Page 1

Euro 5

Onderzoek naar technische informatie op websites van autofabrikanten Maart 2011

BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven


Colofon In opdracht van: BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Tekst: BOVAG Vormgeving / Uitvoering: Force 451 Druk: Karaat Grafimedia Producties Copyright Š 2011 BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, Nederland


Euro 5 Onderzoek naar technische informatie op websites van autofabrikanten Maart 2011

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 3

23-03-11 15:15


Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 - Onderzoek Hoofdstuk 2 - Resultaten Hoofdstuk 3 - Testteam Hoofdstuk 4 - Conclusies Hoofdstuk 5 - Samenvatting

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 4

05 06 10 18 22 25

23-03-11 15:26


Voorwoord

In 2007 tikte Neelie Kroes vier autofabrikanten op de vingers. Fiat, Mercedes, Opel en Toyota hadden willens en wetens technische informatie voor de onafhankelijke aftermarket afgeschermd en mochten van geluk spreken dat ze geen boete kregen van de eurocommissaris. Kroes nam genoegen met de belofte dat zij hun technische informatie alsnog zouden vrijgeven.

Inmiddels zijn we vier jaar en een nieuwe ronde van Europese regelgeving verder. Nog meer dan voorheen is de autofabrikant anno 2011 verplicht om zijn technische informatie toegankelijk te maken. Zo heeft de vrije garage voor jonge auto’s, met Euro 5 typegoedkeuring, nu ook recht op technische servicebulletins, recall-informatie, online diagnose en software-updates. Een ideaal plaatje, op papier. Maar hoe zit het in de werkelijkheid? In dit verslag vindt u de resultaten van het onderzoek dat BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, als eerste brancheorganisatie in Europa, heeft gedaan naar de vraag: houden de autofabrikanten zich aan de nieuwe regels omtrent technische informatie? Zoals u zult lezen, is daar nog steeds veel op aan te merken. Wij zullen de autofabrikanten daarop aanspreken, maar ons onderzoek is vooral een steuntje in de rug van de RDW, sinds kort toezichthouder inzake technische informatie. Maar dan moeten de RDW en haar buitenlandse zusterorganisaties wel de bevoegdheid krijgen om boetes uit te delen, zodat zij autofabrikanten echt tot meer openheid kunnen brengen. Wij zullen er van onze kant alles aan doen om hen daarbij te helpen. Met dit onderzoek, waar we best een beetje trots op zijn, zetten wij een eerste belangrijke stap richting meer technische informatie. Het zal niet de laatste zijn.

Bertho Eckhardt:

“ Een eerste belangrijke stap richting meer technische informatie “

Bertho Eckhardt Voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 05

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 5

23-03-11 15:15


Hoofdstuk 1 Onderzoek

Sinds najaar 2009 kunnen onafhankelijke autobedrijven voor jonge auto’s meer technische informatie voor reparatie en onderhoud krijgen dan ooit. Althans, dat zou zo moeten zijn, want de Europese Unie schrijft dat voor. Maar hoe zit het echt? BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven onderzocht voor Euro 5 auto’s welke technische informatie er te vinden is op de websites van autofabrikanten en testte bovendien met een team van onafhankelijke auto-ondernemers of en hoe het downloaden van software-updates voor de auto in de praktijk werkt.

De presentatie van Anton Pluim over technische informatie maakte veel reacties los.

Tijdens het jaarcongres dat BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven in oktober 2010 hield in Studio 21 in Hilversum, gaven manager Anton Pluim en productmanager Paul Klein de presentatie ‘direct inloggen bij de autofabrikant’. Aanleiding hiervoor was dat de Europese regelgeving over technische informatie voor reparatie en onderhoud vrij ingrijpend was veranderd. Niet alleen moesten autofabrikanten voor Euro 5 auto’s meer technische informatie dan ooit verstrekken aan de onafhankelijke aftermarket, ook moet het onafhankelijke autobedrijf bij de autofabrikant de software-updates voor deze auto’s kunnen downloaden – net zoals de dealer. De congrespresentatie maakte veel reacties los bij bezoekers en de gehele branche. Was nu eindelijk de tijd aangebroken dat de autofabrikanten hun technische informatie voor onderhoud en reparatie zonder voorbehoud en tegen redelijke kosten zouden vrijgeven? Zou het onafhankelijke autobedrijf al die technische informatie en software-updates die het dagelijks nodig heeft in de toekomst gewoon op het internet kunnen vinden? BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven beloofde te onderzoeken of dat inderdaad het geval is. In de afgelopen maanden vond dit onderzoek plaats en dit verslag is hiervan het resultaat.

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 6

23-03-11 15:15


fotografie: Europarlement

koepelorganisatie waarvan ook BOVAG lid is) samen een uniform format moesten ontwikkelen voor de websites waarop autofabrikanten hun technische informatie aanbieden. Inmiddels is dit Oasis-platform zo goed als klaar: in de toekomst kan het gebruikt worden voor het verstrekken van technische informatie.

Mario Monti deed een serieuze poging om het onafhankelijke autobedrijf aan meer technische informatie te helpen.

Mario Monti Autofabrikanten zijn juridisch gezien al decennia lang verplicht om technische informatie die nodig is voor onderhoud en reparatie van auto’s niet alleen aan hun dealers te verstrekken, maar ook aan de onafhankelijke aftermarket. In de praktijk kwam daar echter niet zoveel van terecht en onafhankelijke autobedrijven moesten zich meestal zien te redden met de informatie die hun onderdelenleveranciers voor hen verzamelden, aangevuld met de hulp van de lokale dealers. In 2002 leek de zaak zich echter ten goede te keren: door de opkomst van internet kon technische informatie veel makkelijker worden verspreid en in zijn Block Exemption Regulation (BER 1400/2002) scherpte eurocommissaris Mario Monti de informatieplicht van de autofabrikanten nogal aan. Ondanks Monti en internet bleven autofabrikanten echter ook na 2002 hindernissen opwerpen die het voor het onafhankelijke autobedrijf lastig of onaantrekkelijk maakten om hun technische informatie te gebruiken. Soms was deze te duur, dan weer was zij niet of nauwelijks te vinden op de website van de fabrikant. De Europese Unie had dit laatste overigens wel verwacht en kwam om die reden met Oasis, een project waarbinnen autofabrikanten en partijen als de CECRA (Europese

autobedrijven online een diagnose kunnen stellen van alle systemen in de auto. Samengevat:

Technische informatie sinds 2002 • Werkplaatsinstructies • Elektrische schema’s • Serviceschema’s • Onderdelenidentificatie

Typegoedkeuring In 2010 liep de BER van Monti af. Omdat het er naar uitzag dat er geen volwaardige opvolger voor zou komen, dreigde het gevaar dat de verplichting tot het vrijgeven van technische informatie – hoe gebrekkig ook – samen met de BER verdween. Dat zou vervelend zijn, want auto’s worden, mede door de groeiende hoeveelheid elektronica die ze aan boord hebben, steeds complexer. Dus wordt het voor autobedrijven steeds belangrijker om over de juiste informatie te beschikken. Van het updaten van het motormanagementsysteem tot het vervangen van een airbag, remvloeistof of accu: zonder technische informatie lukt het niet. Om ervoor te zorgen dat het onafhankelijke autobedrijf deze werkzaamheden ook in de toekomst zou kunnen blijven uitvoeren, pleitte BOVAG er samen met andere brancheorganisaties voor dat de technische informatie beschikbaar bleef. Neelie Kroes, die Monti was opgevolgd als eurocommissaris voor mededingingszaken, was gevoelig voor de aangevoerde argumenten en de Europese Commissie maakte van de technische informatie een voorwaarde voor het verkrijgen van de Euro 5 typegoedkeuring, die in september 2009 van kracht werd1. Daarbij werd de hoeveelheid technische informatie die moet worden vrijgegeven uitgebreid: technische servicebulletins, informatie over recalls, updates van de software in de auto en informatie over de anti-diefstal- en veiligheidssystemen vallen er nu ook onder. Daarnaast moeten onafhankelijke

Nieuw bij Euo 5 • Technische servicebulletins • Recall-informatie • Online diagnose en software-updates • Informatie over anti-diefstalen veiligheidssystemen

Onder Neelie Kroes werd de technische informatieplicht uitgebreid.

1 Voor oudere auto’s zeggen de richtsnoeren van de nieuwe BER, die in juni 2010 van kracht werd, ook dat de fabrikant verplicht is er technische informatie over te verschaffen. Deze informatieverplichting gaat echter niet zo ver als die voor de Euro 5 auto’s: zolang een autofabrikant zoveel technische informatie vrijgeeft dat hij de mededinging niet beperkt, voldoet hij aan zijn verplichtingen.

07

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 7

23-03-11 15:15


De voorwaarden De EU eist van de autofabrikanten niet alleen dat zij hun technische informatie aan de onafhankelijke aftermarket verstrekken, maar ook dat zij dat doen tegen redelijke kosten, en dat ze daarin niet discrimineren. Ofwel: autofabrikanten mogen onafhankelijke autobedrijven geen hogere kosten in rekening brengen dan hun dealers. De vraag is nu: wie gaat dit alles controleren? Tot juni 2010, onder de BER van Monti, was dat een lastig punt. Als iemand vond dat een autofabrikant in gebreke bleef, moest hij of de Europese Commissie of de nationale mededingingsautoriteit (in Nederland de NMa) daarvan overtuigen, of hij moest naar de rechter stappen en daar aantonen dat de autofabrikant de mededinging beperkte. Vrijwel niemand sloeg deze onzekere weg in. Voor auto’s met een Euro 5 typegoedkeuring is de situatie vandaag de dag anders: desgevraagd moet een autofabrikant binnen zes maanden na de typegoedkeuring van een model aantonen dat hij de technische informatie daarvan heeft vrijgegeven. Wie dat controleert? In Nederland zou dat onze nationale toezichthouder op de typegoedkeuring moeten zijn.

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 8

De RDW dus. Als een brancheorganisatie als BOVAG aan de RDW meldt dat de technische informatie voor een bepaald model auto niet of onvoldoende beschikbaar is, is de RDW verplicht die klacht te onderzoeken, of dat te laten doen door een zusterorganisatie in het land waar de typegoedkeuring is verstrekt. Er zijn echter twee problemen. Ten eerste heeft de RDW nog geen mensen in dienst die op dit gebied deskundig zijn. Ten tweede heeft de RDW maar één sanctie voor een autofabrikant die in overtreding is: het intrekken van de typegoedkeuring, waarmee een model direct onverkoopbaar wordt. Hoewel dit bij een halsstarrige autofabrikant een uiterste sanctie kan zijn, is het in de meeste gevallen een paardenmiddel. BOVAG heeft beide problemen bij de RDW onder de aandacht gebracht en de kans is vrij groot dat de RDW meer middelen krijgt – zoals de bevoegdheid om boetes te geven – om autofabrikanten op het rechte spoor te kunnen dwingen. Autobedrijven die menen dat een autofabrikant zijn informatieplicht verzaakt en die daar werk van willen maken, kunnen intussen het beste contact opnemen met BOVAG.

De praktijk Tot zover de wet en zijn handhaving: nu de praktijk op de werkvloer. In een onderzoek dat BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven in 2007 deed, bleek dat slechts zo’n twintig procent van de leden wel eens naar de website van een autofabrikant ging voor technische informatie. Daarmee zijn deze websites de minst gebuikte bron voor dergelijke informatie: veel vaker gebruikt het onafhankelijke autobedrijf een dvd van een universele aanbieder (onderdelenleveranciers en gespecialiseerde aanbieders van technische informatie) of gaat een monteur met zijn technische vraag c.q. probleem naar een merkdealer. Ook websites van universele aanbieders, een ander onafhankelijk autobedrijf en dvd’s van autofabrikanten worden vaker geraadpleegd dan de websites van autofabrikanten (zie figuur 1). De droom van een brede, makkelijk toegankelijke internetstroom aan technische informatie was tot voor kort geen werkelijkheid geworden. Of daar door de nieuwe regelgeving verandering in is gekomen, is de vraag die BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven in dit onderzoek wil beantwoorden.

23-03-11 15:15


Figuur 1. Waar haalt u nu de TI/2007 100

80

60

40

20

0

Websites van universele aanbieders

Websites van de fabrikant

Andere internetbronnen

DVD van universele aanbieder

DVD van fabrikant

Een merkdealer

Een ander autobedrijf

Slechts zo’n twintig procent van de onafhankelijke Ken ik niet

Ken ik, maar gebruik ik niet meer

Ken ik, maar nooit gebruikt

Gebruik ik

autobedrijven zoekt op fabrikantenwebsites naar technische informatie.

Opzet onderzoek De afgelopen maanden onderzocht BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven twee dingen: in welke mate bieden de autofabrikanten de onafhankelijke aftermarket toegang tot technische informatie voor onderhoud en reparatie, en kan het onafhankelijke autobedrijf software-updates downloaden vanaf de websites van de fabrikanten? De eerste vraag werd beantwoord via deskresearch. Twee onderzoekers bezochten in januari 2011 de websites van autofabrikanten en keken of de websites met technische informatie sowieso te vinden waren, of de diverse soorten

technische informatie beschikbaar werden gesteld en of die gemakkelijk te vinden was. Dit onderzoek richtte zich op de technische informatie van 28 autofabrikanten, waarbij uiteindelijk 17 websites werden beoordeeld. Dit omdat merken die tot dezelfde familie behoren (Volkswagen, Audi, Seat en Skoda bijvoorbeeld) doorgaans één gezamenlijke website hebben waarop ze hun technische informatie aanbieden. Aanvankelijk wilden de onderzoekers overigens de websites van meer automerken beoordelen, maar sommige (Saab en Subaru bijvoorbeeld) hebben geen website met technische informatie.

Voor de tweede vraag werd een testteam samengesteld bestaande uit eigenaren en medewerkers van tien BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. Tijdens een testdag onderzochten zij bij zeven auto’s of het mogelijk was software-updates te downloaden van de websites van autofabrikanten. Hierbij werden de auto’s online met die websites verbonden. Dat gebeurde met behulp van een laptop en een zogenaamde VCI (Vehicle Communication Interface), een kastje dat via de OBD-stekkeringang verbinding maakt tussen de auto en de laptop. De laptop is op zijn beurt weer verbonden met de website van de fabrikant (zie figuur 2).

Figuur 2. Via een VCI en een laptop werden de auto’s verbonden met de websites van de autofabrikanten.

09

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 9

23-03-11 15:36


Hoofdstuk 2 Resultaten

De resultaten van het onderzoek naar de technische informatie op de websites van autofabrikanten zijn onder te brengen in twee grote blokken. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de websites op een groot aantal punten beoordeeld. Daarna is het tijd voor de praktijktest: hoe verliep het uploaden van softwareupdates vanaf de websites naar de testauto’s? In beide gevallen zijn de uitkomsten opvallend. De Europese wetgeving schrijft op een aantal terreinen vrij gedetailleerd voor welke technische informatie de autofabrikanten ter beschikking moeten stellen aan de onafhankelijke aftermarket, en in welke vorm. Wanneer een monteur aan een auto begint te werken en technische informatie over die auto wil opzoeken op de website van de fabrikant, moet hij allereerst vaststellen om welk model en welk type het precies gaat. Autofabrikanten zijn wettelijk verplicht hiervoor een systeem op hun website te laten draaien waarmee je middels het invoeren van het VIN (Vehicle Identification Number, ofwel chassisnummer) bij de juiste auto terecht komt. Bijna alle onderzochte websites voldoen aan deze voorwaarde (zie tabel 1). Bij de meeste merken kun je ook via een keuzemenu het juiste model en type te selecteren. Bij twee merken ten slotte (Ford en Mercedes) kun je er ook voor kiezen het kenteken in te voeren.

Voorbehoud Het onderzoek van de fabrikantenwebsites is met zorg uitgevoerd. Als voor bepaalde technische informatie is vastgesteld dat deze niet op een site staat, dan betekent dat niet met honderd procent zekerheid dat de desbetreffende informatie niet ergens op die website te vinden is. Wel betekent het dat twee onderzoekers er niet in zijn geslaagd om deze informatie te vinden, ook al hebben zij er serieus naar gezocht.

Oordeel: de voertuigidentiďŹ catie verloopt over het algemeen soepel.

Fotografie: William Moore Fotografie (m.u.v. pagina13)

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 10

23-03-11 15:15


Tabel 1. Voertuigidentificatie en het zoeken naar informatie. Identificatie voertuig

Zoekmethode informatie

VIN

Kenteken

Selectielijst

Selectielijst

Zoekterm

Document naam/nr.

Audi, Seat, Skôda, Volkswagen

ja

nee

nee

ja

ja

nee

BMW, Mini

ja

nee

ja

ja

ja

ja

Citroën

ja

nee

ja

ja

ja

nee

Alfa Romeo, Fiat, Lancia

ja

nee

ja

ja

nee

nee

Ford

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Hyundai, Kia

ja

nee

ja

ja

nee

nee

Jaguar

ja

nee

ja

nee

ja

ja

Land Rover

ja

nee

ja

nee

ja

ja

Mazda

ja

nee

ja

ja

ja

nee

Mercedes Benz, Smart

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Nissan

ja

nee

ja

ja

ja

ja

Opel, Chevrolet

ja

nee

ja

ja

ja

ja

Peugeot

ja

nee

ja

ja

ja

nee

Renault, Dacia

ja

nee

ja

ja

ja

nee

Suzuki

ja

nee

ja

ja

nee

ja

Toyota, Lexus

ja

nee

ja

ja

ja

nee

Volvo

nee

nee

ja

ja

ja

nee

Wanneer model en type zijn vastgesteld, zal een monteur doorgaans informatie over een bepaald onderwerp willen opzoeken. Het vervangen van een distributieriem bijvoorbeeld. Hiervoor zijn in principe diverse zoekmethoden mogelijk, maar de wet zegt dat de drie in tabel 1 genoemde zoekmethoden in ieder geval op de fabrikantenwebsite beschikbaar moeten zijn. De meeste merken voldoen dus niet aan de wet. Opvallend is bovendien dat je bij vier merken niet kunt zoeken op een zoekterm, een toch zeer voor de hand liggende zoekmethode. De fabrikanten houden zich zoals gezegd niet aan de wettelijke verplichting om de gebruiker van de site de mogelijkheid te bieden op meerdere manieren naar technische informatie te zoeken. Ze gebruiken allemaal hun eigen zoekmethode(n) en delen hun technische informatie op verschillende wijzen op in hoofdstukken. Dit is in de praktijk een groot struikelblok, want bij het zoeken van informatie ben je hierdoor veel tijd kwijt. De verschillen in menustructuren en hoofdstukindeling en de momenten van betaling maken het de ondernemer moeilijk om voor een bepaalde auto

van een willekeurig merk snel het benodigde stukje informatie kunnen vinden – zoals het bedoeld is.

Oordeel: de zoekmethoden laten zeer te wensen over. Bij de moderne auto moet een monteur regelmatig systemen uitlezen. Daarbij kan het meetsysteem een foutcode melden, die aangeeft dat er iets mis is met het systeem. De vraag is op dat moment uiteraard: wat betekent deze code? Zoals blijkt uit tabel 2 is het antwoord op die vraag bij meer dan de helft van de autofabrikanten eenvoudigweg niet te vinden, of je nu zoekt op nummer of via een beschrijving of een selectielijst. Bij sommige websites (die van Suzuki bijvoorbeeld) staan onduidelijkheden in de zoekstructuur van de site het vinden van foutcodes sowieso in de weg – ook al staan die foutcodes wellicht wel op de site.

Oordeel: op het gebied van foutcodes presteren de fabrikantenwebsites slecht. Als we vervolgens kijken naar de diverse soorten technische informatie die voor een model beschikbaar

is (zie tabel 3), dan zijn de scores wisselend. Vijf van de zeventien merken voldoen volledig aan hun informatieplicht, terwijl zes merken het op slechts een van de zes genoemde soorten informatie laten afweten. In totaal elf van de zeventien websites scoren dus redelijk tot goed. Daar staat tegenover dat bij drie merken twee soorten technische informatie onvindbaar zijn en dat drie andere merken (BMW, Nissan en Volvo) op minstens drie van de zes genoemde items niet aan hun wettelijke informatieplicht voldoen. Volvo is met zes uit zes koploper in dit non-informatie-klassement. Overigens willen we hierbij wel opmerken dat het onderzoek op de Volvo-website door foutmeldingen ernstig werd gehinderd. Ook hier geldt wellicht dat de informatie wel op de site staat, maar door de gebrekkige zoekstructuur niet of moeilijk te vinden is.

Oordeel: een te groot aantal merken maakt er bij het geven van technische informatie een potje van. Stel: een monteur komt er niet uit met de informatie die hij op de website van een fabrikant vindt, of hij kan die informatie sowieso niet vinden. In dat geval moet hij 11

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 11

23-03-11 15:15


Tabel 2. Foutcodes. Foutcodes Antwoorden op foutcodes vindbaar

Te zoeken op nummer

Te zoeken op beschrijving

Audi, Seat, Skôda, Volkswagen

nee

nee

nee

Te zoeken via selectielijst nee

BMW, Mini

nee

nee

nee

nee

Citroën

ja

nee

nee

ja

Alfa Romeo, Fiat, Lancia

ja

ja

nee

ja

Ford

ja

ja

nee

nee

Hyundai, Kia

ja

nee

nee

ja

Jaguar

nee

nee

nee

nee

Land Rover

nee

nee

nee

nee

Mazda

nee

nee

nee

nee

Mercedes Benz, Smart

nee

nee

nee

nee

Nissan

ja

ja

ja

ja

Opel, Chevrolet

ja

ja

ja

ja

Peugeot

ja

ja

ja

ja

Renault, Dacia

ja

ja

nee

ja

Suzuki

nee

nee

nee

nee

Toyota, Lexus

nee

nee

nee

nee

Volvo

nee

nee

nee

nee

Tabel 3. Technische informatie. Beschikbare informatie Reparatie informatie

Elektrische schema’s

TSB

Recall informatie

Service/onderhoudsintervallen

Onderhoudswerkzaamheden

Audi, Seat, Skôda, Volkswagen

ja

ja

nee

ja

ja

ja

BMW, Mini

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Citroën

ja

ja

nee

nee

ja

ja

Alfa Romeo, Fiat, Lancia

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ford

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Hyundai, Kia

ja

ja

ja

nee

nee

ja

Jaguar

ja

ja

ja

ja

nee

ja

Land Rover

ja

ja

ja

ja

nee

ja

Mazda

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Mercedes Benz, Smart

ja

ja

ja

nee

ja

ja

Nissan

ja

ja

ja

nee

nee

nee

Opel, Chevrolet

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Peugeot

ja

ja

ja

nee

ja

ja

Renault, Dacia

ja

ja

nee

nee

ja

ja

Suzuki

nee

ja

ja

ja

ja

ja

Toyota, Lexus

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Volvo

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Tabel 4. Technische ondersteuning en onderdeelnummers. Technical support Support via mail

Onderdelen Support via telefoon

Support in het Nederlands

Support als in een handboek

Support via internet

Parts identificatie met nummer

Audi, Seat, Skôda, Volkswagen

nee

ja

ja

ja

ja

ja

BMW, Mini

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Citroën

ja

nee

nee

ja

ja

ja

Alfa Romeo, Fiat, Lancia

ja

nee

nee

nee

nee

ja

Ford

ja

ja

ja

ja

nee

ja

Hyundai, Kia

ja

ja

ja

nee

ja

ja

Jaguar

ja

ja

nee

ja

nee

nee

Land Rover

ja

ja

nee

ja

nee

nee

Mazda

nee

nee

ja

ja

nee

nee

Mercedes Benz, Smart

nee

nee

nee

nee

ja

nee

Nissan

ja

nee

nee

nee

nee

ja

Opel, Chevrolet

ja

ja

ja

ja

ja

nee

Peugeot

nee

nee

ja

ja

nee

ja

Renault, Dacia

ja

nee

nee

nee

nee

ja

Suzuki

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Toyota, Lexus

ja

ja

ja

nee

nee

ja

Volvo

ja

ja

nee

nee

nee

nee

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 12

23-03-11 15:15


een beroep kunnen doen op de technische ondersteuning (technical support) van de fabrikant of diens importeur, zo zegt de wetgever. Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste fabrikanten wel op een of meerdere manieren technische ondersteuning bieden; alleen bij BMW/Mini hebben wij geen enkele vorm van technische ondersteuning kunnen vinden (zie tabel 4). Maar wij hebben ook geconstateerd dat de technische ondersteuning bij menig merk zo moeizaam verloopt, dat het maar de vraag is of het woord ‘ondersteuning’ gepast is. Twee willekeurige voorbeelden. Bij een merk dat alleen online support heeft, moesten we eerst in een groot aantal velden informatie intypen, om vervolgens een foutmelding te krijgen toen we op ‘verzend’ drukten. Bij een ander merk biedt men technische ondersteuning via de telefoon aan tegen een starttarief van vijftien euro, nog voordat iemand je á vijf euro per minuut te woord staat.

Oordeel: vrijwel alle fabrikanten houden minstens de schijn op dat ze technische ondersteuning bieden, maar in de praktijk lijkt een aantal van hen die ondersteuning niet te willen bieden. Fabrikanten zijn verplicht om op hun website de onderdeelnummers van de onderdelen in hun auto’s te geven. Zoals blijkt uit tabel 4 voldoen negen van de zeventien websites aan deze eis. Dat betekent anderzijds dat ongeveer de helft van de fabrikanten niet voldoet aan deze wettelijke verplichting.

Oordeel: de helft van de fabrikanten biedt geen mogelijkheid tot onderdelenidentificatie. Communicatieprogramma’s Nadat de websites van de autofabrikanten waren beoordeeld, volgde deel twee van het onderzoek: hoe werkt het installeren van softwareupdates voor Euro 5 auto’s vanaf de websites van autofabrikanten? Het verschil met het vorige deel is

dat de websites van Citroën en Peugeot nu samen zijn beoordeeld (bij het downloaden van softwareupdates functioneren zij identiek), zodat er in totaal zestien fabrikantensites werden beoordeeld. Om software-updates te installeren in het voertuig en het voertuig uit te lezen, is het noodzakelijk om een communicatieprogramma te downloaden c.q. op de website van de fabrikant te laten draaien. Met dit communicatieprogramma en met behulp van een VCI kan de verbinding tussen het voertuig en de website tot stand worden gebracht. Slechts op zeven websites lukte het dit communicatieprogramma te vinden c.q. te downloaden c.q. op te starten (zie ook tabel 5): BMW/Mini Citroën/Peugeot Ford Hyundai/Kia Mazda Opel/Chevrolet Renault/Dacia Bij de negen andere fabrikantensites lukte het om uiteenlopende redenen niet om het communicatieprogramma

13

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 13

23-03-11 15:15


Tabel 5. De bevindingen bij het zoeken/downloaden/opstarten van het communicatieprogramma dat nodig is voor het uitlezen van de Euro 5 auto. Merk

Bevindingen

1.Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Software-updates alleen beschikbaar op cd en dus niet getest

2.BMW, MINI

Programma kunnen downloaden; zag er ingewikkeld uit

3.Citroën, Peugeot

Programma met veel moeite gevonden; was een bètaversie

4.Alfa Romeo, Fiat, Lancia

Foutmelding bij downloaden programma; contact met importeur levert niets op

5.Ford

Overzichtelijke site, programma gevonden; vooraf zichtbaar dat software-updates beschikbaar zijn

6.Honda

Foutmelding bij betaling; geen toegang tot site

7.Hyundai, Kia

Programma makkelijk te downloaden

8.Jaguar, Landrover

Programma niet kunnen downloaden

9.Mazda

Programma is te downloaden via aparte site (niet van Mazda), maar is slechts drie dagen geldig

10.Mercedes Benz, Smart

Website alleen toegankelijk met merkspecifieke apparatuur; contact met importeur levert niets op

11.Nissan

Foutmelding bij downloaden programma

12.Opel, Chevrolet

Programma makkelijk te downloaden

13.Renault, Dacia

Dongel nodig om programma te downloaden; is pas na vijftien dagen binnen

14.Suzuki

Programma kunnen downloaden, maar niet kunnen openen

15.Toyota, Lexus

Software-updates kunnen alleen worden geïnstalleerd m.b.v. merkspecifieke apparatuur

16.Volvo

Foutmelding bij downloaden programma; contact met importeur levert niets op

‘aan de praat te krijgen’. Bij het ene merk was het alleen beschikbaar op een cd, bij een ander merk kregen de onderzoekers om onduidelijke redenen een foutmelding, bij weer een ander merk heb je merkspecifieke apparatuur nodig om het programma te kunnen downloaden, enzovoorts. Met de importeurs van drie merken (Fiat, Mercedes en Volvo) werd contact opgenomen met de vraag of zij wellicht konden helpen bij het vinden of downloaden van het communicatieprogramma. Er werd wel hulp geboden, maar uiteindelijk is het niet gelukt. Observaties Bij het zoeken naar en downloaden c.q. opstarten van de communicatieprogramma’s viel de onderzoekers een aantal dingen op. Deze observaties verklaren waarom het tijdens het onderzoek niet is gelukt om een aantal communicatieprogramma’s te vinden of operationeel te krijgen.

Vindbaarheid op sommige websites is het vinden van het communicatieprogramma lastig door de complexiteit van de website c.q. de aangeboden zoekmethode(n)

Toegankelijkheid bij diverse fabrikanten moet je eerst betalen en krijg je dan pas toegang tot de websiteonderdelen waar het communicatieprogramma zich bevindt of kun je het programma dan pas downloaden bij sommige merken moet je de auto via een VCI met de website verbinden voordat je kunt zien of je het communicatieprogramma en eventuele updates kunt downloaden

Installatie de meerderheid van de communicatieprogramma’s werkt alleen met het besturingssysteem Windows XP als er communicatieprogramma’s van meerdere merken op een laptop worden geïnstalleerd, ontstaan er soms conflicten tussen de programma’s

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 14

23-03-11 15:15


Tabel 6. Bevindingen bij het uploaden van software-updates vanaf de fabrikantensites naar de zeven testauto’s. Merk

Bevindingen

1.BMW 1

Wachtwoord voor het inloggen van de website werkt opeens niet meer, dus niet kunnen testen

2.Citroën C3

Programma lijkt na installatie te werken, maar heeft geen verbinding met VCI. Installeren van update dus niet gelukt

3.Ford S-MAX

Verbinding voertuig-website lukt. Bij het installeren van een software- update volgens het stappenplan op de site lopen we vast bij de laatste stap. Installeren van update dus niet gelukt

4.Hyundai IX35

Programma lijkt te werken na installatie, maar heeft geen verbinding met VCI. Installeren van update dus niet gelukt

5.Mazda 5

Communicatieprogramma moeten aanschaffen via een andere website dan de Mazda-site. Programma is maar drie dagen geldig. Bij het aanschaffen moet je betalen via een overboeking i.p.v. met een creditcard. De betaling is pas na vijf dagen binnen, dus niet kunnen testen

6.Opel Astra

Verbinding voertuig-website lukt. Bij het installeren van een software- update volgens het stappenplan op de site lopen we vast bij de laatste stap: we blijken een VCI-code nodig te hebben. Installeren van update dus niet gelukt

7.Renault Mégane

Programma lijkt na installatie te werken, maar loopt vast bij gebruik (op meerdere laptops). Installeren van update dus niet gelukt

Gebruik niet alle communicatieprogramma’s werken even logisch (qua menu’s en keuzes) door het ontbreken van een handleiding komt het bij diverse merken aan op de ervaring en kennis van degene die met het communicatieprogramma werkt: het is een kwestie van ‘trial and error’ Updates: voorbereiding op praktijktest Voor ieder van de zeven websites waarbij het was gelukt om het benodigde communicatieprogramma te laten draaien, of er vertrouwen in was dat dit zou lukken, huurde BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven bij Auto Rent Europe een auto met Euro 5 typegoedkeuring. Deze zeven auto’s waren: BMW 1 Citroën C3 Ford S-MAX Hyundai IX35 Mazda 5 Opel Astra Renault Mégane De auto’s werden naar een testruimte bij Innovam in Nieuwegein gebracht, waar ze met behulp van een VCI en een laptop werden verbonden met de website van ‘hun’ fabrikant. De gebruikte VCI’s waren van de merken Actia, Autocom, ETAS en Snap-On. Hierbij willen wij opmerken dat de beschikbaarheid van VCI’s momenteel nog beperkt is: de van de toeleveranciers ontvangen VCI’s waren in een aantal gevallen demonstratiemodellen. Bij de installatie en het gebruik van de VCI’s viel de onderzoekers onder meer het volgende op: door het ontbreken van gebruiksaanwijzingen was er in een aantal gevallen onduidelijkheid over de manier van installeren van de VCI’s. Hierbij is door een aantal leveranciers hulp geboden bij het voorbereiden van de testdag

15

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 15

23-03-11 15:15


Snap-On

Actia

ETAS

Autocom

de VCI’s hebben hun eigen drivers nodig, die je op de laptop moet installeren. Als er meerdere VCI’s op een laptop zijn aangesloten, kunnen er driverconflicten ontstaan, waardoor de VCI’s niet meer (goed) functioneren niet alle VCI’s functioneren met de communicatieprogramma’s van alle autofabrikanten. Sommige autofabrikanten geven aan welke VCI’s gevalideerd zijn Om de tests van de zeven auto’s zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, werd bij iedere auto een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen: een acculader zorgde ervoor dat de accu op spanning bleef stabiel internet (met kabel) zorgde voor een goede verbinding de voorruit werd vrijgehouden (i.v.m. het eventuele aangaan van de ruitenwissers bij het installeren van een update) er gingen geen kabels door open ramen de auto in (i.v.m. het eventuele open en dicht gaan van ramen bij het installeren van een update) alle stroomverbruikers in de auto werden uitgezet De praktijktest Nadat de zeven auto’s, de VCI’s en laptops met de fabrikantensites klaar stonden, was het moment aangebroken waarop het Testteam dat BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven had samengesteld aan de slag kon gaan. Eigenaren en monteurs van tien autobedrijven (zie verder hoofdstuk 3) trachtten gedurende de testdag een verbinding tot stand te brengen tussen de auto’s en de fabrikantensites, om vervolgens software-updates van die sites naar de auto te downloaden. Het resultaat van deze praktijktest was ronduit teleurstellend: bij vijf van de zeven merken kwam om uiteenlopende redenen geen online verbinding tot stand tussen auto en fabrikantenwebsite (zie tabel 6). Bij twee auto’s (Opel Astra en Ford S-MAX) lukte dit wel, maar vervolgens slaagden de deelnemers er niet in om software-updates van de fabrikantensite naar de auto te downloaden. Bij de Ford was onduidelijk waarom. Bij de Opel bleek dat je voor het downloaden van de softwareupdate een VCI-code nodig hebt die je moet opvragen bij de importeur. Daar was tijdens de testdag – een zaterdag – niemand bereikbaar.

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 16

23-03-11 15:15


Tijdens de testdag van het onderzoek ‘Euro 5: onderzoek naar technische informatie op websites van autofabrikanten’ is gebruik gemaakt van de VCI’s van vier leveranciers. In deze bijlage vindt u de installatie- en gebruikskenmerken en de marktinformatie daarvan.

Tabel 7. installatie- en gebruikskenmerken VCI’s. LEVERANCIERSEISEN SOFTWARE VCI

Actia

ETAS

Snap-on

Autocom

Hardware vereisten

CPU > 1 Ghz. Ram geheugen conform geheugeneisen besturing

CPU > 1 Ghz. Min. 512 MB sdRam geheugen

PC met USB en internet aansluiting

CPU min. Pentium II 400 MHZ

Vereisten aan besturing

Windows XP SP3 of Windows 7 (32 bits)

Windows 2000, Windows XP en Windows Vista

Windows 2000, XP, Vista (32/64bit) en Windows 7 (32/64 bit)

Windows XP, Vista of 7

Aanvullende software nodig

Bijgesloten (CD-rom) en te downloaden via website

Bijgesloten (CD-rom)

Bijgesloten (CD-rom)

Drivers te downloaden via website

Toegelaten door o.a.: Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lamborghini, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Toyota, Volkswagen

VCI’s zijn verstrekt aan fabrikanten om ze te testen, waaronder: GM, Ford, Fiat Group, Suzuki, Mazda, RSA, PSA, Daimler en McLaren.

Volgt diverse normen

Onbekend

Geen

Voeding via OBD steker of via adapter. Bevat een back-up systeem via batterijen

Externe programmeerspanning van 5-20 Volt aansluiten voor merken die dat nodig hebben

Geen

Actia

ETAS

Snap-on

Autocom

Verkooppunten

Zie www.actia.nl of www.osbbv.nl voor dealerlijst

Zie www.etas.com

Via 43 Snap-on dealers in de Benelux. Zie website voor adressen

Via Rijpma Equipment en grossiers

Bestelwijze

E-mail, fax

De lokale Snap-on Tools dealer

Telefonisch/mail

Prijsinformatie (Euro) (Let op: dit zijn Richtprijzen die o.a. afhankelijk zijn van uitvoering en accessoires!)

v.a. 850,00 EUR

824,00 EUR

1755,00 EUR

795,00 EUR

Garantie

1 jaar

2 jaar

1 jaar

1 jaar

Ondersteuning/FAQ’s

Telefonisch en via e-mail

Telefonisch en via internetportal

Helpdeskondersteuning via EuroTechCenter en internet

Ja, Telefoon en internetportal

Updates software

Onbeperkte contractduur via website

Via website

Via website, geen abonnement voor nodig

Gratis, internetportaal

2001

Niet: Via hoofdkantoor Duitsland

Snap-on is 33 jaar actief in Nederland

1999 (Autocom)

www.actia.nl www.passthruxs.com

www.etas.com

www.eurotechcenter.eu www.passthrupro.snapon. com

www.rijpmaequipment.nl

Systeemeisen

Automerk onafhankelijk bruikbaar (De VCI’s volgen de SAE J2534 en SAE J2534-1 norm)

Aanvullende spanningsbron (naast OBD; n.b. advies van de leveranciers: gebruik een acculader die de accu van het voertuig op spanning houdt)

Tabel 8. marktgegevens VCI’s. LEVERANCIERSEISEN SOFTWARE VCI Bestelling

After-sales

Kenmerken leverancier Historie/ in NL sinds Meer informatie

17

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 17

23-03-11 15:15


Hoofdstuk 3 Testteam

Meer dan honderd bedrijven reageerden toen BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven eind vorig jaar een oproep deed voor een testdag voor het downloaden van software-updates voor Euro 5 auto’s. Op basis van hun schriftelijke motivatie selecteerde BOVAG tien autobedrijven die op 26 februari 2011 aan de slag gingen bij Innovam in Nieuwegein. Het werd een interessante dag, met gedreven mensen die net zoveel plezier beleefden aan het contact met gelijkgestemde collega’s als aan de test zelf. Op deze pagina’s stelt BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven ‘zijn’ Testteam aan u voor. Veel fabrikantenwebsites zijn erg ingewikkeld of rommelig, zodat je de technische informatie die je zoekt niet of moeilijk kunt vinden. Het lukt vaak niet om online een verbinding te leggen tussen de auto en de site. Software-updates voor de auto zijn vaker niet dan wel te vinden. Maar zelfs als je ze vindt, heb je er eigenlijk niets aan, want het is geen enkele keer gelukt om zo’n update naar de auto te uploaden.

Mix van ervaring Het Testteam van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven bestond uit elf mannen, afkomstig van tien autobedrijven. De leden van het Testteam beschikten over uiteenlopende ervaring: sommige waren technisch specialist, andere hadden veel ervaring met het zoeken naar technische informatie op internet, terwijl een enkeling daar weinig of geen ervaring in had.

Dit zijn in een notendop de meest opvallende conclusies die het elf man sterke Testteam van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven trok na de testdag op 26 februari 2011. Ach, ze maakten kennis met collega’s die ook behoorlijk fanatiek zijn in het zoeken naar technische informatie. En het was interessant om mee te doen aan het eerste Europese onderzoek naar het downloaden van software-updates voor Euro 5 auto’s. Kortom, ze vonden het een boeiende en leuke dag. Maar voor de autofabrikanten had men geen goed woord over. “Ze werpen bewust barrières op”, zegt een deelnemer in het groepsgesprek aan het eind van de dag. Dat je voor de informatie moet betalen, is op zich geen probleem. “Mensen op en neer sturen naar de dealer kost ook geld.” Maar betalen voordat duidelijk is of de informatie of sofware-update die je zoekt ook werkelijk te vinden is op een site, daar zijn de mannen niet van gediend. “Ze maken het expres onduidelijk en onbetaalbaar.” Kortom: “De BOVAG moet hier werk van maken.”

Fotografie: William Moore Fotografie

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 18

23-03-11 15:15


“ Het lukt vaak niet om online een verbinding te leggen tussen de auto en de site “

19

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 19

23-03-11 15:15


Erik Botman, Autoservice Hem (Hem)

“Als je geen abonnement hebt, moet je per keer betalen. Je betaalt om in te loggen, alleen kan het dan vervolgens nog zo zijn dat je naar de dealer moet voor de update. Dan zit je wel met de kosten.”

Franc Harperink, Harperink Automotive (St. Oedenrode) “Er zijn veel onduidelijkheden. Vooraf weet je niet welke modules je wel of niet kunt programmeren.”

Aloys van Hoenselaar, Autobedrijf Karel Hol (Gemert)

Gerard Linden, Autobedrijf Linden (Someren)

“Deze test is heel goed. We komen nu veel probleemgevallen tegen, de informatie wordt echt van alle kanten geblokt.”

Floris van Acquoi,

“Voor software-updates moeten we nu naar de dealer en het zou voor ons veel efficiënter zijn als we dit zelf kunnen uitvoeren. Maar het valt erg tegen. We komen vaak niet ver genoeg in de diagnose en kunnen daardoor niet uitlezen en niet updaten. Vaak is zelfs niet eens duidelijk waar dat aan ligt.”

Autobedrijf ’t Centrum (Eethen) “Alleen al het vinden van de websites met technische informatie is een opgave. Bovendien ben je vaak veel tijd en geld kwijt voor je hebt gevonden wat je zoekt.”

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 20

23-03-11 15:15


Henny Berens, Auto & Service Hengelo

“Voor het inleren van een nieuwe sleutel en updates moeten we nu nog naar de dealer. Het is interessant als dat straks niet meer hoeft.”

Koos van der Poel en Michel Ditmarsch, Erwin Toenink, Car Concern Toenink (Lochem)

Ricardo Verwoert, Profit Auto Service (Boxtel)

“Het was interessant om eens te praten met collega’s die hier ook erg mee bezig zijn. Maar het viel wel tegen wat er allemaal kan: de autofabrikanten houden het gewoon tegen.”

Autobedrijf P. Bot (Vlaardingen) Koos van der Poel: “Ieder merk heeft zijn eigen systeem, de verschillen zijn groot. Het zou mooi zijn als ze meer op één lijn zouden zitten. Wel goed dat de BOVAG dit initiatief neemt.”

“Wij werken met Bosch KTS. Daarmee kunnen we zestig procent van de auto’s uitlezen, maar bij jongere modellen en bij Japanse en Koreaanse auto’s lukt het vaak niet. Dan ben je dus afhankelijk van de dealer.” 21

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 21

23-03-11 15:16


Hoofdstuk 4 Conclusies

Hoe is de stand van zaken rond de technische informatie voor Euro 5 auto’s? Het is duidelijk dat de autofabrikanten de eisen van de Europese Unie nog niet hebben doorgevoerd: op velerlei punten presteren de websites waarop zij technische informatie moeten geven aan de onafhankelijke aftermarket onder de maat. Ook het uploaden van software-updates naar Euro 5 auto’s werkt in de praktijk niet. Zeventien websites, met daarop de technische informatie van 28 automerken, werden tijdens het onderzoek op een groot aantal punten beoordeeld. Alleen bij de voertuigidentificatie scoorden bijna alle websites goed. Wie vervolgens op zoek gaat naar bepaalde technische informatie, merkt dat de zoekmethoden op de websites zeer te wensen over laten. Net als de technische ondersteuning die de autofabrikanten aanbieden. Daarnaast bleek het bij ruim de helft van de websites niet mogelijk de betekenis van foutcodes te achterhalen. Bij bijna de helft van de sites gold hetzelfde voor het opzoeken van onderdeelnummers. Om de websites meer in detail te beoordelen, is er gezocht naar verschillende soorten technische informatie, waaronder: reparatie-informatie elektrische schema’s technische servicebulletins recall-informatie service/onderhoudsintervallen onderhoudswerkzaamheden Uiteraard is er ook gezocht naar de software updates, maar die zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Het is namelijk bij geen enkel merk gelukt om software-updates te uploaden in het voertuig.

Fotografie: William Moore Fotografie

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 22

23-03-11 15:16


Beschikbaarheid technische informatie Bij dit deel van het onderzoek liepen de prestaties van de websites sterk uiteen. Als we de beschikbaarheid van de technische informatie beoordelen met een groen licht (alle zes soorten technische informatie gevonden), een oranje licht (een of twee soorten niet gevonden) of een rood licht (drie of meer soorten niet gevonden), dan ontstaat het volgende overzicht:

Alfa Romeo/Fiat/Lancia, Ford, Mazda, Opel/Chevrolet en Toyota/Lexus Audi/Seat/Skoda/ Volkswagen, Citroën, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz/Smart, Peugeot, Renault/Dacia en Suzuki BMW/Mini, Nissan, Volvo Beschikbaarheid technische informatie

De conclusie is dat de websites waarop autofabrikanten hun technische informatie ter beschikking stellen aan de onafhankelijke aftermarket, op veel van de gemeten punten matig tot slecht presteren.

Software-updates Op negen van de zestien hierop onderzochte fabrikantensites (ook in dit geval samen goed voor 28 automerken) konden de onderzoekers tijdens deskresearch het communicatieprogramma dat nodig is om een auto online te verbinden met de fabrikantensite niet vinden, of slaagden ze er niet in dit communicatieprogramma te laten werken. In een aantal gevallen is de achtergrond hiervan dat softwareupdates alleen met merkspecifieke apparatuur kunnen worden geïnstalleerd, of dat sofware-updates alleen verkrijgbaar zijn op dvd. Bij zeven van de zestien fabrikantensites lukte het de onderzoekers wel om het communicatieprogramma te vinden. Voor ieder van die sites zorgden de onderzoekers ervoor dat een (Euro 5) testauto via een VCI en laptop werd verbonden met het internet. Vervolgens trachtte een testteam van elf praktijkmensen (eigenaren en monteurs van onafhankelijke autobedrijven) om software-updates naar de zeven auto’s te uploaden. Bij vijf van de zeven auto’s bleek het echter, ondanks herhaalde pogingen

daartoe, niet mogelijk om een verbinding tussen auto en fabrikantensite tot stand te brengen. Dit had uiteenlopende oorzaken (zie hoofdstuk 2). In de twee gevallen dat er wel een verbinding tot stand kwam tussen auto en website, liep het installeren van de software-updates vast. Bij de Ford S-MAX was de oorzaak hiervan onduidelijk, bij de Opel Astra was er plotseling een VCI-wachtwoord nodig dat op dat moment (zaterdag) niet verkrijgbaar was. Resumerend: bij negen van de zestien fabrikantensites was het programma voor communicatie van de auto met de fabrikantensite onvindbaar. Bij de zeven overgebleven sites was dit programma wel beschikbaar, maar lukte het in vijf gevallen 23

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 23

23-03-11 15:16


desondanks niet om auto en website met elkaar te verbinden. Of dat (in sommige gevallen) te wijten was aan de gebruikte VCI’s of aan de communicatieprogramma’s van de fabrikanten, kon niet worden vastgesteld. In de twee gevallen waarin het wel lukte om een online verbinding tussen auto en website tot stand te brengen, lukte het uploaden van de software-updates niet. De eindscore bij het uploaden van software-updates: nul uit zestien. En nu? Alle bevindingen in aanmerking genomen, concludeert BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven het volgende: de autofabrikanten negeren voor een belangrijk deel de eisen die de Europese Unie stelt aan het verstrekken van technische informatie voor Euro 5 auto’s. Deels overtreden zij de hen opgelegde regels naar de letter, deels naar de geest. Van de eis dat hun websites met technische informatie toegankelijk en gemakkelijk doorzoekbaar moeten zijn, is – een enkele goede website daargelaten – tot nu toe weinig terechtgekomen. Veel informatie is onvindbaar en het uploaden van sofware-updates vanaf

11065 Onderzoeksrapport A4.indd 24

de fabrikantenwebsites naar de auto is praktisch onuitvoerbaar. Kortom: menige autofabrikant lijkt zich er niet voor in te spannen om het gebruik van technische informatie door de onafhankelijke aftermarket mogelijk te maken c.q. soepel te laten verlopen. Huiswerk Dit onderzoek betekent huiswerk voor een aantal partijen: de feiten liggen nu op tafel. Allereerst moeten de autofabrikanten de technische informatie beschikbaar stellen zoals beschreven in de Europese regelingen 715/2007 en 629/2008. Dit geldt met name voor de vier automerken – Fiat, Mercedes, Opel en Toyota – die al eerder door de Europese Commissie op de vingers zijn getikt, en waarmee toen afspraken zijn gemaakt over het beschikbaar stellen van technische informatie (terug te vinden in de regelingen Case COMP/39.140, Case COMP/39.141, Case COMP/39.142, Case COMP/39.143). De Europese Commissie kan de resultaten van dit onderzoek voor de bovengenoemde vier merken naast de gemaakte afspraken houden.

een handhaving- en sanctiebeleid rondom de verstrekking van technische informatie voor Euro 5 auto’s. Ook moet er een loket komen waar misstanden op dit gebied kunnen worden gemeld. En waar nodig moet de RDW maatregelen treffen. In die gevallen waarin de RDW zelf de typegoedkeuring voor een model heeft afgegeven, kan zij ook zelf sancties uitdelen. Als de typegoedkeuring is afgegeven door een instantie uit een ander Europees land, dient de RDW de misstanden daar aan de kaak te stellen.

Ook voor de RDW is er werk aan de winkel. Zij moet allereerst zorgen voor

23-03-11 15:16


Postadres: Postbus 1100, 3980 DC Bunnik Bezoekadres: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik T 030 659 53 00, F 030 656 78 35, autobedrijf@bovag.nl, www.autobedrijf.nl


Colofon In opdracht van: BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Tekst: BOVAG Vormgeving / Uitvoering: Force 451 Druk: Karaat Grafimedia Producties Copyright Š 2011 BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, Nederland


BOVAG Onderzoek Euro 5  

Onafhankelijke autobedrijven kunnen zelf software updates uitvoeren voor de moderne Euro 5 auto’s. Dat komt doordat dit recht in de Europese...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you