Sonatines i sonats

Page 1
Aquesta obra obtingué el 1er PREMI DE POESIA SATÍRICA PEGO Convocatòria ANY 2018 Formaven el jurat Salvador Bolufer, Alba Fluixà i Jesús Peris.

1a edició: abril de 2019 © 2019 José Antonio Martínez Giner

Coberta de Miquel Mollà © 2019 Edicions del Bullent, SL 961 590 883 De la Taronja, 16 – 46210 Picanya info@bullent.net • www.bullent.net Disseny de la col·lecció: Miquel Mollà Assessorament lingüístic: Maria Josep Escrivà Vidal Imprés a la UE ISBN: 978-84-9904-221-3 Dipòsit legal: V-623-2019

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, comprenent-hi la reprografia i el tractament informàtic, o la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec sense l’autorització escrita de l’editor resten rigorosament prohibides i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.
9

NOTA DE L’AUTOR Segons el Diccionari Normatiu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, «sonat» és aquell que està trastornat o boig. Els estudis realitzats per l’autor l’han portat a observar que hi ha un buit en el tractament dels sonats d’arreu del món, especialment pel que fa a la idiosincràsia d’aquests personatges i a la seua manera d’actuar. És aquest buit el que el va fer pensar que els sonats i les sonades mereixien el tractament literari que els ha sigut negat en altres gèneres. D’aquesta manera naixen les «sonatines», que, lluny de pertànyer a cap tipus d’estrofa distribuïda en versos regulars o irregulars, reben aquest nom pel tractament simptomàtic de la vida dels sonats i de les seues accions. Sonatines i sonats és, doncs, un llibre dedicat als que, de manera conscient o inconscient, fan de la bogeria un mitjà de vida. I com que, de sonats, n’hi ha ací i allà, podem trobar sonatines d’allà, els protagonistes de les quals se situen lluny de les fronteres valencianes, i sonatines d’ací, ambientades en el sonats més propers.Sonatines i sonats13

PRESENTACIÓ

SONATINA DE SONATS

S

onatina s’ha elegit com a emblema i estendard d’un cantar que s’ha farcit dels habitants d’un país en el qual estem sonats. Començant pel president, que és sempre un idealista, no importa el partit vigent; o no sap què està dient o no està bé de la vista. Seguint pels opositors que ens fan creure que podem i han comprat sense rubors un xalet ple d’esplendors que et fa repicar les dents. Sonats estan tots aquells que no han volgut arreglar per la falta de cervell tot l’enorme desgavell que han patit els immigrants.


14

I de forma molt sonada els tribunals han jutjat una trola adulterada; i el jutge de «la Manada» així ho ha decretat. Fins i tot està sonat el fiscal que amb sacrifici ben untat o amenaçat, a la infanta ha retirat la denúncia en el judici. Mentrestant fem una ullada al si del Palau Reial, que amb corruptela sonada han armat una empastrada de vergonya universal. I entre un i altre sonat ha arribat el Rei Joan Carles i amb el regnat abdicat ha vist l’orgue mal volat i se n’ha anat de vacances. Però enguany els més sonats, sense colors ni matisos, són tots aquells habitants que ens hem deixat perfumar per l’aroma dels xoriços.


15

Per tot això, en un indret que no vull ni anomenar, als catalans descontents amb somnis independents els va pegar per votar. Així acaba la cançó, que amb sonatina ha explicat que al país en què visc jo ja no queda un sol racó on no hi haja algun sonat.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.