Program EM Seniorer Talin 1977

Page 1

KEILAILUN V EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUT


w

.

®

THE NO. 1 NAME IN BOWLING Brunswick wish to extend their most sincere greatings to all the bowling people at the fifth European Championships and most of all wish all the participants a successful tournament. To give recognition to the tremendous effort required to win a title, Brunswick will present each gold medal winner with a Brunswick bowling ball. By paying tribute to the top bowlers we also hope to provide an inspiration for all in future quests on the lanes. Brunswick NO.1 name in bowling.

Lammin tervehdyksemme Suomen edustusjoukkueille ja heitå kannustavalle kotivleisolle. Brunswick-yhtyma on omasta puolestaan halunnut muistaa keilaajia lahjoittamalla jokaiselle V. 1977 Keilailun Euroopan Mestaruuskilpailujen voittajalle Brunswick-keilapallon. Brunswick-Iaatutuote vhdistettvnå huipputekniikkaan luo edellytyksen erinomaiseen tu I ossuoritukseen. Laadun vuoksi Brunswick.

NEPTUNE 83-88 Durometer D

BLACK BEAUTY 80-85 D

BLACK DIAMOND 85-90 Durometer D

Judy Soutar CROWN JEWEL SUPREME

Johnny Petraglia LT-48 78-88 Durometer Tommy Hudson LT-48 75-80 Durometer

D

D

75-80 Durometer D

Edustaja Suomessa:

KEILAILUPALVELU Ruusulankatu 3-5.

DY

00260 Helsinki 26, Puh. 495898

ja 480 166

Hvvinkåån Kirjapaino Dy


KEILAILUN V EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUT

Teuvo Aura -

.

Lord Mayor of the City of Helsinki - Patron of the 5th European Bowling Champlonshlps


England: AMF International Ud .. 25-28 Old Burlington St., London W1X 2BA Tel: 01-734 8070. Telex 85124396. Cable AMMAFOCO London. AMF International Ud., Industrial Trading Estate, Sou~S_t. V\Ihits~bl~en.!.:__Te!. YVhitstable 3901. T_elex 8~96179. Cable AMMAFOCO Whitstable, Germany: France

AMF Tyrolia Gmbh,

AMF France

AMF Building,

SA, 21 Rue d'Antin,

Mainzer

We"L62

~~esbaden-Erbenhei~c

75002 Paris. Tel. 073 80-25. -- -

~ Telex_.

Tel.Wiesbaden

78061

Telex 8~86712.

220-536. Cable AMMAFOGO Paris. _ ------------

Cable AMMAFOCO

Kent. Wiesbaden.

--------_

Switzerland: AMF Overse as Corporation SA, 56 Rue de Moillebeau. @1 Geneva 2. Te!. Genev_§_34 02 00. Telex 845 22416. Cable AMMAFOCO Geneva. Sweden: AMF (Skandinaviska) AB, 56030 Granna 10810 Telex 854 70143. Cable AMMAFOCO Grårina. AMF (Skandinaviska) AB, S t Gbransgatan 64, 1..11]0 Stockholm. Te1J8/~6 62/6~~ Spain AMF SAo c/o Azca Centre, 9 Avendida Generalisimo, Madrid ~ Te~5596 98/455.9_§.?2 Telex 43749, Cable AMF-E. Finland: Represented by MACHINERV OV TT-osasto Teollisuuskatu 29 Helsinki 51, Puh, 716711, Telex 12-1820 amoe 51, o

.~

I'm struck by the quality of AMF bowling baiis. Repeatedly. lt's not only tenpins that are repeatedly struck by the high quality of our produers. Bowlers the world over recognise the AMF label as their guarantee of our high standards. And they prove it by buying our bowling bal Is, bags and shoes again and again . , and aqain. We know our produets are good but it's nice to have it proved internationally, Thank you,

....,

i \~

. I ": I

..~(.

"

,

~F

Bowling Division. International

_


Address of welcome from the president of the Finnish Bowling Association. l'rn pleased to wish the cream of competitive bowlers and delegates from Europe and Iran most welcome to Finland, Helsinki and to Tali Borwling Center. The City of Helsinki has conciderably supported bowling interests in the capital and we appreciate gladly that Teuvo Aura, Lord Mayor of Helsinki kindly accepted to be the patron of the 1977 European Championships. I do hope that remote, small Finland and it's capital in summer and the Tali Center, wich we are very proud of. will please all our guests. Naturally I look forward to exciting matches at high level and that bonds of friendship and good sportsmanship will be created among participants. The Finnish players will do their best both as bowlers and as members of the organising country to initiate this comradeship. I wish the best of successtor all the participants and for the delegates, so that encouraging decisions will be made to enhance the developement of the FIQ and it's European Zone.

Eero

Routamo

President, Finnish Bowling Association

Suomen

Keilailuliiton

puheenjohtajan

tervehdys

Iloisena toivotan Euroopan kilpakeilailun valiot ja koko maailman keilailua johtavat eri maiden edustajat tervetulleiksi Suomeen, Helsinkiin ja Talin keilahalliin. Helsingin kaupunki on rnerkittåvållå tavalla edistånvt Keilailuharrastusta kaupungissa ja meille Suomen keilaajille on kunniakasta. ettå ylipormestari Teuvo Aura on suostunut vuoden 1977 EM-kisojen suojelijaksi. Toivon. ettå etålnen pieni Suomi, sen kesåinen pååkaupunki ja keilaajien vlpevtenå oleva Talin keilahalli rniellvttåvåt kaikkia vieraitamme. Odotan tietysti mvos [ånnittåviå ja kovatasoisia kilpailuja sekå vståvvvden ja hvvån urheiluhengen siteitå osanottajien kesken. Suomen keilaajat tulevat tekernåån parhaansa sekå pelaajina ettå kisojen jårjeståjlnå,

Parhainta rneriestvstå kaikille osallistujille. Tehkoot kokousedustajat viisalta paatoksiå. jotka ediståvåt FIQ:n ja sen Euroopan vybhykkeen jatkuvaa kehittymistå

Hålsninq av Finlands Bowlingfbrbunds ordforands Jag onskar eliten inom den europeiska tavlingsbowlingen och de olika landernas delegater, som leder den vårldsornspånnande bowlingen våkornna till Finland, Helsingfors och Tali bowlinghall. Helsingfors stad har på ett betydande sått frårnjat bowlingen i staden och det ar en ara for oss finlåndska bowlare, att bverborgmåstars Teuvo Aura har samtyckt till att verka som beskyddare av EM-tavlingarna 1977. Jag hoppas. att det avlåqsna lilla Finland, des huvudstad i sommarskrud och bowlarnas stolthet Tali bowlinghall ska behaga alla våra gaster. Jag motser naturligtvis också spårmande och hbgklassiga tåvlinqar samt att vånskapliqa och sportsliga band mellan deltagarna knuts. Finlands bowlare gbr sitt basta både som spelare och tåvlinqsarranqorer. Jar hoppas. att alla deltagare har framgång. Mbtesdeltagarna må fatta kloka beslut, som fråmjar en fortsatt utveckling av FIQ och dess Europa-zon. 3


KAYTITKO

TANAAN

toimistoapu kv

••

HISSlA?

Olet mahdollisesti

Postilokero 33 00401 Helsinki 40 Puh. 581 030,571 488

havairmut. ettå yha useamman hissin vastuunalaiseksi hoitajaksi on hvvåksvttv .. HISSIYHTYMA OY. Tarjoamme edullisesti vksilollistå ja erityisen påtevåå hissien huolto- ja korjauspalvelua mvos Sinunkin ta lovhtiollesi, KEILAILUTERVEISIN

H ISSI-

YHTYMAOY

Juhana Herttuan tie 5 A Helsinki 60 Puh. 798 497 tai 798 138.

SEMATEX Dy

AGRIPPA -kannet \

*

ESSELTEsystemaattista sailyttamista varten. Combivaunut Aikakauslehtikotelot Kirjatuet Lomakelaatikot Lomaketelineet

Sortyvaunut Koottavat hyllystot Paperikorit Kirjatelineet Muovikielirekisterit

HONKARAKENNE LUPAA ENEMMAN JA SE .. MYOS ANTAA ENEMMAN

puh. 90-8793559 Vårikkåitå kuviopinnoitteita elektroniikkateollisuudelle

Slsåkattoien erikoisliike A. Waseniu's Oy Aittatie 4 Helsinki 39 Puh. 544688

Ota yhteys, saat llsåtletoja sekå ostajan oppaan, joka kertoo rnitå hirsita Ion ostajan tulee huomioida vertaillessaan eri tarjouksia ja toimitusmuotoja. The biggest log-house manufacturer in Finland. For information please write:

It ~HONKARAKENNE H SF-04400 JARVENPAA, Finland telex 123228 HONKA S F


While still acting as President for the FIO Tenpin Division in due course, I was commissioned by the Finnish Bowling Association to apply for arrangement of the 5th European Championships in Helsinki in 1977. The reaction among the FIO cireles was a positive ane, so we thus now have reached the very correct point of time. Af ter the first Bowling World Championships initially organized in Helsinki in 1954, no as extensive an international bowling tournament has been held here in Finland. While wishing the organizers good luck and the tournament best sportly success, I strongly feel that when bidding all the competitors and spectators cordially welcome to Finland, the exceptional length of our davs and shortness of our nights often occuring under cloudless weather conditions in the summer season of our Northern regions, may be quite a surprising phenomenon for many of you. So better not to be shocked by a sunrise before three o' clock. Cordially welcome! Kauko

Ah l s t r o rn

President FIQ

Toimiessani vielå FIO:n Tenpin Divisionin presidenttinå sain Suomen Keilailuliitolta tehtåvåkseni pvvtåå viidensien Euroopanmestaruuskilpailujen [årjestårnistå vuonna 1977 Helsingisså Tåhan toivomukseen suhtauduttiin FIO:n piirisså rnvonteisesti. ja nåin olemme tulleet itse tapahtuma-aikaan. Sen [ålkeen kun Helsinqisså vuonna 1954 jårjestettiin FIO:n toiminta-ajan ensimmaiset keilailun maailmanmestaruuskilpailut ei Suomessa ole nåin mittavaa tårnån urheilualan kansainvålistå kilpailua ollut. Samalla kun toivotan kilpailujen [årjeståjille toiminnallista ja itse kilpailuille urheilullista rnenestvstå on minulla sellainen tunne, ettå toivattaessani rnvos kaikki kilpailijat ja katsojavieraamme tervetulleiksi Suomeen [åå varmaan kaikille tolvottevasti muiden miellvttåvien muistojen lisåksi erikoisesti mieleen tåållå pohjoisessa tårnån vuodenajan aiheuttama pålvån pituus ja von Iyhyys, rnikå pilvettornånå aikana varmaan on useille yllatys ja erikoinen elåmvs. Ålkåå hårnmåstvko, jos aurinko nousee ennen kolmea. Kauko Ah l s t r o m FIO:n puheenjohtaja 5


As President of the Tenpin Division of FIO it gives me great pleasure, particularly during this, our jubilee year, to express a hearty welcome to all participants of the 5th FIO European Championships, especially to the rnembers from Iran who recently decided to join the European Zone and are taking part in their first ever major FIO Tournament. This event is the culminating point in the career of thousands of bowlers thourghout Europe whose ambition is to represent their country on this auspicious occasion. The European Championships, as with other first class tournaments, provides the perfect opportunity for the renewing of old friendships and the forming of new ones in the most congenial of sporting atmospheres. It is a general misconception that Finland is only three meters away from the North Pole but, I have every confidence that the warmth of the climate, rivalled only by the warmth of the people, will soon dispel any misapprehensions and when we return home it will be with unforgettable memories of a first-class tournament.

FIO:n Tenpin Divisionin presidenttinå minulla on suuri ilo osoittaa tervetulotoivotus viidensien EM-kisojen osanottajille. Erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi Iranin joukkueen [asenet tårnån maan liitvttvå vasta åskettåin Euroopan vybhykkeeseen ja osallistuessa nyt ensimmåiseen suureen FIO:n turnaukseen. Tårnå kilpailu on tuhansien eurooppalaisten keilaajien uran kohokohta nålden pvrkiesså edustamaan maataan tåsså merkittåvåsså tilaisuudessa. Euroopan mestaruuskilpailut tarjoavat muiden huipputurnausten tapaan parhaan tilaisuuden vanhojen vståvvvssuhteiden uusimiseen ja uusien solmimiseen urheilullisessa ilrnapiirisså. Yleisen våårinkåsitvksen mukaan Suomi on vain kolmen metrin pååsså pohjoisnavasta, mutta uskon ettå ilmaston lårnpo, jolle vetåå vertoja vain suomalaisten vståvållisvvs. poistaa pian kaikki våårinkåsitvkset. ja palaamme kotiin mukanamme unohtumattomat muistot ensi luokan kilpailusta. Maurice Glazer MBE President, Tenpin Division 6


European Championships

1977

at Helsinki

It is the sincere wish of the F.I.O.E.Z. - Presidium that these Charnplonships shall contribute to a further important growth in the sport of bowling all around Europe and that the participants will make the most of the opportunities to consolidate the ties of friendship. The F.LO.E.Z. - Presidium also trusts that during the scheduled meetings of the F.LO. and the F.LO.E.Z., the delegates will make important decisions to the advantage of the sportsmen in the sport of bowling. Finally the F.LO.E.Z. - Presidium wishes good luck to the Finnish Bowling Association and hopes that these European Championships of 1977 shall succeed in every way.

Euroopan vybhykkeen puheenjohtajisto toivoo hartaasti, etta nårnå mestaruuskilpailut auttaisivat osaltaan keilailu-urheilua kasvamaan jatkuvasti sekå ettå osanottajat kåvttåisivåt tilaisuutta hvvåkseen lujittaakseen vståvvvsslteltå, Puheenjohtajisto toivoo rnvos. ettå FIO:n ja FIOEZ:n kokouksissa mukana olevien maiden edustajat tekisivåt keilailun kannalta rakentavia pååtoksiå, Lopuksi FIO:n Euroopan vybhykkeen puheenjohtajisto toivottaa hvvåå onnea Suomen Keilailuliitolle ja toivoo, ettå nårnå Euroopan mestaruuskilpailut 1977 onnistuisivat kaikin puolin.

H u b H a e n e n -

President

F.LO.E.Z.

7


KUKKIA LENTOASEMALTA

JET-FLORA H. PENTTONEN

JUHA•• •• SAHKO DY

AVOINNA KLO 10.00-22.00 PUH. 826327

FLOWERS AT THE AIRPORT

JET-FLORA H. PENTTONEN DAILY 10 a.m. - 10 p.m. TEL. 826327

Jo vuosikymmenia p A L E T T I-tuotteita - niita kotimaisia -

kuvakirjoja maalauskirjoja patapalejå peleja lasten pelikortteja postikortteja y.m., y.m.

Valrnistamme my6s tilauksesta palapelejå tilaajan omilla aiheilla.

Oy Paletti Ab PL 4 00561 Helsinki 56 puh. 790 433 (vaihde)

NVKVAIKAISTA MAALAUSALAN PALVELUA Suositamme rnvoskln betonihionta- ja eslolkalsutvot sekå remontti- ja ulkornaalaustvot,

Maalaus ja Tasoiteliike

HIEKKATASOITE OV Huopalahdentie 5 B 00330 Helsinki 33 Puh. 482556 Autopuh. 94040/04825

Puh. ilt. 842315


25 years of FIQ Federation Internationale des Ouilleurs - FIO - the world governing body of bowling fills this year 25 years. The Federal Germany and Sweden met at an international bowling match in Hamburg on January 27 th 1952. At this same connection an international meeting took place with delegates from Austria, Belgium, Federal Germany, Finland, France, Sweden, Switzerland and Yugoslavia. In 1920fes and 30ies the friterna-tTonalorganization of world bowlers had been International Bowling Association - IBA. It had recognized only tenpin bowling. After the second World War the IBA was still asieep. What was left of it was combined together with three ninepin sports - asphalta, bohle and schere - to form the world organization of the sports of bowling. The total number of members in the eight charter associations was a bout 47.000. Despite of the modest start FIO has grown during the past 25 years to one of the greatest international sports organizations. Today there are two separate divisions in the FIO - Tenpin Division to lead the tenpin sport, and Ninepin Association comprising the three ninepin sports. FIO consists of 57 national federations whose total membership exceeds 10 million individual members. When considering the basic nature of bowling, it is no wonder that the FIO has been able to achieve in a relatively short time its present status. , As a sport bowling is unique. It is a sport for everyone. It can be played by all regardless of age, sex, social standing, physical perfectness, weather or time. Each other

1952-1911. sport is limited by some factor. Bowling has practically no limitations. That is why it is not to wonder, that a round ball and knocking down pins has been fascinating people at all times already for more 7000 years. Today we may estimate over 70 million people to play bowling in almost one hundred countries. The actual boom of bowling took place in early 60ies. That was the era of automatization of the sport. Bowling went upstairs from basements to modern, large and cosy centres. This was also, when the ladies and youngsters found bowling as their favorit past time hobby. Expansion to outside Europe took place when the Latin-American countries joined the FIO in 1957-1958, the followed from the North the USA and Canada and from across the globe, Australia. In the near past bowling has continued its expansion in Asia and Caribean area. The Silver Jubilee of the FIO culminates in Europe at these European Tenpin Championships and at the FIO Congress. In this occasion will retire the last one of those leaders of FIO, who has been with us from the very beginning, the President of the FIO, Mr. Kauko Ahlstrom, His work for the sport of bowling started already in 1936 with the IBA and contineud in 1952 af ter the formation of the FIO. At this connecetion I am expressing good luck and success to FIO, to the coming tournament and to its participants. George

Sarahete

FIQ 25-vuotias Federation Internationale des Ouilleurs - FIO - kansainvål isen keilailun maailmanliitto tåvttåå tana vuonna 25 vuotta. Saksa ja Ruotsi kåvlvåt 27.1.1952 Hampurissa keilailumaaottelun, jonka yhteyteen oli jiirjestetty kansainviilinen keilailukokous. Mukana oli edustajia Belgiasta, Itiivallasta, Jugoslaviasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksan Liittotasavallasta, Suomesta ja Sveitsistii. 1920- ja 1 930-luvuilla maailman keilaajien yhteisenii jårjestonå oli International Bowling Associatio'n - IBA. Sen ohjelmaan kuului vain bowling, kymmenen keilan peli. Toisen maailmansodan jiilkeen IBA ei vieiii ollut lainkaan toiminut. Sen rippeet koottiin Hampurissa kasaan ja liitettiin kolmen "saksalaisen" yhdeksiin keilan pelin kanssa (asfaltti, bohle ja schere) kaikki neljii eri kllpallukellailua kåslttåvåksi maailman liitoksi. Kahdeksaan perustajaliittoon kuului tuolloin yhteensa noin 47.000 [åsentå. Vaatimattomasta alustaan huolimatta on FIO 25 vuoden aikana kasvanut erååksi maailman suurimmista kansainvållsistå urheiluliitoista. Tånåån FIO:ssa on kaksi eri påålllttoa, Bowlingia edustaa Tenpin Division ja vhdeksån keilan lajeja Ninepin Association. FIO kåsittåå tånåån 57 eri kansallista jåsenliittoa. joiden yhteinen jåsenrnåårå ylittåå 10 miljoonaa keilaajaa. Ajatellessamme keilailun varsinaista luonnetta ei ole lainkaan ihmeteltåvå, ettå FIO on kyennyt saavuttamaan verrattain lvhvesså ajassa tårnån påivåisen asemansa. Keilailu on luonteeltaan ainutlaatuinen urheilu. Se sopii kaikille. lkå. sukupuoli, yhteiskunnallinen asema, ruu-

miillinen tiiydellisyys, såå, vuorokauden- tai vuodenaika aivåt aseta sen harjoittamiseen rajoituksia. Jokainen muu urheilu asettaa jotkut rajoitukset harrastamiselleen. Keilailulla ei niitå kåvtånnosså oikeastaan ole. Siten ei ole ihme, ettå keilojen kaataminen ja pvoreå pallo on viehåttånvt ihrnlstå kaikkina aikoina jo yli 7000 vuoden ajan. Tånåån arvioimme yli 70 miljoonan ihmisen harrastavan keilallua lahes sadassa eri maassa. Keilailun ja FIO:n varsinainen nousu ajoittuu 1960luvun alkuun. Tuolloin kellallu automatisoitui, ja se siirtyi kellareista suuriin ja viihtyisiin rnaanpåållisiin tiloihin. Tåmå merkitsi mvos naisten ja nuorison tuloa mukaan. Euroopan ulkopuolelta tulivat FIO:n jåsenlksi ensiksi latinalaisen Amerikan maat, sitten lllttvlvåt mukaan pohjoisesta USA ja Kanada sekå maapallon toiselta puolelta Australia. Liihimenneisyydessa on keilailu jatkanut valloltustaan Aasiassa ja Karibian alueella. FIO:n hopeajuhla huipentuu Euroopassa nyt pidettåviin EM-kisoihin sekå Iiiton kongressiin. Tåsså yhteydessa jattåå my6s paikkansa viimeinen alusta saakka mukana ollut henkilo. FIO:n nykyinen presidentti, kauppaneuvos Kauko Ahlstr6m. Hanen tvonså keilailu-urheilun hvvåksi alkoi jo 1936, ensiksi IBA:n johdossa ja jatkuen 1952 FIO:ssa. Tåsså yhteydessa haluan toivottaa onnea ja menestystii FIO:lle, alkaville EM-kisoille ja kaikille osanottajille.

Yrj6

Sarahete

9


OLEMME RAKENTANEET EUROOPAN WE HAVE BUILT THE MOST MOD~

.

SUUNNITTELU -

PLANNING

Pååsuunnittelu - Main planning Rakenteet - Construetions LVI - Air-conditioning Sahko - Electricity

ARKKITEHTITOIMISTO KOSTI KURONEN KV INSINOORITOIMISTO MATTI POHJANKVRO LVI-KONTEST OV INSINOORITOIMISTO JOEL MAJ URINEN KV

RAKENNUSTOIMIKUNTACONSTRUCTIONS Aarne Aarnio (Puheenjohtaja Elias Alho Erik Karjalainen Markku Maenpaa Eino Pivo

RAHOITUS -

BOARD OF

President)

FINANCING

KANSALLlS-OSAKE-PAN KKI POHJOLA-SUOMI-SALAMA KESKINAINEN ELAKEVAKUUTUSVHTIO KALERVO AURA-VHTIOT HELSINGIN SUOMALAINEN SAASTOPANKKI OPETUSMINISTERIO HELSINGIN KAUPUNKI POSTIPANKKI


AJANMUKAISIMMAN KEIIAKESKUKSEN RN BOWLING CENTER IN EUROPE

RAKENNUSTYOT

-

WORK OF BUllDING

Rakentaja - Builder Hakennustvot - Work of building Hmastointitvot - Air-conditioning Sahkotyot - Electricity Vesljohtotvot - Piping liimapuukaaret - Laminated timber frames Kattotvot - Roof Alumiinirakenteet - Aluminium construetions Lattlapååtlveteet - Floors Keilaradat - Bowling lines Koneistus - Machinery

Vihkimisen suoritti 26.10.1973 -

BOWLING-SERVICE RAKENNUSKVLA OV ILMATEOLLlSUUS OV SAHKOLAHTEENMAKI OV OV HUBER AB DY LAIVATEDLlISUUS

AB TURKU

LEMMINKAINEN OV ERISTVSOSASTO ENWE OV RENLUND AB RAUMA-REPOLA BRUNSWICK

Inaugurator

Tasavallan Presidentti

Urho Kekkonen


We wish to acknowledge with gratitude all the contributions made towards the 5th European Bowling Championships. Our thanks go to all the advertisers in this Media Guide and to all companies that have made gifts available to us. either for tournament staff or for presentation at different functions.

Kiitårnrne svdårnelllsesti kaikkia ilmoittajiamme ja niitå liikelaitoksia, jotka ovat tukeneet rneitå eri tavoin kellailun 5. Euroopanmestaruuskilpailuja [årjestettåesså,

Finnish Bowling Association Suomen Keilailuliitto Finlands Bowlingforbund ry.

12


5th EUROPEAN BOWLING CHAMPIONSHIPS

KElLAILUN V EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUT

Tali Bowling Center June 18-23.1977

Talin keilahalli 18-23.6.1977

SCHEDULE

OHJELMA

Saturday 18 Lauantai

Sunday 19 Sunnuntai

OF EVENTS

17.00

Opening eeremonies at Tali

19.00

Squad I

Erii I

Men's European style team event 8-man teams playing eight games.

8-miesjoukkueiden kahdeksan sarjan kilpailu eurooppalaisella pelitavalla.

11.30 15.00 16.00

18.30

Monday 20 Maanantai

09.00

11.45 14.00 15.00

17.45 Tuesday 21 Tiistai

11.00

14.00 15.00

Wednesday 22 Keskiviikko

11.00 14.00 15.00

Thursday 23 Torstai

10.00

14.00 19.30

Avajaiset

Squad II

Erii II

Seeond and deeiding squad in the eight man team event. Dressing of lanes

8-miesjoukkueiden kahdeksan sarjan kilpailun jatko ja pååtos. Ratojen vålikunnostus

Squad III

Erii III

Ladies European style team event 6-women teams playing six games. All eleven teams appearing at the same time.

6-naisjoukkueiden kuuden sarjan kilpailu eurooppalaisella pelitavalla. Kaikki 11 joukkuetta pelaavat samanaikaisesti.

SquadlV

Erii IV

All rnen's and ladies reserves playing 8 and 6 games respeetively.

Varamiesten ja varanaisten kilpailuosuus henkil6kohtaista EM-kilpailua varten. Miesten 8 ja naisten 6 sarjaa.

Squand V Men's doubles eompetition, first half of partieipants. Six games Ameriean style.

Erii V Miesten parikilpailun ensimmåinen ryhmå. Kuuden sarjan kilpailu amerikkalaisella pelitavalla.

Squad VI

Erii VI

Men's doubles eoneluding half of partieipants. Dressing of lanes

Miesten parikilpailun toinen rvhrnå, Ratojen vålikunnostus

Squad VII

Erii VII

Ladies doubles, first half of partieipating duos and all rnen's reserves. Six games Ameriean style.

Naisten parikilpailun ensimmåinen ryhmå ja kaikki varamiehet. Kuuden sarjan kilpailu amerikkalaisella pelitavalla.

Squad VIII

Erii VIII

Ladies doubles, remaining pairs and all ladies reserves.

Naisten parikilpailun toinen rvhrnå ja kaikki varanaiset.

SquadlX

Erii IX

Five man teams, three games Ameriean style, part one. Also all rnen's reserves. Dressing of lanes

5-miesjoukkueet 3 sarjaa maerikkalaisella pelitavalla, ensimmåinen osa. My6s kaikki miesten reservit. Ratojen vålikunnostus

Squad X

Erii X

Five women teams, three games Ameriean style, part one. Also all ladies reserves.

5-naisjoukkueet 3 sarjaa merikkalaisella pelitavalla, enslmmålnen osa. My6s kaikki naisten reservit.

Squad XI

Erii XI

Five man teams, 3 games, part two and all reserves. Dressing of lanes

5-miesjoukkueet 3 sarjaa, toinen osa. My6s kaikki reservit. Ratojen vålikunnostus

Squad XII

Erii XII

Five women teams, three games part two and all ladies reserves.

5-naisjoukkueet 3 sarjaa, toinen osa. My6s kaikki naisten reservit.

FINALS

FINAALlT

Top 32 men, playing eight games and top 24 ladies playing six games to decide individual titles. Vietory eeremonies, all eight events. Vietory banquet at "Vanha Maestro" Fredrikinkatu 51-53

32 parasta miestå 8 sarjaa ja 24 parasta naista 6 sarjaa henkil6kohtaisista mitalisijoista. Kaikkien osakilpailujen mitalien jako. Pååttåjåiset "Vanhassa Maestrossa" Fredrikinkatu 51-53. 13


THE PARTICIPANTS AUSTRIA LADIES 1 2 3 4 5 6 7

Renate Czesniczewski Ingeborg Drucker Elisabeth Fugl Ingeborg Hofmeister Hermine Irzl Christa Kirschbaum Brigitte Winterleitner

MEN 8 Walter Aigner 9 Ernst Berndt 10 Helmuth Frana 11 Herbert Frbhlich 12 Adolf Gokorsch 13 Walter Irzl 14 Fritz Kern 15 Wilhelm Masek 16 Helmuth Spitzrnuller

FRANCE LADIES

MEN

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77

Francette Borie Nicole Crassat Annie Francois Jacqueline Moulenac Odile Pacino

Jackie Adam Philippe Desmons i-'hilippe Dubois Jean-Michel Gournay Jean-Pierre Horn Maurice Lesourd Jean-Claude Moulenac Bernard Pujol

GREAT BRITAIN

BELGIUM LADIES

MEN

LADIES

MEN

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32

78 79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93

Carine Adriaenssen Jacqueline Coudere Nora Haveneers May Lenaerts Nicole Maes Pats Pauwels Nadine Payeur

Hubert Bessemans Andre Borteis Emile Briffoz Christian Van Damme Jacky Felsenstein .Jose Hendrickx Jean Imielski Louis Wildemeersch Marc Zonneberg

DENMARK

Pat Bowry Carole Cuthbert Pat Dew Lesley Potter Meg Shaw Jane Virot Linda Waker

Geoff Buck Gerry Bugden Bernie Caterer Roger Creamer D, Delaney Alan Fawcett P,Jones Mo Knapp Tommy Marshall

IRELAND

LADIES

MEN

LADIES

MEN

33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48

94 Angela Horn 95 Yvonne Randeli

96 Ray Byrne 97 Philip Dunne 98 Gerry Egan 99 Noel Flood 100 Peter Hale 101 Peddy Gibbons 102 Tom Grogan 103 Paul Magee 104 Fergus Thornberry

Else Andersen Bodil Hansen Jette Hansen Annelise Hornbaek Bente Jensen Birgitte Lund Tove Madsen

Preben Andersen Flemming Damstoft Jørgen Hornbaek Lars Hornung Kim Jensen Tommy Klintskov Bent Pedersen Henning Petersen Ole Skals

FINLAND LADIES

MEN

49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64

14

Hilkka Ahlstrorn Kirsti Dickman Lea Hilokoski Anna-Liisa Jonasson Tuula Kaartinen Eija Krogerus Liisa Saanikari

Niilo Alatalo Leo Hilokoski Martti Koskela Jukka Kuukasjårvi Niilo Olonen Tauno Ranta Pertti Salonen Martti Skvttå Tapio Vuorinen

ITALY MEN 105 106 107 108 109 110

Dario Barbieri Meo Caffarati Ezia Carravieri Renzo Monti Rossano Rossi Guido Sorba


IRAN

SWEDEN

LADIES

MEN

LADIES

MEN

111 112 113 114 115 116 117

118 119 120 121 122 123 124 125 126

172 173 174 1 75 176 177 178

179 180 181 182 183 184 185 186 187

Oebbie Elghanian Lena Ghazarian Farzaneh Jameie Manijeh Mesdagni Nahid Saboori Mahvash Shokraie Majogan Vafaie

Hooshang Adib Akbar Astani Ahmad Djahanshahi Farid Idefar Kambiz Kiani Mahmoud Majedi Bagher Motamedi Azim Satarnejad Mossein Mehdi Vanaki

Gerd Elmerskog Birgitta Linder Svea Ljungkvist Annika Looft Yvonne Nilsson Ingrid Sellgren Gerda Nvlund-Ohrnan

G6ran Bergendorff Goran Grape Lars Hedqvist Bj6rn Johansson Magnus Johnson Ove Jonasson Mats Karlsson Kjell Nordberg Ulf L6nngren

MALTA MEN 127 Anthony Caruana 128 Frank Montebello

= NORWAY LADIES

MEN

129 130 131 132 133 134 135

136 137 138 139 140 141 142 143 144

Anne Berit Brustad Sissel Eide Gulborg Kirkeby Turid N. Kurås Gunn Eva Linn Kjersti Strøm Tove Walstad

Arne Arnesen Erik Garder Jan Gjengstø Arne Jerpset Leif Johansen Per Kittelsen Jan Erik Larsen Terje Olsen Arne Svein Strøm

NETHERLANDS LADIES

MEN

145 146 147 149 1 50 151 148

152 1 53 154 155 156 157 158 1 59 160

A. Bojoh Irene Gronert Bea van Heck Babs Prinssen Conny Schoutrop Nel Tel J.V.D. Looverbosch

P. van Eck Ben Jacobs W. Kortenray P. Lefeber Ton Plummen Anton de Quant Rudi van der Schilde Wil Siech Leen van den Zwah

SWITZERLAND LADIES

MEN

188 189 190 191 192 193

194 195 196 197 198 199 200 201 202

Huguette Bridy O. Bruttin Claire Graff J. Ramon H. Schifferle Regina Vaglio

Philippe Becherraz P. Buhler S. D' Ambrosi Cal ude Levy A. Rattazzi Alain Romon Franz Schifferle Guido Thurinq Walter Zumofen

WESTGERMANY LADIES

MEN

203 204 205 206 207 208 209

210 211 212 213 214 215 216 217 218

Elke Brosch Ursula Eckert Daniela Gruber Annedore Hiifker Gisela Insinger Margot Simon Dorothea Weiche

Bernd Baule Norbert Griesert Claus O. Hase Dieter Henrichs Bernd Kornak Hans L6sch Jurgen Pelz Friedhelm Remmel Georg Winter

YUGOSLAVIA MEN

SPAIN LADIES

MEN

161 Carmen Abad 162 Amparo Guisasola 163 Pilar Rodenas

164 165 166 167 168

Ignacio Estevez Edmundo Garcia Juan V. Guisasola Lorenzo Mås .Jose M. Oliva 169 Carlos de Paz 170 Ramdn Ros 171 Etelvino Valladolid

219 220 221 222 223 224 225 226 227

Bozo Greif Vlado Kuljak Ivan Legac August Nadinic Drago Popovic Alojz Simcic Dujam Smoljanovic Feliks Sparenblek Jani Tratnik 15


RAVINTOLAT TANAAN RESTAURANTS TODAY Musta Hevonen (the Black Horse) restaurant is 10cated near Talis bowlinghall. appr. 500 m. from the parkingarea on "Vanha Viertotie" -street, Its an cozy intimate restaurant with excellent food and service and fully licensed Lunch is served between 11. & 14. hours and dinner between 17. & 20. hours. In addition to lunch & dinner there is always the a la carte list to choose from. Tervetuloa Welcome

TRADITIONAL FINNISH DISHES GENUINE SURROUNDINGS Welcome to the dim atmosphere of Tervasaaren Aitta, picturesque log <rrarlarVj~~ from the 18th century. Licensed to serve spirits re~~l.wine at lower price ~ Open daily 11-24.00.

R

~(r\)aVaaren

~

Il1t

'tt

Ravintola

a

musta be'1)ueu

The Cozy Summer Restaurant on the extension of Liisankatu in the Northern Harbour. Te!. 637733

Vanha Viertotie 18 Hki 30 Tel. 572 285

TANSSIN lEN KOHTAUSPAIKKA VANHA MAESTRO.

Nauttikaa hyvasta ruoasta ja vilhtvkåa VANHA MAESTRO

Enjoy the excellent food and your stav here

R

JOKA ARKIPAIVA alkaen klo 16 SUNNUNTAISIN KLO 14

-JATKUEN TAUOTTA klo 01. MAITTAVAT LlIKE-

KOHTAUSPAIKKA

R

TANSSIA & TUNNELMAA

LOUNAAMME arkisin klo 11-14 - ja tarme tulemme aina uudelleen ... osoitteeksi:

VANHA MAESTRO

FREDRIKINK.

SI-53

, PUH. 644 303

HAARIKKAKELLARI TU LE VII HTYMAAN - NAUTTIMAAN NIEMENMAENTIE 2 HELSINKI 35 PUH. 488439 TEL.

-

pikalounaalle pikkupihville iltapihville


1111111~11111111111"1"1"11l1111111111111111111l1111"1111IIIIIIIIIII~IIIIIIII .:::1111111111111111111111111:::.

~

.::::11111111111111111111111::::.

Unikkotie 5 Tikkurila Vantaan seurakuntien virastotalo 837 653, 873 1352

ir

GRI~DIS

WELLCOME TO TAMPERE AND TO OUR MOTEL

Hiekkaharju. Haarikkotie 1 Puh. 833013

72 ro oms, I :st class 2 Restaurants 2 Saunas for 10-20 persons Swimming-pool 4x 11 metres

TERRACE-RESTAURANT Cabinettes for conferences, meetings etc. Charming atmosphere Excellent meals Dance and chance Easy life Sauna, sauna ... Sammonkatu 76 Tel. 931-59900 Tampere

MOIOREST

CJaahoui

. III III III

[

IIIM1II 111 ~Ill!l 111 !!lIllII III

,0 Jtl'J:t,

Davg"s First class international food Freda 22, Tel. 651939 Tåydellinen parturi, kampaamo ja kauneushoitola Hoteiii Hesperian pohjakerroksessa. Avoinna: ark. 9-17, ma ja pe 9-18, muina aikoina sopimuksen mukaan. Ajantilaus: puh. 408422, hotellin keskuksen kautta 378.

Tilaa aika kesakarnpaukseen!

A full-service salon on the Open: Tues or by special tel: 408422,

SALON HOTElLI rt_q:xJ~HESPERI~

KAM PAAM O TERITU SIIKAMAKI Påivårinnankatu 2, Hki 25 Puh. 416855

barber's, hairdresser's and beauty ground Iloor ol the Hotel Hesperia. - Thurs 9-17, Mon and Fri 9-18 appointment. Reservations : through the hotel switchboard 378.

Monnerheimintie

50, 00260

Helsinki

26

RVHMATEATTERI esittåå Suomenlinnassa Lauri Siparin kirjoittaman nåvtelmån

H :gin Marcelklubi r.y:n jåsen

SIVIILIKESA ke-pe klo 18, la klo 15 ja 18, su klo 14 ja

17. Liput Lippupalvelu, Tiketti ja ovelta. Var. puh. 669 932 klo 10-15.


MEDAL WINNERS . j J

1962 1965 1969 1973 18

BESANQON B I R M I N G HAM COPENHAGEN D U B LI N

page/sivu 19

page/sivu 20

page/sivu21

page/sivu 22


MEN -

MIEHET -

MANNER

-

HOMMES

TEAMS OF FIVE, 6 games Am

1.

1962

Orluh. lIes "trU

LADIES -

NAISET -

par ,I.

II fi~i,alion lI,illu "S",ion

DAMEN

frln;.lu

Iowlin,"

DAMES

2.

TEAMS OF FOUR, 6 games Am

1.

2.

3.

FINLAND Maire Rautakoski Eija Vanhata-Kroqerus Armi Nurmela Sointu Karjalainen SWEDEN Inga Forsberg Ulla-Britt Kratz Margareta Utterbåck Maja Thuvesson WEST GERMANY Gretl Kniess Anni Stockbauer Eleonore Oexler Inge Meckerrnann

DOUBLES,

1. 2. 3.

4077 1140 1091 953 893 3728 968 947 932 881 3723 1001 959 882 851 2082 1062 1020 2029 1050 979

1992 1029 963

2.

3.

FINLAND Maire Rautakoski Sointu Karjalainen Eija Vanhala-Kroqårus Armi Nurmela WEST GERMANY Gretl Kniess Inge Meckermann Anne-Liese Schroder Anni Stockbauer SWEDEN Inga Forsberg Maja Thuvesson Margareta Utterbåck Ulla-Britt Kratz

ALL -

1. 2. 3.

4224 1086 1076 1045 1017 3984 1063 998 964 959 3894 1034 996 933 931

1. 2. 3.

FINLAND Tauno Nieminen Matti Nieminen SWEDEN Gosta Algeskog Sven Kållfelt WEST GERMANY Oskar Lenz Hans Lehner

TEAMS OF SIX, 6 games Eu 1. SWEDEN Sven Kållfelt Helmer Ekenhjålrn Gosta Algeskog Torsten Pettersson Gunnar Hall Sven Forsberg 2. FINLAND Tauno Nieminen Våino Kiltti Veikko Tuominen Matti Nieminen Keijo Roine Aulis Roslund 3. WEST GERMANY Oskar Lenz Hans-Dieter Baensch Peter Wermuth Peter Pot h Rolf Kalmbach Hans-Jurqen Kirchner ALL -

EVENTS, 24 games

Maire Rautakoski, Finland Eija V.-Krogerus, Finland Inga Forsberg, Sweden

4266 4249 4021

5539 1164 1160 1112 1053 1050 5277 1087 1071 1045 1041 1033 5251 1087 1083 1059 1025 997

DOUBLES, 6 games Am

6 games Am

FINLAND Eija Vanhala-Kroqårus Maire Rautakoski FINLAND Armi Nurmela Sointu Karjalainen FRANCE Roudeix Mazon

TEAMS OF FOUR, 6 games Eu

1.

3.

FINLAND Veikko Tuominen Keijo Roine Tauno Nieminen Matti Nieminen Aulis Roslund SWEDEN Gosta Algeskog Torsten Pettersson Sven Kållfelt Sven Forsberg Bernt Helletrom SPAIN German Sopelana Juan Vicente Guisasola Maximo Lera Gines Rojo Antonio Prieto

1. 2. 3.

2418 1268 1150 2341 1175 1166 2268 1195 1073 6851 1204 1157 1157 1124 1105 1104 1186 1156 1142 1126 1114 1043 6555 1150 1127 1127 1072 1067 1012

EVENTS, 26 gemes

Tauno Nieminen, Finland Gosta Algeskog, Sweden Rene Ferrlå, France

5210 4974 4946 19


MEN -

MIEHET -

MANNER -

HOMMES

TEAMS OF FIVE, 6 games Am

1965

1. /

LADIES -

/

NAISET -

DAMEN

DAMES

TEAMS OF FIVE, 6 games Am 1.

2.

3.

GREAT BRITAIN Rhoda Brewer Gillian Hunt Sue Bland Muz Budge Pip Care SWEDEN Lena Linden Margareta urterback Ulla-Britt Kratz Inga Forsberg Ella Svensson FINLAND Eija Krogerus Maire Rautakoski Eila Leikas Gulle Liljegren Karin Selenius

5103 1051 1041 1040 1016 955 5102 1121 1076 1000 956 949 4973 1112 1055 970 937 899

2.

2027 1048 979 2026 1069 957 2023 952 1071

3.

3.

2.

3.

FINLAND Maire Rautakoski Eija Krogerus SWEDEN Margareta Utterbåck Lena Linden WEST GERMANY Helga Wieblitz Barbel Nielsen-Boy

1.

2.

2.

3.

FINLAND Gulle Liljegren Maire Rautakoski Eija Krogerus Eila Leikas SWEDEN Lena Linden Margareta Utterbåck Ulla-Britt Kratz Inga Forsberg WEST GERMANY Helga Wieblitz Antje Schnitzer Barbel Nielsen-Boy Marta Zimmermann

ALL 1. 2. 3. 20

4173 1096 1076 1030 971 4143 1116 1067 990 970 4119 1048 1060 1052 959

EVE NTS, 24 games

Dany Formento, France Margareta Utterbåck, Swe. Lena Linden, Sweden

4237 4228 4205

GREAT BRITAIN Tony Blanchett Terry Sullivan ITALY Angelo Antonini Fortunato Tagliaferro ITALY Paolo Gentilini Luigi Cangemi

2368 1189 1179 2268 1190 1078 2257 1150 1107

TEAMS OF SIX, 6 games Eu 1.

TEAMS OF FOUR, 6 games Eu 1.

5399 1130 1125 1065 1062 546 471 5348 1143 1111 1065 1062 967 5387 1154 1113 1069 1036 1015

DOUBLES, 6 games Am

DOU BLES, 6 games Am 1.

SWEDEN Gosta Algeskog Borje Granfalk Folke Sundberg Nils Sjoblorn Gunnar Braun Kenneth Blomberg FRANCE Rene Ferrie Ricky Genillon Marcel Molinle R. Cayla Jorda ITALY Luigi Cangemi Paolo Gentelini Angelo Antonini Fortunato Tagliaferro Luciano Valentini

2.

3.

ALL 1. 2. 3.

SWEDEN Nils Sjoblorn Gunnar Braun Borje Granfalk Folke Sundberg Gosta Algeskog Borje Bjorkrnan DDR Siegfried Sommer H. Vogel L. Jacob M. Klause L. Schipke Gerhard Laschke GELGIUM Edmund Clauws N. Wuyllens J. Recoules Leon Van Osmael F. Jochmans Gaston Wuyllens

6546 1172 1136 1122 1060 1033 1023 6457 1146 1117 1068 1056 1044 1026 6372 1102 1096 1088 1071 1039 976

- EVENTS, 26 games Rene Ferrie, France Tony Blanchett, Great Britain E. Kittelberger, Austria

4936 4896 4860


MIEHET----MANNER -

MEN -

HOMMES

TEAM S OF FIVE, 6 games Am 1.

2.

1969 LADIES -

NAISET

-

DAMEN -

TEAMS OF FIVE, 6 games Am 1. GREAT BRITAIN Dolly Miles Joan Primmer Meg Coombes-Shaw AudreyTew Pauline Thompson 2. WEST GERMANY Kuni Rupp Antje Schnitzer Lore Vanesse Sieglinde Huser Hetti Pappenhoff 3. BELGIUM Nadine Kindermans Lea Verstappen B. Christiaens Agnes vain der Berghe Jacqueline Coudere DOUBLES, 1.

2.

3.

DAMES 3.

5239 968 1102 1101 1058 1010 5161 1055 1044 1032 1025 1005 5141 1083 1078 1006 998 976

DOUBLES, 1.

2.

3.

_.. 2375 1207 1168 2278 1207

1.

1071

2162 1097 1065

2.

TEAM S OF FOUR, 6 games Eu 1.

2.

3.

FINLAND Tuula Kaartinen Lea Hilokoski Anja Ihalainen Eija Krogerus FRANCE Dany Benhamou Marie-Christine Rochet Dany Formento Paulette Grollier SWEDEN Ursula Becker Barbro Lindberg Barbro Hierten Maj Olander

ALL1. 2. 3.

4407 1148 1116 1073 1070 4350 1200 1108 1034 1008 4345 1161 1088 1066 1030

6 games Am

SWEDEN Bernt Hellstrorn Bengt Åberg FINLAND Erkki Lax Jorma Henriksson FRANCE Georges Daunys Gerard Doublet

3.

SWEDEN Bernt Helletrom Kenneth Blomberg Gaston Friman Tommy Lundmark Gosta Sjoberq Bengt Åberg Borie Åsberg Thomas Behring FINLAND Pentti Skvttå Veikko Tuominen Kalevi Ihalainen Jorma Henriksson Erkki Lax Eero Walden Reino Hartman Erkki Pulkkinen GREAT BRITAIN Bobby Mansfield Clive Thomas Bernie Caterer Dave Pond Terry Sullivan Brian Michaels Brian Wilkins Tony Samuels

ALL -

EVENTS, 24 games Nadine Kindermans, Belgium Tuula Kaartinen, Finland Lea Hilokoski, Finland

5602 1203 1164 1125 1065 1045 5569 1175 1163 1138 1037 1006 5550 1232 1150 1111 1062 501 494 2501 1258 1243 2393 1284 1109 2340 1224 1116

TEAM S OF EIGHT, 8 games Eu

6 games Am

GREAT BRITAIN Margaret Coombes-Shaw Audrey Tew FINLAND Lea Hilokoski Tuula Kaartinen WEST GERMANY Kuni Rupp Antje Schnitzer

GREAT BRITAIN Brian Michaels Tony Samuels Bernie Caterer Terry Sullivan Dave Pond FINLAND Kalevi Ihalainen Eero Walden Reino Hartman Erkki Lax Sulo Hoivasilta NORWAY Per Kittelsen Pål Heivang Freddy Johansen Gulbrand Gagnum Haavard Holmung Erling Osland

4493 4437 4423

1. 2. 3.

12030 1608 1571 1536 1514 1457 1451 1451 1442 11957 1561 1559 1496 1494 1481 1463 1455 1448 11821 1538 1528 1517 1513 1478 1444 1403 1400

EVENTS, 28 games

Bernt Hellstrom. Sweden Gaston Friman, Sweden Per Kittelsen, Norway

5725 5472 5463 21


MEN _

MIEHET _ MANNER

_

HOMMES

TEAMS OF FIVE, 6 games Am 1.

1973 LADIES \_

NAISET _

DAMEN

DAMES

TEAMS OF FIVE, 6 games Am 1.

2.

3.

GREAT BRITAIN Carole Cuthbert Ena Prattley Janet Morrison Margaret Coombes-Shaw Hilda Clifford WEST GERMANY Marion Forstør Monika Giess Margot Ebel-Simon Daniela Gruber Antje Schnitzer DENMARK Joan Højer Andersen Else Rasmussen Birgitte Lund Lillian Christiansen Lilly Schartau

5483 1163 1177 1080 1071 990 5349 1149 1148 1058 1038 1020 5281 1110 1070 1067 1028 1006

2.

3.

5862 1219 1206 1181 1132 1124 5746 1195 1152 1060 631 598 571 539 5726 1230 1218 1108 1094 1076

1.

2403 1271 1132 2382 1227 1155 2360 1232 1128

2.

3.

2304 1225 1079 2267 1164 1113 2188 1107 1081

1.

2.

TEAMS OF FOUR, 6 games Eu 1.

2.

3.

ALL 1. 2. 3. 22

SWEDEN Gerda Nvlund-Ohrnan Barbro Lindberg Mary-Ann Landb Doris Hagelin WEST GERMANY Antje Schnitzer Margot Ebel-Simon Daniela Gruber Monika Giess FINLAND Lea Hilokoski Tuula Kaartinen Ulpu Kaikko Anja Ihalainen -

EVENTS,

4534 1189 1161 1124 1060 4368 1168 1089 1075 1040 4262 1087 1072 1053 1050

24 games

Gerda Nylund, Sweden Mary-Ann l.ando, Sweden Eija Kroqårus. Finland

NORWAY Arne Svein Strøm Svein Laregg ITALY Loris Masetti Virgilio Riccioni ITALY Luigi Cangemi Franco Pizzi

TEAMS OF EIGHT, 8 games Eu

DOUBLES, 6 games Am SWEDEN Mary-Ann Lande Doris Hagelin FINLAND Eija Krogerus Ulpu Kaikko DENMARK Lilly Schartau Birgitte Lund

FINLAND Veikko Tuominen Reijo Hasijårvi Leo Hilokoski Jussi Ala-Nikkola Matti Nieminen 2. GREAT BRITAIN Eric Butcher Dave Staples Paul Scottow Les Sher Bernie Caterer Ralston Reid Tommy Marshall SWEDEN 3. Ulf Lbnngren Kurt Larsson Lars Ohrnan Henry Sundstrbm Lars Hedqvist DOUBLES, 6 games Am

4528 4518 4476

3.

SWEDEN Lars Hedqvist Kurt Larsson Bbrie Asberg Henry Sundstrbm Lars Ohrnan Bo Holmberg Ulf Lbnngren Mats Carlo GREAT BRITAIN Bernie Caterer Paul Scottow Dave Staples Tommy Marshall Ralston Reid Eric Butcher Gerry Bugden Peter Stoye FRANCE Et Y Bacoup Philippe Dubois Rene Ferrie Philippe Desmons Jean-Francois Robineaux Jean-Pierre Horn Jean Cymes Jean-Paul Milandri

ALLEVENTS, 28 games 1. Arne Svein Strøm, Norway 2. Lars Hedqvist, Sweden 3. Kurt Larsson, Sweden

12304 1740 1553 1544 1538 1533 1514 1442 1441 12114 1603 1591 1545 1529 1518 1484 1434 1408 12056 1600 1593 1560 1514 1481 1447 1431 1440

5716 5623 5542


Siivousalan ammattilainen palvelee Teita

Asuin-, liike- ja teollisuustalot rakentaa

Valural<enne Oy

• SAIRAALASIIVOUKSESSA • TOIMISTOSIIVOUKSESSA • MYYMALASIIVOUKSESSA • TEOLLlSUUSSIIVOUKSESSA • PORRASSIIVOUKSESSA • KOKOLATTIAMATTOJEN PESUSSA • HUONEKALUJEN PESUSSA • SUURSIIVOUKSESSA • IKKUNOlDEN PESUSSA • KONSULTOINNISSA NYKYAIKAINEN

Vaihde 90-643 334

- TEHOKAS

MEDISIIVOUS-RAIANT

OV

MANTYTIE 23 • 00270 HELSINKI 27 •

PUHELIN 484832-483168

SUOMEN

SIIVOUSLlIKKEIDEN

LlITTO RYn JASEN

Vetoketjuja - Blixtlås Reissverschliisse - Zip Fasteners

KAHVIN KANSSA! OV SUOMALAINEN PÅGENS AB

DY KIITDKET.JU

AB

Keskuskatu 1,00100 HELSINKI Puh. 90-179 110

10

Moukaritie 5 04220 Kerava 2 Puh/Te!. 90-244401 Telex 12-1527

DY VEIKKAUS AB

Kellavåen suosima Maahantuojan valtuuttama

DATSUN-huolto KY V. HAUTALA LAIVAPESU DY ORMUSPELLONTIE 13 00700 H :KI 70

Herttoniemi Pikkupurontie 8 Puh. 784776, 784558


ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE

KVARTTO KVARTTO KVARTTO KVARTTO

ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE

KVARTTO KVARTTO KVARTTO KVARTTO

6925151 ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE

KVARTTO KVARTTO KVARTTO KVARTTO

Kokolattiamatot Palvelemme Teitå mattoasioissa Muovimatot Mottona Muovilaatat Kiinnityspalvelu paremman palvelun paikka Seiniinpiiiillysteet Tiedustelkaa PAIKKAKUNNAN MATIOMESTARII edullisia EDULLlSESTI MEILTA hintojamme

• • • • •

I

N\ATTO"ALINTA

KVARTTO KVARTTO KVARTTO KVARTTO

ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE ATK-LOMAKE

Porthaninkatu

Ilmoitustilan myyntitoimisto palvelukseenne

10 VUOTTA ILMOITUSPALVELUA Mikonk;;:;;;-ll

lSJ U U U= ey!; I ~-----

DIE 481 HELSINKI 10

13605,13721

LEHTIPALVELU ESKO SEPPALA

ny yaikaista sahkiitukkuIii iminta

9 00530 Helsinki 53 Puh. 738 056 - 739 056

tarvitaan varmasti Teillåkin ettå kaikki pysyisi turvallisesti siinå rnisså pitåå. Annamme auliisti lisåtietoja ja suosittelemme oikeat aidat oikeaan paikkaan. Asennustvot koko maassa. 1. Teråsaita muovitettu sintraten 2. Teråsaita muovitettu pursottaen 3. Teråsalta kuumasinkitty 4. Alumiini

Kirkkonummen

Teollisuus

18 d Hki Puh. 629398 - 629318 931-36322 Mikonkatu

Dunlop-renkaat jokapeliin jajoka keliin!

mom elpartihandeln

oysigmaab

-oo---?Y-'a-rhu-nk-i~-rr~-s -2S-BJo-rnA-:-rin-~-n\.~ I

-

vantaa .,.,

64 01640 11

Vanda

V

Monenlaista verkkoa porttia kaidetta

Suoritamme erilaisten julkaisujen ilmoitushankintaa tehokkaasti, aktiivisesti ja rutiinilla. Olemme erikoistuneet vapaisiin jårjestolehtiin sekå epåpolllttlslln vuosl-, kurssi-, yms. julkaisuihin. Sopimukset joke kertapalkkioperiaatteella tai provisiopohjaisina. Tarvittaessa hoidamme rnvos painatus- ja laskutuspalvelut. Olkaa hvvå ja ottakaa neuvotteluyhteys hvvisså ajoin! AKTIIVIMAINOS ,~ ~O ,,00100

o

64


EUROPEAN MEN

MIEHET

ZONE

MANNER

RECORDS \

HOMMES

VARONILES

1 game, European style 1 game, American style 3 6 8 28

games, games, games, games,

Ramon Ros, Spain Angelo Antonini, Italy Rene Ferrie. France American style Ulf Lonnqren, Sweden American style Erkki Lax, Finland European style Lars Hedqvist, Sweden AII-events Bernt Hellstrorn. Sweden (1176-fives (reserve), 1258-doubles, 1608-eights, 1693-finals)

269 269 269 670 1284 1740 5725

1969 1965 1973 1973 1969 1973 1969

Teams of five, 1 game FIN LAN D 1057 (Reijo Hasijårvi 237, Matti Nieminen 230; Veikko Tuominen 227, Leo Hilokoski 190, Jussi Ala-Nikkola Teamsoffive, 3 games FINLAND (Reijo Rasijarvi 649, Veikko Tuominen 646, Leo Hilokoski 618, Jussi Ala-Nikkola Teamsoffive, 6 games (Veikko Tuominen 1124)

3064 1973 580, Matti Nieminen 571)

FINLAND 1219, Reijo Rasijarvi 1206, Leo Hilokoski 1181, Jussi Ala-Nikkola

GREAT BRITAIN

Teams of two, 1 game (Tony Blanchett,

Terry Sullivan)

Teams of two, 6 games (Bernt Hellstrom

1258, Bengt Åberq

SWEDEN

1973 173)

5862 1973 1132, Matti Nieminen

472

1965

2501

1969

1243)

teams of eight, 1 game. SWEDEN 1651 1973 (Lars Hedqvist 29~, Borie Asberg 244, Kurt Larsson 224, Bo Holmberg 200, Ulf Lonnqren 194, Henry Sundstrorn 194, Lars Ohman 185, Mats Carjo 153) Teams of eight, 8 games SWEDEN 12,304 1973 (Lars Hedqvist 1740, Kurt Larsson 1553, Borie Asberg 1544, Henry Sundetrom 1538, Lars Ohrnan 1533, Bo Holmberg 1514, Ulf l.onnqren 1442, Mats Carlo 1441)

LADIES 1 1 3 6 6 26

r

NAISET

game, American style game, European style games, American style games, American style games, European style games, All - events (1 189-fours, 1033-doubles,

Mary-Ann Lando, Sweden Danielle Benhamou, France Mary-Ann Lande. Sweden Mary-Ann Lande, Sweden Nadine Kindermans, Belgium Gerda Nvlund=Ohrnan. Sweden 1102-fives, 1204-finals)

Teamsoffive, 1 game DENMARK (Joan HOjer Andersen 221, Birgitta Lund 231, 155)

DAM AS

DAMES

DAMEN

1973 1969 1973 1973 1969 1973

258 248 662 1225 1239 4528

991 1973 Ilse Rasmussen 217, Lilly Schartau 167, Lillian Christiansen

Teams offive, 3 games GREAT BRITAIN 2749 1973 (Ena Prattley 595, Carole Cuthbert 593, Hilda Clifford 525, Janet Morrison 525, Margaret Coombes-Shaw 51 1) Teams offive, 6 games GREAT BRITAIN (Ena Prattley 1177, Carole Cuthbert 1165, Janet Morrison fors 990) . Teams of

two.

1 game (Doris Hagelin 235, Mary-Ann

Teams of two. 6 games (Margaret Coombes-Shaw

SWE DEN

5483 1080, Margaret Coombes-Shaw

1071,

1973 Hilda Clif-

470

1973

2375

1969

Lande 235)

GREAT BRITAIN 1207,

Audrey Tew 1168)

Teams of six. newevent 25


Valm.

KAL VIA N KENKA

KALVIA

Puh. 968/50027

~EVALET Fiat 128-sarjan edulliset ja kayttotaloudelliset vaihtoehdot 2-Ov., 4-ov. ja Farmari. Tule tutustumaan.

Myynti ja huo/to: F/A T-VERKOSTO Maahantuoja: AUTONOVO OY

- suihkukaapit - sulhkuselnat - kylpyhuonekalusteet RAFU LONNSTROM PULTIITIE 2 00810 HELSINKI81.

Vieraalla maalla voit tuntea olosi turvattomaksi ... ilman Sammon matkavakuutusta. I~~P)

OSAKEYHTIO

PUH. 782844 TELEX 12-800

,·'iSil LvvR 101 591

BOWLERS! SUJO-canwass shoe proteets your shoes, the floors in bowlinghalls etc, when you come from the dressing room to the track, while resting and so on.

Materials: sole durable plastic-covered material sides raincoat material Stands waters and solutions Colour: green Sizes: 35-48 Made for bowlinghalls, industryhalls etc. Producer: Jokamuovi Ov 62500 Evljårvi phone 967-51301

SAMPO-YHTIDT

yhta låhella kuin låhin puhelin

.JOKAMUDVI

DV


Pelissa mukana - We play the game Rauma- Repola has pre-. fabricated these bowling alleys of Tali as well as most bowling alleys in Finland. Rauma- Repola has over 20 years' experience in the prefabrication of elements for bowling alleys. Rauma-Repola also delivers prefabricated bowling halls of a high standard of design and construction at an economical price. In the pieture below the Pori bowling hall. For further information on Rauma-Repola's "bowling hall package" please contact us.

Rauma- Repola on valmistanut nåmå Talin keilaradat kuten lahes kaikki keilaradat Suomessa. Rauma- Repolalla on yli 20 vuoden vankka kokemus elementtirakenteisten keilaratojen teollisesta valrnistuksesta. Rauma- Repola toimittaa myos elementtirakenteisia keilahalleja, joiden hintataso on edullinen ja suunnittelu seka rakenne erittåin korkealaatuista. Kuvassa Porin keilahalli. Pyytakaa tarjouksemme Rauma- Repolan "keilahallipaketista" . RAUMAN PUUTYOTEHDAS

~

AAUMA-REPOLA

26100 RAUMA 10 PUHELIN: 938-12800 SAHKEET: RAUREP RAUMA TELEX: 65117 RRRAU SF

RAUMA JOINERY FACTORY 26100 RAUMA 10 PHONE: 938-12800 CABLES: RAUREP RAUMA TELEX: 65117 RRRAU SF

I e UUTUUS. AINOA 80-KANAVAINEN AUTOPUHELIN, JOSSA ON AUTOMAAnlNEN KANAVANHAKU. Kotimaisen TELEVAn uusi 80-kanavainen autopuhelin 703 C on enslmrnålnen ja ainoa markkinoilla oleva autopuhelin, jossa on automaattinen kanavanhaku ja elektronmen naytto.

Kysy suomalaista elektroniikkaa

~ClC!aCl\Y~ 1II"cr PL 33, 02601 Espoo 60, puhelin (90) 51151

Kattaa Suomen koko autopuhelinverkon. Kåytosså se merkitsee paljon : kåtsvyyttå ja ajoturvallisuutta.


N

ce

PARTICIPANTS IN THE FOUR PREVIOUS •• TOURNAMENTS. - NELJAN EDELLISEN KISAN OSANOTTAJAT. AUSTRIA MEN Gunther W.Olechla Pr6sch Hans Pavlovsky Svoboda Bansek E. Kittelberger Hubert Gerhard Schirmer Erich Tybl F. Cihak Peter Schneller Wilhelm Masek Ernst Berndt Walter Gebenetter Pirsch Walter Aigner Josef Schrammel Kramer Alfred Neumann Leopold Zehetrnaver Zochbauer Johan Haracek Leopold Apostol

Besancon

Birmingham

Co pen hagen

1962 1965 1969 3005/18(41) 2985/18(44) 3060/18(56) 2826/18(57) 2776/18(60) 2721/18(62) 2705/18(64) 4860/26(3) 3094/18(43) 3090/18(48) 3440/20(97) 2883/18(75) 2812/18(78) 3650/20(36) 3569/20(64) 3564/20(66) 3460/20(92) 3431/20(98) 3377/20(11 O) 3364/20(114) 3250/20(124) i

LADIES Schirmer Messner Rucker Wetscherka Mokesch Amon

2961/18(37) 2952/18(38) 2910/18(46) 2894/18(49) 2894/18(50) 2797/18(57)

Dublin

1973

3487/20(109)

BELGIUM MEN

Besancon

Birmingham

Copenhagen_

1962 1965 1969 D'Hont 3036/18(35) 2945/18(46) Mathen 2895/18(50) Janssen 2889/18(51) De Helder 2837/18(5-5) De Raum 2803/18(58) Callens 4655/26(15) 3538/20(74) Jacky Recoules 4594/26(21) Edmund Clauws 3074/18(54) F. Jochmans 3060/18(57) Leon Van Osmael 3006/18(64) Gaston Wuyllens 2106/12(-) N. Wuyllens 5297/28(16) Louis Wildermeersch 3627/20(42) Robbijns 3616/20(46) Hupez 3613/20(49) Henri Clerckx 3572/20(63) Etienne De Scheemaecker 3505/20(86) Verschtert 3463/20(91 ) Roger De Wispelaere 3372/20( 112) Scheppens

Dublin

1973

5249/28(25) 3348/20(121) 3529/20( 1 03)

3661/20(63) 3605/20(82) 3595/20(85) 3535/20(101) 3524/20(104) 3346/20( 122)

Jean Imielsky Hubert Bessemans Emilie Briffoz Paul Van Boom Jos Van Den Bosch Francis Desrnoort LADIES

3551/20(97) 3435/20(115) 3736/20(39) 3642/20(65) 3635/20(68) 3626/20(71) 3144/20( 123)

Liliane Vrintz

l.eliart Agnes Van Den Berghe Van Leempuiten Lea Verstappen Nadine Kindermans-Payeur G. Lathouwers I. Michel E.Schellekenn G. Van Den Bosche B. Christiaens Mia Parmentier Jacqueline Coudere Pat Nolf Tvna Busseis Roze de Mever Helene Schilders

3947/24(8) 2669/18(23) 2663/18(24) 2633/18(25)

2980/18(34) 4013/24(9) 3046/18(27) 3999/24(12) 4493/24( 1 ) 3942/24(22) 2803/18(29) 2651/18(41) 2644/18(42) 4208/24(16) 4097/24(22) 3017/18(31 )

2885/18(60)

4384/24(5) 3086/18(31 ) 3062/18(37) 2970/18(48) 2752/18(69)


DDR

DENMARK MEN Kaj Levy Christensen Werner Sivert Jørgensen Hebo Bent Pedersen E. Samuelsen Jørn Toft Helge A. Larsen Børge Villadsen Møller Mathiasen Torben Wiirtz Henning Petersen Kaj Skarving Torben Hansen Georg Jensen Ib Ibsen Knud Theis Jørgen Skriver . Søren Jensen Anders S. Larsen Kaj Olsen Flemming Damstoff Harry Jensen Bjarne Hedegaard John Thomassen Gunnar Jensen

Besancon Birmingham Co pen hagen Dublin 1962 1965 1969 1973 2976/18(45) 2924/18(47) 2861/18(53) 2989/20(65) 2786/18(59) 2705/18(63) 2364/18(67) 5231/28(29) 3086/20(50) 3084/20(51) 2941/20(69) 3627/20143) 2917/20(70) 407/3(-) 1842/12(-) 5286/28119) 3630/20140) 3625/20144) 3575/20(61') 3539/20(73) 3534/20(77) 3520/20(82) 3459/20193) 5258/28(24) 3742/20(36) 3699/20(49) , 3669/20(59) 3665/20(60) 3557/20(94) 3468/20(113) 3390/20( 119)

MEN

Besancon 1962

Siegfried Sommer M. Klause L. Jacob L. Schipke Gerhard Laschke H. Vogel

Birmingham Copenhagen 1965 1969 4731/26(8) 4564/26(25) 3155/18(33) 3097/18(42) 3091/18(46) 3090/18(47)

LADIES R. Waldau A. Horn

3781/24(24) 2496/18(48)

ACKNOWLEDGEMENT All stafistical material: medal winners through the years, zone championship records and participants in previous tournaments from the files of: \

N

eD

\

\\

LADIES Vibeke Raben-Jarlstrøm Henny Siwert Karen Marcusson Grethe A. Larsen Inge Hebo Inga Villadsen Maria Petersen Bodil Christensen Lissie Carlsen Martha M. Jensen Elsa Petersen Lilly Schartau Ilse Rasmussen Joan Højer Andersen Birgitte Lund Lillian Christiansen Bodil Hansen

Dublin 1973

3967/24(18) 2693/18(39) 2571/18(45) 2567/18(46) 4046/24(24) 2458/18(49) 2411/18(50) 4206/24(17) 3048/18(26) 3008/18(32) 2986/18(33) 2906/18(47)

\

IGEST 4283/24( 14) 4235/24(21) 3129/18(26) 3122/18(27) 3078/18(33) 2919/18(54)


w

o

FINLAND MEN Tauno Nieminen Veikko Tuominen Vain6 Kiltti Keijo Roine Matti Nieminen Aulis Roslund Reino Hartman Eero Walden Pentti Virtenen Olli Karjalainen Kalle Asukas Kalevi Ihalainen Erkki Lax Pentti Skvttå Erkki Pulkkinen Sulo Hoivassilta Jorma Henriksson Leo Hilokoski Jussi Ala-Nikkola Reijo Rasijarvi Aimo Tarvonen Bert Lundberg

FflANCE Besancon 1962 5210/26(1 ) 4864/26(5) 4802/26(10) 4803/26(9) 4723/26(17) 4672/26( 19)

Birmingham Copenhagen 1965 1969 5167/28(29) 2105/12(-) 4550/26(26)

Dublin 1973 5378/28( 12) 5473/28(7)

4579/26(23) 5235/28(24) 4 720/26( 10) 5233/28(26) 31 ~ 1/18(38) 1017/6(-) 2125/12(-) 5452/28(4) 5335/28(9) 5265/28(21 ) 3576/20(60) 3533/20(78) 5293/28(18)

5233/28(28) 3583/20(87) 5383/28(11) 5323/28( 14) 5322/28( 16) 3615/20(77) 3556/20(95)

LADIES Maire Rautakoski Eija Korqerus Armi Nurmela Sointu Karjalainen Gundborg Liljegren Eila Leikas Lea Hilokoski Karin Selenius Tuula Kaartinen Anja Ihalainen Ulpu Kaikko Eeva-Liisa Pelkonen

4266/24(1 ) 4249/24(2) 3995/24(5) 3868/24(8)

4202/24(4) 4143/24(7)

4254/26(13)

4160/24(6) 3956/24(20) 2919/18(44) 2721/18(38) 4423/24(3) 2722/18(37) 4437/24(2) 4254/24(12) 2929/18(42)

4476/24(3)

4279/24(15) 4267/24(17) 4265/24( 18) 4214/24(22) 3019/18(40)

MEN Rene Ferrie Huml Gerard Doublet Marcel Molinie Arrangoitz Clerc Branellec R. Cayla "Ricky" Genillon Georges Tamburini Jorda Jean Escher Georges Daunys Philippe Dubois Jean-Pierre Chambon Jean-Michel Gournay Jean-Pierre Horn Georges Codina Joseph Onorati Jean Cymes Jean Milandri Roger Begouin Philippe Desmons EtY Bacoup Jean-Francois Robineaux

Besancon 1962 4946/26(3) 4718/26(18) 4499/26(26) 3029/18(36) 3025/18(37) 1946/12(71 ) 918/6(76)

Birmingham Copenhagen 1965 1969 4936/26(1 ) 5354/28(7)

Dublin 1973 3743/20(35)

3642/20(38) 4471/26(30)

4624/26(18) 4579/26(23) 3022/18(62) 1984/12(-) 1030/6(-) 5416/28(5) 5303/28( 13) 5483/28(5) 3605/20(51 ) 3567/20(65) 3526/20(80) 3665/20(61) 3399/20( 1 04) 3315/20(119) 5356/28( 13) 5242/28(26) 3712/20(44) 3698/20(50) 3691/20(52) 3532/20(102)

LADIES Danielle Collin Dany Formento-Clauws Roudeix Mazon I. Le Guillou DanyThomas C. Geneve N. Hurion Marie-Christine Rochet Dany Benhamou Paulette Grollier Madeleine Molinier Nicole Crassat Marie-Helene Beniton Olga Bonnet Liliane Gregori Elisabeth Renard

:',"':' ·······:·'{·~~m·:{·:w

3992/24(6) 3982/24(7) 4237/24(1 ) 2929/18(41 ) 2796/18(15) 2702/18(21) 2841/18(28) 2772/18(32) 2755/18(35) 2751/18(36) 4381/24(4) 4256/24( 11) 3026/18(29) 2894/18(48)

.. W}~~~*,:.:

.""

2937/18(52) 3003/18(41 ) 2913/18(55) 2816/18(63) 2781/18(67) 959/6(-)

I;


,;:iP..i::::;:::::;:~~$.*,·_'_'~

IRELAND

GREAT BRITAIN MEN Harold King Jan Roze Keith Winterbottom Lee Wickham C. Coulson Norman Buckley S. Tavler R. Smith Tony Blanchett Terry Sullivan Clive Thomas George Steer C. Reed Hec Meadus Brian Michaels Bernie Caterer Bobby Mansfield Dave Pond Brian Wilkins Tony Samuels Ralston Reid Leslie Sher Eric Butcher Tom Marshall Dave Staples Paul Scottow Peter Stoye Gerry Bugden

_m~·~'&:.-···.,·~

Besancon

Birmingham

Copenhagen

1962 1965 1969 4671/26(20) 4590/26(22) 3072/18(54) 4580/26(24) 3010/18(40) 2836/18(56) 1520/9(72) 1091/6(75) 431/3(77) 4896/26(2) 4708/26(11) 5334/28(10) 4592/26(22) 3606/20(50) 3077/18(53) 1053/6(-) 1978/12(-) 5316/28(11) 5301/28(14) 5126/28(32) 3646/20(37) 3637/20(39) 3580/20(58)

MEN

Dublin

1973

.

K. Doherty V. Bauman Tony Choy Patrick "Paddv" Gibbons Brian Moriarty Sean Hoey Se Nolan Des Murphy lan Hale Ned Ellis Peter Hale Joe McNally Mick Staines Gerry Cunningham Ray Byrne

3399/17( 117)

2950/18(68) 2880/18(76) 3390/20( 1 06) 331 0/20( 120) 3713/20(46) 3305/20( 122) 3154/20(127) 3136/20(128) 5213/28(31) 3689/20(53) 3682/20(55) 3661/20(62) 3637/20(67) 3596/20(83) 3591/20(86) 3571/20(90)

LADIES R. Gibbs K. Becton Eileen Cunningham Yvonne RandelI Peggy Littie Marjorie McEntee Gerry Q'Connor Colette Connelly

5419/28(9) 5323/28( 1 5) 5277/28(20) 5260/28(23) 5239/28(27) 3721/20(40) 3619/20(74) 3521/20(105)

2793/18(30) 2540/18(47) 2993/18(43) 2983/18(46) 2974/18(47) 2968/18(49) 2813/18(64) 2776/18(68)

LADIES

w

V. Hatton S. Ferris Mitzi Roze A. Southgate J. Nicholl Sue Bland Gilian Hunt Rhoda Brewer Karen Sharpe Muz Rudge Pip Care AudreyTew Meg Coombes-Shaw Joan Primmer Pauline Thompson Doris "Dollv" Miles Carole Cuthbert Ena Prattley Janet Morrison Hilda Clifford Ena Grant

2806/18(14) 2792/18(16) 2715/18(20) 1774/12(33) 745/6(34)

ISRAEL MEN

4022/24(9) 4008/24(11 ) 3983/24( 15) 3982/24( 16) 2969/18(36) 3974/24(18) 2872/18(25) 4372/24(5) 4316/24(7) 4300/24(9) 3022/18(30) 2926/18(43)

David Elberbaum Arie Bregman Meir Sardal Azaria Strougo Erwin Wizen Zvi Karo

4347/24(9)

4409/24(4) 4378/24(6) 4341/24( 11) 3083/18(32) 3055/18(38)

./

/ I

3445/18(96) 3406/18( 1 00) 3393/18( 1 05) 3257/18(123) 3215/18(125) 3181/18(126)


~

NETHERLANDS

ITALY MEN Paolo Gentilini Angelo Antonini Luigi Gangemi Luciano Valentini Elio Patemoster- <, Fortunato Taqllaferro Beniamini Gigli Guiseppe Ruggeri Bruno Conti Lino Braghieri Anzo Fiaschetti Angelo Fucarino Vittorio Noveletto Nicola diPinto Enrico Canevari Virgilio Riccioni Loris Masetti Franzo Pizzi Bruno Dall'Olio

Besancon 1962

Birmingham Copenhagen 1965 1969 4796/26(6) 4651/26(16) 4622/26(19) 4541/26(29) 3041/18(60) 3613/20(48) 4452/26(31 ) 5304/28(12) 5250/28(22) 5142/28(31 ) 3662/20(35) 3594/20(54) 3589/20(56) 3559/20(67) 3357/20(115)

Dublin 1973 5215/28(30) 5267/28(22)

5457/28(8) 3655/20(64) 5288/28( 18) 5277/28(19) 3755/20(33) 3701/20(47) 3699/20(48)

MEN W. Hieltjes Johan Verwijmeren J.'Van Dinther Langevelt Toma Honing Wim Sassen Anton de Quant Leo Hazebroek Fenno de Koning Jerry van den End Wil Siech W. Oudshoorn Rudi Van der SchiIde Wim Dijkhuizen Gerard Gruythuysen Gert Sesters Wim Verhof Peter Schmalen Ronnie Liem

Besancon 1962 4538/26(25) 4473/26(27) 2991/18(42) 2922/18(48) 2686/18(65) 2617/18(66)

Birmingham Co pen hagen 1965 1969 2908/18(73) 3513/20(85) 3007/18(63)

4601/26(20) 3130/18(35) 5179/28(28) 3055/18(58) 2977/18(66) 3478/20(89) 3590/20(55) 3399/20( 103) 3388/20( 107) 3351/20(116) 3087/20(129)

Dublin 1973

3606/20(81)

3635/20(68) 3442/20(114) 3678/20(57) 3596/20(84) 3495/20( 107) 3487/20(108) 3474/20(112) 3373/20(120)

LADIES Adriana Viglione Elsa Lombardo Jucci Gastaldi Gisella Barenghi Silvana Panzini Giovanna Arnaboldi

3098/18(29) 2992/18(44) 2932/18(53) 2877/18(61) 2745/18(70) 2523/18(73)

LADIES Van Duinen Astrid Elsevier Stoof A. Kuyypers I. Frantzen C. Wevers D. Kamsteeg A. Van Haaren Irene Gronert Betty Does NelTel Bets Van Ekeren Lies Veerman Agnes Langbein

2735/18( 19) 2700/18(22) 2554/18(28) 2286/18(30) 4124/24(21 ) 4063/24(23) 2861/18(51) 2837/18(53) 2722/18(57) 4316/24( 13) 4272/24(16) 3118/18(28) 2903/18(56) 2903/18(57) 2847/18(62)


SPAIN

NORWAY MEN Erling Osland Oivind Odegård T. Mangar Leif Moster Pål Heivang K.Jacobsen Per Kittelsen Arvid Karlstad Freddy Johansen Gulbrand Gagnum Haavard Holmung Bjørnar Kleven Ølstein Nitter Arne Svein Strøm Svein Laregg Tancred Steen Geir Berntsen Tom Christensen Roy Lynås Arne B. Hansen Rein Henden

Besancon

Birmingham

1962

1965 1969 1973 4849/26(4) 5300/28(15) 3103/18(39) 3098/18(41 ) 3094/18(44) 3090/18(49) 3483/20(88) 2894/18(74) 5463/28(3) 3619/20(45) 3535/20(76) 3527/20(79) 5185/28(32) 3518/20(83) 3476/20(90) 3454/20(94) 5716/28(1) \\ 5473/28(6) 3620/20(73) 3616/20(76) 3607/20(80) 3545/20(99) 3538/20( 1 00) 3404/20( 116)

Copenhagen

Dublin

LADIES Kjersti Strøm Oddbjørg Ravndal Birgith Gregersen Reidun Nielsen Kikki Tvedt Signe Vaage Tove Wahlstad Gunn Eva Linn Liv Aukner Gulborg Kirkeby

4293/24(10) 3001/18(42) 3061/18(25) 2948/18(39) 2859/18(52) 2829/18(54) 2816/18(55) 2731/18(71 ) 4321/24(12) 2954/18(45) 2939/18(51 ) 2806/18(66)

Legend. The numbers shown against the player names are the folIowing:

w w

Total pinfall/games played (final individual

placing).

MEN Juan Vicente Guisasola Gerrnan Sopelana Masimo Lera Antonio Prieto Mario De Miguel Gines Rojo Jaime Sit jes Manuel Sobrino Manuel Alfonso Roberto ColI Javier Sola Carlos de Paz .Jose Dominguez Ramon Ros Luis Villarroya .Jose Ignacio Estevez Juan Antonio Monasterio Fernando Duran

Besancon

Birmingham

1962 1965 4900/26(4) 1067/6(-) 4755/26(15) 4393/26(30) 3044/18(33) 3017/18(38) 3016/18(39) 3121/18(37) 3094/18(45) 3079/18(52) 3047/18(59) 2968/18(67) 1869/12(-)

Copenhagen

Dublin

1969 3536/20(75)

1973 3547/20(98)

3325/20(118) 3526/20(81 )

3685/20(54) 3570/20(91)

3379/20(109) 3396/20(118) 3556/20(69) 3578/20(88) 5235/28(25) 3517/20(84) 3497/20(87) 3739/20(38) 3639/20(66) 3614/20(78)

LADIES Maria Luisa Planas Maria Teresa ColI Arnal Sol a M. Bonet Amparo Guisasola E. Motilba R. Marques Maria Angeles Tudeia

2767/18(18) 2638/18(43) 2584/18(26) 2582/18(27) 2531/18(29) 2790/18(31 ) 2766/18(33) 2758/18(34) 2632/18(44)

2602/18(72)

3065/18(36)


w

.j>.

SWITZERLAND

SWEDEN MEN

Besancon

1962 Gosta Algeskog Torsten Pettersson Sven Kållfelt Gunnar Hall Sven Forsberg Bernt Hellstrorn Helmer Ekenhjålrn Nils Sjoblorn Borje Granfalk Folke Sundberg Borie Bjorkrnan Kenneth Blomberg Gunnar Braun Gaston Friman Bengt .Åberg Borie Asberg Tommy Lundmark Gosta Sjoberq Thomas Behring Knut Jonesson Lars Hedqvist Kurt Larsson Ulf l.onnqren Henry Sundstrorn Torsten Andersson Lars Ohrnan Bo Holmberg Mats Carjo

Birmingham

Copenhagen

Dublin

1965

1969

1973

4974/26(2) 4721/26(9) 4851/26(6) 4799/26(11 ) 4782/26(13) 4729/26(16) 5725/28(1 ) 2051/12(70) 1157/6(73) 4816/26(5) 4788/26(7) 4663/26( 14) 4550/26(27) 471/3(-) 5245/28(23) 2759/15(-) 5472/28(2) 5372/28(6) 5339/28(8) 5296/28(17) 5157/28(30) 3604/20(53) 2149/12(132)

3669/20(58)

5623/28(2) 5542/28(3) 5504/28(4) 5399/28( 1 O) 3753/20(34) 3738/20(37) 3709/20(45) 3474/20(111)

MEN Albert Jeanneret Otto Winiger Alfred MartineiIi E. Hauser Gerhard Schoch Romy Hirzel Marcel Zipfel A. Giannonen M. Cuennet E. Wiedenmeyer Frits Gass Ernst Rohrner Leo Aeschbach Yvan Viret Rudolf Heimberg Beat Schneider Jacky Fatton Kurt Sterchi MaxWenger Claude Levy PaulOehier Philippe Becherraz Willi Schmidlin Alain Romon Heinz Burgin Hugo Meier Roland Botelli

Besancon

Birmingham

Copenhagen

Dublin

1962

1965

1969

1973

4581/26(23) 3153/18(34) 4340/26(32) 2908/18(49) 2882/18(52) 2837/18(54) 2756/18(61 ) 4708/26(12) 3578/20(59) 4680/26( 13) 3035/18(61 ) 2911/18(71) 3365/20( 113) 967/6(-) 1070/6(-) 3628/20(41 ) 3540/20i/3) 3450/20(95) 3383/20( 108) 3376/20( 111) 3346/20(117) 5289/28(17) 3717/20(41) 3717/20(42) 3616/20(75) 3574/20(89) 3568/20(92) 3559/20(93) 3555/20(96) 3515/20( 1 06)

LADIES

LADIES Inga Forsberg Ulla-Britt Kratz Margaretha Utterbåck Maja Thuvesson Lena Linden Ella Svensson Inga Nyman Barbro Hierten Barbro Lindberg Maj Olander Ursula Becker Ingegerd Lofqren Maud Rudin Gerda Nvlund-Ohrnan Mary Ann Lando Ann Marie Johansson Christina Jalkemo Doris Hagelin

Ursula Oehler Huguette Bridy Aurore Graff Francoise Schmid Ester Furier

4021/24(3) 3955/24(21 ) 3733/24(12) 4057/24(8) 2825/18(13) 4228/24(2) 2 782/18( 17) 4205/24(3) 3988/24( 14) 3981/24(17) 4315/24(8) 4240/24(15) 4203/24( 18) 4179/24( 19) 2947/18(40) 2913/18(45)

3135/18(25)

4528/24(1 ) 4518/24(2) 4360/24(8) 4250/24(19) 4189/24(24)

3066/18(35) 3036/18(39) 2944/18(50) 2902/18(58) 2899/18(59)


YUGOSLAVIA

WEST GERMANY MEN Oskar Lenz Peter Wermuth Peter Poth Hans .Jurqen Kirchner Rolf Kalmbach Hans Lehner Hans-Dieter Baensch R. Dorfler Rolf Betzler Werner Forster Fritz Blum Bleyler Gehrung Hahn Peter Reichert Klaus Beck Gunther Strauss Egmont Kahnt Hermann Schmidt Michael Wenzky Sigmar Hofert .Jurqen Drews Herbert Hofman Achim Hinz Hans Dreiss Helmut Kuhn Georg Winter Bernd Baule

MEN

Besancon 1962

Birmingham 1965

4837/26(8) 4790/26(12) 4411/26(28) 4370/26(31) 3044/18(34) 2985/18(43)

3098/18(40)

3483/20( 11 O) 3625/20(72)

August Nadinic Dujam Smoljanovic Vilko Safar Ivan Anic Stantic Bobanac F. Katalenic Drago Popovic Bozo Greif Ivan Pipinic Zvonko Horvat

3681/20(56)

EUROPEAN

Besancon

Birmingham

Copenhagen

Dublin

1962

1965

1969

1973

4837/26(7) 4780/26(14) 4670/26(21 ) 4407/26(29) 2783/15(68) 2079/12(69) 1127/6(74)

5285/28(20)

4649/26(17) 4544/26(27) 4431/26(32) 3126/18(36) 479/3(-) 483/3(-) 1606/9(-) 1637/9(-) 3667/20(33) 3666/20(34) 3615/20(47) 3581/20(57) 3574/20(62) 3555/20(70) 3544/20(71 ) 3405/20(101)

5276/28(21 ) 3716/20(43) 3692/20(51) 3630/20(70) 3610/20(79)

w

CJ1

3998/24(4) 3858/24(10) 3792/24( 11) 1786/12(31) 964/6(33) 4183/24(5) 4002/24(12) 3916/24(23) ' 2857/18(26) ' 2846/18(27) 2693/18(40)

4241/24(14)

3077/18(34)

4348/24(6) 4132/24(20) 3040/18(28) 2971/18(35) 4370/24(7) 4343/24( 1 O) 4235/24(21 ) 4192/24(23) 2060/12(-)

Dublin 1973

3604/20(52) 2911/18(72)

3402/20( 1 02) 3306/20( 121)

2865/18(77) 5231/28(27) 3558/20(68) 3427/20(99) 2854/20(131)

CUP.

Separately from the European Championships, the F.I.Q.E.Z. bianually a European Nations Cup for five man tea ms. In 1976 the ladies participated for the first time.

also arranges

1968 Augsburg:

Champions AUSTRIA Walter Aigner, Walter Gebenetter, Hans Pavlosky, Peter Schneller, Josef Scrammel and H. Kolarik.

1970 Breda:

Champions FRANCE Geoges Daunys, Rene Ferrle, Jean-Pierre Philippe Dubois and Patric Borie.

LADIES Gretl Kniess Inge Meckermann Anni Stockbauer Eleonore Oexler Anne-Liese Schroder Barbel Nielsen-Boy Antje Schnitzer Helga Wiebelitz E. Kahnt Marta Zimmermann B. Schreiber Kuni Rupp Lore Vanesse Sieglinde Huser Hetti Pappenhoff Monika Giess Marion Forster Margot Ebel-Simon Daniela Gruber Anne-Dore Håfker

Copenhagen 1969

Horn,

1972 Berlin:

Champions WEST GERMANY Klaus Muller. Fritz Blum, Georg Winter, Werner Forster, Hans Dreiss and Bernd Baule.

1974 Malrno:

Champions SWEDEN Goran Grape, Lars Hedqvist, Ulf l.onnqren. Henry Sundstrorn, Olle Svensson and Borie Åsberg.

1976 Amsterdam:

Champions ITALY - Men Dario Barbieri, Meo Caffaratti, Renzo Monti, Franco Pizzi, Rossano Rossi and Guido Sorba. Champions DENMARK - Ladies Bente Jenseri, Lene Jensen, Jette Hansen, Karin Mathiasen, Tove Madsen and Else Andersen.


ATK-PALVELU SUUNNITTELEMME:

Kun pååtanne sårkee

• lehtien tllaussysteemit • lehtien ja suoran

mainonnan postitussysteemit

eikå ole

HOlDAMME:

mitåån mahdollisuutta rentoutumiseen

• tilaajaluettelot • tilaajalaskutukset • asiamieslaskulukset • levikkitilaslot • osoltelipukeajot

JALKIKASITTEL y

-muistakaa kotimainen, puskuroitu

POSTITUSPAL VELU

sårkylååke

DISPERIN Sårkyyrija SUORITAMME

HOlDAMME:

ATK-LOMAKKEIDEN

• lehtipostitukset • suoramainospostitukset • joukko- ja ryhmårtsttslteet

• • • •

erottelua leikkausta talttca nitomista

kuumeeseen.

SUORITAMME:

Noudattakaa

• osoittelden llimausta • kuorien tayttoa

AlkDSOy

Viinikkalan

A-RYHMAN

teollisuusalue

01510

Vantaa 51 puh. 890533

SAHKOURAKOITSIJA

- ALAN

annosteluohjeita

teknisen tuonnin supermiehet

AMMATTITAITOA

1551 HELSINKI PUH.

J

KARJALANKATU

VAlHDE

2

765788

OY AXEL VON KNORRINGIN TEKNILLINEN TOIMISTO 00380 HELSINKI 38, KARVAAMOKUJA 6, PUH, 90-554488 • TURKU, PUH. 921-337755 OULU, PUH, 981-224312. JYVi'iSKYLA, PUH. 941-14100. TAMPERE, PUH, 931-31230

SEURAT, KEILAILIJAT, Suomalainen Keilailulaukku Kilpailijoiden seks Harrastajien KsyHoon. STANDARD

ELECTRIC PUHELlNTEOLLlSUUS PL 53, 00381 Helsinki 38, puh, SS 0181

OY

ITT


Puhdas suoritus. Rakennustarvikkeet

Taloustavarat

monipuolinen rautakauppa

[11:!,v,lon(J5 Mellla on neljfulnesmiljoona vakuutettiIa. llman qyvaa ja yksilollista palvelua ei olisi. Elake -Vanna keskinainen vakuutusvhrio

sisustelarviketa

helsingin keskustassa Kokolattiamatot. ltarnaiset matot. Sovitetut matot. Muovimatot. Muovilaatat ym. lattianpaaltysteet. Tapetit. Seinåpåallysteet. Puuparketit. Taydellinen asennuspalvelu. Mattopesu. Neuvontapalvelu.

MAIIOfALO WUORIOoo

Jokaisella on vahva lajinsaServilla se on siivous. Hyvin valmennetut serviliiiset tekevat puhtaita suorituksia vaikeusasteeltaan vaativissakin kohteissa.

~, ServiSy.§teJ!1.§ 1~ Paakonttori: Gyldenintie 2, 00200 Helsinki 20, puh. 670 303

EFFO'

FINLAND STEAMSHIP COMPANY LTD.


Tiihan perustuu Helsingin Suomalaisen Sruisto ankin menestys l:svavana yrityspankkina: l. ~Innk~~j~~f~,kis~~g~ekas

asennoituminen

2. ;':i~:~~~k~i~iJ~i~s~~~~~i~k~i.i palvelu3. Erikoistuminen Snur-Helsingin alueeseen. 4. ~~'~kni~S~:~~~~fNi~i;:~~()saamiSen korostaminen 5. Påatoksenteon nopeus. 6. Terveet rahoitusmahdollisuudet.

HK:n Sininen on tehty samalla reseptillå jo yli viisitoista vuotta. Lihaa såastarnatta laadusta tinkirnåtta. Ei ihme, ettå se on niin suosittu. .~

kayttaa tehokkaasti asiakkaiden hyvåksi " Kyky sååstopankkien. maan suurimman rahalaitos7 • ryhrnån keskitettyjå voimavaroja ja palvelua.

Helsingin Suomalainen

SÅÅSTOPANKKI HELSINGIN KAUPPIAAT OY

SUORITAMME KAIKKIA MAALAUSALAN TOITÅ • • •

LlIKE- JA ASUINHUONEISTOJEN REMONTIT MATTOTYOT KIRVESMIEHEN TYOT

• • •

RIIPPUTELlNETYOT NOPEASTI TAKUUTYONA orr AKAA YHTEYS, NIIN KERROMME LlsAA

MAALAAMO HINKKA OV Toimisto

Ristolantie

4 B, Hki 30, puh. 572805 Puh. 536706 - 247691 mIe!' ilt.

fair play ~LINDELL

Kun on kyse rakentamisesta Otto Wuorio Oy.n organisaatio ja asiantuntemus ovat kåvtettavissanne.

OTTO WUORIO OY ON RAKENTAJA

K uromontie

16-1 B E, 00380 Helsinki 38. puh. 55R Ol 1

..


aerator - lUD hyvaa ilmaa Rentacar from interRent

interRent Oy represents the worldwide interRent-system in Finland. Renting stations in Helsinki: Helsinki Airport, tel. 826762, Metallitalo, Hakaniemenranta 4, tel. 688055, Hesperia Hotel, Mannerheimintie 50, tel. 408443.

ilmateollisuus oy -suomalaisen ilmastoinnin nykyaikaa-

interRent

Silkkitie 4, 00950 Helsinki 95 Puh. 90-322671

'1\'0 kuin tyO. ~t~~tDV!

slIna mlssa mlesJiin. Paremman natiD paikka Forumissa.

KO RPIVAARA JA TOYOTA-KAUPPIAAT

OY MERIKIITO AB 00500 Helsinki 50 Somaisten Rantatie 29 puh. 71 6511

Tikkurilan Viiritehtaat Dy

'

MIRANOL

-jokapaikan maali. TIKKURILAN VARITEHTAAT OY

••••••••••••••••••••

OPTIKKO

ARVOlA Simonkatu.

2, plJh. 642 375


Manual pinsetting at 1st FIO World Championships staged at Ruusula Bowling. Helsinki in 1954. Ruusulan

kåslpvstvtvsradat

FIO:n ensimmålslsså

MM-kisoissa

Playing at tenpins is great! So is f1ying

by

'I1FJ'NNRJ'R ..... and here the pingirIs ..... ja tassa nostejatvtet .....

40

1954.


Urheilukiløailuissa mukana - satoi tai paistoi:

DOSI SOOMI t

Tilaukset

puh. 90-647 711


~rl

Suomalainen sahkO· Strbmberg on maamme suurin sahkokoneita ja -Iaitteita valmistava teollisuusyritys. Tehtaat Vaasassa ja Helsinqisså

tarjoavat tyopaikan lshes 7000 henkiloile. II

II

I II

I

~ M ~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~

I

I

~~~I~ ~

I

II

~ ~ ~~~ ~~I

laval luolannon peruslan ja luoval edellylYKset teKnisesti korkeatasoisten tuotteiden valm istukselle.