Page 1

b connected e

R e l at i e m a g a z i n e va n B r i d g i s

Nieuw:

Geo Webservices

Meer online data in gebruikersvriendelijker DSP

Nederland per hectare Navigatie van deur tot deur Snelle adresselectie voor ERA-makelaars

e

NO.1 • 2007


Redactioneel

b•connected! Ieder mens heeft een beeld van de werkelijkheid. In bedrijven maken mensen met elkaar een collectief beeld. Daarin is de werkelijkheid zo geordend dat de dingen van vandaag en morgen een plaats hebben. Zo weet je beter wat je moet doen en vooral wat je moet laten.

Bridgis is al vijftien jaar actief in geografische data. Het is onze ambitie om de beste te zijn in het ontwikkelen, combineren en ontsluiten van geografische data. Niets minder maar vooral ook niets meer. Wij zien onszelf als een digitaal datamagazijn, het Bridgis Geo Service Centre. Wij concentreren ons op databronnen, de combinatie ervan in een datalab en op het bouwen van dataservices waarmee die data kunnen worden gebruikt. Internet helpt ons daar enorm bij.

Het concept b•connected komt uit onze eigen keuken en belichaamt de verbinding tussen bronhouders en gebruikers. In dit nieuwe magazine krijgt dit concept voor het eerst concreet gestalte. Met dit blad informeren wij u over de databronnen, ontwikkelingen in ons datalab, de online shop en onze Geo-Webservices. We

b connected

laten gebruikers aan het woord, vertellen wat men met onze gegevens doet en signaleren nieuwe ontwikkelingen waarmee Bridgis raakvlakken heeft en waar we een rol in kunnen hebben. Het thema verbinding loopt als een rode draad door de inhoud. Het schema geeft onze werkelijkheid abstract weer. De herkenning wat u op welk niveau leest ziet u bij ieder artikel in kleurblokjes terug. b•connected combineert verslaggevingover eigen activiteiten met informatie over maatschappelijk georiënteerde onderwerpen waarmee wij vanuit ons vak en onze cultuur affiniteit hebben. Het magazine verschijnt twee maal per jaar. Ik wens u veel leesplezier!

-!2+4

6!34'/%$

$)342)"54)%

management en rampenbestrijding. • Mobiliteit - Onze dienstverlening concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling. • Marketing en communicatie Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

6%),)'(%)$

-/"),)4%)4

/.,).%3(/0

3%26)#%3

8-,

-!2+%4).'

Colofon b•connected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

6

Orwell en de informatiemaatschappij

6

De partners van Bridgis

7

3 miljoen bezoekers per maand snel en correct informeren

8

Meer online data in gebruiksvriendelijker DSP

9

Nout Design

Landinkaart

11

Druk en afwerking

Navigatie van deur tot deur

11

Bridgis bv

Snelle adresselectie voor ERA-makelaars

11

Verbinding in de natuur

11

Ontwerp en opmaak

"2/.

Als relatie van Bridgis ontvangt u b•connected 2 x per jaar. Ontvangt u b•connected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

En verder: Datapartners bijeen voor kennisuitwisseling Stichting waarborgt continuïteit gebruik data

Chris van Koeverden Bridgis Shutterstock.com

,!"

10 5

Bridgis en DeJong&Verder

I 2 I

9

Data op maat voor Basisnet

Fotografie

B•CONNECTED I november 2007

Nederland per hectare

Verbeelding van de verbinding

Redactie

Gratis abonnement

4

Cees Guikers - Directeur

Wij onderkennen voor onze data en services vier marktsegmenten: • Vastgoed - Hier ligt het accent op nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties®, topografische kaarten, luchtfoto’s en adresgegevens. • Milieu en Veiligheid - Hier ontwikkelen wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

Nieuw: Geo Webservices

Tailormade

Postbus 71 4000 AB Tiel (0344) 63 62 42 www.bridgis.nl

I 3 I

6

November 2007 I B•CONNECTED


Samenwerking met AVIV

Data op maat voor Basisnet

Veilig bouwen en vervoeren, dat is het doel van Basisnet. In het project worden onder leiding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kaarten gemaakt van de basisnetten water, weg en spoor. Met behulp

I TEKST: SASKIA DE JONG I

van deze kaarten kunnen gevaarlijke stoffen ook in de toekomst veilig en evenwichtig worden vervoerd, rekening houdend met alle partijen. Met data uit Bridgis Grids zijn risicoberekeningen rond spoorinfrastructuur gemaakt.

Snel en eenvoudig geo-informatie uit datalab

Nieuw: Geo Webservices Het gebruik van webservices is niet meer weg te denken in de systeemarchitectuur van

organisaties. Webservices herschikken stukjes informatie of combineren ze tot andere of nieuwe gegevens en producten. Met de nieuwe Geo Webservices van Bridgis kan iedereen snel en eenvoudig zijn bestaande gegevens aanvullen met de geografische informatie uit het eigen datalab. SERVICES

De markt voor standaard services kent vrijwel geen grenzen. Alle websites en webservices die belangrijke adreslocaties, kaarten en andere vormen van geografische informatie bevatten, behoren ertoe. En dat zijn er veel. De komst van Google Maps heeft geografische

onderscheid des te noodzakelijker. Bridgis is marktleider in het ontwikkelen, combineren en toegankelijk maken van geografische data en maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde databronnen van gerenommeerde datapartners. Deze organisaties staan garant voor landsdekkende, actuele en betrouwbare

bridgis maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde databronnen van gerenommeerde datapartners webtoepassingen enorm gestimuleerd. Met de nieuwe Geo Webservices biedt Bridgis de mogelijkheid om snel en eenvoudig uw bestaande gegevens aan te vullen met de geografische informatie uit haar datalab, op basis van geavanceerde internettechnologie. Dit kan betrekking hebben op informatie over een of meerdere adressen, of topografische en wegenkaarten en luchtfoto’s.

Grote nauwkeurigheid

De toegankelijkheid die de stroom van data via Google op gang heeft gebracht, maakt

B•CONNECTED I november 2007

databronnen. Ook de gegevens van Geo Webservices zijn dus van hoge kwaliteit.

Abonnement

Met een abonnement heeft u toegang tot Geo Webservices. U kiest vooraf de staffel die past bij uw informatiegebruik. De eenheid van informatie is een credit met een waarde van vijf eurocent. Er zijn drie typen credits: data, map en info. Data zijn bijvoorbeeld coördinaten van een adres, map is een kaart of een luchtfoto en info kan een telling van een aantal zijn. f

I 4 I

Wat is een webservice? Een webservice is een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen. Met een webservice kun je op afstand en meestal over het internet vanaf een client computer een dienst opvragen aan een server. Bijvoorbeeld in de vorm van een adres en een aantal parameters, een selectiegebied in de vorm van een shapebestand of een administratief gebied. Het antwoord is eenvoudig en eenduidig gedefinieerd in de vorm van een RD-coördinaat, gegevens over een adres, een lijst met adressen, een kaartbeeldbestand of een telling. Een webservice bevat geen gebruikersinterface en biedt geen verdere interactie dan een eenmalig vraag en antwoord.

e

Ar j e n Sc h u l e n b e r g

VEILIGHEID

In samenwerking met adviesbureau AVIV werkte Bridgis aan het project. Voor de modaliteit spoor van het project heeft Bridgis aanwezigheidsgegevens geleverd in een dag- en nachtsituatie. Wij hebben hiervoor de onlangs geïntroduceerde standaard Bridgis Grids gebruikt. Deze aggregatie was vanzelfsprekend omdat AVIV in diverse pakketten en processen al werkte met een benadering op basis van grids. AVIV is een adviesbureau dat is gespecialiseerd  in externe veiligheidsvraagstukken.

Kant-en-klaar product

Arjen Schulenberg, adviseur bij AVIV: “De samenwerking met Bridgis is al in 2005 begonnen toen we voor een soortgelijk project zeer gedetailleerde data nodig hadden over de geografische positie van zogenaamde kwetsbare objecten als bijvoorbeeld woningen. In onze ogen is Bridgis een professionele partner voor het leveren van informatie van hoge kwaliteit op een dergelijk gedetailleerd niveau. De grids die Bridgis heeft gemaakt hebben ervoor gezorgd dat wij bij oplevering van het project een kant-en-klaar product ontvingen waarmee we direct verder konden in de advisering rondom Basisnet. Deze aanpak zorgde voor een overzichtelijke, uniforme en snel te verwerken oplossing. We hebben de contacten met Bridgis tijdens dit project als zeer prettig en professioneel ervaren.” f

Wat is Basisnet? Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen spelen belangen op het gebied van vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid een grote rol. Er zijn steeds meer ontwikkelingen in Nederland zichtbaar die zorgen voor spanning hiertussen. Met het doel een duurzaam evenwicht te creëren tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid, is het Basisnet ontstaan. Het project wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met onder andere het ministerie van VROM, gemeenten, provincies en bedrijfsleven uitgevoerd.

I 5 I

Het Basisnet bestaat uit drie kaarten waarop bestaande spoor-, vaar- en rijkswegen onderverdeeld zijn in drie categorieën routes:  • Routes waar het vervoer van gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maar waar wel ruimtelijke beperkingen gelden. • Routes waar zowel beperkingen voor het vervoer als voor de ruimtelijke ontwikkeling gelden. • Routes waar alleen beperkingen voor het vervoer zijn.                       Met Basisnet komt er duidelijkheid over waar welk vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en wat de consequenties zijn van het vervoer voor burgers, bestuurders, bedrijfsleven en hulpverlening. Het Basisnet wordt vastgelegd in regelgeving.

november 2007 I B•CONNECTED


Stichting waarborgt continuïteit gebruik data Klanten van het Geo Service Centre van Bridgis gebruiken niet alleen software en ict-infrastructuur, maar ook EEn of meerdere databronnen uit het datalab. Die data zijn geen eigendom van Bridgis maar van haar datapartners. Om te allen tijde continuïteit en blijvende toegang tot data te kunnen borgen, heeft Bridgis de intentie de datapartners de gebruiksrechten op hun data te laten onderbrengen in een zogenoemde Stichting Continuïteit. De komende maanden worden de mogelijkheden onderzocht met hulp van Escrow Europe.

BRON

ASP / SaaS

Escrow Europe

Bij Application Service Providing / Sofware as a Service (ASP / SaaS) wordt op afstand gebruik gemaakt van de applicatie. Dit brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, onderhoud en installatie. Het heeft ook tot gevolg dat belangrijke data, zoals klantgegevens die eigendom zijn van de gebruiker, worden opgeslagen bij de leverancier. Bij technische uitval zijn de applicatie en de data tijdelijk niet meer toegankelijk. Dat is bijzonder vervelend maar de kans hierop is bij professionele aanbieders minimaal en bovendien garanderen zij een hoog Service Level. Echter, bij uitval van de aanbieder zelf,

kennisuitwisseling

Met enige regelmaat nodigt Bridgis haar datapartners uit voor een gezamenlijke bijeenkomst waarin informatie

Escrow Europe

en kennis worden uitgewisseld en ideeën getoetst. Zo ook afgelopen 4 oktober; de agenda was gevarieerd.

e

Escrow betekent letterlijk ‘waarborg in handen van derden’. Escrow zorgt ervoor dat de continuïteit van een product of dienst is gewaarborgd in het geval de leverancier niet langer in staat is te presteren, bijvoorbeeld door faillissement. In de wereld van de software komt dit er doorgaans op neer dat

Het principe van Software Escrow

d co

Waarborg door derden

de leverancier van een applicatie de broncode en documentatie bij een derde (Escrow Agent) deponeert en dat klanten die onder bepaalde voorwaarden bij die partij kunnen opvragen. Met behulp van de broncode en documentatie kan de applicatie worden onderhouden en verder ontwikkeld.

n Bro

De op te richten ‘Stichting Continuïteit Bridgis Geo Service Centre’ geeft klanten de zekerheid een totaal pakket aan data ongestoord te kunnen blijven gebruiken, wat er ook gebeurt met Bridgis: software, eigen gegevensverzamelingen, ict-infrastructuur en data van derden. Herman Kui, commercieel manager van Escrow Europe gaf tijdens de bijeenkomst met de datapartners van Bridgis informatie over het zekerstellen van data door derden. Escrow waarborgt geen zogenaamde ‘derden afhankelijkheden’. Dit zijn bij Bridgis vooral de databronnen. De Stichting Continuïteit garandeert het gebruik daarvan blijvend.

(Co ndi tion eel toe ) g bro ang to nco t de

BRON

Datapartners bijeen voor

Gebruiksrecht Software Leverancier op software

Software Escrow verschaft conditioneel toegang tot de broncode bron: Escrow Europe

bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen, zijn de consequenties voor de gebruiker veel drastischer. De kans is groot dat de service en data permanent niet meer toegankelijk zijn. ASP / SaaS Escrow kan dit risico wegnemen. Iedere ASP / SaaS Escrow is een op maat gesneden combinatie van Escrow van softwaretechnologie, gegevensverzamelingen (data) en informatie over bijvoorbeeld de relevante ict-infrastructuur en back up voor de infrastructuur. f

De datapartners zijn geïnformeerd over de nieuwe versie van DSP en de Geo Webservices waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen. BRON

Gerben Koppelman van Arcadis Ruimtelijke Informatie presenteerde Landinkaart dat juist enkele dagen daarvoor was geïntroduceerd. Ook hierover elders in dit blad meer. De datapartners toonden zich aangenaam verrast door de informatierijkdom en fraaie vormgeving van het nieuwe product. De combinatie van publieke en commerciële data en de materiedeskundigheid van

Arcadis levert een uniek resultaat dat aan zowel makelaars als consumenten veel toegevoegde waarde biedt in het aan- en verkoopproces van woningen. Voor de bronhouders van de data van Bridgis bleek 2+2 inderdaad 5 te zijn geworden. Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor de op te richten Stichting Continuïteit Bridgis Geo Service Centre. f

De partners van Bridgis

NAVTEQ is wereldleider in digitale kaarten van topkwaliteit. U vindt NAVTEQ-gegevens in de meeste autonavigatiesystemen die in NoordAmerika en Europa worden verkocht.

B•CONNECTED I november 2007

Deze onderneming is gespecialiseerd in producten en diensten op het gebied van doelgroepadressen en direct marketing. Cendris is een deelneming van TNT Post, dat aan elk officieel door de gemeente vastgelegd adres een perceelcode toekent.

WDM Nederland verzamelt en exploiteert informatie over consumenten en huishoudens ten behoeve van marketing, verkoop en communicatie. Als basis voor de gegevens wordt de zes-positie postcode gebruikt. De (gemiddeld) zestien huishoudens in één postcodegebied zijn in veel opzichten homogeen van samenstelling.

I 6 I

Stichting LISA heeft ten doel het beschikbaar hebben van informatie over vestigingen en de werkgelegenheid in geheel Nederland. Hieronder vallen ook de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars.

Prosu is Nederlands nummer één in (database) marketing in de agrarische sector. Het bedrijf bouwt en onderhoudt geavanceerde agrarische databases.

Sinds begin 2004 is de Topografische Dienst een dienst van het Kadaster. De Topografische Dienst Kadaster voert als enige instantie in Nederland een uniforme, landsdekkende topografische kartering uit. De belangrijkste kaartseries zijn de kaarten op de schalen 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:250.000. Daarnaast worden diverse speciale kaarten geproduceerd voor civiele en militaire gebruikers.

Imagem verzamelt, gebruikt en beheert geospatiële beelddata. Naast software en maatwerk oplossingen levert het bedrijf onder meer ook een luchtfoto archief van Nederland en hoogtegegevens van terreinen, gebouwen, bomen en water.

Misdaadkaart.nl geeft als enige website in Nederland een actueel overzicht van overtredingen en misdaden die in Nederland plaatsvinden. De site toont alle misdaden die door de Nederlandse politie via persberichten worden verspreid. Elke misdaad komt in de database terecht met een schat aan metadata.

I 7 I

Het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO) levert objectieve, efficiënte en effectieve modelmatige waardering van onroerende zaken voor verschillende marktgebieden.

november 2007 I B•CONNECTED


Adresfuncties (Plus) en Adrespopulaties toegevoegd

Meer online data in gebruiksvriendelijker DSP De nieuwe versie van DSP is technisch en functioneel verbeterd en uitgebreid. DSP (Data Service Providing) is uw centrale punt bij Bridgis voor het online bestellen van data, het maken van analyses, het geocoderen van adressen en in kaart brengen van projectdata. Bridgis introduceerde DSP2.0 in juni dit jaar. In de tweede versie van DSP zijn nieuwe databestanden toegevoegd zoals Adresfuncties (Plus), Adrespopulaties en diverse aggregraties van WDM-data. Daarnaast is een compleet pakket aan topografische raster- en vectorkaarten én de NAVTEQ Streets Wegenkaart beschikbaar. Bijzonder aan dit online kaartenaanbod is dat de gebiedselecties op basis van eigen contouren kunnen worden uitgevoerd. Dat kan onder meer met behulp van eigen

shapefiles, bijvoorbeeld van de geluidscontour rond een object. Dit is een kwestie van uploaden en data selecteren. Nieuw is ook dat men online een prijscalculatie kan maken. De nieuwe offertemodule biedt tevens de mogelijkheid om direct te bestellen. Niet alleen van data maar ook van uit te voeren analyses. Kaarten kunnen per km2 worden afgenomen. U betaalt dus alleen voor kaartmateriaal dat u nodig hebt.

Wat is nieuw:

• Uitbreiding van online data met raster- en vectorkaarten • Kaarten afrekenen per km2 op basis van eigen contouren als gebiedsselectie • Uitbreiding aanbod beschrijvende gegevens met Adresfuncties (Plus), Adrespopulaties en aggregatie van WDM-data op 5- en 4-positie postcodeniveau • Offerte per mail met hyperlinks voor direct bestellen of wijzigen offerte • DSP2.0 werkt intuïtiever, sneller en gebruiksvriendelijker

65 databestanden

Aan de uitbreiding van data ging onderzoek onder de gebruikers vooraf. Het bleek dat er vooral behoefte was aan meer kaartdata. Daarom zijn topografische raster- en vectorkaarten en wegenkaarten aan het assortiment toegevoegd. De klant kan in DSP2.0 kiezen uit in totaal 65 databestanden van de leveranciers waarmee Bridgis al vele jaren samenwerkt: Cendris, Wegener DM, LISA, Prosu, TDKadaster en NAVTEQ.

Meer dan 200 gebruikers

DSP is op ieder moment van de dag toegankelijk voor het bestellen van geografische data zoals kaarten, coördinaten en beschrijvende gegevens van adressen en postcodes. DSP kent inmiddels meer dan 200 gebruikers. De meeste klanten zijn advies-, ingenieurs- en onderzoeksbureaus met projecten waarvoor men vaak en snel data nodig heeft van wisselende gebieden in wisselende samenstelling.

Geo Service Centre

Aan de basis van DSP staat het Geo Service Centre, een digitaal lab dat data uit verschillende bronnen combineert tot nieuwe producten en toepassingen die via internet toegankelijk zijn. Met het Geo Service Centre ondersteunt Bridgis niet alleen haar eigen datawinkel DSP, maar ook applicaties van klanten. f

Orwell en de informatiemaatschappij George Orwell beschrijft in 1948 de fictieve wereld in ‘1984’. Het is een totalitaire wereld, een mentale gevangenis waarin de menselijke vrijheid volledig aan banden is gelegd, de werkelijkheid wordt gemanipuleerd en het leven onder controle staat van Big Brother. Het is een wereld waarin wij niet zouden willen leven. Toen het feitelijk 1984 was geworden ging er een lichte zucht van verlichting door onze vrije westerse wereld. De voorspellende waarde was gelukkig niet groot gebleken. Ongeveer dertig jaar later en geleden heeft futuroloog Alvin Toffler in zijn boek ‘The Third Wave’ de komst van de informatiemaatschappij voorspeld. Veel van wat hij ons voorhield klonk toen nog ongeloofwaardig. Vandaag weten wij dat zijn voorspelling alles behalve fictie was. Wij kunnen ons vandaag geen leven meer voorstellen zonder computers en chips in de apparaten die wij gebruiken. Onze moderne wereld ligt inmiddels volledig aan de beademing van het internet. Wij geografen zijn de informatiemakers avant la lettre. Als geen ander weten wij dat informatie nooit meer kan zijn dan een abstractie van de werkelijkheid. Dat weet natuurlijk iedereen wel, maar toch laten wij ons dagelijks door onze zelf gecreëerde informatie in de luren leggen. We gebruiken het gemiddelde om onze vermeende achterstand te motiveren en we denken dat het goed met ons gaat als de AEX-index stijgt. Was Orwell dus eigenlijk niet ook een hele goede futuroloog? De wereld die hij ons schetst, wordt meestal wat al te gemakkelijk vereenzelvigd met die van de totalitaire (communistische) regimes. In de toelichting op de Nederlandse uitgave kunnen we lezen dat hij (Orwell) “zijn antiutopie heeft bedoeld als een waarschuwing tegen èlk totalitair systeem dat zich ….. opstelt als bedreiging van de vrijheid en eigen persoonlijkheid van het individu.” Mensen die iedere dag massaal en vrijwillig plaatsnemen in de files van het woon-werkverkeer leven in een zelfde mentale gevangenis en totalitaire wereld. Big Brother heeft in delen van Londen de vorm aangenomen van een enorm aantal veiligheidscamera’s waardoor het onmogelijk is geworden om niet te worden gezien. Is Big Brother dus feitelijk niet veel meer de metafoor voor onze informatiemaatschappij waarin de werkelijkheid is verworden tot dezelfde abstracties als waarmee Winston Smith in ‘1984’ wordt beneveld? De kaart is niet het gebied, het handelsregister is niet het bedrijfsleven en het gemiddelde bestaat niet echt. Pak ‘1984’ nog eens van de plank en vervang Big Brother door onze informatie-economie. Orwell is een betere futuroloog gebleken dan Toffler! Prof.dr.ir. Leopold S.F. Verbiestdonck Geograaf

B•CONNECTED I november 2007

I 8 I

In heel veel geografische informatiesystemen wordt gebruikgemaakt van

OLUMN

DISTRIBUTIE

De visie van

zogenaamde gridcellen. Bridgis introduceert met Bridgis Grids de ultieme basis: alle adressen in Nederland gekoppeld aan cellen van een hectare. Een handige informatieeenheid die zich bijzonder goed leent voor grafische presentaties.

Nederland per hectare LAB

Het Nederlands grondgebied kan worden bedekt met een mozaïek van miljoenen tegeltjes van 100 x 100 meter. Met dit ruitennet wordt in een oogopslag duidelijk hoe een bepaald verschijnsel zich voordoet, zoals bijvoorbeeld concentraties van ziekmeldingen die tot een epidemie kunnen leiden. Met Bridgis Grids is het koppelen van de juiste informatie aan de gridcellen vanaf nu heel eenvoudig geworden. Bridgis Grids is namelijk een relatietabel

waarin op basis van Bridgis Adreslocaties® voor iedere cel is bepaald welke adressen zich daarin bevinden. Gebruikers kunnen met behulp van Bridgis Grids hun eigen adresdata eenvoudig aan de gridcellen koppelen.

PopulatieGrids

Bridgis Grids kent een aantal varianten waaronder een basisrelatietabel en versies van populatiegrids. Deze is opgebouwd uit Bridgis Adrespopulaties en Bridgis Adresfunties en

3 miljoen bezoekers

per maand snel en correct informeren

bevat per gridcel een opgave van het aantal personen. Door hier de eigen populatiedata tegen af te zetten kan de relatieve waarde per gridcel worden berekend, bijvoorbeeld van het aantal hindermeldingen, ziektegevallen e.d. Elders in dit nummer van b•connected kunt u lezen hoe wij aan AVIV op basis van Bridgis Grids data hebben geleverd voor risicoberekeningen rond infrastructuur. f e i a e d i f i c av e r i t d o m u m ,

e

J. Wi lh elm

Funda, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Koninklijke wegener, maakt voor haar website gebruik van een maatwerk stratentabel en Bridgis. De website vormt de schakel tussen consument en NVM-makelaar. Het is de grootste en meest bezochte woonsite van Nederland met drie miljoen unieke bezoekers per maand. DISTRIBUTIE

Voor een gedetailleerde aanduiding van objecten (woningen en bedrijfspanden) op Google Maps, maakt Funda gebruik van de online geocodeerservice van Bridgis. Daarnaast neemt Funda een relatietabel van Bridgis af. In deze tabel wordt een link gelegd tussen buurten, postcodes en straten (ook voor nieuwbouwwijken). Deze oplossingen zijn toegepast voor de vernieuwde website www.funda.nl, die in april 2007 gelanceerd

is. Zowel de bezoekers van deze website als de aangesloten NVM-makelaars, reageren zeer positief op deze nieuwe mogelijkheden. Jeroen Wilhelm, marketing manager Funda: “Met het gebruik van Google en satellietfoto’s zijn objecten steeds beter te herkennen. Het is voor Funda steeds belangrijker dat zij deze goed op de kaart positioneert. Bovendien is het van essentieel belang, dat de gepresenteerde informatie correct is. Voor het online

5 I I 9

zetten van de data wordt deze uitvoerig getest. Achteraf wordt de data ook nog eens door de aangesloten NVM-makelaars gecontroleerd. Betrouwbaarheid en actualiteit van data zijn noodzakelijk om het beste product te leveren in een markt met toenemende concurrentie. Bridgis sluit met haar dienstverlening perfect aan op de wensen van Funda. Wij zijn zeer tevreden over de onderlinge samenwerking en over de snelheid en flexibiliteit van Bridgis.” f november 2007 I B•CONNECTED


Navigatie

van deur tot deur

www.era.nl Hilversum Pernestraat 50 Vraagprijs: € 532.000,00 K.K.

P

TE KOO

Kent u uw nieuwe buren al? Deze woning bij u in de buurt is te koop gekomen! Misschien is één van uw collega’s, kennissen of familieleden allang op zoek naar een woning in deze buurt. U kunt ze de gouden tip geven!

Als ERA-makelaar bieden wij tal van unieke diensten bij aan- en/of verkoop van woningen. Zo hebben wij het boekje VerkoopWijzer uitgebracht

In hun streven naar de gunst van de consument streven de leveranciers

voor al uw vragen over kopen of verkopen van een woning. Gratis op te

Heeft u vragen over deze woning of over uw eigen woning, neemt u dan gerust contact met ons op.

‘Iemand de deur wijzen’ krijgt een dubbele betekenis. Want Bridgis heeft met behulp van Bridgis Adreslocaties® de Nederlandse wegennetwerken van zowel Tele Atlas als NAVTEQ van de juiste huisnummerranges voorzien. MOBILITEIT

Verbeelding van de verbinding De schone kunsten zijn bij uitstek het terrein waarop de mens zijn scheppend vermogen etaleert. Muziek, dans, literatuur, beeldende kunst lenen zich ieder op hun eigen wijze voor de verbeelding van de gedachten in het hoofd van de componist, de choreo-

Op het plafond van de sixtijnse kapel in rome verbeeldt michelangelo de mens als gods evenbeeld graaf, de schrijver, de beeldhouwer en de schilder. In iedere uitgave van b●connected gaan wij op zoek naar het thema verbinding in de verbeelding van kunstenaars. Ter relativering van onze dagelijkse drukte en om te beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan internet, GPS en GSM. Geen beter beeld om mee te beginnen dan de verbeelding van de Schepping van de

B•CONNECTED I november 2007

I 10 I

In de kaart onder ieder navigatiesysteem is van ieder stukje straat bekend welke huisnummerrange zich links en rechts van de weg bevindt. Zo weet het systeem van de T-splitsing dat deze bijvoorbeeld rechts ligt en niet links. Bridgis heeft met behulp van Bridgis Adreslocaties® de Nederlandse wegennetwerken van zowel Tele Atlas als NAVTEQ van de juiste huisnummerranges voorzien. Zo dragen wij er aan bij dat niemand in ons land nog hoeft te verdwalen. Het einde van de ontwikkeling is nog niet bereikt. Het zal allemaal nog nauwkeuriger worden. Als in de kaart ieder adres met een unieke locatie bekend is, zal de stem u zeggen “eindbestemming over 20 meter rechts”. Uw enige zorg zal dan nog bestaan uit het vinden van een parkeerplaats. Helaas ziet het er naar uit dat dat er niet eenvoudiger op zal worden. f

€ 532.000,-- K.K.

ERA Demo Makelaar Hilversum 035 - 688 11 88

ERA Demo Makelaar Franciscusweg 219 1216 SE Hilversum T 035 - 688 11 88 I F 035 - 688 11 99 E info@factotummedia.nl www.factotummedia.nl

van navigatiesystemen naar een zo groot mogelijk nauwkeurigheid.

Hilversum Pernestraat 50

halen op ons kantoor.

Snelle adresselectie voor ERA-makelaars DISTRIBUTIE

“Wat wonen jullie hier toch fantastisch! Zou ook wel iets voor ons zijn. Als er hier in de buurt een huis te koop komt, geef ons dan een seintje.” U kent dergelijke gesprekken in uw familie en vriendenkring vast ook wel. De ERA-makelaar is ervan overtuigd dat een mailing naar omwonenden een efficiënte manier is om een te koop komende woning onder de aandacht te brengen. ERA heeft deze werkwijze vormgegeven met de ‘Digitale Marketing Carrousel’. Voordat de beproefde media worden ingezet krijgen de omwonenden een mededeling in de brievenbus dat een bepaalde woning in de verkoop zal komen. De mailing is voor de ERA-makelaars ontwikkeld door Factotum Media in Hilversum. Dit bedrijf is gespecialiseerd in mediaondersteuning voor makelaars. De applicatie werkt volledig via internet. De ERA-makelaar geeft via de software van Factotum Media het adres op van de woning in kwestie en bepaalt de straal van het gebied waarin hij een mailing wil verzenden. De software wisselt via XML-berichten de informatie uit met het Geo Service Centre van Bridgis. Wij selecteren alle bestelbare adressen en sturen die per straat gegroepeerd terug. De makelaar kan eventueel straten elimineren of de straal aanpassen. Als hij tevreden is over de adresselectie geeft hij Factotum Media de opdracht om de kaarten te personaliseren, drukken en automatisch te verzenden. Dezelfde dag al gaat de mailing op de post en kunnen omwonenden familie of vrienden verwittigen met de boodschap: “Zeg jij wilde toch horen wanneer er hier in de buurt een huis te koop komt? Ik heb hier een bericht van de ERA-makelaar en volgens mij is dat huis echt iets voor jullie!” f

Landinkaart

mens. Op het plafond van de Sixtijnse Kapel in Rome verbeeldt Michelangelo de mens als Gods evenbeeld want zo wil het verhaal in Genesis, het boek dat in de ogen van zijn opdrachtgevers de waarheid vertelt. Het zou de vader kunnen zijn die zijn zoon op weg helpt. De afstand tussen hun beider wijsvingers is de verbeelding van hun relatie. Minuscuul klein is die afstand want veel dichterbij kun je niet komen. En tegelijkertijd is zij onmetelijk groot want ze bestaat niet echt. De verbinding is er niet, maar ook wel. Het symboliseert ook wat ons mensen zo dramatisch onderscheidt van de rest van de Schepping. Je hoeft niet fysiek verbonden te zijn om toch in je hoofd een verbinding te maken met een opvatting, een idee, een droom, een verbeelding van een ander. Mensen kunnen zich met elkaar verbinden door woorden, beelden, geluiden, vormen en kleuren. Dat is een onmetelijke rijkdom en een onuitputtelijke bron van schoonheid. f

ARCADIS heeft op 1 oktober onder de naam Landinkaart een speciaal internetloket geopend. Landinkaart is gericht op het makkelijk vinden van informatie over vastgoed. Het stelt gebruikers en (toekomstige) eigenaren van onroerend goed in staat om eenvoudig informatie te verkrijgen over hun woonomgeving, zoals bijvoorbeeld over de wijk, welstand, bereikbaarheid, voorzieningen, woonbeperkingen en milieurisico’s. ARCADIS maakt via deze informatiedienst haar grote kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, ruimtelijke inrichting en milieu in eerste instantie toegankelijk voor zakelijke gebruikers. In een later stadium is het via een speciale internetoplossing ook beschikbaar voor consumenten. ARCADIS speelt met de komst van Landinkaart in op het Europese en Nederlandse overheidsbeleid, dat erop gericht is informatie beter toegankelijk te maken. In de voorbereiding en exploitatie van Landinkaart werkt Arcadis intensief samen met Bridgis. In het volgende nummer van b•connected zullen wij u hierover uitgebreid informeren.

I 11 I


Verbinding in de natuur In de wereld van de informatietechnologie is het normaal dat we steeds gebruikmaken van de nieuwste technologie. Nergens is iets zo snel verouderd als in de ICT en nergens anders worden nieuwe ideeën zo snel gemeengoed. Maar is het allemaal wel zo nieuw, of zijn het oeroude principes, die alleen een andere vorm hebben gekregen?

Het principe achter webservices kom je in de natuur al heel lang tegen. Serviceproviders doen waar zij goed in zijn en door gestandaardiseerde communicatie ontstaat een geheel dat beter is dan wat elk afzonderlijk zou kunnen neerzetten op de wereld. Paddenstoelen als de vliegenzwam (Amanita muscaria) zijn hiervan een mooi voorbeeld. Deze grote rode paddenstoelen zijn de vruchten van een ondergronds netwerk van schimmeldraden, dat de rest van het jaar onzichtbaar zijn werk doet. Dit ‘mycelium’ is gespecialiseerd in het afbreken van organische stof, bijvoorbeeld afgevallen

bladeren. Vaak groeit de vliegenzwam in nauwe symbiose, samenwerking, met bomen als berk, eik of grove den. Door het fijn vertakte schimmelnetwerk in de bodem heeft de boom een betere toegang tot water en mineralen dan wanneer hij dat alleen zou proberen. De schimmel krijgt ‘in ruil’ voor bewezen diensten wat van de koolhydraten (suikers) die de boom in de bladeren aanmaakt. Zo doet ieder zijn ding en worden ze er samen beter van, doordat ze op hun grensvlak, de cellen van de boomwortels, elkaars taal spreken. f

B-connected 1  

Relatiemagazine nummer 1

B-connected 1  

Relatiemagazine nummer 1

Advertisement