KBU-SBU bowlingnyt - Nr. 01 (1967)

Page 1

DANMARKS

REPRÆSENTANT VED

INTERNATIONAL MASTER CHAMPIONSHIP LONDON 1966

FLEMMING

BUCHARDT


Bowling-nyt

r~~",·~,r B p·W L I N GrO'~.:; , "r'.

.. ;!.. alle,';#!lrs 1.)~ ...., ~7~

bowlirigs~ili

~i,.::{

BOWLINGO - all. tiders bowlingspil

BOWLINGO - alle tiders bowlingspil

BOWLINGO

Medlemsblad for Københavns Bowling Union Sjæil;~~i·-~.6\-v1ing';'tj"rii.on:',:-·;') ii" ;;.,.,'.~. .r.: l.·~,'··t~ '~:;1'1 .\ .: Bltidrea'aktion:;:,., ~~ • ,c· 'i_c

..::.~ •..:~.

'og

" .

.',

S",rJ

.;.~~

t;

'-:; ~:j

Knud )3jarnø, Frederikssundsvej '3D, Stenløse Ansvarshavende redaktør Tlf. Stenløse 2 Viggo Hansen, Tornerosevej 83, Herlev Redaktør for KBU Tlf. 945256 Martin Jensen, Lyngvej 13, Kongens Lyngby Blad kasserer Tlf. 87 67 16 Tryk: Sternberg Bogtryk,

København NV

Manuskriptindsendelser, artikler, fotografier mv. er velkomne under forbehold af redaktionens godkendelse og redigering. Bladets artikler behøver nødvendigvis ikke at dække redaktionens mening.

~ alle tiders bowlingspil

Nyt fra Rødovrehallen BOWLINGO - alle tiders bowlingspil

BOWLINGO - alle tiders bowlingspil

BOWLINGO alle tiders bowlingspil

BOWLINGO - alle tide... bowlingspil

DOWLINGO - alle tiders bowlingspil fortsætter sin store succes fra lørdag den 14. januar. Der er som sædvanlig masser af præmier og højt humør, - og er man først bidt af bowlingo, kan man ikke holde op. Bowlingskole for avanceret Bowling Rødovrehallens lovede kursus i hook-slaget og avanceret bowling er nu tilrettelagt og arrangeret til at foregå over 3 søndage: Søndag d. 22. januar kl. 9.00: Teoritime med lysbilleder, chefinstruktører, instruktører kanske bøger, som behandler Derefter praktik på banerne kegler.

teoribog for samt amerihook-slaget. med attrap-

Søndag d. 29. januar kl. 9.00: Repetition af materialet. Praktik på banerne.

SCANDlNAVIA Rødovre

BOWLING Centrum

tlf.: 411247

2

Søndag d. 5. februar k!. 9.00: Spørgsmål. - Undervisningen ledes af Ib Laursen, Bill Kennedy og Bent Petersen, og da der kun kan tages 16 deltagere ad gangen, må tilmelding ske snarest muligt. Pris pr. deltager er kr. 20,00.


D. K. B. U. Repræsentantskabsmøde S. B. U. Lovændringer vedtaget - Nye regLerfor klubskifte Søndag den 11. december 1966 afholdt DKBU ekstraordinært repræsentantskabsmøde i København, for at man kunne færdigbehandle de forslag til lovændringer, som ikke blev afgjort på det ordinære møde i august måned. Mødet forløb roligt og sagligt, og i løbet af forholdsvis kort tid havde man færdigbehandlet forslagene og vedtaget de lovændringer, som fremtidig er gældende. Af de vigtigste ændringer for unionerne, klubberne og medlemmerne kan nævnes: Regnskabsåret skal fremtidig følge kalenderåret (1. januar - 31. december), hvorefter årskontingentet til unionerne skal indbetales senste den 15. december. Dette medfører samtidig, at licenskortet fremtidig udløber 31. december. Lokaluninonernes repræsentantskabsmøder skal afholdes i februar måned. Junior- og ynglingespillere kan nu optages i unionerne mod at betale et mindre kontingent til DKBU og lokalunionerne. For medlemmernes vedkommende skete der en vigtig ændring i forbindelse med reglerne om klubskifte, idet det nu er vedtaget, at der når som helst kan skiftes klub, men at ethvert klubskifte medfører 3 måneders karantæne. I forbindelse med omlægning af regnskabsåret til kalenderåret blev samtidig drøftet en ændring af turneringsårer. således at dette også fulgte kalenderåret.

I den forbindelse er der måske en anledning til at diskutere, om der fremtidig skal. afvikles så mange turneringskampe, eller om man skal forenkle turneringsprogrammet således, at der kun er få rækker, som derved forbeholdes de dygtige spillere. Det var på tale at lade lokalunionerne være frit stillede med hensyn til turneringsåret, men man ønskede dog at bibeholde ensartede regler for hele landet også på dette område. Det viser sig stadig ved repræsentantskabsmøderne, at der er en mængde spørgsmål og problemer at drøfte og diskutere, og dette er kun naturligt og godt, men det giver samtidig repræsentanterne et fingerpeg om, hvor store opgaver der ligger forude, når først bowlingsporten bliver gennemorganiseret over hele landet. For repræsentanterne må det derfor også synes mere og mere klart og indlysende, at DKBU's repræsentantskabsmøde må ændres derhen, at der holdes møde for hver af sektionerne og afsluttes med et fællesmøde, idet man ikke længere har de samme problemer og fællesinteresser i de to sektioner: kegler og bowling.

Denne ændring kunne man ikke fra KBU gå ind for, idet der allerede i indeværende sæson afvikles ca. 500 turneringskampe, og

Selvom der endnu ved disse møder er enkelte forhold, som er underforståede i lovene, er det vort indtryk, at vi er på vej fremad, og at de små skønhedsfejl, der endnu er i lovene, kan blive ændrede ved næste møde. Dette møde gav i alle måder

det fremover må forventes, at der bliver

udtryk for en god samarbejdsvilje og en god

flere kampe, hvorfor det vil være ganske uoverkommeligt fra ca. medio december til januar at tilrettelægge en turneringsplan.

ånd i repræsentantskabet, som alle kan være tilfredse med, og som lover godt for fremtiden. 3


K. B. U. Kæmpe par-cup stævne

For bedre bowling spis RØDE VEJRMØLLE BRØD - det giver en 'kegle" mere

BOWLINGHALLEN ISLANDS BRYGGE 83 E AMAGER 5120

UNO-X vi

ISLEV. 946192 J. CHR. JØRGENSEN Autoservice - Autogummi Undervognsvask - behandling Klargøring

fil syn

Islevbrovej 39. Tlf. 946192 --------_. 4

Som tidligere meddelt afholder unionen dagene 21. og 22. januar et par-cup stævne for damer og herrer i Rødovre -hallen. Stævnet er tilrettelagt således, at alle og mange eventuelle nye spillere har chance for at nå finalen, og vi håber derfor, at tilmeldingen til stævnet.vsom =ska! ske senestden. 14. januar, vil blive stor, og at vi får mange nye spillere at se i hallen. Stævnet spilles over 4 serier, hvor to spillere, som danner par, skiftes til at afgive deres slag, uanset hvor mange kegler makkeren vælter. Bortset fra A-spillerne vil der blive givet handicap, hvorefter hver B-spiller får 5 kegler pr. serie, og hver C-spiller får l O kegler pr. serie. Af parrene vil ca. halvdelen gå videre til næste runde, og der fortsættes indtil der er ca. 10-12 par tilbage, som skal spille ·finale om de udsatte præmier. For de bedste par kan der for damernes vedkommende forventes ca. 3 starter, og for herrernes vedkommende 2 starter om lørgen og ca. 20m søndagen. Startpenge pr. par er fastsat til 15 kr. for 4 serier. I tilmeldingerne skal der tydeligt anføres spillernes klasse samt sammensætningen af parrene, som er uafhængig af spillernes klasse. Vi håber at få en stor berne, da spilleformen underholdende, og det 13- og C-spillerne kan resultater.

tilmelding fra kluber varierende og givne handicap til give overraskende

Meld jer straks til stævnet, men husk, at tilmeldingen er bindende, og at denne skal ske senest den 14-. januar til spilleudvalgets formand: Helge A. Larsen.

) \

l

'i

) I

I

f.

t


K. B. U.

Ønsker godt Nytår!

Med nytårsnummeret af BOWLING NYT er det KBU en stor glæde at kunne ønske alle et godt og lykkeligt NYTAR. Det er samtidig KBU en stor glæde at kunne byde fire nye klubber velkommen i unionen, og vi håber, at vi i alle måder må få et sportsligt godt samarbejde med hver af dem. De fire nye klubber er: Bowlingklubben Bowlingklubben Bowlingklubben Bowlingklubben

»BARNEY« »HOOK« »SCANDIA-DAM« »3 M«

Det er en dejlig start på det nye år, men vi tror på, at unionen i året 1967 vil få mange nye klubber og medlemmer. Der gøres af mange et stort arbejde for at skabe kontakt med de mange nye og fremmede klubber, som spiller i hallerne, og vi har lov at håbe, at mange af disse klubber en dag vil tage mod til sig og tilmelde sig unionen. Når vi siger »mod«, er det ment som en opfordring til mange af de klubber, som på nuværende tidspunkt viger tilbage for tanken om optagelse i unionen, fordi de mener og tror, at unionens medlemmer og spillere er for dygtige, og at man derfor vil blive lidt til grin. Dette er på ingen måde tilfældet, for vi har alle været begyndere i denne sportsgren, og vi kender de besværligheder, som skal overvindes, inden man kommer rigtigt på banen, får det rette tilløb og den balance og rytme, der skal til, inden man kan begynde at beherske spillet. Ved flere møder med nye klubber har vi haft en fornemmelse af interesse og lydhørhed hos medlemmerene, men desværre har vi senere erfaret, at man har organiseret sig på anden måde, fordi man mener sig for nye og urutinerede.

Efter at KBU har givet sine medlemmer tilladelse til at være medlem såvel hos os som i andre unioner, for at kunne have mulighed for at spille i turneringer og stævner flere steder, har vi desværre erfaret, at en union i deres love har indføjet bestemmelser om en spærreregel, hvorefter deres medlemmer ikke må indmelde sig eller spille for andre unioner. Som omtalt i sidste nummer af BOWLING NYT håber vi gerne snarest at få indledt forhandlinger med de øvrige unioner i København om et snævere samarbejde til bowlingsportens fremme. Det er endnu for tidligt at udtale sig om resultatet af henvendelsen til alle junior- og ynglingespillere om optagelse i unionen, men vi har lov at håbe, at det vil vise sig at være en god ide og tanke. Lad os her endnu en gang rette en opfordring til alle klubber om at være med i dette ungdomsarbejde. Bowlingklubben SISU har allerede nu optaget mange unge spillere i klubben, og vi vil ønske, at mange andre klubber vil følge dette eksempel eller i det mindste vil stå »faddere« til eventuelle nye junior- eller ynglingeklubber. Bowlingsporten er stadig i en rivende udvikling overalt i hallerne, og dette vil naturligt medføre nye og flere opgaver for unionen. Desværre er det ofte vort indtryk, at der er for få klubber og medlemmer med i arbejdet, idet man vel synes, at man har nok i sit og sin klub, og at bestyrelsen naturligt skal tage sig af alt, men lad det kun være vort indtryk af forholdene. Vi håber stadig på, at mange er og vil være med i arbejdet, som skal gøres nu og fremover, for at bowlingsporten kan trives og bevares.

5


K.B. U.

Seandinavia Bowlingrestaurant

Cupstævne 1966

'Spare Time' Rødovre Centrum

Tlf.: (Ol) 4112 50 Kurt ChristenselI Enghavevej a l I{øbenhavn \'

Bisættelser og begravelsel' Eva 1404 FlUerI••J<ketid 3151 93

Skal BOWLINGSKOEN være efter D e r e s specielle ønske, må det være den rigtige kvalitet!

- Alfred Fabrikken

Godthåbsvej

26

Fasan 5576 Leverandør fil samtlige Bowlinghaller

BOWLING GI. Jernbanevej 27 Tlf.: VA 2753

6

Søndag den 20. november indledtes unionens cup-stævne på Islands Brygge, hvortil var anmeldt 118 spillere. C-spillerne var de første, der kom i ilden, og der blev virkelig gået til sagen, som var det et verdensmesterskab, det gjaldt. Efter mange spændende kampe var de spillere, der skulle gå videre og dyste mod B-spillerne, udpegede, og i de følgende kampe indtraf mange overraskende resultater. Den helt store spænding kom, da A-spillerne trådte til, idet flere af favoritterne måtte se sig slået ud. Efter nogle spændende og for spillerne og tilskuerne nervepirrende kampe, var map klar til finalerne mellem de 16 spillere, som havde »overlevet« førstedagen. Finalisterne blev: Ole Hansen, Hellerup mod Kurt Christensen, Tel-Star. Verner Nielsen, Sisu mod Kaj Skarving, V.S.K. Ib Sparre, B.K. 61 mod Helge A. Larsen, Tel-Star. Kaj Nielsen, TAXA mod Kurt Petersen, B.64. Ejner Wendorff, VIKING mod Bjarne Nielsen, Hellerup. Ejner Damstoft, Tel-Star mod Arne Lyderik, V.S.K. Preben Rasmussen, 1940 mod Frank Petersen, Rødovre. Steen Petersen, TAXA mod Anker Johansen. TAXA. Finalerne blev spillet den 3. december, og selvom resultaterne her syntes at blive mere ordinære end i de indledende kampe, var der stor spænding om resultaterne. De 8 vindere, der gik videre til næste runde, var: Steen Petersen, TAXA mod Ejner Wendorff, VIKING. Helge A. Larsen, Tel-Star mod Kaj Skarving, V.S.K.


Frank Petersen, Rødovre mod Kurt Petersen, B.64. Kurt Christensen, Tel-Star, mod Ejner Damstoft, Tel-Star. Spændingen steg, og hvem af disse skulle løbe af med de 4 flotte præmier af Kgl. porcelæn, som var udsat. Efter de første serier kunne man ikke udpege nogen vinder, da afgørelserne i de fleste kampe faldt i den sidste serie og forskellen kun var ganske få kegler. Resultatet af den spændende og godt tilrettelagte cup-turnering blev herefter: Nr. Nr. Nr. Nr.

1 2 3 4

Kurt Petersen, B. 64. Ejner Damstoft, Tel-Star. Ejner Wendorff, VIKING. Kaj Skarving, V.S.K.

Vi lykønsker med stævnet og resultaterne. 64 damer havde anmeldt sig til de indledende kampe i unionens cup-stævne søndag den 27. november i ROSSINI. Efter en spændende bowling havde man fundet frem til de 12 spillere, som skulle i finalen, men allerede da havde man oplevet mange spændende dyster og været vidne tB flere overraskende resultater. Der kæmpedes på livet løs, og det så ud til, at alle havde samlet deres kræfter til netop denne dag, for spændende blev det, hvilket alle tilråb, udbrud og bifald tydeligt gav udtryk for. De 12 glade spillere, der nåede finalen var: Joan H. Andersen, TAXA, mod Solveig Øelund, CKC. Vibeke Raben, SISU, mod Lissi Carlsen, Hellerup. Alice J. Jensen, Flintstone, mod Jytte Wulff, 0KB. Anne-Lise 0elund, CKC, mod Inger Fjeldsøe, SISU. Lillian Christiansen, SAS, mod Ingrid Kjær, CKC. Grethe Larsen, CKC, mod Else Wendorff, JUMBO. Søndag den 11. december spilledes finalerne, og her var der ikke mindre spænding. Flere af favoritterne gled ud, og følgende 8 spillere skulle atter i kamp: Vibeke Raben,

Lillian Christiansen, Alice J. Jensen, Joan H. Andersen, Grethe Larsen, Solveig Øelund, Anne-Lise 0elund og Lissi Carlsen. De sidste kampe blev ikke de mindst spændende, for nu var spillerne nået så langt, at de fire præmier vinkede forude, så nu måttte man gå til sagen. Slutresultatet af den spændende turnering blev: Nr. 1 Grethe Larsen, CKC. Nl'. 2 Joan H. Andersen, TAXA. Nr. 3 Vibeke Raben, SISU. Nr. 4 Anne-Lise 0elund, CKC. Vi lykønsker vinderne og takker for den store deltagelse i stævnet.

DANMARKSREKORD Søndag den 4. decmber 1966 blev der på Islands Brygge spillet en af de store kampe i 2. division herrer mellem B. 64 og SISU. Resultatet blev, at SISU vandt kampen med det fine resultat af 4459 kegler og slog dermed den tidligere danske rekord i 4-mands hold - 6 serier - med 48 kegler. Rekordsætterne var: Georg Jensen 1228 Svend Jarlstrøm 1150 Bent Olsen 1097 Jørgen Nielsen 984 Vi ønsker klubben og spillerne til lykke med det flotte resultat.

KLUBANNONCER To klubber har denne gang tegnet annoncer, og det er vi glade for, for selv de små bidrag hjælper på bladets økonomi. Også her kan klubberne hjælpe os ved at følge de to eksempler. Annoncen for en klub koster kun 10 kr. månedlig. Bowlingklubben SISU William Raben, Rosenlunds Alle 9 A, Vanløse. Bowlingklubben »Tel-Star«, Svend Andersen, Sdr. Ringvej 11, Glostrup. 7


K. B. u. Turnering 1966 67 AI esterrække - herrer: 1. Tel-Star .................. Ejben Henriksen ......... 2. Viking . .................... Bill Kennedy ............. 3. 1940 ........................ Finn Mader ............... ..................... 4. Brh.36 Alf. Christensen . ......... ....................... 5. VSK Helge Nevers .............. ..................... 6. Hobby Kurt Kristensen ...........

kegler points 41971 10 5347 42097 6 5872 40072 6 5285 39768 4 5383 40008 2 5166 38506 2 5220

1. division - herrer: l. GBK ....................... Anders Christensen ....... 2. 9. Juli ....................... Werner Olesen ............ ..................... 3. Herlev Viggo Hansen ............. ................... 4. BKK38 Gerner Hansen ............ 5. Valby ...................... ......... Lennart Hansen .................. 6. Rødovre Th. Nielsen ................

kegler points 38662 10 5126 38530 6 5136 37634 6 4902 4 37612 5006 4 37012 4634 35482 O 5174-

2. division - herrer: l. Sisu ........................ Svend Jarlstrøm .......... 2. SAS . ....................... Asger V. Hasse . ........... 3. B. 64 . ...................... Kurt Petersen .............. . ................. 4. Hellerup Ole Hansen ................ 5. Husum ..................... Ole Vejter ................. ...................... 6. Jydsk Robert O. Larsen .........

kegler points 21304 10 5510 20191 8 5429 20188 6 5476 19591 4 5135 18901 2 4749 19331 O 5171

3. division - herrer: 1. Flintstone .................

kegler points 19173 8

2. Brh. Sport 66 Karl Kristensen

18780 4784

8

.............

...........

8

3. Center ...................... Arne Petersen ............. ....................... 4. Taxa

19767 5054 18763

5. BK 61 . .................... Ib Sparre . .................. ....................... 6. 0KB Per Nielsen . ...............

17978 5283 17256 4568

4. division - herrer: l. ABC . ....................... Edouvard Nielsen ....... 2. Tel-Star ...................

kegler points 20449 10 5268 20502 8

..................... 3. Center John Johnsson . ........ , .. ..................... 4. Jumbo H. Dam Hansen . ......... 5. BK 65 . ..................... Hans Chr . Buch . ......... 6. Dino . ....................... Jan Larsen . ................

18460 4737 17807 4940 17924 4703 17553 5089

A-rækktn 1: l. VSK . .................... Holger Nielsen . ........... 2. SAS . ....................... Arne Linck ................. 3. 1940 ........................ Age B. Johansen .......... ...................... 4. B.64

kegler points 18780 8 4748 19254 6 4908 18994 6 4855 18778 6

..................... 5. Center Verner Christensen ...... 6. GBK ....................... Erling Nielsen ............

18596 4817 17817 4436

A-rækken 2: l. Tel-Star ......... ........ Poul Nyquist ............... 2. Husum ..................... Preben Hansen ........... 3. Sisu ........................ Jan Brinkler ............... . ................... 4. BKK38 Kaj Andersen ............

kegler points 20063 10 5067 18715 6 4913 18459 6 4266 18093 6 4610

,

6 4 4 O

6 4 2 O

4 O

I

I, I

!

!

\

I


. .................... 5. Center Egon Møller ............... ..................... 6. Brh.36 Ejner Nielsen .............

17412 4119 17012 4288

B-rækken l: l. Brh. 36 ..................... Benny Lohse ............... 2. 9. Juli . ......................

kegler points 18966 10 4842 17721 8

................... 3. Tel-Star Henning Andersen ....... 4. Husum ..................... Frode Lund ............... ...................... 5. GBK Arne Petersen ............ 6. Center .....................

17720 4521 15673 4416 16033 4063 15294

B-rækken l. Taxa Carlo 2. 1940 Bent 3. Brh.

2: ...................... Christensen ....... ........................ Enevoldsen .......... Sport 66 .............

2 O

4 4 2 2

kegler points 18695 8 4686 17915 8 4695 17944 6

4. ABC ........................ Jørn Jensen ............... ....................... 5. Nord Ove Larsen ................ 6. Center ..................... Robert Møller ............

16870 4614 16664 4567 15615 3918

C-rækken l: l. Jumbo ..................... Charles Petersen 2. SAS ........................

kegler points 17952 8 4675 18202 6

...................... 1940 Aage Thomsen ............ .................. 4. Hellerup Bent Jørgensen ............ 5. Hawk ...................... Ole Glass ................... 6. Center .....................

16654 4138 17884 3621 17436 4587 15009

C-rækken l. Sisu

kegler points 19140 8

3.

2. Valby

2: ........................

.....................

18173

4 4 O

6

6

. ..................... 3. B.64 Keld Cronquist . ......... . .................... 4. Hobby

17400 4370 16764

. ..................... 5. Jydsk Willy Johansen ............ . ..................... 6. VSK Arne Serve . ...............

17506 4530 15439 4776

D-rækken: l. Viking (4 kampe) . ...... Tonny Schwartz .......... 2. Flintstone (4 kampe) .... Ole Vesterling ............ 3. BKK38 (5 kampe) ...... Poul Wiche ................ 4. Hawk (4 kampe) ......... Lennart Olsen ............. 5. B.64 (4 kampe) .........

kegler points 14369 8 3787 14132 6 3437 16514 4 3074 4 16260 4192 11508 O

Mesterrække - damer: l. Sisu ........................ Gerda Raben ............. 2. CKC ........................ Ingrid Kjær ............... .................. 3. Hellerup Lissie Carlsen ............ ..................... 4. RKBK ......... Else Christensen ..................... 5. BK61 Addy Sparre ............... ................ 6. Flintstone Alice Juul Jensen .........

kegler points 18950 8 4861 18342 8 4660 17762 6 18494 4744 17191 4479 17015 4629

1. division - damer: l. Jumbo ..................... Kirsten Hemmingsen ... ..................... 2. Center Karen Larsen . ........... 3. SAS . ....................... Lizzi Rasmussen . ......... . ...................... 4. B.64 Elsa Petersen ............... . .................... 5. Starlet Gerda Damstolt . .......... ..................... 6. 0KB Grethe Jacobsen

kegler points 17743 8 4991 18145 6 4746 17722 6 4554 17501 4 4948 17193 4 4531 17085 2 4488

2. division - damer: l. Taxa . ...................... Joan H. Andersen .........

kegler points 17282 8 4747

6 6 2 2

4590

4 2 2

9


2. Center (3 kampe) . ..... Birgit Olsen ................

9448 2420

6

.........

7046 1880

4

12775 3438

2

4

4. Starlet (4 kampe) ...... Gurlig Pedersen ........... 5. Hellerup (3 kampe) ...... Svea Kacztor . ............

9201 2459

2

O

6. RKBK (3 kampe) ...... Anna Sandbæk ............

8729 2025

2

7. CKC (4 kampe) .......... Mille Lund ................

11923 3265

O

........ , ............. 2. CKC Bente Jensen ............... 3. RKBK ...................... Tove Brandtberg ........ ................... 4. BKK38 Tove Christensen ..... , ... ..................... 5. Center Winnie Jensen ............ 6. Brh. Sport 66 ............. Eva Christensen

16527 4393 16191 4156 15709 4192 15803 4060 14610 3776

A-rækken - damer: 1. 0KB (3 kampe) Eva Levin ..................

kegler points 9723 6 2507

6 6 6

3. Sisu (2 kampe) Ritha Jarlstrøm

. ........

K. B. U.'s statistik 31. december 1966 Damer: l. Kirsten Hemmingsen 2. Elsa Petersen ........ 3. Gerda Raben ........ 4. Joan H. Andersen ... 5. Karen Larsen ........ 6. Else Christensen ..... 7. Ena Pagel ............ 8. Ingrid Kjær ......... 9. Anne-Lise 0elund ... 10. Guldborg Jørgensen 11. Else Wendorff ........ 12. Grethe Larsen ...... 13. Alice Juul Jensen ... 14. Gerda Rasmussen ... 15. Lissi Carlsen ......... 16. Inger Fjeldsøe ...... 17. Bodil Hansen ....... 18. Inge Vegeberg ....... 19. Lizzi Rasmussen 20. Gerda Damstoft .... 21. Grethe Jacobsen .... 22. J ohnni V. Hasse ..... 23. Addy Sparre ......... 24. Solvieg 0elund ...... 25. Vita Jensen

Herrer: kegler 4991 Jumbo B.64 4948 4861 Sisu Taxa 4747 4746 Center 4744 RKBK 4704 RKBK CKC 4660 4658 CKC Center 4639 4637 Jumbo 4631 CKC Flint 4629 RKBK 4629 Hellerup 4590 4576 Sisu Center 4569 Taxa 4554 SAS 4554 Starlet 4531 4488 0KB SAS 4485 BK 61 4479 CKC 4466 BK61 4446

10

Viking Viking Brh. 36 Viking Sisu Tel-Star Sisu B.64 SAS Tel-Star Viking Tel-Star Tel-Star Tel-Star Tel-Star Hobby 1940 Brh.36 BK61 1940 Tel-Star Tel-Star ABC Sisu Sisu

kegler 5872 5640 5569 5531 5510 5499 5484 5476 5429 5419 5363 5351 5347 5308 5297 5287 5285 5283 5283 5272 5272 5267 5258 5246 5237

Sisu Jumbo Sisu

snit 177 162 159

l. Bill Kennedy ........ 2. Ib Svendsen ......... 3. Bent Pedersen . ......

,

l

I

Herrer:

Damer: l. Vibeke Raben ....... 2. Kirsten Hemmingsen 3. Gerda Raben ........

l. Bill Kennedy ......... 2. Ib Svendsen .......... 3. Holger Jørgensen .... 4. Flemm. Buchardt ... 5. Svend Jarlstrøm ..... 6. Ejner Damstoft ...... 7. Georg Jensen ........ 8. Kurt Petersen . ...... 9. Asger V. Hasse ...... 10. Jørgen Brasen ...... 11. Bent Tvedsborg 12. Helge A. Larsen .... 13. Ejben Henriksen .... 14. Per Nybro ............ 15. Poul Hansen ......... 16. Sv. Å. Richardt ...... 17. Finn Mader . ........ 18. Alf. Christensen .... 19. Ib Sparre ............ 20. Erik Rasmussen . .... 21. Erling Nielsen . ...... 22. Kurt Christensen ... 23. Edouvard Nielsen ... 24. Bent Olsen ........... 25. Jørgen Nielsen ......

Viking Viking Tel-Star

snit 189 183 182


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Joan H. Andersen ... Anne-Lise 0elund ... Elsa Petersen ...... Elsebeth Jacobsen ... Alice Juul Jensen ... Karen Larsen ........ Else Christensen .... Ingrid Kjær ......... Guldborg Jørgensen. Grethe Larsen Else Wendorff Inger Fjeldsøe Bodil Hansen ....... Gerda Rasmussen ... Gerda Damstoft ..... Lizzi Rasmussen .... Ena Pagel ............ Grethe Larsen ...... Addy Sparre ......... Solveig Øelund ...... Lissie Carlsen ....... Inge Vegeberg ......

Ta..xa CKC B.64 BKK38 Flint Center RKBK CKC Center CKC Jumbo Sisu Center RKBK Starlet SAS RKBK Sisu BK 61 CKC Hellerup Taxa

159 158 157 156 156 156 156 154 154 153 153 152 152 151 151 151 150 150 149 149 149 149

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 . 25.

Ejner Damstoft ...... Flernm. Buchardt ... Per N. Christensen .. Holger Jørgensen .... Georg Jensen .... : ... Svend Jarlstrøm .... Kurt Petersen . ..... Bent Tvedsborg ..... FI. Nielsen .......... Kurt Christensen ... Helge A. Larsen ..... Bent Olsen .......... Poul Hansen ......... Asger V. Hasse ...... E. D. Price ......... Finn Mader . ........ Einar Wendorff ..... Alf. Christensen . ... Jørgen Brasen ...... Ejben Henriksen .... Ib Sparre . ........... Erling Nielsen . .....

Tel-Star Viking Tel-Star Brh.36 Sisu Sisu B.64 Viking Viking Tel-Star Tel-Star Sisu Tel-Star SAS Viking 1940 Viking Brh.36 Tel-Star Tel-Star BK 61 Tel-Star

181 181 180 180 179 178 178 178 177 176 176 176 176 176 176 176 175 175 174 174 173 173

International Master Championship 1966 MacLennan, London den 9. december. Turneringen blev spillet på Wembly Bowl. Hallen har 24 baner uden piller, og der deltog 24 nationer. Til at dække stævnet og for at understrege årets største bowlingbegivenhed var der 95 journalister fra forskellige lande. Endvidere skal nævnes, at der var plads til ikke mindre end 1500 tilskuere - der var tæt pakket. Vi fik af den 20-årige amerikaner John Wilcox demonstreret, hvordan hook'en skal spilles effektivt, og aldrig har vi set så fin en stil, så vi tippede Wilcox som vinder. Om aftenen foregik den officielle åbning. I spidsen sidste års vinder, finnen Lauri Ajanto. Flemming Buchardt spillede sine første 2 serier mod svenskeren Ivar Nordgren og tabte begge: l. serie 147, 2. serie 151, mod Nordgren's 212 og 189. Flemming var uheldig i l. serie at få 4 splitter, så det slog ham ud, og så klagede han over, at der var for meget olie på banerne; det viste sig også, at de bruger mere olie i England, end vi gør herhjemme.

Efter l. dag lå Nordgren på førstepladsen - Flemming desværre på sidstepladsen! trods en god indsats. På 2. dagen tog amerikaneren John Wilcox føringen og holdt denne, så han vandt stævnet. Flemming havde dog enkelte lyspunkter, 'idet han vandt over flere topspillere, og han var lige ved at blive upopulær, da han slogenglænderen Chris Buck, som selvfølgelig var publikums yndlingsfavorit. Flemming måtte dele skuffelsen med finnen Lauri Ajanto, som heller ikke kunne få kuglen til at rulle og sluttede som nr. 17, og Flemming som nr. 24, med et gennemsnit på 170 efter at have gennemspillet 48 serier. Men ros skal han have, og diplom fik han for sin indsats. Alt i alt en stor oplevelse, som klappede perfekt. RESULTATER: points 1. 2. 3. 4.

John Wilcox, USA Vittorio Noveletto, Italien Robert Ocampo, Mexico Louis Wilderrneersch, Belgien

. . . .

11151 11097 10780 10754 11


Aksel's Bowlingklinik

L. R. 64 -Viking.

Denne rubrik åbnes forsøgsvis for begyndere i bowlingsporten, og i denne vil vor ven AKSEL i USA svare på spørgsmål om tilløbets hastighed, kuglens aflevering m. v. Skriv om dit bowlingproblem til redaktionen, og du vil få svar her i bladet; men for at få svar i næste nummer, må dit brev være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden! Du vil sikkert spørge: Hvem er AKSEL? Vi vil svare: Vor ven i USA - en tidligere velkendt keglespiller i Danmark, som nu har bowlet i USA i 10 år - sidste sæson med et snit på ca. 200 i 2 turneringer med over 200 serier - gl. redaktør af KEROBOW - forfatteren til den lille BOWLING BOG kort sagt: AKSEL RASMUSSEN Vi giver her en lille prøve på AkseIs evner til at svare på spørgsmål, idet vi spørger: - Hvordan kan man bedst tage farten af sin kugle og sit tiiJøb? Hans svar er følgende: Ja, disse er nogle af begynderens mest almindelige fejl, og de kan begge kureres på denne simple måde: l) Først og fremmest ved at sænke kuglen i udgangestillingen og husk at skubbe kuglen lige frem samtidig med første skud. Derved tager man automatisk noget af bagsvinget og dermed også farten af kuglen. 2) Et udmærket råd er at tage et lille kort ANDET skridt i tilløbet - dette tvinger dig til også at tage et kort FØRSTE skridt og således automatisk sætte dit tilløb ned i tempo. For megen fart i tilløbet har den ulempe, at du ikke er i stand til at ramme dit mærke -- konstant og nøjagtigt, som du skulle - og derved mister du såvel spare som strike. Incløv dette på dine træningsdage, og du bliver en bedre bowler.

Lørdag aften venskabskamp. LR 64 havde indbudt B.K. Viking, og det blev alle tiders dyst i Frederikssundshallen - spændende og nervepirrende. Viking havde udtaget nogle af sine bedste spillere, 03' vi på tilskuerpladserne havde egentlig tirre t Viking som vinder. Men om ikke Leif og hans gutter fra starten af satte sig rå Viking'crnc og serie for serie holdt et nervepirrende forspring ! LR 6'1· spillede mm aldrig før, og særlig bemærkelsesværdig var de to brødre Finn og Per Brcusch's indsats - fint spillet af dem begge - og ros til Finn for kampens højeste serie på ikke mindre end 247. Det var, som Viking ikke rigtigt kunne komme igang - intet ville lykkes for holdet. Bedste mand val' Mogens Jæger med en serie på 190, og han var da også den eneste Viking, som vandt over sin modstander. Vi onsker LR 64 til lykke med sejren og bringer her resultatlisten :

Sejr til Frederikssund

Aksel.

12

VIKING: l. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Mogens Jæger Bill Kennedy .. , Ed Prise FI. Buchardt E. Hedland Tonny Schwartz Ib Ibsen Ejner Wendorff

. . . . .

. .

L.R. 64: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mogens Hansen Finn Breusch Per Breusch Leif Rasmussen Lars Hansen Carlo Hansen Tommy Christensen Sv. Pedersen

. . . . . . .

kegler

snit

1526 1428 1407 1377 1337 1320 1287 1225

190 178 175 167 165 160 153

kegler

snit

1506 1485 1436 1396 1377 1343 1313 1228

188 185

172

179 174

172 167 164 153

. l,


HUGIN's ]ULEFEST. B.K. Hugin stod for julearrangementet i år, og det må siges, at alt klappede perfekt. Efter 4 knaldhårde serier faldt der masser af præmier. Bagefter var der arrangeret spisning ved små borde, hyggeligt og rart. En deltager havde lavet en ovenud god festsang, som gik på alle julens melodier, hvor hver klub fik »et hak i tuden« og - selvfølgelig - undgik S.B.U. ikke sit. På klubbernes vegne takker vi for en hyggelig julefest - T AK TIL HUGIN! Ynglinge- og Juniore-klubbcn

»SINGLE«

Klubben, som er stiftet i 1966, er fra og med l. januar 1967 tilsluttet S.B.U., der herefter vil vejlede klubben, arrangere kampe med andre klubber, og i samarbejde med hallen give de unge instruktion. Klubbens bestyrelse er følgende: Formand: Kåre Olufsen, tlf. Fr.sund 992 Næstfonnand : Claus Piper, tlf. Slangerup 341 Kasserer: Grete Thorn Spilleudvalget: Jonny Olsen, tlf. Fr.sund 584 Finn Petersen, tlf. Fr.sund 544 - endvidere følg. bestyrelsesmedlemmer: Erik Svendsen - Susanne Bendtsen - Jan Rasmussen og talsmand Ivan Petersen

*

Klubben har tilmeldt S.B.U. 25 medlemmer, som alle er yderst aktive og nok skal drive det til noget. Velkommen i unionen! B.K. SINGLE vandt venskabskamp mod København Single havde indbudt AJBK til venskabskamp i Frederikssundhallen og vandt denne stort med 5543 points imod »amagerkanerne«s 5279. Juniorekampen:

Malmø-København

Kampen blev vundet af København 3515 points imod Malmøs 3228.

med

BINCOSPIL. KONKURRENCE ----Vinterens interessante bowlingspil Frederikssundshallen indbyder i åben konkurrence til vinterens interessante bowlingnyhed - BINGOSPILLET. Der lægges ud den 14. januar kl. 10.00 efter følgende regler: BINCO kræver mindst 2 deltagere pr. bane, som hver": samlet eller delt - i ugens løb spiller G serier. Slagsedlerne skal med kuglepen være påført: Deltagernes navne og adresser samt tydelig dato, samt hallens stempel og løbenummer. BINCO tillader de to deltagere en dag at spille 2 serier - andre dage resten - men ikke mindre end 2 serier hver pr. gang, i alt minimum 6 serier pr. uge, regnet fra en lørdag fm. kl. 10.00 til efterfølgende fredag kl. 23.00. Deltagerne har lov til at spille flere serier, idet det i BINGO altid kun er de seks bedste serier, der tæller i ugens BINGOspil, og samtlige slagsedier skal opbevares i hallens kartotek. BINGO Deltagernes 6 serier spilles som alm. bowling, hvor det gælder om at' slå højest. Ugens 8 bedste deltagere går videre i ugens finale, som finder sted hver lørdag aften kl. 21.00, og hvor deltagerne kæmper om ugens Bincomesterskab, i hvilket det - i modsætning til de indledende serier - gælder om at slå lavest, idet en kugle i renden er = en X, ikke i 2. slag at vælte kegler = spare, renden i 2. slag = spare, fodfejl i 1. slag = en X, i 2. slag 1 spare. Der gives præmie for de tre laveste serier - gode præmier, og vinderne får titlen: BINGO-mester, hvoraf de 2 bedste kan gå videre til månedens BINGO-finale i kampen om månedens BINGO-pokal, samt 2 trøstpræmier. I finalen spilles om højeste points i 3 serier - sidste lørdag i måneden. BINGO-spillet igennem - pr. serie: Kroner: 3,50. 13


Frederikssund Tjen til benzinen,

Bowlinghal

og bowl i:

Januar 1967

I

Bi n o-spil fra 14, januar til og med 31. marts

d:,,-e deJtiksl1.vv:1 BOWLINGHAL

VINTERENS

.I

BOWLlNGSPIL

'I Instruktion

efter aftale

Månedens bowlingspiller Vi

-

Danmarks hyggeligste - og intimeste

kender

idealisten

ham

ånd - manden tider

alle

- Hugin's

bowlingspilleren - S.B.U.'s

med de mange

forhastede

KONG

-

formand

JOHN

ideer. -

andre

meraten

- aldrig,

Cl'

han!

ham

noget

andet.

Men

- bowlingkam-

som redaktør

Vi mener

han kommer

af SPOR TSNYT,

rubrik.

derfor,

til

kalder

eller BOWLING

let sætte sig selv i denne

men

Nogle

lad os slå fast, at mennesket BOWLING

gode,

ond"

det

har vil-

Så beskeden el'

på tide,

al

der - kort sagt:

JOHN JØRGENS~N

BINCO-SPIL

- at hans

indsats

for bowlingsporten

Iortje-

ner

hersker

der i sjællandske

klubber

dettc,

ikke tvivl om - TIL

LYKKE!

pr. serie kr. 3.50

I{øb bilen i Frcdcl'j).ssnnd

OSIMCA ~ CHRYSLER

alm. Bowling Før kl. 18: pr. serie kr. 2,25 og 2,50 Efter kl. 18: pr. lime kr. 20,00 og 22,00

"ilh. O. Petersen Als KOCKSVEJ

23.

TLF.:

(03315)

1919

NYG.lDE.

(OS3lS)>;'OO.1201

Henv.: J. Jørgensen

14

- (03315) 22 79x

'\

I


S.B.D.-Cup Kun tre af »de gamle kanoner« tilbage Fjerde

runde - fortsat

spænding og over-

raskelser - den største vel nok, at Werner Siwert blev slået af Alice Bjarnø med 61 kegler - godt gjort af den dygtige STRIKEpige! Af de gamle kanoner mussen,

Leif Nyquist

stand - og spændingen dende

dyst blev kampen

Alex Larsen

og Steen

holder

Leif Ras-

og Ole Juul

endnu

er stor. En spænmellem kometen Bjarne,

som Alex

vandt med kun 3 kegler. Mellem Erik Dyberg og Holger Bisgaard var der kamp til sidste runde. Resultaterne

efter fjerde run-le:

Ole Juul

.

653

Inger Larsen

.

599

Leif Nyquist

.

756

Edel Larsen

.

681

Steen Bjarnø

.

743

Alex Larsen

.

746

Werner Siwert

.

651

Alice Bjarnø

.

712

Henry Holm

.

693

Leif Rasmussen

.

711

Erik Dyberg

.

662

Holger Bisgaard

649

Diplomer for sjællandsrekorder 3 serier individ.: Edel Ladsen, Maseot: Kegler: 580 Snit: 193. 6 serier individ.: Lissi Andreasen, Snit: 169.

En dygtig THOR-dame - Hanne Nielsen har på en træningsaften gjodt Ib Sparre kunststykket efter - at tage 7-10 splitten! Vi iler med at ønske til lykke henned !

Kegler:

1014 -

6 serier individ.: Edel Larsen, Mascot: Kegler: 1073 .. Snit: 179. B.K. STRIKE 4 mandshold - 16/10 1966 - 6 serier: Lissi Andreasen, Kirsten Husmer, Alice Bjarnø, Inger Larsen. Kegler: 3555 - Snit: 148. B.K. MASCOT 4 mandshold - 27/11 1966 - 6 serier: Edel Larsen, Henny Siwert, Jette Kristiansen, Grethe Andersen. Kegler: 3581 - Snit: 149. B.K. HUGIN 4 mandshold - 19/11 1966 - 8 serier: John Jørgensen, Ole juul, Hans Nielsen, Ruben Nielsen. Kegler: 5481 - Snit: 171.

~

Holdturneringen

...

Julemåned. Få kampe. Men stigende spænding i holdturneringen, hvis 1. del nu er færdigspillet. Spå tør vi ikke, da flere af topholdene så at sige ligger side om side og overraskelser kan ikke udelukkes. Resultaterne

7 -10 Splitten taget igen!

Strike:

er følgende:

DAME A: Strike's dygtige piger ligger stadig ubesejrede og fører nu med 890 kegler over nærmeste konkurrent, LR 64, som ligger på 2. pladsen med kun 66 kegler foran Mascot, Så der kan blive kamp og spænding om, hvem der vinder i sidste halvdel af turneringen. Vi tipper den her nævnte rækkefølge. 15


LR 64

Leif Rasmussen Blikkenslagermester Aut. gas- & vandmester

Blødevej

1 Frederikssund,

Tlf. 1348

I

Hugin

I

Udsolgt hver aflenl

I I

derfor

altid friske varer

Jonas

I

Torvet

l__ .

- Frederikssund

.

RESULTATERNE DEN 4. DEC. OG 11. DEC.: Strike 3522 Lissi Andreasen ._ . 958 Maseot 3408 Edel Larsen . 1013 Henny Siwert . 1013 Grethe Rasmussen .. LR 64 3491 937 . Saba 2893 Karen Jensen 888 Edel Larsen . Maseot 3376 973 . Thor 2809 Winnie Dørge 742

. Tlf. 256

Stillingen

efter 5 kampe: kegler

l. Strike .................... 2. LR 64 ................... 3. Maseot .................. 4. Fortun .................. 5. Saba ..................... 6. Thor .....................

points

17597 16707 16773 14500 P745 13291

10 8 6 4 2 O

HERRE A: At spå hvem der besætter l. pladsen i denne superrække Cl' svært, idet Hugin og LR 64 hver for sig sætter alt ind på at vinde denne - og lige bagved lurer Strike på at besætte 2. pladsen. Men her er resultaterne. RESULTATERNE

SABA

Sternbergs Bogtryk leverer alt i trYksager .. ,

DEN 11. DEC. OG 17. DEC.: Hugin 5552 Hans Nielsen ........ LR 64 5364 Leif Rasmussen ..... Werner Siwert .. _... Maseot 5160 Kjeld Hansen ....... Fortun 4857 Stillingen efter 4 kampe: kegler l.

2. 3. 4. 5.

Hugin ................... LR 64 . .................. Strike ................... Maseot . ................. Fortun ..................

21575 21427 20966 20720 20576

1490 1379 1417 1288

points

6 6 4 4

O

HERRE B: Denne række har holdt juleferie hele måneden. Stillingen uændret: kegler points

THEKLA VEJ 44 NV., ÆG 916 og 917

16

l. Hugin 2 ................ 2. LRM ................... 3. Saba ..................... 4. Thor . .................... 5. Hugin I .................

15437 15621 14972 14441 14060

8 6 4

2 O


HERRE C: Topholdet Fortun øger stadig sit forspring i denne række, som både er den interessanteste og morsomste i denne turnering - fuld af overraskelser - for eksempel LR 64, som keglernæssigt ligger på 2. pladsen, men indtil nu kun har 2 points.

Fortun LR 64 Hugin Mascot Egen LR 64

l. 2. 3. 4. 5. 6.

RESULTATERNE DEN 4. DEC. OG 10. DEC.: 2432 Gunner Christensen . 2346 Verner Nielsen ....... 2439 Jens Preben Hansen. 2415 Jørgen Marcussen .... 2320 Poul Erik Andersen . 2303 Preben Mortensen

Stillingen efter 5 kampe: kegler .................. 12094 Fortun Mascot .................. 11529 11420 Hugin . .................. Egen .................... 11364 LR 64 ................... 11884 Strike .................... 7981

637 621 651 644 671 673

RESULTATERNE DEN 3. DEC. OG 10. DEC.: Benny Holm .......... Thor l 2305 Poul Hansen .......... Rover 2229 Thor l 2328 John Zederkoppf ..... 2478 Knud Rasmussen ..... Hugin Benny Holm .......... Thor l 2371 Thor 2 2180 Kurt Christensen .. ,.

l. 2. 3. 4.

5. 6.

707 653 609 659 614 654

Stillingen efter 5 kampe: kegler points Hugin . 11054 lO Egen . 10277 6 Thor l . 9466 6 Mascot 8548 4 Thor 2 9289 2 Rover 8278 2

points 10 6

Q 4 2 O

HERRE D l: I toppen LR 64 på 1. pladsen, skarpt forfulgt af Saba, der keglemæssigt fører i denne række - kun 2 points efter LR 64. Der skal nok blive kamp om toppladsen, som bliver hård, da ingen af holdene »giver ved døren«. RESULTATET DEN 10. DEC.: 2453 Steen Bjarnø .. 647 Saba Thor 1 2286 Preben Jacobsen...... 653 Stillingen efter 4 kampe: kegler points 1. LR 64 . 8875 8 2. Saba . 9417 6 3. Thor l . 8807 2 4. Fortun 8518 2 8461 5. Thor 2 2 HERRE D 2: HUGIN er nu suveræn - kampen om 2. pladsen kommer her til at stå mellem EGEN og THOR 1 - således er billedet i dag; men vi iler med resultaterne.

s. B. U. Rangliste pr. 31. december 1966 Nr. og navn

seriel'

kegler

snit

I.

L. Rasmussen,

LR

78

13663

175

2.

F. Rasmussen,

Fortun

48

8262

172

3.

Lars Hansen,

LR 64

24

4131

172

4.

Leif Nyquist Strikc

72

12375

171

5.

Mogens

44

7460

169

6.

Lars Larsen,

68

11486

1G8

7. H. Bisgaard, Fortun

56

9424

168

8. Finn Brcusch, LR 64

40

6729

168

9.

56

9362

167 167

Hansen,

Alex Larsen,

LR 64

Strikc

Mascot

10.

Rub.

Hugin

52

8706

II.

J. Jørgensen,

Nielsen,

Hugin

48

8057

167

12.

E. Scrritzlcv,

Fortun

24

4007

166

13.

Carlo Hansen,

LR 64

52

8618

165

14.

Hans Nielsen,

Hugin

48

795:1

165

15.

Werner

Siwert,

16.

Ic Juul,

Hugin

17.

M. B. Nielsen,

18.

Mascot

72

11817

Hi4

56

9217

164

Thor

46

7586

164

PCt" Breusch, LR 64

40

6536

iss 17


Nr. og navn 19.

Marcusscn,

kegler

snit

Maseot

28

4588

163

20. Otto Petersen, Hugin

48

7767

161

21.

P. Herrestrup.

48

7760

161

22.

Kaj Thl1110, Saba

22

3556

161

Maseot

23.

Martin

.Tensen, Fortun

58

9332

160

24.

Jørgen

Musmcr,

32

5124

160

25.

Erik Petersen,

Hugin

24

3849

160

26.

Kjeld Hansen,

Fortun

32

5096

159

27.

Anker Hansen,

Hugin

16

2559

159

28.

Sv. Petersen,

LR 64

50

7933

158

29.

Otto

Egen

40

6327

158

30.

Carsten

36

5695

158

31.

Knud

32

5086

158

16, Ballerup

32.

Ih Larsen,

46

7264

157

---_._----'

33.

Henry

Maseot

44

6939

156

34.

Erik Dybcrg,

Saba

48

7511

156

35.

G. Christensen,

Fortun

40

6248

155

36.

Bjarne

Hugin

36

5614

155

:17. Gunnel' Jensen) Saba

36

5614

155

38.

22

3431

155

~~9. Steen Bjat-no, Saba

42

6509

154

40.

P. Mortensen,

24

3713

154

41.

J.

24

3672

153

42.

Kjeld

24

3672

153

43.

T. Christensen,

22

3367

153

44.

Benny Holm,

Thol'

36

5502

152

45.

Poul Larsen, Hugin

IB

2739

152

46.

Preben

22

3306

150

47.

S. Christiansen,

20

3016

150

48.

Mogens

36

5393

149

49.

Lars Jensen,

32

4772

149

50.

Tommy

149

51.

K. Rasmussen,

52.

B. Christiansen.

53.

Tage Nielsen,

54.

Erik Andersen,

55.

Sv. Thomsen,

Skt. Jacobsvej Vi for sikrer os i

NORD

SJÆLLAND EUROPA

Distriktschef Børge Svendsen Stengade. Helsingør (03) 21 21 34

Assurandør Gert Taarup Bøgealle 26, Frederikssund (03315) 740 x

- Det helt rigtige

Bowlingklubben

SABA Frederikssund

Ii.aj Thunø autolllo biler Ballerup

Tlf. 9~ O~ 04

18

J.

serier

Hansen,

Strike

Becker, Hugin Bjarne,

Saba

Mascot

Holm,

Søgård,

Vcrn,

Petersen,

Hugin

LR 64

Granngaard,

Hugin

Hjort,

Hugin LR 64

Nielsen, Thor Thor

Hjarnø, Strikc Fortun

26

3881

Hugin

24

3594

149

Saba

26

3830

141

)

16

2356

147

I

28

4099

146

36

5205

144

I

Petersen,

Thor

Rover Fortun

LR 64

56.

Jan Holst,

57.

E. Fuul-Hanscn,

58.

P, E. Andersen,

59.

Egil Holm,

4043

144

28

4038

144

Egen

24

3461

144

J

40

5731

143

r-

28

4027

143

20

2874

143

Mascot

GO. Fl. Christensen,

Fm-tun

61.

Jens Hansen,

LR 64

62.

Knud Eggert, Hugin

16

2300

143

63. Leif Paulscn, Saba

34

4830

142

64.

Keld

32

4573

142

65.

Leif Larsen,

LR 64

20

2859

142

66.

J.

HIlgin

16

228?

142

Boyc, Masout

P. Hansen,

l

28

Mascot

Mascot

I

II ,I


NI". og

kegle." snit

serier

kegler

snit

67.

Vern. Nielsen, LR 64

16

2269

141

12.

D. Mathicsen, LR 64

18

2326

129

68.

Poul Hansen,

Rover

16

2269

141

13.

Karen Jensen,

36

4502

125

69.

J. Mortensen,

Egen

36

5050

140

14.

Lisbeth Thune, Saba

18

2232

124

70.

E. Petersen, Thor

26

3643

140

15.

H. Griindahl, Saba

44

5287

120

71.

Poul Husmor, Hugin

16

2245

140

16.

G. Andersen, Mascot

24

2858

120

72.

j, Rasmussen, Hugin

36

4977

138

17.

J. Kristiansen, Mascot

22

2628

73.

Palle Holst, Hugin

31

4288

138

18.

S. B. Nielsen, Thor

30

74.

P. Pacobscn, Thor

16

2196

137

19.

L. Bisgaard, Fortun

24

2798

75.

H. Petersen, LR 64

20

2739

136

20.

J. Christiansen, Saba

40

4574

114

76.

I-I. Sominsen,

28

3807

135

21.

Lissic Dørge, Thor

24

2750

114

77.

Rolf Nielsen, Thor Carlo Madsen, Thor

28

37i3

134

22.

L. Jensen, Mascot

22

2509

114

78.

20

2686

134

23.

G. Stevnser, Thor

18

2043

113

79.

Sv. Jørgensen, Egen

20

2681

134

24.

Linda Jensen,

Fortun

30

3272

109

80.

Henry Kamph, Thor Ole Nielsen, Thor

16

2146

134

25.

30

1753

109

26.

Esther Boye, Mascot Jette Holm, Thor

30

3220

107

81.

serier

navn

Egen

28

3749

133

16

2119

132

83.

Ank. Vingaard, LR 64 F!. Bjarne, Strike

16

2115

132

84.

Dyhr Nielsen,

28

3652

130

85.

John Nielsen, Thor

20

2616

130

86.

Villy Jensen, Strike

20

2607

130

87.

M. Griindahl, Saba

20

2604

130

88.

Hasse Dorge, Thor

28

3619

129

89.

Carl Dørgc, Thor

24

3049

127

90.

24

30m

125

91.

V. Johansen, Egen P. 0stergaard, Thor

16

1986

124

92.

J. Zederkopfl, Thor

24

2954

123

93.

Tom Andersen, Mascot

20

2473

123

94.

S. Christensen,

Egen

20

2450

122

95.

Bruno Olsen, Fortun

28

3384

120

96.

Børge Nielsen,

20

2414

120

97.

Frfis Rasmussen,

24

2805

116

98.

Ib Sørensen,

16

1601

100

82.

Hugin

Egen Mascot

Fertun

Nr. og navn

På ovenstående

rangliste

Cl'

119

_M93_

kun medtaget

116 116

spillere,

der har spillet min. 16 serier.

~

Ny sjællands rekord HUGIN's

rekord

på 5480 kegler

af

19.

nov. 1966 blev d. 8. jan. slået af LR 64 med

5822 kegler. Holdet

bestod

gens Hansen,

~

Saba

af:

Leif

Per Breusch

MoRasmussen, og Carlo Hansen.

Til lykke!

DAMER A (l45 og derover - B under 145) l.

Henny

2.

Edel Larsen, Mascot

Siwcrt,

Mascot

85

13854

162

80

12571

157 153

3.

L. Andersen, Strike

30

4603

4.

G. Rasmussen, LR 64

58

8856

152

5.

Alice Bjarne,

68

10232

150 150

Strikc

6.

J. n. Andersen, Fortun

46

6900

7.

Kirsten Husmcr-, Str-ikc

36

5248

145

B.

Inger Larsen, Strikc

68

9845

144

9.

56

7884

140

10.

Annie Brcusch, LR 64 Inge Thomsen, LR 64

40

5309

132

l!.

Adda Jensen, Fortun

40

5161

129

HVIS det

drejer

med EJNAR

sig om snedkerarbejde, DAMSTOFT

så tal

- AM 1791 v.

19


I

SUlIldited. .~1tCL .~aYldet.... HAGENDRUP RUGBRØD (Det kendte møllebrød) EN SPECIEL

NYDELSE

...

Fås i Herlev og Rødovre kun hos

VAGN POULSEN's BAGERI

&CAFETERIA

Herlev Torv '27 tlf. 940123

SKOVGAARD

Rødovre Centrum tlf. 411442

BOWLlNGDRES

Vi leverer den komplette bowlingdragt. Interesserede klubber kan gratis og uden forbindende få fremstillet en prøvemodel. Vi har over 50 forskellige farver. Bogstav på ryggen evt. efter eget udkast. Ved bestillingen erhverves prøvemodellen for halv pris. Stationsvej 75 Nørresundby (08) 160384

FREDERIKSSUND BETONVAREFABRIK V/ANKER

HANSEN

HAVEFLISER 1

'J?$.

KNÆKFLISER HAVEKANTSTEN FUNDABLOKKE

SABA

l/S -ENA-

RADIO

AUTORADIO

Aut. forhandler af

BLAUPUNKT

=

PHILIPS

GRUNDIG

TLF. (03315) 75 - 272

Hermodsgade 3-5 Telf.: TA "'9500-"'5000

NYGADE15 FREDERIKSSUND

ÆG 5000