KBU-SBU bowlingnyt - Nr. 03 (1967)

Page 1

INDHOLD

* * * * * * * Københavnsmeslerskab

1967

Foto: E. Hetland

Åbent

brev til D. K. B. U.

Eva Hemmer Et velment

Hansen råd

Sjællandsmesterska

b 1967

Nye rekorder Venskabskampe Lynreferat: Landskampen Sverige - Danmark


Lørdag d. 11., 18. og 25. marts samt l. april kl. 19,20,21 og 22 Finale:

RØD.

Lørdag d. 8. april.

GUL. GRØN TURNERING ~

RØD.

GUL . GRØN TURNERING ~

RØD.

GUL . GRØN TURNERING

Bowling - nyt Medlemsblad for Københavns Bowling Union og Sjællands Bowling Union Bladredaktion: Knud Bjarnø, Frederikssundsvej 30, Stenløse Ansvarshavende redaktør Tlf. Stenløse 2 Viggo Hansen, Tornerosevej 83, Herlev Redaktør for KBU TIl. 94 52 56 Martin Jensen, Lyngvej 13, Kongens Lyngby Blad kasserer Tlf. 876716 Tryk: Sternberg Bogtryk,

København NV

Manuskriptindsendelser, artikler, fotografier mv. er velkomne under forbehold af redaktionens godkendelse og redigering. Bladets artikler behøver nødvendigvis ikke at dække redaktionens mening.

~

RØD.

GUL . GRØN TURNERING

Eftertryk uden tilladelse forbudt.

~

RØD.

GUL . GRØN TURNERING ~

RØD.

GUL. GRØN TURNERING ~

Skærtorsdag - Langfredag l. og 2. Påskedag åben fra 10- 24

»PÅSKELAM I ASPARGES« Pris: kr. 8,50 pr. couv.

SCANDINAVIA

BOWLING

Rødovre Centrum tlf.: 411247

2

Nyt fra Rødovrehallen Det helt store lørdagsshow for hele familien: Rød - gul - grøn-turneringen vil i denne måned afløse hallen s hidtil største succes: Bowlingo - med hvilket hallen nu vil holde en pause. Rød - gul - grøn-turneringen er en spilleform, som tilgodeser både topbowleren og nybegynderen, der udsættes hver lørdag præmier til en værdi af kr. 500, der spilles 3 serier (kr. 12,00), og følgende resultater præmieres: højeste herre- og dameresultat over tre serier, flest points på de farvede kegler, spurtpræmie på de fem først esrikes, lodtrækning på slagseddel-nummer er et gavekort på kr. 100,00 og derudover forskellige mindre præmier under spillet. Starttider se venligst i annoncen og tag så hele famlien med.


Abent brev til D. K. B. U. af DNEVS. Her i begyndelsen ling

igen

af februar

foran

en

foran

det vanskeligste

nemlig

en udtagelse

stod dansk bow-

landskamp, job,

som tænkes

af de spillere,

repræsentere

Danmark,

gang

at gå nye veje,

er

forsøgt

utopi

som

at

tænke

alle kan

at finde

DKBU

sig

en

har

Det

falder

til nogle

regler

den

det

vanskeligt og

Det

fra gang til forhandling

ville

spillerne

være

motivering

for

udtagel-

gavnligt

at

har

været

2 måneder,

fastsat

hvorfor

da indkaldt

Hvorfor

skete

de enkelte

med

i

bliver

da-

direkte

til

kun

henvendelsen

spillere

lokalunionerne,

i stedet

for gennem

eller i det mindste

nem klubberne,

og pr. telefon

gen-

i stedet

4)

Finder spilleudvalget sportsligt forsvarligt, spilles

i 2 forskellige

under

ulige

Endelig

en gentagelse

belastes

økonomisk, at en dygtig

fælde

må melde

skulle men

og dermed

af et

hvad spiller

der

kan

be-

i nogle

til-

fra???

vi lade spørgsmålene indtil

vi har

da henvendelsen

grad har til formål såvel som spillerne

tidligere

»Er det korrekt, at deres klubber - skal

virke,

ne for diskussion, DKBU,

haller

korrekt og udtagelsen

vilkår Pr ?

rejst spørgsmål: spillerne - eller

Måske

det at

stå åb-

fået svar

fra

i lige så høj

at få klubbernes ledelser til at gennemtænke pro-

men

unødig

de

prøver at forstå De efterfølgende fået

klaring

ville

hos bowlerne

som

med

vor

gennem

hvad

accepteres

mening

vi har

en bortfor-

varsel!

bør

udtagelsen

lokalunionerne,

gennem

-

velvilje

dispositioner. skal derfor

ud fra

korte

antagelig

underbygget

spilleudvalgets kommentarer

kan næppe

indkalder

på en

uvished

af det meget Efter

frem-

ikke krav

den

forbeholdet:

oplyst l) Der

hvorfor

brugte

og dårlig

medlemmer,

dette,

indhente

om,

den

måske

og megen

hos

ud-

som derefter

Det bør være

klubberne.

»kommandovejen«.

Klubberne

at kunne disponere en klub eksempelvis

over deres spillere, idet må have ret til at af-

gøre,

om

kamp

og udtagelse

muligt,

en

at

spiller

man

skal

har

spille

på samme kan

krav

både

klub-

dag. Det er jo

fritage

ham

for

klub-

kampen! 3)

for pr. brev??? 3)

diskussion

2)

til følgende

ges varsel? 2)

motivering, megen

læses med

logiske

valgt

Vi har

fjerne

kunnet

oplysninger

har

de tanker, være gået

skyldes

har

sparsomme

skrives

landskampen end

valgte

måske

forudsætninger,

sådan

selv

her lufte vi derved

mundtligt

gangsmåde.

muligt

den

kun

spilleudvalget

det

motivering

vi

meget

denne

være

at finde

sportslige

høre spilleudvalgets anker: mere

at

for udtagelse,

til svenske-landskampen

1) Da

ud fra urigtige

skal

til en fremgangsmåde, der gimulige sportslige baggrund.

sammenhæng sesform.

kan,

fremgangsmåde,

så at denne bliver mere ensartet gang. Det må være muligt ved at finde frem ver den bedst

der

og selvom

tiltræde,

frem

blemerne, vil VI gerne vi har gjort os. Skulle

og dermed

En udtagelse

ler kan rekt,

næppe

og det

vikling

i den

spilles. Dette

er

økonomiske spilleres

spillet

forsvares

kor-

ville

have

været

en af-

hal,

hvor

landskampen

skal

motiveret

sund, hvorfor københavnere

sportslig

ideelle

mulighed

rejse

i to eller flere halsom

med

den

for at betale

til København

manglende de jydske

eller Frederiks-

man salomonisk lod jyder og spille på hver sin hjemmebane.

Hertil må man spørge: »Hvorfor skulle Leif Rasmussen, Fr.sund, så ikke have fordelen af sin hjemmebane,

når

i skøbet

i Frederikssund?

skal

sparrings-partner dette

vel have

spilles

landskampen

og kontrol ladet

af SBU

oven Med kunne

sig gøre?

3


-----------------------------~

For bedre bowling spis RØDE VEJRMØLLE BRØD - defgiver

en "kegleN mere

BOWLING

HALLEN

ISLANDS BRYGGE 83 E AMAGER 5120

- d/e(/el

huor man hygger sig-

UNO-X

ISLEV.

946192

vi J. CHR. JØRGENSEN Autoservice

- Aufogummi

Undervognsvask Klargøring

- behandling

fil syn

Islevbrovej 39 . Tlf. 946192

4) Spillerne skal selv betale fol' de spillede serier. Vi har tidligere protesteret mod dette, og understreger igen, at et landshold (unionshold) udelukkende bør vælges efter bowlingmæssig kunnen og ikke efter økonomisk formåen. Der er tidligere svaret, at DKBU ikke har midler til at betale for spillerne, men er der ikke en mulighed for at forhandle med hallerne herom. Trods alt lægger bowlerne i tusindvis af kroner i hallerne, og vi tror, at hal-ehelorne vil se meget velvilligt p åd isse relativt få serier, der skal spilles for at finde frem til et udvalgt hold! For de københavnske spilleres vedkommende, er disse ikke udtaget efter statistikken (et kæmpearbejde, som åbenbart ikke skal anvendes). Man kunne vel have forventet, at de 14 bedste også var dem, der skulle spille om landsholdspladserne. Dette er motiveret med, at spillerne fra landsholdet til NM ikke har spillet sig af landsholdet, så de skal have chancen igen. Hvad enten man er enig eJler uenig om dette, er det vel naturligt at spørge: »Hvorfor har man ikke givet Frank Rasmussen, Fortun, chancen?« Dette indlæg har ikke til hensigt at rette nogen fornærmende kritik mod hverken de implicerede spillere eller det siddende spilleudvalg. Det er udelukkende tænkt som en stærk opfordring til klubberne og unionerne at gennemtænke de problemer, der knytter sig til en udtagelse, således at dansk bowling i videst muligt omfang bliver repræsenteret så stærkt som overhovedet muligt i landskampe, til EM og VM. For at bidrage hertil - og ikke blot kritisere - foreslår vi følgende fremgangsmåde: DKBU anmoder lokalunionerne om at udtage et antal spillere, f. eks.: KBU 5 spillere JBU 3 spillere SBU 1 spiller Disse spillere danner landsholdet med reserve. Måske skulle man udtage 10 ialt, så man havde 2 reserver. De anførte tal er et tænkt eksempel, de endelige tal må unionerne forhandle sig til rette om. Den enkelte union er herefter frit stillet,


om de blot vil udtage det fornødne antal, eIler om de vil lade et antal af de bedste spille om pladserne. Unionen skulle betale for spillet. Er kassen slunken, har spilleudvalget den udvej blot at udtage spillerne. Det indebærer endvidere den fordel, at lokalunionerne bedst kender deres spilleres øjeblikkelige form og vil være interesseret i at blive repræsenteret så stærkt som muligt på et hvilket som helst tidspunkt i sæsonen. Er dette en udvej til en bedre løsning end de hidtil anvendte? Eller kan vi få en

endnu mere tilfredsstillende løsning? Problemet opstår ved hver udtagelse - næste gang til VM. Hvad siger klubberne? Det må da også være en lettelse i arbejdet for DKBU's spilleudvalg, at man har forhandlet sig frem til enighed om en udtageisesform, som alle unioner tiltræder. Vi mener, at dette bør drøftes på repræsentantskabsmødet og opfordrer herved klubberne til at tage stilling og fremkomme med deres mening.

Et velment råd til D. K. B. U. Er D. K. B. U. 's samarbejde med udeJorstående unioner en død sild - eller hvad sker der fremover? Til redaktionen er indsendt et interessant indlæg - et højaktuelt spørgsmål bowlere imellem, som vi mener bør frem til offentlig debat i vort blad, idet vi kun periferisk hører herom fra DKBU og de udenforstående unioner. Er deres forsøg på samarbejde - en død sild - eller hvad er årsagen til det langsommelige tovtrækkeri indenfor vor sportsgren - er DKBU usmidig eller er de udenforstående unioner ikke til at få i tale? Vi tror, at mange af vore læsere gerne vil høre nyt herom, og giver derfor plads for første indlæg i debatten: Et par velmente

råd om propagandafrem-

i bowlingsportens tjeneste. Bowling er for alvor ved at blive populær. Det ses i København tydeligt af det store antal af uorganiserede »motionister«, som daglig flokkes på banerne. Flere og flere gribes af det charmerende spil af mange grunde. Der kræves ikke mange forberedelser, ingen investering i udstyr, man kan hygge sig flere sammen på banerne eller more sig alene, og vel nok allervigtigst: man kan lige fra starten - blot man spiller jævnbyrdig - nyde konkurrencen i spillet. Skal man se på mulighederne for bowlingspillets yderligere popularisering i fremtiden,

stød

bør man efter vor mening fra bowlingorgannisationernes side have øjnene åbne for, at der er en meget stor gruppe uorganiserede bowlere, som ikke må tabe interessen for bowling på grund af, at organisationerne forhindrer den konkurrencernæssige kontakt mellem de to grupper. Det er fra de uorganiserede, vi skal hente fornyelse, og for at lette overgangen for dem, bør vi - i så stor udstrækning det er muligt - lade dem komme ind på livet af os ved, uhindret af skærpende regler, at lade dem deltage i så mange arrangementer som muligt. Det er jo helt klart, at de af unionerne udskrevne mesterskaber og andre officielle unionsarrangementer kun kan have deltagelse af licenserede bowlere, men til gengæld bør det være lige så selvfølgeligt, at private arrangementer - jeg tænker her i første række på konkurrencer arrangeret af de forskellige haller - ikke skal kontrolleres af unionerne, men uden indskrænkning være åbne for alle interesserede. Der udvises, i hvert fald fra hallerne øst for Storebælt, som jeg kender mest til, et prisværdigt initiativ og stor opfindsomhed, når det gælder howlingkonkurrencer, et initiativ, som det vil være til skade for bow5


lingsporten

at bremse ved stadig indblanding

og kontrollerede

Seandinavia Bowlingrestaurant

foranstaltninger

fra nioner-

nes side. Jeg forstår udmærket de tanker, der ligger til grund for denne kontrol, samt de

'Spare Time'

krav, man fra unionernes side stiller om en sportslig uangribelig form for konkurrencer, men jeg tror man må acceptere at en stor og stadig bestå

af bowlere,

Derfor

Tlf.: (Ol)411250

bowling

som sport.

må det være unionernes

søge etableret,

unionsbowlerne

rede imellem,

en kontakt,

vække interesse

vil

som kun søger underhold-

ning og ikke betragter

Rødovre Centrum

det forhold,

del af bowlingfolket

opgave

at

og uorganise-

som eventuelt

kan

for konkurrencebowling

også

på et strengt sportsligt plan hos de uorganiserede. Dette kunne f. eks. ske ved, at unionerne

Kurt Christensen

selv arrangerede

Enghavevej al København"

den

Bisættelser og begravelse.'

ovenfor

nævnte

unions bowlere

til

konkurrencer,

Eva 1404 Eftcl')uJikctid

3151

propagandastævner,

hvor licenserede og ulicenserede deltog på lige fod, evt. med blandede par, eller ved

nerne. Dette

n3

nerne,

uhindrede

at

- Alfred Fabrikken

sidste el' jo det nemmeste

for unio-

mon

og behag

ikke en kombination

26

Leverandør til samtlige Bowlinghaller •

er forskellig,

være mange,

Fasan 5576 _I

og

Måske

ville

vil det give

nogle skuffelser i starten, indtil man finder frem til de rigtige konkurrenceformer - smag

-

Godthåbsvej

for

af unio-

være mest virkningsfuld.

Skal BOWLINGSKOEN være efter D e r e s specielle ønske, må del være den rigtige kvalitet!

adgang i stævner

ikke arrangeres

men

der

deltage

~

og der vil selvfølgelig

som aldrig

ling som sport,

får smag

fol' bow-

men jeg føler mig overbevist

om, at den letteste

måde at give folk appetit

på, er at servere det, de kan lide, og i den henseende tror jeg trygt vi kan overlade valget

til hallerne

hvad bowlernes

- de skal nok finde ud af, livretter

er.

Ib SjJarre. Vi håber

med offentliggørelsen

af dette

ind-

læg, at der kommer gang i et samarbejde, og på læsernes vegne imødeser vi et sval' fra DKBU's hvad

et fyldestgørende

BOWLING

fremtiden

GI. Jernbanevej 27 Tlf.: VA 2735

sover tornerosesøvn

der

vil bringe.

de organiserede dør horsemor sild.

6

side -

forhandlinger

er

Ellers

bowleres

svar om,

ført har

og

ansvarlige

ledere

- og mens græsset

- og samarbejdet

hvad

vi jo ret gror,

er - en død

Red.


Fru Eva Hemmer Hansen Grundet uvidenhed - på visse områder - behøver fruen ikke give et uartigt svar som journalist bør fruen vide, at høflighed koster ingen penge Det begyndte med, at en ung pige ved navn PRIK i B.T.s brevkasse spurgte om, hvor hun kunne lære at bowle. Uheldigvis redigeres brevkassen af fru Eva Hemmer Hansen - en på bowlingsportens område vildfarende dame - som man kun må beklage, men som sikkert har følt det under sin værdighed ikke omgående at kunne besvare PRIK's spørgsmål og derfor uden at tænke sig om - i farten - og for at få brevkassearbejdet færdigt til tiden og ud fra sit synspunkt, som ældre og mere erfaren, har svaret PRIK, at bowling ikke er noget for en ung dame, da det spilles på barer, og at der i bowling spilles om genstande m. v. - altsammen fejlagtige oplysninger, som klart tilkendegiver, at fruen aldrig har sat sine ben i en bowlinghal endsige sat sig ind i, hvad bowling er, og af hvem sporten udøves. . Når så fruen imødegås af folk, som har forstand på sporten, giver fruen i B.T. mandag den 13. februar et mildest talt uartigt svar og føler sig forurettet, hvilket naturligvis må falde tilbage på det blads brevkasse, som fruen redigerer, at fruen ikke ser noget galt sit svar til PRIK, og at fruen lægger røret på, hvis flere bowlinginteresserede ringer op - og i ordets nedsættende betydning i B.T. anvender udtrykket: den ædle bowling-sport - er at føje den ene uartighed til den anden - lige i ansigtet på landets nu snart 5000 bowlere. Til B.T.s orientering og specielt til oplysning for fruen - følgende:

Bowling ER sport Dansk Idræts Forbunds næstformand hr. Mogens Bredfeldt er, efter hvad det fremgår af et interview i sportsbladet BOWLE· REN - vor udmærkede kollega i Jylland positivt indstillet på, at bowlingunionerne

med de under dem hørende klubber optages i Dansk Idræts Forbund. Endvidere udtalte hr. Mogens Bredfeldt, at bowling er en idræt - ikke mindst fordi den kan dyrkes som en [amiliesport, At der står private interesser bag bowlinghallerne gør intet. Andre idrætsgrene må jo også leje sig ind i lokaler og betale for det. At der drives restauration i forbindelse med hallerne er heller ikke i disfavør, da ethvert større idrætsanlæg jo også har en restauration. Interviefet kan læses i BOWLEREN's februar-nummer - så har fruen da fra to sider. Kære frue. Bemærkede De ordet familiesport. Endvidere kan vi oplyse fruen om, at at der findes husmoder-klubber, som bowler - og mens vor mor bowler, leger børnene under betryggende opsyn i bowlinghallernes legestue - der læses høj for dem - baby får så galt tør ble på - mor kan trygt bowle i sin klub, få motion og afslappelse en time eller to midt på dagen. Når familien har større børn, spiller hele familien bowling tro os, bowlingsporten vil blive en renæssance for familielivet, såvel for sportens skyld eller som farniliehobby. Fru Eva Hemmer Hansen må endelig ikke tro, at vi bowlere bærer nag - nej, vi tilgiver gerne en begået fejl - det er menneskeligt at fejle, men et uartigt svar fra fruen til landets ca. 5000 bowlere lader vi ikke gå upåtalt hen, og har fruen haft 5-6 opringninger om sagen, har vi haft over 100. Ønsker fruen at give landets bowlere en undskyldning, står dette blads spalter til disposition, bladet er medlemsblad for Københavns Bowling Union og Sjællands Bowling Union og udkommer hver måned til ca. 1500 organiserede bowlere. Grib chancen, frue, indrøm fejltagelserne og husk det gamle ord, at den som tier samrykker.

K. Bj.

7


6 days bowling Når disse linier læses, er forberedelserne til 6 dages bowling i fuld gang. Dagspressen har givet sine læsere de første oplysninger om dette store stævne. Og dagspressen såvel som radio og TV er meget positive overfor dette nye indslag indenfor bowlingsporten. Dog har et lille unionsblad haft en artikel, hvori en eller anden N. N. ævlede om en masse, der ikke havde noget med bowling at gøre, men herren har måske spist frokost med fru Eva Remmer Hansen? Men vi kan nu se frem til alle tiders mest interessante stævne. Tilmeldelsen for de danske spillere sluttede 28. februar, og der kom så mange, at der må afholdes flere udtagelseskampe en først beregnet. Derfor har vi måttet gå hurtigt i gang med disse 8 timers udtagelseskampe for at blive klar inden l. april. De to første kampe spilles på Islands Brygge den 4. og 11. marts fra kl. 20 til kl. 04. Det skal her vise sig, hvem der har den stærkeste tommelfinger og den bedste kondition. Af mere kontante oplysninger kan det nævnes, at der vil blive præmie til de 6 bedste par i 6 dages bowling. Prærniesummen udgør 8000 kr., og 1. præmien har en værdi af 2500 kr. Præmiestørrelsen til spurtpræmier kan der ikke siges noget om førend kl. 22 den 30. maj, idet der her kan udsættes præmier under hele stævnet, men allerede på nuværende tidspunkt er der indkommet over 9000 kr. i præmier til spurter. Så selvom der er nogle par, der vil tage flere præmier end andre, så skulle der være mulighed for, at alle kan gå hjem med en pæn gevinst. Hvad angår de rygter, der har verseret om, at DKBU ikke ville lade VM-kandidaterne stille op i 6 dages bowling, kan der siges, at det var den lille fjer, der blev til fem høns. Den lille fjer var et forslag, som et medlem af DKBU's bestyrelse havde stillet om at forbyde VM-kandidaterne i at 8

spille med i de 6 dage. Men forslaget blev aldrig vedtaget. Derimod er det vedtaget, at der, når 6 dages bowling er slut, skal afholdes udtagelse til VM. Så er det op til de, der har en chance for at komme med i V:NI, selv at bedømme, om de er stærke nok til at gå igennem de 6 dage og derefter stille op til VM. Til slut skal der gøres opmærksom på, at der er udsendt et supplement til spillereglerne med følgende ordlyd: I spillereglerne side 2 under STRAF tilføjes: 1 par fradømmes 1 serie, hvis det ikke i en serie opnår mindst 125 kegler. Obs! Opnår et par over 225 kegler i en serie, godskrives parret 1 serie ekstra. Kay

T el - Star. Dansk rekord Ved den årlige firkantmateh mellem Panteren, Halrnstad, MBS, Malmø, Stenborehen. Helsingborg, og Tel-Star, København, der i år blev udkæmpet den 4. februar i Idrottens Hus i Helsingborg, hvor Stenborehen var vært, satte Tel-Star - efter en drabelig match med de tre svenske klubber - ny dansk rekord. Stenborchen, der er meget højt placeret i den svenske turnering, blev vinder med 11703 kegler. Tel-Star nr. 2 med 11515 kegler. Den gamle rekord, sat af det samme hold under de nordiske mesterskaber, på 11457 kegler er således forbedret med 58 kegler. Rekordholdet var 8 mand/B serier: Erling Nielsen Ejner Damstoft Ejben Henriksen Jørgen Brasen Per N ybro Christensen Bent Petersen Kurt Christensen Helge A. Larsen Vi onske r til lykke med rekorden.

I

,"


- 1967

Københavnsmesterskab Stor tilslutning - veloplagt publikum Den 18. og 19 februar akviklcdes i Rødovre bowlinghal de indledende kampe til det årlige Københavns-mesterskab. Ikke færre end 298 bowlere, hvoraf 70 val' damer, havde anmeldt sig til mesterskaberne, del' for første gang blev afviklet på den måde, at der i de indledende kampe var udsat præmier til de 3 bedste bowlere i hver række for såvel damer som herrer, og dette skabte, som ventet, en forøget interesse for deltagelse i stævnet. Stævnet blev indledt tidligt lørdag eftermiddag og sluttede sent søndag aften, før man var nået til vejs ende, og vinderne i de enkelte rækker kunne kåres og hyldes. Det blev en spændende og festlig afslutning, hvor følgende vindere blev kaldt frem til sejrsskamlen: Damer: A-række:

Anne Lise 0elund, CKC Vibeke Raben, Sisu Lilly Bargholz, CKC

. . .

1362 1346 1334

B-række:

Grethe Larsen, Sisu Inger Larsen, Center Lissie Carlsen, Hellerup

. . .

1373 1308 1251

Herrer: Awække: Erling Nielsen, Tel-Star Bill Kennedy, Viking Ejnar Damstoft, Tel-Star

. .

1561 1532 1505

B-række:

Jørgen Nielsen, Sisu Poul Nyquist, Tel-Star Leif Nissen, 1940

..

1465 1445 1434

C-række:

Karl Kristensen, Brh. Sport........... John Thomassen, Center...... Gunnar E. Jensen, Herlev John Peter Schmidt, LRK

1460 1424 1421 1418

Afslutningen på Københavns-mesterskabet blev akkurat så spændende, som man havde ventet det. Bowlerne kæmpede om føringen, og det var vanskeligt på forhånd at sige, hvem der skulle blive mester, for det var ofte kun få kegler, der adskilte bowlerne i toppen efter hver færdigspillet serie. Resultaterne var gode, og der blev vist god bowling [Ol' de mange tilskuere, som havde fundet vej til Rødovre-centret. Det endelige resultat blev: Damer: Individuelt: 1. Anne-Lise 0elund, CKC 2. Vibeke Raben, Sisu 3. Else Christensen, RKBK

2727 2676 2664

Par: 1. Vibeke Raben,

Sisu, og Gerda Raben, Sisu .......... " ..... 2. Anne-Lise 0elund, CKC, og Grethe Larsen, CKC ............... 3. Grethe Larsen, Sisu, og Rita Henriksen. Sisu ...... , ........

2638 2574 2573

Herrer: Individuelt: 1. Per Nybro Christensen, Tel-Star 2. Bill Kennedy, Viking 3. Bent Pedersen, Tel-Star

. .

3084 3065 3060

Par: 1. Bill Kennedy, Viking, og Flemming Buchardt, Viking 2. Bent Pedersen, Tel-Star, og Erling Nielsen, Tel-Star 3. Ejnar Damstoft, Tel-Star, og Kurt Christensen, Tel-Star

3015 2984 2941

Vi lykønsker nævnte vindere og takker samtidig alle bowlere, som var med i stævnet, for den store deltagelse. 9


K. B. U. Turnering 1966 - 67 Mesterrække - Damer l. Sisu Gerda Raben 2. OKC Grethe Larsen 3. Hellerup Lissie Carlsen 4. RKBK Else Christensen 5. BK 61 Addy Sparre 6. Flintstone Alice Juul Jensen

8 kampe kegler poin ts . . . . . .

31J09 7937 29689 7594 28645 7+29 29164 . 7492 . 27748 . 7178 . 26941 7424

1. Jumbo Kirsten Hemmingsen

3. 4. 5. 6.

B.64 Elsa Petersen Center Gulborg Jørgensen SAS ]. Varding Hasse Starlet Gerda Damstoft 0KB Grethe Jacobsen

6 2

23369 7810 . 26628 . 8170 . 28857 . 7525 . 28731 . 7250 . 27722 . 7508 27173 . 7212

. . . . . .

24056 6395 23463 6080 22423 5378 22389 . 5440 . 21633 . 5001 . 20995 . 5305 kegler

12 10 8 8 6 4

10 10 6 6 6 4

points 14102 8

4 kampe .

3642

4 kampe . 4 kampe

. 5 kampe . 4 kampe

4·kampe 5 kampe

2

7 kampe kegler points

l. Taxa Inge Vegeberg 2. CKC Ben te Jensen 3. RKBK Elke Mader 4. Center Conni Buchardt 5. BKK 38 Lis Petersen 6. Brh. Sport 66 Eva Kristensen

10

10

.

2. division

A-rækken 1. Sisu Jonna Lind

14

8 kampe kegler poin ts

1. division

2.

14

2. 0KB Eva Levin 3. Center Birgit Olsen 4. Starlet Birthe Nielsen 5. Hellerup ..... Svea Kaczior 6. RKBK Anna Sandbæk 7. CKC Mille Lund

Mesterrække - Herrer l. Tel-Star Erling Nielsen 2. Viking Bill Kennedy

3. 1940 Finn Mader VSK Helge Nevers 5. Brh. 36 Alf Christensen 6. Hobby Kaj Z. Sørensen

4.

2. division 1. Sisu Georg Jensen

8 6 4

2 2

o

8 kampe kegler points . . . .

68217 16 8620 67458 io 9158 8 . 64228 8654. 6 . 64210 8236 . 6 . 63705 8230 . 2 . 61048 8171 . 8 kampe kegler points

1. division

1. GBK Anders Christensen 2. 9. juli Børge Due Nielsen 3. Valby Lennart Hansen 4. BKK 38 Gerner Hansen 5. Herlev Poul Jørgensen 6. Rødovre Frank Petersen

13158 3438 12446 3253 15891 3982 12190 3286 11550 2704 14902 4128

61924 8106 61491 8011 60085 7639 . 59412 8125 . . 58892 7818 . . 57928 8079 . . . . . .

14 10 ,l

8 8 8 O

8 kampe kegler points . .

34185 8765

16

"


2. B.64Kurt 3.

Petersen......

SAS Asger

4.

V. Hasse

Husum

.

Otto

.

Vej ter

5. Hellerup

.

Henning 6.

.

Rasmussen

Jydsk

. .

Robert

O. Larsen

.

32987 8741

J2

32606

10

8525 30474 7765 31368 8104 30722 8112 kegler

l.

Center

2.

Jens Chri. Flintstone

3.

Brh. Karl

jergensen

Sport 66 Kristensen

. .

Taxa

5.

BK

6.

Ib Sparre 0KB

. .

Per Nielsen

.

61

.

25193

O

Nielsen

.

GBK

O

poin ts

12 12

Avrækken 2 1. Tel-Star

2.

28975 8389 26969 7030

38

3.

BKK Sisu

4.

Jan Brinkler Husum

.

Preben 5. 6.

l.

ABC

.

Peter

Hallgren

2. Tel-Star 3.

Center

4.

Helge Jumbo

Nielsen

Center Møller

BK

6.

Hans Dino

..............••..

Simonsen Hansen

65 Chr.

Benny

Buch

Rasmussen

.

Alfred

.

3.

.

Tel-Star

4. Husum

8432 32581

6. Center

1. 194·0

B-rækken 1. Taxa

8

Carlo 2.

2 2

.. . Lund

. . .

2 2

points

26052 6590 24817

12 12

2'5125 6499 22769 6113 22951 21735

8 6

:2 2

Brh.

6 kampe kegler poin ts

2

4.

Sport

26481

8

8 8

10

. 21566 5621 . . 20049 5454 . 20515 5569 18787

8

.

66

.

1940 Nord ABC Ernst

6.

22595 5688 21632

. Christiansen

Bent Enevoldsen

5.

4-. Center

Linck

3.

poin ts

B.64

Arne 3.

Andersen

Ove Larsen

10

2. SAS

5.

Frode GBK

8

. 26479 6729 . . 26913 . 6730 . 26682

Age B. Johansen

8

12

29758 7546 . . 29450 . 7691 . 28183 7433 . . 29009 . 6855

kegler

6142

kegler

Harvej

8 kampe kegler poin ts 32774- 16

7 kampe 1

A-rækken

12 10 8

7 kampe B-rækken 1 l. Brh. 36

2. 9. juli

o

poin ts

27787 25260 26377

26216 . 6880 . 24-022 . 6133 . 23872 . 5595

36

Brh.

Egon

6

.

H. Dam

5.

.

. .

Hansen

Ejner

29804 10 75948

kegler

Henning

4. division

6219 7 kampe

4-

30736

4.

26056 6607

6

31861 8136 30842

...

6.

. .

B

Nielsen

VSK Holger Erling

8 kampe 3. division

5.

. Aagesen

Center

8

6 4

o

6 kampe C-rækken l. Jumbo

2.

Charles SAS

1

kegler .

Petersen

. '

21690 5740 22020

poin ts

10 8 11


3. 1940 ...................... Aage Thomsen .......... ............ , .... 4. Hellerup

20022 4887 21325

8

5. Hawk ............. , ....... Ole Glaas ................. . .......... , ....... 6. Center

20915 5443 17500

4

C-rækken 2

6 kampe kegler points

l.

.......................

22896

10

2. Valby

.....................

21628

8

3. Hobby

....................

20218

8

Sisu

6

2

4·. B.64

...................... Keld Cronquist .......... 5. Jydsk ..................... Willy Johansen .......... 6. VSK ...................... Arne Serve ...............

21077 5302 20872 5399 18105 5731

6

D-rækken l. Viking ........ 7 kampe Tonny Schwartz ......... . ... 5 kampe 2. Flintstone Ole Vesterling ........... ~~ . BKK 38 . ...... 7 kampe

kegler 26688 6706 17265 4317 22933

points 14

4 . Hawk ......... 6 kampe Lennart Olsen ........... ......... 5 kampe 5. B.64

19462 5143 15167

4

2 2

6 4

2

~ K.B. U.'s 10 bedste ~ l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Damer: Elsa Petersen, B. 64 Gerda Raben, Sisu Kirsten Hemmingsen, Jumbo Grethe Larsen, CKC Anne Lise 0elund, CKC Guldborg Jørgensen, Center Gerda Damstoft, Starlet Else Christensen, RKBK Gerda Rasmussen, RKBK Vibeke Raben, Sisu (7 kp.)

. . . . . . . . . .

8170 7937 7810 75947591 7525 7508 7492 7473 7473

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lO.

Herrer: Bill Kennedy, Viking Ejnar Damstoft, Tel-Star F. Buchardt, Viking Holger Jørgensen, Brh. 36 Georg Jensen, Sisu Jørgen Brasen, Tel-Star Kurt Petersen, B. 64 Helge A. Larsen, Tel-Star Finn Mader, KBK 1940 Erling Nielsen, Tel-Star

. . . . . . . . . .

9158 8869 8869 8815 8769 8752 8751 8700 8654 8620

K. B. U.' s statistik pr. 1. nov. 1966 Damer: 1. Vibeke Raben ............................... 2. Elsa Pedersen ................................ 3. Kirsten Hemmingsen . ...................... 4. Gerda Raben ................................ 5. Anne Lise 0elund .......................... 6. Joan H. Andersen . ......................... 7. Alice Juul Jensen ........................... 8. Else Christensen . ........................... 9. Grethe Larsen . ............................. 10. Inger Fje1dsøe ............................... 11. Guldborg Jørgensen ........................ 12. Gerda Damstoft ............................ 13. Elsebeth Jacobsen . ......................... 14. Hanne Møller ............................... 12

Sisu .......... , .... B.64 . ............ Jumbo . .......... Sisu . .............. CKC . ............ Taxa ............. Flintstone RKBK . ........... CKC Sisu . .............. Center Starlet . .......... BKK 38 . ........ Brh . Sport 66 ...

snit 178 162 160 159 159 159 156 156 155 155 155 154 154154

serier 128 84 65 122 91 51 5445 93 75 56 98 84 32

kegler 22798 13673 10448 19419 14487 8145 8443 7021 14481 14481 8696 15181 12991 4947


15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Bodil Hansen ................................ Karen Larsen ............................... Gerda Rasmussen ........................... Elsa Wendorff .............................. Ingrid Kjær ................................. Lissie Carlsen ................... , ........... Grethe Larsen .............................. Solveig Øclund ............................. Inge Vegeberg .............................. Ena Pagel .................................... Grethe Jacobsen ............................ Herrer: Bill Kennedy ................................ Ben t Petersen ................................ Ejnar Damstoft ............................. Per N. Christensen ......................... Ib Svendsen ................................. Fl. Buchardt ......... , ....................... Bent Olsen ................................... Svend Jarlstrøm ............................ Georg Jensen ................................ Kurt Petersen ............................... Helge A. Larsen ............................ Holger Jørgensen Fl. Nielsen ................................. Finn Mader ................................. Kurt Christensen ........................... E. D. Priee .................................. Jørgen Brasen ............................... Bent Tvedsborg ............................. Ejben Henriksen Poul Hansen ................................. Asger Varding-Hasse ...................... Kaj Skarving ................................ Ejnar Wendorff ............................. Erling Nielsen .............................. Peter Hallgren .............................. ••••••••

••••

24

0 •••••

0 ••••••••••••

0 •••

•••

•••

,

•••

,

..

• •••••••••

Center Center RKBK Jumbo . ........... CKC . ....... Hellerup Sisu . .............. ............ CKC . ........... Taxa RKBK ............ 0KB

153 153 152 152 152 151 151 150 150 149 149

56 48 93 60 57 63 59 744·8 75 61

8590 7381 14180 9152 8701 9541 8936 11146 7215 11228 9093

BK Viking . ..... Tel-Star Tel-Star . ........ Te1-Star ......... BK Viking . ..... BK Viking . ..... Sisu . .............. Sisu . .............. Sisu . .............. B.64 . ............ . ........ Tel-Star Brh. 36 . .......... BK Viking KBK 1940 . ..... Te1-Star . ........ BK Viking . ..... . ........ Tel-Star BK Viking ...... . ........ Tel-Star Te1-Star . ........ SAS . ............ VSK . ............ BK Viking ...... . ........ Tel-Star ABC . ............

snit 188 183 182 181 181 180 179 -78 178 178 178 178 177 177 176 176 175 175 175 175 175 174 174 174 174

serier 57 114 107 114 72 109 98 126 123 107 101 72 108 42 126 48 81 72 72 58 51 96 83 70 68

kegler 10726 20870 19480 20654· 13087 19724 17619 22430 21923 19119 18057 12855 19136 7437 22260 8460 14252 12629 12618 10160 8938 16749 14498 12215 11852

•••

0.

To 300 serier

Et flot resultat En af vore dygtige bowlere, Ejnar Damstoft, Tel-Star, har som den første bowler i København opnået det enestående resultat at præstere i 8 serier at slå 2 serier på hver 300 kegler.

24

Resultatet blev opnået under træning på Islands Brygge den 20. februar, og sammenlagt opnåede han for 8 serier a t slå 1771 kegler. Vi ønsker Ejnar Damstoft til lykke med det flotte resultat. 13


KLUBANNONCER Bowlingklubben SISU, William Raben, Rosenlunds Alle 9 A, Vanløse. Bowlingklubben »Tel-Star«, Svend Andersen, Sdr. Ringvej Glostrup.

27, Lyngby,

9. JULI Erik Vcbel, Møllevænget Allerød.

5,

& BOWLING

KLUB

BK CENTER, Rødovre Helge Simonsen,!. G. Schmidts Alle 7 B, Hvidovre, tlf. 754634. B64 Keld Cronquist, SV 2139.

Egildsgade

GKB Sigfred Kristensen, GE 7933.

1, Københ. S.

Stolpehøj 46, Gentofte,

BK Hook, Rødovre Ralf Dondc, Nyskiftevej 15, Rødovre. BC Barney Hilmar Villadsen, Rødager Alle 103, Rødovre.

HVIS det drejer sig om snedkerarbejde, så tal med EJNAR DAM STOF T - AM 1791 v.

14

For års turnering 2 kampe

11,

BK TAXA Kay Nielsen, 0stervang tlf. 8803 75.

VALBY KEGLE Rossini, Valby.

K. B. U. Herrer 1 1. Skandia .................. Peter Perthelsen ......... 2. Taxa ...................... John Jeppesen ........... ................... 3. Barney Egon Hjort ............... 4. 9. juli ..................... Idoff Larsen ............. 5. Hook . .................... Niels Klink ............... ................... 6. Herlev Ib Nielsen ............ ,

...

kegler 4677 1341 4378 1218 4261 1120 3937 1 J 57 4352 1199 3635 1191

points 4 4

2 2 O O

2 kampe Herrer 2 l. 3 M Kaj Gylling Nielsen 2. Barnev 2 Jørgen Thomsen 3. Taxa Ivan Salomonsen 4·. Barnev 1 Ib Vagn Thomsen 5. Hook Carl F. Nielsen 6. Skandia John Zachariasen

. . . . . . . .

kegler 4721 1221 4608 1152 44-24 1213 4121 1117 4061 1113 2895 1145

points 4 4 2 2

O O

;/

Ili

3 kampe

Damer l. Hook ..................... Annie Klink .............. 2. B.64 ...................... Helle Bladsen ................... 3. Barney Karin Roslund .......... 4. Dino ...................... Lydia Packcrt ...........

............

kegler 6382 1766 6224 1705 5684 1430 6023 1643

points 6 42

O


Landskampen Sverige - Danmark KAMPENE

SPILLEDES:

4. marts. Frederikssundshallen - herrehold 5. marts. Kronprinshallen, Malmø - damehold Sverige vandt som ventet kampen Jørgen Toft og Henny Siwert blev bedste danske l danmarksrekord - 3 sjællandsrekorder

I Frederikssund Bowlinghal afvikledes lørdag den 4. marts landskampen mellem Sverige og Danmarks herrehold. Hallen var festligt smykket med svenske og danske flag - DKBU stod for arrangementet, og alle var veloplagte og i rigtig landskampstemning. Efter en festlig indmarch af de to landshold - hver med deres lands flag i spidsen spilledes de to nationalmelodier, og såvel landsholdene som publikum sang med. DKBU's formand, Alex Kestenholtz,: bød velkommen - hvorefter fanerne til en festlig klingende march blev ført ud og banerne overtaget af de to landsholds bowlere. Holdledere for Sverige var Malte Holmberg og Bertil Nordstram - for Danmark Harry Persson og Werner Nielsen. Sverige var på forhånd tippet som vinder af kampen - men det blev nu ikke med så mange kegler, som det egentlig var ventet - det danske landshold bed fra sig, og der var mange spændende dyster bowlerne imel-

lem - spændende serier - men svenskerne var de stærkeste og vandt landskampen med 236 kegler. Om resultatet for det danske holds vedkommende kunne være blevet et andet, lader vi DKBU afgøre - der vil nok blive diskussion herom, og vi henviser til andet steds i bladet, men vi undlader ikke at bemærke, at kun Jørn Toft - med 1562 points - var eneste dansker over 1500 - flot klaret. Vort svenske broderfolk havde tre over, nemlig Bror Larsson, Costa Algeskog og Erik Dalquist - skarpt forfulgt af Inge Appelberg, som slog det danske holds nr. 2, Per Nybro Christensen, med een kegle. De to landsholds »benjamin«er blev for Sverige og Danmark henholdsvis Leif Sundstram og E. Samuelsen. (Hvad mon der gik af vores gode gamle Sam?) Landskampens højeste serie blev slået af Per Nybro Christensen i sidste serie, efter at han i 7. serie næsten havde tabt modet 15


ved at slå 138 sultat det

på rettede

gav det

- godt

her sejrede

fulgte

damernes

de svenske

blev bedste

dame

i Malmø

damer

dog den trøst,

-

rikssund-pigen

Maseot.

fra

nye danmarksrekord

godt (den

er Sisu's

en

af Frede-

Holder

hendes

endnu

ikke be-

på. 4 serier

rekord

slog

og satte gjort

Cl'

Suoert

og hun

to nye sjællandsrekorder

slået

med 7 kegler, idet Henny opnåede 817 imod Sisu's 811. Hendes nye sjællandsrekorder er: 607, og G serier:

Larsson

2. Gosta

Algeskog

blev

3. 4.

.

1527

Appelberg

.

1497

187,1

5. Rune

Sellen

.

1493

186,6

6. Torsten

.

1419

177,3

E. Moller

.

1412

176,5

8. Leif Sundstrorn

.

1379

172,3

7. Jan

Pettersson

11864

Total Danmark: Toft Hansen

4. Flemming

187,0 Hl5,3 179,5

. ...........

1107

184,3

6. Georg

.

1426

178,2

............. . ...........

1087 1052

181,0 175,2

7. Holger Jørgensen 8. E. Samuelsen

. .

1408 1340

176,0 167,5

1013

169,0

1006

167,4

. .....

kegler

snit

1155

192,4

1010

168,2

1003

167,1

969

161,3

942

157,0

897

149,3

Jensen

Total

6401

..............

for

damernes

Bowlingforbundet

Bowlingforbund.

de

11628

Derefter fulgte to faner blev

DKBU's

Arrangementet

landskamp og

Skånes

afslutningseeremonien atter ført ind, hvorefter

formand

præmierne

tog

kede

for

kampen

bowlingsporten. lingfOrbundets

march hallen,

ordet

og

til de to landsholds

lere - Bror Larsson

svenske

og og

formand

udbragte tog ordet

og kampen

landshold

Toft

}01'1l

Derefter

-

udbragte

overrakte

bedste

bow-

- og taket

leve

Svenska

for Bowfor

I

hvorefter

det

'I

et

firefoldigt

- og i takt med

en fejende

marcherede begge fulgt af publikums

landshold ud af taktfaste klappen.

igenEn

At landskampen har vakt opmærksomhed, og at bowlingsporten er kommet frem i ly-

dag var til ende. - Vi takker Bowlingforbundet og Skå-

set, ses tydeligt af det opbud af pressefolk,

Svenska

nes Bowlingforbund

for to interessante

bow-

lingdage og glæder berne i Malmø.

os til verdensmesterska-

der val' mødt vi fik da også TV-sport landskamp

-

op, selv TV nogle

vi siger var forbi.

glimt tak

I

og takkede

klappede

perfekt, og publikum var talrigt - helt nem et vellykket landskamparrangement.

16

1483

184,2

arrangør

spændende

.

1436

leve for DKBU,

DKBU,

195,2

1474

Buchardt

arrangementet

Svenska

1562 1496

.

5977

Som

.

2. Per Nybro Christensen

.

Total

stod

snit

5. Ib Svendsen

Siwert

Raben

kegler

snit

............ Annalisa Ohlund . ....... . .......... Vibeke Raben . ........... Elsa Petersen Maris Petersen ..........

5. 6. Ebba

190,8

Dalquist

189,3

Danmark: 2.

192,8

1136

Becker-Sassenhof

l. Henny

199,2

1543

kegler

..

.........................

Total

1594

.

1156. - Til lykke, i rækkefølge:

Urterback

4. Doris Gardin Gerhartz 5. Christine 6. Ursula

.

3. Erik

3. Mogens

2. Maj Olander 3. Lena Linden

snit

4. Inge

1. Jørn

Henny! Holdresultaterne Sverige: l. Margareta

rækkefølge: kegler

1. Bror -

med 424 kegat Henny

af de to hold,

ny danmarksrekord

3 serier:

blev

-

landskamp

- i Kronprinshallen

ler. Vi havde

Holdresultaterne

re-

igen

Sverige:

Om søndagen

kræftet),

flotte

kommet

op.

mod Sverige

endog

8. serie

277 kegler

udeblev

ikke,

og

at se i aftenens herfor.

Lørdagens


Sjællandsmesterskaberne 1967 SJÆLLANDSMESTRE Individ. Damer Lissi Andreasen, Strike

Individ. Herrer Hans Nielsen, Hugin

Par Henny Siwert, Mascot Edel Larsen, Mascot

Par Holger Bisgaard, Fortun Frank Rasmussen, Fortun

I weekend'en 25. og 26. februar afholdtes i Frederikssund sjællandsmesterskaberne 1967, og SBU's arrangement blev afviklet perfekt, der var humør, kampene interessante og spændende - til tider for spændende - det var næsten ikke til at holde ud. Resultaterne blev i rækkefølge således: kegler

Par - Damer, 6 serier 1. Henny Siwcrt og Edel Larsen, Maseot 2. Lissi Andreasen og Alice Bjarnø, Strike 3. Grethe Rasmussen og Anni Breusch, LR 64 4. Grethe Andersen og Lillian Holm, Mascot

1909 .

1830

.

1826 1369

Par - Herrer, 8 serier 1. Holger Bisgaard og Frank Rasmussen, Fortun 2. Hans Nielsen og Ruben M. Nielsen, Hugin 3. Leif Rasmussen og Lars Hansen, LR 64 4. Leif Nyquist og Lars Larsen, Strikc 5. Tommy Christensen og Jens Hansen,LR 64 6. John Jørgensen og Otto Petersen, Hugin

kegler

2863 2~57 .

2772

.

2762

.

2738 2717

7. Gunner Jensen og Steen Bjarnø, Saba 8. Finn Breuseh og Per Breusch, LR 64 9. Egil Holm og Henry Holm, Mascot 10. Mogens Hansen og Carlo Hansen, LR 64 ll. Kjeld Hjort Olsen og Bjarne Søgaard, Hugin 12. Knud Bjarne og Leif Poulsen, Saba 13. Werner Siwert og Jan Holst, Mascot 14. Alex Larsen og Ib Larsen, Mascot 15. Mogens B. Nielsen og John Nielsen, Thor 16. Ebbe Juul Hansen og Freddy Fr. Rasmussen, Mascot l 7. Svend Thomsen og Preben Martensen, LR 64 18. Knud Rasmussen og Helmer Egemann, Hugin 19. Martin Jensen og Lars Jensen, Fortun 20. Gunner Christensen og Kjeld Hansen, Fortun 21. Per Herrestrup og John Hansen, Mascot 22. Bruno Olsen og Ib Sørensen, Fortun

2700 2697 2622 2605 .

2603

.

2579 2558

.

2528

.

2487

.

2471

.

2467

.

2421

.

239~

.

2326 2287 2049 17


Individuel - Damer, 6 serier 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

kegler

Lissi Andreasen, Strike Edel Larsen, Maseot Anni Breusch, LR 64 Grethe Rasmussen, LR 64 Henny Siwert, Mascot Jette B. Andersen, Fortun Inger Larsen, Strike Inge Thomsen, LR 64

. . . . . . . .

1971 1963 1927 1916 1830 1806 1741 1685

. . . .

kegler 849 764 690 679

Øvrige damer - exe!. finaleresultater 9. Alice Bjarnø, Strike 10. Adda Jensen, Fortun ll. Grethe Andersen, Maseot 12. Lillian Holm, Maseot Individuel - Herrer, 8 serier 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kegler

Hans Nielsen, Hugin Svend Petersen, LR 64 Lars Larsen, Strike Lars Hansen, LR 64· Holger Bisgaard, Fortun Gunnar Jensen, Saba Leif Rasmussen, LR 64 Frank Rasmussen, Fortun Jens Hansen, LR 64 Mogens B. Nielsen, Thor Per Breuseh, LR 64 Otto Petersen, Hugin ..

. . . . . . .

2904· 2902 2871 2861 2819 2792 2774 2770 2764 2755 27442695

tM.a~eh~iJunClet Arne Cronquist & Søn Tinghøjparken

17 . Søborg

1. klasses malerarbejde

---18

Sø 1703 eller Sø 1492

-----------

Carlo Hansen, LR 64 Egil Holm, Maseot Kjeld Hjort Olsen, Hugin Poul Erik Andersen, Egen

. .

2691 2671 2639 2583

Øvrige herrer - exe!. finaleresultater kegler 17. Ruben M. Nielsen, Hugin . 1334 18. John Jørgensen, Hugin . 1325 19. Otto Hansen, Egen . 1318 20. Knud Bjarnø, Saba . 1314 21. Jan Hols, Maseot . 1310 22. Tommy Christensen, LR 64 . 1290 23. Preben Mortensen, LR 64 . 1285 24. Leif Nyquist, Strike . 1281 25. Freddy F. Rasmussen, Maseot .. 1280 26. Ib Larsen, Maseot . 1275 27. Finn Breuseh, LR 64 . 1269 28. Leif Paulsen, Saba . 1265 29. Bjarne Søgaard, Hugin . 1265 30. Alex Larsen, Maseot . 1255 31. Mogens Hansen, LR 64 . 1248 32. Werner Siwert, Mascot . 1248 33. Steen Bjarnø, Saba . 124434. Henry Holm, Maseot . 1238 35. Helmer Engmann, Hugin . 1232 36. Lars Jensen, Fortun . 1202 37. Jørgen Nielsen, Fortun . 1193 38. Ebbe Juul Hansen, Maseot . 1191 39. Martin Jensen, Fortun . 1190 40. Knud Rasmussen, Hugin . 1189 41. Svend Thomsen, LR 64 . 1182 42. Per Herrestrup, Maseot . 1160 43. Bruno Olsen, Fortun . 1146 44. John Hansen, Maseot . 1127 45. John Nielsen, Thor . 1116 46. Henning Simonsen, Egen . 1109 47. John Mortensen, Egen . 1098 48. Kjeld Hansen, Fortun . 1095 49. Preben Nielsen, Thor . 1063 50. Tom Andersen, Thor . 1007 51. Ib Sørensen, Thor . 903

udføres

Gælder det reparationer så tal med os på telefon

13. 14. 15. 16.

Vi ønsker sjællandsmestrene hjertelig til lykke - siger tak til alle de øvrige deltagere - såvel bowlere som afskrivere, og tak til publikum, som trofast fulgte kampene.

'I


Venskabskamp i Frederikssund DINO-SABA Dino tabte

Venskabskampen

mellem

BK

Dino

kampen

og BK

Saba blev spillet i Frederikssund Bowlinghallørdag den 18. februar. Hver klub havde

8 deltagere

stillet

3 damer og 5 herrer. over 4 serier og vun-

-

Kampen blev spillet det af Saba med 5167 blev

med 640 kegler points mod Lydia herre

807 kegler Benny

Dinos

Thunø,

Saba,

bedste

serie

167

Pachert på 574-.

blev Erik Dyberg, Saba, med

og bedste

klubrekord

Lisbeth

og

Rasmussen

Erik Dyberg

mod

snit

760 kegler

på 202 points

tion - kuglen Efter

blev

serie på 252 points

mod

satte

over

ved samme

fire serier

med

lejlighed

ny

et gennem-

de

- præmie

herre.

Efter

til af-

hvorunder to bedste

fra

til bedste

dame

deltog

begge

kaffen

klubberne i hallens midnatsbowling, og j de levende lys' skær afsluttedes en på alle måder vellykket venskabskamp. ser af præmier, alle morede nos

sidste

gang,

på 673.

deltagerne

restauration,

overrakt

af klubberne

fin præsta-

som den skulle.

samledes

i hallens

præmierne hver

- en virkelig

trillede,

kampen

tensmad

og bedste

4461 kegler. Bedste dame

Bedste

kegler

med

ord

vi samlet

var:

Det

drager

det er alle tiders omgivelser.

Der var massig dejligt. Di-

bliver

ikke

sidste

til Frederikssund

bowlinghal

-

- lige de rette

Unionskampen F. K. B. U. - S. B. U.

)s}

5. februar

1967

Fastelavnssøndag spilledes unionskampen mellem Fyn. og Sjælland i Frederikssundshallen, der var stemning og humør over alle deltagerne, og efter at SBU's formand havde budt

velkommen,

og kampen

gik

begyndte

bowlerne

-

os slå

og lad

banerne fast,

der var fremgang landsholdet

hos fynboerne,

var fra begyndelsen

ste og vandt

da også kampen

men det

sjæl-

stærke-

med ikke min-

dre end 1933 kegler i overskud. Bowlernes personlige resultater

blev

føl-

gende. kegler

Hansen

1212

SBU-holdet: Leif Rasm ussen

.

1430

Kai

Knudsen

1251

Leif

.

Erik

Hansen

1138

Mogens

.

1588 1354·

.

1456

.

FKBU-holdet: Villy

kegler

Nyquist

1202

Lars

Henning Kristensen.. Jacob Knutzen

1345 1183

Holger

Hans

Nielsen

Ernst

Knudsen

980 1076

Sverre

Johannesen

..

Resultat......

9387

Hansen

Larsen

Finn

Breusch

.

1392 1386

Alex

Larsen

.

1314

Ruben

Bisgaard

1400

M. Nielsen Resultat

11320 19


S.B. U. -CUp Turnering

Skt. Jacobsvej

ViJiNorSikrOcr

16, Ballerup

'D SJÆLLA:l

OH

R

EUROPA

Distriktschel Børge Svendsen Sten gade, Helsingør (03) 21 21 34

Assurandør Gert Taarup Bøgealle 26, Frederikssund (03315) 740 x

- Det helt rigtige

Bowlingklubben

SABA Frederikssund

I

11. februar spilledes finalen i SBU's pokalcup - og lad os med det samme slå fast, at besøget på tilskuerpladserne var meget ringe, så ringe, at alle under SBU værende klubber og. disses medlemmer burde skamme sig på grund af manglende interesse for arrangementet, manglende interesse overfor de kammerater, som spillede i finalen. Finalen var spændende, der var krig på kniven til sidste runde og sidste kegle, vi få, der var samlet, fik sved i hænderne og kolde gys ned ad ryg.gen, tre mand, Leif Rasmussen, Ole Juul og Alex Larsen, kæmpede på livet løs, idet Erik Dyberg i 7. serie faldt fra. Efter 7. serie var stillingen den., at Leif Rasmussen førte med 1299 kegler foran Ole juul med 1251 og Alex Larsen med 1234 kegler. En pæn føring, som dog trods 8. series 181 kegler ikke bragte sejren hjem til Leif, idet Ole Juul og Alex Larsen ifølge den til redaktionen leverede liste - begge endte med 1492 kegler - 12 kegler mere end Leifs resultat på 1480. Alex Larsen blev imidlertid vinder, idet hans samlede rene resultat 1492 plus' handicap gav resultatet 1570. Et flot resultat, når tages i betragtning den korte tid, Alex Larsen har bowlet som e-spiller. Ole Juuls indsats var også prisværdig 7. serie: 210 kegler, 8. serie: 214 kegler -

Kaj ThuRØ

autolDobiler Ballerup Tlf. 9'10'104

20

en flot slutspurt. Stillingen blev: kegler Alex Larsen, Maseot 1570 Ole Juul, Hugin 1492 Leif Rasmussen, LR 64 1480 Erik Dyberg, Saba 1364 Vi ønsker Alex Larsen til lykke med resultatet - og alle finaledeltagerne fremgang i tiden fremover.

1. 2. 3. 4.


Frederikssund imod Ringbilen Frederikssund vandt venskabsdysten Søndag den 12. februar rullede BK Ringbilen ind i Frederikssund for at få en dyst med et - lynsammensat - hold af byens bowlere fra klubberne LR 64, Strike, Mascot, Saba og Egen. Ialt deltog 10 damer og 32 herrer fordelt på tre hold, og kampen blev afviklet over 4 serier og vundet af Frederikssund-bowlerne med 733 kegler. Holdenes resultater val' følgende: Frederikssund: ........................... Damer Herrer 1 .......................... Herrer 2 .......................... Ialt

3066 kegler 5325 kegler 4931 kegler 10256 kegler

Ringbilen: Damer Herrer l Herrer 2 lait

............ LR64 - Sjællandsrekord Anni Brcusch ............................. Henny Siwert ....... Mascot 3407 Saba Fortun

3141 2561

Joan Christiansen Jetc B. Andersen

Stillingen pr, 18/2: ......................... LR64 ......................... Strike Saba ........................... Mascot ........................ ........................ Fortun Thor ........................... Herrer

A:

.. ...

kegler 27635 24587 22261 20190 23263 19099

3773 1026 971 821 1023 points 14 14 6 6 4 O

pr. 19/2:

Strike LR 64

5518 5472

Lars Larsen Finn Breusch ........

1503 1391

Hugin Fortun

5320 5469

Ruben M. Nielsen Holgcr Bisgaard ....

1393 1492

2525 kegler 4765 kegler 4758 kegler

.

9523 kegler

Bedste dame blev Henny Siwert, Mascot, med 728 points mod Annelise Andersen, Ringbilen, med 601 points. Vi bemærker samtidig, at Henny Siwert var den af deltagerne, der slog højest, idet hun besejrede bedste herre med een kegle. Bedste herre blev Freddy Aaes, Ringbilen, med 727 points mod Gunnar Jensen, Saba, med 702 points.

s. B. U. Turnering 18. februar satte LR 64's damehold atter ny sjællandsrekord, da holdet forbedrede sin rekord fra sidste måned fra 3595 kegler til 3773 kegler - en smuk præstation.

. .

1966-67

Strike Fortun

5377 5328

Lars Larsen ......... Holger Bisgaard ....

1441 1456

Hugin Mascot

5627 5295

Ole Juul .............. Werner Siwcrt ......

1490 1483

Stillingen pr. 19/2: Strikc . ........................ ......................... LR64 Hugin ......................... Mascot ........................ ........................ Fortun Herrer

kegler 37345 32721 32522 31472 30720

points 10 8 8 4 O

B: pr. 12/2:

Hugin 2 3993 LR64 3955

Kjeld Hjort Lars Hansen ..........

Saba Thor

Kaj Thunø Ebbe Petersen

3691 3358

Stillingen pr. 12/2: Hugin 2 ...................... ......................... LR64 Saba ........................... .......................... Thor Hugin l . .....................

1086 1040

......

978 868

kegler 23178 19576 18663 17799 17500

points 12 6 6 2 O

•••••.

0.0

21

,-


LR 64

Leif Rasmussen Blikkenslagermester Aut. gas- & vandmester

Blødevej

l Frederikssund,

Herrer Fortun Hugin

C: pr. 12/2: 2559 Erik Scrritzlev 2584 John Gravengaard

Egen Mascot

2387 2192

Stillingen

pr.

Poul E. Andersen Jan Holst

Herrer Dl: pr. 19/2: LR 64 2318 Svend Petersen

Udsolgt hver ajlen! derfor

altid friske varer

Jonas Torvet

- Frederikssund

. Tlf. 256

J

SABA

Sternbergs Bogtryk leverer alt

l

tryksager ...

~

THEKLAVEJ

22

H NV., ÆG 916 og 917

.. .

kegler 19408 18982 16151 18277 14365 7981

12/2:

Fortun Hugin Mascot Egen LR 64 Strikc

Tlf. 1348

689 703

.....

615 612 points 14 12 8 6

2 2

673

Thor 2

2152

Ole Nielsen..........

558

Saba Fortun

2580 2241

Leif Paulsen Ib Sørensen

673 599

Saba Thor 2

2474 2416

Leif Paulsen Rolf Nielsen

677 64-7

Stillingen

/)1'.

kegler 13293 14471 11217 12815 15250

1912:

......................... LR64 Saba ........................... Thor I ........................ ........................ Fortun Thor 2 ........................

Herrer D 2: pr. 19/2: Carlo Madsen Thor 1 2071 204-7 Viggo Johansen Egen

points 12 10 4 2 O

....

575 538

Hugin Egen

2519 2196

Jonas Rasmussen ... Svend Jørgensen ....

731 578

Thor 1 Thor 2

2281 2259

Kurt Christensen ... John Nielsen ........

606 632

Mascot Rover

468 2203

Bjarne Hansen ...... Tage Nielsen ........

648 598

Hugin Mascot

2469 1744

Knud Rasmussen ... Egil Holm ...........

677 647

Stillingen

pr.

Hugin Thor 1 Egen Mascot Rover Thor 2

1912:

. ,

,

,

. . .

kegler 18408 17578 16759 12989 12770 11548

points

16 10 6

6 6

2

)


Frederikssund Bowlinghal

Tjen til benzinen, og bowl i:

Skærtorsdag - Langfredag 1. og 2. Påskedag åben fra 10-28 Bestil baner i god tid flå tlf.: (03315)

d:1a.ed.tv..ik.su.vc.d

1919

BOWLINGHAL ,Instruktion efter aftale

Månedens bowler Han

en god bowlingkammerat,

Cl'

og stilfærdig i toppen

at spille

blandt

de bedste

rikssund-

er TV-star

storvaskeri

i byen,

181 kunder den

vasken midler,

anden

da også

bowlere

i Frede-

en slags

på en dag,

nylig

han

åbnet

rekordvask

og kunderne

til, den

ruller

ind

ene

-

et

Danmarks hyggeligste - og intimeste

med holder

vogn

vask

i storvaskeriet,

udføres med blødt vand, milde vaskeog alt bliver strålende rent - hvem

er han da? Jo, det er såmænd som er vaskeriejer og vasker har

løber

hyggelig

- ligger

og har

i kø for at komme efter

med

også

noget

tør - han er denne

Lars Larsen automobiler,

tanken,

hvis

måneds

bowler.

man

____

0;

Hver lørdag aften Køb bilen i Frederikssund

MIDNATS - BOWLING

.S8MCA

UtIlf CH RYSLER alm. Bowling

1 ilh. T

NYG,Um

o. •

Petel'sen (03311») '-00.

A/s

Før kl. 18: pr. serie kr. 2.25 og 2,50 Efter kl. 18: pr. time kr. 20,00 og 22,00

1201 KOCKSVEI

Henv.: J. Jørgensen

- (03315)

23.

TLF.:

(03315)1919

22 79x

23


Swul.fted .. tJtCL.. ~al1d.et, HAGENDRUP RUGBRØD #

#

#

(Det kendte møllebrød) EN SPECIEL

NYDELSE

...

Fås i' Herlev og Rødovre kun hos

VAGN POULSEN's BAGERI

& CAFETERIA

Postadresse

Herlev Torv. 27 tlf. 9401 23 (Privat

Rødovre Centrum tlf. 411442

942334)

-'-"-1 SKOVGAARD

BOWLINGDRES

Vi leverer den komplette bowlingdragt. Interesserede klubber kan .gratis og uden forbindende få fremstillet en prøvemodeJ. Vi har over 50 forskellige farver. Bogstav på ryggen evt. efter eget udkast. Ved bestillingen erhverves prøvemodellen for halv pris. Stationsvej

75 Nørresundby

(08) 160384

._------

FREDERIKSSUND BETONVAREFABRIK V/ANKER

Jrt

HANSEN

HAVEFLISER KNÆKFLISER HAVEKANTSTEN FUNDABLOKKE

.SABA

l/S -ENA-

~ADIO

AUTORADIO

Aut. forhandler af

BLAUPUNKT • PHILIPS GRUNDIG Hermodsgade

Telf.: TA "'9500- "'5000

NYGADE15 FREDERIKSSUND' TLF: (03315)

3-5

ÆG 5000

75 - 272