Maart 2018

Page 2

Inhoudsopgave Een bericht van de voorzitter

p. 2

RJK 2018

p. 5

Senioren competitie

p. 7

Creatieve Inspiratie

p. 10

Kampioenen!!

p. 11

Beginnersteam

p. 14

Rabobank CLUBKASACTIE

p. 15

Pietentoernooi

p. 16

OKKO-toernooi

p. 20

Jasmine wint in Ruinen

p. 22

DPC Meppel

p. 24

Grote Clubactie

p. 26

Nieuwjaarstoernooi Wierden

p. 28

Pluim van de Maand

p. 29

NK Jeugdtoernooi

p. 31

Volgende Clubblad

p. 32

Voorzitter: Milco Winters Secretaris: Vacant info@bvnijeveen.nl Penningmeester: Kees van der Wende Jeugdcoördinatie: Annie Stam-Meijeringh Annet Dubbelink Redactie clubblad: Marlous Smit

BV Nijeveen – maart 2018 – Pagina 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.