Índex fantasmes al palau

Page 1

ÍNDEX Introductio thematis.........................................................................9 1. Al palau viu un fantasma Aparicions tenebroses al País Valencià........................................... 13 1.1. El fantasma del palau de la Generalitat i altres espectres..........14 1.2. Els fantasmes de l’Hospital La Cigüeña i del General d’Elx.....19 1.3. Els fantasmes de la Jutera de Foios...........................................22 1.4. Fantasmes al Mas Casanova dels Ports.....................................25 1.5. Dones que desapareixen i fantasmes de mansions....................27 2. Aigües màgiques Els misteris del culte a l’aigua entre valencians......................... 31 2.1. Misterioses presències a les aigües de Nàquera.........................32 2.2. L’aigua encantada: dones d’aigua i aigües màgiques..................35 2.3. Monstres i donzelles a les aigües de Tibi i d’Alcoi....................42 2.4. L’aigua màgica de sant Vicent Ferrer........................................44 2.5. L’aigua divina...........................................................................47

233


3. Alquimistes, ocultistes i altres mags valencians Arnau de Vilanova, Enric de Villena, Francesc de Vinatea i sant Vicent Ferrer.......................................................................... 51 3.1. La màgia a tocar del rei: Arnau de Vilanova.............................52 3.2. Enric d’Aragó, marqués de Villena, també dit el Nigromant.....57 3.3. Un nigromant a la família de Francesc de Vinatea...................60 3.4. Com lluitar contra els nigromants: sant Vicent Ferrer..............64 4. Assassins a la València nocturna Depredadors, carrers maleïts i versos de Jaume Roig.................. 71 4.1. Llocs infaustos de la ciutat de València: el carrer Tres Forques.72 4.2. Un assassí en sèrie al carrer dels Manyans de València..............74 4.3. Éssers que devoren humans al País Valencià.............................78 4.4. Ombres que caminen a la nit...................................................81 5. Cementeris que guarden secrets Cementeris maçònics, necròpolis jueves i làpides de nazis sense nom............................................................. 87 5.1. El cas de les xiques segrestades i la necròpoli jueva de València.88 5.2. El cementeri maçònic de Bunyol..............................................94 5.3. Làpides de nazis.......................................................................98 6. Els castells habitats Tresors ocults i aparicions inexplicables a les fortaleses valencianes....................................................................................... 103 6.1. La dama del castell de Millena...............................................104 6.2. L’or i les aparicions al castell de Penella..................................108 6.3. Algú encara habita al castell de Benissanó: orbs i sorolls........114 7. Encara volen bruixes Bruixes i espiritistes d’ara a les comarques valencianes............ 127 7.1. Bruixes i filtres d’amor...........................................................128 7.2. Cercles d’espiritistes...............................................................132 234


8. Entre curanderos i sanadors Invocacions i curacions màgiques al País Valencià..................... 141 8.1. Curacions màgiques. El mitjancer màgic................................142 9. Fortaleses misterioses Convents, castells i monestirs xifrats en terres valencianes... 161 9.1. Sant Miquel dels Reis, un monestir xifrat..............................162 9.2. Alineaments solars: el monestir de Benitaia i el Miquelet.......166 9.3. Misteris del castell de Xàtiva..................................................167 9.4. Túnels al palau comtal de Cocentaina....................................172 10. La València del Graal El calze dels cavallers, de Montsegur a València..................... 177 10.1. El Graal dels cavallers...........................................................178 11. Paratges i flors màgiques Els espais valencians del misteri................................................... 185 11.1. On es troben les plantes màgiques.......................................186 12. Visions d’uns altres mons Saurins, visionaris i buscadors d’extraterrestres....................... 195 12.1. Saurins o el poder dels elements...........................................196 12.2. Visionaris.............................................................................199 12.3. Els perills de jugar a voler contactar.....................................205 12.4. Altres vides al cel: extraterrestres i intraterrestres..................207 Cloenda............................................................................................ 215 Bibliografia general....................................................................... 221 Bibliografia específica.................................................................... 225

235


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.