Turneringsleder Håndbogen (1983)

Page 1

TURNERINGSLEDER

HÃ…NDBOGEN

Dansk Bowling Forbund (REVIDERET AUGUST 1983)


INDLEDNING Den af spilleudvalget, ifølge udsendte turnusliste, udpegede klub stiller KOMPETE NT turneringsleder. Turneringslederen skal være til stede i pågældende bowlinghal, senest 15 min. før start af første berammede turneringskamp. Turneringslederen er den pågældende dag øverste turneringsmyndighed, under ansvar over for unionens spilleudvalg. Turneringslederen igangsætter samtlige turneringskampe, så vidt muligt hele hallen samlet. Ved starten bydes der: På unionens vegne velkommen til dagensturneringskampe. Turneringsleder er (navn) fra (klub). Der er nul afrydning - God kamp. Turneringslederen skal under kampene påse, at ordens- og spillereglerne følges, såledespåseat kun de spillende hold med reserve samt en leder fra hvert hold befinder sig ved selve banerne, og sørge for at kampene afvikles på en forsvarlig sportslig måde.

1.1. FOR SEN ANKOMST/UDEBLIVELSE Mindst 50% af spillerne skal være spilleklar ved banerne ved kampens begyndelse. Spillere, der møder for sent, kan indtræde i spillet i den rude sparringspartneren spiller, efter anmeldelse til turneringslederen for kampen. Forsinkelse af offentlige transportmidler accepteres ikke som gyldig grund for udeblivelse eller for sen ankomst til en kamp. Undtaget herfra er Danmarksturneringens hold, samt udenbys gæstende hold, her accepteresalle offentlige transportmidler som gyldig grund. Det pålæggesdet forsinkede hold, på et såtidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til modstander, spillehal og Turneringskomiteens formand. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato, formidles af Turneringskomiteen/lokal-union. 2

Dansk Bowling Forbund - TurneringsJederhåndbog


Turneringslederen kan igangsætte kampene sektionsvis såfremt tidligere kampe i hallen ikke er færdigspillede. Turneringslederen kan udsætte starten af en turneringskamp såfremt vejrforhold kan have forsinket udenbys hold i at nå frem til tiden. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe en sparringspartner, skal en "alene spiller" følge en medspillers turnus. I øvrigt vil det være at betragte som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start, p.g.a. manglende spiller/e.

1.2. KLUBDRAGT En spiller skal bære den klubdragt, ind. korte eller lange benklæder/nederdele, der gennem unionerne er indregistreret og godkendt, samt respekteret af DBwF. Et klubhold skal ved en turneringsstart være ens påklædt, d.v.s. enten korte eller lange benklæder/nederdele, samt ens bluse/Tcshlrts, Endvidere skal spilleren benytte en anerkendt bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. Spilledragten skal bestå af ens klubbluser, samt ens benklæder/ Nederdele. Herfra undtaget ungdomsspillere, der dog skal bære ens klubbluser. Såfremt en klub har fået godkendt flere klubdragter, kan et hold frit vælge at stille op i godkendte benklæder/shorts/trøjer/Tshirts/nederdele, dog såledesat spillerne i hver enkelt kamp skal bære ens klubdragt. Såfremt et hold ikke opfylder dette, skal turneringslederen a) henvende sig til holdlederen, orientere denne om reglerne og bede om en forklaring b) indberette det passerede til unionens spilleudvalgsformand med angivelse af navn og licensnummer for spillere, som ikke er reglementeret påklædt, samt holdlederens forklaring. Dansk Bowling Forbund·

Turneringslederhåndbog

3


1.3 TURNERINGSLEDEREN De af unionen udpegede turneringsledere er øverste myndighed for kampenes afvikling m.m., og deres afgørelse skal respekteres. Turneringslederen a) foranlediger rejsning af kegler, som er væltet på grund af maskinfejl 0.1. b) kan indsætte neutrale kontrollanter, såfremt dette ønskesaf en holdleder c) starter kampen til det tidspunkt, som er fastlagt i turneringsplanen, med mindre særlige forhold begrunder en kortvarig udsættelse (vejret, forsinkelser i hallen). d) fungerer som kampens dommer med følgende bemyndigelse: 1. skrider ind hvis spilleregler ikke overholdes 2. træffer afgørelse om flytning af spillere til en anden bane, hvis en bane er ude af drift 3. træffer afgørelse vedr.ADVARSE L eller EiORTVisN ING fra en kamp i henhold til § 4. 4. træffer afgørelse vedr. protest efter at have fulgt den i § 3.1 nævnte fremgangsmåde (provisorisk kugle, teknikerundersøgelseaf bane, vidner) 5. træffer afgørelse vedr. genrejsning eller flytning af kegler (seafsnit 2,5 a, b og c). Turneringslederens afgørelse kan indankes som protest. Turneringslederen sørger for at der spilles en provisorisk kugle, såfremt afgørelse af en protestsag kan gøre dette nødvendigt (se § 2.7). 1.4. AFSKRIVERE I en turneringskamp skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. 1.5. HOLDLEDERE Hvert hold skal stille med en holdleder, der enten kan være spillende holdleder, eller som har tilladelse til at være bag sit eget hold ved banerne. Den i turneringsplanen førstnævnte klubs holdleder er jourhavende for kampen og skal sørge for listefører for begge klubber. Holdlederne er ansvarlig for, at alle slagsediertælles efter, og for at scoresedlen udfyldes korrekt med navne, licensnumre og score. Hvis en slagseddel, under kampen, skal rettes, p.g.a. forkert afskrift, skal modstanderens holdleder underrettes. 4

Dansk Bowling Forbund - Turn ••ringslederhåndbog


2.1. OVERTRÅDT Der er begået overtrådt når en del af bowlerens person eller ejendele, bortset fra bowlingkuglen, under eller efter afleveringen af kuglen berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linie med eller forbi overtrædelseslinien. Hvis en spiller begår overtrådt, skal det dømmes og noteres i regnskabet, selvom fotocellerne ikke registrerer den. Der er eksempelvis overtrådt a) hvis en spiller taber en genstand fra lommer eller hånden ud på banen b) hvis en spiller får overbalance og derfor støtter med den ene hånd på banelegemet eller på låget til kugleturen ude forbi overtrædelsesl inien. tvivlstilfælde har turneringslederen afgørelsen, som dog kan indankes som protest (se § 3.1). Hvis en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel af at der dømmes overtrådt, skal han omgående bortvises fra banerne. Han kan ikke erstattes af en anden spiller. Overtrådt markeres med et "F" i det pågældende rudefelt og tælles som nul væltede kegler. Såfremt fotocellerne markerer for overtrådt, men spilleren alligevel Ønsker at protestere mod at denne dømmes, skal holdlederen straks henvende sig til turneringslederen og nedlægge protest. 2.2. OVERTRÆDELSESDETEKTOR/-DOMMER Turneringslederen skal før starten på en turneringsdag afprøve fotocellerne. 2.3. TALKUM Hverken på tilløbsbane og spilleplads eller på selve banelegemet er det tilladt nogen spiller at afmærke eller påføre noget stof som kan skade, misdanne eller efterlade den i en sådan grad, at det forringer andre bowleres mulighed for at drage fordel af de sædvanlige vilkår. Anvendelse af sådanne stoffer som Aristol, talkumpudder, pimpsten, harpiks og lign, på ttllebsbaner og spilleplads og brugen af bløde gummisåler og -hæle, som kan smitte af og på den ene eller Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

5


anden måde ændre tilløbsbanernes normale stand, er forbudt. , Overtrædelse af dette skal påtales af turneringslederen og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra kampen. Han kan ikke erstattes af en anden spiller. (se § 3.1.el. 2.4. MASKINFEJL Turneringslederen er bemyndiget til at lade en kamp og serier færdigspille på en anden bane, såfremt maskinfejl vil forsinke den normale afvikling af spillet. En afbrudt kamp eller serie, som ikke kan færdigspilles samme dag, skal genoptages på det sted, hvor afbrydelsen fandt sted. Såfremt to spillere fra et hold bliver flyttet til en anden bane, kan et hold ikke kræve de øvrige spillere flyttet. En holdleder kan dog fremsætte ønske herom, hvorefter turneringslederen træffer afgørelse. Såfremt en turneringskamp strækker sig ud over 4 timer, fra det annoncerede starttidspunkt, skal kampen afbrydes, såfremt en af de implicerede holdledere ønsker det. Når en således afbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles i samme hal og af de samme spillere incl. reserven, som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages, med den score holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. 2.S.a.VÆLTEDE KEGLER Følgende kegler tælles som væltede kegler og fjernes før næste slag: Kegler, som væltes i et gOdkendt slag og forbliver liggende på banen eller i en af grØfterne, eller som står sådan, at de læner sig mod sidevæggeneeller kickbacks. Kegler, som væltes af en anden kegle eller kegler, som kastes tilbage i spillet fra sidevæggeneller bagpuden. 2.S.b KEGLER SOM SKAL GENREJSES Følgende kegler tælles ikke som væltede kegler og skal før næste slag genrejses på keglemærket, hvor den stod før kuglen afleveredes: 1. Kegler som væltes i et slag, som ikke kan godkendes på grund af overtrådt. 6

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog


2. 3.

Kegler som væltes eller skubbes fra deres rette plads af en kugle, som løber ud af banen, før denne når keglerne. Stående kegler som væltes, mens de faldne kegler fjernes, eller som væltes af en automatisk keglerejser (hvis keglerejseren vælter en kegle, fordi denne i første slag er skubbet bort fra keglemærket, skal turneringslederen foranledige, dog om muligt, keglen genoprejst hvor den stod lige før den blev væltet).

2_5.c MANGLENDE KEGLE(r) Hvis det opdages, umiddelbart efter at en spiller har afgivet sin kugle, at en eller flere kegler mangler i kegleopstillingen, skal keglerne genrejsesog slaget gøres om. Hvis turneringslederen opdager, at en spiller drager fordel af mangelfuld kegleopstilling, skal spilleren indberettes til unionen.

2.5.d DØD KUGLE En kugle skal erklæres død, hvis et af de følgende tilfælde indtræffer: a) hvis en spiller bowler på forkert bane eller uden for tur b) hvis nogen kegle, som spilleren bowler mod, på en eller anden måde bevæges c) hvis en spilIers kugle kommer i berØring med et fremmedlegeme. Turneringslederen kan endvidere erklære en kugle død, dersom en spiller forstyrres under afleveringen af kuglen og spilleren, inden kuglen rammer keglerne, protesterer ved at række armen i vejret. Endød kugle tæller ikke. Keglerne skal genrejsesefter at årsagen til, at kugles erklæres død, er blevet fjernet, og spilleren skal gøre sit slag om.

2.5.e KEGLER SOM STAR FORKERT I FØRSTE SLAG Såfremt det opdages, straks efter en kugle er afleveret enten mod samtlige 10 kegler eller mod en spare, at en eller flere kegler ikke står rigtigt, uden at dog nogen mangler, skal det resulterende keglefald tælle. Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

- 7


2.5.f KEGLERS PLACERING I ANDET SLAG Der kan ikke kræves nogen ændring i opstillingen af kegler, som står tilbage efter første slag i en rude, med mindre det tydeligt fremgår, at keglerejseren har flyttet eller placeret en kegle forkert efter første slag. Kegler, som i første slag forskubbes eller som bowles af banen, springer tilbage og forbliver stående på banen, tælles som stående kegler og skal stå hvor keglerejseren placerer dem, selvom dette ikke er på et keglemærke. Turneringslederen afgør alle tvivlstilfælde. Såfremt der nedlægges protest mod afgørelsen, spilles om nødvendigt en provisorisk rude. 2.6. UDSKIFTNING Med undtagelse af 2-mandshold praktiseres "flyvende udskiftning" i alle holddiscipliner. Udskiftning af en spiller, kan kun finde sted efter en færdigspillet serie. Den udskiftede spiller kan genindtræde i kampen ved en senere udskiftning. Kun hvis en spiller skades, kan udskiftning finde sted før serien er færdigspillet. Den skadede spiller kan ikke genindtræde i samme kamp. Før udskiftning foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. Ved udskiftning af en skadet spiller, skal turneringslederen også underrettes. Et hold består maksimalt af holdstørrelsen plus een udskiftningsspiller. Samtlige spillere er fra kampens start til dens afslutning, . underlagt de til enhver tid gældendeturnerings- og spilleregler. 2.7. PROVISORISK KUGLE Når der er indgivet en protest mod overtrådt eller et antal væltede keglers gyldighed, og der ikke straks kan træffes en afgørelse af turneringslederen, skal der bowles en provisorisk kugle eller rude af den pågældendespiller. Angår protesten første slag i en rude, skal spilleren fuldføre sin rude, med mindre det drejer sig om, hvorvidt spilleren skal noteres for en strike eller et mindre antal kegler i første aflevering. I så fald skal den eller de tvivlsomme kegler genopstilles, og spilleren anmodes om at spille et provisorisk andet slag. 8

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog


Angår protesten andet slag i en rude, skal bowleren spille en provisorisk kugle imod den kegleopstilling, der er tale om, medmindre det drejer sig om en protest vedrørende en fejl, som gør det unødvendigt at spille en provisorisk kugle. En notering af begge scoreresultaterne for den rude, hvori der er afgivet et provisorisk slag, skal foretages, og protesten afgives til unionens spilleudvalgsformand.

3_0 PROTEST En klub kan før eller under en kamp protestere mod en række forhold, som omtales i det følgende (§ 3.1). En sådan protest rettes mundtligt til turneringslederen, som i hvert enkelt tilfælde afgør sagen efter nedenstående retningslinier (§ 3.1 pkt. a-g). Om opretholdelse af en protest efter kamp se § 3.2.

3.1 PROTEST FØR OG UNDER EN KAMP a)

b)

c)

protest mod modstanderens påklædning. Enhver afvigelse fra reglementeret påklædning indberettes af turneringslederen til unionens spilleudvalgsformand og påtales overfor holdlederen, uanset om der nedlæggesprotest fra modstanderen (jvnf. 1.2) protest mod baneforhold. Turneringelederen retter henvendelse til halledelsen og anfører protestens indhold. Såfremt halledelsen indvilger i at forbedre forholdene kan turneringslederen udskyde/afbryde kampen i indtil 15 min. Forsinkelsen meddeles begge holdledere. Såfremt halledelsen ikke indvilliger i at forbedre forholdene, må turneringslederen afvikle kampen som planlagt. protest mod forholdene i hallen. Det er turneringslederens pligt at sørgefor: - at tilskuerne til en kamp ikke opholder sig ved banerne, men kun på de dertil indrettede tilskuerpladser. - at der ikke fotograferes med blitz under kampen, uden tilladelse fra begge (alle) holdledere, som har hold i kamp. - at spillerne og holdlederne ikke indtager alkoholiske drikke under kampen. - at spillerne og holdlederne ikke ryger under kampen. Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog

9


d)

protest mod keglernes kvalitet. Behandles som protest mod baneforhold (pkt. b) med fØlgende tilføjelse: Opretholdes protesten efter kampens afslutning, må turneringslederen tilstræbe, at keglerne kontrolleres.

e)

protest mod brug af talkum 0.1. FØrste gang en spiller forsynder sig mod reglen om brug af talkum på tillebsbaner og spilleplads (§ 2.3), skal turneringslederen påtale dette overfor den pågældende. Gentager spilleren brug af talkum, uddeler turneringslederen en advarsel til spilleren ved at påføre slagsedlen ADVARSEL og indberetter dette til unionens spilleudvalgsformand. 3. gang bortvises spilleren fra kampen (se § 4). En spiller der har fået 2 advarsler, indenfor samme sæson i henhold til denne bestemmelse, får 1 spilledags karantæne.

f)

protest mod overtrådt. Da der undertiden forekommer fejl i de automatiske overtrædeisesdetektorer, kan det f.eks. ske at der markeres for overtrådt, fordi kuglen "droppes" på stregen, men uden at spilleren overtræder. Hvis en spiller med henvisning hertil protesterer mod en overtrådt skal turneringslederen : 1. sørge for at der spilles en provisorisk kugle (se ovenfor) 2. tilkalde tekniker, som undersøger om fotocellen er korrekt indstillet 3. indhente udtalelse fra eventuelle vidner (de to holdledere toresperqes) 4. følge spilleren gennem en periode for at se hans aflevering 5. afgøre sagen på grundlag af ovenstående.

g)

protest mod en kegleopstilling. Under kampen skal turneringslederen følge retningslinierne i 2.5, herunder sørge for at der om nødvendigt spilles en provisorisk rude (af hensyn til en eventuel protestsag efter kampen).

10

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog


32. FREMGANGSMADEVEDPROTEST En klub som under afvikling af en kamp ønsker at nedlægge protest skal: a) henvende sig til turneringslederen som plItegner scoresedlen "PROTEST" b) udfærdiger efter kampen en skriftlig protest, som enten overdrages til den lokale turneringsledelse senest 3 timer efter kampens afslutning eller til unionens spilleudvalgsfor· mand, som skal modtage protesten senest anden hverdag efter kampen. c) Vedrører protesten en kamp i Danmarksturneringen, skal den protesterende part, senest samtidig med protestens indsendelse, indbetale et depositum pli kr. 350,· til DBwF. Se iØvrigt Dansk Bowling Forbunds Bestemmelser 28. stk., 11.0. Såfremt turneringslederen modtager en skriftlig protest, påtegnes denne med dato for modtagelse samt kvittering (navn). Protesten sendes herefter til unionens spilleudvalgsformand, evt. sammen med en indberetning om sagen fra turneringslederen. 3.3. BEHANDLING AF PROTESTER En skriftlig protest behandles af DBwF's idrætsudvalg (vedr. Danmarksturneringen) eller af unionens spilleudvalgs/forretnings· udvalg (alle andre rækker). Protesten skal behandles inden een måned. Resultatet meddeles de implicerede klubber som herefter inden 14 dage kan anke afgørelsen for DBwF's A·& Ovudvalq (fremsen· des gennem DBwF's forretningsudvalg). 4.0 ADVARSEL eller BORTVISNING En spiller, der optræder usportsligt, kan af turneringslederen tildeles en advarsel eller bortvises fra banen. Dette skal dog ske i overværelse af begge holdledere. Reserven må ikke indsættes, slagsedlen påføres "~ORTVIST", og der indberettes om hændelsen til unionens spilleudvalgsfor· mand. Eksempler: a) en spiller, der optræder synligt beruset, skal bortvises fra banen.

Dansk Bowling Forbund·

TurneringslederhAndbog

11


b)

c)

d)

e)

en spiller, som med vilje begår overtrådt, for at drage fordel af, at der dømmes overtrådt, skal omgående bortvises fra banen. en spiller, der har modtaget en klar og utvetydig advarsel af turneringslederen og ikke efterkommer denne, vil blive indberettet til union/forbund med opfordring til at tildele spilleren en eler flere dages karantæne. Kun i yderste nødsfald, og hvis spilleren er helt umulig at overtale til at genoptage spillet i ro og orden, kan turneringslederen bortvise spilleren. I alle kampe, hvor turneringslederen har grebet ind eller en af parterne har nedlagt protest, må turneringslederen så udførligt som muligt, nedfælde alle detailler i turneringslederhåndbogen i hallen, og så vidt muligt fil spillerens (holdlederens) opfattelse af det omhandlende problem. Alle bØr underskrive protokollen. Hvis en bortvisning senere underkendes, skal kampen genoptages med de samme spillere, som holdet havde i den sidst spillede rude, inden bortvisningen fandt sted. Union/ forbund betaler den pågældende baneleje/rejseudgift.

5.0 REKORDER Rekorder kan kun godkendes, såfremt betingelserne, nævnt i § 27, stk. 4, er overholdt. Stævne- eller turneringsledelse skal ved anmeldelse af en ny rekord, udfylde en særlig blanket, som findes i enhver, af Dansk Bowling Forbund, godkendt bowlinghal, og indsende denne blanket senest 14 dage efter spilledagen til Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal den ansvarlige for arrangementet, ved sin påtegnelse af anmeldelsesblanketten indestå for, at det pågældende resultat er opnået under de betingelser, som er foreskrevet i § 27, Dansk Bowling Forbunds Rekorder. 6.0 SPILLEBERETTIGEDE SPILLERE Turneringslederen er bemyndiget til at kræve gyldigt licenskort forevist og skal indberette eventuelle mangler af licenskort eller årsmærker til unionen.

12

Dansk Bowling Forbund - Turneringslederhåndbog