan voor hun belangrijke dingen. Het is een plek waar iedere Tilburger zich vrij kan voelen en waar kennis niet alleen de springplank is naar vernieuwing maar ook in verbinding met het ambacht (oud en nieuw) gedeeld kan worden met eenieder die zich er voor open wil stellen. Het is een plek met ‘work in progress’ maar ook de ruimte zelf is ‘in progress’ waardoor iedere bezoeker zijn eigen sporen kan maken. Het is een stimulerende omgeving met de faciliteiten om ideeën ook realiteit te kunnen laten worden. Soms als onderdeel van de infrastructuur van de Bibliotheek, soms door derden gefaciliteerd. Altijd als onderdeel van de fysieke werkplaats van kennis dat de Bibliotheek wil zijn.


Werkplaats van kennis De grondslagen

De BMB van de Toekomst is geen iconisch statisch gebouw maar een omgeving die ademt en meebeweegt met het ritme van de stad en zijn bewoners. Als een rhizoom wortelt het zich in de stad maar heeft het daarbij veel verschillende ingangen die ongeacht waar je binnenkomt, je direct koppelt aan het grote geheel. Het is een beeld van ogenschijnlijk onbewuste vertakkingen, als een netwerk gegroeid. Een permanent open systeem in beweging vervult het zo de rol van ‘werkplaats’, als omgeving waar ontwikkelingen geduid, besproken en verwerkt worden tot nieuwe ideeën en concepten. De BMB van de Toekomst is als ware het een amoebe dat zich vanuit een heldere kern meebeweegt met en definieert aan de randen waar het in contact komt met andere werelden. Op zo’n manier dat er geen duidelijke grenzen zijn maar waar werelden elkaar raken ontstaat de energie van vernieuwing en als vanzelf het actieve beeld van de werkplaats. De BMB van de Toekomst omarmt niet alleen de steeds verder gaande digitalisering maar ook de principes van de virtuele wereld en vertaalt die principes naar de fysieke omgeving. Het effect van zoeken en verdwalen is daar het meest letterlijke voorbeeld van. De ervaring van kom, kijk en verdwaal. In de route die je als individu kunt afleggen meander je tussen dingen die voor jou op dat moment leuk, interessant of nieuwsgierig-makend zijn.

De BMB van de Toekomst is geen uniforme aanbieder meer waar iedereen wel iets van zijn gading kan vinden maar is een speeltuin van kennis, prikkeling en ervaring voor elk individu. Zonder te differentiëren naar doelgroepen zorgen we ervoor dat onze proposities voor iedereen een reden zijn om langs te komen en te verdwalen; zijn eigen sporen te trekken door onze wereld. De BMB van de Toekomst vertegenwoordigt het Brabant van heden, verleden en toekomst doordat het zich organisch opbouwt rondom domeinen die prototypisch zijn voor Brabant in het algemeen en Tilburg in het bijzonder. Vanuit die domeinen ontstaan steeds wisselende werelden die zorgen voor beleving en energie. Elke wereld is af, maar van tijdelijke aard. Het kan zich weer opheffen als de maatschappij dat vraagt en er kan een nieuwe wereld voor in de plaats gebouwd worden.


Werkplaats van kennis gedrag

gedrag

Fysieke Kenmerken

Propositie

Steeds meer ontstaat de behoefte bij het individu aan waardevolle interactie met mensen in zijn omgeving. Niet alleen virtueel maar juist ook in real life. Men is op zoek naar een third place. Naar een plek in de openbare ruimte voor interactie en uitwisseling. In de Werkplaats van Kennis is die ruimte er. Mentaal, fysiek en virtueel. Om te verblijven, om te leren, om te vertellen, om te delen of gewoon te lezen. En door de ingang van de Werkplaats te nemen opent de Tilburger als het ware zijn identiteit. Zijn kennis en ervaring worden deel van het grotere geheel waardoor hij aangesproken kan worden en van toeschouwer deelnemer kan worden. Wie de bezoekers zijn bepaalt de sfeer en de activiteiten in de werelden. De Werkplaats van Kennis wordt op deze manier een open, creatieve, stimulerende omgeving. Een atelier in de luwte waarvan de weergave van activiteiten de kennisbank laat groeien. Een melting pot van ideeën, activiteiten en interactie, gevoed door collectieve kennis.

De domeinen: Innovatie & Werk Erfgoed & Cultuur Onderwijs & (Creatieve) Industrie Leven & Zorgen In elk van deze domeinen ontwikkelen we werelden waar iedere Tilburger elke dag en op elk moment een uitdagende propositie kan vinden om bij de Bibliotheek langs te gaan. De domeinen zijn verbindingen met andere Tilburgse initiatieven maar zijn ook de raakvlakken voor commerciële activiteiten met derde partijen. In die combinatie van raakvlakken ontstaat de Werkplaats gedachte in fysieke vorm.

[ la·bo·ra·to·ri·um ] 1 werkplaats De rol van de Werkplaats van kennis De werkplaats van kennis. Waar kennis spelenderwijs een springplank vormt voor vernieuwing. Aangedreven door de energie van alle Tilburgers die gestimuleerd worden om hun creatieve ondernemende geest de vrije loop te laten. In steeds nieuwe verbindingen zijn de activiteiten een toonbeeld van social innovation.


Werkplaats van kennis gedrag

gedrag

Fysieke Kenmerken

Propositie

werk – innovatie Broedplaats voor social innovation. Met voor en door bezoekers van de Werkplaats. Onder inspiratie van Tisil maken de Tilburgers letterlijk social innovation.

erfgoed – cultuur Bewustzijn van het verleden geeft trots in het heden en richting voor de toekomst. Het levend houden hiervan levert weer nieuwe kennis en draagt zo actief bij aan de Werkplaats gedachte.

De wereld is aan het veranderen, oude wegen lopen dood maar de nieuwe wegen zijn nog ongeplaveid. Omdat er niemand is die ons de nieuwe wereld binnen leidt nemen wij, als BMB, in Tilburg het voortouw. De wegen ontstaan in dynamiek van interacties en in de loop der tijd. De BMB handelt vanuit een uniek, zelfgeschapen domein en stelt ons daarom in staat los van standaardopvattingen te opereren. Er is een zee van ruimte. We hoeven niet meer te passen in hoe een bibliotheek hoort te zijn. We maken onze eigen combinaties. Daarom zijn we ook niet te vergelijken met andere bibliotheken. En heten we ook niet bibliotheek, maar...

leven – zorgen Gezondheid is een individueel begrip. Zorgen voor is een individuele beslissing. Opgeteld kan het voor de maatschappij een immense impact hebben. Op beide vlakken is bewustzijn het begin en kan de Werkplaats een rol spelen.

onderwijs – (creatieve) industrie Kennis als ambacht en het ambacht als kennis. Die combinatie is voor Tilburg uniek.


gemengd vernieuwend

kleurrijk

creatief

fantasie levendig snel ontdekken broedplaats amoebe veelzijdig

vaste kern


Werkplaats van kennis fysieke kenmerken

gedrag

Fysieke Kenmerken

Propositie

De Werkplaats is een open ruimte met herkenbare werelden en activiteiten. Elke dag wisselend, aantrekkelijk en daardoor prettig pluriform. De Werkplaats van Kennis is een gebouw zonder einde. Het staat open voor het experiment en verandert door de beweging die gaande is. Elke dag is er de herkenbare buitenkant en een veranderende binnenkant. Onder steeds wisselende impulsen groeit en bloeit de Bibliotheek als organisch geheel. De kern blijft de aanwezige kennis maar die laat zich niet alleen vastleggen in media omdat de mensen die van de Bibliotheek gebruikmaken deze mede borgen. Binnen de Werkplaats omarmen we de versmelting tussen de echte en virtuele wereld. Lopen individu en digividu, maar ook binnen en buiten door elkaar heen. Met de Werkplaats-pas ontsluiten we de kennis en ervaring van het individu en wordt dat onderdeel van de collectie van dat moment. En is alles wat er gebeurt ook beschikbaar voor mensen die zich niet fysiek in de Werkplaats bevinden. Kennisdeling is zo ook op afstand beschikbaar.


Werkplaats van kennis fysieke kenmerken

gedrag

Fysieke Kenmerken

Propositie

De Werkplaats gaat over ontsluiten en toevoegen. In steeds wisselende werelden. Elke wereld is af voor dat moment of die periode. Daarna kan een wereld weer afgebroken worden ten faveure van een nieuwe wereld. Voor onze bedrijfsvoering zijn dit essentiële kenmerken en maken we de bewuste keuze om alles wat we doen volledig duurzaam te doen. Waar mogelijk cradle-to-cradle en zoeken we continu naar mogelijkheden om ook letterlijk energie terug te voeren in de wereld om ons heen.

werk – innovatie Een innovatie is pas van waarde als het geproduceerd en verkocht kan worden. Het fysiek maken van een idee is iets des Tilburgs.

erfgoed – cultuur De permanente (Brabant?)collectie vermengt zich met het idee van de Living Library waarbij kunst gebruiksobjecten worden.

onderwijs – (creatieve) industrie Er komt een nieuw educatie-systeem. Niemand weet precies hoe maar essentieel is zelf op zoek te gaan. Pro-actief en in continue interactie met de wereld. De Werkplaats heeft daarvoor de ruimte en de verbindingen.

leven – zorgen De kantine van lijf en geest. Gezond eten in een gezond lichaam. Verbonden met het cursushuis (koken, yoga) en gebaseerd op lokale voedselproducten.


Werkplaats van kennis propositie

gedrag

Fysieke Kenmerken

Propositie

De Werkplaats van Kennis ontwikkelt het hedendaagse antwoord op actuele problemen in de maatschappij binnen de gekozen domeinen. Het is de speeltuin voor vernieuwing en verbindt werelden door het herdefiniëren van regels en gebruiken. Kunstenaars en consultants, bedrijven en studenten, individu en community, iedereen vindt hier een positief geladen omgeving die open staat voor ‘anders’ zonder weg te gooien wat goed is. De mix aan bezoekers, faciliteiten en programmering creëren ‘trek-pleisters’ waardoor mensen geprikkeld worden om naar De Werkplaats te komen (trek-) en om er vervolgens langer te vertoeven (pleister-plaats).


Werkplaats van kennis propositie

gedrag

Fysieke Kenmerken

Propositie

werk – innovatie De Werkplaats van Werk of beter nog het Nieuwe Werk. Waar het Instituut voor de Toekomst logisch verbonden kan worden met de voortrekkers rol van Interpolis.

erfgoed – cultuur De fysieke ruimte als atelier en tentoonstellingsruimte. Voor kunstenaars in residence die via masterclasses Tilburgers inspireren met nieuwe werelden, maar ook de plek voor het aanbod van het cursushuis.

Voeden en gevoed worden. Alleen en samen. Individu en professional. De plek waar actieve en passieve kennis vanuit de grote diversiteit aan werelden in open verbinding kan samenvloeien tot vernieuwing op allerlei gebieden. Een onuitputtelijke bron van menselijke mogelijkheden. Waar ondernemers inspiratie kunnen opdoen, hun gemeenschappelijke clubhuis vinden. Waar Tilburgers hun eigen kennis kunnen toevoegen en ontwikkelen, waar studenten en bedrijfsleven samenvloeien in nieuwe initiatieven.

leven – zorgen Het open podium voor dat wat Tilburgers zorgen baart. Wat onderwerp van gesprek is op straat en waar de politiek in directe verbinding met de Tilburger kan zorgen voor de kwaliteit van het leven in Tilburg.

onderwijs – (creatieve) industrie De combinatie van business school, rechten faculteit en de creatieve industrie leidt misschien wel tot nieuwe verdienmodellen op het gebied van Intellectual Property. Tilburg als centrum van IP-kennis.


Erfgoed – Cultuur Onderwijs – industrie

Leven – zorg werk – innovatie

Living library Stoffen designers, meubel­makers en kunstenaars met eigen kleine ateliers ontmoeten elkaar en maken samen meubels en kunstwerken die onderdeel vormen van het interieur van de bibliotheek. Gallery meets library meets atelier. Zo ontstaat een dynamisch interieur waar bezoekers ook kopers zijn.

werk – innovatie

Kunstwerk Ateliers voor jonge creatieve ondernemers en kunstenaars die tegelijk dienst doen als galerie. Samen met de Living Library vormen ze een aparte ‘kunstroute’ door de bibliotheek.

stadskantine De keuken voor de stad. Waar iedere Tilburger kan aanschuiven. Waar met gezond en lekker voedsel een atmosfeer gecreëerd wordt waarin verhalen vertelt en ervaringen gedeeld kunnen worden. Waar de pluriformiteit van de Tilburger de aanjager is van levendigheid.


Werkplaats van kennis

Onderwijs – industrie

werelden en proposities

T-Bizz magazine Een magazine over de nieuwe initiatieven in ondernemend Tilburg. Verslag van wat er in de bibliotheek gebeurt aangevuld met breder Tilburg. Het magazine is zo de staalkaart van innovatief Tilburg en tegelijkertijd een prachtig leerinstrument voor de Academie voor de Journalistiek. Onder de vlag van het magazine worden ‘Dragons Den’ achtige sessies georganiseerd op het Proef-podium.

Onderwijs – industrie werk – innovatie

Work Connect Een professionele omgeving om te werken, te ontmoeten of te presenteren. Voor ZZP’ers en kleine start ups die daardoor ook met elkaar in contact kunnen worden gebracht en met wie de Fontys studenten verbinding kunnen leggen om stage te lopen, onderzoek te doen of hand en spandiensten te leveren.

Erfgoed – Cultuur Leven – zorg Onderwijs – industrie

LunchPlus Even bijgepraat worden met het broodje van de dag. Diverse onderwerpen op een smakelijke informatieve manier gebracht. Actualiteit of Tilburgse zaken. Onderwerpen die iedere Tilburger raken en waar de Tilburgse experts hun licht over laten schijnen. Tilburgse schrijvers lezen voor, studenten vertellen over social media, kunstenaars delen hun visie en zo ‘verleiden’ we de krant-lezende Tilburger om langer te blijven.


Onderwijs – industrie werk – innovatie

Onderwijs – industrie werk – innovatie

Kennisgids Een plek in de bibliotheek en een online platform voor ondersteuning bij het leren. Bibliothecaris en bezoekers stellen hun kennis ter beschikking aan mensen met vragen.

Onderwijs – industrie Erfgoed – Cultuur

DE KINDER UNIVERSITEIT Een trekpleister voor de Jeugd. Voortbordurend op het bestaande succes maken we de volgende stap. Doe, ontdek en leer van wetenschap, cultuur, geschiedenis en het Tilburgse.

De Schrijverij Verbinding tussen Bibliotheek, Academie voor Journalistiek, regionale en locale kranten en de Tilburger. In een reeks workshops wordt kennis over en het ambacht van schrijven gedeeld en kan iedereen zijn eigen verhalen publiceren op een Open Platform. De beste verhalen worden genomineerd en voorgelezen waarna de verhalen van winnaars in boekvorm uitkomen.


Erfgoed – Cultuur werk – innovatie

Onderwijs – industrie werk – innovatie

Proef-podium De try-out plek in Tilburg. Voor theatermakers, zangers én studenten de plek om hun programma te toetsen bij het Tilburgse publiek.

Beeldverhalen Toegankelijke films en documentaires die achtergrond en verdieping bieden op bestaande tentoonstellingen en activiteiten.

Erfgoed – Cultuur Leven – zorg

Onderwijs – industrie werk – innovatie Leven – zorg

Stadsonderzoek Continu onderzoek in samenwerking met Fontys Academy en Universiteit van Tilburg naar relevante onderwerpen in het Tilburgse. Een vinger aan de pols via de aanwezigen in de Bibliotheek.

Stadsgesprek Scherpe debatten over actuele Tilburgse onderwerpen tussen politiek en burger, werkgever en werknemer, student en bedrijfsleven. Gefilmd worden ze onderdeel van de collectie en zijn ze te zien of te becommentariëren op internet. Geprogrammeerd en georganiseerd door of i.s.m. studenten van de Academie voor Journalistiek.


Erfgoed – Cultuur Onderwijs – industrie

Speelplaats Goede verhalen beleef je. Daarom is er speciaal voor kinderen de ‘BMB Speelplaats’. Een creatieve ruimte waar kinderen naast kijker en lezer, ook mede-verteller zijn. Hierdoor leren ze al spelenderwijs en worden ze onderdeel van het verhaal.

Onderwijs – industrie werk – innovatie

Onderwijs – industrie werk – innovatie Erfgoed – Cultuur Leven – zorg

Curated curators De bibliothecaris in de rol als curator vraagt regelmatig experts van buiten om een shortlist van inspiratie en kennis samen te stellen en te presenteren. Voor iedere Tilburger als het ware de 22tracks voor hun wereld.

De Productieplek Onderdeel van de Bibliotheek is de Repro-shop. Uitgebreid met bijvoorbeeld 3D printing zodat ideeën ook realiteit kunnen worden. Daarnaast ook work­shops voor andere doelgroepen om technieken en oude ambachten weer te laten herleven in de 21e eeuw.


Leven – zorg

Onderwijs – industrie Erfgoed – Cultuur

Talent Expo Elk jaar, aan het eind van een studiejaar is er de grote overzichts­tentoon­stelling waar Tilburg verrast kan worden en geïnspireerd kan raken door het eindexamen­werk van de Tilburgse studenten. Tegelijkertijd is het de plek voor het bedrijfs­leven om nieuwe ideeën op te doen en jong talent aan zich te binden.

MIJNPLEK Een ruimte in de BMB die door een creatieve inrichting een huiskamer (van de toekomst) gevoel oproept. Een fijne omgeving waarin je ongestoord je boek, krant of tijdschrift kunt lezen.

Onderwijs – industrie werk – innovatie

het werk café Ontmoetingsplek waar de kiem voor nieuwe initiatieven wordt gelegd. Profit en non-profit. De BMB is de linking pin voor mensen die elkaar helpen om een idee werkelijkheid te laten worden. Door de samenwerking met Fontys ontstaat er een incubator, waarbij de bibliotheek vervolgens werk- en kantoorruimte beschikbaar stelt volgens het omgekeerde huurprincipe (hoe langer je er zit hoe meer je betaalt...).


identity | strategy | creativity Š Amsterdam september 2012 www.c-roots.com

De werkplaats van Kennis Bibliotheek Midden Brabant  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you