BOVAGkrant 2015-9 versie Tweewielerbedrijven

Page 9

Tekst: Talita Kalloe

Belangrijk is dat wij niet als doel hebben om de fabrikant onderuit te halen Wat vinden de leden? Twee keer per jaar komt het Dealerplatform bij elkaar om over merkoverstijgende ontwikkelingen te praten die alle dealers aangaan. Daarnaast zijn per merk of leverancier een aantal dealers van het desbetreffende merk aangesteld om namens de leden de besprekingen met de leveranciers te voeren. We vroegen Hans de Bruin en Harm Takke naar de urgentie van het platform en de geboekte resultaten tot nu toe. Hans de Bruin, eigenaar van Gek van Fietsen in Alphen aan de Rijn, voert gesprekken met Giant binnen BOVAG Dealerplatform.

Waar maakt u zich hard voor? “Elkaar succesvol maken. En daarmee bedoel ik zowel de retailer als de fabrikant. Het gaat om randvoorwaarden waar je samen aan moet werken. Dat betekent dat je bepaalde spelregels met elkaar afspreekt en dat je je daar ook aan houdt. Zoals afspraken over de wijze waarop garantie uitgevoerd moet worden, de betrouwbaarheid van leveringen en de kwaliteit van de producten. Het is belangrijk dat dealer en fabrikant op een gelijkwaardige manier met elkaar kunnen communiceren. Nu krijgen we vaak dikke contracten voorgeschoteld die vooralsnog alleen in het voordeel van de fabrikant zijn. Daar worden wij als retailer niet beter van.”

Waar ligt de urgentie voor fietsretailers om zich te verenigen? “Je merkt dat afspraken vaak eenzijdig aan de kant worden geschoven. Fabrikanten melden soms zonder pardon

dat de levering een half jaar later komt. De consument heeft een bepaald verwachtingspatroon van een product. Als een fabrikant daar niet aan kan voldoen en wij als dealers om die reden ook niet, is het slechts een kwestie van tijd voordat anderen in dat gat springen. Ons bestaansrecht is in dat geval discutabel en dat is iets wat we ver voor moeten zijn.”

Waar ligt de belangrijkste uitdaging? “Samen keuzes maken. Dat is lastig maar het is wel nodig om te weten waar je met elkaar naartoe wil. Dat betekent ook dat je niet bang moet zijn om informatie met elkaar te delen. Belangrijk is dat wij niet als doel hebben om de fabrikant onderuit te halen. We willen juist werken aan een goede samenwerking waar beide partijen wat aan hebben. Fabrikanten dwingen ons nu om te kiezen, maar zelf durven ze nog geen keuzes te maken. En ook collega’s die ik beloftes zie doen aan fabrikanten, durven nog niet altijd voor een optimaal partnership te kiezen.”

> BOVAGkrant NUMMER 09 / JULI 2015 9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.