Page 1

connected Het relatiemagazine van Bridgis

RAZENDSNEL PRAKTISCHE INFO MAKEN

LOCALISED INTELLIGENCE Laat precies zien wat we doen

Bijna 1 miljoen WifiSpots BRIDGIS NU VOLLEDIG ‘BAG-PROOF’

#10 2013


Plus ça change

#10 Het relatiemagazine van Bridgis

Dit is het eerste nummer van B.connected in een nieuwe vormgeving. Die past beter bij de nieuwe jas die we eind vorig jaar hebben aangetrokken. Na een jaar of tien was de oude wat sleets geworden en niet meer 2013. Communicatie wordt tegenwoordig gedomineerd door het internet en dat stelt andere eisen. Minder tekst, meer beeldtaal.

P11

2013

LOCALISED INTELLIGENCE Laat precies zien wat we doen

In dit nummer leest u meer over de achtergronden en logica van deze gedaanteverwisseling. We hebben ook onze organisatie aangepast. Per 1 januari 2013 zijn onze data- en informatieservices geconcentreerd in Bridgis Geoservices. Dat doen we omdat andere eisen worden gesteld aan een organisatie waarmee gebruikers dagelijks online interacteren. In dit nummer vertellen wij over enkele interessante use cases. Bridgis Geoservices werkt ook aan nieuwe diensten waarover wij u de komende tijd meer hopen te vertellen. Bridgis gaat zich volledig concentreren op het onderhouden en versterken van het netwerk van datapartners en het initiëren van innovaties op het gebied van combinatie, gebruik en ontsluiting van data. De intrigerende gedachte dat je vandaag de dag data niet hoeft te hebben om te kunnen gebruiken, biedt uitzicht op heel veel nieuwe mogelijkheden. Het onderzoek dat Bridgis in opdracht van de provincie Zuid-Holland doet naar breder gebruik van het Risicoregister Gevaarlijke Stoffen, is daarvan een exponent. Aan dynamiek geen gebrek!

Colofon B.connected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit

BRIDGIS PORTALEN GEODATA

VALUATOR

POPULATOR

magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten

MAKEMYMAP

worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding

W-SITE

Redactie Bridgis

W-SERVICE

DeJong&Verder

Ontwerp en opmaak

MAATWERK

Michel van der Wal

Druk en afwerking Van Horssen OJ Service

Bridgis BV Postbus 71 4000 AB Tiel

Gratis abonnement? Als relatie van Bridgis ontvangt u B.connected 2x per jaar. Ontvangt u B.connected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl/b-connected

2

B • connected

(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl info@bridgis.nl

4

Nieuw evacuatiemodel vergroot nauwkeurige voorspelling

5

Onderzoek brengt vraag en aanbod zorginfrastructuur in beeld

5

Nieuw: Bridgis Geoservices

6

Pilot optimalisatie levering Kadastrale Data

7

Bridgis nu volledig ‘BAG-proof’

8

Bijna 1 miljoen Ziggo WifiSpots

8

Recept voor een nieuwe identiteit

9

4orange nieuwe dataleverancier in de shop

9

Cartografie voor geomarketing

10

Verbonden met het verleden

11

Razendsnel praktische informatie maken met geodata

11

Alternatief gebruik Risicoregister Gevaarlijke Stoffen

12

Verbinding in de natuur

B • connected

3


• Woningvoorraad in kaart gebracht.

INNOVATIEVE RISICOBEHEERSING VAN HOOGWATER

Nieuw evacuatiemodel vergroot nauwkeurige voorspelling Nederland als hèt voorbeeld voor innovatieve risicobeheersing van hoogwater, wereldwijd. Dat beoogt de samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de rijksoverheid in het consortium Flood Control 2015. Het project Reality Check is er een onderdeel van en combineert een evacuatiemodel met betrouwbare populatiegegevens. De nieuwe tool vergroot de nauwkeurigheid van voorspellingen. Van de drie gegevensbronnen is de Populator van Bridgis er één.

ZO LANG MOGELIJK THUIS WONEN

Onderzoek brengt vraag en aanbod van zorginfrastructuur in beeld In het Land van Heusden en Altena werken gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de provincie Noord-Brabant

Flood Control 2015 is een Nederlandse publiek-private samenwerking op het gebied van crisismanagement tijdens (dreigend) hoogwater. Negen waterspecialisten en experts bundelen hun krachten en ervaring om de veiligheid tegen overstromingen wereldwijd te verbeteren. Het consortium heeft drie doelen: grotere waterveiligheid door betere risicobeheersing, impulsen voor de economie en impulsen voor de Human Capital Roadmap door een toename van studenten en het faciliteren van jecten. De Rijksoverheid subsidieert.

Kijk voor meer informatie op www.floodcontrol2015.com

• Doordat Reality Check gebruik maakt van uitgebreide populatiegegevens is er veel inzicht in hoeveel en welke mensen zich in het gebied bevinden.

veranderd. Van databroker in geografische informatie zijn we getransformeerd naar een leverancier van online data en informatie en mapping services. Omdat dat geheel andere eisen stelt aan de structuur en processen in onze organisatie, zijn de activiteiten voor de ontwikkeling, marketing en distributie van onze ICT-diensten per januari 2013 onderge-

samen in het Zorgnetwerk om een samenhangende zorginfrastructuur op te zetten en te onderhouden. Dat moet een passend antwoord geven op de vergrijzing en ontgroening die veel regio’s in ons land treft. Om inzicht te krijgen in vraag en aanbod van huisvesting voor ouderen en mensen met beperkingen, brengen SOAB en Jobse Advies de geschiktheid van de woningvoorraad in de gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem in beeld. Met data van Bridgis en de gemeenten zelf.

Online services stellen andere eisen Vrijwel alle gebruik van ons datawarehouse vindt tegenwoordig plaats via de online services in onze portalen Geoshop, Populator, Valuator en MakeMyMap. Daarmee voegen wij aan de data waarde toe. Het leveren van online services waarmee klanten dagelijks interacteren, stelt geheel andere eisen aan de structuur en processen in onze organisatie. Het is bovendien noodzakelijk dat deze services onderscheidend zijn en blijven en dat nieuwe product/ marktcombinaties worden ontwikkeld. Om dat te kunnen bereiken moet de organisatie zich volledig op deze uitdaging kunnen concentreren en is Bridgis Geoservices opgericht. Er staan inmiddels enkele innovaties in de steigers en wij verwachten dat deze focus op online services in de loop van 2013 de eerste vruchten zal afwerpen. Bridgis BV zal zich volledig blijven toeleggen op het onderhouden en versterken van het netwerk van datapartners en

Om evacuaties te simuleren zijn vele modellen

gegevens die bij evacuaties worden gebruikt, zijn

beschikbaar. De populatiegegevens die als data

meestal statisch of fictief van aard”, aldus Daniëlle.

voor de modellen worden gebruikt, gaan echter

“Deze nieuwe evacuatietool is ontwikkeld om de

SOAB is een adviesbureau op het

gebruikt voor andere projecten en dat

blijven wij alles bij elkaar gewoon Bridgis, herkenbaar en

uit van statische of fictieve getallen. “Reality

nauwkeurigheid van voorspellingen te vergroten.

gebied van bouw, mobiliteit en wonen

is ons prima bevallen.”

onderscheidend op localised intelligence.

Check combineert een aantal bestaande en actuele

Doordat Reality Check gebruik maakt van

en ondersteunt bij beleidsvorming

informatiebronnen, waardoor nieuwe inzichten

uitgebreidere populatiegegevens dan de statische

en ontwikkelprocessen. Eén van de

Workshops

in evacuaties kunnen ontstaan”, vertelt Daniëlle

CBS-gegevens, is er veel meer inzicht in hoeveel en

onderdelen van het onderzoek in het

De kaarten zijn gebruikt tijdens drie

Keus, projectmanager bij TNO. “Het combineren

welke mensen zich in een gebied bevinden.”

Land van Heusden en Altena bestaat

workshops met medewerkers van de

van betere gegevens met een model dat de evacuatie

het initiëren van innovaties op het gebied van combinatie, gebruik en ontsluiting van data. Voor de buitenwereld

uit het toetsen van de geschiktheid

gemeentes en zorgaanbieders, om

woningvoorraad in beeld gebracht.

bouwvlakken en strateninformatie.

kan doorrekenen, kan leiden tot nieuwe inzichten

Gebruik van de tool

van de huidige woningvoorraad voor

de geschiktheid van de particuliere

Dit gebeurt via een apart traject met

Het doel van SOAB is het vooroor-

voor evacuaties. Wij hebben de datakant verbeterd

De gebruikersinterface toont een kaart van het

ouderen en mensen met beperkingen,

woningvoorraad in te schatten. “Elk

de woningcorporaties. Het onderzoek

logse woningbezit van woningcorpo-

door veel meer data toe te voegen. Dat is het grote

gebied waarin de evacuatie zich zal afspelen. De

vertelt projectmedewerker Janneke

adrespuntje heeft een kleur qua type

is dit voorjaar gereed.

ratie Stichting Havensteder weer te

verschil met andere modellen, die vooral aandacht

wijken en buurten zijn ook zichtbaar op deze kaart

Volleberg. “We hebben de voorraad in

en eigendom. Dat maakt de kaarten

hebben voor de mathematische kant.”

en kunnen eenvoudig worden geselecteerd voor

beeld gebracht met kaartmateriaal

heel handig in gebruik, zeker omdat

Funderingsproblematiek

evacuatie. Is de evacuatie niet naar wens verlopen,

en woninggegevens die de drie

alle deelnemers bekend zijn in het

Momenteel is SOAB ook bezig met

Drie gegevensbronnen

dan kan eenvoudig een nieuwe simulatie gestart

gemeenten hebben aangeleverd. Het

gebied”, aldus Janneke. Op basis

het in kaart brengen van funderings-

Reality Check combineert een aantal gegevens-

worden met bijvoorbeeld een ander begintijdstip

kaartmateriaal is aangevuld met de

van de resultaten is de particuliere

problemen binnen het vooroorlogs

bronnen met een simulatiemodel en biedt dat via

of het afsluiten van andere wegen. Reality Check is

adrespunten van Bridgis, waaraan

voorraad per kern ingedeeld.

woningbezit van woningcorporatie

een eenvoudige gebruikersinterface aan. Er worden

een project van TNO, Arcadis en HKV Lijn in Water

woninggegevens zijn gekoppeld.

Daarnaast wordt ook ingeschat of

Havensteder. Zij heeft bezit in

Cees Guikers

drie gegevensbronnen gebruikt. OpenStreetMap

en kan straks gebruikt worden door de Veiligheids-

Eigendom, woningtypes en bouw-

woningen met een relatief eenvoudige

Rotterdam en Capelle aan den

Floor Guikers

c.guikers@bridgis.nl

voor de kaarten, de Populator van Bridgis berekent

regio’s in Nederland. Ook internationale uitrol staat

jaren zijn op de kaart geprojecteerd.

ingreep naar een hoger niveau van

IJssel. Om deze analyse te kunnen

f.guikers@bridgis.nl

(0344) 63 62 42

hoeveel mensen op elk moment in een gebied

op de agenda van de Flood Control partners.

De data van Bridgis hebben een goede

geschiktheid zijn te brengen. Tevens

voltooien is Bridgis ingeschakeld voor

(0344) 63 62 42

kwaliteit. We hebben al eerder data

wordt de situatie van de sociale

het leveren van adrescoördinaten,

MEER WETEN?

aanwezig kunnen zijn en het CBS. “Bevolkings-

4

In de afgelopen 5 jaar is het werk van Bridgis ingrijpend

bracht in een nieuwe onderneming: Bridgis Geoservices BV.

Flood Control 2015

promotieonderzoeken en afstudeerpro-

BRIDGIS GEOSERVICES

B • connected

geven op pandniveau, om funderingsproblemen inzichtelijk te maken.

MEER WETEN?

B • connected

5


KAART IN DATAWAREHOUSE GEÏNTEGREERD

GEVOLGEN VAN DE BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN

Integratie Kadastrale data in de shop waarborgt uitgebreide selecties

Bridgis nu volledig ‘BAG-proof’ De BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) is de officiële registratie van alle adressen en gebouwen in Nederland. Het is de standaard voor alle instanties en overheden die werken met adresgegevens. Bridgis zorgt voor een naadloze koppeling en nauwkeurigheid tot op adres en gebouw van alle data en informatie. De BAG vormt hiervoor de basis. Alle producten en diensten zijn er nu volledig op aangesloten; ons datawarehouse is volledig ‘BAG-proof’.

Medio vorig jaar kwamen Bridgis en het Kadaster de distributie van kadastrale informatie via Geoshop de Coördinatie overeen. Daarvoor heeft Bridgis de digitale kadastrale kaart in haar datawarehouse geïntegreerd. Gebruikers kunnen nu op basis van diverse geografische en administratieve gebiedsselecties ook Kadastrale eigendomsinformatie bestellen. Onze Geoshop onderscheidt zich door de uitgebreide selectiemogelijkheden.

De afkorting BAG staat voor ‘Basis-

zijn vastgelegd en er duidelijkheid is

relaties en bestanden overgeschakeld

één adressenbestand ontstaan en

registratie Adressen en Gebouwen’,

welke woonplaatsen officieel worden

op de BAG als basis voor adressen en

dat maakt het nu mogelijk op een

het is de officiële registratie van

erkend.

geografie. Dat is dus wat ‘Localised

uniforme manier adres gerelateerde

Intelligence’ doet. Ruim een jaar

informatie uit te wisselen tussen

adressen en van afsluitbare panden in Nederland. Deze informatie

BAG leidend in processen

verder en veel ervaring rijker zijn de

verschillende partijen.

De eigendomsinformatie Kadastrale data (Kadas-

uitgebreide selectiemogelijkheden. De gebruiker

zoals werkgelegenheidsdata van Stichting LISA,

is vastgelegd in een verzameling

Bridgis heeft altijd waarde

adressen en de locaties van de BAG

In de media wordt terecht positief

traal Bericht Eigendom) bevat actuele informatie

kan zijn gebied bepalen door middel van een te

agrarische gegevens van Prosu, retailinformatie

van tabellen waartussen relaties

toegevoegd aan databestanden door

leidend in onze processen.

geschreven, maar de dagelijkse

uit het openbaar register. Dat zijn bijvoorbeeld

uploaden shape-file met daarin een polygoon, door

van Locatus of socio-demografische gegevens van

gelegd zijn door middel van unieke

verschillende bestanden aan elkaar te

gerechtigden bij een perceel, eventuele belem-

een gebied op de kaart te tekenen, een cirkel, box

Bisnode en 4Orange.

identificatienummers. De tabellen

koppelen en door deze data geogra-

Gevolgen van de BAG

de implementatie hebben we de BAG

meringen of beperkingen die op het perceel van

of straal rond een adres te selecteren, of door te

bevatten administratieve informatie,

fisch toegankelijk te maken. Voor de

Gebruik van de BAG biedt veel

door en door leren kennen en dan

toepassing zijn, oppervlakte, koopjaar en koopsom.

zoeken op postcode, buurt, woonplaats, gemeente

zoals voor verblijfsobjecten het

komst van de BAG gebruikten wij

voordelen, niet alleen aan overheden

blijkt dat men de kwaliteit soms over-

Met behulp van de contouren van een geselecteerd,

en provincie. De kadastrale eigendomsgegevens zijn

gebruiksdoel waarvoor een vergun-

hiervoor door ons zelf geproduceerde

maar ook aan private partijen. De

schat en de complexiteit onderschat.

getekend of geüpload gebied, worden de ID’s van

vervolgens verder te filteren op BAG verblijfsobject

ning is verleend en de oppervlakte op

bestanden met locaties van adressen

registratie helpt bij het verbeteren

Zo blijkt bijvoorbeeld de combinatie

de inliggende kadastrale percelen geselecteerd en

en perceelgrootte.

basis waarvan taxatie plaatsvindt.

of contouren van woonplaatsen.

van ieders dienstverlening. Ook

postcode-huisnummer niet meer

Daarnaast bevatten enkele tabellen in

Sinds de BAG in 2011 landelijk

bevordert het de kwaliteit en

uniek. En postcodes kunnen meerdere

MEER WETEN?

aangeboden aan een webservice van het Kadaster om de eigendomsgegevens te verkrijgen.

praktijk blijft weerbarstig. Tijdens

Bovendien kunnen in dezelfde sessie én in hetzelfde

Floor Guikers

de BAG geografie. Belangrijk gevolg

dekkend beschikbaar werd, hebben

actualiteit van adressenbestanden.

keren voorkomen met verschillende

is dat alle woonplaatsgrenzen nu

wij stapsgewijs al onze processen,

Er is met de BAG voor Nederland

woonplaatsen.

gebied ook andere data worden besteld. Denk

f.guikers@bridgis.nl

Zelf gebied bepalen

hierbij aan diverse raster- en vectorkaarten,

(0344) 63 62 42

Geoshop de Coördinatie onderscheidt zich door de

coördinatenbestanden en beschrijvende gegevens

PILOT OPTIMALISATIE LEVERING KADASTRALE DATA Bridgis’ manier van Kadastrale data

moment geleverd krijgen. Bridgis

selecteren in de shop spreekt Vitens

gaat hiervoor een mutatieservice

erg aan. Bridgis kan hierdoor alleen

ontwikkelen.

Advies en maatwerk

intersectie hebben met een Vitens-

Maatwerk

Onze grondige en praktische kennis van de BAG blijkt van grote

locatie in het dekkinsgebied. In een

Naast de voordelen van specifieke

waarde voor onze klanten. Zij beschikken doorgaans niet over de

samenwerking met het Kadaster is

selectie en een mutatieservice, biedt

kennis en capaciteit die nodig zijn voor een optimale benutting

een pilottraject met Vitens gestart

Bridgis de informatie bovendien

van de BAG. Wilt u meer informatie? U kunt bij ons terecht voor

die tot besparing kan leiden.

op maat aan. De informatie

advies en maatwerk voor succesvol gebruik van de BAG in uw

wordt geleverd in een structuur

organisatie.

MEER WETEN?

Op onze site vind u uitgebreide informatie: http://www.bridgis.nl/bridgis-en-de-bag/

Cees Guikers

die percelen leveren die een feitelijke

Mutatieservice

en formaat die exact aansluiten

Vitens gebruikt de Kadastrale

op de processen van Vitens. Het is

gegevens voor haar basisbestand met relevante percelen en de daaraan

namelijk belangrijk dat de geleverde informatie compatible is met de huidige

gekoppelde eigendomsrechten. Het is belangrijk om deze gegevens actueel te

procedures en systemen. Het project betreft een jaar durende pilot waarin de

houden. Daarom wil Vitens mutaties geautomatiseerd en op elk willekeurig

werking wordt beoordeeld.

6

B • connected

c.guikers@bridgis.nl (0344) 63 62 42

B • connected

7


RECEPT VOOR EEN NIEUWE IDENTITEIT

LANDELIJKE UITROL VOOR ZIGGO WIFISPOTS

Bijna 1 miljoen Ziggo WifiSpots

4orange nieuwe dataleverancier in de shop • Directeur Peter Severens van 4orange: “Data vormen het venster op de klant en zijn beweegredenen.”

Sinds eind december vorig jaar verkoopt Bridgis data van 4orange in de shop. 4orange levert ons

Waar een kok moet snappen wat zijn gasten lekker

informatie van 7,5

vinden, is het belangrijk dat je als vormgever de

Ziggo heeft in 2012 in de

wereld business van je opdrachtgever goed begrijpt.

stad Groningen onderzocht

Landelijke uitrol

miljoen huishoudens

of haar modems die bij

De landelijke uitrol startte in Den

in Nederland: internet-

Haag op 7 mei. Vervolgens worden

gebruik en bezit van

het intelligent maken van

de Ziggo modems in heel Nederland

mobiele telefonie, online

marketing. “Data vormen

Het ontwerpen van een identiteit heeft geen vast recept, want er zijn iedere keer weer een hoop ingrediënten die in een andere verhouding worden

consumenten geplaatst zijn deels kunnen worden ingezet

onmisbaar ingrediënt in

BRIDGIS GAAT GROEN! MVO en het milieu zijn het hele

samengevoegd. Een goede mise-en-place is daarom

als hotspot. Doel hiervan is zoveel

gefaseerd aangezet. Ook hierbij

zoek- en koopgedrag

het venster op de klant en

erg belangrijk. De ene keer gaat dat vlotter dan de

mogelijk Ziggo klanten ook buitens-

wordt MakeMyMap ingezet. Om

en samenstelling van

zijn beweegredenen”, aldus

andere.

huis te voorzien van Ziggo diensten.

je modem WifiSpot te laten

huishoudens. 4orange is

Technische en gebruiksaspecten

worden gaan klanten er

vooral bekend van het automa-

In het geval van Bridgis heeft mijn blauwe

zoals de privacy garantie, internet-

eerst mee akkoord. Ziggo

tiseren van campagnemanagement

maandag op de opleiding Ruimtelijke Ordening

prestaties en gebruiksgemak zijn

registreert dit in haar

en bouwde daar in 20 jaar een vooraanstaande

klanten in relevante groepen, voorspelt het gedrag

ons heen kleurt letterlijk groen.

en Planologie een beetje meegeholpen in de

onderzocht. De proeven waren

positie mee op. “Grote Nederlandse bedrijven als

en voegt achtergrondinformatie toe uit externe

Mei stond in het teken van het

voorbereiding. In eerste instantie lijkt de business

succesvol, daarom heeft

KPN en Eneco zijn klant bij ons, maar we werken

databases. “Onze klanten krijgen daardoor meer

vergroten van het bewustzijn

van Bridgis nogal abstract. Maar als je iets verder

Ziggo besloten over te gaan

webservices beschikbaar

ook voor internationale spelers als Asics en Dell”,

inzicht in wat hun klanten beweegt en welke

op het gebied van MVO, bij u

kijkt zijn de producten die Bridgis levert heel

tot landelijke uitrol.

die Ziggo in staat stellen

vertelt directeur Peter Severens.

campagnes, op welk moment relevant voor

en bij ons. Onze website was

relevant voor de wereld om ons heen. Omdat ze

Met Ziggo WifiSpots

wijzigingen bij deelnemende

hun zijn.”

groengekleurd en we hadden deze

informatie en locatie aan elkaar koppelen, geven de

kunnen Ziggo-gebruikers

producten van Bridgis ons inzichten die we anders

overal in de buurt draadloos

4orange bouwt de infrastructuur om marketing-

Platforms

niet zouden hebben. Aan mij was de taak gegund

internet van Ziggo op hun smart-

In het begin van de pilot toonden

kanalen te managen en klanten en prospects

4orange bouwt en onderhoudt databases voor

om die relevantie te vertalen naar een heldere

phone of tablet gebruiken. Mail

we roadspots. Dat zijn gegroepeerde

te sturen. Severens: “Onze basis zijn klantdata

marketing- en campagnemanagement, zowel

identiteit en een nieuwe huisstijl die aansluit bij

lezen of het laatste nieuws bekijken

WifiSpots verplaatst naar de weg,

die wij organiseren. Wij verrijken deze data met

consumentgericht als business to business. Dat

de propositie. De inspiratie die nodig is om die

kan overal in de gebieden waar

zodat afzonderlijke WifiSpots niet te

kenmerken van alle Nederlandse huishoudens.

geeft klanten inzicht en faciliteert de contacten

vertaling te maken, krijg ik vaak door een link te

Ziggo klanten hun modem hebben

zien zouden zijn vanwege privacy.

Daarmee kan een bedrijf bijvoorbeeld bij een niet

met hun afnemers. 4orange ontwikkelt zelf

database via een opt-out regeling. Bridgis heeft

klanten op ieder willekeurig moment te verversen in de kaart.

Severens. 4orange maakt een 360 graden overzicht van het gedrag van klanten over alle kanalen, segmenteert

Data zijn het venster

jaar door belangrijk, in de maand mei besteedde Bridgis hieraan extra aandacht. De lente is immers begonnen en de wereld om

themamaand diverse activiteiten.

Localised intelligence

In een eerdere uitbreiding is al

betaalde rekening eerst nagaan waar je woont en

platforms voor marketing informatie, campag-

mijn belevingswereld. In het geval van Bridgis

vanaf de start ondersteund.

gekozen voor een spreidingskaart op

wat je betaalgedrag is. Om daarna te bepalen of en

nemanagement en tracking van web kanalen en

zijn dat bijvoorbeeld kaarten, GPS, infographics,

Klanten en geïnteresseerden

basis van een (penthagon-) gridview.

wanneer je de herinneringsfactuur krijgt.”

werkt ook met toepassingen van anderen, zoals

Eens in de zoveel tijd kijk je wat grondiger

augmented reality, navigatie, verkeer en wayfinding

kunnen via een actiewebsite van

De vernieuwde kaart is te zien op

Data en de juiste interpretatie daarvan zijn een

Alterian en IBM.

naar jezelf en kom je tot het inzicht dat

signage. Dat laatste is een duur woord voor die

Ziggo namelijk de aanwezigheid

www.ziggo.nl/wifispots.

leggen tussen de propositie en visuele dingen in

mooi vormgegeven wegwijzerborden die je kent van Schiphol of de metro van grote wereldsteden.

opengesteld. Bridgis heeft de pilot

de wereld en jij niet meer in eenzelfde

van de deelnemende WifiSpots

verhouding staan. De omgeving is

bekijken door middel van een online kaart op basis van het MakeMy-

veranderd en jij goed beschouwd ook.

MEER WETEN?

Dan wordt het tijd voor een nieuw kleedje

Het is altijd genieten om in een vormgevingsproces

Map-platform. Ziggo bedient circa 3

tot het uiteindelijke resultaat te komen. Een

miljoen huishoudens met media- en

Floor Guikers

dat beter past bij wie je wil zijn. Op zoek naar een couturier kruiste onze weg het

heerlijk gerecht met een mix van die verschillende

communicatiediensten. Ca. 1 miljoen

f.guikers@bridgis.nl

pad van Michel van der Wal. Hij stelde de

ingrediënten: de basisgarnituur en de smaak van

geschikte modems zullen de komende

(0344) 63 62 42

goede vragen en bleek in staat om heel

de opdrachtgever, de inspiratie en het gevoel van

tijd worden “aangezet” als WifiSpot.

basaal te kijken naar Bridgis’ business.

de vormgever, een afgemeten dosis typografie,

En bracht precies onder woorden wat

een vleugje functionaliteit en een aantal design-

wij doen: ‘localised intelligence’. Een pay

principes op een bedje van kleurtheorie. Ik kan de

off van een andere orde en niveau dan

combinatie met de smakelijke pay-off van harte aanbevelen: “Bridgis. Localised Intelligence.” De nieuwe identiteit heeft ook zijn weg gevonden in de vormgeving van deze nieuwe B.connected. Of van het eindresultaat net zo te genieten is, ligt aan de perceptie van de toeschouwer. Die conclusie laat ik dus graag aan u over.

Michel van der Wal Art director

8

B • connected

inaten d r ö o c Als raten p n e d n ko eigen n e z n Zoude gen te zwij hen c a l t e Maar h en. niet lat

CARTOGRAFIE VOOR GEOMARKETING

‘geo-informatie online’. En nog wat verder

Chrystal is gespecialiseerd in het vervaardigen van cartografische producten. Het bedrijf produceert onder

is, maar omdat ‘gelokaliseerde intelli-

andere kaartjes voor reclamedrukwerk. Op basis van het Bridgis datawarehouse kunnen op de (geo-)

gentie’ het net niet is. Prachtig verbeeld

marketinguitingen van Chrystal relevante objecten worden afgebeeld. Bridgis ondersteunde al eerder een

door de oranje marker in combinatie

project voor American Express waarbij klanten van de creditcardmaatschappij kaartjes ontvingen met

met de universele weergave van digitale

daarop de locaties van bedrijven en instanties waar zijn in hun buurt met het betaalmiddel terecht kunnen.

informatie. Oranje omdat we een op en

weg van het communicatief weerbarstige GIS. Niet Engelstalig omdat het modern

top Nederlands bedrijf zijn en het een

Ook aan de slag voor Bouwmaat

energieke zonnige kleur is. We zijn blij met

Een soortgelijke geomarketing actie voert Chrystal nu uit voor Bouwmaat, groothandel voor bouw-,

ons nieuwe kleedje en hebben het gevoel

renovatie- en herstelwerkzaamheden. Bridgis levert via webservices online geodata aan voor hun marketing

dat we er voorlopig weer modern en

campagnes bij het reloceren en openen van vestigingen.

herkenbaar uitzien. B • connected

9


VERBONDEN VERLEDEN met het

Razendsnel praktische informatie maken met geodata • Een Venndiagram is één van de vele mogelijkheden om data te visualiseren binnen Invenna.

Invicta is sinds februari vorig jaar reseller van de geodata van Bridgis. De kaarten worden in de software van dit bedrijf gebruikt om op een relatief eenvoudige manier vaak complexe data te visualiseren. Invicta opereert op het snijvlak van sales, marketing, communicatie en ICT en optimaliseert customer intelligence.

Goed onderbouwde beslissingen Invicta levert Invenna, vertelt Peter Jurriaans, directeur Invicta Marketing Solutions. “Invenna is ontstaan uit de behoefte om marketingprocessen optimaal te kunnen inrichten op basis van klantinzicht. Invenna wordt inmiddels gebruikt door toonaangevende bedrijven, die de software een kritisch onderdeel van hun operationele en strategische marketing hebben gemaakt. Selecties uit de data worden bijvoorbeeld via de campagneplanner meteen ingezet voor operationele marketing en dashboards. Zo houden we de vinger aan de pols. Daarnaast biedt

koppelen aan locaties.” Dat geeft antwoord op vragen als waar de klanten zitten.

de database alle tools om goed onderbouwde beslissingen voor de toekomst te

Dankzij de gelaagde kaarten van Bridgis is dit snel inzichtelijk te maken. Maar

nemen.” Robeco, de VARA en de Telegraaf Media Groep zijn klant, aldus Jurriaans.

juist door optimaal gebruik te maken van het flexibele datamodel van Invenna, kunnen ook meer complexe vragen beantwoord worden. Zoals wat de regionale

Data moeiteloos koppelen aan locaties

gevolgen van een herindeling van rayons zijn. Of de verhoudingen tussen

De basis van de software is de marketingdatabase, die dankzij een flexibel

regionale salesinspanningen en opbrengsten kloppen. Wat de gevolgen zijn van

Want hoe vrij zijn mensen die iedere dag massaal

datamodel grote hoeveelheden relevante data kan verzamelen. Eenmaal in de

een nieuwe segmentatie voor de regionale indeling. Met behulp van de Invenna

aanschuiven in de file en zich bij thuiskomst via

database kunnen de gegevens worden bewerkt en razendsnel worden geana-

marketing database en de Geodata van Bridgis wordt van data razendsnel

hun plasmascherm geestelijk laten vermaken?

lyseerd. Jurriaans: “Geodata van Bridgis maken het mogelijk data moeiteloos te

praktische informatie gemaakt.

Het jaar 2012 stond in het teken van de Maya’s, hun kalender en het einde der tijden. Orwell beschrijft in 1948 de fictieve wereld in het jaar 1984. Het is een totalitaire wereld, een mentale gevangenis waarin de menselijke vrijheid volledig aan banden is gelegd en Big Brother het leven controleert. Het is een wereld, waarin wij niet

De voorspellende waarde van het verhaal blijkt best wel groot

zouden willen leven. Als 1984 dan eindelijk daar is wordt het toch wel even spannend. Er gaat een

Opnieuw zijn we in de ban van een verhaal uit het

kleine zucht van verlichting door onze vrije wes-

verleden. Opnieuw lijkt het allemaal wel mee te

terse wereld. We waren in de ban van een verhaal

vallen. De aarde draait nog gewoon haar rondjes.

dat lang geleden was geschreven door iemand die

Of het bewustzijn van de mensheid zal veran-

van de wereld anno 1984 geen voorstelling had,

deren? Wie zal het zeggen. En als het al zo is, zullen

al dacht hij van wel. De voorspellende waarde

we dat alleen achteraf kunnen zien: ‘you can only

van het verhaal blijkt desondanks best wel groot.

connect the dots looking backward’ (S. Jobs).

BUSINESS ANALYSE VOOR PROVINCIE ZUID-HOLLAND

ALTERNATIEF GEBRUIK RISICOREGISTER GEVAARLIJKE STOFFEN Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR) bevatten gegevens over gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen op tienduizenden locaties. Dat geeft inzicht in de aard van risico’s en de mogelijke effecten voor de omgeving. In opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoekt Bridgis of en hoe deze data in andere informatiebehoeften kunnen voorzien. Overheidsinvesteringen voor bouwen en onderhoud

Risicokaart

van dergelijke systemen moeten maximaal renderen,

Vooral provincies en gemeenten voeren de gegevens in

dat vormt een aanleiding van het onderzoek. Moderne

de systemen in en onderhouden ze. De data zijn deels

technologie maakt het mogelijk data te gebruiken

vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor het bevoegd

zonder ze te bezitten. Je kunt er op afstand vragen aan

gezag. Via de Risicokaart kunnen burgers en bedrijven

stellen via intelligente services, zoals bijvoorbeeld:

visueel kennis van nemen van risico-objecten en ook van kwetsbare objecten. Een object wordt kwetsbaar

• Wat de afstand van een locatie is tot de dichtstbijzijnde risicolocatie en de aard van het risico

genoemd als er veel mensen kunnen zijn, of waar zieken, bejaarden of kinderen verblijven. Ook hotels

• Of een locatie in een risico- of effectcontour ligt

met meer dan 10 bedden of gebouwen vanaf 25

• De mate waarin een gebied door risico- of effectcon-

verdiepingen, behoren tot die groep.

touren wordt beïnvloed

Workshop

MEER WETEN?

Potentiële gebruikers hebben in een workshop gebrainstormd voor wie dit type kennis interessant

Cees Guikers

is. Interviews kleuren het beeld verder in. Biedt het

c.guikers@bridgis.nl

onderzoek voldoende interessante perspectieven, dan

(0344) 63 62 42

moet een prototype voor verdere verdieping zorgen.

10

B • connected

potentiele g ui kers hebb de workshop geebr brainstormd...en in B • connected 11


© Frank Vassen

VERBINDING IN DE NATUUR

Tot op de dag van vandaag is er discussie over de plaats van de slijmzwammen in het planten en dierenrijk. Hoewel hij op het eerste gezicht op een onbeduidend klompje snot lijkt, kwam de slijmzwam de afgelopen maanden opvallend vaak in het nieuws.

12

Op zich lijkt de slijmzwam op een schimmel,

dat op een heel bijzondere manier de kracht

want hij bestaat uit plantaardige cellen. In

van verbinding in de natuur weergeeft. Elke

de herfst maakt hij ‘paddenstoeltjes’ om zijn

afzonderlijke cel gedraagt zich als een plantaar-

sporen te verspreiden. Maar in tegenstelling tot

dige eencellige. Maar een heleboel cellen samen

schimmels en alle andere planten, kan een hoopje

krijgen welhaast dierlijke eigenschappen. Een

slijmzwamcellen zich verplaatsen. Meegenomen

recent artikel in de media ging over een primitief

exemplaren ontsnapten wel eens uit doosjes en

geheugeneffect. In een experiment bleek dat een

daarom werd de slijmzwam tot halverwege de

slijmzwam voedsel aan het eind van een doolhof

vorige eeuw soms tot het dierenrijk gerekend.

bij herhaling sneller vond. Niet slecht voor een

De slijmzwam is een bijzonder organisme

klompje snot.

B • connected

B-connected nr. 10  

Relatiemagazine Bridgis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you